Maier Atalanta Fugiens (Emblemata) 1618, latin

Embed Size (px)

Text of Maier Atalanta Fugiens (Emblemata) 1618, latin

 • 8/6/2019 Maier Atalanta Fugiens (Emblemata) 1618, latin

  1/196

 • 8/6/2019 Maier Atalanta Fugiens (Emblemata) 1618, latin

  2/196

 • 8/6/2019 Maier Atalanta Fugiens (Emblemata) 1618, latin

  3/196

 • 8/6/2019 Maier Atalanta Fugiens (Emblemata) 1618, latin

  4/196

  l/f'.'.H fOJ

 • 8/6/2019 Maier Atalanta Fugiens (Emblemata) 1618, latin

  5/196

 • 8/6/2019 Maier Atalanta Fugiens (Emblemata) 1618, latin

  6/196

 • 8/6/2019 Maier Atalanta Fugiens (Emblemata) 1618, latin

  7/196

 • 8/6/2019 Maier Atalanta Fugiens (Emblemata) 1618, latin

  8/196

 • 8/6/2019 Maier Atalanta Fugiens (Emblemata) 1618, latin

  9/196

 • 8/6/2019 Maier Atalanta Fugiens (Emblemata) 1618, latin

  10/196

 • 8/6/2019 Maier Atalanta Fugiens (Emblemata) 1618, latin

  11/196

 • 8/6/2019 Maier Atalanta Fugiens (Emblemata) 1618, latin

  12/196

 • 8/6/2019 Maier Atalanta Fugiens (Emblemata) 1618, latin

  13/196

 • 8/6/2019 Maier Atalanta Fugiens (Emblemata) 1618, latin

  14/196

 • 8/6/2019 Maier Atalanta Fugiens (Emblemata) 1618, latin

  15/196

 • 8/6/2019 Maier Atalanta Fugiens (Emblemata) 1618, latin

  16/196

 • 8/6/2019 Maier Atalanta Fugiens (Emblemata) 1618, latin

  17/196

 • 8/6/2019 Maier Atalanta Fugiens (Emblemata) 1618, latin

  18/196

 • 8/6/2019 Maier Atalanta Fugiens (Emblemata) 1618, latin

  19/196

  MICHAELIS MAJERI,SECRETA NATUR^

  CHYMICA,NOVA PLANE SUBTILIQUEMETHODO INDAGATA.

 • 8/6/2019 Maier Atalanta Fugiens (Emblemata) 1618, latin

  20/196

  MICHAELIS MAJERI

 • 8/6/2019 Maier Atalanta Fugiens (Emblemata) 1618, latin

  21/196

  MICHAELIS MAJERI,Imperial Confiftor. Comir. Med. D. Eq. Ex. dcc^

  Secretioris ^hQatur^ Secretorum

  SCRUTINIUM

  CHYMICUM.TerOCULIS ET INTELLECTUIaccurateaccommodata,figuris cupro appofitiifime

  incifa, ingcniofiirima

  EMBLEMATA,HisqHe confnes

  ^

  ^ad rem egregie facientes ^ententtoi^

  'Do&ijjimaque item

  EPIGRAMMATA,I L L U S T R A T U M.

  Opufculumingcniis altioribus , & ad majora natis, obmomenta ineofubtilia,augufta/anda,rara,&: alioquinimium

  quantum abftrufa,quam maxime expetitum,defideratum ^

  iterata 'vice amflijjimaeT^eipiblic^x

  Chjmicce Bom ^ Stnolumento^nonjinejtngularijucuyiditatelegendum^meditandumin'telligendum , dijudicandumy

  DEPKOMTUM.Wfi^tV^S^^^ ^St^^^^aS^ ^St '^S(' >;? >s'M)-x,^ ^^i& ^Sl' ^iS( Js^ J^^ i^^ Js^^

 • 8/6/2019 Maier Atalanta Fugiens (Emblemata) 1618, latin

  22/196

 • 8/6/2019 Maier Atalanta Fugiens (Emblemata) 1618, latin

  23/196

  PRiEFATIO AD LECTOREM.^Ominem^ Lefitor candide , Uni-verfi compendium fui compo-

  ^fitione referre , in confclTo eft:

  'omnium jS^ternis vit^ gene-|ribus vivendis deftinatum efte

  fnempe vegetabili inutero ma-terno ,ubifaltemplant^inftarcrefcit&: augmen-tatur ; {enfibili , nimirum in hocmundo 5 ubi maxi-ma exparte fenfibus ducitur, ceureliquaanimalia^aquibus differt, quodintelleduincipiat uti^licct

  imperfefte 5 acdeniqueintelligibili^in alteromun-doapudDeumjcique afliftentes Intelligentias feu

  Angelos bonos. Inprasfenti vita^quo quismagis ad

  divinam naturam accedit , eo magis rebus intel le-

  lu indagandis, fubtilibus, mirisSc raris;, gaudet

  &deledatur:Etecontra, quo quisad pecuinumgeaus magis declinat, co minushiscapitur, &, fen-

 • 8/6/2019 Maier Atalanta Fugiens (Emblemata) 1618, latin

  24/196

  ' PR^FATIO AD LECTOREM.b l O i

 • 8/6/2019 Maier Atalanta Fugiens (Emblemata) 1618, latin

  25/196

  ac audibili objelo traclanr, ut {imt Optica fcu per-

  fpediva, pidura^qu^dicituraquibusdam Poctis

  muta, ut haecvice versa, pidura loquens : Ha:cduo itaque feniuum magis fpiritualium , nempcvifus,necnoninteIlelus ipfius objeda^ut inuno

  quaficonipelu& complexu haberemus, 6cma-gisintelligendum animisfimul & femel infinuare-mus , En conjunximus fenfiim cum intelledlu , hoceft 5 rara vifu cum chymicis emblematibus, qux

  huicfcienti^funtpropria^ CMeraeenim artes^fiEmblemataedant de moribuSjaut rebus aliis:,quam

  denaturasarcanis, alienumhocvidetur ab eorum

  fcopo &C fine, cumintelligi omnibus velint &C de-

  beant, Chemia non item, quas ut cafta virgo pertranfennam, &veluti Diana, non abfq; vefte varia-ti coloris vifenda eft, propter caufas alibi expreflas

  haec , inquam ,,fii:a

  ,poetica

  &Callegori-

  ca, pida jEmblematica, Venerifivccupro^ non

  fine Venerefeu gratia, incifa, ChymicafecretifTi-

  ma, intelleduindagandafimul&cfemel uno libro(iifcipias,inquetuum ufiim dicataadhibeas,quifi

  potius intelletualis fuerit 5 quam fenfulis,e6 uti-lior &: jucundior olimfiiturus eft : quod fi vero pri-

  PR^FATIO AD LECTOREM.

 • 8/6/2019 Maier Atalanta Fugiens (Emblemata) 1618, latin

  26/196

  imim fenfui mancipatus, nullum eft dubium ,quinafenfuad intelledum tranfitus fiet, tanquamper

  oftium :Nihilenimin inteiledlueflediciturjquodnonperfenfum aliquem introiverit,cumhomi-iiis recensnati intellecSus inftar tabul^ rafx habea-

  tur,inqua nihil adhuc fcriptum , fedquodlibet

  fenfumediante, tanquamftylo, fcribipoffitrEt

  vulgodicitur-, IgnotinuIIacupido, quiaoportet^

  iitinteIlel:ui,veIutidilatori&: arbitrojfenfus in-

  dagatoresS^nuncii, omnefcibile primitus appor-tent 5cinnotefcere faciant, tanquam Excubitores

  ad (fua organa ) civitatis alicujus portas invigi-

  lantes. Omnis proinde cordatus &C intelligens hancEmblematicam quafi figurationem, in his , ut & indiftichis fingularem adaptatione boni confuIetS^

  pro nonnihilo rcputabit :Si enim mercatores non-

  nullipro magnapccuniac fumma artificium pidu-y:x aliquod aeftimant &C emuntjubi foli oculi fallun-

  tur,cumnaturx propinquifTimum judicent^ quid

  m literati has figuras , qu^ &C intelledlui &C fenfibuspluribus inferviuntita, ut magna inde fperanda

  iitutilitaspr^ter obledationem , inprecio

  habeant 6c magni cenfeant ? Vale

  EMBLEMAI. De fecrefts Natur^,

  P t it eum ventus m veiitre fuo

 • 8/6/2019 Maier Atalanta Fugiens (Emblemata) 1618, latin

  27/196

  Portavit eum ventus m veiitre fuo.

  EPIGRAMMA I."p Mhryo njentosd IBoreae qui clauditur al-vo

  Viuiis in hanc lucemfifemel ortiis erit 5

  Unm is J-Ieroum CHnBos fuperare lahoresArte, manu, forti corpore i mente yfoteji.

  Ne tihifit Coefo, nec ahortm inutilii iUe ,Hon A^^ippii} hono hderctfed genitui.

  DISCURSUS I.Ermcs omnis fccreti natiiralis nidagator diligcnti(Timus,iri

 • 8/6/2019 Maier Atalanta Fugiens (Emblemata) 1618, latin

  28/196

  h:g (

  tabula fua fmaragdina grdphice^Iicct ruccinde^dcfcribit opusBaturalc,ubiintcr alia inquit : PortaviteumveritusmventreJuo,(\u2i.

  fidicat,lilc, cujuspatcreflSo],matcrvcrbLuna,

  antcquamin lu-ccm cdatur, portabitur a fumis vcnto(is,qucmadmodum avis abaerc, dum volat : Ex fumis autcm fcu vcntis ( qui funt nihil aliudquam aer motus) coagulatis fit aqua, exqua cum tcrra mixta mi>ncralia& mctallaomnia.-Imohxcipficxfumisconflare &coagii~

  lariimmediateftatuuntur: Siveitaqucin

  aquam fcufumimi po-natur,codem resrcdir,qiiia utraquc ventimatcriaeft : Idemdiccn- ,, .,. dumdcmincralibus&mctalliSjIicetmaCTisrcmote. Qua.Titurau-

  portat ii. rcm, quisillc lit, qm a vento portari debeatr Reipondco, c^jymicejlumvcmuseftfulphur,quodportatur inargento vivo,utLull. Codicill. cap.

  fu J^ hoc 3^-

 • 8/6/2019 Maier Atalanta Fugiens (Emblemata) 1618, latin

  29/196

  q g

  dum,qui animasex corponbus ducat & rcducat,& mulra cjus-modicontraria efficiatjPiiilofophiciMcrcurii fymboium optime

  exprimit. McrcuriusitaquccftventuSjqui fulfur

  fcu Dionyfuim,autjfi mavis, ^fculapium adliuc impcrfcdum foetum cx ventrcmatcrnOjVclctiamcxcineribus corporis matcrni combufti acci-piat &portct cb, ubi marurari polfit 5 Et Embryo cft Sulfur, quod aSolecoelcfti^^r^.vcnto infufumcft, ur is maturatum pariat,qui

  gcftationisfua^abfoiutotcmporegcmcllosedit,unumalbis capil-lis,Calaim didum, alterum rubris,Zeten : HiBore^ filii fuere (utOr^-^^^poetaChymicus fcribit) apud J^y^;?^;^ intcr ArgonautasadvclIusaurcumaCo/r/^^aufcrcndum: P/jh?eu5 \cxo vatcs coccusab Harpyjisinfcftatus,liberari nonpotuit,nifi a diGt\sBore filiis :

  Proquobcneficio ab iisimpctrato ille ^\:^xmArgonaiitis omncm\ix rationem dcclaravit. At HaYpjig& nihil aHud funt; quam ful-funcorrumpcnsj quod abigitur a BoreA filiis, ci^uii ad jultama:ta-tempervenerint,&eximpcrfcdo feumoleftatoa volatilibus no-xiisfitpcrfcdum,ilIimalononfubjcdum, quod dcindc ad vcllus

  aurcum J^i/(//mcdico obtincncium vi.:m indicat. Horum vcnto-rummcminitquoqjinter ^Aios B^Jilim nojlras, qui clare 6. inouit:Namgeminm ventus venlre debet^ Pulturnus d'icim^ ac deindefimpleXiNotus appellatm, qui ah oriente {jr meridie impetuojeJpiraSunty quo-rum motione ceffinte, ita utex aere f liji-fit aquajaud,iBer confdes,

  quod exjpirituali corporale fiet. Er RipUm port, 8. dicit in aere no-ftrum infantcm dcbere reiiafci,hoc eft,in ventre venti: Ad eun-dcm fcnfumfcalaphilof gra-iu.6. ^x fciendum ^ \x\C[mt,quodnatus

  fapientis in aere nafcitur : Et gradu 8. fhiritm aerei fimul in aeremfandentes f diUgunt, ut Hermes iwqml, portavit illumventm in ven-tre fuo : Quiageneratio geniti nofirifit in aere & nafiens in aerefk-pienter nafiitur : Jfeendit enim a terra in ccelum, iterumque defcen-dit in terram conquirendo vim fuperiorem zr inferiorem.

  EMBLEMA II. Tfe fecretUNaturA.

  Nutrix ejus terra cft.

