Matemtiques - llibre de Matemtiques, ... de Grup Promotor / Santillana, ... SRIE AVANA ESO. UNITAT SABER SABER FER

 • View
  282

 • Download
  10

Embed Size (px)

Text of Matemtiques - llibre de Matemtiques, ... de Grup Promotor / Santillana, ... SRIE AVANA ESO. UNITAT...

 • Matemtiques

  El llibre de Matemtiques, per a quart curs dESO, s una obra collectiva concebuda, dissenyada i creada al Departament dEdicions Educatives de Grup Promotor / Santillana, dirigit per Teresa Grence Ruiz i Pere Maci Arqu.

  En lelaboraci ha participat lequip segent: Jos Carlos Gmez Prez Ana Mara Gaztelu Villoria Fernando Loysele Susmozas Silvia Marn Garca Merc Masllovet Martnez Carlos Prez Saavedra Domingo Snchez Figueroa Carles Dorce Polo

  EDICI Jos Antonio Almodvar Herriz Silvia Marn Garca Virgilio Nieto Barrera Laura Snchez Fernndez Rosa Comabella Bernat

  EDICI EXECUTIVA Carlos Prez Saavedra M. ngels Andrs Casamiquela

  DIRECCI DEL PROJECTE Domingo Snchez Figueroa

  SRIE AVANA ESO

 • UNITAT SABER SABER FER

  1 Nombres reals. Percentatges

  6

  1. Nombres racionals 8

  2. Nombres irracionals 9

  3. Nombres reals 10

  4. Aproximaci de nombres reals 12

  5. Errors daproximaci 13

  6. Intervals 14

  7. Percentatges 16

  Trobar els conjunts numrics als quals pertany un nombre

  Calcular la uni i la intersecci dintervals

  Resoldre problemes de percentatges encadenats

  Calcular un nombre decimal comprs entre dos de donats

  Operar amb nombres decimals peridics

  2 Potncies i radicals

  24

  1. Potncies dexponent enter 26

  2. Radicals 28

  3. Potncies dexponent fraccionari 29

  4. Operacions amb radicals 30

  5. Racionalitzaci 34

  6. Notaci cientfica 35

  Extreure factors dun radical

  Resoldre operacions combinades amb radicals

  Calcular productes de binomis amb radicals

  Sumar i restar en notaci cientfica

  Multiplicar i dividir en notaci cientfica

  3 Polinomis i fraccions algebraiques

  42

  1. Polinomis 44

  2. Divisi de polinomis 46

  3. Potncia dun polinomi 48

  4. Arrels dun polinomi 49

  5. Factoritzaci de polinomis 50

  6. Fraccions algebraiques 52

  Extreure factor com dun polinomi

  Dividir un polinomi entre ( x - a). Regla de Ruffini

  Factoritzar un polinomi

  Resoldre operacions amb fraccions algebraiques

  Saber quan un polinomi s el quadrat duna suma o una diferncia

  Saber quan un polinomi s producte duna suma per una diferncia

  Calcular un polinomi coneixent-ne les arrels i el coeficient principal

  Calcular el mnim com mltiple de dos o ms polinomis

  4 Equacions i inequacions

  60

  1. Equacions 62

  2. Equacions de primer i de segon grau 63

  3. Altres tipus dequacions 65

  4. Inequacions 68

  Resoldre una equaci biquadrada

  Resoldre una equaci mitjanant factoritzaci

  Resoldre inequacions de segon grau

  Resoldre equacions amb radicals Resoldre equacions racionals

  5 Sistemes dequacions i dinequacions

  76

  1. Sistemes dequacions lineals 78

  2. Resoluci de sistemes dequacions 80

  3. Sistemes dinequacions amb una incgnita 82

  Determinar grficament el nombre de solucions dun sistema dequacions

  Resoldre un sistema dequacions lineals

  Resoldre sistemes dinequacions amb una incgnita

  Resoldre un problema amb un sistema dequacions lineals

  Resoldre un problema amb un sistema dinequacions lineals

  6 rees i volums. Semblana

  90

  1. Permetre i rea de figures planes 92

  2. rea de cossos geomtrics 94

  3. Volum de cossos geomtrics 98

  4. Semblana 100

  5. Semblana en rees i volums 101

  Calcular lrea de figures planes

  Calcular lrea dun poliedre

  Calcular lrea dun cos de revoluci

  Calcular el volum dun cos geomtric

  Calcular lrea dun triangle coneguts els costats

  7 Trigonometria

  108

  1. Mesures dangles 110

  2. Raons trigonomtriques dun angle agut 111

  3. Relacions entre les raons trigonomtriques 112

  4. Raons trigonomtriques de 30, 45 i 60 113

  8. Resoluci de triangles rectangles 114

  Resoldre problemes per mitj de trigonometria

  Calcular lrea dun triangle coneixent-ne dos costats i langle que formen

  Calcular lrea dun polgon regular

  8 Vectors i rectes

  122

  1. Vectors 124

  2. Operacions amb vectors 126

  3. Equacions de la recta 128

  4. Posici relativa de dues rectes en el pla 131

  Calcular les equacions duna recta que passa per dos punts

  Calcular lorigen o lextrem dun vector

  Calcular el mdul dun vector a partir de les coordenades

  Calcular el punt mitj dun segment

  Calcular lequaci duna recta representada grficament

  Determinar si un punt pertany a una recta

  Determinar el punt dintersecci de dues rectes secants

  ndex

  2

