of 20 /20
KQSHM DVSM REPUBLIKA E KOSOVËS REPUBLIKA KOSOVO REPUBLIC OF KOSOVA QEVERIA E KOSOVËS - VLADA KOSOVA - GOVERNMENT OF KOSOVA MINISTRIA E ARSIMIT E MINISTARSTVO OBRAZOVANJA MINISTRY OF EDUCATION SHKENCËS DHE E TEKNOLOGJISË NAUKE I TEHNOLOGIJE SCIENCE & TECHNOLOGY MATURSKI ISPIT PROFESIONALNE ŠKOLE III (ADMINISTRACIJA,EKONOMIJA,ADMINISTRIRANJE BIZNISA, HOTELERSTVO, TURIZAM) Priština, jun 2009

MATURSKI ISPIT - masht.rks-gov.net · A PROFESIONALNE ŠKOLE III(ADMINISTRACIJA,EKONOMIJA,ADMINISTRIRANJE BIZNISA, HOTELERSTVO, TURIZAM) 8 at etrol, money, the word packet is as Mexico,

  • Upload
    others

  • View
    8

  • Download
    1

Embed Size (px)

Citation preview

KQSHM DVSM

REPUBLIKA E KOSOVËS

REPUBLIKA KOSOVO REPUBLIC OF KOSOVA

QEVERIA E KOSOVËS - VLADA KOSOVA - GOVERNMENT OF KOSOVA

MINISTRIA E ARSIMIT E MINISTARSTVO OBRAZOVANJA MINISTRY OF EDUCATION

SHKENCËS DHE E TEKNOLOGJISË NAUKE I TEHNOLOGIJE SCIENCE & TECHNOLOGY

MATURSKI ISPIT

PPRROOFFEESSIIOONNAALLNNEE ŠŠKKOOLLEE IIIIII (ADMINISTRACIJA,EKONOMIJA,ADMINISTRIRANJE BIZNISA, HOTELERSTVO,

TURIZAM)

Priština, jun 2009

Ime i Prezime ................................................................ Škola………………............................................................ Uputstvo za test Vreme: Imate 180 minuta da odgovorite na 100 zahtjeva (pitanja). Vreme se računa od momenta kada počnete da rješavate zahtjeve (pitanja). Kako postupiti?

1. Popunjavajte pažljivo, po datom upustvu, svi kodovi (u krugu), za: opštinu, školu, odeljenje, broj u dnevniku. Ako ove podatke ne popunite tačno, neće moći da se izvuku rezultati vašeg testa.

2. Pre nego što počnete da odgovarate na pitanja, smiri te se u potpunosti, ovo če vam pomoći. 3. Čitajte pažljivo zahtjeve (pitanja) a posle obeležite samo jedan odgovor, od 4 datih

mogućnosti samo jednan odgovor je tačan. 4. Listu sa odgovorima treba popunjavati samo sa običnom- olovkom HB. 5. Popunite krug tačnog odgovora sa vašom običnom olovkom bez škrabanja izvan kruga,

pogledaj primer dole.

A PPRROOFFEESSIIOONNAALLNNEE ŠŠKKOOLLEE IIIIII(ADMINISTRACIJA,EKONOMIJA,ADMINISTRIRANJE BIZNISA, HOTELERSTVO,

TURIZAM)

1

1 B A

Broj 1 (jedan) predstavlja broj pitanja na listi odgovora

D

Tačan odgovor, na listi odgovora, treba popunjavati na ovaj način sa običnom olovkom HB

6. Budite pažljivi da tačan odgovor jednog pitanja ne označite drugom narednom pitanju. 7. Na listi odgovora ne smje se pisati ništa drugo osim odgovora za koje ste ubjeđeni da su tačni,

koje istovremeno popunjavate – na testu i na listi odgovora. 8. Ne upotrebljavajte gumu za brisanje na listi odgovora, zato što svaka vrsta popravke je

nevažeća- odgovor se neračuna tačan. 9. Svaku vrstu računanja možete uraditi na zadnjoj stranici testa, međutim na listi odgovora ne

sme se pisati ništa osim odgovora, za koji ste ubeđeni da su tačni. 10. Nemojte se zadržavati na pitanja koja nikako neznate, možda vam vreme neće biti dovoljno za

druga pitanja. 11. Iskoristite do kraja vreme testiranja, da bi ste odgovorili na sva pitanja.

Želimo vam uspjeha!

A PPRROOFFEESSIIOONNAALLNNEE ŠŠKKOOLLEE IIIIII(ADMINISTRACIJA,EKONOMIJA,ADMINISTRIRANJE BIZNISA, HOTELERSTVO,

TURIZAM)

2

6. Našu najljepšu sanaginica prvi je zapisao:

he

D. Alberto Fortis 7.

a,

Kojoj vrsti lirske ripada strofa?

