of 199 /199
สร้างสรรค์เยาวชนคนรุ ่นใหม่ผู ้มีวินัยใช้ไอซีที ปีที2 MICROSOFT WORD 2010

MICROSOFT WORD 2010110.164.192.10/6150/images/metting/Present Microsoft Word 2010.pdfคุณประโยชน์ของ Microsoft Word 2010 3. ประกอบเอกสารจากเนื้อหาที่ก

  • Author
    others

  • View
    14

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of MICROSOFT WORD 2010110.164.192.10/6150/images/metting/Present Microsoft Word...

Page 1: MICROSOFT WORD 2010110.164.192.10/6150/images/metting/Present Microsoft Word 2010.pdfคุณประโยชน์ของ Microsoft Word 2010 3. ประกอบเอกสารจากเนื้อหาที่ก

สรางสรรคเยาวชนคนรนใหมผ มวนยใชไอซท ปท 2

MICROSOFT WORD 2010

Page 2: MICROSOFT WORD 2010110.164.192.10/6150/images/metting/Present Microsoft Word 2010.pdfคุณประโยชน์ของ Microsoft Word 2010 3. ประกอบเอกสารจากเนื้อหาที่ก

คณประโยชนของ Microsoft Word 2010 Microsoft Word 2010 ชวยใหเราสามารถสรางและใชเอกสารทมรปลกษณแบบมออาชพรวมกบผ อน โดยการใชชดเครองมอเขยนขอมลและอนเทอรเฟซทใชงานงายรวมกน ตอไปนเปนคณประโยชน 10 อนดบแรกของ Microsoft Word 2010 ซงชวยใหเราสามารถสรางเอกสารทมรปลกษณแบบมออาชพไดรวดเรวยงขน

Microsoft Word 2010

Page 3: MICROSOFT WORD 2010110.164.192.10/6150/images/metting/Present Microsoft Word 2010.pdfคุณประโยชน์ของ Microsoft Word 2010 3. ประกอบเอกสารจากเนื้อหาที่ก

คณประโยชนของ Microsoft Word 2010 1. มเวลามากขนส าหรบการเขยน และใชเวลานอยลงในการจดรปแบบ

• Interface แบบใหมทมงเนนผลลพธจะแสดงเครองมอทเหมาะสมเมอเราตองการ สงผลใหจดรปแบบเอกสารไดอยางรวดเรวและงายดาย เราสามารถคนหาคณลกษณะทถกตองใน Microsoft Word 2010 เพอชวยใหเอกสารของเราสอสารไดอยางมประสทธภาพ

Microsoft Word 2010

Page 4: MICROSOFT WORD 2010110.164.192.10/6150/images/metting/Present Microsoft Word 2010.pdfคุณประโยชน์ของ Microsoft Word 2010 3. ประกอบเอกสารจากเนื้อหาที่ก

คณประโยชนของ Microsoft Word 2010 2. สอสารไดมประสทธภาพมากขนดวยคณลกษณะการ จดรปแบบใหมพรอมกบกราฟกทนาประทบใจ • คณลกษณะการสรางแผนภมและไดอะแกรมแบบใหม ซงไดแก รปรางสามมต (3-D), ความโปรงใส, แสงเงา และลกษณะพเศษอนๆ ทชวยใหเราสามารถสรางกราฟกแบบมออาชพ ซงชวยใหเอกสารมประสทธภาพมากขน การใชลกษณะดวนและชดรปแบบของเอกสาร จะชวยใหเราสามารถเปลยนลกษณะของขอความ ตาราง และกราฟกของทงเอกสาร เพอใหตรงกบลกษณะหรอ

โครงรางสทเราตองการ

Microsoft Word 2010

Page 5: MICROSOFT WORD 2010110.164.192.10/6150/images/metting/Present Microsoft Word 2010.pdfคุณประโยชน์ของ Microsoft Word 2010 3. ประกอบเอกสารจากเนื้อหาที่ก

คณประโยชนของ Microsoft Word 2010 3. ประกอบเอกสารจากเนอหาทก าหนดไวลวงหนาไดอยางรวดเรว

• องคประกอบใน Microsoft Word 2010 สามารถน ามาใชเพอประกอบเอกสารจากเนอหาทมการใชเปนประจ าหรอเนอหาทก าหนดไวลวงหนา เชน ขอความทเปนค าชแจงเรองความรบผดชอบทางกฎหมาย, ขอความพาดหว, แถบขาง, หนาปก และเนอหาประเภทอนๆ สงนชวยใหเราไมตองเสยเวลาโดยไมจ าเปนในการสรางเนอหาซ า และยงชวยใหขอความมความสอดคลองกนใน ทกเอกสารทสรางขนภายในหนวยงาน

Microsoft Word 2010

Page 6: MICROSOFT WORD 2010110.164.192.10/6150/images/metting/Present Microsoft Word 2010.pdfคุณประโยชน์ของ Microsoft Word 2010 3. ประกอบเอกสารจากเนื้อหาที่ก

คณประโยชนของ Microsoft Word 2010 4. สอสารกบผใชในหลากหลายแพลตฟอรมและอปกรณ

• ใน Microsoft Word 2010 เราสามารถใชเอกสารรวมกบผอนได และสามารถแปลงเอกสาร Word เปนแฟม Portable Document Format (PDF) หรอรปแบบ XML Paper Specification (XPS) โดยไมตองใชเครองมอของผผลตรายอน ซงท าใหเราสามารถสอสารกบผใชอนๆ ไดในทกแพลตฟอรม

Microsoft Word 2010

Page 7: MICROSOFT WORD 2010110.164.192.10/6150/images/metting/Present Microsoft Word 2010.pdfคุณประโยชน์ของ Microsoft Word 2010 3. ประกอบเอกสารจากเนื้อหาที่ก

คณประโยชนของ Microsoft Word 2010 5. เปรยบเทยบรนของเอกสารไดอยางรวดเรว

• Microsoft Word 2010 ชวยใหสามารถคนหาการเปลยนแปลงทท าในเอกสารไดงายดาย บานหนาตางตรวจทานแบบ สามบานชวยใหเราสามารถดเอกสารทงสองรน โดยมการท าเครองหมายขอความทถกลบ ขอความทแทรก และขอความ ทถกยายอยางชดเจน

Microsoft Word 2010

Page 8: MICROSOFT WORD 2010110.164.192.10/6150/images/metting/Present Microsoft Word 2010.pdfคุณประโยชน์ของ Microsoft Word 2010 3. ประกอบเอกสารจากเนื้อหาที่ก

คณประโยชนของ Microsoft Word 2010 6. ควบคมกระบวนการตรวจทานเอกสารโดยใช Microsoft Word

2010 และ Microsoft SharePoint Server 2010

• ดวยบรการของเวรกโฟลวทมอยใน Microsoft SharePoint Server 2010 เราสามารถเรมตนและตดตามกระบวนการตรวจทานและอนมตเอกสารภายใน Microsoft Word 2010 เราจงสามารถเรงรอบการตรวจทานเอกสารในองคกร โดยไมตองบงคบใหผใชเรยนรกบเครองมอใหมๆ

Microsoft Word 2010

Page 9: MICROSOFT WORD 2010110.164.192.10/6150/images/metting/Present Microsoft Word 2010.pdfคุณประโยชน์ของ Microsoft Word 2010 3. ประกอบเอกสารจากเนื้อหาที่ก

คณประโยชนของ Microsoft Word 2010 7. เชอมตอเอกสารกบขอมลธรกจ

• จดท าเอกสารสมารทแบบไดนามก ซงจะปรบปรงขอมลเองโดยเชอมตอกบระบบ Back-End โดยใชคณลกษณะการควบคมเอกสารและการผกขอมลแบบใหม การใชคณสมบตการท างานรวมกบ XML ใหม ท าใหองคกรสามารถใชเทม-เพลตอจฉรยะ เพอชวยผใชในการสรางเอกสารทมโครงสรางไดเปนอยางมาก

Microsoft Word 2010

Page 10: MICROSOFT WORD 2010110.164.192.10/6150/images/metting/Present Microsoft Word 2010.pdfคุณประโยชน์ของ Microsoft Word 2010 3. ประกอบเอกสารจากเนื้อหาที่ก

คณประโยชนของ Microsoft Word 2010 8. เพมประสทธภาพในการปองกนขอมลสวนบคคลในเอกสาร

ของเรา

• ตรวจหาและลบความคดเหน ขอความทซอน หรอขอมลทสามารถระบตวบคคลไดซงไมตองการออกจากเอกสาร โดยใชตวตรวจสอบขอมล เพอใหแนใจวาขอมลทมความละเอยดออนจะไมปรากฏ เมอมการเผยแพรเอกสาร

Microsoft Word 2010

Page 11: MICROSOFT WORD 2010110.164.192.10/6150/images/metting/Present Microsoft Word 2010.pdfคุณประโยชน์ของ Microsoft Word 2010 3. ประกอบเอกสารจากเนื้อหาที่ก

คณประโยชนของ Microsoft Word 2010 9. เผยแพรและจดการบลอกโดยตรงจาก Microsoft Word 2010

• เราสามารถเผยแพรเวบบลอก (Blog) ไดจาก Microsoft Word 2010 โดยตรง และสามารถก าหนดให Microsoft Word 2010 เชอมตอโดยตรงกบบลอกของเรา และใชคณสมบตของ Word เพอสรางบลอกดวยคณลกษณะของรปภาพ, ตาราง และการจดรปแบบขอความขนสง

Microsoft Word 2010

Page 12: MICROSOFT WORD 2010110.164.192.10/6150/images/metting/Present Microsoft Word 2010.pdfคุณประโยชน์ของ Microsoft Word 2010 3. ประกอบเอกสารจากเนื้อหาที่ก

คณประโยชนของ Microsoft Word 2010 10. ลดขนาดแฟมและปรบปรงการเรยกคนจากความเสยหาย

• รปแบบแฟม Microsoft Office Word XML ใหมท าใหสามารถลดขนาดแฟมไดอยางมาก พรอมทงยงมการปรบปรงการเรยกคนขอมลส าหรบแฟมทเสยหาย รปแบบใหมนจะชวยประหยดพนทเกบขอมลและความตองการแบนดวดธไดอยางมาก รวมท งชวยลดภาระของบคลากรดานไอท

