m Generalitat de Catalunya .. Departament d'Agricultura ... ordihari davant el Conseller d'Agrlcultura,

Embed Size (px)

Text of m Generalitat de Catalunya .. Departament d'Agricultura ... ordihari davant el Conseller...

 • m Generalitat de Catalunya .. W Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimenlació i Medi Natural

  Dlrecció General del Medi Natural i Biodiversitat

  RESOLUCIÓ de 27 de juny de 2014, de repartiment de la producció de perdiu roja (Alectoris rufa) provinent de la Granja Cinegética de Torreferrussa, gestionada pel Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentacló i Medi Natural.

  Atesa la producció de perdiu roja de la Granja Cinegética de Torreferrussa, prevista en 37.739 exemplars per a la temporada 2014,

  Atesa l'Ordre de 7 de juny de 1995, de regulació de les explotacions ramaderes que allotgin especies cinegétiques.

  D'acord amb la pro posta del repartiment de la Federació Catalana de Caca destinat a societats de cayadors federades, segons el Conveni entre la Federació Catalana de Caya i la Direcci6 General del Medi Natural i Biodiversitat per ,les explotacíons cinegétiques del Departament d'Agricultura, Ramadería, Pesca, Alimentació i Medí Natural de data 29 de juliol de 1999.

  I a proposta de l'Area d'Activitats Cinegétiques,

  RESOlC:

  1. Autoritzar la .distribuci6, per a I'any 2014, de la previsió de producció de perdiu roja (Alectoris rufa) que figura als annexos 1 i 2 de la present Resoluci6. Aquestes perdius han de servir per a fer repoblacions i no alliberaments.

  S'enten per repoblació el conjunt d'actuacions que comporten la solta d'exemplars d'espécies de la fauna salvatge autóctona cinegética autoritzada, amb I'objectiu de recuperar els efectius reproductors de les seves poblacions i de les densitats en el medi.

  a) fora del perlode hébil de caya menor (com a data Umit un mes abans)

  b) excepcionalment dins del període habil de caya menor, sempre i quan:

  • per decisió del titular de I'area privada de caca s'hagi tancat la temporada de caca de la perdiu.

  • els exemplars vagin destinats a una zona, superior a 25 hecterees, on no es pugui cayar perque el titular de I'area privada de caca "hagi declarat zona de reserva i que aquesta estigui degudament senyalitzada. '

  • Els exemplars vagin destinats a aquells terrenys que hagin sofert un incendi, motiu pel qual estiguiprohibida la caOS· . .

  S'entén per alliberamentel conjunt d'actuacions que comporten la solta d'exemplars de la fauna sa1vatgecinegetica autóctona autoritzades durant la temporada habil de ca~a de cada especie, per tal de ca{:ar-Ies en un perlode curt de temps i sense una finalitat reproductora.

  2. Tenint en compte que aquestes perdius han estat criades en una granja oficial de la Direcció General del Medi Natural i Biodiversitat¡ i disposen de garantíes sanitaries i

  Dr. Roux. 80 08017 Barcelona Tel. 93 567 42 00 Fax 9356741 84

  1

 • 1111 Generalitat de Catalunya lU.lI Departament d'Agricljltura, Ramaderia, Pesca, Alimentaci6 i Medi Natural

  Direcció General del Medi Natural i Biodiversitat

  genetiques adequades, s'autorítza la seva repoblaci6 en els terrenys cinegetics descrits a I'annex, sempre i quan aquestes perdius estiguin ¡ncloses en el Pla tecnic de gesti6 cinegética aprovat i que no s'hagin superat ela animals autoritzats pel pla ..

  3. Els titulars de les APC hauran de comunicar als Serveis Territorials 'corresponents les dates I 1I0cs de la repoblacló.

  4. Els organismes i entitats receptors de les perdius han de disposar de la infraestructura necessaria d'aclimalaci6 de les perdius (voladors o gabies d'aclimatació), aixf com d'habitat adequat per les perdius repoblades.

  En el cas que durant la fase d'aclimataci6 es mantinguln éls exemplars. en recintes ubicats fora de la zona definitiva i destinataria on s'ha d'efectuar l'allibeTament, la Federaci6 Cafalana de CaQa vetllara perqué les perdius provlnents de la granja cinegética del. Departament d'Agricultura, Ramaderla, Pesca, Alimentaci61 Medi Natural es deixln anar a les zones definitives dins de les arees privades de caQa destinataries. A tal efecte la Federaci6 Catalana de CaQa elaborara un informe' que reculli el compliment de les condicions fixades en aquesta resoluci6 i I'enviara a la Direcci6 General del Medi Natural i Biodiversitat abans del 1'5 d'abril de 2015.

  5. No es permet la comercialitzaci6 ni el seu trasllat posterior a altr.es granges. Tampoc no es permet la seva repoblaci6 ni alliberament en arees de caQ8 amb reglamentació especial o intensiva. S'exclou la prohibiéi6 de trasllat a altres granges, les destinades a la Federació Avícola Catalana.

  6. En cas que hi hagués excedent en la producci6 inicial prevista, la Direcció General del Medi Natural i'Biodiversitat realitzara la seva distribució segons conveni vigent de coHaboraci6 amb la Federaci6 Catalana de Caya.

  7. Contra aquesta resoluci6, que no posa fia la via administrativa, es pot interposar recurs ordihari davant el Conseller d'Agrlcultura, Ramadería, Pesca, Alimentaci6 i Medi Natural en el termini d'un mes a comptar des de I'endems de la comunicaci6, d'acord amb I'article 114 de la Llei 30/92, de Régim Jurldic de les administracions públiques ¡del

  , procediment administratiu comú.