D. Rodoljubivoj, patriotskoj pjesmi

BOSANSKI JEZIK 1. Lingvistička disciplina koja proučava glasove kao razlikovne jedinice zove se:

A. fonetika B. morfologija C. sintaksa D. fonologija

2. Koji od naziva u nizu ne odgovara ni jednom narječju dijalekata

srednjejužnoslovenskog dijasistema? A. vakafsko narječje B. čakavsko narječje C. kajkavsko narječje D. štokavsko narječje

3. Jezik koji narod stvara i njeguje da bi se sporazumijevali svi članovi zajednice, odnosno

svi pripadnici naroda i države, a javlja se u pisanoj formi (u knjigama) naziva se: A. narodni jezik B. normirani jezik C. književni jezik D. standardni jezik

4. Ako je strano ime manje poznato, pri prvome navođenju u udžbenicima i znanstvenim

djelima, uz izvorni lik imena treba: lik imena A. unutar zagrada navesti i fonetski

avo radi B. dopisati o kome se zaprC. napisati biografiju lika D. naznačiti značaj radi koga se ime navodi

5. Koja od navede ičkom stilu? nih odlika ne odgovara književnoumjetn

A. standardni i normirani jezik kulture eksta) B. upotreba fusnota (napomena ispod t

evnom narječju C. zasniva se na knjižD. jezička pravilnost

narodnu baladu HaA. Jernej Kopitar B. Johan W. GoetC. Vuk Karadžić

A ja pjesnik gola sam sirota Za me radost tek je pusta bajkU kolibi pod čađavim krovomRodila me siromašna majka.

pjesme pA. Idili B. Socijalnoj pjesmi C. Refleksivnoj, misaonoj pjesmi

A PPRROOFFEESSIIOONNAALLNNEE ŠŠKKOOLLEE IIIIII(ADMINISTRACIJA,EKONOMIJA,ADMINISTRIRANJE BIZNISA, HOTELERSTVO,

TURIZAM)

3

8. Koji od navedenih jezika ne pripada srednjejužnoslovenskom dijasistemu?

D. slovenski jezik

9. ću ti alem-kulu / Od sunčanih

Šta u g

e iz različitih tekstova i ubačene u jedinstven kontekst

D. Zamjenjuju tačku-zarez 10 edanje, izlaganje događaja ili doživljaja, terminološki je

poznato kao: ja

Kojom pjesničk vani gornji stihovi?

m

12. Zaokruži stih

če

13. Od osobina n ilagić Mehe, posebno sa njenom homerskom

dimenzijom, odvoj stavku koja joj nikako ne odgovara:

rimom C. sadrži epska ponavljanja

14. Koji od nave ne odgovara sevdalinkama?

C. gradsko-kafanska D. seoska

A. bosanski jezik B. hrvatski jezik C. crnogorski jezik

Pjesmo moja nosiću te / Iznad zemlje i oblaka, / Skovačistih zraka.

ornjem tekstu predstavljaju kose crte? A. Kraj jedinice teksta, kada se jedinice prenose iz vertikalnog u horizontalni red B. Posebne jedinice preuzetC. Zamjenjuju dvotačku

. Pričanje, govorenje, pripovij

A. deskripci B. retorika C. naracija D. onomastika

11. A duša mi poput orla slobodna i smjela

Preko rajnost pliva. međa vasione u beskopjeom figurom su oA. onomatopej

m B. hiperboloC. alegorijomD. ironijom

alegoričnog tona: A. Kad na vrbi rodi grožđe B. Skočio je nebu pod oblake C. Ja bosiljak sijem, meni pelen niD. Kamen ovaj vječito žedan

arodnog epa Ženidba Sma

A. neuobičajeno je duga B. opjevana je naporednom

D. formalistička je po tonu

dena četiri tipaA. manastirska B. haremska

A PPRROOFFEESSIIOONNAALLNNEE ŠŠKKOOLLEE IIIIII(ADMINISTRACIJA,EKONOMIJA,ADMINISTRIRANJE BIZNISA, HOTELERSTVO,

TURIZAM)

4

15. Autor zbirke la“ je:

trarka

C. Šarl Bodler

16. Pronađi glagol NOSITI u glagolskom prilogu sadašnjem.

17. Prvi put bosa ni u BiH za vrijeme:

18. Podvuci prav TI i RAZUMEO.

19. Kojom stilsk pjevan stih: Livada kraj rijeke sanja?

20. Koja književ ripada usmenoj narodnoj prozi?

tke B. balade C. novele D. legende

pjesama „Cvjetovi zA. Frančesko PeB. Johan W. Gete

D. Artur Rembo

A. NOSIM B. NOŠAH C. NOSEĆI D. NOSIVŠI

nski jezik postaje i službeA. turske vladavine B. jugoslavenskog doba C. vukovog doba D. austrougarske vladavine

ilno ijekavizirane riječi: CVETIĆ, DREMAA. CVJETIĆ, DRIJEMATI, RAZUMIO B. CVIJETIĆ, DRJEMATI, RAZUMJEO C. CVIJETIĆ, DRJEMATI, RAZUMJEO

DRJEMATI, RAZUMIJEO D. CVIJETIĆ,

om figurom je oA. alegorijom B. simbolom C. metaforom

jom D. personifikaci

na vrsta ne pA. pripovije

A PPRROOFFEESSIIOONNAALLNNEE ŠŠKKOOLLEE IIIIII(ADMINISTRACIJA,EKONOMIJA,ADMINISTRIRANJE BIZNISA, HOTELERSTVO,

TURIZAM)

5

21. Choose the c : Our generation reu ___.\

. twenty-eighth of April, two thousand and seven l, two thousand and seven

nd seven

2Marcus, remember me from school?

w night…

4. Hello, 793 75. Which schoo cus. How are you?

The correct order of sentences to form a dialogue is _________.

