of 24 /24
SETMANARI D’INFORMACIÓ COMARCAL ANY XII · NÚMERO 680 Exemplar gratuït LA COSTERA - LA CANAL- LA VALL Dissabte, 15 de novembre de 2014 XÀTIVA Pàg 2, L’Ajuntament rebaixa un 5% l’IBI i aprova un pressupost de 21,9 milions Escaneja aquest codi QR i accedeix a la nostra web CULTURA Pàg 16, La Biblioteca de Xàtiva assumirà el cànon europeu per a que no repercutisca en els usuaris ESPORTS Pàg 20, Toni Aparicio torna a la Murta com a rival ONTINYENT Pàg 6, Comença la Fira de Novembre Centro A 1.700 quilòmetres de Xàtiva Rus viatja a Brussel·les, per presentar els plans de la Diputació Pàgs 12-13

L'informador 680

Embed Size (px)

DESCRIPTION

15 de novembre de 2014

Text of L'informador 680

Page 1: L'informador 680

SETMANARI D’INFORMACIÓ COMARCAL

ANY XII · NÚMERO 680Exemplar gratuït

LA COSTERA - LA CANAL- LA VALL

Dissabte,15 de novembre de 2014

C/ Maestro Serrano, 41, 2º, 4ª 46650 CANALS (Valencia)

C/ Alameda Jaume I, 29, 1º, 1ª 46800 XÀTIVA (Valencia)

XÀTIVAPàg 2, L’Ajuntament rebaixa un 5% l’IBI i aprova un pressupost de 21,9 milions

Escaneja aquest

codi QR i accedeix a la nostra

web

CULTURAPàg 16, La Biblioteca de Xàtiva assumirà el cànon europeu per a que no repercutisca en els usuaris

ESPORTSPàg 20, Toni Aparicio torna a la Murta com a rival

ONTINYENTPàg 6, Comença la Fira de Novembre

! Más que

una

autoescu

ela !

!VEN E INF

ÓRMATE

DE NUES

TRAS

PROMOCION

ES !

Tenemos

100% de

aprobados

en 1º

convocator

ia

- PERMISOS DE CONDUCIR- CAP INICIAL Y CONTINUO (TODAS LAS SEMANAS)

- MERCANCÍAS PELIGROSAS (ADR)- CARRETILLA ELEVADORA

- COMPETENCIA PROFESIONAL PARA EL TRANSPORTE

- FORMACIÓN BONIFICADA- MANIPULADOR ALIMENTOS

- APOYO EDUCATIVO E IDIOMAS- GABINETE PSICOPEDAGÓGICO

Centro

A 1.700 quilòmetres de Xàtiva Rus viatja a Brussel·les, per presentar els plans de la Diputació Pàgs 12-13

Page 2: L'informador 680

2

Dissabte, 15 de novembre de 2014 SETMANARI D’INFORMACIÓ COMARCAL

AJUNTAMENT

REDACCIÓEl plenari del mes de novem-

bre va servir per a conèixer l’es-tat econòmic i financer de la ciutat amb l’aprovació del pres-supost general per a 2015, així com la modificació de l’orde-nança fiscal de l’IBI que suposa una rebaixa significativa del 5%.

Tot apuntava a una sessió llarga, així va ser amb més de quatre hores de duració, i amb certa tensió, fet que va tenir el seu punt culminant amb l’amo-nestació i posterior expulsió de Roger Cerdà, portaveu del PSPV, i el grup socialista al complet per “contínues interrupcions sense tenir la paraula”. Esquerra Uni-da va demanar “la mateixa vara de mesurar per a tots els regi-dors” i Compromís va reconèi-xer que “tots perdem els papers, però hui calia contar fins a deu ja que és un plenari molt impor-tant”. En aquest sentit, Rus va al·legar que “jo vaig començar a treballar amb 14 anys, no tinc estudis, però des de xicotet em van ensenyar a ser educat i a ca-llar quan uns altres parlen. He insistit per activa i per passiva pareixia que s’estaven burlant de mi, tallant-me fins a en set ocasions”.

Abans d’açò, en l’inici de la sessió, es van aprovar els pres-supostos de Proexa, l’empresa pública de promoció econòmi-ca local, amb els vots en contra d’una oposició que es va oposar en bloc a les xifres presentades. Cal recordar que la partida que es destinarà per al proper 2015 és de 470.000 euros, aportant 138.000 al personal i 240.000 a amortitzar el deute. Esquerra Unida, en veu del seu portaveu Miquel Lorente, va afirmar “des-conèixer com és el pla director per al pròxim any” i va alertar que “el pressupost no arreplega cap iniciativa per a la promoció econòmica”. Per la seua banda,

Xàtiva rebaixa l’IBI un 5% i aprova un pressupost de 21,9 milions per a 2015

L’oposició crítica la rebaixa lineal d’impostos ja que beneficia al 1% de la població, “els amics de Rus”

L’alcalde va expulsar al grup socialista per “contínues interrupcions sense tenir la paraula”Compromís va afirmar que “tot el que el PP ha tocat s’ha podrit” mentre que el PSPV va posar l’ac-cent que la situació és “lamen-table en ser una empresa que està estancada” recordant que “aquesta no és la forma de fer les coses, ja que Proexa podria ser útil però no teniu ganes de fer res”.

En defensa d’aquestes críti-ques, Alfonso Rus va al·legar que Proexa “és una societat neta, transparent, sense problemes i sense empleats, que disposa de 1.300 aparcaments en propietat i tan sols 830.000 euros de deu-te”. Per aquest motiu, l’alcalde va ressaltar que es tracta de la societat “número u, i estic molt orgullós de dir-ho ja que dispo-sem d’un patrimoni municipal en aparcaments d’11 milions d’euros”.

Ja en l’oficina pressupostà-ria ordinària es va començar a debatre el gruix de la sessió. Es va aprovar inicialment, amb els vots en contra dels grups de l’oposició, la suplementació de la partida pressupostària de 2014 augmentant les partides cap al pla d’incentivació de l’economia local i l’adquisició de diversos terrenys en la Ciutat de l’Esport, així com l’aportació al crèdit extraordinari per a despeses de l’Ecoparc, un projecte de reno-vació del centre de la Ferrovià-ria i del centre social de la Plaça Roca, i de les obres de millora de la xarxa de l’aigua potable. Per a açò es destinaran 829.000, part del romanent positiu dels 2,8 milions obtingut en 2013.

L’oposició li va recordar el deu-te d’11 milions del Pla Montoro “produït per la mala gestió del PP”, com va afirmar Cristina Su-nyer des de Compromís, i la pro-mesa de l’alcalde de “liquidar-lo abans del final de la legislatura, en compte de realitzar aquestes inversions electoralistes amb

els diners de tots”, con recor-dava Cerdà. “La realitat és que hi ha un deute fins al 2022, que ve a ser de 3.000 euros per casa i més de 700 euros per veí, una realitat que heretarem i haurem de gestionar a partir de maig de 2015”, recalcava Miquel Lorente. Ramón vila, regidor d’Hisenda, va defensar la seua gestió ja que als ajuntaments sanejats se’ls permet fer inversions econòmi-ques, i “nosaltres complim els objectius i la normativa”. Rus va finalitzar recordant que el deute reial és de 14,8 milions, dispo-sant de 1,7 milions de liquiditat actualment i destinant més de 800.000 a inversions, i fent es-

pecial menció als 4,5 milions que falten per rebre de la Gene-ralitat i els 6 milions dels rebuts pendents de cobrament. “No em crec que els partits d’esquerres vulguen pagar als bancs abans d’invertir en els veïns de la ciu-tat”, va agregar.

Ja sense el grup municipal socialista present, es va passar a l’aprovació del pressupost ge-neral del 2015. Si ens centrem en les xifres, cal dir que el pres-supost per a 2015 serà de 21,9 milions, un 1,3% menys que al 2014. Aquesta xifra es divideix en diverses partides que, a grans trets, es destinaran 8 milions al capítol de personal (el sou dels treballadors) i altres 8 mi-

lions per a la compra béns cor-rents. Com hem dit abans, seran 875.000 euros els que es disposen per a inversions i 2,3 milions en amortització de capital.

Ramón Vila va acusar a l’opo-sició de “votar en contra perquè esteu en contra de la gestió del PP, una gestió que ja hem de-mostrat abans que és molt bona. Malgrat açò no ens conformem i volem l’excel·lència”. Rus va recordar que “en dos anys hem acabat amb el pla d’ajust”, valo-rant la tasca dels regidors que “han sigut els primers a estrè-nyer-se els cinturons”.

Per a Miquel Lorente es trac-ta “del 40%, encaminat a fer-se publicitat de cara a les eleccions amb els diners de tots, i del 60% que deixa restriccions i retalla-des al disminuir la recaptació de diners”. Un pressupost que, per a Esquerra Unida, arriba “sense debat previ i fora de termini i que incrementa les partides de falles, nadal i fira ja que s’acos-ten eleccions”.

Compromís el va titllar com un “pressupost sense idees, sen-se projecte propi ni innovació i que no aporta res a la promo-ció econòmica de la ciutat”, au-gurant que es tracta de “l’últim pressupost de l’era del Partit Po-pular”.

Dins encara de l’àrea eco-nòmica, la sessió va servir per aprovar la modificació de l’orde-nança fiscal reguladora de l’IBI, passant del 0,6 al 0,57, suposant una rebaixa del 5% en la quota tributària que pagaran els ciuta-dans el proper any.

Per als grups de l’oposició es tracta d’un nou “volantí”, ja que fa un mes “es van portar unes ordenances que ara es modifi-quen per a pitjor”. Miquel Loren-te es va oposar ja que “aquesta rebaixa són més de 440.000 eu-ros que es deixen de recaptar. No és una baixada d’impostos

El pressupost· 21,9 milions· 1,3% menys que 2014· 8 milions destinat a personal· 8 milions per a la compra béns corrents· 875.000 euros en inversions· 2,3 milions en amortització de capital

que beneficia a la ciutadania, ja que es retallen els serveis muni-cipals a costa del benefici d’una minoria de la població, els seus amics”. Compromís va recordar que la seua proposta “millorava cent vegades els números que hui s’aproven” i va afirmar que baixar els impostos d’una forma lineal “és perjudicial, quan dià-riament veiem a gent que va a les associacions de la ciutat a demanar menjar”.

Alfonso Rus es va mostrar con-trariat ja que “fem el que està malament, fins quan baixem els impostos”. Respecte a la rebaixa lineal, l’alcalde va recordar que “quan durant deu anys augmen-tàvem el 10% perquè ens obliga-va Zapatero, qui pagava més? Ara si baixen, baixen igual”. Rus va finalitzar la seua intervenció fent menció a que “s’ha creat el pla d’ocupació, no hem retallat cap servei, i col·laborem en tota l’acció social que ens han de-mandat, estem pendents de tot i hem sabut governar en anys complicats”.

Ja en el tram final de la sessió es van debatre les propostes d’Es-querra Unida de sol·licitar un ta-ller ocupacional, crear un centre sanitari integrat en la zona de la plaça de bous i comprar i re-habilitar un habitatge en el casc antic. En la primera proposta, el PP va recordar que són pioners en aquests tallers i que ara està el pla d’ocupació en marxa, una iniciativa “molt digna”. En segon lloc, es va recolzar per unanimi-tat la proposta, ja que “és neces-sari aquest CSI per a articular l’atenció primària en Xàtiva per la necessitat en aquesta part de la localitat”. Finalment, des del govern es va demanar “una pro-posta més concreta” per a poder portar endavant la proposta ja que “el casc antic és una zona de riquesa, turisme i mai s’ha des-cuidat”.

Page 3: L'informador 680

3

Dissabte, 15 de novembre de 2014SETMANARI D’INFORMACIÓ COMARCAL

AJUNTAMENT

Els socialistes lamenten el “menyspreu al patrimoni” i “el desdeny en l’obligat manteniment del Castell”

PSPVEl PSPV ha alertat dels ender-

rocs que s’han produït en el Cas-tell Menor de Xàtiva, per la qual cosa han registrat una petició perquè s’avaluen els danys pro-duïts. Els danys s’han produït en la part sud, la que recau al parat-ge de la Solana de Bixquert, i està datat en els segles XI i XII, per la qual cosa si no es fa una actuació urgent el dany produït seria “irre-parable”.IMG_20141030_161234En 2011 aquesta zona de muralla va tenir una intervenció parcial que va renovar la part central del castell i l’entorn de la Porta del Socors.

Ara la zona que s’eleva cap al Castell Menor s’ha esfondrat parcialment deixant ‘penjada’ en l’aire una intervenció de paret de bloc executada a la fi dels anys setanta. Davant aquesta situació

El PSPV alerta d’enderrocs “possiblement irreparables” al Castell MenorIgnacio Reig, regidor, afirma que el govern d’Alfonso Rus es gasta “deu vegades més en el festival Nits al Castell que en reparar la fortalesa”

el regidor socialista Ignacio Reig alerta que “el perill d’ensulsiada és evident”.

Els socialistes lamenten el “menyspreu al patrimoni” i “el desdeny en l’obligat manteni-ment de la fortalesa”, per la qual cosa Reig ha exigit “una partida anual pròpia per a inversions en el Castell”.

El regidor del PSPV recorda que el titular del monument és la Generalitat Valenciana, “però donada la situació de fallida i el reiterat impagament de les subvencions compromeses, és l’Ajuntament de Xàtiva qui ha de vetlar pel manteniment de l’edi-fici i exigir responsabilitats”.

Ignacio Reig afirma que la con-servació “és una qüestió de vo-luntat política”, i recorda així que “Rus es gasta deu vegades més en el festival Nits al Castell que a

reparar la fortalesa. Aqueixes són les seues prioritats, el pa i circ”.

La Torrassa de PonentEls socialistes han anunciat

diverses propostes d’actuació, i demanen dotació pressupostària pròpia per a reparacions en el castell en el capítol d’inversions i demanen que es pose en valor l’immoble adquirit per l’Ajunta-ment en 2003, un “xalet” adossat a la muralla de Ponent, conegut com ‘la Torrassa de Ponent’, que des de la seua adquisició està abandonat i amb signes evidents de deterioració.

REDACCIÓCompromís Xàtiva ha pre-

sentat una proposta per tal que l’Ajuntament de Xàtiva prenga mesures per a previndre els de-lictes de corrupció que última-ment s’han descobert en moltes administracions de l’estat, entre les quals, alguns ajuntaments com el de València amb el cas Noós, que afecta al vicealcalde Alfonso Grau. Les administraci-

Compromís reclama mesures contra la corrupcióons municipals no estan obliga-des, fins al moment, a establir mesures de prevenció dels delic-tes de corrupció que es realitzen o puguen realitzar en les seues organitzacions. Per aquesta raó i per la gran sensibilitat social al respecte “considerem imprescin-dible posar en marxa mesures per a previndre i lluitar contra els incomptables casos de corrupció que s’aprofiten de la impunitat,

els mecanismes burocràtics i els privilegis que l’administra-ció municipal pot suposar per a la comissió d’aquests delictes”, segons ha declarat la portaveu de Compromís Xàtiva, Cristina Suñer.

Les mesures proposades in-clouen la creació d’una Oficina Tècnica de Prevenció de Delictes (OTPD) per a realitzar les dife-rents tasques preventives, fent

realitzacions periòdiques de les mateixes, i que també s’encar-regaria del compliment estricte dels salaris, dietes i altres me-nesters dels càrrecs electes i per-sonal de confiança. Ç

Així, també es demana la cre-ació d’un registre de proveïdors generals i d’empreses licitadores que incloga tant les existents com les de nova incorporació; la im-plantació de la diligència deguda

amb la identificació dels admi-nistradors i socis de la mercantil, la verificació de la titularitat reial i el llistat d’unitats de negoci dels mateixos accionistes i/o admi-nistradors, propòsit i índole de la relació de negoci i seguiment de la mateixa i la creació d’un ca-nal de denúncia intern i extern, assegurat, privat, anònim i amb tota garantia de seguretat per al denunciant.

EU XÀTIVADes de la dimissió en octu-

bre de la regidora Rosa Esteban com a Presidenta del Consell de la Dona no s’ha convocat aquest organisme de participació de les dones de la ciutat. Chapí ha advertit que “es troba bloquejat encara que la seua tasca resulta més necessària encara, davant la proximitat del Dia Internacional contra la Violència de Gènere.

Aquest dia no pot deixar de ser commemorat a Xàtiva sense

Esquerra Unida denuncia “la manca d’interès del PP” en la lluita contra la violència de gènere

comptar amb l’esforç col·lectiu i la participació de tota la ciu-tadania. El 25 de novembre cal eixir al carrer per denunciar que ja són 54 assassinades, do-nes i xiquetes, per delinqüents masclistes que cal denunciar des de les institucions”. Segons la regidora d’EUPV, “les funcions d’aquest Consell són la defensa i representació de les dones de la ciutat, visibilitzant les seues ne-cessitats i exigint respostes als problemes específics de les do-

nes d’aquesta ciutat”. Per aquest motiu es considera “prioritari” que el Consell “aborde aquestes responsabilitats i actue de for-ma eficient dotant-se d’un Pla de treball integral tal com s’ha-via sol·licitat”.

El grup municipal d’Esquer-ra Unida ha instat a l’alcalde a la immediata convocatòria d’aquest òrgan per a evitar que la seua tasca no siga obstaculit-zada per la falta de compromís i implicació de l’Equip de Govern.

Esquerra Unida considera “prioritari” que el Consell “aborde les seues responsabilitats i actue de forma eficient dotant-se d’un Pla de treball integral tal com s’havia sol·licitat”

La regidora d’esquerres recor-da que “es va assumir l’acord de

2Párking desde 4.000€Planta baja desde 500€ m

Tel. 96 227 06 46

C/ José Armero

Plaça Jaume Villanueva

C/ Mateu Pueyo

ADEXAMERCADONAC/ La Reina

convocar per al dilluns següent una nova reunió per reprendre el treball; no obstant, eixa con-vocatòria no s’ha produït i ja han passat tres setmanes”.

