12
Ljubljana, 11.12.2013

Ljubljana, 11.12.2013

  • Upload
    gwylan

  • View
    55

  • Download
    6

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Ljubljana, 11.12.2013. Partnerski sporazum. Partnerski sporazum je dokument, ki opredeljuje ključne vsebinske elemente, cilje in mehanizme izvajanja za vseh pet skladov EU (ESRR; ESS; KS; ESRP; EKSRP), do katerih bo Slovenija upravičena v programskem obdobju 2014-2020. - PowerPoint PPT Presentation

Citation preview

Ljubljana, 11.12.2013

Partnerski sporazum• Partnerski sporazum je dokument, ki opredeljuje

ključne vsebinske elemente, cilje in mehanizme izvajanja za vseh pet skladov EU (ESRR; ESS; KS; ESRP; EKSRP), do katerih bo Slovenija upravičena v programskem obdobju 2014-2020.

• Upravičenost Slovenije do sredstev kohezijske politike in politike razvoja podeželja se sicer zmanjšuje, a se hkrati zmanjšuje tudi prispevek Slovenije v proračun EU.

Partnerski sporazum1. osnutek Partnerskega sporazuma :•4.7.2013 sprejet na Vladi RS•17.7.2013 poslan v medresorsko konzultacijo znotraj EK

2. osnutek Partnerskega sporazuma:•Skladno s prejetimi neuradnimi komentarji EK na 1. osnutek PS, prispevki iz javne razprave ter sprejetimi ključnimi odločitvami Vlade RS (7.11.2013) glede prioritet, razreza sredstev ter izvedbene strukture za sklade Kohezijske politike je bil pripravljen novi - 2. osnutek •27.11.2013 posredovanje osnutka v neformalno usklajevanje na EK •27.11.2013 je bil osnutek poslan tudi vsem ključnim deležnikom (rok za pripombe do 13.12.2013)•11.12.2013 javna razprava s ključnimi deležniki

Vključevanje/sodelovanje deležnikov pri pripravi Partnerskega sporazuma

Vključevanje različnih deležnikov v proces priprave PS poteka na različnih ravneh. Vzpostavljena so naslednja partnerstva: •Sodelovanje z vsemi ministrstvi (sodelovanje pri pripravi vsebine PS ter izvedba številnih usklajevalnih sestankov)• Sodelovanje z reprezentativnimi predstavniki različnih javnosti (2 Ad hoc delovni skupini: ESS ter NVO )•Sodelovanje/udeležba z razvojnima svetoma vzhodne in zahodne kohezijske regije•Obiski po regijah (24 obiskov)-razprava o razvojnih priložnostih•Delavnica z Regionalnimi razvojnimi agencijami•Vključevanje širše javnosti (izvedene 3 javne razprave)•Seznanitev s pripravo in vsebino dokumenta Državni zbor (Odbor za Evropske zadeve, Komisija za nadzor javnih financ)

objava osnutkov dokumenta na spletni strani MGRT

Za pripombe in sugestije na Partnerski sporazum odprt elektronski naslov: [email protected]

Sredstva EU skladovSlovenija bo v obdobju 2014-2020 razpolagala z okvirno

4,013 mrd EUR

•Stopnja sofinanciranja s strani EU v programskem obdobju 2014-2020:– Kohezijski sklad: do maksimalno 85 % (cela SLO)– ESRR: do maksimalno 80 % (isto za V in Z Kohezijsko regijo)– ESS: do maksimalno 80 % (isto za V in Z Kohezijsko regijo)– ETS programi sodelovanja: do maksimalno 85 % – EKSRP: 75 % (isto za V in Z Kohezijsko regijo, različno za posamezne ukrepe (LEADER, sodelovanje, skupine

proizvajalcev, mladi kmeti, svetovanje)– ESPR:

EU SKLAD RAZPOLOŽLJIVA SREDSTVA

ESRR 1,403

ESS 723

KS 1.055

EKSRP 831,8

ESPR: ?

Sredstva EU skladov ESRR ESS KS EKSRP

1. Krepitev raziskav, tehnološkega razvoja in inovacij

527 24.7

3. Povečanje konkurenčnosti malih in srednjih podjetij, kmetijskega sektorja (EKSRP) ter sektorja ribištva in pomorstva (ESPR) 602 241

4. Podpora prehodu na nizkoogljično gospodarstvo v vseh sektorjih 260

5. Spodbujanje prilagajanja podnebnim spremembam in preprečevanje tveganj v zvezi z njimi

30 53 204

6. Ohranitev in varstvo okolja in spodbujanje trajnostne rabe virov 121 269 2047. Spodbujanje trajnostnega prometa in odprava ozkih grl v ključnih prometnih infrastrukturah 40 383