 • 8/6/2019 Maier Atalanta Fugiens (Emblemata) 1618, latin

  30/196

  Nutrix ejus

  EPIGRAMMA ILT) Omului hirta lup

 • 8/6/2019 Maier Atalanta Fugiens (Emblemata) 1618, latin

  31/196

  quOviNutricnsvert^turinrubftantiam nutriti, eique airimi-

  letur non quidcm anrc,redpoft altcrationcm cjus, idque vcrilfj-mum Axiomahabctuf : Quomodo cnim nutrienti , quod ;am antefimilc ^c idemfitcum nutrito,opus cfTet mutatione fua; cjQrcntias,

  qux fi accideretj non manerct idcm nec rimile j Aut quomodo ea,qu.Tallimilarinutritonequeunr,pronutrimento anumercntur,ut

  funt ligna, lapidcs & ejusmodialia? Primumiraqueutinane, ficaltcrum, naturxadvcrfum eft.Ladeautcmanimalium nutriri ho-minemrecensnatum,non alienum eft a natura: quia aftlmilatioejus fieri poteft,at longe facilius materni,quam alterius : Undcmc-diciconcludunt,adfanitatcm,fimilitudincmfubftantie& morumncc nonroburconferrcinfanti, (ipropria^matris lactc fcmpcrfo-

  veatur 6c educetur,ccontra, ii alicno. Ha:c eft har monia omnis na-turse, quod iimile gaudeat fuo (imih, ejusquc veftigia imiterur,qua-tum poteft, in omnibus ex tacito quodam confcnfu & confpira-tione. Idcmufu venitinnaturaliPhilofbphorumopcre,quodcEque

  a natura regiturin fui conformatione, quam infans lub utcro ma-tcrno : Et iicct pater & mater,ipfaquc nutrix illi fimilitudinarie af-fcribantur,nontamcnartificialceftmagis,quamanimaliscujusque

  gcncratio. Scminabinaquodam delcclabili artificio conjungun-tur ab animalibus (Scutroq ue fexu hominis,cx quibus unitis pcr fuc-

  cciTivam altcraticnem fir Embryo, qui crelcit & augctur, vitam &motumacquiritjdeindeladenutritur: Mulier vero conceptionis&mipragnationistempore in ca'ore,cibo&potu,motu&quie-te, afijsquc l"e temperate ut gcrat, neccfte eft, ahas abortus fequctur

  & conccpti foetus deftrud:io,quac obfervatio in 6. rcbus non-natu-ral!bus,quia amedicis fccundumartcm fuam pratfcribitur,artifi-cialisquoqueeft.Eodemmodofemina fi fintnonconjundla ino-perePiiilolbphicOjConjungidcbcnt: Qvodfi verbalicubi conjim-da invenircntur, ut in ovo femcn galli & gallins fubftantia haben-tur fimul in uno continente,tum eftct Philofophorum opus adhucmagis naturalc,quam generatio animaliii. At demus,utPhilofophi

  ^ DISCURSUS n.teftantur, quodunum veniatab oricnte&altemmaboccidente,

  d l d f h

 • 8/6/2019 Maier Atalanta Fugiens (Emblemata) 1618, latin

  32/196

  iiantqucunam,quidplusadminiftratur,hirce,quammixtioinrao'vafccalor temperatus & nutrimentum > Vas quidem srtificiale cfr,fedin hoc diifcrcntia non committitur^five nidus ab ipfa gallinafiat, fi vc a ruftica in certo quodam loco (ut folet) ordinctur, eademcritovorum generatio&ex illis pullorum exclufio. Calor cft resnatutalis,fiveabignetem.peratoveniat furnorum& fimi putredi-ms,vclfole&aere,velniatrisvirceribus,autaliunde:fic^cTypt:uscaloremovisexcludendis arte naturalem adminiftratperfiiosfur-nos : Bombycum femina , imo & ova ga linacca virginearummammarum tepore exclufa leguntur : Ars itaque & naturamutuas fibl manus conferunt,ita ut hxc illius vicaria fiat & illahujus: NihilominusNaturamanetDomina&arsancilla. CurVero Terra dicatur nutrix Nati Phiiofophici,

  dubium ahcuimoverepoflct,cum terra inter elementa fit maxime exucca & a-rida,cui ficcitas ut propria quahtas accidat ? At refpondendum,quodtcrra elementatahlc intelligatur, nonElemencum,cujus inSeptimanae philofophicas primo dic abunde meminimus, natu-ramqueexplicavimus

  : Hxc nutrix cft Cce i,nonquodlblvat,la-vetauthumeaetfoetum,fed coagulet,figat&coloret,inque fuc-

  cum & fangvinem mcrum con vcrrat. Nutritio enim augmenta-tionem inlongum,latum&profundum,hoc eft,per omnes cor-poris dimenfioncs fe cxtcndcntem coinpleclitur, qux-ciam hic ad-fit&afolatcrraprxftetur foetui philofophico,non

  immerito nu-tricis nominc tcrra appcllanda crit : At conrrarium quid coete-xisladisgeneribus,qua'Convcrtuntur & non convertunt,in hoc

  admirando fucco terreftri contingit, cum proptcr vimcjusforrilTjmam valde alterct naturam nutriti, quemadmo-

  diim lupa? lacRcmuhcorpus innaturamanimo-fam & ad beilum promptam diipofuiile

  creditiu:.

  E MB L E MA 1 L' JDe fecretis Naturx, 7Vade ad mulierem kvantem pannos tu fac fimiliter

 • 8/6/2019 Maier Atalanta Fugiens (Emblemata) 1618, latin

  33/196

  Vade ad mulierem kvantem pannos, tu fac fimiliter.

  EPIGRAMMA IILA Bdita qulfqttis amas fcrutdri dogmatay iJeJIs

  'T)efeSi in exewplumi quodjuueti ommtrahas

  Anne njides^ mulier maculh ahjlergere pannos

  Ut foleat calidis , qua^ fuperaddit aquis ^

  Hanc imitarci tud necjlc frujlraieris arte,

  Namque nigri fcecem corpork unda lauat^

  8 BISCUKSUS iri.

  SI pannis lir.cis fordes qusdam advcneriiit, quibus maculentiir

 • 8/6/2019 Maier Atalanta Fugiens (Emblemata) 1618, latin

  34/196

  SI & nigucfcant, utpote terreis recrementis , per proximum elc-menrum, aempc aquam, cluuntar, & aeri pinui cxponuntur, ut

  calorcfoiiSjtanquam ignc, quarto elcmento,humiditasunacumtecibus cxtrahatur, hoc(i rirpiu?:contingar,qui prius erantfordi-

  di(5cfoetidi,fiuntpuri,

 • 8/6/2019 Maier Atalanta Fugiens (Emblemata) 1618, latin

  35/196

  gencrc narrat, quod non aquis, fcd fufnbus &veftibus corpori de-tradisfaltemopprimipotucrit : Ignium itaque magna eft diver-fitas, &incxcitando&incxtinguendo,ncc minorliquorum,quialac,acerum,fpiritus vini, aqua fortis, Regia & communis vaidcintcr fe diftcrunt,quoad coilationcm cumignc:Ncc hoc foliim,icd&ipfamateria aliquando igncm (liftinet, ut panni illi byftini,antiquitus in prccio & ufu divitibus iiabiti,qui igne, non aqua lava-bantur,fcu admunditicmpriftinamredigcbantur,utpotcfoecibus

  combuftis. Quicquid alii de pilisSalamandra^ rcptilis nugantur,

  quafi inde Elychnia incombuftibiiia fiant, non audicndum : DeTalco, aiumine plumofo & hujusmodi aliis materiis aliquandotexturam prajparatam^quae igne purgari fuerit folita, fed artifici-

  umcum fciente (muIiereAntvverpienfi) cx invidia extindum per-

  iifte,nec poft repeririid temperamentum potuifle,funt qui reve-ra adfirmant. De materiis combuftibilibus iiic non loquimur : Se-cundumomncshas diftcrentias fubjedum Philofophicum confi-dcrandum crir, fi quando pracparctur : Ignis enim, aqua & ipfa ma-tcria hic non eft communis : Piiilofophis

  enimignis

  aquacft,

  &aqua ignis : Aqua eorum fimul lavat &calcinat,ita & ignis : Etpanniabluendi habcnt naturam byffinorum Tive talci praeparati,quorumtempcrics&prxparationis artificiumquoquenonomni-bus obvium eft : Hos ut lavent, lixi vium faciunt non cx cineribus

  qucrnis,eorumve faIe,fedmctalIico,quod eft durabilius casteris,ncc ex aq ua communi, fed ea,quae fub figno Aquarii in glaciem,ni-vesque concrcta fucrit, utpote quae flt tenuiorum partium , quamAagnantesaut Iacunarumpaluftrcsaqu^,undcmagis ad intcriora

  corporis Philofopiiici, nigri & immundi penerrare pote-rit, ad id abluendum & purgan-dum.

  . EMBLEMA IV. De fecretts N.itur.Conjunge fratrem cum forore , &: propina illis

  l

 • 8/6/2019 Maier Atalanta Fugiens (Emblemata) 1618, latin

  36/196

  poculum amoris.

  EPIGRAMMA IV.

  NOn homiritdm foret in munio nunc tanta propag0Sifratri conjunx non iataprhna foror.

  Ergolubens conjungeiuos ahutroque parente

  TrogenitoSiUtJintfoemina mafque toro,

  ?r

 • 8/6/2019 Maier Atalanta Fugiens (Emblemata) 1618, latin

  37/196

  per naturam conjuncios, matrinionio copulari, qualcs funtdircde afccndcntcs & dcfccndcntcs in arbore gencalogica &adlatcraconcurrcntcsjdqucproptcrcaufas certilljmas: At quandoPhjlofophii dc matre cum filio,aut patrc cum filia,feu de fratre cumfororejconjugiojungcndisloquuntur,non contra didam legemquid dicunt aut faciunt : Qiiia fubjeda diftinguunr attributa &caufas efFcclus : Pcrfonae enim Philofophorum ab iis difFerentiisfunt libers seque ut Adami filii filia;que,qui fe in vicem in conjugcsducebantabfqucullius criminisimputatione: Ratio autem potif-fimavidctur,utgenushumanumafiinitate&amicitiafirmiuscoa-

  lefcat & confocietur,nccin fadioncsfamiliaruminimicas &ha?rc-ditarias dividatur : Eadem caufa quia primis fratribus & fbroribusAdamicisintcgramanrcrit,nilproh;buit,quo minus

  marrimonioconjungerentur: Inipfls enimfolisgenus humanum tum extitit,nec alii pra:ter ipfos, eorumque parcntes, vixerun t ideoque ut fan-guine connexi, fic affinitate connedcndi neceffirio fuerunt: Atfuccrefcentc hominum mulLitudine, qua: in innumcras familias

  dillributa,caufa h^c vcra

  & cequa invcntaeft,

  ne fratr^.-s fororesduccrent : ApudPiiilofophos aHaratio eft, curfbrores nubant fra-tribus,nempe, iimilitudo fubflanria:,ut fimili conjungatur: Suntautcminhocgcnerc faltem diio fibi qiioad fpecicmfimiIia,quo-adfcxum differentia, quorum unum frarris, alterum lororis no-

  mine falutatur:

  H^c itaque eadem & libcrtate & conditione ,imb & ncccffitatc inevitabili, qua primi honiincs confmguinei,unimatrimonio lcgirimecommittenda funt: Frater cfl ardens&:ficcuSjidcoque valdccholcricus j fororeftfrig:da& humida,mul..tum phlcgmaticae in fe habcns marerias : QucC in tcmperie adeo

  differentcsnarur.r,in amorc & foecunditate, iibcrorumquc pro-p.igationeoptimeconvcnire folent : Ut cnim non ex chalybc &chalybeduriinmocorpore,ncc ex liiice & (ilicc fragili, cxcutiturfacile ignis, qui propagari poffit, fed cx duro & fragili , hoc cfl, cha-Jybe&filicej ficnon ex ardente mare&ignea foemina,ut nec ex

  n DISCUR.SUS IV.utrisquefrigidis,(frigiditascnimmarisinfc)ecLinditascfl)proIesvi-

  vaxfufcjpiturjfed cx illo calido, liac frigidiorc: calidiiiima enim

 • 8/6/2019 Maier Atalanta Fugiens (Emblemata) 1618, latin

  38/196

  vaxfufcjpiturjfed cx illo calido, liac frigidiorc: calidiiiima enimmulicr,in tcmperamcntihumani latitudine,frigidior ftatuitur fri-gidillimo fuifcxus(atfano) viro, ut Lcv. Lcmnius in lib. de occ.nat. mirac. probat. Sororitaque&fratcraPhilofophis rcdecon-iunguntur. Siquiscxgallina,canicula,capra,ovevclaliisbrutisfoe-

  tum nafci dcbcrc deiidcrcr,isgalium, cancm, hircum , caprumquodque animal ihx fpccici, cui iimilius exiftit, adjungit, atqucficvoto fuo non fruftratur j nec verb rclpicit confmguinitatembrutorum,fcdfahemgencro(itatcm cujnsquc&naturas conveni-entiam. Ita diccndum de trunco arboris, &: fiirculo ei inferen-dojlmode mctallicanatura, qu^tamcnomnium maxime fimi-litudinem & homogcneitatem fubflantiae ut habct , fic, ubiquid libi conjungi poftulet , rcquirit : Vcrum frater

  &foror

  conjundi, foecundi non fiunt, nec in amore diu perfiflunt, nifiPhilothefiumillisfeupoculum amoris,inflar philtri, propineturt

  Hocenimfedantur &conciliantureorum animi adco, ut quafi e-brii(inftarLothi)interfe,pudore abjcdo, congrediantur & pro-

  lem(non fpuriam, fed) lcgitimam progencrent. Quis enim

  ignorat,humanumgenus Medicina^ plurimum debcre, proptcr-

  ea , quod multae hominum myriades , cjus bencficio & opera,nuncinmundo extent,qui non fuiflent, nifi corum parentcs autproavi avitio fleriliratis per rcmotionem cauf^ & fublationem ^feuimpedimentiproximi,

  &remoti, vindicati&

  liberati, autab

  abortumatrcspr

 • 8/6/2019 Maier Atalanta Fugiens (Emblemata) 1618, latin

  39/196

  det eum, &C moriatur mulier , fitque bufogrofliis de la^e.

  EPIGRAMMA V.FOemineo gelidm pon^tur pe&ore Bufo

  Injlar ut infantk laUea pocla Mat.