Així mateix, Chapí senyala que “amb l’abandó d’Esteban van quedar moltes coses sobre la taula, no sols la commemoració com es mereix del 25 de novem-bre, sinó també les solucions per a problemes com l’atur o la po-bresa que afecten especialment a les dones”.

XÀTIVA

Page 4: L'informador 680

4

Dissabte, 15 de novembre de 2014 SETMANARI D’INFORMACIÓ COMARCAL

XÀTIVA

Breus

REDACCIÓAquesta vesprada els socialis-

tes xativins comencen la cam-panya ‘Pel canvi a Xàtiva’ amb la presentació del seu candidat a l’alcaldia, Roger Cerdà. Serà a les 18:30 hores al Pati de Sant Agustí, actual seu del Conservatori i de la UNED, i per a l’acte es comptarà amb la companyia de l’alcalde d’Ontinyent, el també socialista Jorge Rodríguez.

Roger Cerdà ha manifestat que “estem a poc més de sis mesos per a les Eleccions Municipals i hem de tenir clar que el canvi és possible a Xàtiva, anem a tre-ballar de manera incansable per convèncer a la ciutadania de que l’era Rus ha arribat al seu fi i que és necessari que la nostra ciutat estiga governada per persones que entenem la política muni-cipal d’una altra manera”. Però a més Cerdà afirma que “els so-cialistes el que volem és que els xativins i les xativines siguen les protagonistes d’aquest canvi, d’aquesta nova forma de fer po-lítica, centrada en les persones i en la solució dels problemes ac-tuals de la ciutat”.

El líder socialista ha anunci-at que “és l’hora de que Xàtiva se

La presentació de Roger Cerdà com a candidat inicia “el canvi a Xàtiva”Se celebrarà hui a les 18:30 hores al Pati de Sant Agustí i assistirà l’alcalde d’Ontinyent, Jorge Rodríguez

sume ja a la societat del segle XXI i que aposte per polítiques públi-ques centrades en donar resposta als principals problemes que ac-tualment pateix com són la deso-cupació, la falta d’oportunitat per als joves, l’elevada pressió fiscal, la recuperació del comerç tradici-onal, la falta d’un projecte de re-cuperació del casc antic i el bala-fiament de diners públics en obres innecessàries”. Per això Roger Cer-dà convida a tot aquell que tinga la il·lusió d’un canvi real a Xàtiva i desitge una ciutat millor a que se sume al nostre projecte perquè “junts hem de fer-ho possible”.

Cerdà afirma que treballarà “de manera incansable per convèncer a la ciutadania de que l’era Rus ha arribat al seu fi i que és necessari que la nostra ciutat estiga governada per persones que entenem la política municipal d’una altra manera”

REDACCIÓL’Hospital Lluís Alcanyís de

Xàtiva acull hui la XIV edició la jornada de treball Oftalxàtiva or-ganitzada pel Servei d’Oftalmolo-gia del Departament de Salut Xà-tiva-Ontinyent, baix la direcció de l’oftalmòleg, Javier Pascual.

Oftalxàtiva dóna veu a experts oftalmòlegs de tota Espanya La jornada se celebra hui i està impulsada pel Servei d’Oftalmologia del Departament de Salut Xàtiva-Ontinyent

Serà a partir de les 9 del matí en el saló d’actes de l’Hospital Lluís Alcanyís. Al voltant d’un cente-nar de professionals de l’àrea està previst que es reunisquen en aquesta matinal que té com a objectiu actualitzar els conei-xements mèdics i quirúrgics dels

professionals del sector. “Es tracta d’una matinal

eminentment pràctica, en la qual experts de tota Espanya oferiran informació útil sobre els sistemes més avançats en diagnòstics i tractaments”, co-menta el director de la jornada,

Javier Pascual. El programa està dividit en

cinc taules o blocs, i en cadas-cun d’elles els experts exposaran les seues opinions sobre la base d’un tema i a les preguntes que els formulen els assistents.

“Es tracta d’un format molt àgil que pretén afavorir la trans-missió dels coneixement a tra-vés de qüestions pràctiques”.

La patologia oculoplàstica, el glaucoma i les cataractes, la ci-rurgia refractiva, la retina o els últims avanços mèdic-quirúr-gics oftalmològica són alguns dels tems que s’abordaran al llarg del matí.

COMPROMÍS XÀTIVAAquest dissabte 15 de novem-

bre, i a les 19h, tindrà lloc a la Casa de Cultura de Xàtiva la pro-jecció del documental “Fent me-mòria... RTVV”, organitzada per Compromís Xàtiva i que comp-tarà amb la presència de Sergi Moyano, un dels autors del docu-mental, i dels periodistes de RTVV i coneguts xativins, Vicent Grau i Josep Lluís Fitó, que comentaran la seua experiència en RTVV.

El documentari “Fent memò-ria...RTVV” conta la història de Ràdio Televisió Valenciana, nar-rada per alguns dels seus extre-

Es projecta el documental “Fent memòria... RTVV”balladors. Aquest documental està fet amb la intenció de man-tindre viva la flama de la lluita pel dret de tots els valencians i valencianes a tindre una ràdio i una televisió en la nostra llen-gua. I per a que el sector periodís-tic i audiovisual tinga un futur.

Segons expliquen els autors, “els que hem fet el documental hem estat passant, i seguim pas-sant, el documental per diferents localitats del territori valencià, per contar als ciutadans i ciuta-danes què és i per què ha passat el tancament de la ràdio i la tele-visió públiques dels valencians.”

Es tracta d’un treball fet per dos joves carcaixentins de 13 anys i gravat a la ciutat de València on allí parlen amb alguns dels ex-treballadors de la Ràdio i Televi-sió públiques valencianes. Esther Andrés feu de càmera, mentre l’altre jove Sergi Moyano exerceix d’entrevistador als distints pre-sentadors de la ràdio i televisió que hi intervenen, com són Xelo Miralles, Frederic Ferri, Amàlia Sebastián, Genar Martí i Clara Castelló que expliquen amb detall què és el que va passar i per què, fent memòria de tots els anys de Ràdio Televisió Valenciana.

La regidora de l’Ajuntament de Xàtiva Marian Soro ha assegurat ser coneixedora de la situació d’un tram del llenç del castell deteriorat i espera que la Gene-ralitat proporcioni els fons per reparar-lo. La reparació està in-closa en l’informe d’actuacions previstes en el castell. També ha assegurat que la situació no su-posa un risc per al visitant i ha insistit que la Generalitat és la que ha de proporcionar els fons econòmics per actuar.

S’ha aprovat amb caràcter provisional, la baremació dels candidats admesos en el Pla d’Ocupació convocat per l’Ajun-tament de Xàtiva. Es va establir un termini un termini de 3 dies hàbils, de dimarts a dijous, per-què els interessats formulen les reclamacions que considerin pertinents.

Dilluns i dimarts, a la Casa de la cultura de Xàtiva, van ser con-vocats per l’Àrea de Carreteres de la Diputació Provincial de Va-lència els titulars de béns i drets afectats per les obres del projecte de carretera entre N-340 (centre comercial plaça major) i CV-41 (hospital Lluís Alcanyís).

Una operació policial conjun-ta, duta a terme per efectius pertanyents a diferents unitats de les Forces i Cossos de Segu-retat de l’Estat de les províncies d’Albacete i València, ha acon-seguit la detenció de sis perso-nes, quatre d’elles en qualitat d’autores materials, i les altres dues com a col·laboradores ne-cessàries, que van perpetrar un atracament a la sucursal ban-cària Globalcaja de la localitat d’Albacete de Caudete el passat 2 de juny. Entre els detinguts es troben quatre homes d’entre 26 i 33 anys els que es trobaven assentades a la localitat de Xàti-va, explicant alguna d’elles amb un ampli historial delictiu, amb nombrosos robatoris amb vio-lència i intimidació.

El moviment “Tots Olím-pics” promogut per la Fundació Mahou San Miguel va arribar dimecres al col·legi Mare de Déu de la Seu de Xàtiva. El Comitè Olímpic Espanyol ha posat en marxa la setena campanya de “Tots Olímpics”. L’objectiu prin-cipal és apropar l’alumnat valors com ara el respecte, la igualtat i la superació, presents en la pràc-tica esportiva d’alt nivell i que resulten ser beneficiosos per al conjunt de la societat. La Cam-panya “Tots Olímpics” consisteix en una presentació didàctica realitzada per esportistes d’alt nivell i olímpics, donada suport amb material audiovisual, en la qual es fa un recorregut pels diferents aspectes del Moviment Olímpic, els seus valors, la seva història, les disciplines esporti-ves que el componen, les insti-tucions que el formen i la reper-cussió de tot això en el conjunt de la societat.

Page 5: L'informador 680

5

Dissabte, 15 de novembre de 2014SETMANARI D’INFORMACIÓ COMARCAL

XÀTIVA

ProgramacióGran Teatre

Venda d’entrades: Casa de la Joventut els dies laborals de 12 a 14h, Instant Ticket i Taquilles

del Gran Teatre els dies de funció

Palau dels Sant Ramon-Bonhivern C/ Montcada, 14 46800 XÀTIVA

Tel.- 96 228 18 03 • www.xativa.es • Fax.- 96 228 78 20

Excm. Ajuntament de XàtivaRegidoria de Gran Teatre

Dissabte 22 de novembre, a les 19.30h

Concert de Santa CecíliaStat. Musical La Primitiva Setabense

Organitza: Stat. Musical La Primitiva Setabense

Donatiu 2€

Dimarts 25 de novembre, a les 10.30h i 15.45h

Teatre Escolar-Campanya “Educateatro”

Cía. Ferrociària presenta “L’Aviador”Organitza: Excm. Ajuntament de Xàtiva

Regidoria de Gran Teatre

Col·labora.: Cajamar-Caja Rural

Dissabte 29 de novembre, a les 19.30h

Concert de Santa CecíliaStat. Musical La Nova de Xàtiva

Organitza: Stat. Musical La Nova de Xàtiva

Entrada gratuïta amb invitació

REDACCIÓEl passat mes de març diver-

ses plataformes, organitzacions socials, assemblees de persones aturades i precàries, sindicats, partits polítics i ciutadans i ciu-tadans van organitzar una Mar-xa a Madrid i una manifestació en la qual van participar més d’un milió de persones.

La Marxa per la Dignitat va arribar aquest dimarts

Ara, durant el mes de novem-bre tindran lloc nombroses ac-cions convocades per les Marxes de la Dignitat. La primera és la Marxa de la Dignitat a la Comu-nitat Valenciana conformada per tres columnes que arribaran a València hui. Les primeres co-lumnes van eixir des d’Alacant i Elx i altres dues ho van fer des de

Castelló i Bunyol.A Xàtiva, la gent que integra

la Plataforma en Defensa dels Serveis Públics organitzà un acte de benvinguda dimarts, que va comptar amb el suport de partits polítics i associacions, davant l’Ajuntament de Xàtiva. Després de pernoctar a Xàtiva van partir en direcció a Alzira.

REDACCIÓLa Casa de la Cultura de Xàtiva

va acollir recentment la jornada “Recursos territorials valenci-ans, factors de desenvolupament local», organitzada de manera conjunta entre Imelsa i la Uni-versitat de València (UV), a través del Vicerectorat de Participació i Projecció Territorial.

El diputat d’Empreses Públi-ques, Rafael Pérez, va qualificar el desplegament territorial de la pro-víncia de València com “un dels grans reptes als quals s’enfron-ta la Diputació” i va afirmar que Imelsa “aposta per la col·laboració

Es destaca a Xàtiva el paisatge i el patrimoni com a recursos

institucional amb la Universitat de València com la millor fórmula per conèixer a fons les particulari-tats del nostre territori”.

En la inauguració de la jornada van participar també la regidora de Cultura i Educació de l’Ajunta-ment de Xàtiva, María José Pla, i el vicerector de Participació i Pro-jecció Territorial de la UV, Jorge Hermosilla.

Després de l’acte d’obertura, el membre del departament de Ge-ografia de la UV, Emilio Iranzo, va impartir la conferència “Paisatge i patrimoni com a recurs endo-gen”. A continuació, Àngel Mora-

les, del departament de Química Analítica, va analitzar les poten-cialitats dels recursos naturals valencians, i Alejandro Mollá, especialista en comercialització i investigació de mercats, va trac-tar l’activitat comercial com un recurs de futur per a la societat.

Segons el vicerector Jorge Her-mosilla, el cicle de conferències conjuntes entre Imelsa i la UV, “pretén potenciar la col·laboració de la UV amb les entitats públi-ques locals per facilitar l’accés dels municipis valencians a les investigacions dels docents uni-versitaris”.

REDACCIÓEn la nit d’ahir, el tradicional

restaurant xativí ‘Casa Javi’ va acollir la cinquena edició del seu Sopar Maridatge. Aquesta vetlla-da va resultar “tot un èxit” tal i com ens afirmava el seu propi-etari, i va començar a les 21:30 hores amb una degustació de benvinguda per a tots els assis-tents. A partir de les 22 hores, es

‘Casa Javi’ acull el V Sopar Maridatgevan realitzar altres quatre tasts, acompanyats d’un sopar de pri-mer nivell a un preu molt econò-mic. “Hem tingut dos caves, cinc vins, han estat amb nosaltres enòlegs i sommeliers que ens ho han explicat tot... he passat una nit molt agradable amb amics”.

Aquest restaurant, que compta amb una trajectòria de 25 anys, disposa d’un ampli ventall d’ac-

tivitats que es sumen als preus i a la qualitat pels que és conegut. “Des de Fira fins a hui hem orga-nitzat la primera nit d’albades que s’ha realitzat en un bar a la zona, amb una torrà, ara participarem a les jornades gastronòmiques, arriba la campanya dels calçots i ja ens centrarem en la campanya de nadal amb els sopars d’em-presa, de famílies i el cotilló”.

Page 6: L'informador 680

6

Dissabte, 15 de novembre de 2014 SETMANARI D’INFORMACIÓ COMARCAL

ONTINYENT

La Fira de Novembre, nascuda per privilegi reial l’any 1418 i evolucionada a fira d’atraccions mecàniques, comptarà també amb més d’un centenar de parades de venda i també amb llocs d’associacions i entitats locals

REDACCIÓLa “V”, una atracció mecànica

de 25 metres d’altura, torna en-guany a Ontinyent després d’una dècada d’absència. Aquesta és la principal novetat de la Fira de Novembre que se celebra aquest cap de setmana a la capital de La Vall d’Albaida, i a la qual es comptarà també amb altres 35 atraccions que van des dels clàs-sics cotxes de xoc al nou “sam-ba balloon” passant pel tren de la bruixa, el llagostí, el vaixell viking o el “Gigant XXL”, una de les atraccions més grans d’Eu-ropa amb 60 metres d’altura. La Fira de Novembre, nascuda per privilegi reial l’any 1418, i evolu-cionada a fira d’atraccions me-càniques, comptarà també amb més d’un centenar de parades de venda i també amb llocs d’associ-acions i entitats locals, com ara el Radio Club F1, L’Associació de Ma-lalts de Fibromiàlgia AFIVA, l’Asso-ciació de Custodia Compartida de La Vall d’Albaida o els alumnes de 4art de Finances i Comptabilitat del Campus d’Ontinyent.

La fira s’inaugurarà oficial-ment aquest divendres a les 19:30 hores, amb un espectacle d’ani-mació organitzat gràcies a la col·laboració dels firers a càrrec del grup de percussió “Batukem”. Quant al dispositiu de seguretat en la Fira, es comptarà un any més amb la participació dels efectius de la Policia Local i Na-cional, així com Protecció Civil i Creu Roja. Als xiquets i xiquetes se’ls col·locarà una polsera amb el número de telèfon de l’adult que els acompanye, i tant el re-

La “V” torna a la Fira de Novembre després d’una dècada d’absència15 empreses del sector disposaran d’ofertes especials tant en vehicles nous com d’ocasió aprofitant la coincidència amb la Fira d’Atraccions

cinte firal com els accessos esta-ran especialment vigilats.

El trànsit es tallarà puntual-ment a l’avinguda d’Albaida en el tram comprés entre l’Avingu-da Almaig i José Iranzo, habi-litant-se les zones d’estaciona-ment habituals als voltants de la Fira, l’Avinguda de la Generalitat i entre el col·legi Carmelo Ripoll i el passeig de Benarrai. A més a més, la regidoria de neteja ha repartit pel recinte prop d’un cen-tenar de papereres de cartró re-ciclables i contenidors de fem, a més de disposar un dispositiu de neteja viària constant.

Després de viure els seus dies centrals des d’aquest divendres i fins al proper dilluns, la Fira ro-mandrà oberta el cap de setma-na següent, dies 21, 22 i 23 de no-vembre, amb preus populars per a les atraccions, a les que es po-drà accedir a meitat de preu. Cal destacar que tot i ser festa local, els comerços de la ciutat estaran oberts el proper dilluns dia 18.

L’alcalde de la ciutat i regidor de Festes, Jorge Rodríguez, recor-dava la confluència enguany de la Fira d’Atraccions amb Firauto, una iniciativa amb la qual els professionals del sector de l’au-tomoció exposaran més de 200 vehicles nous i d’ocasió en venda a preus especials, destacant la importància “de complementar la fira d’atraccions i fer-la més atractiva per a les localitats ve-ïnes, perquè la Fira d’Ontinyent ha de convertir-se en un element més de promoció econòmica de la ciutat”, assenyalava. El primer edil convidava als veïns i veïnes de tota la comarca “a visitar es-tos dies Ontinyent i comprovar tot allò que els pot oferir no sols la fira, sinó també tota la oferta lúdica i comercial de la ciutat”.