B. 2 1 4 5 3

. Pierre, Johanna, Patrick, and r ndaily because they have many th t

se the correct answer:

ENGLISH LANGUAGE

orrect alternative to complete the following sentencenion party was held on 28/4/2007. It was held on ___A. April twenty-eighth, of two thousand and seven BC. twenty-eight of the ApriD. the twenty-eighth of April, two thousand a

2. Read the following sentences carefully: 1. Hello, Jenny. This is 2. I’m awfully sorry. I’m travelling tonight and…3. Fine, thanks. Listen I wanted to invite you to a party tomorro

28 356. l? Oh, hi Mar

A. 1 2 5 4 3

C. 4 1 5 3 2 D. 4 3 5 2 1

23 Rebecca aings in com

e e-mail friemon. Look a

ds. They comm the table belo

unicate w and

choo

Pierre Johanna Patrick Rebecca

Age? 22 18 23 16 Job? No Yes Yes No Likes? music,

reading, cooking

reading, computers, going out

going to movies, music, writing

writing, cooking, eating

Plays(sports/instrument) the guitar,

the drums

ice hockey, i ce-skating

the piano, baseball

tennis, basketball

Languages? English, French

S , wedishEnglish

English, Chinese

Spanish, English

Other information Hates dogs, works long

hours

Interested in all

sports, loves dogs

Loves cats and dogs and all animals

Hates ducks and cats but

loves ants

on’t.

B. Johanna likes cooking but Rebecca doesn’t. C. Both Pierre and Johanna are employed. D. They all like reading and writing books.

A. Patrick likes going to movies, the others d

A PPRROOFFEESSIIOONNAALLNNEE ŠŠKKOOLLEE IIIIII(ADMINISTRACIJA,EKONOMIJA,ADMINISTRIRANJE BIZNISA, HOTELERSTVO,

TURIZAM)

6

g sentence. Whi

Mat and his friends are in the final year of the high school. All the students in Mat’s class are very successful. They have never failed at school because they are all very ________.

ng . idle

foldialogue:

Bleron: I didn’t exp onight? Arta: I don’t know yBleron: To tea?

has welcomed me… has suggested me…

26. The sente in our lives.’ is in the ______. A. Present simple tense

2 llowing dialogue: Bertha: I went to visit a friend of mine who lives in Leeds. Ma Where is Leeds ___________?

2. built 3. found 4. repositioned

aggie should say,

aphically. ion and place.

D they have found the city and placed it again. 28. Choose the cor mplete the sentence: idn’t you know that _________ cannot be bought in the library?

A. books B. the books C. those books D. some books

24. ONLY ONE of the words below CANNOT be used to complete the followin

ch one?

A. hardworkiBC. diligent D. energetic

25. Read the lowing sentences and then choose a sentence to complete the

ect to find you home. What are you going to do tet. ____________.

A. One of my neighbours has invited me... B. One of my neighbours has pleased me… C. One of my neighboursD. One of my neighbours

nce ‘We have never been so happy

B. Present continuous tense C. Present perfect tense D. Present perfect continuous tense

7. In the fo

ggie: Oh, really?from the following words:

1. situated

M ‘situated’ because _______. A. this is the place where they are building the city. B. this is the place where the city is located geogrC e exact place where you find the situat. this is th

. this is where

rect answer to coD

A PPRROOFFEESSIIOONNAALLNNEE ŠŠKKOOLLEE IIIIII(ADMINISTRACIJA,EKONOMIJA,ADMINISTRIRANJE BIZNISA, HOTELERSTVO,

TURIZAM)

7

29. Look at the fo ne of them does not exist. Which one?

. punishment

3

e saved a drowning child’s life.

C. They greD. They greeted ro so she saved a drowning child’s life.

31. Choose t

the

D. I don’t in miracles believe, his recovery although seems to defy the

3of – after -

llowing nouns. OAB. parliament C. agreement D. recoverment

0. Choose the best way to join the following sentences: They greeted a teenage girl like a hero. She saved a drowning child’s life. A. They greeted a teenage girl like a hero after shB. They greeted a teenage girl like a hero but she saved a drowning child’s life.

eted a teenage girl like a hero and she saved a drowning child’s life. a teenage girl like a he

he correct sentence: A. I don’t although in miracles believe, his recovery seems to defy the

medical explanations. B. Although I don’t believe in miracles, his recovery seems to confront

ions. medical explanatC. I don’t believe in miracles although, his recovery to defy seems the

medical explanations.

medical explanations. 2. Look at the words in the box: fered – a – Kate – graduated – immediately – place - from - she - University

was The correct combination to form a sentence is: A. Kate a place was offered aB. Kate after she i ly

fter she from University immediately graduated. graduated was offered a place from University.