  Crefcat ^ in magnum njacuata per uhera tuheYiEt mulier 'vitam liquerit

 • 8/6/2019 Maier Atalanta Fugiens (Emblemata) 1618, latin

  40/196

  pus eorLim nihil ahud rit,quammas & foemina : Maris vcroeit,gcnerare

 • 8/6/2019 Maier Atalanta Fugiens (Emblemata) 1618, latin

  41/196

  patiiE cafuconftat^quae vipcras mammis admovit,cum volunta- y^^^^^^riamorte prxvenirivoluerit, ne viva in vidorum manusac trium ^raconuphostrahcretur. VcrumnequisPhilofophos adeo crudeles exifti- rHherimet,qu3rimulierivenenofumreptiicadmoveiftjubeant,fciendum,-^^''^'-

  hunc bufonem efle ejusdem foeminiE foetum feu filium, monftrofo

  partu editum, ideoque j ure naturali, lade materno frui & ali debe-rc,quod ver6matermoriatur,noneftinvohmtatefilii: Necenimmatrcminficerepotuit,quiinvifceribus ejus concrctus,& ex fan-

  ^uine augmentatusfueratufqueadpartum. Ominofumfanequid

  ?ft, bufonem ex muherenafci, quod alias contigiffe novimus :

  GuiiiclmusNovobrigenfis,AngIicL]sfcriptor,in fuis commcnta-

  riisfcribit,(quam fidelitcr,alii judicent:)inlapicidina quadamdi-

  tionisVintonienfisEpifcopi,ciimlapis quidam magnus dividcre-

  tur, inttisinventum bufonem vivumcum aurea catena , eumquecxEpifcopijuflLieodemlocireconditum&perpetuistenebrisim-

  merfum,ne quid maU ominis fecum portaret : Talis cft & hic bufo:Aurocniminfignis eft,etiamfi non extrinfeciis, artificiali catenae

  opere,tamenintrinfecus naturali,ncmpelapidis,quem aliiBora-

  cem,Chclonitin,B2trachiten,Crapaudinamautgaratroniumvo-

  cant. Hicenimauro longe praevalct virtute contra venena qux-

  cunque anima!iu,&auroinferifolct,tanquam thecse aut cooper-

  torio,nel2daturautperdatur. Atkgitimum efleoportet ex ani-

  maUpetitum,fi veroex fubtcrraneis folfis , ut folet, dcpromptus ^

  lapis ejus forma concinnetur, & vice ufurpetur, ex optimis mincris, cordifubvenientibus,eligatur : In his enim bufo Phiiofophicus revera invenitur,

  nonin lapicidina (utillefabulatoraflerityaurumqueinfe habet,non cxtra ad

  pompam : Adquidenimfe ornaretbufointencbris & clauflris delitefcens?Forteut a fcarabcEO magnifice falutaretur, fi increpnfculoilliobviusinccde-ret > Quis aurifaber fubterraneus fabricaflet illi auream catenam ? Forte

  viridium puerorum pater, qui ex terra S. Martini , imo ex ipfa terra ,

  ut ti. duo canes cx lapicidina, eodem authore, prodi-

  erunt ?

  iS EMBLEMAVI. De ficrens Nmuya,Seminate aurum veftrum in terram albam fo-

  liatanio

 • 8/6/2019 Maier Atalanta Fugiens (Emblemata) 1618, latin

  42/196

  liatanio

  EPIGRAMMA VI.RVrkoldi^inguimaniant fua^ femina tm

 • 8/6/2019 Maier Atalanta Fugiens (Emblemata) 1618, latin

  43/196

  bus:Agricol2evcr6&mcdiciinprimismeminit,quiahorumopcra

  funt vaide confpicuainimiratione,

  emendationc, 6c perfedlioncnaturx. Nam uterque fubjcctum naturala^airumit, in quo fccun-dum artem qu^dam addit necedaria , deficicntia , vcl etiam fuper-flua removetrUnde utriusquears per adjedionem dcfcdus &: fub -

  tradionem fuperflui (ut abHippocratcmedicina) dcfiniripoteft;

  Quid cnimfacitampliiisagricoiaj quamutagro,anaturarelid:o,addatarationem,lyrationem, occationem,la:tificationcmfeufler-

  corationcm , ieminationem, & reliqua, nempe incremcntum &proventum natura: committat, qua? calorem folis &pluviamad-miniftrat, &his femina multiplicat & in fegetes moxflcrnendasprovehit : Intcrim pullulante herba agricola tnbulos & impedi-menta omniaremovet,legetesmaturasd:metit,demeirisfuper-fluatollit,nempeflramina,paleas& ejusmodialia: Ira&medicus(quin & chymicus divcrfb refpcclu) corpori humano fanitatemprrfentem confcrvare,abfentemrecuperarediverfisrcmediisin-

  flituit , caufam morbificamtollit, morbum curat, fymptomatafe-

 • 8/6/2019 Maier Atalanta Fugiens (Emblemata) 1618, latin

  44/196

  quiprocluxeruntCercrcm,Tripto]cmum,Oriridcm,Dionyrium,

  Deos aurcos, fcu ad chcmiamipedantes,quari docentes mortalesfc mina frugum in terram fuam projicerc y agriculturam & vitiumpropagationem, viniquc ufum monftrantes , qua* omnia ignari adruftica opera dctorferunt , at falsb : Sunt enim illa arcaniftlma na-

  tura;myftcria,qua;hifccagricuitutsvelamentispra vulgoabfcon-

  duntur & fapicntibus declarantur : Hinc dicunt Philofophi , quodauruni eorum in tcrram albam foliatam feminandum fit , quafi vcli nt , fcmina-

  tionem tr itici fpedandam cfle pro excmplo & imitandam,quod autbor trada- |tus de tritico &Jod.Grcvcrus optime in fuis defcriptionibus fecerunt: Utcrqjcnimagricultura?operationcsfingula$rnproducendotrftico,aurircminationi

  feu tindurx gencratio-ni vcnuftiffime accommodavlt : Terra aiba, utpotc

  arenofa, rufticis parumfrufiusfuppcditat cjuibusnigra&pinguismagjsadnutum , at Phiiofophis f nprirais illa confert , fi foliata fit,hoc c(t > bene praepa-

  rata : tjuia hi eam ftercorarc fimo fuo noverunt ,illi neutiquam : Eft autcm fc-

  minatio mundipropagatio , qua id quod in individuo perdurarc ncquit, fpccie

  permanere euratur r H^c eft fn hominc, animaiibus & plantis , in his herma-phroditicc,inillisfiibgeminofjxudiftin

  ^nieo-vid. i"(/njbusdetentus&induratusfuir:AChironcillc, iiiteraIia,didicitMuiicam&

  Tiurul^Ty-^ythara? traclandaj artificium: Cum vero^r^i/^c^inihilaliudfitjquamfubje-

  'thar^ f>rsfe- flum Philofophicum (cujusfiliusPyrrhusrubro capiilitiojfinequibusduobusmt^iknUtm.

  fi.oja cxpugnari non potuit, ur copiose innoftris Hieroglyphicis lib. 6- de-

  monftravimus:) ideo Muficam in hoc ipfo noftro opere,ubi Achilicm , ejusq",

  l)eroicasvirtutcs&fa

 • 8/6/2019 Maier Atalanta Fugiens (Emblemata) 1618, latin

  45/196

  in nidum.

  EPIGRAMMA VII.RUpe ca^vd nidum Jouis Alcs/lruxerat, in

  Delitnitt puSos enutriitque fmsTiorum unu^ knjihus ijohit je toUerepennii,

  At juit implumi fratre retentus a-ue.Inde njolans redit in nidum , t^uem liquerat , illis

  J a D r S C U R. S U S V I r.QLTociHippocratcs, mcdicommantefignanus, dehumoribus

  ciflcrit , cos cffc divcrfos ac plurcs numcro in ho mincj ncc fal-b

 • 8/6/2019 Maier Atalanta Fugiens (Emblemata) 1618, latin

  46/196

  tcm^uliumjalias morbos varios cxoriri non poilCjid nosdcElemcn-tis mundi vcrumdicianimadvcrtimus. Sienimunumfaltemele-mentumeflet,nullamutatioejusinaliud,nuilagcnerationeccor-

  ruptio conringcrct, imo omnia cfient unum iiTiutabile , nec mcte-ora , mineralia , planta^ ac animalia indc naturalitcr produccrentur.

  HincCrcator fummus totum hoc mundi Syftcma ex diverfis &contrariis naturisconcinnavit,nmpecxlevibus

  &gravibuSjCali-

  dis6cfrigidiSjhumidis&lTccis,utjunainaliampcrafiinitatemtrans-

  irct , & fic compofitio fieret corporum , quas in eflenria,qualitatib'viribus &cffc

 • 8/6/2019 Maier Atalanta Fugiens (Emblemata) 1618, latin

  47/196

  deraviavcmfapientibus vencrabilem,quEvolarjdumcfl:inArietc,

  CancrOjLibra aut Capricorno:Et acquircs eam tibi pcrennem me-ris cx mincris

 • 8/6/2019 Maier Atalanta Fugiens (Emblemata) 1618, latin

  48/196

  EPIGRAMMA Yin.ESt auis m munio fuhlimioY omnihm^ Ouum

  Cujia ut inquirm^ curafit una tihi.

  ^liumeniuteum circumdat moUe njiteUum^Ignito [ctu mos) cautm id enfe petas

  Vulc^no iMars addat opem : tuUafltr ^ inde^Kortmoferri wiBor ^ ignh iL DISCURSUS VI 11. 25

  MUlta 3cvariaruntaviumgcnera, quxutnumeroindefinita,ita nominjbus incognita nobisexiftunr. Dequadamprx-R

 • 8/6/2019 Maier Atalanta Fugiens (Emblemata) 1618, latin

  49/196

  grsndi Ruc dida ininliilapaiTa oceanicertoafii temporeapparen-

  te narraut,quodElephantum fecum m aera poflltattolkre.lndia &America dant variicolorispfittacos^corvos &bisrimiles. Venimharum ovaconquirerenoneftintentionisPhilofophicae j >gyptiiova crocodilorum ferro annuatim infeftant,& veluti publico indi-

  (Xo belloprofequuntur j Philofophi ovumfuumignepercutiunr,

  non ut dcleatur &pereat,fed vitam accipiat & crclcat. Dum enimpullus inde producitur animatus & vivens , non ejus corruptio , fcdgeneratiodicendaeft. Dcfinitquidemefleovumperprivationem

  ovaUs formx, & incipit efteanimalbipes&volatileperintrodu-(Hiioncm fornijE nobilioris: Sunt autem in ovo femina maris &c foe-

  mina: fimul conjunda fub uno tectofeu cortice. ViteliuspuUumejusque radicalia membra & vifceraconftituit, lemincmarisfor-

  ; matore&cfficienteintcrnocxiftcnte. Albumenmaieriam feufub-itegmen&incrementumdatrudimcntolcuftaminipuIli.Calorex-

  iterior primummovcnseft , quicircuIationequadamElemcnto-

  rum , uniusq^ in aliud commutatione formam novam introducir,naturie inftindu aut ductu. Aqua enim in aerem,& aer in ignem,jgnis in terram tranfit, qux omnia dum copulantur, ab aftris fpeci-lica forma demifsa fit individuum certa? fpeciei volucris , nempec)us,cuiuseftovum&iIUinfufnmfemen. Gladioveroigneoper-

  cuti dicitur, dumVuleanus pullo fuafccuri(ceuexcerebrojovis' Palladi) exitum pr^bet,obftetricis fundus munere. Hoc eft quod

  BcifiliusValcntinus a(rerit,Mercuriuma Vulcano carceriinclufumcifc Martisiuflu,ncc cmiirum,anrequamputrcfadus totus& emor-tuusfLierat. Vcrumhaecmorsiilivita:novxinitiumexiftit,utovo

  corruptio feu mors novam pulli generationem &vitamadfcrt:fic foetui humana vitavegctabili (quafolainuteromatrisfrueba-tur) dcfun(flo,aIia perfcd^ior pcr tranfitum in hanc lucemmun-^danam,fivc per nativiratem acccdir. Imo &nobishacpr2fentiTita qiiamagimuSjprivatis aliaperfeclitrima&aeternaimminet:

  24 D I s cu R s u s virr.fic Lulliushuiic gladium igncum,ricutam lanccam vocat multisla

  locis ; Quia ignis,utUncca fcu gladius acutus pcrforat corpora ea-

  quc porcla &pcrvia rcddit, ut aqua penetrare poilit ad folvendum

 • 8/6/2019 Maier Atalanta Fugiens (Emblemata) 1618, latin

  50/196

  quc porcla &pcrvia , ut aqua p poilit ad folvendum

  ea &:adunticadmollitiemtradabiiitatcmquereduccndum. Jn

  ilomachocorvimarinijquiaviumomnium eil: voraciirmiuSjinvc-

  niuntur longi & tcretcs vcrmcs vi vi , qui jlli lunt quafi inftrumen-tum caloris , dum anguillas ab ipfo captas ,pifcesque e vcftigio in-vadunt (5c tanquam acutillimsE acusperforant,(utip(ialiquandoobiervavimus) &itaabfumuntbrcviirimo tempore, miranaturx

  operatione. Caloritaque\itpungit,ficpungensaliquandocaloris

  vices gerit. LTnde non immcrit6igneusgladiusdicipoterir,qiioovumphilofophorum ftringendumfeu pkclendum erit. VeruniPhilofophi potius detemperatocaloreidintelligivolunt, quoo-vum fovcrur , ut Morfoleus in turbadeclarat dum inquit : Opcrtetjfkpientes vtri,lento igneprlmumhumiditMem comhuri^^ut exemplono-

  ijismonjiraturingenerationepuUi^ir 'ubiaugmentaturigniSjVasundi'

  que obtureturf ne corpm Aris ^J^iritm ejmfugiens extrahatur. Acujusavisovumefl ? Mofcmihidicm ^ Egoautemdico, inquit, cjucd

  nulUinfrumentafunt , niftex noftropulvere albo ^flellato,j^lendido.^

  sx laPide candido , e quopuhere aptafunt inflrumentapro ovoj no^

  iamen nominaverunt ovum , velcujm avis ovumftt.

  EMBLEMA IX. Ve fecretis NatHrd, i^Arborem cum fene conclude in roridadomo , &C

  comedens de fruduejus fiet juvenis.