REDACCIÓCoincidint amb la tradicional

Fira d’Atraccions, Ontinyent aco-llirà aquest cap de setmana la II edició de Firauto, la fira de l’au-tomòbil organitzada per l’Asso-ciació de Tallers d’Automoció de La Vall d’Albaida, que comptarà amb 15 expositors i on es mos-traran més de 200 vehicles nous i d’ocasió a preus especials. Firau-to, que compta amb la col·labora-ció de l’Ajuntament d’Ontinyent i Caixa Ontinyent, comptarà a més amb altres atractius, com el de veure de prop el prototipus “Llançadora”, un vehicle constru-ït per l’alumnat l’Institut Jaume I de la ciutat. Firauto canvia de data respecte a l’edició de 2013, de juny a novembre, per tal de coincidir amb la Fira d’Atrac-cions, un extrem que l’Alcalde d’Ontinyent, Jorge Rodríguez, ha volgut destacar perquè serà “un bon complement per a la Fira i reforça les dues vessants que el

Arranca la II edició de ‘Firauto’ amb més de 200 vehicles de la comarca

Govern d’Ontinyent ve treballant: potenciar la capitalitat comarcal amable d’Ontinyent i seguir en la línia d’apostar per la promoció de les nostres empreses. Els cot-xes estaran repartits al llarg de l’Avinguda d’Albaida i el Carrer José Iranzo, de manera que els visitants de la Fira d’Atraccions podran aprofitar el seu accés a la mateixa per conèixer les ofertes dels 15 expositors participants.

Des de l’Associació de Tallers d’Automoció de La Vall d’Albai-da, Ximo Gramage explicava que

“va a ser una fira molt comple-ta, amb molts atractius per als aficionats al motor, els millors preus possibles en vehicles nous i oportunitats úniques en vehi-cles d’ocasió”, assenyalava. Gra-mage tenia especials paraules d’agraïment per l’Ajuntament d’Ontinyent “que ha donat totes les facilitats possibles” i també per a Caixa Ontinyent i l’Institut Jaume I. Firauto estarà oberta dissabte des de les 11 hores i diu-menge des de les 10 hores, en tots dos casos al llarg de tot el dia.

La Fira romandrà oberta el cap de setmana següent, dies 21, 22 i 23 de novembre, amb preus populars per a les atraccions

Page 7: L'informador 680

7

Dissabte, 15 de novembre de 2014SETMANARI D’INFORMACIÓ COMARCAL

ONTINYENT

Ingenieros y Arquitectos

OFERTA

RBB458 m por 50.000 €

www.rbbingenierosyarquitectos.com

Mvl. 646 642 534

2

REDACCIÓLa confluència de la “Nit Ober-

ta” amb la Fira Gastronòmica de La Vall d’Albaida a Ontinyent va omplir el passat dissabte la ciutat de veïns i visitants. Aquesta aflu-ència de públic ha servit per mi-llorar els resultats de les vendes respecte a l’edició anterior, un extrem que corroboren els propis comerciants i que ha valorat po-sitivament el regidor de Comerç, Joan Sanchis, qui avançava l’im-puls a noves accions de promoció comercial a la ciutat.

La “Nit Oberta”, organitzada per Comerç In i l’Ajuntament, comptava dissabte a la nit amb importants descomptes i demos-tracions per part dels comerços, que es complementaven amb activitats d’oci, cultura i gastro-nomia. La Fira Gastronòmica de la Mancomunitat de La Vall d’Al-baida al Mercat Municipal, que també comptava amb la col·la-boració de l’Ajuntament, oferia igualment actuacions musicals al llarg d’un cap de setmana que també coincidia amb la progra-mació de les festes de Sant Carles o les representacions de la Mos-tra de Titelles a la Sala Gomis.

Joan Sanchis destacava que “l’esforç conjunt que estem fent institucions, associacions i em-preses, per traure endavant la promoció comercial de la ciutat

La confluència de la “Nit Oberta” i la Fira Gastronòmica ompli de veïns i visitants els carrers d’OntinyentEls comerciants corroboren un augment de clients i vendes respecte a l’edició anterior

van obtenint els seus fruïts, i ac-tivitats com aquestes cada volta tenen millor resposta i estan més consolidades”. A més, l’edil avan-çava que des del consistori s’està treballant en diverses línies per a

la promoció comercial de la ciu-tat a la imminent campanya de Nadal i Reis, una nova edició de la iniciativa “Ontinyent Il·lusio-na” que l’any passat va incloure 40 activitats en 30 dies, comptant amb la implicació de 20 entitats i atraient milers de visitants de tota la comarca. Joan Sanchis afegia que “amb el Govern d’On-tinyent al capdavant, entre to-tes i tots els ontinyentins estem aconseguint col·locar a la ciutat en el mapa, recuperant l’autoes-tima i demostrant que quant ens posem en peu a treballar tots junts, podem aconseguir allò que ens proposem”.

Joan Sanchis, regidor de Comerç, valora “positivament” els resultats assolits i avança “l’impuls a noves accions de promoció comercial a la ciutat”

REDACCIÓEls controls conjunts de la Po-

licia Local i la Guàrdia Civil han ajudat a reduir els robatoris en el disseminat d’Ontinyent, segons es va exposar per part dels comanda-ments policials en l’última Junta de Seguretat, presidida per l’Alcal-de d’Ontinyent, Jorge Rodríguez. Les dades oferides per la subdele-gació del Govern constaten un des-cens dels fets delictius en la ciutat per cinquè any consecutiu, i més concretament, un pronunciat des-cens del nombre d’infraccions en el disseminat gràcies, en part, en intensificar-se la col·laboració en-tre les forces de seguretat. La taxa de criminalitat a Ontinyent és ja de 19 delictes per mil habitants. “Les dades indiquen que som una ciutat segura i que podem estar sa-tisfets del treball dels cossos i for-ces de seguretat, encara que mai cal baixar la guàrdia”, segons va declarar l’Alcalde d’Ontinyent, Jor-ge Rodríguez, al final de la junta de seguretat. En aquest sentit, els res-ponsables de la Guàrdia Civil van agrair a l’Alcalde d’Ontinyent, no solament l’estreta col·laboració del

Els controls conjunts de Policia Local i Guàrdia Civil ajuden a reduir els robatoris en el disseminat Ontinyent registra un descens en la taxa de criminalitat per cinquè any consecutiu, fins a situar-se en 19 delictes per mil habitants

cos de la Policia Local, sinó també la cessió de material com a dispo-sitius de GPS i de radiotransmis-sors, amb els quals s’ha facilitat el treball dels guàrdies, augmentant la seua eficàcia. El sistema Landis, que incorpora la cartografia de tot el disseminat, permet als agents localitzar amb major facilitat les parcel·les, i està sent d’especial ajuda per a coordinar les seues accions amb la Policia Local, han explicat fonts policials. “Està sent clave la col·laboració entre les for-ces de seguretat per a augmentar la seua eficàcia”, va insistir Jorge Rodríguez, qui va recordar que, a més, el trasllat de la Policia Local al centre de la ciutat “ha millorat l’atenció als ciutadans i la sen-sació de seguretat”, va remarcar l’Alcalde d’Ontinyent. Altres dades rellevants que es van exposar en la junta de seguretat van ser l’in-crement, en un 12,3%, dels delictes esclarits en l’últim any, en el qual destaca la desarticulació d’una banda de delinqüents professio-nals implicats en assalts a xalets dels últims mesos a Ontinyent i comarques veïnes.

Ajuntament, Caixa Ontinyent i Fundació Trèvol es reuniran amb el secretari Autonòmic de Dependència per acordar el compliment del conveni per a la posada en marxa del centre

AJUNTAMENTUna reunió a la Conselleria de

Benestar Social tractarà definir la setmana que ve el model de ges-tió de la Residència per a Disca-pacitats de la ciutat, l’obertura de la qual està pendent des de l’any 2010. A l’encontre amb el Secreta-ri Autonòmic Manuel Escolano, previst per al proper dimecres, 26 de novembre, assistirà una dele-gació ontinyentina encapçalada per l’Alcalde de la ciutat, Jorge

Intentant definir el model de gestió de la Residència de DiscapacitatsRodríguez, qui acudirà acompa-nyat pels portaveus dels grups polítics municipals, un represen-tant de Caixa Ontinyent i altre de la Fundació Trèvol.

Es tracta de veure els impedi-ments legals sorgits al voltant del model de gestió d’aquesta instal·lació, que està previst que es pose en marxa parcialment a finals de 2015, una volta resolts els problemes relatius als costos suplementaris de les escomeses

d’aigua, gas i llum del centre, fi-nançats per l’Ajuntament i Caixa Ontinyent. Per la seua banda, la conselleria ha compromès als Pressupostos de 2015 una partida econòmica per a l’equipament.

Cal recordar que, a iniciativa de la Fundació Trèvol, es va es-tar barallant la possibilitat que fora aquesta fundació qui s’en-carregue de la gestió del centre, un extrem que ha quedat en l’aire després d’haver-se revisat el con-

veni signat entre la Conselleria, l’Ajuntament o la Caixa per a la construcció de la residència, i comprovats els possibles impedi-ments legals i econòmics que es plantegen.

P. I IP7 Casa Vicari C/ Biela, 7 AGULLENT (VALÈNCIA)Telf. i Fax 96 290 79 05 · [email protected]

SOLAR INDUSTRIAL EN GENOVÉS

Page 8: L'informador 680

8

Dissabte, 15 de novembre de 2014 SETMANARI D’INFORMACIÓ COMARCAL

CANALS

Es realitzen dos rutes setmanals: una el dilluns a les 15:30 hores de 4,5 kilòmetres i altra els dimecres a les 20 hores de 6 kilòmetres

Diumenges de cinema

Dia 23 a les 17.00 h

Dia 16 a les 18.00 h“LA PELL DE GALLINA”

L’ HORTA TEATRE.C.C PAPA CALIXTE III ENTRADA 3 €

La pell de galllina es un espectacle per a xiquetes i xiquetes de 4 a 8 anys que conta les peripècies que viu

la seua xicoteta protagonista a l ‘entendre de manera liberal el llenguatge dels adults.

Un espectacle que mescla la tradició del conte real amb efec-tes visuals en les noves tecnologies es posen

al servici d’un joc escènic estimulant i màgic per als mes menuts

Teatre Infantil

Del 3 de novembre al 31 de desembre

EXPOSICIÓXAVIER FERRER CHUS,

titulada “BABALÚ”S’exposarà conjuntament

a la Caixa Popular i a La Caixa

Rio 2Blu, Perla y sus tres hijos llevan una vida

perfecta. Cuando Perla decide que los niños tienen que aprender a vivir como auténticas aves, insistió en

que la familia se aventurase en viajar al Amazonas

REDACCIÓDilluns va començar la Ruta

Saludable, un nou projecte que duen a terme les regidories de Sanitat i Medi ambient de l’Ajun-tament de Canals. Més de 40 persones van acudir en aquesta primera jornada per a participar d’aquesta iniciativa saludable per als veïns del municipi.

Es posa en marxa la ruta saludableMés de 40 persones van participar en la primera jornada

La ruta saludable s’inicia a les 15:30 hores des de la Lloca de Ca-nals i el seu objectiu principal és el desenvolupament d’activitats físiques saludables, en aquest cas consisteix en caminades guiades per un monitor especialitzat que acompanya als nostres veïns per l’interior d’aquest municipi.

REDACCIÓEl passat dimarts es va dur a

terme l’última de les quatre ses-sions del tractament fungicida que la Regidoria de Medi ambient té contractat amb l’empresa CTL, per a tractar l’arbre monumental de la Lloca i el plataner del parc Calixte III. Així mateix, durant aquesta setmana també es va ad-ministrar el segon tractament en tots els xiprers del Cementeri.

Es fumiga la Lloca

A més d’aquesta ruta dels di-lluns, que està al voltant dels 4 kilòmetres i mig, es realitzarà una altra cada dimecres a les 20 hores d’uns 6 quilòmetres. Aques-ta és una iniciativa gratuïta per als participants i no és necessà-ria prèvia inscripció, pot acudir tot aquell que ho desitge.

REDACCIÓL’Ajuntament de Canals, a

través de l’Agència d’Ocupació i Desenvolupament Local, s’ha sumat també a les subvencions atorgades dins del Pla d’Ocupa-ció Conjunta d’ Administracions Valencianes, cofinançat entre Diputació, Generalitat i l’Ajunta-ment, pel qual es donarà treball a 26 aturats del municipi durant 3 mesos.

Aquestes 26 persones exerciren el seu treball en diferents depar-taments dónes ajuntament: 2

L’Ajuntament contractarà a 36 veïns més

auxiliars d’ajuda a domicili, 2 au-xiliars administratius, 1 deline-ant, 1 periodista, 4 subalterns, 3 pintors, 3 peons de jardineria i 10 peons de la construcció.

Al mateix temps també es van a dur a terme dues accions pa-ral·leles d’adhesió al programa EZONAI del SERVEF pel qual es contractarà a 5 peons forestals durant 3 mesos i el SALARI JOVE que donarà treball a 5 joves cana-lins durant 6 mesos.

Els candidats de Canals selec-cionats que s’acolliran a aquest

pla són persones inscrites de forma ininterrompuda com a de-mandants d’ocupació en els cen-tres SERVEF, que és l’entitat que s’encarrega de fer la selecció.

L’Equip de Govern de l’Ajunta-ment de Canals, conscient que és impossible arribar a tots els ca-sos de forma individual, treballa contínuament per a obrir nous programes d’inserció laboral i formació que permeten donar treball als ciutadans i contribuir al descens de la taxa d’aturats locals.

Rodencia y el diente de la princesaEdam, un torpe aprendiz de mago, junto a su bella y segura ratoncita Brie; acompañados de los más

grandes guerreros del reino iniciarán un increíble viaje

Dia 30 a les 17.00 h

Exposició de Gravat i dibuixChema GómezC.C.Ca Don José

Inauguració dia 14 a les 19.00hores

Divendres 14 a dimecres 26

Dissabte 15 a les 19.00 hPresentació Musa de la Música

de la Unió Musical Santa Cecilia de CanalsC.C. Calixte III

Concert Educandos Associació Musical CanalenseC.C. Calixte III

Diumenge 16 a les 12.00 h

MOSTRA DE CURTMETRAJES Dia 29 a les 19.00hCentre Cultural Calixte IIIExhibició de curtmetratges i col·loqui amb els seus directors-Títols dels curtmetratges:

VIA TANGO, MAQUILLAJE, LA VICTORIA DE URSULA, TURNO DE NOCHE, CUANDO TODO PASE

REDACCIÓL’Ajuntament de Canals va

a posar en marxa una sèrie de mesures que propiciaran una re-baixa en els preus de les instal-lacions esportives de la localitat. Concretament, i parlant de la pis-cina municipal, els joves a partir de 14 anys que abans pagaven com a adults, a partir d’aquesta rebaixa van a tenir una tarifa re-duïda de 25 euros, quan la passa-da temporada es pagava 45 euros pel mateix abonament, que per-met accedir a les piscines d’estiu

Es rebaixen els preus de les instal·lacions esportives

durant tot el període d’obertura, sense limitació de banys. A més, segons el consistori, sobre la base d’aquesta reducció l’abonament a partir dels 18 anys es veurà rebai-xat de 45 a 40 euros, així com la taxa familiar que passarà de 60 euros a 55 per a la pròxima època de bany. També, i per a satisfer la demanda dels usuaris i associa-cions, s’introdueixen tarifes més reduïdes per a la utilització de les pistes de pàdel, i s’ha disposat un preu públic per a la utilització del rocòdrom.

El regidor d’Esports, Antonio Pérez ha destacat que aquestes rebaixes cerquen fer més assequi-bles les instal·lacions esportives a tota la ciutadania. “La mesura forma part del pla d’ajuda que el Consistori està duent a terme per a contribuir a l’estabilitat econò-mica de les famílies en aquests moments, la qual cosa volem és que els canalins puguen gaudir de les instal·lacions esportives sense que el seu preu siga un im-pediment en les circumstàncies actuals”, ressaltava.

Page 9: L'informador 680

9

Dissabte, 15 de novembre de 2014SETMANARI D’INFORMACIÓ COMARCAL

COMARQUES

MUNICIPIS

Les inversions s’estan realitzant, fonamentalment, en tecnologia per als hospitals de Xàtiva i Ontinyent

REDACCIÓEl Departament de Salut de

Xàtiva-Ontinyent està invertint 700.000 euros al llarg d’aquest 2014 destinats a millorar els equips tecnològics que tenen com a objectiu prestar una atenció hospitalària més eficient i sa-tisfactòria. La inversió en tecno-logia es concreta en l’adquisició de recursos i equipaments que suposen un salt qualitatiu en l’actuació de diverses àrees hos-pitalàries.

Un dels casos més significa-tius és la millora en els equips de l’àrea de cirurgia general i traumatologia, amb 60.000 eu-ros d’inversió. L’adquisició d’una nova torre de laparoscòpia amb monitors d’alta definició facili-tarà una visualització d’alta qua-litat per als professionals en el moment de realitzar intervenci-ons quirúrgiques com a cirurgia de la vesícula biliar, estómac o tracte intestinal, destacant la ci-rurgia de còlon o la cirurgia he-pàtica. En aquests casos els nous equips adquirits ajudaran al fet que es practiques una cirurgia

El Departament de Salut de Xàtiva-Ontinyent inverteix quasi 700.000 euros al 2014La innovació en equipaments persegueix com a objectiu seguir millorant l’atenció hospitalària

amb incisió mínima, afavorint en els pacients una ràpida recu-peració.