Microsoft Word 2010

Page 13: MICROSOFT WORD 2010110.164.192.10/6150/images/metting/Present Microsoft Word 2010.pdfคุณประโยชน์ของ Microsoft Word 2010 3. ประกอบเอกสารจากเนื้อหาที่ก

คณประโยชนของ Microsoft Word 2010 รปแบบใหมของล าดบเลข (Numbering)

• ล าดบเลข หรอ Numbering ทเพมเตม

ล าดบเลขตามรปแบบเดมๆ ในรนกอนๆ ยงคงมใหเลอกใชตามปกต แตส าหรบรปแบบใหมๆ ในรนนนน เราสามารถสรางสรรขนไดเองเพมเตมท าใหล าดบเลขไมถกจ ากดใหใชในแบบเดมอกตอไป ดไดจากค าสง Numbering หรอค าสง Multilevel List ในแทบ Home กลม Paragraph

Microsoft Word 2010

Page 14: MICROSOFT WORD 2010110.164.192.10/6150/images/metting/Present Microsoft Word 2010.pdfคุณประโยชน์ของ Microsoft Word 2010 3. ประกอบเอกสารจากเนื้อหาที่ก

คณประโยชนของ Microsoft Word 2010 การคนหาค าทแสนสะดวกดวย Navigation Pane

ค าสงในการคนหาค าหรอขอความในรนนสะดวก รวดเรว และงายมาก โดยเรยกใชค าสง Find ในแทบ Home กลม Editing จากนนตองเลอกวธการคนหาใน Navigation Pane 3 รปแบบ ดงภาพ

Microsoft Word 2010

Page 15: MICROSOFT WORD 2010110.164.192.10/6150/images/metting/Present Microsoft Word 2010.pdfคุณประโยชน์ของ Microsoft Word 2010 3. ประกอบเอกสารจากเนื้อหาที่ก

คณประโยชนของ Microsoft Word 2010 ผลลพธจากการคนหาค าวา “header” โดยวธพมพค าวา “header” ลงไปในชองวางของ Search Option ใน Navigation Pane

ซงเราสามารถเลอกต าแหนงทจะแทนทค าลงไปไดอยางงายดายดวยเชนเดยวกน

Microsoft Word 2010

Page 16: MICROSOFT WORD 2010110.164.192.10/6150/images/metting/Present Microsoft Word 2010.pdfคุณประโยชน์ของ Microsoft Word 2010 3. ประกอบเอกสารจากเนื้อหาที่ก

เรมใชโปรแกรม Microsoft Word 2010 การเรมตนเปดใชโปรแกรม

• คลกทปม Start เลอนตวชเมาสไปท All Programs เลอนตวชเมาสตอไปท Microsoft Office แลวคลกทชอโปรแกรม Microsoft Word 2010

• จากนนจะปรากฏหนาจอแรกซงถอเปนหนาจอหลกของโปรแกรม Microsoft Word 2010 ดงภาพ

Microsoft Word 2010

Page 17: MICROSOFT WORD 2010110.164.192.10/6150/images/metting/Present Microsoft Word 2010.pdfคุณประโยชน์ของ Microsoft Word 2010 3. ประกอบเอกสารจากเนื้อหาที่ก

เรมใชโปรแกรม Microsoft Word 2010

Microsoft Word 2010

Page 18: MICROSOFT WORD 2010110.164.192.10/6150/images/metting/Present Microsoft Word 2010.pdfคุณประโยชน์ของ Microsoft Word 2010 3. ประกอบเอกสารจากเนื้อหาที่ก

เรมใชโปรแกรม Microsoft Word 2010 1. ท าความรจกสวนประกอบของโปรแกรม

แทบค าสง (Tab) หรอรบบอน (Ribbon) หลงจากเปดโปรแกรมขนมาแลวในหนาจอหลกจะเหน Tab ค าสงทมอยดวยกน 8 แทบแตละ Tab ค าสงประกอบดวยค าสงแยกตามกลมการท างาน เราเรยกโดยรวมวา “รบบอน”

Microsoft Word 2010

Page 19: MICROSOFT WORD 2010110.164.192.10/6150/images/metting/Present Microsoft Word 2010.pdfคุณประโยชน์ของ Microsoft Word 2010 3. ประกอบเอกสารจากเนื้อหาที่ก

เรมใชโปรแกรม Microsoft Word 2010

Microsoft Word 2010

Page 20: MICROSOFT WORD 2010110.164.192.10/6150/images/metting/Present Microsoft Word 2010.pdfคุณประโยชน์ของ Microsoft Word 2010 3. ประกอบเอกสารจากเนื้อหาที่ก

เรมใชโปรแกรม Microsoft Word 2010

Microsoft Word 2010

Page 21: MICROSOFT WORD 2010110.164.192.10/6150/images/metting/Present Microsoft Word 2010.pdfคุณประโยชน์ของ Microsoft Word 2010 3. ประกอบเอกสารจากเนื้อหาที่ก

เรมใชโปรแกรม Microsoft Word 2010 2. แถบเครองมอดวน (Quick Access Toolbar)

เปนแถบเกบค าสงทใชงานบอยๆ เอาไวเพอเรยกใชไดทนทโดยตรงไมตองผานเขาไปยงแทบค าสงตางๆ เราสามารถก าหนดใหแถบเครองมอดวนนนมเฉพาะปมค าสงทเราเองมกจะเรยกใชงานเปนประจ าไดดวยตนเอง ซงสามารถท าไดโดย

Microsoft Word 2010

Page 22: MICROSOFT WORD 2010110.164.192.10/6150/images/metting/Present Microsoft Word 2010.pdfคุณประโยชน์ของ Microsoft Word 2010 3. ประกอบเอกสารจากเนื้อหาที่ก

เรมใชโปรแกรม Microsoft Word 2010 3. แถบชอเรอง (Title Bar)

เปนแถบบอกชอโปรแกรมและชอไฟลเอกสารทถกเปดขนมาใชในขณะนน กรณทเปดโปรแกรมขนมาใชครงแรกจะเหนวาคาเรมตนจะตงชอไฟลวา “Document1”

Microsoft Word 2010

Page 23: MICROSOFT WORD 2010110.164.192.10/6150/images/metting/Present Microsoft Word 2010.pdfคุณประโยชน์ของ Microsoft Word 2010 3. ประกอบเอกสารจากเนื้อหาที่ก

เรมใชโปรแกรม Microsoft Word 2010 4. ตวกระพรบ/จดแทรกขอความ (Curser)

ตวกระพรบ /จดแทรกขอความจะอยในพนทท างาน (เสมอนหนากระดาษ) ท าหนาทบอกต าแหนงปจจบนส าหรบการแทรกขอความหรอปอนขอความใหม

Microsoft Word 2010

Page 24: MICROSOFT WORD 2010110.164.192.10/6150/images/metting/Present Microsoft Word 2010.pdfคุณประโยชน์ของ Microsoft Word 2010 3. ประกอบเอกสารจากเนื้อหาที่ก

เรมใชโปรแกรม Microsoft Word 2010 5. แถบเลอนหนากระดาษ (Scrollbar)

แถบเลอนแนวตง (Vertical Scrollbar) ใชส าหรบเลอนหนากระดาษขนหรอเลอนลง สวนแถบเลอนแนวนอน (Horizontal Scrollbar) ใชส าหรบเลอนหนากระดาษไปทางซายหรอเลอนไปทางขวา ต าแหนงของแถบเลอนแนวนอนจะอยตดกบบรเวณแถบแสดงสถานะของโปรแกรม

Microsoft Word 2010

Page 25: MICROSOFT WORD 2010110.164.192.10/6150/images/metting/Present Microsoft Word 2010.pdfคุณประโยชน์ของ Microsoft Word 2010 3. ประกอบเอกสารจากเนื้อหาที่ก

เรมใชโปรแกรม Microsoft Word 2010 6. แถบแสดงสถานะโปรแกรม (Status Bar) อยดานลางสดของหนาจอโปรแกรมจะท าหนาทบอกถงสถานะของโปรแกรมทเปนอยในขณะนน เชน บอกต าแหนงของตวกระพรบ/จดแทรกขอความ บอกจ านวนค าทนบไดในเอกสาร เปนตน

Microsoft Word 2010

Page 26: MICROSOFT WORD 2010110.164.192.10/6150/images/metting/Present Microsoft Word 2010.pdfคุณประโยชน์ของ Microsoft Word 2010 3. ประกอบเอกสารจากเนื้อหาที่ก

เรมใชโปรแกรม Microsoft Word 2010 7. ปมปรบเปลยนมมมอง (View Shortcuts) เปนปมค าสงทางลดของแทบ View กลม Document View ใชในการปรบเปลยนมมมองหนากระดาษ

Microsoft Word 2010

Page 27: MICROSOFT WORD 2010110.164.192.10/6150/images/metting/Present Microsoft Word 2010.pdfคุณประโยชน์ของ Microsoft Word 2010 3. ประกอบเอกสารจากเนื้อหาที่ก

เรมใชโปรแกรม Microsoft Word 2010 8. ปมยอ-ขยายพนทท างาน (Zoom Level & Zoom Slider) เปนปมค าสงทางลดของแทบ View กลม Zoom ใชเมอตองการปรบยอ-ขยายขนาดของพนทท างาน

Microsoft Word 2010

Page 28: MICROSOFT WORD 2010110.164.192.10/6150/images/metting/Present Microsoft Word 2010.pdfคุณประโยชน์ของ Microsoft Word 2010 3. ประกอบเอกสารจากเนื้อหาที่ก

เรมใชโปรแกรม Microsoft Word 2010 การซอนหรอแสดง Ribbon การใชงาน Ribbon ซงเปนเครองมอทเพมเขามาใหมส าหรบชด Office 2007 เปนตนมานน ในบางครงในขณะท างานหากเราตองการซอนเครองมอ Ribbon เพอใหเหนพนทการท างานของเอกสารไดทงหนากสามารถท าการซอนหรอแสดงเครองมอ Ribbon ไดโดยการกดแปน Ctrl+F1 หรอใชวธดงน 1. คลกขวาทแทบ Ribbon ใดๆ 2. คลกเลอกค าสง Minimize the Ribbon