 • 8/6/2019 Maier Atalanta Fugiens (Emblemata) 1618, latin

  51/196

  j

  EPIGRAMMA IX.ARIoy ineft hortls Sophice dans aiirea mala^

  Jic^c tiLi cum nojlrojtnt capkndafenet

  Inq-y domo witrea claudanturi roreque plendy

  Etjine per multos hoec duo junBa dies

  TumfruSlu [miruml) fatiahitur arhorkiSey

  ^H j i f f t& D I S C U R S U S IX.QUxcunqnc crefcunt in longum latum & profundum, hoc eft,

  oriuntur, nutriuntur,augmentantur, ad acmen perveniunt,prop rganrur cademquoqucdccrefcunt hoc eft,inviribusdiminu-

 • 8/6/2019 Maier Atalanta Fugiens (Emblemata) 1618, latin

  52/196

  prop.rganrur,cademquoqucdccrefcunt,hoc eft,inviribusdiminu

  untur,moriuntur,

  &omninb concidunt , utpatet in vcgctabiiibus

  &:animcilibusomnibus. Hinchominiquoque, cumadfummumaugmentum vencrit,decrementum,hoceft,feniumaccidit,quo inviribusfenfim diminuitur eo usq; doncc mors accefleritrScncdutisvcrb cadcm caufa eft,qu$ lampadis oleo fere abfumpto emarcefce-tis,&obfcureIuccntis.Namutinlampadetria,Elychniiri,pinguedo

  & flamma,fic in homine Elychnium funt membra vitaHa, vifcera &artusj pingucdojhumidum radicalcj flamma calor nativus:fola dif-ferentiaeftineo,quodflammalampadisluccat,c ad statem longam attingen-

 • 8/6/2019 Maier Atalanta Fugiens (Emblemata) 1618, latin

  53/196

  dam utile eHe , ut cjuislac exuberibuscujusdiamfaeminxpulchr2E& juvenisquotidieexugat, cujusvicealiiviperinamcarnemcomeftamlaudant^Sedfanshajcmediafuntipr3feneduterigidiora,& vixmillefimo ufurpanda,etiamfief-

  fedu certi/fimo non carerent. A Paracelfo in lib.de vita longa fcribitur , quodquis per folamimaginationemalteriusfinitatcmsEger, juventutemfenexfibi

  attraherepofHt, fcdhicauthorinhocimaginationefuafola, nonexperientia

  nfus videtur. DePfyIIiscumdupIicipupiIla,&ftrigibus quodfafcinentfolo

  afpedu pueros & pecudes , unde illud Virgilii: Nefcio quis tencros oculus mihifafcinetagnos,indubitatumeft:Sedha:cabsquecontadu fiunt^quoarbor ju-

  ventuti lcnem reftituit : Habet enim hxc arbor fru(5tus dulccs,maturos & ru-beos,quifacileinoptimumfanguinemtranfeunt,ciimfiiitfaciIisdigeftionis&

  optimi nutrimenti, itautnihilfuperfluiautfcecumin corpore rehnquant: fc-

  nex vero abundat phlcgmate albo , albique eft coloris & capillitii , qui humor,color&capillimutanturefuhorumfru6luum,&fiuntrubei,qi4ifuntjuvenum.HincPhilofonhidicunt,l3pidemprimoeirefenem,hoceft,3lbum,deindejuve-

  nem,ideft, rubcum,quiahiccolorfit juventutis, utillefenii: Additur, quodconcludi debeat fcncx cum arborc , non {ub dio , fed in domo , non ficca , fcdrore humida- Pro miraculo habetur,arbores enafci vel vcgetare inconclufo lo-

  co,attamen fi ille fithumidusjnoneft dubium, quindiuperdurent : Arborisenimnutrimcntumhumor&tcrraeftaerea, hoceft, pinguis, quseafccnderc

  poflit in truncum & ramos,ibique folia,flores & fruftus producere:In quo na-turali opere omnia elementa concurrunt,dum ignis dat primum motum.ut ef-ficiens , aer tenuitatem & penetrabilitatem , aq ua lubricitatem, terra coagula-

  tionem:

  Aer enimin

  aquam,

  &aqua in terram redit, fi quid fiiperflui illorum

  afcenderit : Per ignem calorcm nativum intelligo , qui cum fcminepropagatusfrudusfimilcs iUis unde fcmen venit, ceu faberfabricat & eiformat, aftrorun;potentia. Non foliim vcro prodcft rorida cvaporatio arbori humecianda; , utfrudus dare, fed & feni,ut rcjuvenefcere illisfrudibus faciliiis po/Tit, dum fcil.ejus cutim rugofam &aridamtemperatocalorc&humoreemollit, rcplet&

  reftaurat:Medici cnim in marafmo &tabc fcnili balnea tcpida cum rationc,ma-gnautilitatcimperajit&pra:fcribunt :Sivcr6 resbcncconfideretur,arborilla

  cft filiafenis, qus utDapbnc mutata eftin vegetabileejusmodi, undcfenex

  aonimmerito juventuiem fperatabilla , cujus ipCijUt efTet,

  caufa exticit.

  x9 EMBLEMAX De fecretls NatHr,Da ignem igni,Mercurium Mercurio,&: fufficit

  tibi.

 • 8/6/2019 Maier Atalanta Fugiens (Emblemata) 1618, latin

  54/196

  E P I G R A iM M A X.MAchwa pendet ah hac mundt conneyia catena

  TotaiSuo Quod ParGaudeatOmnePari;CMeYCnrimjlc Mercurio ^jlcjungitur igni

  IgnUi ^ hoc arti Jit data meta tu

 • 8/6/2019 Maier Atalanta Fugiens (Emblemata) 1618, latin

  55/196

  Hinc mcdici contraria contrariis medcri, & hxcabillistollialTc-runt, ita igncm ab aqua extingui, ab igne addito fovcri videmus : I-

  dem Poc ta fcntit , cum dicit : Et Vcnus in vinis , ignis in igne furit.VerLUii rcfpondcndum, quodignis &ignis, Mercurius&Mcrcu-rius longcinterfediffcrant: MultaenimruntigniumgencraapudPhilofophos , multa quoqucMercurii. Adhcec idcm calor & fri-gus diftans faltcm loco autfitu, ab alio fuigcncris diffcrt , ita ut id,

  quod fibi fimile fit,ad fe evocet, ut animadvertimus calorcm ignisalicui mcmbro impreffum , ab eodem calore attrahi 5c cvocari ar-tusqucfrigorchybcrno torpidos, &fereemortuosaquafrigida, fi

  in eam mcrgantur,noncalorc externo immediateadhibito,reflau-fari. Utvcrolumenmajus obfcuratminus, fic&major calormi-norem, & frigusmajus, minus: NihiIominiisoportetcalorcm(Scfrigus cxternum niinusc(re,quam anteimprenum membrisautar-tubus,aliascadcmimpreirio f2crct,qua' antc,i5:finiilea fimili multb -

  magis augeremr , quam cvocarctur : Evocatio cnim frigorisab aqua frigida , & caloris ignei acalore , naturx convcniens cflquia omnisrepentinaincontrarium mutatiocipericulofa, &mi-nusacceptacfI:,qucEVcrbfitfenfim,&quafipergradustolerabilis:

  Ita dicimus,a !ium igncin efle internum,inquc fub jc(fto Philofophi-

  co jam anteinfixum feu ellcntialem exillerc,alium externum,quodquoquc dcMcrcurio intelligendum. Internus illeigniscftaequi-voce propter igneas qualitatcs , vires 5c operationes, extcrnus uni-voce. Dandusjgiturignisextcrnusinterno&ejusmodiMcrcurius

  Mercurio, utartisintcnnofiat: Adomnedurumautcrudumco-ftione cmollicndum vel

  maturandum,igne & aquautimur : Aqua

  cnim duriticm folvit &inpartescompadaspenetrat, calorevircsei addente &motum, ut apparet c.g. in codione piforum, qux perfe funt intcgra & dura , vcrum ab aqua intumcfcunt , franguntur 6cin pultem rediguntur, calore ignisper ebulhtionem aquan^ rarefa-

  30 DISCURSUSX.ciente , & tenuions fcu fere aeriae fubftantix reddcntc : Sic ignis ca-lor crudas parces fructuum aut carnium refolvit in aquam,cumqueeainaeremevanefcerefacit: Eodem modoignis&Mercuriushic

 • 8/6/2019 Maier Atalanta Fugiens (Emblemata) 1618, latin

  56/196

  g

  iun L ignis & aqua,ac iidem,ignis &Mercurius funt partes maturae &crudA'jexquibuscrudafpercoclionemmaturaadxfunt,autmaturjca fupcifliiitatibus purgandiie ignis dc aqua; minifl:erio : Elfc autemhos duos igiics, duosqueMercurios ad artem inprirnis &uniceneceflarios,

  breviterliicdcmonflraDimustEmpedociesduo principiarerumomniumfta-

  tuit,litcm 6i amieitiara: Per litem corruptiones fieri, per amicitiam generatio-

  iies:EjusmodiIisinterignem&aquammanifefteconfpicitur,dumignisaqu2ni

  evaporare faciat,fi poteft, aqua econtra ignem extinguat, fi illi adhibeatur : At-

  tamen exiisJem gencrationesamicitiaquadamfiericonfpicuumeft: Calorc

  enim ex aqua fit acris nova gcneratio , &eodem aqu32 in lapidem induratio, &llc cx his duobus elementis,quafi primis fiunt,&reliqua duo,&per eonfequens,

  omnium rerum produdio. Aqua fuit materia coeli & omniimi rcrum corpora-iium:Ignismateriamhanc,utrormamovet&informat:fic aquafeuMercuriushic materiam prxbct, & ignis feu fuIphur,formam. Qnx duo ut ad operatio-nem perveniant, & (e invicem movcant folvendo, coagulando, alterando, co-lorando&perficiendojOpusfuitexternisadminiculis.tanquaminftrumentis,

  iinequibusnoneffcdlusfequeretur.Utcnirafaberabsquemalleo&igncnihil

  cfficit,fic nec Philofophus absque fuis inftrumentis,qu5E funt aqua &: ignis: Ac-que hajc aqua dicitur a quibusdam nubium,ut ignis hic occafionaius: Aqua nu-bium absq, dubio vocatur,quia diftillataeft,vclut ros MajijtcnuifTimarum par-

  tium:Ut enim ros didi menfis incluf^ cortici ovali affirmatur calore folis in al-

  tum fublevare ovum,aut ejus confcinens,ita & hscc aqua nubium fi ve ros,ovumPhiloph.afcenderc facit,hoc eft,fublimat,exa/tat & pcrficit:Eftquoque eademaqua acetum acerrimnm quod corpus fecit merum fpiritum : Utenim acetumdiverfarum qualitatum cft , nempe ut in profundum pcnetrct & aftringat , Cichxc aqua folvit & coagulat , non au tem coagulatur , quia non eft de fubje(5toproprio. Eft autcm ha?c aquaex ParnaiTi petita fonte,qui praeter naturam alio-

  rumfontiumin verticemontisexiftit, abunguiaPegafi, voIatilisequi)fa

 • 8/6/2019 Maier Atalanta Fugiens (Emblemata) 1618, latin

  57/196

  EPIGRAMMA XI.LAton^ foholem non nonjit nemo gtmtUam 9

  {Cmfertjama ^etm) quce Joue nata fuit,

  Tdancalii

  tradunt cum Luna luminaSolisCMixta, nigrc^ cuifint infacie macuU.

  Latonam ergo pares albefcerei damnaque dantes

  %AmbiguoSi adjit nec mora, rumpe lihros:

 • 8/6/2019 Maier Atalanta Fugiens (Emblemata) 1618, latin

  58/196

  Drscunsusxi. nadum ducere conetur (licet fruftra) vires,corporis 2etatem,famam,opcs (Scfacultates interim ablumendo aut diminuendo,PhiloibphiEmblcmatico hoc utunturfcrmonc , quod Latona dcalbanda fit,

  di d

 • 8/6/2019 Maier Atalanta Fugiens (Emblemata) 1618, latin

  59/196

  &hbri ilii rumpendi , ne corda eorum rumpantur : fun t enim pleri-que Ubri adeo obfcure icripti , ut a foUs authonbus fuis percipian-tur. Nonpauciadfeduccndumaliosex invidiarelidi, autpotiusad remorandum in curlu , neabsque difficultate mctam attingant,aut ad obfcurationcm a fc antefcnptorum . Quid autcm fit , Lato-nam dealbarc,hoc opus hic labor cft,inquircrc. Latonam eJpexSoU^ Luna compojttum crpus imperfeclum Clangor buccinae aflcrit.Poetac&antiquifimiiScriptorcS;LatonamSolis&:LunxfcuApol-

  linis-^^iana; matrem ftatuunt, alii nutriccm. Priiisautcm Dia-nam editam,(Luna enim& albedo primo apparet) qujc deinde obftctricis mu-ncrefunftafiteademdieinedendofuofratreApoliine.EftautemLatonauna

  ex 12. diis Hierogiyphicis ^gyptiorum,a quibus lixc aHxcjue allcgorix ad reli-quasgentcspropagatEfunt,rolispauci{TimisfacerdotibusiEgyptiisharumvc-

  ram mentem & fententfam intelligentibus , CcXtcris omnibus adalia fubje-d:a , quaz in rcrum natura non eflent , nempe varios Deos DeasGue , cjusmodiinterpretantibus. HincpoilVulcanumLatonaibidemhabuittcmplumfum-

  tuofiftimum, aurotcdum &cxornatum, quippe quae ApollinisPhilofophi& Dianaj matcr fuerit. Eft autcm \\xc Latonafufca &' fubnigra , multosqucnaJVOsbabetinfacie,quiartificiotoIlendirunt,nempeperdealbationcm.Qm-

  dam ex cerufla, mcrcurio fublimato , talco in okum redado & fimilibus dcal-bationes faciunt, quibus externam cutim incruftant, tegunt&ficdealbant.