De la mateixa manera es valo-ren les inversions previstes per a endoscòpia quirúrgica i vide-olaringoscopia en Otorinolarin-gologia – ORL pròximes a 35.000 euros, amb els quals també es re-alitzaran cirurgies més segures i efectives, amb la mínima incisió possible per a cada pacient.

Altres equips com els de gas-troscòpia pediàtrica en l’hospital Lluís Alcanyís de Xàtiva tam-bé experimentaran una millo-ra amb la inversió prevista en aquesta anualitat, així com la renovació de respiradores per a anestèsia en el bloc quirúrgic i monitors sobretot de la unitat de vigilància intensiva del mateix hospital, arribant als 180.000 eu-ros entre tots ells.

La dotació de recursos econò-mics per a adequar i renovar el parc tecnològic del departament aconsegueixen inicialment els 85.000 euros per a l’hospital d’Ontinyent amb la dotació d’un aparell d’ecografia ginecològica

que millore la cartera de serveis oferits en aquestes instal·lacions sanitàries. De la mateixa mane-ra cal destacar com una de les grans novetats que s’incorporen a l’hospital d’Ontinyent la inclu-sió de tots els registres dels elec-trocardiogrames en la història clínica electrònica, permetent poder veure l’històric d’un paci-ent en una sola visió de pantalla. Amb aquesta iniciativa es permet millorar l’acció terapèutica i de cures pels professionals sanita-ris. I se suma al canvi integral dels equips de climatització de l’hospital, escomès aquest passat estiu.

Finalment, l’adquisició d’un equip làser per a litotrícia aug-

menta de la mateixa forma la oferta de serveis evitant que la ciutadania assistida pel depar-tament de salut haja de despla-çar-se en la seua majoria a altres centres assistencials afavorint l’accessibilitat. La litotrícia mit-jançant làser consisteix en la introducció d’un endoscopi o ure-troscopi fins a la litiasis o “pedra” que es localitzen en el renyó o urèter. A través d’aquest aparell s’introdueix una fibra làser que pot destruir la pedra, sent un procés que en la majoria dels ca-sos necessita l’aplicació d’anestè-sia general, encara que el pacient sol anar-se a casa el mateix dia de la intervenció.

Les partides pressupostàries han aconseguit el desenvolupa-ment de Orion Clinic com a mo-del d’història clínica electrònica i també als centres d’atenció pri-mària del departament de salut, amb l’objectiu de renovar mate-rial sanitari, sense oblidar la im-plantació d’un nou mamògraf di-gital d’alta resolució en la unitat de prevenció del càncer de mama de Xàtiva.

GVAQuesa ja compta amb un hotel

rural. El conseller d’Hisenda i Ad-ministració Pública, Juan Carlos Moragues, ha manifestat que “el projecte realitzat per l’Ajunta-ment de Quesa és un exemple de com aprofitar els fons europeus per al desenvolupament del tu-risme rural a la Comunitat Va-lenciana”.

Moragues ha fet aquestes de-claracions durant la inauguració de l’hotel rural La Rocha, finan-çat amb fons europeus FEDER i ubicat a la localitat de Quesa. En l’acte va estar acompanyat per l’alcalde del municipi, Jesús Mi-guel Requena, i pel director gene-ral de Projectes i Fons Europeus, Juan Viesca.

L’hotel La Rocha ha estat cons-truït sobre unes antigues pistes de bàsquet en desús pertanyents a l’Ajuntament de Quesa, que ha aconseguit una subvenció pro-pera als 288.000 euros, cosa que representa el 80% del total.

Inaugurat l’hotel rural

QUESA

Page 10: L'informador 680

10

Dissabte, 15 de novembre de 2014 SETMANARI D’INFORMACIÓ COMARCAL

COMARQUES

L’ALCÚDIA DE CRESPINS

COSTERA-CANAL

PSPVLa comissió executiva comar-

cal socialista s’ha reunit a Na-varrés per aprovar el document base de les eleccions municipals i convocar el comitè comarcal.

La Comissió Executiva Comar-cal va conèixer l’informe polític realitzat pel secretari general, Xavier Simó, i va analitzar de manera detallada el document polític redactat per la comissió

La comissió executiva comarcal socialista aprova el document base de les eleccions municipals

redactora nomenada en la reu-nió de la CEC en la seva sessió anterior.

Aquest treball realitzat al llarg de l’últim any aborda la realitat econòmica comarcal amb totes les especificitats locals i tots els aspectes que afecten la presta-ció dels serveis que són de com-petència municipal i els que els ajuntaments tenen compartits amb altres administracions pú-

bliques.En la reunió de Navarrés la

Comissió Executiva Comarcal va aprovar la Convocatòria del Comitè Comarcal que es va cele-brar ahir a Genovés i en què va demanar la ratificació de l’apro-vació del document base i es van abordar les accions polítiques i orgàniques davant les Eleccions Municipals i Autonòmiques de maig de 2015.

AJUNTAMENTLa propera activitat que es re-

alitzarà a l’Espai Jove de la Font de la Figuera serà una festa amb motiu de la celebració de Moros, Cristians i Contrabandistes, al desembre.

El passat diumenge 9 de no-vembre, el Centre Social Poliva-lent es va transformar en una Casa del Terror que va atreure a més de 60 xiquets i xiquetes a gaudir dels seus passatges de por. Amb la col·laboració del Centre Júnior “Ara i Ací”, les i els moni-tors es van posar en les pells de protagonistes de famoses pel·lí-cules de terror. L’Espai Jove de la Font de la Figuera segueix amb el seu objectiu de servir com a lloc de reunió, trobada i realització d’activitats per a les i els joves d’entre 12 i 17 anys.

L’Espai Jove prepara una festa de moros i cristians

Segons el regidor de joventut, Vicent Muñoz, es vol anar ampli-ant l’oferta d’oci de les i els joves a partir de les seves peticions i demandes, tal com es va recollir en l’enquesta de participació a fi-nals de setembre. L’Ajuntament agraeix la col·laboració dels jú-niors “Ara i Ací”, com també del Centre Excursionista-Club de

Muntanya, que s’han ofert a col-laborar activament”.

El “Espai Jove” compta amb una zona de jocs amb futbolí, videojocs i karaoke, entre molts d’altres equipaments que garan-teixen l’oci i l’entreteniment i una altra zona de reunió perquè puguin acudir a sopar els dissab-tes i passar la vesprada-nit.

LA FONT DE LA FIGUERA

REDACCIÓEl president de la Generali-

tat, Alberto Fabra, ha mantin-gut aquest dimecres una reunió amb els alcaldes dels muni-cipis, entre ells Moixent, que, entre aquest any i l’any que ve, tindran en marxa nous centres d’atenció social en els quals s’ha fet una inversió global de gaire-bé 9 milions d’euros i que supo-saran 966 noves places.

En el cas de Moixent es trac-ta del seu centre ocupacional. L’Alcalde, Vicente Dubal, i la regidora de Benestar Social, Mª Ángeles Wis, han mantin-gut nombroses reunions, afir-men des de l’Ajuntament, per poder arribar a aquest punt. El pressupost destinat al centre és de 306.000 euros i està pre-vista l’obertura per al març o abril, pot acollir 50 persones. Amb l’obertura d’aquest centre

El centre ocupacional es posarà en marxa durant 2015MOIXENT

es descongestionarà el centre ocupacional “la Costera” a Xàti-va permetent l’entrada de nous usuaris.

Durant la reunió, el president ha traslladat el compromís del Consell de continuar col·labo-rant amb els municipis per mi-llorar l’atenció als col·lectius de persones grans, amb discapaci-tat o amb malaltia mentals de les seves poblacions.

La consellera de Benestar So-cial, Asunción Sánchez Zapla-na, ha explicat que, durant la trobada, s’ha informat dels 22 centres d’atenció social que es posaran en funcionament en els pròxims mesos, entre ells els de Xàtiva i Moixent. Dels 22 centres, 16 són centres per a persones amb discapacitat i/o malaltia mental (752 places) i 6 són centres per a gent gran (214 places).

REDACCIÓL’Alcúdia de Crespins va acollir

el passat diumenge la II Marxa contra el càncer, organitzada per l’Associació Local de Lluita contra el Càncer. Després del gran èxit de l’edició del 2013, la Junta Local va voler organitzar de nou aquest es-deveniment esportiu, amb la col-laboració de l’Ajuntament i de dife-rents comerços i empreses locals.

Des de la Junta Local, amb la seua presidenta Aurora Ferri al capdavant, es mostren ampla-ment satisfets de superar les 1.000 persones que, de nou en-guany, han volgut participar en l’esdeveniment. “Estem molt contents ja que hem tingut una acceptació encara major que la de l’any passat i no ens ho espe-ràvem”, ens afirmava la presi-denta al nostre setmanari.

El 100% de la inscripció està destinada a la recerca en la llui-

Més d’un miler d’alcudians se sumen a la Marxa contra el CàncerS’esperen abastar els 4.000 euros recaptats al 2013

ta contra el càncer. En aquest sentit, i segons Ferri, “s’espera recaptar al voltant de la mateixa xifra que al 2.013, uns 4.000 eu-ros, malgrat que enguany hem tingut més dificultats en quant a patrocinadors”.

Després de la bona acollida d’aquesta edició ja es pensa en la marxa de l’any que ve, “malgrat que ens ho agafarem amb més temps, però per descomptat que hi haurà una III Marxa a l’Alcú-dia”, destacava Aurora.

La marxa es va iniciar a les 10 hores des de l’Ajuntament, fins al Riu Nou, passant per la serra de La Plana. Ja en la zona natural del Riu Nou tingueren lloc dife-rents activitats, entre elles una macroclasse de zumba.

L’alcalde Javier Sicluna també ha volgut agrair a la Junta Local “el seu gran esforç organitzatiu i la recaptació que cada any fan”.

Page 11: L'informador 680

11

Dissabte, 15 de novembre de 2014SETMANARI D’INFORMACIÓ COMARCAL

COMARQUES

COMARQUES CENTRALSCOSTERA

REDACCIÓSimpatitzants i afilats a d’Es-

querra Unida a la comarca de la Costera van acudir a la cita amb les urnes per elegir al seu candi-dat a president de la Generalitat el passat dissabte.

A la taula electoral de la co-marca la Costera, que va ser situada a Xàtiva, el resultat va ser el següent: Ignacio Blanco va aconseguir el 72% dels vots enfront del 28% de Marga Sanz. Aquest resultat no va trencar amb la dinàmica dels resultats finals a nivell de país, en el qual Ignacio Blanco va aconseguir el suport de 2.500 vots enfront dels 2.000 de Marga Sanz. Sent així Blanco el candidat a la Genera-litat Valenciana per part d’EUPV en les pròximes eleccions auto-nòmiques de maig de 2015.

Amb un el 78% de participa-ció les primàries, per escollir el candidat a la Generalitat Valen-ciana i als membres de la llista autonòmica, han estat valorades

Ignacio Blanco aconsegueix el 72% dels vots de la comarca en l’elecció de candidat d’EU a la Generalitat

positivament pel que fa al seu nivell de participació. Segons ha explicat l’organització “la jorna-da va transcórrer sense cap in-cidència”.

En aquest sentit, els electors

REDACCIÓUn quart d’hora: aquest és el

temps que Fulgencio Sánchez va haver d’esperar dissabte passat a l’estació de Xàtiva fins que va arribar el tren provinent d’Alcoi. Tots dos, ciclista i tren, havien ei-xit a les 8.45 de l’estació de trens de la capital de l’Alcoià, i mentre que el corredor va tardar una hora i catorze minuts en fer el trajecte, la màquina va necessi-tar catorze minuts més per com-pletar-lo.

La “competició” en realitat era

S’arriba a Xàtiva més ràpid en bicicleta que en tren des d’Alcoi

una acció més de la plataforma “Salvem el Tren” per evidenciar la mala situació en què es troba el servei ferroviari de la línia Xàti-va-Alcoi, i la necessitat urgent de millores que té.

L’any passat, membres de la plataforma Salvem el Tren de l’Alcoià-Comtat van viatjar fins a València al tren que fa el trajec-te Alcoi-València, vestits d’època, per denunciar que, 110 anys des-prés del primer viatge regular, la durada del viatge és pràctica-ment la mateixa.

i electores, coincidien en afir-mar que “no hi ha diferències substancials en les candidatures presentades, més bé hi havia de decidir sobre el millor perfil per a la candidatura”.

Menú Cenasde empresa

1

2

3

Menú Navidad

Cena de Nochevieja

4

Surtido de embutidos ibéricos y quesos curados

Saquitos de jamón ibérico y cebolla caramelizada

Mil-hojas de pulpo con patata y pimentón ahumadoRevuelto de morcilla con manzana

caramelizada y queso de cabra

Ajoarriero de langostinos

Entrecot trinchado al romero con tomatitos cherry

Postre: Leche frita con turrón

Bebida incluida + GinTonic

(jarra de cerveza o Sangría por cada 2 personas)

Surtido de embutidos ibéricos y queso curado

Gambas al ajillo

Queso de cabra con confitura de tomate y miel

Sepia a la plancha “Rejola”Revuelto de morcilla con manzana

caramelizada y queso de cabra

Entrecot trinchado al romero con cherrys

Bebida incluida + GinTonic

(jarra de cerveza o Sangría por cada 2 personas)

25 euros

Surtido de ibéricos

Mil-hojas de pulpo con patatas y pimiento ahumado

Ajoarriero de langostinos

Ensalada de brandada de aguacate y aceite verde

PLATOS PRINCIPALES (a elegir):

Solomillo al foie con setas

Lubina con patata y caldo de chalota tostada

Postre: Mouse de turrón

con salsa de Naranja y mascarpone

Bebida no incluida

30 eurosMenú Cenasde empresa Cena de Nochevieja

Surtido de ibéricos y quesos curados

Escalibada con ahumados del mar

Mil-hojas de foie y manzana Grand SmithSalteado de habitas baby,

gambitas y calamares en su tinta

PLATO PRINCIPAL (a elegir):

Bacalao con crema de pimientos escalibados

Cordero al horno con romero y miel

Bebida, Repostería casera y Café

Cotillón, Uvas de la Suerte y Botella de cava o sidra

27 euros

50 euros

Page 12: L'informador 680

12

Dissabte, 15 de novembre de 2014 SETMANARI D’INFORMACIÓ COMARCAL

FINESTRA OBERTA

Des del Parlament es va mostrar el seu reconeixement al programa de les eurobeques i el nivell d’exigència de les mateixes

La Unió Europea elogia les polítiques provincials de la DiputacióAlfonso Rus ha estat aquesta setmana a Brussel·les i s’ha reunit amb diversos responsables europeus

Rus destaca el poder parlar amb els 32 eurobecaris de la Diputació, una d’elles de Xàtiva

El president Rus, el comissari europeu Navracsics, el diputat provincial, Vicente Ibor, i el cap de gabinet de la Diputació de València, Emilio Llopis, posen al costat dels eurobecaris en la façana principal de la seu de la Comissió Europea

El president de la Diputació de València, Alfonso Rus, ha mantin-gut una atapeïda agenda de trobades institucionals amb responsables d’ocupació i energia de la Unió Europea, durant la seua visita a Brus-sel·les que ha tingut lloc aquesta setmana.

Rus, que va viatjar a Brussel·les junt al diputat provincial respon-sable de la Central de Compres, Vicente Ibor, va mantenir sengles en-trevistes amb el comissari d’Educació, Cultura, Joventut i Esport de la Comissió Europea, Tibor Navracsics; el secretari general del Comitè Econòmic i Social Europeu (CESSAMENT), Luis Planas; i el director ge-neral d’Energia, Dominique Ristori. Posteriorment el president de l’ens provincial es va reunir, en una trobada informal, amb els 32 eurobeca-ris de la Diputació, “el moment més esperat” i el principal motiu de la visita a Brussel·les, segons ha manifestat el propi Rus. “Jo sóc poc amic dels viatges”, reconeixia, agregant que, no obstant açò, volia conèixer “de primera mà” les condicions en què els joves es troben a Brussel·les desenvolupant treballs en pràctiques en empreses i institucions, per a completar la seua formació acadèmica.

Elogi a les polítiques provincialsEl comissari d’Educació, Cultura, Joventut i Esport de la Comissió

Europea, Tibor Navracsics, qui va destacar en rebre a Rus que aquesta era la seua primera trobada de treball amb un mandatari espanyol després de la seua recent presa de possessió, es va interessar pels di-ferents projectes que desenvolupa la corporació provincial valenciana en matèria de formació de la joventut i d’esport, entre els quals va destacar els programes formatius “La Dipu te Eurobeca” i “La Dipu te Beca”, a més dels convenis de col·laboració que manté amb les dife-rents universitats de València.

Navracsics es va congratular que la corporació provincial de Valèn-cia s’alinee amb les principals directrius de la UE relacionades amb la mobilitat de la joventut, la formació associada i la formació en gestió de fons europeus, “ja que aquests joves podran, a la seua volta, brindar a les administracions i empreses espanyoles la possibilitat d’accedir als 80.000 milions disponibles a Europa per a innovació, a més de fa-

cilitar als ajuntaments la gestió d’aquests fons estructurals”, va dir.El president provincial també li va explicar els plans de la Diputació

destinats a potenciar l’estalvi energètic i la utilització d’energies reno-vables en els municipis, per a estalviar despesa corrent als consistoris i protegir el medi ambient, després de que el responsable europeu li suggerira presentar el programa provincial de climatització d’edificis públics mitjançant l’ús d’energies alternatives al sistema de certifica-ció de calderes per a biomassa, la qual cosa suposaria un “reconeixe-ment oficial” a la seua eficàcia. Quant a l’esport, va elogiar l’esforç de la Diputació de València i la seua aposta per la “ecologia i sostenibili-tat” amb el seu pla de renovació de camps municipals de futbol, en el que se substitueix la gespa natural del terreny de joc per gespa artifici-al, a més de fer especial menció a la iniciativa, pionera a Espanya, de transformar la gespa retirada en combustible ecodiesel.