C. Kate was offer mediately after she graduated from University. D. Kate after a pla rom University immediately she graduated.

34. Choose the co to complete the following sentences: They decided to put that on ________ last minute. I didn’t know that his illness was at such an advanced _________.

. phase

. drama

. stage

. act

mmediateed a place imce was offered f

33. Which word is different? A. clinic B. hospital

ium C. sanatorD. hotel rrect word

ABCD

A PPRROOFFEESSIIOONNAALLNNEE ŠŠKKOOLLEE IIIIII(ADMINISTRACIJA,EKONOMIJA,ADMINISTRIRANJE BIZNISA, HOTELERSTVO,

TURIZAM)

8

at

etrol, money, the word packet is

as Mexico, ause so many

workers were needed slaves in the American South resul ce. This, and new technology of the indu history. Look at the highligh he followiT

ousand years. rowing cotton. ing cotton.

ation began. 3 _.

CD

39. Many people in the world celebrate one day in the year as a

special day for that particular person. It is not related to the days of the week. It is related to a date in a m ebrated every year. On this day, a person may give a party, friends may bring presents, and everybody is happy. This day is known as __________.

our kilometres to and from work every day. all. After work she takes the children from school, which is three kilome g place. Then, together with them she goes to visit her mother to ma e and doesn’t need anything. That is additional five kilometres. On their pass by the school and the bank. The distance

is shorter from that back home for __________. A. three kilometres B. C. fiD. eight k

35. Which word below does NOT rhyme with the word straight? A. greB. night C. eight D. late

36. In the string ofdifferent because ___________.

words: water, milk, packet, p

A. it is a countable noun B. it consists of six letters C. it consists of five sounds D. it is an uncountable noun

37. the paragraph carefully: Read years in places so far apart Cotton has been grown for over five thousand

China, Egypt, and India. It was a great luxury, more expensive than silk, becr of to pick it. However, a huge increase in the numbe

f prited in much greater cotton production and a fall ostrial revolution, made cotton the cheapest fabric inted part of the text and complete t ng sentence:

he author _____________________________. ive thA. is sure that cotton was grown for f

gB. is speculating about the origin ofC. is certain about the history of grow D. knows when exactly the cotton cultiv

8. When you see this sign, you instantly know that _____A. you are always allowed to park your car in the area. B. it’s OK to park, it is not a strict ‘No Parking’ area.

. your car will be towed away if you park in the area.

. your parked car will be transported for free in this area.

onth and is cel

A. birthday B. mother’s day C. father’s day D. wedding day

40. Read the following paragraph:

Eileen works in a bank. She always goes to work by car. She drives for f However, this is not tres away from her workinke sure that she is finway back home, they

Eileen travels to work

four kilometres ve kilometres

ilometres

A PPRROOFFEESSIIOONNAALLNNEE ŠŠKKOOLLEE IIIIII(ADMINISTRACIJA,EKONOMIJA,ADMINISTRIRANJE BIZNISA, HOTELERSTVO,

TURIZAM)

9

MATEMATIKA

41. Poslije skrać

MATEMATIKA

41. Poslije skraćivanja z ivanja z izra izra ⎟⎟

⎞⎜⎜⎝

⎛−+

⎟⎟⎠

⎞⎜⎜⎝ +

+1

:22

2

2

xxx

axax ima oblik :

1−x1+x

C.

⎛ 2x

A. B.

11−x

D. 1+

1x

42. Date su slik lja zbir

e. Koja slika predstav ba + ?

43. Dat je diagr govara

osijenčenom dijelu na diagramu ? (\ CBA ∪

B. )()\( CBBA

am. K oji izraz od

A. ) ∩∩

C. )( CB)\( BA ∩∪

44. Data je slika zraza predstavlja obim

ba 24 +

B. xba 22 ++ C. xba 22 ++D.

D. )(\ CAB ∪

. Koji od sljedećih i date slike ?

A.

ba 42 +

A PPRROOFFEESSIIOONNAALLNNEE ŠŠKKOOLLEE IIIIII(ADMINISTRACIJA,EKONOMIJA,ADMINISTRIRANJE BIZNISA, HOTELERSTVO,

TURIZAM)

10

45. Koje je rješenje date jedna

45. Koje je rješenje date jednačine : čine : ( )13 09 =−x ?

A.

2 −

3

,3 21 =−= xx

42

B. 33 21

C.

4,2−== xx

34,

32

21 −=−= xx

D. 3

,3 21 == xx 42

46. Dat je paralelogram ABCD njegova površina je cmAB 8] = .

Na datom pa u je izdvojen trapez PQRS . Kolika je površina tog trapeza ? 24cmP =

B. 26cmP = C. 28cmP =

2cm

47. Dat je grafik funkcije. Kolika je vrijednost :

3 2(2)2( ff

232cmP = a stranica [ralelogramA.

D. 10P =

))0(f −⋅+−

2−B. 4−C. −

48. Data je površina kocke . Ako se ivica kocke poveća za ,1cm onda za koliko

2cm će se pov ? 2cm

B. 04242 2

49. Na datoj slic

? A.