Microsoft Word 2010

Page 29: MICROSOFT WORD 2010110.164.192.10/6150/images/metting/Present Microsoft Word 2010.pdfคุณประโยชน์ของ Microsoft Word 2010 3. ประกอบเอกสารจากเนื้อหาที่ก

เรมใชโปรแกรม Microsoft Word 2010 การใชปมค าสงตางๆ บน Ribbon

สญลกษณตางๆ บนรบบอนทควรรจก เพอการเรยกใชไดอยางถกตอง

Microsoft Word 2010

Page 30: MICROSOFT WORD 2010110.164.192.10/6150/images/metting/Present Microsoft Word 2010.pdfคุณประโยชน์ของ Microsoft Word 2010 3. ประกอบเอกสารจากเนื้อหาที่ก

การจดการกบตวอกษรและตรวจทานเอกสาร

การปรบแตงรปแบบตวอกษร (Format Fonts)

โดยการใชค าสงบน Mini Toolbar ในการจดการรปแบบฟอนตเบองตน เชน ตวหนา เอยง ขดเสนใต เปลยนส ขนาด เปนตน 1. ลากเมาสคลมค าวา “Windows 7” กอนแลว Mini Toolbar

จะปรากฏขนใหเหนจางๆ 2. คลกปมบน Mini Toolbar

เพอท าใหเปนตวหนา ตวเอยง หรอขดเสนใต 3. ตรวจดผลลพธทได

Microsoft Word 2010

Page 31: MICROSOFT WORD 2010110.164.192.10/6150/images/metting/Present Microsoft Word 2010.pdfคุณประโยชน์ของ Microsoft Word 2010 3. ประกอบเอกสารจากเนื้อหาที่ก

การจดการกบตวอกษรและตรวจทานเอกสาร โดยใชค าสงบนแทบ Home กลม Font เพอการจดการรปแบบฟอนตทหลากหลายกวา

Microsoft Word 2010

Page 32: MICROSOFT WORD 2010110.164.192.10/6150/images/metting/Present Microsoft Word 2010.pdfคุณประโยชน์ของ Microsoft Word 2010 3. ประกอบเอกสารจากเนื้อหาที่ก

การจดการกบตวอกษรและตรวจทานเอกสาร โดยการใช Font Dialog box

ค าสงอนๆ บนหนาตาง Font ใชเพอเลอกการจดการกบรปแบบฟอนตในรายละเอยดทครบถวนทกค าสง เพราะในหนาตาง Font นจะมค าสงอกมากมายทไมสามารถแสดงเปนปมค าสงครบทงหมดไดบน Ribbon โดยสามารถเรยกใชค าสง ไดดงน 1. คลกทแทบ Home กลม Font 2. คลกปม บนแทบ Home กลม Font เพอเปด Font Dialog box 3. คลกเลอกแทบ Font หรอแทบ Advanced 4. คลกเลอกค าสงทตองการ 5. คลกปม OK

Microsoft Word 2010

Page 33: MICROSOFT WORD 2010110.164.192.10/6150/images/metting/Present Microsoft Word 2010.pdfคุณประโยชน์ของ Microsoft Word 2010 3. ประกอบเอกสารจากเนื้อหาที่ก

การจดการกบตวอกษรและตรวจทานเอกสาร

Microsoft Word 2010

Page 34: MICROSOFT WORD 2010110.164.192.10/6150/images/metting/Present Microsoft Word 2010.pdfคุณประโยชน์ของ Microsoft Word 2010 3. ประกอบเอกสารจากเนื้อหาที่ก

การจดการกบตวอกษรและตรวจทานเอกสาร การก าหนดรปแบบฟอนตใหเปนคาเรมตน

• คลกทปมบนแทบ Home กลม Font เพอเปด Font Dialog box

1. คลกทปมหวลกศรชลงของ Complex scripts และ Latin text เพอเลอกแบบฟอนต (Font) เลอกสไตล (Font Style) และขนาด (Size) อาจใชวธการพมพตวเลขลงในชองกได

2. จากนนใหคลกทปม เพอต งเปนคาเรมตนส าหรบทกครงทเปดใชโปรแกรม Word

3. คลกปม OK

Microsoft Word 2010

Page 35: MICROSOFT WORD 2010110.164.192.10/6150/images/metting/Present Microsoft Word 2010.pdfคุณประโยชน์ของ Microsoft Word 2010 3. ประกอบเอกสารจากเนื้อหาที่ก

การจดการกบตวอกษรและตรวจทานเอกสาร

Microsoft Word 2010

Page 36: MICROSOFT WORD 2010110.164.192.10/6150/images/metting/Present Microsoft Word 2010.pdfคุณประโยชน์ของ Microsoft Word 2010 3. ประกอบเอกสารจากเนื้อหาที่ก

การจดการกบตวอกษรและตรวจทานเอกสาร เปลยนขนาดฟอนต

1. ลากเมาสคลมขอความทตองการเปลยนขนาดฟอนตกอน

2. คลกทแทบ Home กลม Font คลกค าสง Font Size 3. เลอกเปลยนขนาดฟอนตตามตองการ

Microsoft Word 2010

Page 37: MICROSOFT WORD 2010110.164.192.10/6150/images/metting/Present Microsoft Word 2010.pdfคุณประโยชน์ของ Microsoft Word 2010 3. ประกอบเอกสารจากเนื้อหาที่ก

การจดการกบตวอกษรและตรวจทานเอกสาร เปลยนแบบฟอนต

1. ลากเมาสคลมขอความทตองการเปลยนแบบฟอนตกอน

2. คลกทแทบ Home กลม Font คลกค าสง Font 3. เลอกเปลยนแบบฟอนตตามตองการ

Microsoft Word 2010

Page 38: MICROSOFT WORD 2010110.164.192.10/6150/images/metting/Present Microsoft Word 2010.pdfคุณประโยชน์ของ Microsoft Word 2010 3. ประกอบเอกสารจากเนื้อหาที่ก

การจดการกบตวอกษรและตรวจทานเอกสาร ท าใหเปนตวยก (Superscript) หรอตวหอย (Subscript)

• โดยท าการเปด Font Dialog box ขนมากอน ในแทบ Font กลมค าสง Effects 1. ลากเมาสคลมขอความทตองการท าใหเปนตวยกหรอตวหอย (ใช

แปน Ctrl ชวยในการเลอกขอความทไมตดกน)

2. คลกเลอกค าสง Superscript หรอ Subscript คลก OK 3. ตรวจดผลลพธทได

Microsoft Word 2010

Page 39: MICROSOFT WORD 2010110.164.192.10/6150/images/metting/Present Microsoft Word 2010.pdfคุณประโยชน์ของ Microsoft Word 2010 3. ประกอบเอกสารจากเนื้อหาที่ก

การจดการกบตวอกษรและตรวจทานเอกสาร ท าใหเปนตวยก (Superscript) หรอตวหอย (Subscript)

Microsoft Word 2010

Page 40: MICROSOFT WORD 2010110.164.192.10/6150/images/metting/Present Microsoft Word 2010.pdfคุณประโยชน์ของ Microsoft Word 2010 3. ประกอบเอกสารจากเนื้อหาที่ก

การจดการกบตวอกษรและตรวจทานเอกสาร ท าใหมเสนขดฆา 1 เสน (Strikethrough) หรอ 2 เสน (Double strikethrough) • โดยท าการเปด Font Dialog box ขนมากอน ในแทบ Font กลมค าสง Effects

1. ลากเมาสคลมขอความทตองการท าใหมเสนขดฆา 1 เสน หรอ 2 เสน

2. คลกเลอกค าสง Strikethrough หรอ Double strikethrough คลก OK 3. ตรวจดผลลพธทได

Microsoft Word 2010

Page 41: MICROSOFT WORD 2010110.164.192.10/6150/images/metting/Present Microsoft Word 2010.pdfคุณประโยชน์ของ Microsoft Word 2010 3. ประกอบเอกสารจากเนื้อหาที่ก

การจดการกบตวอกษรและตรวจทานเอกสาร

• ท าใหตวอกษรภาษาองกฤษเปนตวพมพใหญ

โดยท าการเปด Font Dialog box ขนมากอน ในแทบ Font กลมค าสง Effects

1. ลากเมาสคลมขอความทตองการท าใหเปนตวพมพใหญ 2. คลกเลอกค าสง Small caps หรอ All caps คลก OK

3. ตรวจดผลลพธทได

Microsoft Word 2010

Page 42: MICROSOFT WORD 2010110.164.192.10/6150/images/metting/Present Microsoft Word 2010.pdfคุณประโยชน์ของ Microsoft Word 2010 3. ประกอบเอกสารจากเนื้อหาที่ก

การจดการกบตวอกษรและตรวจทานเอกสาร

• ท าใหมระยะหางระหวางตวอกษร (Character Spacing)

1. ลากเมาสคลมขอความทตองการท าใหมระยะหางระหวางตวอกษรหรอชองไฟเพมขน 2. เปด Font Dialog box ขนมากอน คลกทแทบ Advance กลมค าสง

Character Spacing 3. ทชอง Spacing: ใหคลกเลอกค าสง Expanded

4. ทชอง By: ใหพมพหรอคลกเลอกขนาดระยะหางตามตองการ คลกป ม OK

5. ตรวจดผลลพธทได

Microsoft Word 2010

Page 43: MICROSOFT WORD 2010110.164.192.10/6150/images/metting/Present Microsoft Word 2010.pdfคุณประโยชน์ของ Microsoft Word 2010 3. ประกอบเอกสารจากเนื้อหาที่ก

การจดการกบตวอกษรและตรวจทานเอกสาร ท าใหมระยะหางระหวางตวอกษร (Character Spacing)

Microsoft Word 2010

Page 44: MICROSOFT WORD 2010110.164.192.10/6150/images/metting/Present Microsoft Word 2010.pdfคุณประโยชน์ของ Microsoft Word 2010 3. ประกอบเอกสารจากเนื้อหาที่ก

การจดการกบตวอกษรและตรวจทานเอกสาร การจดรปแบบอยางรวดเรวดวย Quick Style

Quick Style คอ ชอรปแบบของการจดการรปแบบตวอกษรซงรวมไปถงขนาด ส ลกษณะ การเยอง ระยะหางระหวางยอหนา เปนตน แตละสไตลจะแตกตางกนและมชอเรยกเฉพาะ การน า Quick Style มาใชจะชวยใหเราสามารถปรบแตงรปแบบขอความ ยอหนาหรอตวอกษรไดอยางรวดเรว และสวยงาม กลมค าสง Styles จะอยในแทบ Home การเรยกใชงาน Quick Style ท าไดดงน