“L’exemple” de la DiputacióA més, el director general d’Energia, Dominique Ristori, va sol·licitar

per la seua banda a Alfonso Rus que assistisca a la pròxima convenció de bones pràctiques que reunirà a alcaldes de tota Europa a Brussel·les i abordarà la utilització d’energies renovables i les seues eines finan-

L’Informador a Brussel·les

Alfonso Rus, Ramón Luís Valcárcel, Emilio Llópis i Vicente Ibor Els eurobecats foren uns dels grans protagonistes de la jornada El secretari general del Comitè Econòmic i Social conversa amb el president Rus i el diputat Ibor

Page 13: L'informador 680

13

Dissabte, 15 de novembre de 2014SETMANARI D’INFORMACIÓ COMARCAL

FINESTRA OBERTA

Un reportatge de Juan Antonio Cloquell

Reportatge de

Juan Antonio Cloquell

La Unió Europea elogia les polítiques provincials de la DiputacióAlfonso Rus ha estat aquesta setmana a Brussel·les i s’ha reunit amb diversos responsables europeus

Rus destaca el poder parlar amb els 32 eurobecaris de la Diputació, una d’elles de Xàtiva

Reunió de treball en la Comissió Europea sobre joventut i esports

Un altre moment de la visita, amb tots els joves que es formen amb la eurobeca de la Diputació

El president Rus, el comissari europeu Navracsics, el diputat provincial, Vicente Ibor, i el cap de gabinet de la Diputació de València, Emilio Llopis, posen al costat dels eurobecaris en la façana principal de la seu de la Comissió Europea

Rus va conversar amb alguns eurobecats de la Diputació

En l’encontre amb Timor Navracsics

També va estar amb Dominique Ristori, en presència del diputat Vicente Ibor

cilitar als ajuntaments la gestió d’aquests fons estructurals”, va dir.El president provincial també li va explicar els plans de la Diputació

destinats a potenciar l’estalvi energètic i la utilització d’energies reno-vables en els municipis, per a estalviar despesa corrent als consistoris i protegir el medi ambient, després de que el responsable europeu li suggerira presentar el programa provincial de climatització d’edificis públics mitjançant l’ús d’energies alternatives al sistema de certifica-ció de calderes per a biomassa, la qual cosa suposaria un “reconeixe-ment oficial” a la seua eficàcia. Quant a l’esport, va elogiar l’esforç de la Diputació de València i la seua aposta per la “ecologia i sostenibili-tat” amb el seu pla de renovació de camps municipals de futbol, en el que se substitueix la gespa natural del terreny de joc per gespa artifici-al, a més de fer especial menció a la iniciativa, pionera a Espanya, de transformar la gespa retirada en combustible ecodiesel.

“L’exemple” de la DiputacióA més, el director general d’Energia, Dominique Ristori, va sol·licitar

per la seua banda a Alfonso Rus que assistisca a la pròxima convenció de bones pràctiques que reunirà a alcaldes de tota Europa a Brussel·les i abordarà la utilització d’energies renovables i les seues eines finan-

ceres, per a explicar en aquest fòrum la gestió actual d’administració provincial valenciana en matèria d’estalvi energètic.

Riston, així mateix, va comentar que hi haurà pròximes reunions d’aquest tipus també en diferents països per a analitzar aquestes polí-tiques i va acceptar la proposta de Rus d’organitzar a València aquesta trobada a Espanya.

El director general va avançar que per a la UE “és l’hora dels ajunta-ments” i que exigirà una major gestió en matèria d’estalvi energètic i energies renovables, a més d’explicar que el 20% dels fons europeus es destinaran a finançar aquestes polítiques, la qual cosa per a Espanya suposaran 5.000 milions d’euros.

Finalment, el director general d’Energia va mostrar la seua satis-facció en conèixer el paper que desenvolupen les brigades forestals de l’empresa pública Imelsa en la neteja de barrancs en els municipis valencians per a reduir les possibilitats d’inundacions i incendis.

El president Rus també es va reunir amb el secretari general del Comitè Econòmic i Social Europeu (CESSAMENT), Luis Planas, per a informar-li de les iniciatives de la Diputació de València en matè-ria d’ocupació i formació. Planas va expressar el seu reconeixement a aquestes actuacions provincials i va xarrar amb els eurobecaris de la Diputació sobre les funcions d’aquest comitè europeu.

En el Parlament EuropeuEl president de la Diputació de València va portar les polítiques

d’ocupació i formació juvenil i d’eficiència energètica per a l’estalvi dels municipis valencians fins al Parlament Europeu. Un dels princi-pals líders de l’assemblea europea, Ramón Luis Valcárcel, vicepresident de la càmera, va rebre al president Rus qui li va informar d’ambdues estratègiques. Valcárcel va mostrar el seu reconeixement al programa de les eurobeques i el nivell d’exigència de les mateixes i va valorar el fet de la necessitat que existeix que a Espanya es coneguen els ressorts i els camins que permeten accedir a les ajudes dels fons europeus i que aquests, com va venir a dir, responguen a les necessitats locals i coneguen als seus interlocutors.

La segona jornada de treball va concloure amb la trobada en la seu de la direcció general de Medi ambient, Unitat d’estratègia, Coordina-ció i Comunicació amb el seu responsable Rodolfo Pérez qui després d’escoltar les iniciatives que li va transmetre el president Rus especifi-cant la labor de les brigades forestals en la muntanya valenciana, va comentar que els objectius d’aquestes estratègies, coincideixen amb la campanya europea Generation Awake que cerca sensibilitzar a la població sobre la importància de reduir el fem i de fer millor ús d’ele-ments com l’aigua, l’energia, la fusta i els metalls. Així mateix es va brindar a oferir a la Diputació de València tots els recursos que podrien ajudar a aconseguir els objectius que s’ha traçat l’administració pro-vincial amb la finalitat de reduir els costos fixos de la gestió municipal per a dirigir-los a inversions productives.

El comissari d’Educació, Cultura, Joventut i Esport de la Comissió Europea es va interessar pels diferents projectes que desenvolupa la corporació provincial valenciana

El secretari general del Comitè Econòmic i Social conversa amb el president Rus i el diputat Ibor Rus i Dominique Ristori, després de la seua trobada a Brussel·les

Page 14: L'informador 680

14

Dissabte, 15 de novembre de 2014 SETMANARI D’INFORMACIÓ COMARCAL

COMARQUES

Ha comptat amb una inversió d’1,3 milions d’euros des del 2014

Els grups organitzats de joves han estat els que més han fet ús d’unes instal·lacions que ja han registrat nombroses reserves de cara a 2015

AJUNTAMENTEls tres primers mesos de fun-

cionament de l’Alberg Perú d’On-

L’Alberg Perú d’Ontinyent aconsegueix una ocupació del 80% als seus tres primers mesos de funcionamentL’Ajuntament destaca el salt “qualitatiu i quantitatiu” de l’oferta turística de la ciutat amb la posada en marxa d’aquesta infraestructura

LA VALL D’ALBAIDA

tinyent, entre l’agost i l’octubre, s’ha saldat amb una mitjana del 80% d’ocupació durant els caps

de setmana, xifra que ascen-deix al 100% en el cas del mes d’agost. Aquestes instal·lacions

entraven en funcionament des-prés de nombroses gestions per part del Govern d’Ontinyent, que permetien el passat 30 de juliol posar en marxa un alberg que ha comptat amb una inversió de al voltant d’1,3 milions d’eu-ros des de l’any 2004 en distin-tes actuacions, i que, destaquen, “ha permès a la ciutat fer un salt qualitatiu i quantitatiu a la seua oferta turística, i un gran pas endavant al foment del turisme jove i familiar”.

De fet, segons s’ha confirmat des de l’empresa adjudicatària de la gestió, els grups organitzat de joves han estat els que més van fet ús de l’alberg, que ja han registrat nombroses reserves de cara a 2015.

Des de l’Ajuntament s’ha des-tacat que l’Alberg Perú “situa a Ontinyent al mapa del turisme jove i de l’excursionisme escolar i familiar, amb uns preus com-petitius i en unes instal·lacions còmodes i accessibles per a tots”. A més de la seua completa re-modelació, una de les claus de la bona acollida és aquest llistat de preus, ja que va des dels 12 euros la nit als 15 euros amb esmorzar. L’alberg disposa de 72 places, distribuïdes en 12 habitacions de sis places cadascuna d’elles; una cuina totalment equipada i una sala de televisió.

A la part exterior, el fet de tenir una zona de pícnic a l’aire lliu-re i envoltada d’arbres, li dóna a l’alberg la possibilitat d’oferir diferents variants, segons l’èpo-ca de l’any i segons les prioritats dels visitants.

arriba a la Vall d’Albaida

Recolçant events

PORTAL D’INFORMACIÓ DIGITAL

www.linformador.net

L’Informador amplia la seua co-bertura a la comarca de la Vall d’Al-baida. El nostre setmanari fa una aposta per seguir creixent i compta des de hui amb un espai dedicat a Ontinyent i als diferents municipis de la comarca de la Vall d’Albaida. Una ampliació de localitats i d’infor-mació que, per descomptat, seguirà sent gratuïta.

L’Informador és un setmanari d’informació local i comarcal editat a Xàtiva amb una tirada setmanal que s’ha augmentat als 8.000 exem-plars amb l’arribada a aquesta nova comarca. Actualment disposem de 24 fulles a color, amb la intenció

d’augmentar a 32 fulles en els pro-pers mesos.

La nostra publicació arriba a tot tipus de públic i actualment es re-parteix de gratuïtament en més de 50 punts com a Hospitals, Ajunta-ments, Cases de Cultura, i per des-comptat kioscos, així com diferents locals comercials. A causa del seu caràcter gratuït i difusió elevada, aconseguim una cobertura molt fol-gada en la zona, arribant fins i tot a haver de reposar exemplars en molts punts.

El nostre periòdic sempre ha des-tacat per una informació local i co-marcal de proximitat. Aquest és el

nostre punt fort i pel que sempre hem apostat.

Estem davant d’una gran opor-tunitat per als nostres lectors de conèixer què passa en les nostres comarques veïnes, i sobretot, de que també es conega la informació local en aquests municipis. Una manera immillorable de seguir compartint l’actualitat més propera a nosaltres.

Una aposta per seguir creixent i oferir l’actualitat més propera de la que fem partícips als nostres lec-tors. Un pas més que s’ha fet possi-ble gràcies a vosaltres i que esperem poder seguir compartint a partir de la propera setmana.

a Ontinyent ens pots trobar a...-LA LLIBRERIA, C/ Martínez Valls, 18-KIOSKO SANT ANTONI, C/ San Antoni, 105-PAPELERIA GAUDI, Avda. L’Almaig, 16-FRESA-MENTA, Avda. L’Almaig, 38-LA TORRONA, C/ Cassià Fita, 15-EL LLOMBO, Avda. del Llombo, 16-JUAN ANTONIO RUBIO, Avda. Francisco Cerdà, 45-KIOSKO 3 14, C/ dels Caputxins, 5-PIO XII, C/ Pio XII, 12-AJUNTAMENT, Plaça Major, 1-TOURIST INFO, Plaça Sant Roc, 2-HOSPITAL, Avda. Francisco Cerdà, 3

Instal·lacions

Juan Antonio Cloquell · redacció[email protected]

C/ La reina, 60 XÀTIVA 96 111 68 83 - 671 034 848

Raquel Benito · [email protected]

Compta amb L’Informador

@linformadorxatL’Informador

Page 15: L'informador 680

15

Dissabte, 15 de novembre de 2014SETMANARI D’INFORMACIÓ COMARCAL

COMARQUES

L’alcalde Vicente Huet destaca que “la rebaixa fiscal és una necessitat imperiosa per part de les administracions públiques després de les dificultats i els esforços que han fet i continua fent la ciutadania. Des de l’Ajuntament creiem necessari fer aquesta nova rebaixa”

HOTEL MURTA

Viajes Levante Grupo

REDACCIÓEl grup municipal Popular i

membres de l’equip de govern van presentar per registre d’en-trada de l’Ajuntament una mo-ció per al seu debat en el cor-responent ple ordinari que se celebrarà el proper dilluns 17 de-manant la supressió de la taxa de fem als seus veïns. Els edils populars argumenten que en l’actualitat el Consistori, gover-nat per aquest partit, “gaudeix d’una bona situació econòmica, ja que la Hisenda Local no pos-seeix cap tipus de deute públic, i que treballen complint amb ne-tedat la Llei de Morositat, i prova d’açò és que en l’últim trimestre la mitjana de pagament a prove-ïdors va ser de 14,13 dies, tot açò sumat a més d’un 32% de Roma-nent Positiu que disposem en el pressupost d’enguany”.

Vicente Huet, alcalde del mu-nicipi, destaca que “la rebaixa fiscal és una necessitat imperio-sa per part de les administraci-ons públiques després de les difi-cultats i els esforços que han fet i continua fent la ciutadania, i pel que a nosaltres ens competeix, l’equip de govern popular estem treballant intensament en açò. En aquesta legislatura nosaltres no hem pujat cap impost local, és més, hem baixat algunes ta-

El Partit Popular planteja que els seus veïns no paguen la taxa del femEls populars proposen al ple la bonificació del 100% del rebut per a habitatges, comerços i empreses

BARXETA

xes, i enguany fins i tot plante-gem amb la seua corresponent aprovació l’eliminació de la quo-ta de les Festes Patronals, amb un bon acolliment per part dels nostres veïns, ja que van gaudir d’aquestes Festes sense pagar però amb la mateixa qualitat i quantitat festiva”.

Per tot açò, el primer edil ex-plica que “creiem necessari es-tablir una nova rebaixa, per açò proposem al ple la bonificació del 100% de la taxa de fem d’ha-bitatges, comerços i empreses per a l’any 2015”, actualment ja estava rebaixada tenint un cost de 30€ per habitatge.

AJUNTAMENTL’ajuntament de la Font de la

Figuera acaba de lliurar el seu segon microcrèdit. 10.000 euros que aniran destinats a la creació d’una empresa subministradora de productes agrícoles, industri-als i pinsos per a animals i que, en paraules del beneficiari, Raúl Sar-rió Beneito, “els atractius que em van impulsar a sol·licitar van ser el baix interès i les facilitats, cosa impossible en qualsevol banc”.

Des que l’ajuntament obrira convocatòria al maig de 2014, un

Es lliura el segon microcrèditLA FONT DE LA FIGUERA

altre veí de la població va apro-fitar esta oportunitat de sol·lici-tar el microcrèdit que oferia el consistori per construir un taller de reparació de vehicles, el qual, s’ha pogut realitzar gràcies a l’ajuda concedida.

Dins del desenvolupament del Pla Estratègic d’Ocupació i Au-tocupació 2011-2015, la Font con-tinua en la línia de facilitar l’em-prenedoria. El consistori podrà repartir fins a 10.000 euros per projecte i, en l’actualitat, disposa d’un romanent de 30.000 euros,

els quals, es podran sol·licitar en futures convocatòries.

Els microcrèdits tenen un in-terès mínim de l’1% amb el qual es pretén oferir una solució a la manca de finançament econò-mic de projectes. A més, “amb esta fórmula pretenem facilitar i impulsar també l’autoocupació i la creació de noves empreses amb la intenció clara de reacti-var l’economia local”, assenyala Muñoz, “perquè un poble sense xicotet comerç o autònoms per-dria la seua identitat”.

REDACCIÓL’Olleria aconsegueix baixar

“més d’un 6%” l’IBI per a 2015, la qual cosa representa una reducció de la quota tributària que pagaran els ciutadans i que tindrà el seu reflex en els rebuts de l’impost de l’any que ve. En l’últim Ple Ordina-ri, l’Ajuntament de L’Olleria va tor-nar a aprovar la rebaixa del tipus de gravamen de l’IBI (Impost so-bre Béns Immobles de naturalesa Urbana) passant del 0,66% actual al 0,62% per a l’any 2015. Aquesta mesura significa que els rebuts de contribució dels habitatges es re-duiran un 6,06% respecte 2014. La campanya de regularització cadas-tral duta a terme estos últims anys en el municipi ha suposat d’una banda l’alta de noves finques i per una altra l’actualització dels valors cadastrals de les finques que havi-en patit alguna alteració, la qual

Es rebaixa l’IBI per segona vegada en l’actual legislaturaSuposa un descens del tipus impositiu acumulant un 14,39% de reducció en els últims quatre anys

L’OLLERIA

cosa suposava un increment de la recaptació per este impost. L’Equip de Govern, seguint el seu programa de reducció de la pressió fiscal, ha preferit repercutir este benefici als ciutadans en compte d’augmen-tar la despesa, per això va apro-

var l’anunciada rebaixa del tipus impositiu. D’aquesta manera, el pressupost de despeses de 2015 es mantindrà en termes semblants al de 2014, garantint als veïns el manteniment i funcionament cor-recte dels servicis públics muni-cipals. En el 2011 ja es va aprovar, amb efectes en 2012, una baixada del 0,72% al 0,66% actual i que va representar un 8,33% de reducció. L’acord en l’últim Ple de reduir el 6,06% suposa la segona baixada del tipus impositiu acumulant un 14,39% de reducció en la present legislatura. L’alcalde de L’Olleria, José Vidal, ha indicat que “sem-pre ha sigut una prioritat per a la Corporació Municipal continuar baixant els impostos tot el possible sense oblidar les nostres obligaci-ons amb els ciutadans i incremen-tant l’atenció social en l’actual si-tuació de crisi econòmica”.