  ) Antoni Trasobares Rodrlguez 'DIrector General del Medi Natural i Biodiversitat

  Barcelona, 30 de juny de 2014

  Dr. Roux. 80 08017 Barcelona Tel. 93567 42 00 Fax 93 567 41 64

  2

 • M Generalitat de Catalunya W Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural

  Direccló General del Medi Natural i Biodiversitat

  j Annexl

  ZCC Núm. Exemplars zee Sort, Soriguera, Rialp_ 200 zec Pont de Súert 488 zee Garraf 160

  848 I

  ~c Núm. Exemplars RNC Alt Pallars I 600 RNC Boumort 200

  RNC Ports de Tortosa - Beseit 976

  1.766

  Espais Naturals Protegits

  PN Aiguamalls Emparda ~NAlbera

  Núm. Exemplars

  700 272 I

  PN Cap de Creus PN ZV Garrotxa PN Montgrí. IlIes Medes i Baix Ter PN Serra de Montsant PN Garraf

  672 360 896 496

  144

  3.540

  I

  Altres espais naturals Núm. Exemplars Mesures compensatories enespais naturals amb afectacions vers fauna salvatge protegida 352

  Projecte recuperació Qerdiu roja T-1 0081- Titularitat municipal 128

  Reserva Natural Parcial de Mas de Melons 64 , Programes d'educació ambiental - Agents Rurals ~ 200 Suport a la supervivencia d'espécies durant I'eman

 • Jf'I11 Generalitat de Catalunya M.lJJj Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentado i Madi Natural

  Direcció General del Medi Natural i Biodiversitat

  Federació Catalana de Ca~a Núm. Exemplars Comarques de Barcelona 10.159 Comarques de Girona 6,.860 1 Comarques de Lleida 4.952 Comarque:s de Tarragona 3.412 IComarques de Tertes de l'Ebre 3.200

  28.583

  Dr. Roux, 80 08011 Barcelona Tel. 93 56742 00 Fax 9356741 84

  4

 • RTm Generalitat de Catalunya Y.I.Ii Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentaci6 i Medi Natural

  Direcció General del Medi Natural i Biodiversitat

  Annexll

  Repartiment de perdiu roja desglossat per societats de cat;;adors federades.

  BARCELONA

  Municipi Nom Societat Ca~adors Matrícula QuantitatAPC

  AGUILAR DE SEGARRA AIGUAFREDA ARENYS DE MUNT ARGENSOLA AVINYO BAGA BALSARENY 8ATEA 81GUES I RIELLS CABRERA D'ANOIA CABRERA DE MAR CALDERS CALDES DE MOTBUI CALELLA CALLDETENES CALONGEDE SEGARRA CANETDE MAR .CARDEDEU CARDONA CARME CASTELLAR DE N'HUG CASTELLAR DEL VALLES CASTELLBElL I EL VILAR CASTELLBISBAL CASTELLBISBAL I MARTORELL CASTELLCI.R CASTELlFOLLlT DEL BOIX CASTELLFULLlR DEL 80lX CASTELLFULLlT DE RIBREGOS CASTELLGALI CASTELLOLl CASTELL TERCOL CASTELLVI DE LA MARCA COLLSUSPINA COLLSUSPINA CORBERA DE LLOBREGAT

  Dr_ Roux. 80 08017 Barcelona Te!. 93 56742 00 Fax 935674184

  AGUILAR DE SEGARRA ELCONGOST ARENYS DE MUNT ELS MATINERS AVINYO BAGA BALSARENY ALGAS BIGUES I RIELLS BOSANTO CRISTO CABRERA DE MAR LA CALDERA DE CALDERS CALDES MONT8UI CALELLA CALLDETENES ALENY-ST. PERE L'ARS CANET DE MAR CARDEDEU CANOVES CARDONA CARME CASTELLAR N'HUG CASTElLARENCA LAS MERLAS CASTELLBISBAL

  MARTORELL

  CASTELLCIR CASTE;LL6ELl I VILAR COLLGUSEM

  RIUBREGOS

  CARRUCA CASTELLOLl CASTELL TERCOL

  . CA,STELLVI LAMARCA COLLSUSPINA L'ESPINA ELCORB

  I 8~10.284 80 I 8,.10.271 50

  B-10.100 80 8-10.459 48 8-10.189 80 B-10.293 80 8-10.216 80 T-10.020 48 8-10.051 100 8-10.340 -48 8-10.083 48 8-10.388 80 8-10.082 100 8-10.218 48 8-10.320 48 8-10.065 48 8-10.354 48 8-10.242 150 B-10.207 104 B-10.171 48 8-10.331 48 B-10.054 152 . 8-10.281 80 B-10.102 100

  8-10.147 100 ..

  B-10:220 50 B-10.439 48 8-10.058 48

  8-10.092 48

  8-10308 48 8-10.176 48 B-10240 80 8-10.249 104 B-10177 48 B-10.403 48 8-10.111 ,,48

  5

 • m Generalitat de Catalunya W Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural

  DireccióGeneral del Medi Natural i Biodiversitat

  EL 8RUC EL PONT DE VILOMARA I RocAFORT FOLGUEROLES . GAlA GOSOL GRANERA

  GUARDIOLA DE BERGUEDA

  GUARDIOLA DE FONTRUBI LAGARRIGA LA GARRIGA I SAMALUS LALLACUNA LA POBLA DE CLARAMUNT LA POBLA DE L1LLET LA ROCA DEL VALLES LES FRANQUESES DEL VALLES

  LES MAS lES DE RODA

  LES MASIES D.E VOL TREGA LES OLUGES L'ESPUNYOLA I MONTCLAR L'ESTANY U.lCA D'AMUNT LLlNARS DEL VALLES MANRESA MARGANELL MASQUEFA MEDIONA I SAN