Microsoft Word 2010

Page 45: MICROSOFT WORD 2010110.164.192.10/6150/images/metting/Present Microsoft Word 2010.pdfคุณประโยชน์ของ Microsoft Word 2010 3. ประกอบเอกสารจากเนื้อหาที่ก

การจดการกบตวอกษรและตรวจทานเอกสาร การจดรปแบบอยางรวดเรวดวย Quick Style

1. ลากเมาสคลมขอความทตองการ 2. คลกทแทบ Home กลม Styles

3. คลกปม More เพอเลอกแบบ Quick Style ทตองการ 4. ตรวจดผลลพธทได

Microsoft Word 2010

Page 46: MICROSOFT WORD 2010110.164.192.10/6150/images/metting/Present Microsoft Word 2010.pdfคุณประโยชน์ของ Microsoft Word 2010 3. ประกอบเอกสารจากเนื้อหาที่ก

การจดการกบตวอกษรและตรวจทานเอกสาร การยกเลกการจดรปแบบหรอการใชสไตล

1. ลากเมาสคลมขอความทตองการ 2. คลกทแทบ Home กลม Styles 3. คลกเลอกรปแบบ Normal เพอท าใหกลบคนสสภาพเดมกอนมการจดรปแบบ (ตามคา Default) หรอ

4. คลกทค าสง Clear Formatting เพอลางรปแบบทเคยก าหนดไว

Microsoft Word 2010

Page 47: MICROSOFT WORD 2010110.164.192.10/6150/images/metting/Present Microsoft Word 2010.pdfคุณประโยชน์ของ Microsoft Word 2010 3. ประกอบเอกสารจากเนื้อหาที่ก

การจดการกบตวอกษรและตรวจทานเอกสาร การใสสญลกษณหวขอยอย (Bullets)

1. ลากคลมหรอคลกเลอกขอความทตองการก าหนดใหมสญลกษณหวขอยอย

2. คลกทหวลกศรชลงของค าสง Bullets ในแทบ Home กลม Paragraph 3. คลกเลอกรปแบบสญลกษณหวขอยอยทตองการ 4. ตรวจดผลลพธทได

Microsoft Word 2010

Page 48: MICROSOFT WORD 2010110.164.192.10/6150/images/metting/Present Microsoft Word 2010.pdfคุณประโยชน์ของ Microsoft Word 2010 3. ประกอบเอกสารจากเนื้อหาที่ก

การจดการกบตวอกษรและตรวจทานเอกสาร การใสสญลกษณหวขอยอย (Bullets)

Microsoft Word 2010

Page 49: MICROSOFT WORD 2010110.164.192.10/6150/images/metting/Present Microsoft Word 2010.pdfคุณประโยชน์ของ Microsoft Word 2010 3. ประกอบเอกสารจากเนื้อหาที่ก

การจดการกบตวอกษรและตรวจทานเอกสาร กรณเลอกรปแบบสญลกษณหวขอยอยกอนพมพ 1. คลกทหวลกศรชลงของค าสง Bullets ในแทบ Home กลม Paragraph 2. คลกเลอกรปแบบสญลกษณหวขอยอยทตองการ 3. พมพขอความทเปนหวขอยอยลงไป กดแปน Enter เพอขนหวขอใหม

Microsoft Word 2010

Page 50: MICROSOFT WORD 2010110.164.192.10/6150/images/metting/Present Microsoft Word 2010.pdfคุณประโยชน์ของ Microsoft Word 2010 3. ประกอบเอกสารจากเนื้อหาที่ก

การจดการกบตวอกษรและตรวจทานเอกสาร การใสหมายเลขล าดบขอ (Numbering) 1. ลากคลมหรอคลกเลอกขอความทตองการก าหนดหมายเลขล าดบหวขอ 2. คลกหวลกศรชลงของค าสง Numbering ในแทบ Home กลม Paragraph 3. คลกเลอกรปแบบหมายเลขล าดบหวขอทตองการ 4. ตรวจดผลลพธทได

Microsoft Word 2010

Page 51: MICROSOFT WORD 2010110.164.192.10/6150/images/metting/Present Microsoft Word 2010.pdfคุณประโยชน์ของ Microsoft Word 2010 3. ประกอบเอกสารจากเนื้อหาที่ก

การจดการกบตวอกษรและตรวจทานเอกสาร การสรางรปแบบใหมของหมายเลขล าดบขอ 1. คลกต าแหนงหวลกศรชลงทค าสง Numbering ในแทบ Home กลม Paragraph

2. คลกทค าสง Define New Number Format…

3. ท Number style: คลกหวลกศรชลงเพอเลอกรปแบบตวเลขทตองการ 4. หากตองการรปแบบทมขอความดวยใหพมพขอความดานหนาหมายเลข

ล าดบหวขอ 5. คลกปม OK

6. ตรวจดผลลพธทได

Microsoft Word 2010

Page 52: MICROSOFT WORD 2010110.164.192.10/6150/images/metting/Present Microsoft Word 2010.pdfคุณประโยชน์ของ Microsoft Word 2010 3. ประกอบเอกสารจากเนื้อหาที่ก

การจดการกบตวอกษรและตรวจทานเอกสาร การสรางรปแบบใหมของหมายเลขล าดบขอ

Microsoft Word 2010

Page 53: MICROSOFT WORD 2010110.164.192.10/6150/images/metting/Present Microsoft Word 2010.pdfคุณประโยชน์ของ Microsoft Word 2010 3. ประกอบเอกสารจากเนื้อหาที่ก

การจดการกบตวอกษรและตรวจทานเอกสาร การก าหนดหมายเลขเรมตนใหกบหวขอ

1. ลากคลมหรอคลกเลอกหวขอทตองการเปลยนแปลงหมายเลขล าดบขอ 2. คลกต าแหนงหวลกศรชลงทค าสง Numbering ในแทบ Home กลม

Paragraph

3. ทค าสง Set Numbering Value…

4. พมพตวเลขเพอก าหนดหมายเลขเรมตนในชอง Set value to:

5. คลกปม OK 6. ตรวจดผลลพธทได

Microsoft Word 2010

Page 54: MICROSOFT WORD 2010110.164.192.10/6150/images/metting/Present Microsoft Word 2010.pdfคุณประโยชน์ของ Microsoft Word 2010 3. ประกอบเอกสารจากเนื้อหาที่ก

การจดการกบตวอกษรและตรวจทานเอกสาร การก าหนดหมายเลขเรมตนใหกบหวขอ

Microsoft Word 2010

Page 55: MICROSOFT WORD 2010110.164.192.10/6150/images/metting/Present Microsoft Word 2010.pdfคุณประโยชน์ของ Microsoft Word 2010 3. ประกอบเอกสารจากเนื้อหาที่ก

การจดการกบตวอกษรและตรวจทานเอกสาร การใชหมายเลขแบบหลายระดบ (Multilevel List) 1. ลากคลมหรอคลกเลอกขอความทตองการก าหนดหมายเลขล าดบหวขอ 2. คลกค าสง Multilevel List ในแทบ Home กลม Paragraph

3. คลกเลอกรปแบบหมายเลขล าดบหวขอทตองการ 4. ตรวจดผลลพธทได

Microsoft Word 2010

Page 56: MICROSOFT WORD 2010110.164.192.10/6150/images/metting/Present Microsoft Word 2010.pdfคุณประโยชน์ของ Microsoft Word 2010 3. ประกอบเอกสารจากเนื้อหาที่ก

การจดการกบตวอกษรและตรวจทานเอกสาร การยกเลกการใชหวขอทเปน Bullet & Numbering

1. ลากคลมหรอคลกเลอกหวขอทตองการยกเลกหมายเลขล าดบหวขอ 2. คลกค าสง Bullet หรอ Numbering ในแทบ Home กลม Paragraph

3. คลกเลอกค าสง None 4. ตรวจดผลลพธทได

Microsoft Word 2010

Page 57: MICROSOFT WORD 2010110.164.192.10/6150/images/metting/Present Microsoft Word 2010.pdfคุณประโยชน์ของ Microsoft Word 2010 3. ประกอบเอกสารจากเนื้อหาที่ก

การจดการกบตวอกษรและตรวจทานเอกสาร การก าหนดระยะหางระหวางยอหนา (Paragraph Spacing) 1. คลกเลอกยอหนาทตองการก าหนดใหมระยะหางระหวางยอหนา 2. คลกค าสง Spacing ในแทบ Page Layout กลม Paragraph

3. คลกในชองทค าสง Before คอ ระยะหางในสวนดานบนของยอหนาทเลอกไว 4. ใหใสตวเลขส าหรบระยะหางตามตองการ (หนวยเปน point) หรอ... 5. ในชองทค าสง After คอ ระยะหางในสวนดานลางของยอหนาทเลอกไว ใหใส

ตวเลขส าหรบระยะหางตามตองการ (หนวยเปน point) 6. ตรวจดผลลพธทได

Microsoft Word 2010

Page 58: MICROSOFT WORD 2010110.164.192.10/6150/images/metting/Present Microsoft Word 2010.pdfคุณประโยชน์ของ Microsoft Word 2010 3. ประกอบเอกสารจากเนื้อหาที่ก

การจดการกบตวอกษรและตรวจทานเอกสาร การเวนระยะหางระหวางบรรทด (Line Spacing) 1. ลากคลมหรอคลกเลอกขอความทตองการเวนระยะหางระหวางบรรทดใหม 2. คลกค าสง Line spacing ทแทบ Home กลม Paragraph 3. คลกเลอกระยะหางทตองการ เชน 1.0, 1.15, 1.5, 2.0 เปนตน หรอ... 1. คลกทค าสง Line Spacing Options… 2. คลกเลอกและพมพตวเลขระยะหางตามทตองการ 3. คลกปม OK

Microsoft Word 2010

Page 59: MICROSOFT WORD 2010110.164.192.10/6150/images/metting/Present Microsoft Word 2010.pdfคุณประโยชน์ของ Microsoft Word 2010 3. ประกอบเอกสารจากเนื้อหาที่ก