6

D. 8−

54 2cmP =ećati njena površinaA. 38

2cm C. cmD. 44 cm

i imamo : XY// , AB ,⊥ XYMN cmNB 10= . Kolika 030),( =∠ MBNB i je dužina duži MN ?

5

B. 7 C.

A.

25 D. 27

A PPRROOFFEESSIIOONNAALLNNEE ŠŠKKOOLLEE IIIIII(ADMINISTRACIJA,EKONOMIJA,ADMINISTRIRANJE BIZNISA, HOTELERSTVO,

TURIZAM)

11

50. Dat je sud (postupak):

22: =−p

175252: ==+

=+q

: =sRješenjer

Koje od datih tv

B. Sva tri iskaza (postupka) su ta je tačan.

iskaz (postupak ) p je tačan. 51. Sa kojim izrazom dolje je jednak dati izraz 231 )3( xx ⋅− ?

1− 39 −x

C.

74343 +

00⎭=−

yyx

,22

=⎬⎫=+

xjeyx

istema

rđenja je tačno : A. Postupak q i r su tačni .

čna . C. Samo iskaz (postupak) q D. Samo

A. x27B.

3

9x

D. 3

27x

52. Aritmetička sredina brojeva : 2, 6, 8, 11, x, 7 je jednaka sa 7. kolika je aritmetička

sredina brojeva : 6, 7 , 3 ?

B.

53. iz

x

A. 5 6

C. 7 D. 8

Dat je kompleksni (složeni) broj += 2 , (gdje je 1−=i ). Sa čime je jednaka vrijednost izraz 12 += zzw ?

w = 4 B. iw −= 4

54. Date su dvije kocke na napisani brojevi od 1 do 6. Slijedi njihovo

bacanje . Svi mogu aji (vjerovatnoća) je 36. Kolika je vjerovatnoća da zbir brojeva koji su enih kocki je 4 ?

A.

a −2

A. i+

C. 2=w D. iw 2=

čijim stranama sući događ

pali od dviju bač

61)( =AP

B. 91)( =AP

C. 121)( =AP

D. 161) =A(P

A PPRROOFFEESSIIOONNAALLNNEE ŠŠKKOOLLEE IIIIII(ADMINISTRACIJA,EKONOMIJA,ADMINISTRIRANJE BIZNISA, HOTELERSTVO,

TURIZAM)

12

55. Za brojeve a Koji od sljed

A. Sa povećanjem a , smanjuje se b .

a je a veće od 1, onda je b negativan. a veće od 1, onda je

56. Na koliko n

C. 38 D. 45

57. Koji od dolje datih brojeva je najbliži dužini

55. Za brojeve a Koji od sljed

A. Sa povećanjem a , smanjuje se b .

a je a veće od 1, onda je b negativan. a veće od 1, onda je b veće od 1.

56. Na koliko n

A. 28

C. 38 D. 45

57. Koji od dolje datih brojeva je najbliži dužini

i b važi: 1=⋅ba i a je veće od 0. i b važi: 1=⋅ba i a je veće od 0. ećih tvrđenja je tačno ? ećih tvrđenja je tačno ?

B. Sa povećanjem a, raste i b. B. Sa povećanjem a, raste i b. C. KadC. KadD. Kada jeD. Kada je b veće od 1.

ačina mogu da sjednu 7 osoba na 4 stolice ?ačina mogu da sjednu 7 osoba na 4 stolice ?A. 28 B. 35 B. 35

OMd = gdje )7− (vidi sliku) ?

58. Ako je n an prirodan broj onda, koja čenici :

“Razlika kvadrata jednog prirodnog neparnog broja sa kvadratom njemu predhodnog takođe neparnog broja je 8

88)12()1( 22 =−−+ nn

59.

)0,0(O i ,4(M

A. 4 B. 7 C. 8 D. 11

– prirodan broj i 2n – je par

jednakost od govara re

8“ A. B. 0)1(88)12( 22 =−−+ nn C. 0)1(88)1( 22 =−−+ nn D. 88)12()12( 22 =−−+ nn

Na tabeli su dati brojevi kvadrata uređeni prema nekom pravilu

đuje broj kvadrata u n - ti red ?

A. 22n

Koji izraz odre

B. 24 −n C. 35 −n D. nn +2

A PPRROOFFEESSIIOONNAALLNNEE ŠŠKKOOLLEE IIIIII(ADMINISTRACIJA,EKONOMIJA,ADMINISTRIRANJE BIZNISA, HOTELERSTVO,

TURIZAM)

13

60. Date su vrijednosti trig etrijskih funkcija : 055tan=a , 055cot=b , 052cot=c i

061tan=d . K od datih neje je tačna ? A. bdca <<<

dacb <<< bdac <<<

D. adbc <<<

onomoja dnačina

B.C.