  At haj incruftationes dealbativ;r quolibet flatu aut liquore dccidunt : quia nonpenetrant ad interiora. Sc d Pljilc^fophi de talibus non curant coloritiis , qnxmagis adfallendumoculos, quam tingendum fubftantiamcorporis interio-rem adhibentur. Volunt cnim , ut Latonx facics dealbctur pcnetrativc Scipfacutis alteretur, hoc cft, vere &: non fucose. Quxn autem pofl^et quomo-docontingat.^ Refpondeo,Latonaprim6inquifenda&agnofcendaeft, quacetiamfi ex vili loco extrahatur , tamen fublimanda eft in digniorcm , fi vero ex

  digniori, invilioremfubmcrgenda^nempeinfimum: Ibienimalbefcet revc-

  ja&: fietplumbum album, quo habito, non eft, quod dubitetar dc fuc-ccfTu, fcu plumborubeo, quodeftoperis

  initium & finis.

  34 EMBLEMA XII. De fecretli Namr.Lapis, quem Saturnus, projove filio devoratuni

  evomuit^promonumento inHelicone mor-

 • 8/6/2019 Maier Atalanta Fugiens (Emblemata) 1618, latin

  60/196

  talibus^ll politus.

  EPIGRAMMA XILNOJfe cupls caufim, tot cur Helicona Poet

 • 8/6/2019 Maier Atalanta Fugiens (Emblemata) 1618, latin

  61/196

  te Ethnici pro Jovis patrc,Coeli filio. My thologi pro tempore ha-buerut. Vemm hi omnes licet fuo refpedu rede renliflerationemq;fua^ opinionisprobabilem habuifle videantur,tamen quse deSatur-noaliasdicuntur, nonexplicabunt,curfilios &IapidemproJovcdevorarit

 • 8/6/2019 Maier Atalanta Fugiens (Emblemata) 1618, latin

  62/196

  liibnigredineenimalbcdorcveralatct,qua:exventrcejusextrahi-

  tur, hoc eft, cx Saturni ventriculo. Hinc Democritus : Mtmdificaftannum cHmpr

 • 8/6/2019 Maier Atalanta Fugiens (Emblemata) 1618, latin

  63/196

  Jordane.

  EPIGRAMMA XIH.PRcetumido languens

 • 8/6/2019 Maier Atalanta Fugiens (Emblemata) 1618, latin

  64/196

  ratus faeritjdivins omnipoteiitise miraculum eftiLepraenimquacinianguinei8cradicaiibuscorporisliumanimcmbrisimpada,vel-

  ut canccr univcrfalis exifiit , nullis lotionibusexterniscurariaut

  toUi potciljraulto minus aqux frigidx,qualisfuit Jordanis.Eodemmodo,quod aesPhiloflaboranshydropifi,ab ca libercturaqua:lo-

  tionibuSjimbquod imperfedumadpcrfcdioncm&aegrumadfa-nitatem rcducatur , adco ut aliis xgris eandem impcrtiri polilt, mi-raculo proximum cft: Non eniminnaturaaliascjusmoiiexcm-plum exftat, ncc natura^ ordinaria via cft producerc tindturam Phi-lofoph. abfolutiftmiam , nifi abartiticegubernctur, cique apta fub-

  jedaadminiftrcnturcumefficicnteextcrno. Siciuxationumrcfti-tutio non cftnaturaspropria^fcdartij Nihilominusmiraculoseinpartu humano os facrum fe apcrit, ut foetus perid exirc porfitjvelutpcroftium,inquchocDcusOpr.Max. pernaturamoperatur. Ita

  quod lapis pcrficiatur, hypcrphyficum quid, quamvisrcvera phy-

  ficum fit,videri potcft: Undc Pliilofoph.ap.Rolarium,fcias,inquit,quod lapis noftcr aenus & volatilis eft in fuo manifcfto frigidus &humidus,6cinfuooccultocalidus&ficcuseft: Etillafrigiditas&

  humiditas,quaE in manifefto eft flimus aquofus,corrumpcns,dcni-

  grans & deftruens fe & omnia,fagit ab igne : Et cahditas & ficcitasqiice eft in occultOjCft aurum calidum & ficcura,&: cft oleum mun-diftimum,pcnctrativuni incorporibus : & non eft fugitivum,quiacaliditas&GccitasAlchymiastingitj&nonaliud: Facergo,quod

  frigiuitas & humiditas aqiiofa, quac eft in manifcfto, fit compar ca-liditati (Scilccitati, quaeeftinocculto, itautinfimulconvcniant&

  conjungantur,& fiant indmul una pcnctrans, tingens&profun-dans: Has autcm humiditatesopprtctdeftruipcrjgnem&gradus

  is^nis cum monitcmpcramcnto,&congrua ac modcrata digcftio-ne. Hcrc ibi. Qupd li verum, quomodo aquis ab aquis liberari potc-

  &

  DISCUR.SUSXni.litatc,qualcs Tunt mults therm^, in quibus Philofophiceabluendum fit : Hoccnim eft,c]uad dicuntjava ignc & combure acjua :Nan-> ignis,qui la vatj& aqua,qusE comburit,non nifi nomine ab inviccm diftant, cftedu & opcratione con-veniunt^HacitaqueaquajVelhocigncilludasablucndumafijperfluisfuishu-

 • 8/6/2019 Maier Atalanta Fugiens (Emblemata) 1618, latin

  65/196

  miditatibusjideftjexiccandumeritrDehydropiciscuratisperfemeftrcmabfti-nentiam ab omni potu , per fepclitionem in arf na calida aut fimo bubulo , perinciufioncm in furno calido, & fiidationem, aliaque innumcra auxilia, experi-menta novimus,im6 etiam per thermas exiccantes,ut fiintCarolinas &Wisba-denfes nonproculaMoguntia:lisdem modishic xger curandp erit,nunc aquis,nunc3ercca]idofurnorum,nuncfimis,mod6 arenis&apotuabftinentia:funt

  cnimharcremediaefficaciffimainutroquecafu, hic&)biadhibcnda:Inomni-bus autemhifcccaloroperatorcft, quiaquas fupcrfluaspercmuiiftoria, velctiam poros corporis educit & confumit : Exterior enim calor interiorcm cx-citat , hoc cft, fpiritus vitaleSjUt cxpcliant fibi noxium humorcm,tanquam in-utilecxcrcmcntum, a quocalornaturalis, tanquam abhofteanteafuppreftuserat:Magna inhaccurationcdiligentiaopuseft&prscautione,nedumunivi-

  fizerumfuccurratur^alterumlacdatunlnQuartana^PlatonicaMedicicompro-

  batione) experti fumus,quod humorescraffi &vifcofiinftargummiautvifciarborum ex omnibus venis & maffa fanguinca congrcgatipcrvennmcavamfcu magnam defcendant usque addorfi profunditatcm, ubicum obftruant ve-nascmulgentcs, quK exfanguineferofumhumoremeliciunt.ve) oftiaillarum>

  niinus operari iila? potcrunt , & plus liquoris ferofi manetia corpore, atque ficbrevi,nifiprofpiciatur,hydropscontingerepoteritetiamilkfisaliisvifceribu!5

  primario : Diuretica hic parum aut nihil profunt, purgantia adhuc minus , nififuccefiTu temporis impadi fiat diminutio & cdudio : fudorifica ctiam manifcftenocent,quia fubtiliores partcs educant> rclidtis craffioribus & continuata viresprofternant : folct enim nat ura cam viam fibi pcr poros invenire ad ferofitatesevacuandasjcum iila ad vcficam prsclufa eft, Hxc itaque Scylla,altera Chary-bdis eft, quam utramquc cvitare oportet eum, qui fibi profpedum velit. Quivcro hydropsexlxfocpateautlieneaccidit, fifitconfirmatus, difficilimse eflcurationis : In arre autem Philofophico eura non eft impoffibiIis,cum aiFecftuspotius fitperaccidens&fecundahus,quam effentialis autprimarius,dummo-

  do cauteincipiatur, utdccopiafcridiximusinquartana, ne fcificet nimiicxficcatione in tabem,aut hume

 • 8/6/2019 Maier Atalanta Fugiens (Emblemata) 1618, latin

  66/196

  E P I G R A M M A XIV.Dlrafdmes Polypos docuit fua rodere crura

  Tiumanaque homines fe nutriiffe dape,

  *X>ente Draco caudam dum mordet ^ ingerit alijoCMagnd parte fuifo cihics ipfefihi,

  jUe domandu^ erit ferrOifame ^carcere ^ donec

  ^ ^ DISCURSUSXIV. 41

  VEtcrcs dixcrc, quod fcrpcns, quiferpentemdcvorarit, fiatdraco; Sa:vir cniin in proprium gcnus ut latro &ficariusin

  fuum. Talcs cfic in Africa , tanra magnitudine dc copia conftat, utniagnam partem Alexandrini excrcitus delcverint. Apud Afa-

 • 8/6/2019 Maier Atalanta Fugiens (Emblemata) 1618, latin

  67/196

  chxosi^tiiiopum popiilosnafcimturmaximi,quicratium modoimpiiciti crcdiscapitibusvelificantadmcliora pabula. Fcruntln-

  dorum rcges diios dracones aluiife , altcrum odogenCim , alterumverb nonagenum cubitorum magnitudine.-Exreccntiorum quoqshoc tempore oblcrvationeinnotuit,taIesadhucpropc Angolaminveniri,ut malos ingcntes navium exaequent. Sic in Indix & Afri-ca^montibusquibusdamreferuntmagnameiTeauri vim,fcdcufl:o-diri a draconibus,ne quis eb accedat & auferat: Adfontes cnim fcnrivos,quiexmontibusdccidunt,conveniuntdracones&ficperac-

  cidens apudaurum excubiasagcre dicuntur. Hinca Pliilofophistotdraconcsautferpentcsfuisthefaurisaflcribuntur,utVclIeriau-

  reo, HortoHcIperidum, aliisque perfonis fcufubjedischymicis,Cadmo , Saturno , ^iculapic , Mcrcurio , cujus caduccum gcminifcrpentes cingunt, mas & foemina. PerDraconcs vero illiniliilaliudintcILguntquam fubjedlachymica. Hinc dicunt:Dant Rcbismontes draconcs terraque fontcs: EtquodDraco caudamfuamdevoret, famem cjus maximam denotantes. Quod Hcetaliiexpo-nant dcanno in fc rcdeunte &circulum rcference , tamen primitusa Pliilolbphis fuis rebus accommodatum fuit , qui pcr hunc draco-nem intelligi volunt ferpcntem,quiahum fuigencrisdevorcr,(5chic vocaturproprie fulphur 5 prout omnes innumcris locis tcftan-tur. LuUius in codicillo cap.^i. Hoc eft,inquit, fulphur, fili, & hiccolubcr 6c draco dcvoranscaudamfuam, Lcorugicns&gladiusacutus , fcindcns omnia, mortificans &c confringcns. Et Rofarius

  Draco non moritur , nifi cum fratre & fbrore fua intcrficiatur. Etmox : Draco cft argcntum vivum extradum acorporibus, habcnsin fe corpus,animam & fpiritum.Hsc aqua alio nomineibidcm di-citurfoetida,quzehabeturpoftfeparationemEIementorum.Dcvo-

  rare autemdracocaudamfuamtraditur, ciim parccmvolubilem,

  '^i DISCUKSUS XIV.venenofam & humidam abfumat , ut poft absquc cauda vi-dcatur corpulentior & tardior , fiqnidem motus & volubi-litas ejus magna ex parte ratione caudae fbntigerit. Cs-tera animalia innituntur pedibus , at dracones , fcrpcntes

 • 8/6/2019 Maier Atalanta Fugiens (Emblemata) 1618, latin

  68/196

  & id gcnus vermes conftridione & explicatione cor-porispro pedibus utuntur , & veluti aqua effufe in certos circuitusdefiniunt, nunc huc, nunc illuc fe fledendo, ut in fluviis fere omni-

  bus videre eft , quomodo inftar ferpentum curfus fuos infle(^ant 5cgyris obliquent. Hinc argentum vivum ferpentem non absqj caufa

  vocarunt,& Mercurio ferpcntes adhibuerunt,cum 6ccaudam qua(i

  trahat,& nunc huc,nunc UIuc volubili ponderc procurrat: Serpens

  enim ut ferpir,fic & Mercurius,qui alas in pedib^ & capite propter-ca habet. InAfncaferpentcsvolatiIeseirefcrunt,quidepopu!a-

  rentur omnia,nifi ab Ibide vaftarentur. Unde Ibisintcr iCgyptiasimagines facras ftatuitur, tum propter manifeftam utilitatcm,

  quam toti rcgioni prieftat,tum propter occultam rationem,quampauciores intelkxerunt. Draco hic demorfa cauda, pcUc vcteri ab-

  jcda ncvam acquirere una cumjuvcntutedicitur, utnonfolumcornicibus,corvis,aquilis&cervis naturavitam longiorcmcon-

  cefleritjfedctiamferpcntinogencri. FormicafenefcensaLisacqui-

  rit/icquoqjmultivcrmes. Homofencfccnsterrasmandatur^atex

  tcrra rcdivivusxtcrnxvitajconfccrabitur. Exqaolibctferpente

  combufto fit pulvis, qui aflumiturcontraomniavencnainnoxie

  cummagnoeffedu. EjusmodiAlcxipharmacum fieriquoqucde-

  bct ex hoc dracone, qui jam caudam fuam (qua: in vipcris amputa-

  ri folet) devoravit, contra fortuna? & corporis mala prxien.tiflfimum remedium.

  EMBLEMA XV. DefecretU Naiur^, 4fus figuli, confiftens in ficco 6c humido , tc

  doceat.