การจดการกบตวอกษรและตรวจทานเอกสาร การเวนระยะหางระหวางบรรทด (Line Spacing)

Microsoft Word 2010

Page 60: MICROSOFT WORD 2010110.164.192.10/6150/images/metting/Present Microsoft Word 2010.pdfคุณประโยชน์ของ Microsoft Word 2010 3. ประกอบเอกสารจากเนื้อหาที่ก

การจดการกบตวอกษรและตรวจทานเอกสาร

การตรวจสอบและแกไขค าสะกดและไวยากรณ (Spelling & Grammar) • การแกไขกรณพมพหรอสะกดผด (Correcting Spelling)

1. ลากคลมหรอคลกเมาสบนค าทมการขดเสนใตหยกสแดง 2. คลกขวาบนค านน แลวเลอกค าทถกตองจาก Shortcut ทปรากฏ

Microsoft Word 2010

Page 61: MICROSOFT WORD 2010110.164.192.10/6150/images/metting/Present Microsoft Word 2010.pdfคุณประโยชน์ของ Microsoft Word 2010 3. ประกอบเอกสารจากเนื้อหาที่ก

การจดการกบตวอกษรและตรวจทานเอกสาร

การตรวจสอบและแกไขค าสะกดและไวยากรณ (Spelling & Grammar) • การแกไขกรณพมพหรอสะกดผด (Correcting Spelling)

1. ลากคลมหรอคลกเมาสบนค าทมการขดเสนใตหยกสแดง 2. คลกขวาบนค านน แลวเลอกค าทถกตองจาก Shortcut ทปรากฏ

Microsoft Word 2010

Page 62: MICROSOFT WORD 2010110.164.192.10/6150/images/metting/Present Microsoft Word 2010.pdfคุณประโยชน์ของ Microsoft Word 2010 3. ประกอบเอกสารจากเนื้อหาที่ก

การจดการกบตวอกษรและตรวจทานเอกสาร การตรวจสอบและแกไขค าสะกดและไวยากรณ (Spelling & Grammar) • การแกไขกรณพมพผดหลกไวยากรณ (Grammar Errors)

1. ลากคลมหรอคลกเมาสบนค าทมการขดเสนใตหยกสเขยว 2. คลกขวาบนค านน แลวเลอกค าทถกตองจาก Shortcut ทปรากฏ

Microsoft Word 2010

Page 63: MICROSOFT WORD 2010110.164.192.10/6150/images/metting/Present Microsoft Word 2010.pdfคุณประโยชน์ของ Microsoft Word 2010 3. ประกอบเอกสารจากเนื้อหาที่ก

การจดการกบตวอกษรและตรวจทานเอกสาร การตรวจสอบและแกไขค าสะกดและไวยากรณ (Spelling & Grammar) • การแกไขกรณพมพผดหลกไวยากรณ (Grammar Errors) หรอ

1. ทค าสง Spelling & Grammar ในแทบ Review กลม Proofing

2.คลกเลอกตวอยางค าทถกตองจาก ในกลอง Suggestions:

3.คลกปม Change เพอน าค าทเลอก ไวแทนทลงไป

4.คลกปม Cancel เมอเสรจสนการท างาน

Microsoft Word 2010

Page 64: MICROSOFT WORD 2010110.164.192.10/6150/images/metting/Present Microsoft Word 2010.pdfคุณประโยชน์ของ Microsoft Word 2010 3. ประกอบเอกสารจากเนื้อหาที่ก

การจดการกบตวอกษรและตรวจทานเอกสาร การแกไขและแทรกขอความอตโนมต (Auto Correct Option) 1. คลกทแทบ File ในหนารายการ Help Options 2. คลกทปมค าสง AutoCorrect Options…ในหนาตาง Word Option Proofing 3. ในแทบ AutoCorrect ใหพมพค าทผดลงไปในชอง Replace: และพมพค าท

ถกตองลงไปในชอง With:

4. คลกปม Add เพอน าเขาไปเกบไวในคลงขอมล คลกปม OK

Microsoft Word 2010

Page 65: MICROSOFT WORD 2010110.164.192.10/6150/images/metting/Present Microsoft Word 2010.pdfคุณประโยชน์ของ Microsoft Word 2010 3. ประกอบเอกสารจากเนื้อหาที่ก

การจดการกบตวอกษรและตรวจทานเอกสาร การแกไขและแทรกขอความอตโนมต (Auto Correct Option)

Microsoft Word 2010

Page 66: MICROSOFT WORD 2010110.164.192.10/6150/images/metting/Present Microsoft Word 2010.pdfคุณประโยชน์ของ Microsoft Word 2010 3. ประกอบเอกสารจากเนื้อหาที่ก

การสรางและจดการขอมลในตาราง การสรางตารางอยางงาย 1. คลกเลอกต าแหนงวางบนเอกสารหรอต าแหนงทตองการสรางตาราง 2. คลกทแทบ Insert กลม Table 3. ทค าสง Insert Table ใหลากเมาสผานชองตารางสเหลยมเลกๆ เพอก าหนดขนาด

ตาราง 4. เมอไดขนาดทตองการแลว เชน 4x4 Table (4 Rows x 4 Columns) ใหคลกเมาส 1

ครง 5. ตรวจดผลลพธทได ซงจะเหนตารางทมขนาดพอดกบหนากระดาษอตโนมต

(ขนาดตารางจะไมเกนขอบเขตกนหนาและกนหลง และโปรแกรมจะเฉลยขนาดความกวางของแตละคอลมนใหเทาๆ กน)

Microsoft Word 2010

Page 67: MICROSOFT WORD 2010110.164.192.10/6150/images/metting/Present Microsoft Word 2010.pdfคุณประโยชน์ของ Microsoft Word 2010 3. ประกอบเอกสารจากเนื้อหาที่ก

การสรางและจดการขอมลในตาราง การสรางตารางอยางงาย

Microsoft Word 2010

Page 68: MICROSOFT WORD 2010110.164.192.10/6150/images/metting/Present Microsoft Word 2010.pdfคุณประโยชน์ของ Microsoft Word 2010 3. ประกอบเอกสารจากเนื้อหาที่ก

การสรางและจดการขอมลในตาราง การสรางตารางดวยค าสง Insert Table 1. คลกเลอกต าแหนงวางบนเอกสารหรอต าแหนงทตองการสรางตาราง 2. คลกทแทบ Insert กลม Table

3. คลกเลอกค าสง Insert Table… (เปด Insert Table Dialog box ) 4. ท Table size ใสตวเลขส าหรบก าหนดจ านวนคอลมนและแถว 5. ท AutoFit behavior ใหระบความกวางของคอลมนและลกษณะตารางให

พอดกบเนอหาหรอหนาตางโปรแกรม 6. คลกปม OK เมอไดตารางตามทตองการ

Microsoft Word 2010

Page 69: MICROSOFT WORD 2010110.164.192.10/6150/images/metting/Present Microsoft Word 2010.pdfคุณประโยชน์ของ Microsoft Word 2010 3. ประกอบเอกสารจากเนื้อหาที่ก

การสรางและจดการขอมลในตาราง การสรางตารางดวยค าสง Insert Table

Microsoft Word 2010

Page 70: MICROSOFT WORD 2010110.164.192.10/6150/images/metting/Present Microsoft Word 2010.pdfคุณประโยชน์ของ Microsoft Word 2010 3. ประกอบเอกสารจากเนื้อหาที่ก

การสรางและจดการขอมลในตาราง การสรางตารางดวยการวาด

1. คลกเลอกต าแหนงวางบนเอกสารหรอต าแหนงทตองการสรางตาราง 2. คลกทแทบ Insert กลม Table

3. คลกเลอกค าสง Draw Table (สงเกตตวชเมาสจะเปลยนรปเปนดนสอ) 4. ลากเมาสวาดขอบเขตตารางกอน 5. ลากเมาสวาดเสนแบงคอลมนและแถวตามตองการ

Microsoft Word 2010

Page 71: MICROSOFT WORD 2010110.164.192.10/6150/images/metting/Present Microsoft Word 2010.pdfคุณประโยชน์ของ Microsoft Word 2010 3. ประกอบเอกสารจากเนื้อหาที่ก

การสรางและจดการขอมลในตาราง การสรางตารางดวยการวาด

Microsoft Word 2010

Page 72: MICROSOFT WORD 2010110.164.192.10/6150/images/metting/Present Microsoft Word 2010.pdfคุณประโยชน์ของ Microsoft Word 2010 3. ประกอบเอกสารจากเนื้อหาที่ก

การสรางและจดการขอมลในตาราง

การสรางตารางจากแมแบบอตโนมต (Insert Quick Tables)

1. คลกเลอกต าแหนงวางบนเอกสารหรอต าแหนงทตองการสรางตาราง

2. คลกทแทบ Insert กลม Table คลกเลอกค าสง Quick Table 3. คลกเลอกรปแบบของตารางแมแบบอตโนมตทตองการ จากนนตรวจแกไขและพมพขอมลใหมลงไปแทน 4. คลกเมาสดานนอกตาราง เมอพมพเสรจ

Microsoft Word 2010

Page 73: MICROSOFT WORD 2010110.164.192.10/6150/images/metting/Present Microsoft Word 2010.pdfคุณประโยชน์ของ Microsoft Word 2010 3. ประกอบเอกสารจากเนื้อหาที่ก

การสรางและจดการขอมลในตาราง การสรางตารางจากแมแบบอตโนมต (Insert Quick Tables)

Microsoft Word 2010

Page 74: MICROSOFT WORD 2010110.164.192.10/6150/images/metting/Present Microsoft Word 2010.pdfคุณประโยชน์ของ Microsoft Word 2010 3. ประกอบเอกสารจากเนื้อหาที่ก

การสรางและจดการขอมลในตาราง การลบตาราง (Delete Table) 1. คลกเลอกตารางทจะลบ หรอ… 1. เลอนตวชเมาสไปยง ณ เซลลใดๆ ของตารางแลวคลกเมาสวาง Curser

(จะปรากฏ Contextual Tab หรอแทบ Ribbon พเศษ Table Tools ขนมาใหเหน) 2. คลกทแทบ Layout ของ Table Tools 3. คลกทค าสง Delete 4. คลกเลอกค าสง Delete Table หรอ… 1. เลอกการลบสวนประกอบอนๆ เชน ลบเซลล ลบคอลมน ลบแถว