L’alcalde de L’Olleria, José Vidal, ha indicat que “sempre ha sigut una prioritat per a la Corporació Municipal continuar baixant els impostos tot el possible sense oblidar les nostres obligacions amb els ciutadans i incrementant l’atenció social”

Page 16: L'informador 680

16

Dissabte, 15 de novembre de 2014 SETMANARI D’INFORMACIÓ COMARCAL

CULTURA

Paco Lloret

EL TELESCOPIO

REDACCIÓEl passat 7 de novembre se cele-

brava en Xàtiva la festa del màr-tir Sant Jacint Castañeda i amb aquest motiu l’empresa Eventto va organitzar una ruta pels llocs i monuments de la ciutat relacio-nats amb el Sant local.

El mateix dia 7 i durant el matí d’ahir, el col·legi xativí que porta el seu nom va realitzar aquest re-corregut històric i amè, amb un llenguatge senzill adaptat a l’edat del xiquet, per a donar a conèixer la biografia de Sant Jacinto Cas-tañeda i seguir amb la tasca de divulgar i posar en valor el patri-moni de la ciutat mostrant mo-numents tan emblemàtics com la

Una ruta escolar recorda al màrtir Sant Jacint CastañedaEl col·legi de Xàtiva que porta el seu nom la va realitzar el 7 i 14 de novembre

Col·legiata, Sant Domènec, el Re-taule de la Botica Central i la casa natalícia del Sant.

El punt de trobada va ser al Cen-tre de Recepció de Visitants de la Font del Lleó, i des d’ací els alum-nes s’endinsaren en el casc antic de la ciutat. La primera parada es va realitzar en el lloc on va nài-xer el màrtir i seguidament es va pujar fins al Convent de Sant Do-mènec on va ingressar als 14 anys com dominic. A continuació, la ruta va continuar per la Col·legi-ata, on els escolars conegueren de primera mà la Capella de Sant Ja-cint, el Baptisteri, l’Altar Major… i a l’eixida ens van detindre per a contemplar el retaule ceràmic del

S. XVIII encarregat pel barri quan va arribar a Xàtiva la trista notícia del seu martiri el 7 de novembre de 1.773. Tots els centres que es-tiguen interessats en realitzar-la poden sol·licitar-ho.

D’altra banda, per donar-li la benvinguda a la tardor, el passat 13 de novembre es va realitzar una obra de teatre musicalitzat, utilitzant instruments de molts tipus i recreant a tots els nivells el conte clàssic de La Castanyera. L’obra ha estat a càrrec dels grups de sisè curs,on han participat tots els alumnes, com actors o com a músics. La clàssica obra ha estat pensada per a ser representada als més menuts de l’escola. Tot

Mª José Pla ressalta que “en quant a la dotació que atorga el municipi i segons la Conselleria de Cultura, ocupem el quart lloc per darrere de València, Castelló i Vila-Reial”

Decidido como estaba en comprar un telescopio para profundizar en mi afición, lo primero que hice fue conec-tar con las sociedades astronómicas nacionales, que me sugirieron ama-blemente que intentara montármelo yo, ya que uno de categoría mediana costaba un riñón. En una revista de “Hágalo usted mismo” encontré lo que buscaba: Cómo construir un telescopio. La verdad es que soy un manitas. Cuan-do hay que arreglar un grifo que gotea, dejo sin agua a la familia. Y si se trata de cambiar una bombilla fundida, quito el plomo de toda la casa. Pero como el telescopio era una cosa de amor propio, pedí las piezas necesarias y, en mis ra-tos libres, me puse manos a la obra. He de advertir que no tenía problemas de espacio ya que dispongo de una terraza particular donde cabe un observatorio astronómico. En ella mandé construir un cubierto con una ranura para el ob-jetivo… Recordaré toda la vida el día del estreno. A mi, la luna siempre me ha seducido de un modo especial, hasta el punto de que, cuando está llena, in-fluye en mi ánimo de manera notable. Supongo que algo tendrá que ver en ello mi signo zodiacal y la confluencia de los astros en la fecha de mi nacimiento. Lo cierto es que elegí una radiante noc-he de invierno, con una luna redonda como un queso, y me metí en el cuarto, me senté en el sillón, gradué el objetivo y enfoqué el telescopio hacia nuestro satélite. No podía creer lo que mis ojos veían. Atónito, recorrí palmo a palmo la superficie lunar, extasiándome en la belleza de sus valles, de sus montañas puntiagudas, de sus mares silencio-sos…No pude evitar pasarme horas y horas contemplando tan fascinante es-pectáculo. Desde aquel día, ya no puedo prescindir del aparato. Se ha convertido casi casi en una droga. Cada noche, a una hora fija –la de los “grandes rolla-zos televisivos”- subo a la terraza para contemplar el firmamento que se abre ante mis ojos, lejano, hermoso, mara-villoso… Lo que ocurrió en otra ocasión posterior, ya es harina de otro costal, pero hizo que me aficionase más si cabe a otear el horizonte. Como de costum-bre, subí al cuarto de observación y me senté ante el telescopio… No me llamó la atención que, en vez de encarado al firmamento, estuviera en posición ho-rizontal… Por curiosidad, acerqué mi ojo al ocular sin modificarla y… y lo que vi me dejó sin aliento. Allí, cerca, casi al alcance de la mano, divisaba a una chica monísima despojándose de sus vestiduras para meterse en la cama. Ajusté la lente para contemplar a placer tan hermosa anatomía… Pude, incluso, contar los lunares que adornaban su espalda hasta llegar donde ésta pierde su honorable nombre… El problema en-tonces consistía en si aquella maravilla presentaría una sola cara, como la luna –la espalda en este caso- o mostraría también la otra… Lo aclaro enseguida. En noches sucesivas pude contemplar todas las fases de la chica: Luna llena, cuarto creciente, cuarto menguante, luna nueva… Es verdad que, a partir de aquello, fui perdiendo interés por la as-tronomía, pero ¡qué caramba! tampoco hay que olvidarse de las maravillas ter-renas, digo yo. (8/3/1980)

l’alumnat d’Educació Infantil ha gaudit d’aquesta festa tardoren-ca, convertint-se en un espai in-tercicles d’intercanvi d’emocions, sent i sentint-se protagonistes de la història. A la vesprada per concloure la celebració d’aques-ta bonica data, s’ha rebut a les castanyeres i al castanyer, que han arribat desde la muntanya i han repartit alegria i castanyes a tot l’alumnat d’Educació Infan-til. Cada xiquet/a ha tingut “la seua mesureta de castanyes ben torrades”. Per acomiadar aquesta entranyable i ja tradicional festa, els alumnes i mestres cantaren tots junts les boniques cançons de la tardor.

REDACCIÓMª José Pla, regidora de Cultura

i Educació, ha anunciat al nostre mitjà que “l’Ajuntament de Xàti-va es farà càrrec del cànon que a partir de 2016 entrarà en vigor” per a gravar qualsevol entitat que tinguera en la seua activitat en préstec de llibres o altres ele-ments culturals.

Segons aquest decret, i tal i com denunciava el PSPV de la ciutat, les biblioteques públiques de poblacions superiors a 5.000 habitants han d’afrontar un pa-gament anual a la SGAE de 0,05 cèntims d’euro per cada usuari i 0,004 euros per cada article. “En el cas de la biblioteca municipal

L’Ajuntament de Xàtiva assumirà el cànon europeu que afecta a les biblioteques municipalsMª José Pla, regidora de Cultura, ens va confirmar que l’impost que entrarà en vigor al 2016 no repercutirà en els usuaris

de Xàtiva aquest cànon estaria prop dels 1.000 euros a l’any”. En aquest sentit els socialistes qüestionen que les biblioteques públiques hagen de destinar fons “a una societat molt qüestionada pels nombrosos casos de corrup-ció que han comès les diferents directives que, una després d’una altra, han passat per la SGAE en els últims anys”.

Ignacio Reig, regidor del PSPV a Xàtiva, recordava que l’any 2012 aquesta partida va patir una re-tallada en els seus pressupostos del 22%, en rebaixar de 50.000 a 39.000 euros els diners destinats a manteniment i adquisició de llibres, sol·licitant, a més, que “es desdoble la biblioteca amb l’ober-tura d’una sala de lectura en el Barri Nord-oest”, amb un cost es-timat, segons la formació, d’uns 35.000 euros.

Per la seua banda, Mª José Pla ens afirmava que el reial decret 6 24/2014 que regula el dret a la re-muneració als autors en préstecs públic s’aplica degut a una direc-tiva del parlament europeu que es va aprovar al 2006, “en l’etapa de Zapatero”, i que es va fer càr-

rec el govern central des d’ales-hores fins a l’actualitat. “Ara, no queda més remei que accep-tar la llei, que demanda aquesta transferència a cada municipi a partir de 2016”, argumenta l’edil. En aquest sentit, Pla va destacar que “en ningun suposat aquesta mesura afectarà al ciutadà, ja que s’extraurà del propi pressu-post que es designa anualment”.

Un pressupost al que es destinen 250.000 euros a l’any en adquisi-cions, manteniment i personal i que té un valor econòmic dels préstecs anuals de 600.000 euros.

“La nostra Biblioteca Munici-pal té una salut excel·lent, està considerada la número vuit en el rànquing de la Comunitat Va-lenciana i, en quant a la dotació que atorga el municipi i segons la Conselleria de Cultura, ocupem el quart lloc per darrere de Valèn-cia, Castelló i Vila-Reial”, finalit-zava la regidora. Així mateix, cal destacar que al passat octubre, aquest espai va abastar la xifra rècord de 9.076 usuaris tan sols en aquest mes.

A l’octubre es va abastar la xifra rècord de9.076 usuaris tan sols en aquest mes

Page 17: L'informador 680

17

Dissabte, 15 de novembre de 2014SETMANARI D’INFORMACIÓ COMARCAL

CULTURA

Pastor Miguel Fernández

Iglesia Evangélica Bautista de Xátiva

ERES MÍA

REDACCIÓAmb motiu del llançament del

seu primer videoclip, el grup de rock alternatiu / progressiu xativí Noah Histeria celebrarà a la Casa de la Cultura de Xàtiva la seua posada de llarg. Serà el divendres 21 de novembre a les 19:30 h.

Amb aquest acte, la forma-ció xativí no només busca pre-sentar-se oficialment davant el públic de la seva localitat, sinó que pretén impulsar l’escena musical que ha aflorat a Xàtiva en els últims 5 anys, amb més d’una vintena de bandes emer-gents que estan despuntant en el panorama valencià i nacional,

Noah Histeria presentarà el seu primer videoclip a la Casa de la Cultura de Xàtiva

en les seves diferents vessants. Per això, Noah Histeria compta-rà amb algunes bandes amigues que l’acompanyaran en la pre-sentació oficial del seu àlbum i videoclip.

L’acte consistirà en la projec-ció del videoclip, gravat a la xopà d’Alboi, presentat pel seu autor, Juan José Alberola Benavent, se-guit d’una xerrada-col·loqui dels 5 integrants del grup. A conti-nuació, hi haurà un concert en format acústic, en el qual bandes locals amigues interpretaran un tema propi cadascuna, per tan-car amb un repertori acústic per part de la formació amfitriona.

REDACCIÓXàtiva ha estat convidada com

a ponent al I Congrés del Corpus de la Comunitat Valenciana, que se celebrarà del 21 al 23 novembre a València. La ciutat de València acollirà aquest primer congrés sobre la festa del Corpus Christi a

Xàtiva ha estat convidada com a ponent al Primer Congrés del Corpus de la Comunitat Valenciana

la Comunitat Valenciana que tin-drà lloc a la sala Alfons el Magnà-nim de la Beneficència.

El congrés es desenvolupa-rà del 21 al 23 de novembre, se-gons ha explicat Antonio Rossell, president de l’associació “Amics del Corpus”, organitzadora de la iniciativa, i comptarà amb la participació de representants de Almàssera-Alboraia que compar-teixen el miracle eucarístic “dels peixets “i Llutxent-Daroca pel misteri dels corporals.

Igualment, en el congrés par-ticiparan membres de les festes del Corpus de València, així com representants de les festes de Morella, Oriola, Xàtiva. Durant la trobada s’exposaran els orígens de cadascuna d’aquestes festes i s’explicaran les característiques que els defineixen.

REDACCIÓEl Festival de la Cançó torna

als escenaris de la mà de la ini-ciativa ciutadana amb la volun-tat de recuperar aquest esdeve-niment.

El dissabte 20 de desembre a les 19:00h tindrà lloc el primer concert de la nova etapa del Fes-tival de la Cançó a l’Espai Cultu-ral “La Nova”. Vindrà de la mà d’una actuació del cantautor ca-talà Cesk Freixas.

Els organitzadors inicien aquesta nova etapa amb esdeve-niments que combinen diverses disciplines relacionades amb la paraula i la música, per això

La iniciativa ciutadana recupera el Festival de la Cançó

l’actuació de Cesk Freixas vin-drà precedida de la presentació del llibre “Viure, morir i néixer a Gaza” del fotoperiodista valencià David Segarra. Ha estat editat per Sembra Llibres, una editorial valenciana independent i coope-rativa que estarà representada en l’acte amb la presència de Xavi Sarrià, escriptor, i composi-tor i cantant en l’extinta banda valenciana Obrint Pas.

Cesc Freixas, que també co-neix de primera mà la situació a Palestina, ens presentarà el seu nou disc “Protesta” i farà un repàs antològic de les seves can-çons. Freixas, que ha rebut nom-

brosos guardons en diferents edicions dels Premis Enderrock, és reconegut com un artista re-ferent de la nova generació de cantants del nostre país.

L’entrada a l’esdeveniment es pot adquirir de forma anticipada per 5 € en la Llibreria La Costera ia 7 € el mateix dia del concert a l’Espai Cultural “La Nova”.

Ha preparat un col·loqui i un recital acústic junt altres bandes localsTeniendo en cuenta que el

próximo 25 de Noviembre se con-memora el Día internacional con-tra la violencia de género, creo que merece la pena hacer un alto en el camino y una reflexión profunda sobre el significado que subyace a esta expresión. “Eres mía” dice la canción, el bolero, el poema, el dicho y el refrán. Implica po-sesión, una pertenencia, un an-helo profundo que produce desa-zón cuando no se tiene, cuando te la quitan, cuando no controlas. Eres mía y tengo todos los derec-hos porque para eso soy hombre y tú, una simple mujer. Eres mía y siempre lo serás es la canción que muchos cantan, pero que nada ti-ene que ver con el amor.

Mi profesor de psicología soci-al, Sergio Ruiz, me comentaba en cierta ocasión de la sorpresa que tienen muchos maltratadores cuando se ven en prisión. Es sor-prendente la argumentación, la indignación con que se expresan. La gran mayoría, en un principio, no entienden por qué han llegado allí. Las mujeres son una exagera-das, ella lo pedía, le gusta, no es nada, solo es mi carácter, es que me criaron así.

“Y creó Dios al ser humano a su imagen, a imagen de Dios lo creó, hombre y mujer los creó y les dijo: creced y multiplicaos”. Desde el principio de la humanidad, Dios ha tratado a los seres humanos por igual, sin distinción de géne-ro, sin diferencias ni conceptos de posesión. Desde el principio Dios ha entendido la necesidad del ser humano de complementarse, porque no es bueno que el ser hu-mano esté solo.

Desde el principio Dios nos ha permitido escoger y elegir nuestro destino. Por eso estamos al este del Edén, fuera del paraíso en este secarral ideológico y moral. Lo más triste es que un capitulo des-pués del Edén ya aparece Lamec, el primer maltratador y bígamo de la historia de la humanidad.

¿Cómo cambiar 10.000 años de historia machista? ¿Cómo enten-der que nadie pertenece a nadie? ¿Cómo transformar una sociedad en la que la mujer es elemento patrimonial? Y lo más complejo: ¿Podrán algunos asimilar el cam-bio de roles en una España en la que en muchos hogares el único sueldo que entra es el que está ga-nando mamá? (continuará)

Page 18: L'informador 680

18

Dissabte, 15 de novembre de 2014 SETMANARI D’INFORMACIÓ COMARCAL

CÓMO AHORRAR EN LA DECLARACIÓN DE RENTA

No nos hemos confundido de fecha, ya se que la declaración de Renta se pre-senta en el mes de Junio, pero es ahora, antes de que acabe el año, cuando pode-mos hacer algo para ahorrar en nuestra declaración.

A continuación os proponemos algu-nas medidas, que son generales y que se deben concretar para cada persona, pero que han resultado muy efectivas para la mayoría.

Plan de Pensiones: Es una forma clásica pero no por ello menos efectiva, y reducimos la Base Imponible por toda la cantidad que aportamos, hasta deter-minados límites, es decir, que aportamos 1.000 € y nos reducimos 1.000 €.

No debemos pensar que los planes de pensiones son solo para personas mayo-res, aunque son más interesantes para las personas a partir de los 40 años, pues la mayoría de compañías permiten el rescate anticipado, por lo que suponen una verdadera forma de Ahorro.

En Ormar Gabinete Jurídico SL, te ofrecemos un Plan de Pensiones, en el que además de Ahorrar en tu declaración de renta, tienes una rentabilidad aprox. de 6, 85% en un plazo de 5 años y hasta un 5% de regalo si traes tu plan de otra compañía.

Alquilar mejor que Comprar: Las vivi-endas compradas después del 1 de enero de 2013, no tiene deducción, sin embargo el alquiler sí, un 10% de las cantidades abonadas por alquiler, siempre que la base imponible no supere los 24.000 €.

Venta de acciones, mejor esperar: Si vendemos acciones u otros activos finan-cieros antes del año, podemos pagar un 50% más que si nos esperamos a un pla-zo superior. En Ormar Gabinete Jurídico SL le podemos ofrecer productos especí-ficos que además de dar una alta renta-bilidad no le perjudicarán en su RENTA.