 • 8/6/2019 Maier Atalanta Fugiens (Emblemata) 1618, latin

  69/196

  E P 1 G R A M MA XV.ASfice ^nam celerifigulm fm njafafiguret

  Axe rotoe, argillam dum pede mifcet aqtt

 • 8/6/2019 Maier Atalanta Fugiens (Emblemata) 1618, latin

  70/196

  mare, lacus,fluvii,fontesve exifterent prope terram, ipfa nihil ex fe

  fcrret,fcd fterilis maneret:Sic nifi aqua eHet intra cavitates terrae re-

  cepta, at circum illam fiarct, facile totam rcrram tcc;crcr,atqueita

  eadcm inhabitabilis maneret : Vcriim ciam una in aliam amicabili-ter intrarit, & aqua terrae ficcitatcm , hsc illius humiditatem mode-rata fit mutua fui commixtione,hinc fertilitas &commoditas urri-usqj elementi confpicitur: fimili modo figiilus lutum aqua: mifcet,ut maffam inde tracrabilem efiiciat,quam rota fua cit jrmar, & aeriexponit calido,ut pedetentim exficcctur: Poft addk ignis violentia,

  ut probc indurentur,&

  in lapidem durabilem cjus vafa coalefcanr,

  qux' & aqux & igni refiftant : Sic quoque in opere naturali procediipfi Philofophi attcftantur,ideoque documentum a figulis fumi de-bcrcaflerjnt. Quoadiiccum enim & humidum,h.e.tcrram;&aquain utroqj multum adfinitatis efle: Veri^im in modo coctionis & eJc-

  mentorum componendorummatcria

  &formaplurimumdiflc-

  rentijs exiftcre non dubitam^: Figulina^ enim tcft^E artificialcm for-iiiam,tiniuraPhilofophicanaturalemomnin6habet,iisquetantb

  nobiliorem,quant6 hujus materia illarum excellentionUtrumque

  opus terreum quidcm eft,at inPhilolbphico nihil cfle dicitur,quod

  coelum a eris non petierit,in illo terra crafla,& focculcnta predorai-natur : Etfedlus utrobiqj lapis cft,ibi communis,hic Philofophicus:Qup nomineperfonaqusedam feduda faditioshpidesfeulatercsmagno numero cifti^inclufituni, alteri verofilicescandidiorcsadccrtum tempus,Diabolicisconjurationibusdcfi]perfadis,quibus

  hi in argcntum,illi in aurum purum convcrti debuerunt: a t cum hiPhilolbphorum lapides cfleputarcntur,idcoquemagnapecuniafummainvariasrescoemcndascftufacflet,dum cxpcclareturno-vum aurum &argrntum,adcerrumtempus,quo cumidnonappa-

  l id i " i di b fi fl d

  D I S G U R. S U S X V. 45remmorsfiniit: Noncniminclc,inqiionaturaIitcrnoninefl-,peti

  debetaurum vcl argcntum^cumMagia diabolica in opcrjbusliifce

  divinis locum non inveniat, fed tantum ab iis diftct;quantum ejusauthorabhominedevoto&piOjinfernusacoeio: Itactiamfivcrus

  l i Phil f hi h b t i ibi f

 • 8/6/2019 Maier Atalanta Fugiens (Emblemata) 1618, latin

  71/196

  lapisPhilofophicus habeatur, non tamen quisquam ribipcrfua-dcar,rcs impoOlbilcs hoc prieftari pofTcjUt Ifaac admonet: Cum adimpoiribiiia ncmo adftringatur , tamperlegcs naturx, quamPoli-tix:Indc dc gemmnrum pcr eum transmutatione, vitrique mallea-

  .bilitatepriEltada,quilibetipfedignofcat,anhcercsfmtporfibiIes,5c

  huic naturcE convcniant ncc ne : Multa per allcgoriam diccre Phi-lofophosGcber affirmat, & dc fciplb, quodubiclarelocutusfit,niliil dixcrir , ubi autem pcr figuram , ibi vcritatem, tanquam triti-

  cum fub paleis abfcondcrit. Qnje quis fcminat, eadem & metet,quodin vcgetabilibus & animaUbus locumhabet,quamvisdiverfcfpccics a feminatis aliquando proveniant : An iicEc metallis appli-cari debcant, qua: non pcr femina propagantur, ut iIla,confidcran-dum erit: In hispartes folumodbfunt homogcnca?,fulfur&argcn-tum vivum,iniftisheterogcnca:lcuorganJci-Ecxifi:unr: InhisnuUarcceptacula feminis, in iftis vero funt:In his nulla nutritio^augmen-

  tatio aut cxtenfio in omnesdimenflonesinvenitur, inillismaxi-

  me : Imbhxc funt elementata pondcra fola mixtionem agnofcen-tia5illaetiampr2etermixtionem,animamveivegetativamveIfen-

  fitivam: NihiiominuselTe aliquidinfubterraneislocis, quodjani

  non eft aurum per naturam , absque dubio vcrum cft : Hoc quis ef-fe auri femcn analogum negabit ? Cumque aurum &natura aurifi-ca fint unius originis, licet hafc nobilioris formae, idcoque cognito

  auri femine , de hujus quoque conftabit : Philofbphi ficcum & hu-midum , fcu fulphur & argentum vivum id cfTe affirmant , quod

  puriOimum ex duobus montibuspeten-dum fir.

  1

  ^C EM S L E M A XVI. Defecretls NaturA.HicLeo, quas plumasnonhabet,alterh;ibet.

 • 8/6/2019 Maier Atalanta Fugiens (Emblemata) 1618, latin

  72/196

  EPIGRAMMA XVI.VlcloY quadmpedum Lco peElorefortis & ungut

  Ahsque metu pugnat, dijjtmulatquefugam:

  Aligeram cui tu pedihm conjunge Le

  DISCURSUS XVI. 47LEonem non tammagnitudine&roborecorponsquamgcne-

  rofitate caetcris prjevalereanimalibus, abexperientianotueft.

  Si in venatu videatur, erubefcens dare terga,fcfe paulatim recipit,fi

  multitudine opprimaturrRcmotus ab abfpedlu vcnantium,fugammolit r turpitudinem abfconfione purgari ifti

 • 8/6/2019 Maier Atalanta Fugiens (Emblemata) 1618, latin

  73/196

  propere molitur, turpitudinem abfconfione purgari exiftimans:

  Saltu caretinfuga,quo utiturjdum quid infedatur. Ejus oflafolida

  funt minimeque vacua,qua: adeo dura dicuntur,ut inccr fe concuf-fa ignem vclut ex chalybe & filicercddant. Omnium maxime igncsreformidat. Videtur ex natura Solis fubftantiam dcduccrc. Namimpetu & calore cstera praeftat animalia, uti Sol fydcra , prxtereaoculisfcmper igneis &patentib' cernitur , utSol patenti igncoque

  oculoterramconlpicit. Lexnaprocatulisdimicansoculosintcr-

  ram dcfigif,ne venabula expavefcat. Lco ubi Pardicoitum ientit,inadultcra lcsna fupplicium fumit, & totaviconfurgitinpoenam.Propterea lcicna culpa m & odorem fluminc abluit,aut confeia fcc-leris & mafculi metu fugicntem adultcrum comitatur. Quam mi-ram hujus bclua: naturam dumPhilofophi contcmplantur,de Lco-ne varias allcgorias, quafi hieroglyphicas fcripturas de fue arcano

  opcrc attcftantcs,produxerunt. Lconem cflc animal conftans , fir-tnum, dolis carcns&fufpicione animadvcrtcntes, potioremfuaecompofitionisPhilofoph.partem huicaflfimilarunt. Utenimipfenon fugit,fic nec hjec: ille folidis olHbuSjita hxc fixa & vinci nefcia.Lexna vcroab adul terio uti non eft fcmpcr libcra aut immunis , itanccLuna feuMcrcurius omni maculacarct , fcdabignarisnunchuic,moxill!niateria,'adjungitur,undepotiusadulteraconjunctio

  rcruminnaturadifcrcpantium ,quam vcrum matrimoniunicom-mittitur:Expardocnim&]eafnagcniti,nonhabcnrfpcciofascirca

  colla,&armosjubas; quoinfigniornanrurfoiiuiiconcepticxLe-one. Lc:ena itnque philof Jphica fuo proprio mari conjungatur,&genuinus gencrofusquc indcnafccturleunculi-s, quicxunguefa-cileagnofcipoterit. Oportctvcrblca"namefrenonquamvis,fcda-latam, qua: cum leonc piignas inirc pofl jt, frcta fuarum plumarumpernicitate j ne fcilicet ijlius nimia iracundia fupprimatur fcd fi

  4 DISeUR.SUS XVI.quando absquc caufa in furorem incidat , fugam meditari. Ipfccnimdumfugiturammoratur, majoriergacamamoreincitatur,poftHtemfadtaamicitia. VerLimquisunquam,dices,viditlexnam

  alatam, autplumx lexnx quid profuerint? PropeCythasronemt lli ft f d i ifil ^ EV l tiI if

 • 8/6/2019 Maier Atalanta Fugiens (Emblemata) 1618, latin

  74/196

  montemvalliseftprofunda,inquanonnifilea^n.-EVolatiIcsvifun-

  turJn ipfo vero montis ejusdem verticeLeo rubens verfatur ex cogenerc,quodHerciilestrucidavit. CaptandusitaqueLco eft,&in

  vallcm ducendus, & mox lejena: alatie copulabitur : Illa quoque fa-cile fe fuperari patietur, nempe par apari. Poft cx valledidaitimontis cacumen uterque fublimanduscritj&abhincnunquama

  fe invicem fugicnt , at fempcr inviolato foedere commanebunt.Lconum captura, fateor,noncft faciiisjfed multis pericuiis obno-xia,nihilominus inftituenda erit. Leo non pafcitur cum kiKna, fedfeparatim errat,uttradunt. Hinc cujusque indagatio &venatio fe-

  orfim fieri debet: Quodfiveroutriqueaprimisunguiculis, cumprimb incedere incipiant,quod fit poft fecund um a partu menfem,pullileoniniconquirantur,&adultioresfadi,ut didum,conjun-

  gantur , rcs carebit omni periculo. Nafcuntur autem verno tcm-pore,quodobfervandum,apcrtisoculis. Cum vero poftpartum

  Leoncs obliquo ingrediantur itinere , ne cubile deprehendatur,

  ideo lumma diligentia & cura inquirendi, eorumquepulliauferendi eruuL

  EMBLEMA XVILVe fecrens

  Natuu. 49Orbita quadruplex hoc regit ignis opus.

 • 8/6/2019 Maier Atalanta Fugiens (Emblemata) 1618, latin

  75/196

  EPIGRAMMA XVII..

  NAtur

 • 8/6/2019 Maier Atalanta Fugiens (Emblemata) 1618, latin

  76/196

  gai^uam nui>ii,(^ corpusfpirituivolatilis conjiringit m terram congela-tarn^ ita contrario igriis nnturac congelatj^iritum dijjolutmn:, corporisjixi

  in terramglobofan-2^ ^ corpus fpiritus volatilisjixum per ignem contranaturam rejolvit non in aquamnubis-,fedin aquam PhilofRipUus cla-rius de hiiceignib.Porta 3. fic loquitur : Quatuor fi^ntigniumge-nera^Oju&fcire dcbes^naturalisy innaturalis , ^ contra naturam^ ele-mentalisqs , qui accendit lignum : His ignibus uti?nur, ^ nonplurib.Jgniscontra naturamdebetexcruciarecorpora, ipfe efi dracOyquemad-

  modum tibi dico, violenter comburens, ut ignis inferni, Ignis naturtx. ejltertium menjiruum, ille ignis naturaliter ineji cuiqs ^ei : Ignem occafio -

  natumvocamus innaturalem, ut calorem cinerum ^ balneorUm adpu-trefaciendum : Abfqj hU ignibus tu nihilperduxeris adputrefiBionemutpofftfepr.raritua materia^ut fimulft proportionata ad novam csn -

  JunBionem: Fac igitur ignem intm in tuovitro^qui comburatcorpora,ejfcacius^quiim-ignis elementalcs. Ha^cilli: Igncsver6dicuntur,quia

  virtutem igneam habent, naturahscoagulando, innaturahs diflbl-vendo,contra naturam, corrumpendo, eJementalis, calorem&primummotumadminiftrando : Atq; in his catenatus ordo ob-fervatur, ut fecundus a primo, tcrtius a fecundo, quartus i tertio &primoiimuxincitcturadadionemjficutunusfitagens^&alterpa-tiens,idemq; agens & patiens diverfo refpedu : Quod in annulisfeuftylisferreispermagnetemcontinuatis,&mutuo attaftu con>nexis animadvertitur,ideminhifceignibus Elementalis enim in-flarmagnetis,vim fuam mittitperlecundum & tcrtium ad quar-tumufqj, &unumaIteriperopcrationesmutuascon)ungit occo-ha:rerefacit,donecinternaad:io interfuperiores perada fit. Pri-mus efl: ignis elementalis re & nomine, fecundus aer cft five aer ius,tertiiisaqueus feu lunaris naturx, quartus tcrrcus : De primo fu

  DISCURSUSXVII.

  pfupemcaneum cfl:, aliquid diccrc, quia omni videiui & tangenti cognituseft : Trcs rcliqui fuin dracones, mcnftrua, aqnsc, rulhica Sc Mercurii