8. Spodbujanje trajnostnega in kakovostnega zaposlovanja in mobilnosti delovne sile

304 79.8

9. Spodbujanje socialne vključenosti in boj proti revščini ter vsakršni diskriminaciji 45 153 41.8

10. Vlaganje v izobraževanje, spretnosti in vseživljenjsko učenje 28 206 11.2

11. Izboljšanje institucionalnih zmogljivosti javnih organov in deležnikov in učinkovita javna uprava

10 60

Tehnična pomoč 90 24.9

SKUPAJ1.403 723 1.055 831.8

Nataša Kobe Logonder
jaz tega slida ne vem, če bi dodajala-kaj meniš timogoče na predhodnem sam dodamo koliko je skupaj za kohezijo+ETS

Sredstva skladov Kohezijske politike

• Slovenija bo v naslednjem programskem obdobju razdeljena na vzhodno in zahodno kohezijsko regijo.

• Sredstva Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR) in Evropskega socialnega sklada (ESS) so bila razdeljena med obe kohezijski regiji na podlagi EU metodologije

Zahod: 855 mio EUR

40 % za ESS in 60 % za ESRR

Vzhod: 1,271 mrd EUR

70 % ESRR in 30 % ESS

Kohezijski sklad se ne deli na vzhodno in zahodno Slovenijo: 1,055 mrd EUR

Osredotočenje sredstev Razdelitev sredstev upošteva usmeritev Evropske komisije glede osredotočenosti posameznega sklada glede na vsebino,ki jo pokrivajo. Razdelitev v PS je narejena po desetih tematskih ciljih, ki so opredeljeni v Skupnem strateškem okvirju 2014-2020, ki opredeljuje skupna določila za vseh pet skladov EU.

Sredstva skladov Kohezijske politike za obdobje 2014 – 2020 namenjena sledečim prioritetam:vlaganje v raziskave, razvoj in inovacije (RRI); konkurenčnost; zaposlovanje in usposabljanje (ESRR in ESS);infrastruktura za doseganje boljšega stanja okolja, trajnostno rabo energije in trajnostno mobilnost ter učinkovito upravljanje z viri (KS, ESRR).

EKSRP

• Jasnost ukrepanja

• Usmerjenost v rezultate

• Holistični pristop

ESKRP - SREDSTVA

Tematski cilj SSO Ukrepi EKSRP Znesek (mio €)

1. Krepitev raziskav, tehnološkega razvoja in inovacij SvetovanjeSodelovanje

24.7

3. Povečanje konkurenčnosti malih in srednjih podjetij, kmetijskega sektorja (EKSRP) ter sektorja ribištva in pomorstva (ESPR)

NaložbeMladi kmetjeSheme kakovostiSkupine proizvajalcevDobrobit živali

241

5. Spodbujanje prilagajanja podnebnim spremembam in preprečevanje tveganj v zvezi z njimi

Kmetijsko okoljska in podnebna plačilaEkološko kmetijstvoObmočja z omejenimi dejavniki

204

6. Ohranitev in varstvo okolja in spodbujanje trajnostne rabe virov Kmetijsko okoljska in podnebna plačilaEkološko kmetijstvoObmočja z omejenimi dejavniki

204

8. Spodbujanje trajnostnega in kakovostnega zaposlovanja in mobilnosti delovne sile

Naložbe v nekmetijske dejavnostiNaložbe v gozdarstvo

79.8

9. Spodbujanje socialne vključenosti in boj proti revščini ter vsakršni diskriminaciji

LEADER 41.8

10. Vlaganje v izobraževanje, spretnosti in vseživljenjsko učenje Prenos znanja 11.2

Tehnična pomoč Tehnična pomoč 24.9

SKUPAJ 831.8

Evropski sklad za pomorstvo in ribištvo

• Razdelitev sredstev po državah članicah še ni znana; pogajanja o predlogu uredbe o Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo so v zaključni fazi.

• Sredstva bodo namenjena doseganju 3 tematskih ciljev: – Tematski cilj 3: Povečanje konkurenčnosti MSP, kmetijskega sektorja (EKSRP)

ter sektorja ribištva in pomorstva (ESPR)– Tematski cilj 6: varstvo okolja in spodbujanje učinkovite in trajnostne rabe

virov– Tematski cilj 8: spodbujanje zaposlovanja in mobilnosti delovne sile

Nadaljnji koraki priprave PS

Z namenom priprave končne verzije Partnerskega sporazuma:•Dopolnitev dokumenta v delih kjer je to še potrebno•Usklajevanje vsebine analize in ostalih poglavij z resorji in ključnimi deležniki•Usklajevanje z obema kohezijskima regijama•priprava gradiva za obravnavo /sprejem na Vladi RS (predvidoma januarja 2014) ter •posredovanje gradiva v ponovno medresorsko konzultacijo znotraj EK •Predvidoma februarja 2014 – sprejem PS