INFORM 61. Izabr

cije D. S ntacije

62. Koji uređa rad sa

različ om rezolucijomA. Audi kartica

rijska kartica

63. Koji od navedenih protokola omogučava web servis?

64. Koju ekstenziju imaku Internet stranice?

65. Koji od navedenih je sastavni deo Mikroprocesora (CPU)?

A. Registri B. Grafička kartica C. RAM memorija D. Matična ploča

ATIKA

ana opcija na slici omogučava: A. Pocetak prezentacije B. Zatvaranje prezentacije C. Spremanje prezenta

premanje podpreze

j omogučava monitoru ? it

B. Video kartica a kartica C. Mrežn

D. Memo

A. TCP B. UDP C. HTTPD. FTP

A. .xls B. .doc C. .gif D. .html

A PPRROOFFEESSIIOONNAALLNNEE ŠŠKKOOLLEE IIIIII(ADMINISTRACIJA,EKONOMIJA,ADMINISTRIRANJE BIZNISA, HOTELERSTVO,

TURIZAM)

14

66. Kolika će biti vrednost ćelije B1

posle izvršenja funkcije na slici? A. 0 B. 10 C. 12 D. 15

67. Na slici je prikazano:

A. Tastatura B. Skener

areware: tno i mogu se menjati

koristit besplatno ristit besplatno neograničeno splatno koristit određeno vreme

70. Prikazane alatke u programu MS Access

C. Printer D. Zvučna kartica

68. Koje značenje imaku aplikacije tipa Sh

A. Mogu se koristit bespla B. Ne mogu seC. Mogu se ko

beD. Mogu se

69. Koji je od navedenih izlazni uređaj ? A. monitor B. modem C. mikrofon D. tastatura

, služe za : A. Brisanje podataka B. Filtriranje podataka C. Sortiranje podataka D. Kopiranje podataka

A PPRROOFFEESSIIOONNAALLNNEE ŠŠKKOOLLEE IIIIII(ADMINISTRACIJA,EKONOMIJA,ADMINISTRIRANJE BIZNISA, HOTELERSTVO,

TURIZAM)

15

GRAĐANSK

71. Kako e z zacija koja posmatra i

regrutuje, imenuje i bira člana za javni položaj?

. individualna sloboda

73. Koju od dole navedenih riječi treba upisati na praznom mjestu tako da rečenica

ima smisla_______________________ je ekonomsko – društveni proces koji razvija afirmaciju

or st opštinske administracije pripadaju: g vijeća

pštine

B. C. D.

76. Šta imaju zajedničko republika i diktatura? A. su način nejednakog društva

77. Inicijativa je:

A. demokratska procedura, glasanja naroda za izradu njihovih zakona B. procedura za predlaganje vlade jedne demokratske i samostalne države

nasilno postavi jednu vladu da vlada

O VASPITANJE

ove biračka organi kontroliše odluke vlade tako da

A. javna organizacija B. politička opozicija C. politička D. lokalni birači

72. Ako se jednoj punoljetnoj sobi zabranjuje da bira onda se ona ocjenjuje kao: A. kolektivna sloboda B C. osobni integritet D. izraz mišljenja

:

među narodima i različitim zajednicama. A. demokratija B. solidarnost C. globalizam D. jednakost

74. Rad i odgov no

A. predsjedniku opštinskoB. predsjedniku opštine C. skupštini opštine

oD. odbornicima u skupštini 75. Otimačina je:

A. kriminal protiv osobe organizovani kriminal kriminal bijelim robljem kriminal protiv svojine

B. su način vladavina države C. su način javne komunikacije D. su način vjere / religije

C. inicijativa građana za obaranje vlade jedne demokratske i samostalne države

D. inicijativa građana da

A PPRROOFFEESSIIOONNAALLNNEE ŠŠKKOOLLEE IIIIII(ADMINISTRACIJA,EKONOMIJA,ADMINISTRIRANJE BIZNISA, HOTELERSTVO,

TURIZAM)

16

78. Ako osoba A ima ideju za neki određeni javni interes, ali ona nije javno objavila to

mišljenje, tada se za osobu A kaže da:

je mnogo diskretna prema javnosti 79.

jedno enu stvarnost, šta bi trebalo analizirati u tom momentu? informaciju i na kakav način je predstavljena njena

u tačnost

da se

B

D. predstavlja u 81. Efekat stakl diru do zemljine površine i

zagrijevaju zem obodno u nižim slojevima atmosfere slično staklu u staklenicima, blokiraju jedan dio toplote koji se reflektuje u atmosferu

ova u staklenoj bašti:

82. Dati su stav

snovani od predstavnika vlada

II. Savjet Evropske Unije ima dva dijela, koji su osnovani od predstavnika vlada država čl izvršnu ulogu

III. Savjet Evropske Unije ima dva dijela, koji su osnovani od predstavnika vlada država članica i im

oji je od ovih stavova tačan za Savjet Evropske Unije?