  Dracones, quia vcnenofitatis participes,dcvorcnt fui gcneris fcrpcntes,cor-

  pora fibi commixta atterant & aitcrcnt, hoc cft, folvant & coagnlcnt :* Mcn-ftrua d!cuntur,quia ex illis foetus Philofophitus producitur&nutritur, ufq;

  adejusnativitatem : Lulliusinlib.de quintaeflent.dift. ^.dupicxhabctmen-

 • 8/6/2019 Maier Atalanta Fugiens (Emblemata) 1618, latin

  77/196

  ftruum,vegctabilc&: mincrale ; Riplscusinpr^fationeportarum triplcx,quas

  rcveraunum liint&conveniunt : Ex omnibus enim illis iimul fit generatiofffletus& aqua alba ejus ortum pr^ccdit, quas non cft de fubftantia foetus fed

  fuperfluitare,idc6q^ fcgreganda : Aqu^ funtj quia aqueam naturam in igneoftendunt, hoc cft,fluxum & liquidiiatem, qu^c aqu^e convenit : Aquarumefl*e diverlas&mirabjles proprietates conftat, quarum alias funt lapidefcen-tes, dum in duriflimos tophos ad iTdificia hominum peraptos coaguhnturHifce perfimilcs funt aqu^ Philofophieae minerales,qux indurefcunt, & in la-pideam rcfiftcntiam tranfeunt : Sulphuraquoqjappdlantur&bfulphurisvir-

  tutcm, quam in fc habcnt : Nam fulphur naturE cum aliofulphure mifcctur &fitunum,&duo fuiphura abuno folvuntur, unumq; a duob. fegregatur,&fulphuraafulphuribuscontincntur^utYximidius inturba inquit : Quid au-temfulphurafintibidemDardaris declarat his verbis : Sunt autcm lulphura

  animx occulta' in quatuor clementis, qux pcr artem extradcc fe invicem con-tinent naturaliter di conjunguntur : fi autcm occultum, quod cft in ventrcfuIphuris,aquarcgatis&:bcnemundctis,occuItum obvians fuae naturjc lasta-

  tur, fimilitcr aqua pari fuo. Alofius quoqi dicam, inquit, vobisjam qmdJit : IJnumqmdemyC^Hod eft argentum vivum igneum, duOf corpusineocom-'Pofitumj G7" terttum eji a

 • 8/6/2019 Maier Atalanta Fugiens (Emblemata) 1618, latin

  78/196

  EPIGRAMMA XVIII.1 quoi agens fuerit natuYce^mittit in orhem

  Vires atque fuas multiplicare cupit,

  Ola fic ignis facit ignea cun5ia^ nec ejl res^

  nAbsque fua caufa, nohile qti

 • 8/6/2019 Maier Atalanta Fugiens (Emblemata) 1618, latin

  79/196

  quodmcmbrum ducendum fit,id variis in circulum pofitis muf-culis cfficiatur: Ita ignis operatio una 6c fimplcx efi,ut nimirumcalefaciat& igniat,imb fibi affimilet &comburat omnia, quibusadmovetur,fi fint combuftibilia : Hinc Aviccnna in lib.de congcla-tione lapidum, quod cadit, inquit, in falinas, fit fal, & quod inignenijfitignis, fedqua:dam citius& quicdam tardius,fecundumpotentiam aclivarum &refiftentiam paftivarum : Eftq, locusin A-xabia, qui colorat omnia corpora in ca cxiftentia, fuo colorc ;Itafingulx res naturales fibi anatura infufam virtutcm pollldent,,

  qua agant in fibi mixta vel admota aftimilando & alrcrando eo-rumnaturam&formam: Quod in vegctabilib.& animalibus gc-neratiocftper feminum propagationem, hoc in fimplicibus veifimplicitcr mixtis corporibus cft virtutis infufio & aflimilatio :Sol, coeli iumen, radios de CcCe projicit in tcrras, qui coiicdi in

  concavis vel comburentibus fpcculis, demonftrant fefe a talicaufaproduclos effe, ac quafi formas projciflibilcs Solis vidcri: Undeconftatradiosfolaresniliilaliud efle, quam flammam igneam ex-tenfam & difperfam in amplam latitudincm,quiE colleda & itc~rum infe condenfata inftrumentisconcavis,diaphanis& circiila-ribus vel repercuftivis,concavis & chalybeis fpeculis,uti flamma.emicat &obviacomburit : Eundcm ad modum in quodam clc-mcntatocorporcvirtusqu3edam,velut vapor, difpcrgitur, quze fl

  colligatur&attraharurinunum,fitaqua&exeaaqua terra : HincAvicennaantcallcgatoloco, ex aqua, inquit,fit tcrra, cum vin-

  euntcam qualitatesterre & e convcrfo. Eft autem rcs quscdam,quauruntuf quidamingcniofiamivolunt rcm ficcam coagulare,qua:componiturcxduab.aquis,&diciturlac virginis^quodcft e-

  juscffccluscertiiruiius. Haec illc: Sunt,quipromittant; fe in ma.-

  54 DISCUB.SUS XVIII. \gnetehpide vires duplicarc vel multiplicare poflcj veluti e>usmo-dinobisvifuscftargentoincluliisvixpondere unius libre,qui an-

  choram ferream 28. iibrarum attraxit & fuftinuir, quodimpolli-bilefuiflet,nifivis audior & fortior redditain co extitifler 5 quodabsque dubioper revocationem difpcrfarum virtutum in unum

  f

 • 8/6/2019 Maier Atalanta Fugiens (Emblemata) 1618, latin

  80/196

  quafi pundumfeu polum, fhdum fuit, vel ex magno corpore inminus attradioncm earundem > Invcniuntur alii, quid plumbi-

  ficumlapidem exSaturni fuIfureaauiainMercurium vulgi donecindecoaguletur,infufa,6cretcnta,fieri pofle dicant,quiMercuri-

  um communcm continue convertat in plumbum* Qmdam exantimonio vel ejus ftellato Regulo cuprum ex cupri odore, eotemporis fpatio, quo quis ovum comedat, efficerc pofle jadanr,imo omniametallafeciflerveriimillisfuafitdcbita fides, quamvisin hoc mihi non fiat verifimile : Audaciores , nefcio an feliciorcs

  funt,quiaurumex auro deducere conantur [uxta Poerjeaurei di-

  dum; Hordea cui cordi,cicmumferithofdea,inauro fcminafuntauri. Habct quidem qu-.-Elibetrcs naturalis vim quandara fefe mul-

  tiplicandi,athxcin vegetabilibus & animalibus fiiltem rn aduniproferuntiir,ncutiquam in metallis raincralibus,terrx folTilibus

  aut meteoris : Piantarum qua^dam cx parvo feminii grano orts

  dant nonraromillcautplura fcminum grana,feque ita muItipJi-cant&propagant,idqiieannuatim i Animalia &:fuoshabent fcetus magnive!

  parvi numerj,procujusque natura. At nurum, argentum,pmmbum,ftan-

  num,fcrrum, cuprumautargentumvivamnunquam inventumeft co modo

  fefevelfuamfpeciem muItiplicafrc,Hcet unuminaliudcommutatum S^nobi-iitatum fajpiflime rcpcrtum fit : Nihiiominus Phiiofophi affirmant , ut migne ignificandi principium extat, (ic in auro aurificandi : verum tinf^ura

  quseritur, cujusmedioaurumfiat: Hxc inda^^andaeft in fuis propriis prin-cipiis& gencratiombus non in alienis : Namflignis igncm produc3t,pyruJ

  pyrum,cquusequumtumplumbum piumbum & non argentum, aurumau-rum& non tinfturam gencrabit : Adhxc aurum Philofophis proprium efVjquod nonncgant pro fcrmcnto tn fine operis Lapidi auriiico adjici dcbere^

  fednecc{T;iriorequiri quoqucaflerunt. Cum [ermcntum ducat fcrmen-tatum infuinaturanijflnequotota compofitio ad perfc(^io-

  liUPQ EMBLEMA XIX, De fecretisN^tur^.^;

  Si de quattuor unum occidas, fubito mortuusomnis erit.

 • 8/6/2019 Maier Atalanta Fugiens (Emblemata) 1618, latin

  81/196

  EPIGRAMMA XIX.Bh dfidjlant fratres longo oriine^, pondera tcrrce^orum unia dextra fnjlinet , alter ai^ticcAerisatqm ignh reliquii ejl portio^Jl ^is

  Ut pereanti unumtt4modo morte premas:Et confanguineo toUentur funere cunUi^

  HatUTiX quia eos mutua 'vincla ligant.

  V TM ^C BISCURSUS XIX.POET^fingunt Gcryoncm HifpciniiERcgemtricorporem cxti

  tiric,quibovcspurpureicolorisl"iabucrir,quibuscanis capitumduorum&Dracoleptcm,ut cxcubitores pra^fc(5li erant: Ipfe au-tcm Geryon Chrylaoris ex fanguine Medufiu nati filius, & Draco

  Typhonis & Echidna[?, traditur: Qux ciim nullihiftoriae aut rei,

  prout fonat, vcritati conveniant, Scm omnibus Chymicisallego-

 • 8/6/2019 Maier Atalanta Fugiens (Emblemata) 1618, latin

  82/196

  prout fonat, conveniant, Scm omnibus Chymicisallegoriis applaudanr,non immerito hifce a nobis aggregata funt. PerGcryonisveroterna corpora,tres faciesin uno patrc vifas,juxtaHermetis mentem, intelligimus, vcl,ut alii volunt, quatuor, ad

  elementatotidem refpicientcs: Exquadranguio enim debet fieritrianguIus,utilleexcircuIofa6tus,(]c hicin circulum reverfurus

  Eft autem corporumGeryonis, aut elemcntorum tanta conlan-guinitas annorum aetatis in Italia vidimus bi-corporcm,quifratris(ibi adhitrentis caputintra fuum corpusabs-condcbat,cxtera propendcbant umbilicotcnus,inquo coUigati

  feu connati erant: Quod fi ille, qui propendcbat, & quia longeminor,geflabatur abalio, durius circa manus aut pedes rangere-tur,hincmajordoIoremfcnfit,{mb & famcn,(i minorexinanituscibo foret. Atq; h.-EC eft naturx combinatio & fympathia, quamembra &partcs uniuscorporis vcl cum alio connati sfficiuntur^&in feinvicem commovcntur 5 Ex quibus li unum fit fanum &iIlaEfum,nontamcnindereliquaneccllari6 fana autilla:la manenr,fi vero Ia;fum gravitcr, & reliqua compatiuntur, eodcmqj malopercunt:SicfivjcinusmultumIucrifaciat,indenihiIcommodi advicinumpervenit,atil incendium patiatur,plurimummali: Namtuaresagitur paricsciimproximusarder. Ex unius itaq^ horum

  quatuorfratrumintcritu,quod &aliitrcs moriantur,non eftaveritateabfonum,ci[midvariisrnodiscontingcre poirit,vel quia u-

  no partu & patre ac matre editi cosdcm vitas terminos, ut initia,~ex-pertifinr,ut quibusdam contigiflc Icgimus,forte ex aflrorum in-

  DISCURSUS XIX.Sf

  clinationCjVelquianonrolumanimiSjfed &corporis artubusco-

  hsereant, vel mentis confternationc, forti imaginatione in pcftife-

  ralue, velcxfoederisvoto : Inlndiafub imperiomagniilliusMo-

  golli (qui nonus nunc ex pofteris Tamberlani ibi regnat) gens

  quacdam Ethnica degit Pythagoriconim nomine,apud quam abantiquo tcmporc hic mos obfcr vatur huc usq; ut fi maritus moria-

 • 8/6/2019 Maier Atalanta Fugiens (Emblemata) 1618, latin

  83/196

  antiquo tcmporc q; maritus moriatur,uxor ejasignecomburatur,aut ut nunc, pcrpctuo in fummainfamiavivat, dereUda ab omnibus & quafi pro mortua habita,quod ideo factum , ne vcncnis uxores viris fuis vitam abrumpe-

  rent, nifi&ipfxmori vcllent: Sic in opere Philofophico, uno cxfratribus niortuo,& alii igne percunt, non coade , fcd ultro, necum moeftitia &c infamia fuperftites vivant: Aut fi unus petaturfuftc,ferro vcl lipidc, ipfe inteftinum bellum cum fratnbus inci-pict,utpatctinTcrrigcnis cxdcntibusdraconisnatis contrajafb-

  ncm, & ahbi ctiam contra Cadmum infurgcnribus, atque fic o-mnes mutua internccione cadent: Tange enim vcl laede aerige-rum,& ipfe infurgct in duos fimul,fjbi propinquiorcs, nempe a-quarium &ignifcrum,fed hi utrinq^ in tcrrigctum 6c primam pu-gnamcicntemfc opponcnttamdiu^donec murua fibi dcderint &acccperint vuhiera, quibus cxtinguantur: Ita enim comparatumeft cum fratribus , quod qubfc impcnfuis & acrius amcnt, fi fcmclfeinccpcrintodinCjirrcconciiiandifint,fcd fe ad nccemperfequan-tur, vcUiticxmclle dukiftlmo in calidiori ftomacho autcpatc cor-luptobihs amariflimageneratur. IntcrfiGe ergo vivum,fcdita,ut

  mortuumrefufcites,ahasraorsoccifitibinihilprofuerit j Morse-nimillum rcvelabic, ncmpc dum rcfurget,& fugicnt abeomors,tcncbriE& marc, utHermcsteftatur,SolisqucradiosDraco fugict, ^^fSr

  quiforaminaobfcrvabat, fiHusquenoftcrmortuus vivit,&Rcxabigne vcnit: Beli/2us'mCui mctaphora apud Roftrium idem innuir,cumdicit: Ethocpat^quando extraxeris me partima naturamea,