Microsoft Word 2010

Page 75: MICROSOFT WORD 2010110.164.192.10/6150/images/metting/Present Microsoft Word 2010.pdfคุณประโยชน์ของ Microsoft Word 2010 3. ประกอบเอกสารจากเนื้อหาที่ก

การสรางและจดการขอมลในตาราง การลบตาราง (Delete Table)

Microsoft Word 2010

Page 76: MICROSOFT WORD 2010110.164.192.10/6150/images/metting/Present Microsoft Word 2010.pdfคุณประโยชน์ของ Microsoft Word 2010 3. ประกอบเอกสารจากเนื้อหาที่ก

การสรางและจดการขอมลในตาราง การลบคอลมน (Delete Columns)

1. ลากคลมหรอคลกเลอกต าแหนงคอลมนทตองการลบ 2. คลกทแทบ Layout ของ Table Tools 3. คลกทค าสง Delete

4. คลกเลอกค าสง Delete Columns

Microsoft Word 2010

Page 77: MICROSOFT WORD 2010110.164.192.10/6150/images/metting/Present Microsoft Word 2010.pdfคุณประโยชน์ของ Microsoft Word 2010 3. ประกอบเอกสารจากเนื้อหาที่ก

การสรางและจดการขอมลในตาราง การลบแถว (Delete Rows)

1. ลากคลมหรอคลกเลอกต าแหนงแถวทตองการลบ 2. คลกทแทบ Layout ของ Table Tools

3. คลกทค าสง Delete เลอกค าสง Delete Rows

Microsoft Word 2010

Page 78: MICROSOFT WORD 2010110.164.192.10/6150/images/metting/Present Microsoft Word 2010.pdfคุณประโยชน์ของ Microsoft Word 2010 3. ประกอบเอกสารจากเนื้อหาที่ก

การสรางและจดการขอมลในตาราง การลบเซลล (Delete Cells…)

1. ลากคลมหรอคลกเลอกต าแหนงเซลลทตองการลบ 2. คลกทแทบ Layout ของ Table Tools

3. คลกเลอก Delete เลอกค าสง Delete cells 4. ในหนาตาง Delete Cells คลกเลอกรปแบบการลบ 5.คลกปม OK

Microsoft Word 2010

Page 79: MICROSOFT WORD 2010110.164.192.10/6150/images/metting/Present Microsoft Word 2010.pdfคุณประโยชน์ของ Microsoft Word 2010 3. ประกอบเอกสารจากเนื้อหาที่ก

การสรางและจดการขอมลในตาราง การลบเซลล (Delete Cells…) o Shift cells left: ลบเซลลโดยทเซลลเดมจะถกเลอนไปดานซาย o Shift cells up: ลบเซลลโดยทเซลลเดมจะถกเลอนขนดานบน o Delete entire row: ลบแถวของเซลลทถกเลอก o Delete entire column: ลบคอลมนของเซลลทถกเลอก

Microsoft Word 2010

Page 80: MICROSOFT WORD 2010110.164.192.10/6150/images/metting/Present Microsoft Word 2010.pdfคุณประโยชน์ของ Microsoft Word 2010 3. ประกอบเอกสารจากเนื้อหาที่ก

การสรางและจดการขอมลในตาราง การปรบความกวางคอลมน (Adjust Columns Width) วธท 1 การปรบขนาดโดยใชเมาส

1. เลอนตวชเมาสไปชยงบรเวณเสนแบงคอลมน (ตวชเมาสจะเปลยนรปรางไป จากเดม ดงภาพ)

2. จากนนคลกเมาสคางแลวลากเพอปรบขนาด

Microsoft Word 2010

Page 81: MICROSOFT WORD 2010110.164.192.10/6150/images/metting/Present Microsoft Word 2010.pdfคุณประโยชน์ของ Microsoft Word 2010 3. ประกอบเอกสารจากเนื้อหาที่ก

การสรางและจดการขอมลในตาราง การปรบความกวางคอลมน (Adjust Columns Width) วธท 2 การปรบขนาดโดยค าสง Table Properties

1. คลกเลอกคอลมนทตองการปรบขนาด

2. คลก ในชอง Properties ในแทบ Layout บน Table Tools 3. ในหนาตาง Table Properties คลกเลอกแทบ Column 4. ในชอง Preferred width: ใหใสตวเลขเพอก าหนดขนาดความกวางตามทตองการ 5. คลกปม OK

Microsoft Word 2010

Page 82: MICROSOFT WORD 2010110.164.192.10/6150/images/metting/Present Microsoft Word 2010.pdfคุณประโยชน์ของ Microsoft Word 2010 3. ประกอบเอกสารจากเนื้อหาที่ก

การสรางและจดการขอมลในตาราง การปรบความกวางคอลมน (Adjust Columns Width) วธท 2 การปรบขนาดโดยค าสง Table Properties

Microsoft Word 2010

Page 83: MICROSOFT WORD 2010110.164.192.10/6150/images/metting/Present Microsoft Word 2010.pdfคุณประโยชน์ของ Microsoft Word 2010 3. ประกอบเอกสารจากเนื้อหาที่ก

การสรางและจดการขอมลในตาราง การปรบความสงของแถว (Adjust Rows Height) วธท 1 การปรบขนาดโดยใชเมาส

1. เลอนตวชเมาสไปชยงบรเวณเสนแบงแถว (ตวชเมาสจะเปลยนรปรางไปจากเดม ดงภาพ)

2. จากนนคลกเมาสคางแลวลากเพอปรบขนาด

Microsoft Word 2010

Page 84: MICROSOFT WORD 2010110.164.192.10/6150/images/metting/Present Microsoft Word 2010.pdfคุณประโยชน์ของ Microsoft Word 2010 3. ประกอบเอกสารจากเนื้อหาที่ก

การสรางและจดการขอมลในตาราง การปรบความสงของแถว (Adjust Rows Height) วธท 2 การปรบขนาดโดยใชค าสง Table Properties

1. คลกเลอกแถวทตองการปรบขนาด 2. คลกทค าสง Properties ในแทบ Layout บน Table Tools 3. ในหนาตาง Table Properties คลกเลอกแทบ Row

4. คลก ในชอง Specify height: แลวใหใสตวเลขเพอก าหนดขนาดความสงตามทตองการ

5. คลกปม OK

Microsoft Word 2010

Page 85: MICROSOFT WORD 2010110.164.192.10/6150/images/metting/Present Microsoft Word 2010.pdfคุณประโยชน์ของ Microsoft Word 2010 3. ประกอบเอกสารจากเนื้อหาที่ก

การสรางและจดการขอมลในตาราง การปรบความสงของแถว (Adjust Rows Height)

Microsoft Word 2010

Page 86: MICROSOFT WORD 2010110.164.192.10/6150/images/metting/Present Microsoft Word 2010.pdfคุณประโยชน์ของ Microsoft Word 2010 3. ประกอบเอกสารจากเนื้อหาที่ก

การสรางและจดการขอมลในตาราง การปรบขนาดของเซลลโดยใชค าสงในแทบ Layout บน Table Tools

ในการปรบความกวางคอลมนและความสงของแถวทจรงกคอการปรบขนาดโครงสรางของเซลล (Cell Size) นนเอง โปรแกรม Word มเครองมอในการปรบขนาดโครงสรางดงกลาวอยบนแทบ Layout ของ Table Tools โดยสามารถท าไดงายดายและสะดวกขนมาก เพยงแคผใชงานเลอกแถวหรอคอลมนทตองการปรบขนาดแลวคลกทค าสงโดยตรง ดงภาพ ซงสามารถใชงานเครองมอตางๆ ไดดงน

Microsoft Word 2010

Page 87: MICROSOFT WORD 2010110.164.192.10/6150/images/metting/Present Microsoft Word 2010.pdfคุณประโยชน์ของ Microsoft Word 2010 3. ประกอบเอกสารจากเนื้อหาที่ก

การสรางและจดการขอมลในตาราง การแทรกคอลมน (Insert Columns)

1. เลอกต าแหนงคอลมนทตองการแทรก 2.คลกเลอกรปแบบการแทรก ทแทบ Layout บน Table Tools ซงม ดวยกน 2 แบบคอ

Insert left: คอ การแทรกคอลมนใหมไวดานซายของ คอลมนทเลอก Insert right: คอ การแทรกคอลมนใหมไวดานขวาของ คอลมนทเลอก

Microsoft Word 2010

Page 88: MICROSOFT WORD 2010110.164.192.10/6150/images/metting/Present Microsoft Word 2010.pdfคุณประโยชน์ของ Microsoft Word 2010 3. ประกอบเอกสารจากเนื้อหาที่ก

การสรางและจดการขอมลในตาราง การแทรกคอลมน (Insert Columns)

Microsoft Word 2010

Page 89: MICROSOFT WORD 2010110.164.192.10/6150/images/metting/Present Microsoft Word 2010.pdfคุณประโยชน์ของ Microsoft Word 2010 3. ประกอบเอกสารจากเนื้อหาที่ก

การสรางและจดการขอมลในตาราง การแทรกแถว (Insert Rows)

1. เลอกต าแหนงแถวทตองการแทรก 2. คลกเลอกรปแบบการแทรก ทแทบ Layout บน Table Tools ซงม ดวยกน 2 แบบคอ

Insert above: คอ การแทรกแถวใหมดานบนของแถวทเลอก Insert below: คอ การแทรกแถวใหมดานลางของแถวทเลอก

Microsoft Word 2010

Page 90: MICROSOFT WORD 2010110.164.192.10/6150/images/metting/Present Microsoft Word 2010.pdfคุณประโยชน์ของ Microsoft Word 2010 3. ประกอบเอกสารจากเนื้อหาที่ก

การสรางและจดการขอมลในตาราง การแทรกแถว (Insert Rows)

Microsoft Word 2010

Page 91: MICROSOFT WORD 2010110.164.192.10/6150/images/metting/Present Microsoft Word 2010.pdfคุณประโยชน์ของ Microsoft Word 2010 3. ประกอบเอกสารจากเนื้อหาที่ก