 • UNITAT SABER SABER FER

  9 Funcions

  138

  1. Concepte de funci 140

  2. Domini i recorregut duna funci 142

  3. Continutat i punts de tall amb els eixos 144

  4. Creixement i decreixement 146

  5. Simetria i periodicitat 148

  Representar grficament una funci

  Calcular el domini duna funci

  Calcular els punts de tall duna funci

  Estudiar el creixement i el decreixement duna funci

  Estudiar una funci

  Calcular el domini i el recorregut duna funci a partir de la representaci grfica

  Calcular la taxa de variaci mitjana duna funci

  Representar una funci coneixent-ne algunes caracterstiques

  10 Funcions polinmiques i racionals

  156

  1. Funcions polinmiques de primer grau 158

  2. Funcions polinmiques de segon grau 160

  3. Funcions racionals 164

  Representar funcions lineals

  Representar funcions quadrtiques

  Resoldre problemes per mitj de la proporcionalitat inversa

  Representar grficament una funci racional del tipus yx a

  kb=

  -+

  Calcular lequaci duna funci lineal a partir de la grfica

  Calcular lexpressi algebraica duna parbola del tipus y = ax2

  Calcular lexpressi algebraica duna parbola del tipus y = ax2 + c

  Calcular els punts dintersecci de les grfiques de dues funcions

  11 Funcions exponencials i logartmiques

  174

  1. Funcions exponencials 176

  2. Funcions logartmiques 180

  Representar funcions exponencials del tipus y = ax

  Representar funcions exponencials del tipus y = ax + b i y = a(x + b)

  Representar funcions logartmiques del tipus y = log a x

  Calcular lexpressi algebraica duna funci exponencial del tipus y = ax a partir de la grfica

  Representar grficament una funci exponencial coneixent-ne alguna de les caracterstiques

  Calcular lexpressi algebraica duna funci logartmica del tipus y = log a x a partir de la grfica

  Representar funcions logartmiques del tipus y = log a x + b i y = log a ( x + b)

  12 Estadstica

  188

  1. Mostres i variables estadstiques 190

  2. Taules de freqncies 191

  3. Grfics estadstics 192

  4. Mesures de centralitzaci 194

  5. Mesures de posici 196

  6. Mesures de dispersi 198

  7. Nvols de punts 200

  8. Correlaci 201

  Escollir el tipus de grfic adequat per a cada tipus de variable estadstica

  Calcular i interpretar les mesures de centralitzaci

  Calcular i interpretar les mesures de posici

  Interpretar conjuntament les mesures de centralitzaci i dispersi

  Afegir o suprimir dades per obtenir una mitjana determinada

  13 Combinatria

  208

  1. Mtodes de comptatge 210

  2. Nombres combinatoris 212

  3. Variacions 214

  4. Permutacions 215

  5. Combinacions 216

  Calcular el nombre de possibilitats dun experiment amb un diagrama darbre

  Calcular nombres combinatoris simplificant abans de dividir

  Calcular el nombre de possibilitats amb variacions, permutacions i combinacions

  Calcular el nombre de possibilitats que compleixen una propietat

  14 Probabilitat

  224

  1. Experiments aleatoris. Esdeveniments 226

  2. Operacions amb esdeveniments 227

  3. Probabilitat dun esdeveniment 228

  4. Freqncia i probabilitat 230

  5. Propietats de la probabilitat 231

  6. Probabilitat condicionada 232

  Utilitzar la regla de Laplace per calcular probabilitats

  Calcular probabilitats en experiments compostos

  Calcular la probabilitat dalguns esdeveniments no equiprobables

  Calcular la probabilitat dun esdeveniment compost per mitj de taules de contingncia

  Histria i curiositats matemtiques pg. 240

  3

 • Esquema del llibre

  Lestructura de les unitats didctiques s molt regular i molt senzilla, ja que es tracta de facilitar la localitzaci dels continguts fonamentals, dels exemples resolts i de les activitats proposades.

  Pgines de contingut: Saber i Saber fer com un tot integrat.

  Introducci a la unitat: dos elements bsics, una base slida i una motivaci adequada.

  Has de saber fer...: reps essencial. Activitats de les pgines teriques: laplicaci dels continguts.

  Hi trobars tamb activitats de

  clcul mental.

  El tractor

  El tractor s un tipus de vehicle que ajuda els pagesos en les seves tasques, ja que les poden fer amb molt menys esfor fsic i una productivitat fora ms alta.

  Si un terreny t forma quadrada i una rea de 125 m2, quines mides t aquest terreny?

  INTERPRETA LA IMATGE

  Equacions i inequacions 4SABER

  Equacions de primer i de segon grau

  Equacions biquadrades i factoritzades

  Inequacions de primer i de segon grau amb una incgnita

  SABER FER

  Resoldre equacions biquadrades

  Resoldre equacions mitjanant factoritzaci

  Resoldre inequacions amb una incgnita

  1912

  Sorgeixen els primers tr

Recommended

View more >