 • 8/6/2019 Maier Atalanta Fugiens (Emblemata) 1618, latin

  84/196

  EPIGRAMMA XX.FLamma,^oratqu

 • 8/6/2019 Maier Atalanta Fugiens (Emblemata) 1618, latin

  85/196

  q ,

  bLi. DeUifciniisicribitPlinius^quod una aham in canendo eru-diat, attcndat, obfervet, imitetur, vincat aut fe vidam dolcat,quodque in ccrtamine aliquando fijperata gutturc rupto, pereat &inmcdiocantu exanimiscadat: Videmusquoq; quomodoomniaavium gcncra luos pullos adhuc implumcs ac teneros ad volatumincipiantafluefaccrc&inftituerc, ut non fblumin illis natura,fedquoquears aut ufus volandi habitum compararir, quamvis po-tcntiam &orqanaadcam adlioncm cxercendam fola naturadcde-

  rir,finequibusnec inftitutiofcu arsfund.imcntum aut locum in-veniat: Itahinniadcurfumab cqua, catuli ad Jatratum acane &vulpcculac ad dolos inftruuntur, nec ul!a natura feu narura^ fpecics

  animata & fcnfiriva invcnitur, qu^ non aliam naturam, ncmpefuamfoboicmducat,doceat& rcgat,vcl ab alia, nempc parentc,fe fupcrari patiatur. In vegctabilibus difciplinam cjusmodinon a-nimadvcrtimus, artamenuiusin illishominumq; manus plurimiivalcre obfervatur ; Nam dum mclus in licrba efi:, cxpurgari ab inu-tilibus carduis, lolioq; poteft, dum arbor adhuc virga exifiit, in-curvari & ad placitum ut crefcat, cogi poteft 5 Sicin mctallis & Phi-lofoph. fubjeclis una natura aliam in igne tcnct confcrvat & ruta-tur i prout notum cft fuforibus& docimaftis, inprimis vcrb re-rumnaturaliummagiftris: Fcrrumargcnto&auro adhuc tcnelio& fpirituali, ut vocant, in mincris fuis cum Cadmia, arfenico, anti-moniove prxdatore commixto, pluiimum fubvcnit & obftetri-ccm manum prxbct, fi in igne furnorum in mincras cxurendasconjiciatur ^ Eodcm modo ipfum ferrum, fi in chalybem mutaridcbeat, nccomburatur,faIvaturlapidibusalbis adlittoramarisin-

  ventis: NonnuUipulveribus metallicis hquefacicndis ne pereant

  ^ DISCURSUSXX.nimio igne> fupennjicinnt vitri criftallini pulvercs, aut fel vitriHujus vicePhilof^ fuaEudica utuntur, quam Moricnus dicit eflcquoq^ fcl vitri &c in vitreis vafis quarendam : Calor enim ignis cor-pusipfumfcflinacombuftioneconfumit: AtEudica cinpponitur,ipfa corpora in terram mutata ab omni combuftione curabitNamcorpora poftquamfuas jam non rctincnt animas cito com-

 • 8/6/2019 Maier Atalanta Fugiens (Emblemata) 1618, latin

  86/196

  Namcorpora poftquamfuas jam non rctincnt animas, cito com-buruntur: Eudica(foex vitri) quidcm bene omnibus corporibusconvenit: nameavivificat& aptat, & ab omnicombuftjonede-fendit: HiEcMorienusRomanus. Hsc itaqjeftnatura,qua^docetaliamnaturamcontraignem pugnarCjeiq, aflliefieri,qua^ eft ma-giftrainftituensdifcipulam, & fi bene refpicias,qux eft regina regens fubje-ftam, & quae eft filia nobilitans matrem ; Hic cft fervus illc rubens , cjuimatrifu^Eodorifcrae matrimonio conjungitur, Sc exilla generat parentibus

  fuis longenobilioremproj^eniem : Hic eft Pyrrhus Achillis filius&' juvenis

  rubri capillitii, aurci veftimenti, oculis nigris,pedibus albis: Hic efl equestorquatusgladio&fcutocontradraconcm armatus, ut cx faucibus qus eri-piatvirgineminviolatam Albificam,BejamfeuBIancam cognomine : Hic eflHerculesmonftricida, quiHefioncm Laomedontis filiamCeto immani ex-pofitam libcravitamonfiiro: Hic eftPcrfeus ille, quiAndromedam,CafTio-

  pes& Cepheij-^thiopumrc-gisfiliam a monftro marino, ofienfo capiteMedufasdefendit, & avinculisereptaminuxoremiduxit : Hiceft, qui compararipoteft cumantiquisRomanisillisIibcratoribus&purgatoribusyI

 • 8/6/2019 Maier Atalanta Fugiens (Emblemata) 1618, latin

  87/196

  z , DISCUKSUS XXI.PLAToPhilofophus ille ccIebeiTimus menti humanx notitias,

  quje funt artjum & rcientiarum omnium fundamenta.efle qua~liinfculptas&imprefljs a6lu tradidit,quarum rememorationc &repctitioneomncsdodrinas capi & cognofci a quoquam poffe yQuod ut probet, introducit puerum adhuc tencrum, ruo!em & Htc-ris inculrum,cnm quo ira intcrrogationes geometricas inftituit,

 • 8/6/2019 Maier Atalanta Fugiens (Emblemata) 1618, latin

  88/196

  ris inculrum,cnm quo ira intcrrogationes geometricas inftituit,iitpucradquarftioncsomnes rede rcfpondere animadvertatur,nolcnsvO'Cnsqucfi\einfciuS;inmedia tam ardu^ fcientix pene-trahapcrvcniffc. Undcomnemdodrinam& difciplinam nonabinitio difci vcl hauriri, fed faltem recordatione in animum revocari(5crevolviapaerisftatuit,colludensadmagnumfuumannum,quo

  antC4S.miiliaannorumfolariumea:dcmperfonx,rcs &:a6tiones,

  ante coeli revolutioncm, codem modo,quonunc,extitiffeabeodicebantur: Veriim hsec efle absquc ullo vcritatisfundamcnto ib-

  mniispcrfimilia,nemononinteliigit. Eflenobis infitas quasdamfcintillas noritiarum,merasq;potentias, in aclumperufum & in-flitutionem reducendas, non negamus : fed eas eflTe tantas & talcsutartium&fcientiarumabsque ullo prarcedente cultu fmt femi-

  jiaria,inficiasimus: Undeigirur fcienticE & artes pro\enerunt, 11homincs noncasinvenerint,anexcoelovcIaDiis gentiumprimi-tustradit3cfuerunt,qua:rentalii? Refpondeo, aliud efl: dicere,fub

  cineribus tegi prunas ardentes tanta copia, ut fi faltem, remotis ci-

  neribusproferantur, fufficiat ad ciborum codionem aut calefa-dionem frigidorum nollrorum artuum, aliud eft, aflfirmare faltcnifcintillasexiguasibilaterc,qusantequam fint ufui adcodionemautcalcfadionem,induftria;artc5ccura humana fovcnda?,cxco-lenda:&augcnda^fintfuisfomitibus,alias facile extingui poflc, &in frigidos cinercs toras rcdigi : Ultimum Ariftotelici, primumPlatonicialTcrnnt: At iiltimo aftipulatur ratio & Expcrientia, pri-mo laltemphantafiafcuimaginatio. Undcquccri poflct,curPlato{i^^fcholxoftioinfcriprerit,Geomctria:rudcmin id non admitti,cnmckpucruloseamactufcireaffirmarit ? Anfuntliomines forte

  i i diii i' Autqua:puerifciunt an adultiores ill obli DISCURSUS XXI.^^

  vioni trjdiderunt ? Id non opinandum erit ; quia vidcmus briitaa natura edocta abhorrerc & cavcre pericula ab igne, aqua, cafiiprafcipiti&hisfimilia, etiamrecensin luccm edita, infantem nonlapcreautcaveretalia,nirilaerum aut digito pariim ufto ad ilam-

  mam candelae inftar pyraufta?, qua^ alas adurit & decidit: cur api-culajmufcajculexinignerafuo celcrrimo volatu fe non praecipi-

 • 8/6/2019 Maier Atalanta Fugiens (Emblemata) 1618, latin

  89/196

  tanr, cum ab experientia non noverintpericulum indeipfis exori-turum ? Quia natura eas docuit,at non hominem recens natum.Si Geometria acieo naturalis & facilis cft pueris, qui fit, cjuod ipfi Platoni qua-dratura circuli non innotuerit, adeo ut Ariftotelcs Platonis difcipulus eamfci-.bilem efte, at necdum fcitam affirmarit ; Verum hanc Philofophis naturalibusnon incognitam fuiffe apparet ex eo, quod circuliim in quadrangulum conver-ti jubeant,&hunc, pertriangulum,iterumin circulum :per qucm illi intelli-^untcorpusfimpIiciflimumabsqiangulisjUti pcr quadrangulum,qiiatuor E-lementa, quafi dicant, fumendameflecorpoream figuramfimpliciorcm,qux

  inveniripoffitieamqiin quatuor cIoresEIementalesdividendam,S(: futurumquadrangulum sequilatcrum. Quadrationem autem hanc effc phyficam &naturas convenientem, quilibet intclligit. Ex qualonge plus utilitatis adRempub. ut&plusilluftrationisadhumanammentem pervenit, quam ex illamathematica & mere theorica feu a materia abftrada, Illa ut addifcatur,Gcometramde folidiscorporibus agentcm oportct inveftigare,qua? figura-runifolidarum, exempligratia, Spha?r2e& Cubi profunditas agnofcatur & adufum feupraxinmanualemtransferatur : Si fpha^rs capacitas feu ircumfc-rentiafitjz.pedum.quantumeritunumcxcubilateribus, ut capacitatem hu-jusfphaeriEad^quet,econtra,fi fphaera 52. mcnfuras capiat in tanta circumfc-rentia, quantum erit latus unum cubi, ut tantundem capiat, aut refpiciendo

  a menfuris, quarum capax eft fphasra vel cubus, ad pedes cujusq; circumfercn-uz. Similiter volunt Philofophi quadrangulum in triangulum ducenduniefle, hoceft,incorpus, fpiritum&animam, qua? tria in trinis coloribus antcrubedinem prajviis apparent, utpote corpus feu tcrra in Saturni nigredine,fpiritusinlunarialbedine,tanquamaquaj anima five aer in folari citrinitate.TumTrianguluspcrfedluserit^fedhicvici/TimincircuIum mutaridebetjhoccftjinrubedineminvariabilem. Quaoperationefoeminain mafculum con-

  verfa&unum quid cum ipfo fada e{i, & fenarius primus ex perfedisnumerus abfolutus per unum,duo,cijm ad monadem iternm re-

  dierit, io quo quies &pax arterDa.

  64 EMBLEMA XXil. De fecretls Naturd.Plumbo nabito candido fac opus mulierum, hoc

  cft, COQUE.

 • 8/6/2019 Maier Atalanta Fugiens (Emblemata) 1618, latin

  90/196

  EPIGRAMMA XXII.JJlsanu amasfacili njultim prcejlare lalore 5

  Satur?ji infaciem{quc^ mgra)fpargniues:

  6t dal)itur tibi materies aWiifima plumhi ,

  Pojl quod , foemineum nil nifi rejlat opm,

  Tum coque, ceu mulier, qucs coUocat ignibus oSai^

  Facfedut Inpropriis Truta liquefcat aquis.

 • 8/6/2019 Maier Atalanta Fugiens (Emblemata) 1618, latin

  91/196

  46 DISCUKSUSXXII.

  qiii quatuor fola codlione feu opere mulicrum, in lucem prodc-unt : Pcr codioncm vcrb maturatio, & crudiorum partium difpcr-fiointelligitur, qua: fitper VulcanuminPhilofophin? vafis : Non e-nim arbitrandum cfl:, quod vulgaris fit coclio, quantum ad ope-

  randimodum,,fedquoadfincmcum eaconvenit: Utenimmulierpifcesinaquismaturat, hoccftjOmni fiiperfluahumiditate ab illis

  & f l Uit b lH & i Phil f h

 • 8/6/2019 Maier Atalanta Fugiens (Emblemata) 1618, latin

  92/196

  in aquas & aerem refoluta moUit, bulHt & coquit, fic Philofophusfiium fubjeclum traclat, id in aqua propria, qux aceto acerriniofortiorefl:,macerando, coUiquefaciendo, folvendo, coagulando

  &:fixandoinHcrmetisvafe,cujusjun(fi:urxfint flridifljme claufa?,utdecet,neaquaexlialet, & id,quodm vafe efl:,comburatut: Hoceft vas fupra vas & olla Philofophica, balneum laconicum, in quofenex fudat: Sunt, qui pifces, carabos, cancros vel pifa rccentia

  bulliantindupliciolla,itaquod iam dicla fint in olla fuperiori, &aquafolaininferiorijfintqiolleunalupraaliam dilpofita^ cum or-bibus, ne vapor exeat: qua rationc folus vapor aqux alcendenspenetratcontenta&maturat, facitque ca tencra & mollia longeperfedius, quam fi in aqua bulliiflTent. Hic efl: Philorophorummodus laudatiirjmus, quo id,quod durum efl,emoljiant, quod

  compa(flum,diflblvant, quod denfum rarefaciant: Aer enim eftfeuvapor infenfibilis, qui fruftus in arboribus maturat, coquit&perficit,nonaquacruda & aqua ir^ ccntrum fuumfubfielente.

  1

 • 8/6/2019 Maier Atalanta Fugiens (Emblemata) 1618, latin

  93/196

 • 8/6/2019 Maier Atalanta Fugiens (Emblemata) 1618, latin

  94/196

  DISCURSUSXXIII.

  ^Pfiindaturjfobolem hinc natamRhodiim revcra cffc oportet : Hiccri:formoriis,ro(is (imilis, Philofophorum filius qui omnium o-cuIos(5cmcatcmadrc ilJicit &trahit, amorcmque mcretur, quonatononmirumcftfi miraculacontingant: Ipfeeniminomnibus

  fuisfadismiracoloflisfuturuscft, &: aurcampluviam excitaturus:Hic ci^ fratcr Augias Solis fiHi,qui boves cx patrimonio habuit,quorumiimctum Hcrculesuno die expurgavit: Eft dcMctx fra-

 • 8/6/2019 Maier Atalanta Fugiens (Emblemata) 1618, latin

  95/196

  quorumiimctum Hcrculesuno die expurgavit: Eft dcMctx fra-ter,quivdJus aurcumpofleditabjafone ocoupatum. DePalladecx Jovis cerebro prodeunte absque matre,refcrunt,quod apudTri-

  toncm amnem edita fit, ideoq; Tritonia dida: Sapientia^ prxfeda

  Dca fingitur,qunjexcercbronata,ubi fapientise fcdcs, non imme-ritodicitur: Hujusquoqjnatalem aurea pluvia dccoravitRhodi,ut in mcmoria hominum remancrct, quando in hanc lucem ve-nerit. Inpublicogaudiofeufefto,utpote, Regis coronationc vel

  etiamrcgiiEhacredisnativitateaurei nummialiquando projiciun-tur in vulgus tanquam aureapluvia: SicinPalladisexorrucademcontigit: Eft cnim Palias, fapientia feu fophia, qua; fanitatem indextra & divitiasin finiftrageftat,hominumquc faluri & commo-dispi"ofpicit:HuicPerfeuscaputMedu