การสรางและจดการขอมลในตาราง การแทรกเซลล (Insert Cells) 1. เลอกต าแหนงเซลลทตองการแทรก 2. คลกท ในค าสง Layout กลม Rows & Columns บนแทบ Table Tools 3. ในหนาตาง Insert Cells ทปรากฏขนมาใหคลกเลอกรปแบบของการแทรก ซงมดวยกน 4 แบบคอ

Shift cells right: แทรกเซลลใหมโดยเซลลเดมจะถกเลอนไปดานขวา Shift cells down: แทรกเซลลใหมโดยเซลลเดมจะถกเลอนไปดานลาง Insert entire row: แทรกแถวใหมโดยเลอนแถวของเซลลเดมไปดานลาง Insert entire column: แทรกแถวใหมโดยเลอนคอลมนของเซลลเดมไปดานขวา

4. คลกปม OK

Microsoft Word 2010

Page 92: MICROSOFT WORD 2010110.164.192.10/6150/images/metting/Present Microsoft Word 2010.pdfคุณประโยชน์ของ Microsoft Word 2010 3. ประกอบเอกสารจากเนื้อหาที่ก

การสรางและจดการขอมลในตาราง การแทรกเซลล (Insert Cells)

Microsoft Word 2010

Page 93: MICROSOFT WORD 2010110.164.192.10/6150/images/metting/Present Microsoft Word 2010.pdfคุณประโยชน์ของ Microsoft Word 2010 3. ประกอบเอกสารจากเนื้อหาที่ก

การสรางและจดการขอมลในตาราง การผสานเซลล (Merge Cells)

1. ลากคลมหรอคลกเลอกเซลลทตองการน ามารวมกน 2. คลกทค าสง Merge Cells ในแทบ Layout บน Table Tools

Microsoft Word 2010

Page 94: MICROSOFT WORD 2010110.164.192.10/6150/images/metting/Present Microsoft Word 2010.pdfคุณประโยชน์ของ Microsoft Word 2010 3. ประกอบเอกสารจากเนื้อหาที่ก

การสรางและจดการขอมลในตาราง การแบงแยกเซลล (Split Cells)

1. คลกเลอกเซลลทตองการแบงเซลล 2. คลกทค าสง Split Cells ในแทบ Layout บน Table Tools (จะปรากหนาตาง Split Cells ขนมาทนท) 3. ในหนาตาง Split Cells ใหท าการดงน 3.1 ก าหนดจ านวนคอลมนในชอง Number of columns: 3.2 ก าหนดจ านวนแถวในชอง Number of rows: 3.3 คลกปม OK

Microsoft Word 2010

Page 95: MICROSOFT WORD 2010110.164.192.10/6150/images/metting/Present Microsoft Word 2010.pdfคุณประโยชน์ของ Microsoft Word 2010 3. ประกอบเอกสารจากเนื้อหาที่ก

การสรางและจดการขอมลในตาราง การแบงแยกเซลล (Split Cells)

Microsoft Word 2010

Page 96: MICROSOFT WORD 2010110.164.192.10/6150/images/metting/Present Microsoft Word 2010.pdfคุณประโยชน์ของ Microsoft Word 2010 3. ประกอบเอกสารจากเนื้อหาที่ก

การสรางและจดการขอมลในตาราง การแบงแยกตาราง (Split Table)

1. ลากคลมหรอคลกเลอกต าแหนงแถวทตองการแยกตาราง 2. คลกทค าสง Split Table ในแทบ Layout บน Table Tools 3. ตรวจดผลลพธทได

Microsoft Word 2010

Page 97: MICROSOFT WORD 2010110.164.192.10/6150/images/metting/Present Microsoft Word 2010.pdfคุณประโยชน์ของ Microsoft Word 2010 3. ประกอบเอกสารจากเนื้อหาที่ก

การสรางและจดการขอมลในตาราง การก าหนดสพนในตาราง

1. ลากคลมหรอคลกเลอกสวนประกอบของตารางทตองการก าหนดส 2. คลกทค าสง Shading ในแทบ Design บน Table Tools 3. จากนนคลกเลอกสทตองการเปลยน

Microsoft Word 2010

Page 98: MICROSOFT WORD 2010110.164.192.10/6150/images/metting/Present Microsoft Word 2010.pdfคุณประโยชน์ของ Microsoft Word 2010 3. ประกอบเอกสารจากเนื้อหาที่ก

การสรางและจดการขอมลในตาราง การตเสนขอบตาราง (Border)

1. ลากคลมหรอคลกเลอกตารางทตองการตเสนขอบ 2. คลกทค าสง Border ในแทบ Design บน Table Tools 3. จากนนเลอกรปแบบการตเสนตารางทตองการ

Microsoft Word 2010

Page 99: MICROSOFT WORD 2010110.164.192.10/6150/images/metting/Present Microsoft Word 2010.pdfคุณประโยชน์ของ Microsoft Word 2010 3. ประกอบเอกสารจากเนื้อหาที่ก

การสรางและจดการขอมลในตาราง การตเสนขอบตาราง (Border)

Microsoft Word 2010

Page 100: MICROSOFT WORD 2010110.164.192.10/6150/images/metting/Present Microsoft Word 2010.pdfคุณประโยชน์ของ Microsoft Word 2010 3. ประกอบเอกสารจากเนื้อหาที่ก

การสรางและจดการขอมลในตาราง การใชสไตลจดรปแบบตาราง (Table Style) 1. ลากคลมหรอคลกเลอกตารางทตองการใชสไตลจดรปแบบ 2. คลกปม More ท Table Styles ในแทบ Design บน Table Tools 3. จากนนเลอกรปแบบการตเสนตารางทตองการ

Microsoft Word 2010

Page 101: MICROSOFT WORD 2010110.164.192.10/6150/images/metting/Present Microsoft Word 2010.pdfคุณประโยชน์ของ Microsoft Word 2010 3. ประกอบเอกสารจากเนื้อหาที่ก

การสรางและจดการขอมลในตาราง การแปลงขอมลในตาราง ใหเปนขอความ (Convert to Text)

1. ลากคลมหรอคลกเลอกตารางทตองการแปลงใหเปนขอความ 2. คลกทปมค าสง Convert to Text กลม Data ในแทบ Layout บน Table Tools

(จะปรากฏหนาตาง Convert Table To Text ขนมาทนท) 3. ในหนาตาง Convert Table To Text คลกเลอกรายละเอยด เชน

o ในค าสง Separate text with ใหคลกปม ดานหนารปแบบเมอแปลงเปน ขอความแลว o คลก ในค าสง Convert nested Tables ซงจะใชเฉพาะในกรณทเราแปลง ตารางทซอนกนเปนขอความแบบ Paragraph

4. คลกปม OK 5. ตรวจดผลลพธทได

Microsoft Word 2010

Page 102: MICROSOFT WORD 2010110.164.192.10/6150/images/metting/Present Microsoft Word 2010.pdfคุณประโยชน์ของ Microsoft Word 2010 3. ประกอบเอกสารจากเนื้อหาที่ก

การสรางและจดการขอมลในตาราง การแปลงขอมลในตารางใหเปนขอความ (Convert to Text)

Microsoft Word 2010

Page 103: MICROSOFT WORD 2010110.164.192.10/6150/images/metting/Present Microsoft Word 2010.pdfคุณประโยชน์ของ Microsoft Word 2010 3. ประกอบเอกสารจากเนื้อหาที่ก

การแทรกวตถและองคประกอบอนๆ

การแปลงขอมลในตารางใหเปนขอความ (Convert to Text)

Microsoft Word 2010

Page 104: MICROSOFT WORD 2010110.164.192.10/6150/images/metting/Present Microsoft Word 2010.pdfคุณประโยชน์ของ Microsoft Word 2010 3. ประกอบเอกสารจากเนื้อหาที่ก

การแทรกวตถและองคประกอบอนๆ

การแทรกภาพจากไฟลรปภาพทมอย

1. คลกต าแหนงทจะวางรป คลกทแทบ Insert กลม llustrations 2. คลกเลอกค าสง Picture

(จะปรากฏหนาตาง Insert Picture ขนมาทนท) 3. ในหนาตาง Insert Picture ใหคลกเลอกแหลงเกบไฟลรปภาพ 4. คลกเลอกชอไฟลรปภาพทตองการ 5. คลกปม Insert

Microsoft Word 2010

Page 105: MICROSOFT WORD 2010110.164.192.10/6150/images/metting/Present Microsoft Word 2010.pdfคุณประโยชน์ของ Microsoft Word 2010 3. ประกอบเอกสารจากเนื้อหาที่ก

การแทรกวตถและองคประกอบอนๆ การแทรกภาพจากไฟลรปภาพทมอย

Microsoft Word 2010

Page 106: MICROSOFT WORD 2010110.164.192.10/6150/images/metting/Present Microsoft Word 2010.pdfคุณประโยชน์ของ Microsoft Word 2010 3. ประกอบเอกสารจากเนื้อหาที่ก

การแทรกวตถและองคประกอบอนๆ การแทรกภาพจาก ClipArt 1. คลกต าแหนงทจะวางรป คลกทแทบ Insert กลม Illustrations 2. คลกเลอกค าสง ClipArt (จะปรากฏหนาตาง ClipArt ขนมาทางดานขวามอทนท) 3. ในหนาตาง ClipArt คลกทชอง Search for: เพอพมพชอรปภาพทตองการคนหา เชน พมพค าวา “flower” 4. คลกปม Go (โปรแกรมจะท าการคนหา ไฟลรปภาพ ClipArt จากในเครองคอมพวเตอร ของเรา ขนมาแสดงใหดตวอยาง) 5. คลกบนไฟลรปภาพตวอยางทเลอก จากหนาตาง ClipArt หรอลากเมาสเอา มาวางในพนทเอกสาร

Microsoft Word 2010

Page 107: MICROSOFT WORD 2010110.164.192.10/6150/images/metting/Present Microsoft Word 2010.pdfคุณประโยชน์ของ Microsoft Word 2010 3. ประกอบเอกสารจากเนื้อหาที่ก

การแทรกวตถและองคประกอบอนๆ การปรบขนาดภาพ (Resize a picture) 1. คลกเลอกรปภาพหรอวตถทตองการจะปรบขนาดใหเหนกรอบพนท ของวตถนนกอน 2. คลกคางทบรเวณมมใดๆ ของกรอบพนทโดยใหสงเกตตวชเมาส เปลยนรปรางเปนหวลกศรทมลกษณะตางๆ กน เชน 3. ลากเมาสปรบขนาดตามตองการ 4. คลกไปยงบรเวณอนๆ เมอปรบเสรจ