A. Samo I B. Samo II C. I i II

A. ne prihvata javnost B. ljubomorno čuva od javnosti C. nema javno mišljenje D.

Ako se na televiziji u jednom određenom trenutku pojavljuje vijest o nezaposlenosti u j državi i ima neku određ

A. treba analizirati ko je dao tutačnost

B. treba analizirati kvalitet, kvantitet i način primanja informacije i njenC. treba analizirati za šta ima riječ data informacija i na koga se odnosi D. treba analizirati na kom je televizijskom kanalu data informacija sa ciljem

konstatira njena tačnost 80. Apsolutno siromaštvo:

A. predstavlja upoređenje ličnog i porodičnog dohotka i ostalih dohodaka . predstavlja upoređenje aktualnog dohotka osobe stim što ona čeka da primi taj

dohodak C. predstavlja upoređenje ličnog i porodičnog dohotka i javnih troškova za život

poređenje ličnog i porodičnog do otka,h

ene bašte se stvara klju, onda gasovi sl

ada sunčevi zraci pro

Sa povećanjem gasA. temperatura na zemlji se smanjuje B. padavine su malo zagađene C. temperatura na zemlji se povećava D. suše su manje

ovi: I. Savjet Evropske Unije ima dva dijela, koji su o

država čl glavnu ulogu anica i imaju

anica i imaju

aju izvršnu ulogu i odluku

K

D. II i III

A PPRROOFFEESSIIOONNAALLNNEE ŠŠKKOOLLEE IIIIII(ADMINISTRACIJA,EKONOMIJA,ADMINISTRIRANJE BIZNISA, HOTELERSTVO,

TURIZAM)

17

83.

A. zakon jedne države, iz koga ne proizilazi nijedan zakon jedne demokratske države, za to što oni proizilaze iz međunarodnih konvencija

okratske

okratske i nezavisne države edne demokratske, suverene i nezavisne

lni

85. atak Sekretarijata i Visoke Komisije Ujedinjenih Nacija za Ljudska prava?

A. Kontrola i promocija preko obrazovanja i javnih informativnih programa, Dekleracija

ezbjednost birača C. Koordinacija i kontrola ekonomske politike država članica Ujedinjenih Naroda

i

Ustav je: osnovni

B. osnovni zakon jedne države, iz koga proizilazi većina zakona jedne demdržave

C. krivični zakon jedne suverene, demD. osnovni zakon iznad predsjednika i vlade j

države

84. oji su glavni integracioni ciljevi koji bi trebali da budu da bi imali regionalnu integraciju?

K

A. religiozni, pravni, poljoprivredni B. kulturni, religiozni, sportski i individuaC. obrazovni, ljudski, religiozni i ideološki D. politički, ekonomski, obrazovni, kulturni i sportski  Koji je zad

o ljudskim pravima i zloupotreba govora B. Kontrola oružja, ljudskih prava, kontrola i b

D. Otklanjanje boraca, kriznih žarišta, povratak mira i ljudskih prava u jednoj državposlije rata

EKONOMIJA I PREDUZJETNIŠTVO

ili svake robne jedinice od uvoza poznate su kao:

87. i na nivou države poznati su kao:

88. Uloženi kapital biće efikasan ili povratak norme biće veći ako su uložena sredstva

86. Porezi od uvoza koje država uzima prema procjeni roba od uvoza

A. kvota B. carinska tarifaC. subvencije D. bez carinska barijera

Kolektivni ugovor koji su vezanA. posebni B. tehnički C. opšti D. informativni

obezbjeđena od: A. ličnih sredstava B. unutrašnjih kredita C. vanjskih kredita D. tržišnih finansija

A PPRROOFFEESSIIOONNAALLNNEE ŠŠKKOOLLEE IIIIII(ADMINISTRACIJA,EKONOMIJA,ADMINISTRIRANJE BIZNISA, HOTELERSTVO,

TURIZAM)

18

89 i razvoj Kosova:

i kalijum vo, cink, magnezijum i ugalj

a i indijum

90. U ta eravnotežu

tržiš i zahtjeva da b i. Šta treba

91. Glavn opolske konkurencije su:

čnih zamjena , egzistencija

, sposobnosti koje utiču na cijene, egzistencija a

stencija dvije ili više firmi na tržištu, i nedostak

življavanje ekono u monetarne politike je riječ o:

A onetarne ponude B oreza i taksi C poreza i taksi

ne ponude

93. K 1 70

dodatno zadovoljstvo potrošača koji uzimaju od dodatne jedinice proizvoda i

upljene usluge

e i usluge koje oni proizvode

D. zadovoljstvo kupaca i prodavaca postiže se kada se realizuju njihovi ciljevi

. Koje od ruda imaju veliki uticaj na privrednA. aluminijum, cink, bakar B. oloC. nikal, kalijum, hrom i živD. olovo, zlato, aluminijum

č jednu nta, znači imamo višak ponuda

ki B na slici imamo

i došli do ravnoteže u trgovinda se desi sa cijenama tako da stignemo ravnotežu tržišta?

A. na početku cijene trebalo bi da se smanje a poslije da se povećaju

B. na početku cijene trebalo bi povećati a poslije ih smanjiti

C. cijene bi trebalo povećati cijene bi trebalo smanjiti D.

e osobine monA. prisustvo jednog velikog broja firmi na tržištu, sloboda bavljena biznisom i

sposobnost firme da utiče na cijene B. prodaja homogenih proizvoda na tržištu, opstanak sli

prepreka na ulazu C. izostatak sličnih zamjena

prepreka na ulazu u tim granam. da su cijene lako različite, egziD

slične zamjene 92. Za v omske recesije mjere koje preduzima država za orijeme ekon

mije u okvir. povećanju m

p. povećanjusmanjenju .