Inversión como forma de ahorro: En el caso de querer invertir es necesario asesorarse muy bien, hoy debe evitarse la inversión en productos financieros que venzan en un periodo igual o inferior del año, nuestra rentabilidad se irá entre el pago de retenciones y por las ganancias obtenidas, en nuestro despacho le pode-mos aconsejar productos de ahorro, con el que conseguirá un 30% de ahorro.

Otra forma de ahorro muy interesante es la inversión en emprendedores, la in-versión en empresas puede llegar a des-gravar hasta un 20% del capital invertido.

Es necesario que solicite un buen ase-soramiento fiscal para evitar “sustos” en la declaración de la Renta y recuerde ahora, es el momento de evitarlo.

Consulte sin compromiso en [email protected]

Antonio Orea PedrazaAbogado

C/ Alameda Jaume I, 29, 1º, 1ª46800 XÀTIVA (Valencia)

C/ Maestro Serrano, 41, 2º, 4ª46650 CANALS (Valencia)

[email protected]

Por Jorge Fuset Alos

El próximo 6 de diciembre la escuela Candes de Xàtiva inicia un nuevo curso, que no te puedes perder. Un curso que sir-ve para aumentar el vínculo, la atención, así como enseñarle toda la información necesaria, los comandos de permanecer quieto, venir a nuestro lado… en definitiva, un curso que facilita nuestra convivencia. Vamos a enseñar al propietario el lenguaje del pero, algo vital para conocer sus reac-ciones. Señales de calma, de sumisión, de agresión… Vamos a saber lo que pasa en la mente del perro y lo que siente. Los perros y las personas tenemos el mismo sistema que procesa las emociones, por ello tene-mos que saber gestionarlas y tener una mejor relación con él.

Por otro lado, el curso abarca unas áre-as de adiestramiento y unos recursos de aprendizaje muy importantes. Solo cabien-do sus necesidades básicas se comportan mejor, haciendo hincapié en cómo y cuán-do utilizar los tipos de correcciones y de recompensas, algo clave en dicho apren-dizaje. En el curso se utiliza mucho el jue-go, ya que es lo que más hace el perro a lo largo de su vida. Esto está motivado por la neotenia, una característica del animal que lo diferencia del lobo, que le permite tener una conducta infantil a lo largo de su vida. Hay que recordar que, generalmente, un perro no nos obedece porque no sabe qué

queremos de él, y nosotros no conocemos sus límites. Se trata de generar un esque-ma mental en el perro para que conozca sus responsabilidades y a autocontrolarse.

Debemos establecer una relación re-cíproca con el animal, debemos exigirle lo que queremos pero al mismo tiempo darle lo que quiere. Los dos vamos a estar en-cantados de obedecer y ser obedecidos, ya que hay que buscar un atractivo de diver-sión y refuerzo externo.

Gabriel Bacete Alonso - Agente de la Propiedad [email protected]

DISPONEMOS DE VARIAS PLAZAS DE GARAJE EN LA CALLE REINA, 33.

PLAZAS AMPLIAS PARA COCHE GRANDE, CON FACIL MANIOBRA DE APARCAMIENTO.

EN VENTA DESDE

15.000 €

EN ALQUILER DESDE

45 €/MES

CALAIX

Tel. 96 224 30 41Fax. 96 224 53 92

Las subvenciones tienen como finalidad compensar los gastos sobrevenidos por las actuaciones necesarias para la recepción o acceso a los servicios de comunicación audiovi-sual televisiva en las edificaciones afectadas por el proceso de liberación de la banda de 790-862 MHz (banda del di-videndo digital), sin discriminaciones y en condiciones de igualdad de oportunidades.

Beneficiarios: las comunidades de propietarios de un edificio o conjunto de edificios sujeto al régimen de propie-dad horizontal (art. 396 Código Civil), así como en los corre-lativos de la Ley 49/1960 sobre Propiedad Horizontal.

Únicamente podrá solicitarse una subvención por cada comunidad de propietarios, si bien la solicitud podrá abar-car la financiación de las actuaciones subvencionables en cada una de las cabeceras de recepción de televisión digital instaladas.

La financiación de las actuaciones subvencionables ten-drá un límite máximo de tres cabeceras por cada comuni-dad de propietarios.

La comunidad de propietarios deberá contar necesaria-mente con CIF con las letras H y E.

Plazo solicitudes: se podrán presentar a partir del día 12-11-14 hasta el día 30-06-2015.

Los solicitantes podrán presentar su solicitud únicamen-te por vía telemática, accesible en https://ayudas.televisi-ondigital.gob.es,

La solicitud de subvención, dirigida al Director General de la Entidad pública empresarial Red.es, se cumplimentará por parte de un representante legal de la comunidad de propietarios o de un representante voluntario que cuente con la autorización de la misma. En particular, podrá actuar como representante voluntario de la comunidad de propi-etarios las personas encargadas de prestar los servicios de administración de la finca así como la empresa instaladora de telecomunicación que hubiera realizado la actuación

subvencionableActuaciones subvencionables: Las actuaciones necesarias para la recepción o el acceso

al servicio de comunicación audiovisual televisiva en las edi-ficaciones regidas en comunidad de propietarios y sujetas al régimen de propiedad horizontal, que cuenten con sistemas de recepción afectados por el proceso de liberación del divi-dendo digital, y que se realicen entre el 1 de junio de 2014 y el 30 de junio de 2015.

Conceptos susceptibles de subvención: las subvencio-nes se destinarán a cubrir inversiones y gastos directamente relacionados con las actuaciones necesarias para la recep-ción o el acceso al servicio de comunicación audiovisual televisiva en las edificaciones afectadas por el proceso de liberación del dividendo digital.

Dentro de los gastos subvencionables, conforme el artí-culo 31.8 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, se admitirán los impuestos indirectos aplicables cuando no sean susceptibles de recuperación o compensación por el beneficiario.

Los sistemas de recepción que tienen amplificadores de banda ancha no se ven afectados por el proceso de liberación del dividendo digital. Solo precisan de una res-intonización del receptor de televisión, de manera que las actuaciones llevadas a cabo en éstas no son actuaciones subvencionables.

Empresas instaladoras: Las actuaciones subvencionables deben llevarse a cabo por empresas instaladoras registra-das, en los tipos «A» o «F».

Cuantía individualizada subvención: Los costes unitarios que se establecen como cuantía

máxima de la subvención en función de la infraestructura de recepción de televisión afectada por el proceso de liberación del dividendo digital, previamente instalada, son, incluyen-do impuestos indirectos, los siguientes:

Ayudas para la adaptación de las instalaciones de antena colectiva de la TDT

Infraestructura de recepción de televisión (cuantía máxima subvención)Que no requiere de la instalación de equipamiento adicional, independientemente del número de múltiples digitales (centralita programable) 100 €. Comunidades de propietarios con amplificadores monocanales:que requiere la instalación de equipamiento adicional para 1 múltiple digital 150 €, para 2 múltiples digitales 250 €, para 3 múltiples digitales 350 €, para 4 múltiples digitales 450 €, para 5 múltiples digitales 550 €. La cuantía no podrá ser superior, en ningún caso, al coste de la actuación subvencionable.

Objetivos del curso de Educación Canina

Inicio del próximo curso: 6 de diciembre

Anímate a enseñarle, os divertiréis!!

Page 19: L'informador 680

19

Dissabte, 15 de novembre de 2014SETMANARI D’INFORMACIÓ COMARCAL

PUBLICITAT

En SATE-VIPAL te asesoramos y gestionamos las subvenciones de mejora energética de la envolvente donde actuamos directamente con los sistemas S.A.T.E., el objeto de este programa de ayudas es incentivar y promover la realización de actuaciones integrales que favorezcan el ahorro energético y la mejora de la eficiencia energética, el presupuesto de este programa asciende a 125 millones de €.

Estas subvenciones sobre la mejora de la eficiencia energética de viviendas y edificios, constan de 30% a fondo perdido del total del presupuesto, el 60% financiado al 0% de interés, en estos porcentajes está incluido la certificación energética de la vivienda, el cálculo de mejora conseguida y la gestión de la subvención con el IDAE.

SATE-VIPAL junto con el despacho de arquitectura FERRI NAVARRO Arquitectos, S.L. te ofrece los servicios de diagnóstico, asesoramiento, certificación energética y gestión-tramitación de subvenciones con el IDEA, (el coste de todos estos servicios van incluidos en la subvención).

SATE-VIPAL CON EL PROGRAMA DE AYUDAS-SUBVENCIONES IDAE PARA LA REHABILITACIÓN ENERGÉTICA

Ejemplo real de rehabilitaciónEdificio en bloque 9 plantas 36 viviendasSuperficie construida 2.837 m2.Superficie suelo 295 m2.4 viviendas por planta de 77m 2.Rehabilitación SATE U final 0.45 W/kCoste SATE: 62.000€Total costes elegibles: 92.000€ Total obra 111.320€Ayuda PAREER: 27.600€ (64.400€)60% coste elegible financiado: 55.200€ → 12 años Euribor + 0%396€/mes ←→ 11€ por vivienda mensualDesembolso inicial 28.520€ (790€ por vivienda)

PINTURAS VIPAL S.L.

Tel./Fax96 204 94 95

Móvil600 036 082

[email protected]

www.sate-vipal.com

www.facebook.com/vipalsate

@Satevipal

Page 20: L'informador 680

20

Dissabte, 15 de novembre de 2014 SETMANARI D’INFORMACIÓ COMARCAL

ESPORTS

FUTBOL

Segona divisió grup III

Jornada 12ªRCD Mallorca B 1 - 0 CD Olímpic

Jornada 13ªCD Olímpic - CD EldenseDiumenge a les 16.30 h

15 CE l’Hospitalet 13 punts 16 Villarreal CF B 13 punts 17 CD Olímpic 12 punts 18 CD Eldense 11 punts 19 Real Zaragoza B 10 punts

Classificació:

REDACCIÓL’Ontinyent CF espera continuar el seu

bon moment de joc i resultats davant la UE Alzira. El partit es disputarà demà (17.00h) en el Lluís Sunyer. És una desplaçament complicat davant un rival ve de perdre da-vant el líder, l’At. Llevant i que sempre és candidat a la promoció d’ascens a la segona divisió B. No té, en principi, l’equip entrenat per José Carlos Mullor, baixes. Tots els juga-dors poden estar disponibles per a l’entre-nador inclòs l’últim fitxatge d’Ángel Ortega.

La tornada d’Ortega a l’Ontinyent ha es-tat la notícia de la setmana. La tempora-da passada ja va jugar a l’equip a segona B disputant un total de 35 partits. Mullor ha declarat que el jugador entrava en la llista de possibles reforços, però el seu fitxatge aquesta temporada per l’Acero ho feia im-possible. El fet que el jugador haja deixat aquest equip ha facilitat la seua tornada. El jugador està en condicions de jugar.

L’Ontinyent vol perllongar la seua bona marxa

L’entrenador, després d’una setmana d’elogis pel bon joc i rendiment d’equip, ha trasllat aquesta felicitació als compo-nents de la plantilla “un grup de jugadors amb molta qualitat”, ha declarat. No hi ha jugadors descartats per demà, tots estan disponibles, per la qual cosa José Carlos Mullor ha reconegut tenir un problema “perquè tots estan en condicions de jugar”.

A l’última jornada es va guanyar a la Nu-cia por 2-0. Nova victòria a casa, i ja en són sis, en mig d’un gran ambient futbolístic. L’Ontinyent es situa ja al quart lloc de la classificació, que segueix comprimint-se en la zona capdavantera, i és que només tres punts separen el líder, Atlético Lle-vant, del setè classificat, el Crevillente De-portivo. De fet els ontinyentins són quarts però empatats a punts amb el cinquè i sisè classificats, Torre Llevant i Alzira. Precisa-ment este últim serà el proper rival, demà, a les 17:00 al Lluís Sunyer Picó.

REDACIÓL’Olimpic afronta un nou partit a casa

davant un rival directe en la lluita ara per eludir els llocs de descens, l’Eldense, equip que a més ha fitxat a qui va ser entre-nador de Xàtiva durant les dues últimes temporades, Toni Aparicio. El partit té l’al-licient afegit de la seua tornada a la Mur-ta. El club ha fixat de nou per aquest partit una entrada única per als no socis de 5 €.

La Murta està sent, fins ara, la princi-pal font de punts per al CD Olímpic, ha guanyat dos partits i n’ha empatat dos més en els quatre últims disputats. Les dificultats de l’equip per puntuar fora de casa, que en les dues pròximes jornades es jugui lluny de la Murta, davant Huracà i Vila-real B, fan més important el partit de demà (16.30 h.)

La plantilla continua arrossegant els problemes amb les lesions. Encara que tant Pau Revert com Rifaterra estan cada vegada millor encara no poden competir. Aquesta setmana s’esperava la recupera-ció tant de Kike Alcázar com d’Álex Cor-

L’Olímpic rep l’Eldense amb l’ombra allargada de Toni Aparicio

tell, però la seva recuperació va més len-ta i seran dubte fins a última hora. A ells s’ha unit Víctor Ruiz. En l’entrenament de dimecres se li “va doblar” el turmell, de la mateixa manera que davant el Mallorca B, per la qual cosa també és dubte. En aques-ta mateixa sessió Mendoza va rebre un cop a la canyella, molt dolorós en el moment però que no li va impedir entrenar amb normalitat dijous. L’entrenador Alejandro Sandroni sempre ha deixat clar que tot i que els jugadors fan el possible per jugar sempre ha posat per davant el fet de no ar-riscar fins a no tenir la certesa d’estar bé del tot per no allargar el temps sense jugar d’un jugador.

Sandroni parla d’un partit important però no decisiu. Espera que l’equip tinga la rematada que li ha faltat en altres partits i que tot i els resultats negatius mantinga la seua línia de joc perquè està segur que al final arribaran els resultats. El tècnic ha manifestat que està centrat a preparar l’equip no en el que pot passar en el cas d’un mal partit davant l’Eldense demà.

Ángel Ortega la temporada passada

Tercera divisió grup VIJornada 14ªOntinyent 2 - 0 La Nucia

Ribarroja 1 - 1 Benigànim

Jornada 15ªAlzira - OntinyentDemà, 17.00 hBenigànim - TorreviejaHui, 17.00 h

2 Muro 24 punts3 Paterna 23 punts4 Ontinyent 22 punts5 Torre Levante 22 punts...19 Benigànim 12 punts

Classificació:

Alejandro Sandroni, entrenador de l’Olímpic

Page 21: L'informador 680

21

Dissabte, 15 de novembre de 2014SETMANARI D’INFORMACIÓ COMARCAL

ESPORTS

Jornada molt productiva per als equips federats del Club Handbol Xàtiva, que el cap de setmana van collir 4 victòries en els 5 compromisos de la lliga disputats. La derrota va ser per a l’aleví davant l’Ontinyent

ATLETISME

REDACCIÓOuais Zitane i Raquel Landín

van ser els guanyadors de la Pu-jada al Castell de Xàtiva que, amb un rècord de participants, es va comptar amb 1.434 atletes en la línia d’eixida.

Entre els participants, el líder de la general i dominador absolut de totes les classificacions va ser Zitane, que solament necessitava aconseguir la meta per a sumar el seu tercer triomf consecutiu. No obstant açò, el marroquí, sobrat de qualitat i ambició, no es va acontentar solament amb parti-cipar, sinó que, a més, va aconse-guir una nova victòria, l’octava en el seu compte particular.

En el podi l’acompanyaren els seus compatriotes Jaouad Oume-

Zitane i Landín triomfen en la Pujada al CastellLa cursa va tancar la XVII edició del Circuit de Carreres de la Diputació amb 1.434 corredors

llal, també del CA Serrano, i Hic-ham Ettaichmi, que aquesta ve-gada va aconseguir imposar-se al també marroquí, Addil el Hand, que va haver d’acontentar-se amb la quarta posició. El primer espanyol en la línia de meta va ser Rubén Martín.

El desenllaç de la categoria fe-menina també era bastant previ-sible. A Raquel Landín li bastava amb arribar a meta a Xàtiva per a tornar a vèncer en el circuit de la Dipu després de la seua terce-ra posició en 2013. Malgrat això, també es va esforçar i va abastar el primer lloc. La segona posició del podi femení va ser para Pa-tricia Montalvo, mentre que el tercer lloc el va ocupar Mª Paz Do-mingo. En el terreny individual,

els vencedors de cada categoria han sigut Jassine Elrhabi i María Gálvez en junior, José Antonio Té-ller i Esther Sánchez en promesa, Ouais Zitane i Raquel Landín en sènior, Luis Félix Martínez i Pa-tricia Montalvo en Veterans A; Pepe Linares i Mª Antonia Serra-no en Vetarans B, i Jesús Martín i Mª José Miguel en Veterans C.

Un total de 700 corredors han aconseguit finalitzar almenys vuit de les dotze carreres en l’edi-ció més participativa del calen-dari més longeu de l’atletisme espanyol. El Circuit de Diputació 2014 tirarà el tancament amb la Gala de lliurament de premis que es realitzarà el proper 28 de no-vembre en el Palau de Congressos de València.