D. smanjenju monetar olika će biti norma nezaposlenosti ako je broj stanovnika u jednoj državi 0 000, broj radne snage je 1050000, a broj radnika je 220000:

A. 13.00% B. 19.95% C. 20. 95% D. 24.00%

94. Za totalni dobitak kaže se A.

kupljene usluge namijenjene potrošaču B. totalno zadovoljstvo potrošača koji uzima proizvode i k

namijenjene potrošačima C. totalno zadovoljstvo proizvođača koji realizuje proizvod

A PPRROOFFEESSIIOONNAALLNNEE ŠŠKKOOLLEE IIIIII(ADMINISTRACIJA,EKONOMIJA,ADMINISTRIRANJE BIZNISA, HOTELERSTVO,

TURIZAM)

19

95. aj na

raacije u vezi tržišta

o radno mjesto C. materijalnom obezbjeđenju radnika putem plata i ostalih primanja

g mjesta, 96. U postaju:

ABC. država kao dužnik, ako prodaje vrijednosne papire

97. redstavlja bilanA. Rezultati e B. Finansijs u C. Razmjena kapitala akcionara u jednom određenom datumu

98. Fun

preduzeća su: A. aktivno štanjem proizvoda i usluga B. aktivno komunikacijom sa tržištem i

informacije da se privuku potencijalni kupci C. aktivnosti u vezi sa distribucijom i prodajom proizvoda i usluga D. aktivnosti u vezi sa pripremom radne snage i upotrebom nove tehnologije

100. O kakvom modelu upravljanja se radi kada vlasnik preduzeća sam upravlja? A. indirektno upravljanje B. mješovito upravljanje C. direktno upravljanje D. participno radničko upravljanje

95. aj na podizanje efikasnosti u preduzeću i

raacije u vezi tržišta

o radno mjesto C. materijalnom obezbjeđenju radnika putem plata i ostalih primanja

g mjesta, 96. U postaju:

ABC. država kao dužnik, ako prodaje vrijednosne papire

97. redstavlja bilanA. Rezultati e B. Finansijs u C. Razmjena kapitala akcionara u jednom određenom datumu

98. Fun

preduzeća su: A. aktivno štanjem proizvoda i usluga B. aktivno komunikacijom sa tržištem i

informacije da se privuku potencijalni kupci C. aktivnosti u vezi sa distribucijom i prodajom proizvoda i usluga D. aktivnosti u vezi sa pripremom radne snage i upotrebom nove tehnologije

100. O kakvom modelu upravljanja se radi kada vlasnik preduzeća sam upravlja? A. indirektno upravljanje B. mješovito upravljanje C. direktno upravljanje D. participno radničko upravljanje

Materijalni motiv radnika ima veliki uticMaterijalni motiv radnika ima veliki utic podizanje efikasnosti u preduzeću i di se o: di se o:

A. profesionalnom uzdizanju radnika i njihove informA. profesionalnom uzdizanju radnika i njihove informB. psihološkoj pripremi radnika za njihovB. psihološkoj pripremi radnika za njihov

D. načinu organizacije rada i sistematzacije radnoD. načinu organizacije rada i sistematzacije radno

vrijeme velike inflacije kao gubitnici ili u nepovoljnoj pozici vrijeme velike inflacije kao gubitnici ili u nepovoljnoj poziciji. zajmodovaci, oni koji daju kredite

ji. zajmodovaci, oni koji daju kredite . primaoci, oni koji uzimaju kredite . primaoci, oni koji uzimaju kredite

D. oni koji su investirali njihova sredstva D. oni koji su investirali njihova sredstva

s u situaciji kao finansijsko ogledalo? s u situaciji kao finansijsko ogledalo? finansijske situacije firme za jedn

đenom datum finansijske situacije firme za jedn

đenom datumo određeno vrijemo određeno vrijem

ka situacija firme u jednom odreka situacija firme u jednom odre

D. Protok novca za jedno određeno vrijeme D. Protok novca za jedno određeno vrijeme

kci a proizvodnje je uspješna ako je: A. veliki trošak u proizvodnji a mala produktivnost

kci a proizvodnje je uspješna ako je: A. veliki trošak u proizvodnji a mala produktivnost

jj

B. veliki broj radnika radi a mala je produktivnost B. veliki broj radnika radi a mala je produktivnost C. izvoz je veći a uvoz je manji D. izvoz je mali a uvoz je veći C. izvoz je veći a uvoz je manji D. izvoz je mali a uvoz je veći

99. Promotivna po ji imaju veliki značaj u efikasnosti 99. Promotivna po ji imaju veliki značaj u efikasnosti litika proizvoda i usluga kolitika proizvoda i usluga ko

sti u vezi sa minimalnim ksti u vezi sa minimalnim koosti u vezi sa direktnom i indirektnomsti u vezi sa direktnom i indirektnom