Presentat el II Gran Fons de Muntanya Ciutat d’Ontinyent

CAVADimarts 11 de novembre es

va presentar el II Gran Fons de Muntanya Ciutat d’Ontinyent al CEIP Carmelo Ripoll. L’acte va estar presentat per Natxo Gar-cia, membre de la junta directi-va del CAVA, que va presentar la resta de membre de la taula. El primer a parlar va ser Andreu Gramage, president del CAVA, el qual va destacar la importàn-cia de la simbiosi entre esport i educació i va reivindicar que les administracions haurien de con-siderar l’esport com una inversió

CURSA DE MUNTANYA

i no com una despesa. Tot seguit va ser el torn del director tècnic de la prova Fran Mollà, el qual va explicar els detall tècnics de la competició i va justificar el can-vi d’ubicació per tal de millorar la seguretat dels participants i també per dinamitzar econòmi-cament els establiments hos-talers de la zona. Vicent Revert, president de la FACV, va ser el següent en intervindre i va re-clamar una millor gestió de les proves per part de les adminis-tracions, sobretot per a promo-cionar els atletes més joves que

seran el futur de l’atletisme. Pepe Pla, regidor d’Esports, va agrair el CAVA la seua dedicació a l’esport ontinyentí i va fer una crida a la ciutadania per a que participe animant els corredors el proper dia 23. Va tancar l’acte Jorge Ro-dríguez, Alcalde d’Ontinyent, el qual també va agrair la feina feta pel CAVA i va destacar els valors que aporta l’esport, molt necessa-ris en temps de crisis. Cal recor-dar que les inscripcions per a la prova quedaran tancades el pro-per dijous 20 de novembre a les 12 de la nit.

FBCDissabte van jugar el cadets del

Rodared-FBC i els avelins 2013 Ma-dremia-FBC amb diferent sort per a cadascun. Els primers van per-dre en casa front al Bàsket Engue-ra (42-59), els segons van guanyar en Xàtiva al Nou Bàsquet Xàtiva

Diferent sort pels equips del FB Canals

BÀSQUET

per 39-42. Diumenge va ser el torn de la resta: els infantils del Ger-pasa/Ormar-FBC i el alevíbn 2004 Fabio-FBC van pedre front CB Mar-tínez Valls i CB Alberic, respectiva-ment. De vesprada, l’equip sénior CatalanaOccidente-FBC va caure en la seua visita al NB Xàtiva per

7 punts de diferencia (66-73) en un partit en el que els de Rafa Castells van anar per davant del marcador en diverses ocasions, però que no van saber guanyar al final, tam-bé lastrats per les faltes personals sobretot del seu base i triplista, Miguel.

CHXJornada molt productiva per

als equips federats del Club Handbol Xàtiva, que el cap de set-mana van collir 4 victòries en els 5 compromisos de la lliga dispu-tats.

El primer equip del club va aconseguir canviar la dinàmica negativa de resultats de les pri-meres quatre jornades de lliga i, per fi, va obtenir premi al seu tre-ball amb un triomf a casa davant el Pilar “B” per 20-17. Els juvenils es van imposar al CH Alcàsser per 31-21 i van certificar de forma matemàtica la seva classificació per a la pròxima fase d’ascens a la 1a Divisió Autonòmica, a falta de 3 jornades per a la conclusió de la lliga regular. Infantils i ca-dets van collir sengles triomfs a domicili davant el Gandia i Alzira per 23-26 i 25-28 respectivament i segueixen liderant els seus grups comptant tots els seus partits per victòria fins a la data.

L’única derrota de la jornada va ser per a l’aleví davant l’On-

L’equip juvenil xativí jugarà la fase d’ascens

HANDBOL

tinyent “B” per 0-8. Aquest cap de setmana, el primer equip del club es desplaçarà a Quart de Po-blet per enfrontar-se al conjunt local avui a les 18 hores. Infantils i cadets rebran la visita de l’Oli-va al pavelló Francisco Ballester en el matí d’avui, dos partits clau amb vista a determinar les as-piracions de tots dos conjunts a la competició. L’aleví, per la seva banda, visitarà l’Ontinyent “A”, mentre que el juvenil gaudirà de jornada de descans d’acord amb el calendari.

Page 22: L'informador 680

22

Dissabte, 15 de novembre de 2014 SETMANARI D’INFORMACIÓ COMARCAL

ESPORTS

Es conocido por sus beneficios que las caminatas y sus activida-des derivadas de este habito sa-ludable y potenciado por cada día más ayuntamientos,organizaci-ones cívico-sociales y deportivas debido a que aporta beneficios para aumentar efectos saludables en nuestro organismo , como,au-mento de la capacidad respira-toria,disminución de la tensión arterial y riesgo de enfermedad coronaria,retrasa la osteoporo-sis,aumenta o mantiene la masa muscular y su flexibilidad,reduce el peso corporal,fortalece articula-ciones,mejora la respuesta inmu-nologica,facilita las digestiones,-mejora la tolerancia la glucosa y colabora en la disminución del colesterol.

La practica de esta actividad fí-sica en forma moderada ,no tipo “power walking” o caminata paso ligero,tipo militar,que últimamen-te se está poniendo de moda entre los más dados a caminatas a rit-mo elevado, supone que la persona que decide iniciarse en caminatas urbanas o combi/urbanas en soli-tario o colectiva debe de tener en cuenta varias situaciones relaci-onadas con su estilo de vida,dis-ponibilidad,estado físico,lugar de residencia,horario laboral , cargas familiares y multitud de cuestio-nes que van a influir en la forma y tipo de realizar esta forma de ac-tividad física recomendada hasta la saciedad por los facultativos y profesionales de la sanidad.

Otro aparte merece el cuidado que debemos de observar antes de iniciar estas actividades genera-doras de disminución de grasa y líquidos corporales con referencia especial hacia nuestros queridos pies y sus castigadas zonas plan-tares tan sutiles, suaves,sensuales y sencillas de manejo y cuidado necesario para conseguir que me-diante su cuidado obtengamos resultados placenteros y positivos para nuestros castigados pies los cuales aguantan el peso corporal y el total de nuestro organismo no global durante todos los días , de ahí la importancia de sus cuida-dos. Deberíamos de observar una serie de medidas para conseguir la mínima alteración de los pies de-bido a que una anomalía es causa de disfunción y por tanto merma de las actividades de la vida diaria al tiempo que aumento de los cui-dados y dispensas sanitarias que generan estas dolencias plantares o relacionadas, por ello, evitemos los roces,fricciones, presiones en nuestros pies para evitar la apa-rición de rojeces o ampollas, use-mos calcetines sin costuras con tejidos naturales,algodón o hilo,-transpirables que mantienen la una superficie ideal para la zona de compresión del calzado depor-tivo,sin olvidar que las uñas se deben de cortar de manera recta.

AJUNTAMENTL’Ajuntament de Genovés ha

construït una nova instal·lació esportiva. Es tracta d’una prime-ra pista de pàdel panoràmica. Per aquest motiu ofereix als usua-ris poder gaudir d’ella sense cap cost. El període per a gaudir de les “jornades de portes obertes” per a la pista de pàdel serà des del dia 17 de novembre fins al 31 de de-sembre.

Es construeix una pista de pàdel “panoràmica” i s’ofereix “portes obertes” fins al 31 de desembre

PÀDEL

S’adverteix que els dies que el poliesportiu tancament no es po-drà jugar a en la instal·lació. S’ha de realitzar la reserva prèvia per poder jugar, aquesta s’efectuarà en la consergeria del poliespor-tiu de Genovés o amb el seu de-fecte per telèfon, dins de l’horari d’obertura de la instal·lació. El temps de la reserva serà d’1h i 30 minuts. També s’ha remodelat la pista de tennis del poliesportiu.

Por Gabi Belenguer,

enfermero Centro de Salud de Xàtiva

CAMINAR Y VIGILANCIA DE LOS PIES

CV XÀTIVADissabte passat va tenir lloc la

multitudinària presentació del voleibol de Xàtiva, amb la van

Presentació, emotiu homenatge i còmoda victòria

VOLEIBOL

participar de gairebé 300 espor-tistes, i el pavelló que va regis-trar l’aforament complet. Disset equips: sèniors, juvenils, cadets

i infantils, a més dels benjamins i alevins de les Escoles Munici-pals, Col·legi Claret i Col·legi Do-miniques FEPC. Posteriorment a la presentació, i abans del partit de lliga nacional, es va celebrar un emotiu acte de recordatori, reconeixement i homenatge a la figura de Juan Tormo Esparza, estant present la seua esposa i vídua Neus Barberà, així com la seva família. El partit de lliga na-cional entre el Xàtiva Voleibol i el CV Hervas i Panduro de Conca va finalitzar amb una victòria dels de Xàtiva per un contundent 3-0 (25-12 / 25-21 / 25-12), que els situa de líders de la Classificació.

Els de Xàtiva aprofiten la pun-xada del Cartagena a Sabadell per convertir-se en líders amb 9

punts, segon Cartagena TN amb 8 punts i Universitat de Granada també amb 8 punts però amb un partit més, seguits pel CV Valèn-cia i el Manacor de Mallorca amb 7 punts, això dóna una idea clara del que atapeït de la classificació. Els de Xàtiva viatgen hui a Gra-nada, un partit molt complicat.

El sènior masculí de lliga au-tonòmica, va recollir la cinquena victòria consecutiva i manté la imbatibilitat, van vèncer contra el CV Alfafar per 3-0 i lideren el Grup A. El Sènior femení de la primera autonòmica no va poder amb el líder el CV Quart i va ce-dir per 1-3, però van aconseguir arrencar un set al campió de la Comunitat valenciana de les últi-mes edicions.

Milloren les marques en els controlsNATACIÓ

CNXEl primer control d’Infantils i

Majors va tenir lloc a la Piscina Coberta Municipal de Natzaret el passat 8 de novembre amb la participació de 202 nedadors per-tanyents a 14 clubs. Aquest primer control és l’inici de les competi-cions per als nedadors nascuts el 2000 i anteriors de la temporada 2014-2015. Pel club Natació Xàtiva

van competir els següents neda-dors: Jairo Julia, Miquel Benito, Marcel Blasco, Pablo Ferri, Aina Pons, Bàrbara Camps, Alba Navar-ro, Emma Oltra, Alberto Alberola, Mª Pilar Navarro i Raquel Gadea

En aquest primer control en què els nedadors de Xàtiva van repren-dre de nou les competicions van aconseguir millorar els seus regis-tres personals. En les classificaci-

JM SIMÓNAquest cap de setmana s’ha ce-

lebrat a Aspe un torneig territori-al (TTR) de bàdminton en el qual han participat les jugadores sub 13 de la EDM d’Enguera. Ha estat el primer torneig de la tempora-da que ha servit per aprendre els valors de l’esport del Bàdminton i de la competició i per descomptat d’agafar experiència per a futurs tornejos.

Els resultats van ser molt bons: Marta Poquet i Paula Martínez subcampiones en dobles feme-ní; Marta Poquet 3ª classificada

Primer torneig per a l’escola d’Enguera

BÀDMINTON

en individual femení; i les pare-lles formades per María Beney-to-Cristina González i Yanitsa Va-lentinova-Mercedes Hristov van ser semifinalistes.

El proper torneig d’aquesta ca-tegoria tindrà lloc a Teulada el 20 de desembre, per al qual s’ha de seguir entrenant amb moltes ganes i il·lusió de seguir progres-sant. A més, el Club Bàdminton Enguera disputarà per primera vegada la Lliga Autonòmica de Clubs, la primera jornada tindrà lloc el dia 23 de novembre a Teu-lada.

ons els primers llocs van ser per a: Bàrbara Campos que va ser 2a en 400 m. lliures amb un temps de 4:46:16; en la prova de 100 m. bra-ça va ser tercera amb 1:27:57. Mi-quel Benito en la prova de 400 m. estils individual va ser tercer amb 5:01:45 Emma Oltra va ser prime-ra en 200 m. estils individual amb un temps de 2:35:56. Raquel Gadea amb un registre de 2:37:97 en 200

m. estils va aconseguir la tercera posició. Miquel Benito va ser pri-mer en la prova de 200 m. lliures amb un temps de 2:05:35. Sergio Bautista en la mateixa prova de 200 m. lliures va ser segon 2:07:83. La propera participació en una competició dels nedadors infantils i majors serà els dies 29 i 30 de no-vembre al XI Trofeu Internacional Castàlia de Castelló Costa Azahar.

Page 23: L'informador 680

23

Dissabte, 15 de novembre de 2014SETMANARI D’INFORMACIÓ COMARCAL

SERVEIS

Por Laura Merino

Viajes

Els números de la sort

[email protected]

FARMACIAS DE GUARDIAEN XÀTIVA, CANALS y LA CANAL de NAVARRÉS

DÍA Farmacias XATIVA Dirección F. LA CANAL Farmacias CANALS

Dissabte, 15 Mª Ángeles MartíPasseig del Ferrocarril

Anna Juan Alcázar

Diumenge, 16 Vicen Campos Sants,1 Anna Juan Alcázar

Dilluns, 17 Amparo Quiles Plaça del Mercat,5 Bolbaite Juan José Gracia Gil

Dimarts,18 Rosalia SolerPorta Sant Francesc,2

Enguera Enrique Pepiol

Dimecres, 19 Carmen Navarro Alb.Jaume I, 32 Chella Susana Llaudes

Dijous, 20 Fernando Richart P.la Bassa,30 Enguera Vicente Llaudes

Divendres, 21 J.Ballester Germanies,7 Bolbaite Juan Alcázar

www.loteria5xativa.es - [email protected]./Fax 96 227 16 19 - C/ Dos Molins, 6 - 46800 XÀTIVA

BONOLOTODilluns, 10

01 03 04 10 25 38 c.30 r.9Dimarts, 11

02 06 13 19 25 47 c.39 r.0 Dimecres, 12

20 24 28 35 38 39 c.46 r.6

GORDODE LA

PRIMITIVADiumenge, 9

02 04 10 33 46 c.6

LA PRIMITIVADissabte, 8

04 17 32 33 35 37 c.29 r.2Dijous, 13

02 03 31 32 34 39 c.42 r.9

Pronóstico de la semana entrante:Temperaturas máximas sobre los 20°C durante la semana, algo de nubosidad pero en principio sin lluvias.

SÁBADO Temperaturas máximas entorno a los 18°C, viento moderado de poniente durante la jornada con cielos despejados.

DOMINGO Temperaturas máximas sin cambios y seguiremos con viento racheado de poniente. Sin precipitaciones.

PorSergio Salinas

EXPOSICIONS

·Fotografies de Xavier Ferrer Chust. Fins al 31 de desembre, Caixa Popular i la Caixa, Ca-nals.

·100 anys d’escoltisme a Xàti-va. Fins al 18 de novembre, Casa de la Cultura, Xàtiva.

·Vicente Giner. Fins al 29 de novembre, Casa de la Cultura, Xàtiva.

·Eduard Monfort. Fins al 18 de novembre, Casa de la Cultura, Xàtiva.

·Exposició col·lectiva “Pintant amb Esteve Adam”. Galeria la Tira, Xàtiva.

·Exposició d’Eduardo Revert i Salva Insa. Del 21 de novem-bre al 5 de desembre, Casa de la Cultura, Xàtiva.

·Col·lectiva a benefici de Gent de la Consolació. Del 21 de no-vembre al 5 de desembre, Casa de la Cultura, Xàtiva.

·Concurs cartell contra la vio-lència de gènere. Del 19 al 29 de novembre, Casa de la Cultura, Xàtiva.

·Saló Monogràfic Musical Música Vella. Fins al 13 de de-sembre, Saló d’Assaig Música Vella, Xàtiva.

El tiempo MÚSICA

·VIII Cicle de Cambra. SM La Primitiva Setabense. Dijous, 20 de novembre, 19.00h, Casa de la Cultura, Xàtiva.

·Concert de Santa Cecília. Banda juvenil de la CIUM Geno-vés. Hui, 19.15h, Auditori Muni-cipal de Genovés.

·Concert de Santa Cecília or-questra i banda de la SM La Primitiva Setabense. Dissabte, 22 de novembre, 19.30h, Gran Teatre, Xàtiva.

ALTRES

·Encontre Xateba. Des de les 9.30h, Associació de Veïns Bar-ri Nord-oest, Xàtiva.

·Xerrada musical. Cos Natu-ra. Dimarts, 18 de novembre, 19.00h, Casa de la Cultura, Xà-tiva.

·Presentació video clip Noah Histera. Divendres, 21 de no-vembre, 19.30h, Casa de la Cul-tura, Xàtiva.

·I Jornades Gastronòmiques de Quesa. Fins al 7 de desem-bre.

·Comiat Falleres Majors de Xàtiva. Hui, 20h, Gran Teatre, Xàtiva.

CONVOCATÒRIES

·IV Lliga social AFSA. Dotze ron-des. Fins al 18 de desembre.

·XXXIII Premi Nacional de Foto-grafia “Vila de Canals”. Fins el 15 de desembre, Canals.

SE VENDE PARKING

En Av. de La Murta(Frente Campo de Futbol)

T.678788321

TEATRE

·Teatre infantil. “La pell de ga-llina”. Per “l’Horta Teatre”. Demà, 18.00h, Centre Cultural Calixte III, Canals.

·Mostra de Teatre de la Llosa de Ranes. “El novi al preu que siga” Per “El Palmeral”. Demà, 19.00h, Centre Cívic de la Llosa de Ranes.

AGRADECIMIENTOCon gran satisfacción y orgullo deseamos mostrar nuestro agradecimiento más sincero a todas las mu-estras de cariño recibidas por el fallecimiento de nues-tro querido esposo, padre y abuelo. Nos habéis hecho sentir muy arropados y orgullosos por el gran cariño demostrado a Juan. Nunca lo olvidaremos.Muchas gracias a todos.

Agenda

Familia Tormo Barberá

Page 24: L'informador 680

IMPRESSIÓ: Sistemes Impressió de Llevant,S. A.Dipòsit Legal: V-4955-2001

L’Informador no s’indentifica, necessàriament, amb l’opinió dels seus col·laboradors ni anunciants.

EDITA: Setmanari Setabense S.L. C/ La Reina 60 - 46800 XÀTIVAInformación y publicidad: Tel. 96 111 68 83

E-mail: [email protected] - [email protected]

Gerència: Cristobal Merino GrauCap de redacció: Juan Antonio Cloquell Cuñat

Marketing i publicitat:

SETMANARI D’INFORMACIÓ COMARCAL