Microsoft Word 2010

Page 108: MICROSOFT WORD 2010110.164.192.10/6150/images/metting/Present Microsoft Word 2010.pdfคุณประโยชน์ของ Microsoft Word 2010 3. ประกอบเอกสารจากเนื้อหาที่ก

การแทรกวตถและองคประกอบอนๆ การตดภาพ (Crop a picture)

1. คลกเลอกวตถทตองการปรบขนาดโดยการตดขอบภาพใหเหนกรอบพนทของวตถนนกอน

2. คลกทค าสง Crop ในแทบ Format กลม Size บน Picture Tools 3. คลกคางทบรเวณมมตางๆ ของกรอบพนทแลวลากเมาสปรบขนาดตามตองการ

โดยทจะเหนวาตวชเมาสเปลยนรปรางเปนลกษณะตางๆ กน ดงภาพ

Microsoft Word 2010

Page 109: MICROSOFT WORD 2010110.164.192.10/6150/images/metting/Present Microsoft Word 2010.pdfคุณประโยชน์ของ Microsoft Word 2010 3. ประกอบเอกสารจากเนื้อหาที่ก

การแทรกวตถและองคประกอบอนๆ การตดภาพ (Crop a picture)

4. คลกทค าสง Crop อก 1 ครง 5. คลกไปยงพนทนอกรปภาพ เมอปรบเสรจ

Microsoft Word 2010

Page 110: MICROSOFT WORD 2010110.164.192.10/6150/images/metting/Present Microsoft Word 2010.pdfคุณประโยชน์ของ Microsoft Word 2010 3. ประกอบเอกสารจากเนื้อหาที่ก

การแทรกวตถและองคประกอบอนๆ การหมนภาพ (Rotate) 1. คลกเลอกรปภาพหรอวตถทตองการหมน (จะปรากฏกรอบพนทรอบๆ วตถ) 2. คลกเมาสคางไวทจดสเขยว 3. ขยบเมาสหมนไปตามทศทางเปนวงกลม 360 องศา

Microsoft Word 2010

Page 111: MICROSOFT WORD 2010110.164.192.10/6150/images/metting/Present Microsoft Word 2010.pdfคุณประโยชน์ของ Microsoft Word 2010 3. ประกอบเอกสารจากเนื้อหาที่ก

การแทรกวตถและองคประกอบอนๆ การพลกภาพ (Flip) 1. คลกเลอกรปภาพหรอวตถทตองการพลกดาน (จะปรากฏกรอบพนทรอบๆ วตถ) 2. คลกทค าสง Rotate ในแทบ Format กลม Arrange บน Picture Tools 3. คลกเลอกรปแบบการกลบดานวตถ ม 4 ลกษณะดงน

o ทค าสง Rotate Right 90๐ คอ การพลกกลบดานไปทางขวา 90 องศา o ทค าสง Rotate Left 90๐ คอ การพลกกลบดานไปทางซาย 90 องศา o ทค าสง Flip Vertical คอ การพลกกลบไปตามแนวตง o ทค าสง Flip Horizontal คอ การพลกกลบไปตามแนวนอน

Microsoft Word 2010

Page 112: MICROSOFT WORD 2010110.164.192.10/6150/images/metting/Present Microsoft Word 2010.pdfคุณประโยชน์ของ Microsoft Word 2010 3. ประกอบเอกสารจากเนื้อหาที่ก

การแทรกวตถและองคประกอบอนๆ การพลกภาพ (Flip)

Microsoft Word 2010

Page 113: MICROSOFT WORD 2010110.164.192.10/6150/images/metting/Present Microsoft Word 2010.pdfคุณประโยชน์ของ Microsoft Word 2010 3. ประกอบเอกสารจากเนื้อหาที่ก

การแทรกวตถและองคประกอบอนๆ การพลกภาพ (Flip)

Microsoft Word 2010

Page 114: MICROSOFT WORD 2010110.164.192.10/6150/images/metting/Present Microsoft Word 2010.pdfคุณประโยชน์ของ Microsoft Word 2010 3. ประกอบเอกสารจากเนื้อหาที่ก

การแทรกวตถและองคประกอบอนๆ การปรบความสวางและความคมชดของภาพ (Brightness & Contrast) 1. คลกเลอกรปภาพทตองการปรบความสวางและความคมชด (จะปรากฏกรอบพนท

รอบๆ วตถ) 2. คลกทค าสง Corrections ในแทบ Format กลม Adjust บน Picture Tools 3. ในหวขอรายการ Brightness & Contrast ใหคลกเลอกปรบปรบความสวางและ

ความคมชด

Microsoft Word 2010

Page 115: MICROSOFT WORD 2010110.164.192.10/6150/images/metting/Present Microsoft Word 2010.pdfคุณประโยชน์ของ Microsoft Word 2010 3. ประกอบเอกสารจากเนื้อหาที่ก

การแทรกวตถและองคประกอบอนๆ การปรบความสวางและความคมชดของภาพ (Brightness & Contrast) หรอ...

4. คลกทค าสง Picture Correction Options…เพอเปดหนาตาง Format Picture ขนมาแลวจงปรบระดบความสวางและความคมชด

5. คลกปม Close เมอปรบเสรจ

Microsoft Word 2010

Page 116: MICROSOFT WORD 2010110.164.192.10/6150/images/metting/Present Microsoft Word 2010.pdfคุณประโยชน์ของ Microsoft Word 2010 3. ประกอบเอกสารจากเนื้อหาที่ก

การแทรกวตถและองคประกอบอนๆ

การเปลยนสของภาพ (Color) 1. คลกเลอกรปภาพทตองการปรบส (จะปรากฏกรอบพนทรอบๆ วตถ) 2. คลกทค าสง Color ในแทบ Format กลม Adjust บน Picture Tools 3. ในหวขอรายการ Color Saturation ใหคลกเลอกปรบเพม-ลดความจดจาน ของส สวนในหวขอรายการ Color Tone ใหคลกเลอกปรบเปลยนโทนส และในหวขอรายการ Recolor ใหคลกเลอกเปลยนโทนสตาม Theme ของโปรแกรม

Microsoft Word 2010

Page 117: MICROSOFT WORD 2010110.164.192.10/6150/images/metting/Present Microsoft Word 2010.pdfคุณประโยชน์ของ Microsoft Word 2010 3. ประกอบเอกสารจากเนื้อหาที่ก

การแทรกวตถและองคประกอบอนๆ

การเปลยนสของภาพ (Color) หรอ...

4. คลกทค าสง Picture Correction Options…เพอเปดหนาตาง Format Picture ขนมาแลว จงปรบโทนสและระดบความจดจานของส 5. คลกปม Close เมอปรบเสรจ

Microsoft Word 2010

Page 118: MICROSOFT WORD 2010110.164.192.10/6150/images/metting/Present Microsoft Word 2010.pdfคุณประโยชน์ของ Microsoft Word 2010 3. ประกอบเอกสารจากเนื้อหาที่ก

การแทรกวตถและองคประกอบอนๆ การใสลกษณะพเศษใหภาพ (Artistic Effect) 1. คลกเลอกรปภาพทตองการใสลกษณะพเศษ (จะปรากฏกรอบพนทรอบๆ วตถ) 2. คลกทค าสง Artistic Effects ในแทบ Format กลม Adjust บน Picture Tools 3. คลกเลอกรปแบบลกษณะตามทตองการ ในทนเลอกแบบ Plastic Wrap 4. ตรวจดผลลพธทได

Microsoft Word 2010

Page 119: MICROSOFT WORD 2010110.164.192.10/6150/images/metting/Present Microsoft Word 2010.pdfคุณประโยชน์ของ Microsoft Word 2010 3. ประกอบเอกสารจากเนื้อหาที่ก

การแทรกวตถและองคประกอบอนๆ

การบบอดไฟลรปภาพ (Compress Picture) 1. คลกเลอกรปภาพใดๆ กได (จะปรากฏกรอบพนทรอบๆ วตถ) 2. คลกทค าสง Compress Pictures ในแทบ Format กลม Adjust บน Picture Tools

(จะปรากฏหนาตาง Compress Pictures ขนมาทนท)

Microsoft Word 2010

Page 120: MICROSOFT WORD 2010110.164.192.10/6150/images/metting/Present Microsoft Word 2010.pdfคุณประโยชน์ของ Microsoft Word 2010 3. ประกอบเอกสารจากเนื้อหาที่ก

การแทรกวตถและองคประกอบอนๆ การบบอดไฟลรปภาพ (Compress Picture) 3. ในหนาตาง Compress Pictures ใหระบรายละเอยดของการบบอดภาพ ดงน

3.1 ค าสง Compression Options: ใหเลอกและท าเครองหมาย ดานหนาค าสง Apply only to this picture คอ ถาตองการระบใหท าการบบอดไฟลภาพทเลอกนเทานน Delete cropped areas to this pictures คอ ถาตองการลบอยางถาวรในสวนทไดท าการตดขอบเอาไว 3.2 ทค าสง Target output ใหเลอกและท าเครองหมาย ดานหนาค าสง Print (220 ppi): คอ การบบอดทเหมาะส าหรบน าไปพมพออกทางเครองพมพ Screen(150 ppi): คอ การบบอดทเหมาะส าหรบน าไปใชน าเสนอบนเวบเพจหรอโปรเจคเตอร Email (96 ppi): คอ การบบอดทเหมาะส าหรบน าไปใชในการแชรไฟลหรอสงอเมล Use document resolution คอ การใชขนาดความละเอยดของไฟลเอกสาร

4. คลกปม OK

Microsoft Word 2010

Page 121: MICROSOFT WORD 2010110.164.192.10/6150/images/metting/Present Microsoft Word 2010.pdfคุณประโยชน์ของ Microsoft Word 2010 3. ประกอบเอกสารจากเนื้อหาที่ก

การแทรกวตถและองคประกอบอนๆ การบบอดไฟลรปภาพ (Compress Picture)

Microsoft Word 2010

Page 122: MICROSOFT WORD 2010110.164.192.10/6150/images/metting/Present Microsoft Word 2010.pdfคุณประโยชน์ของ Microsoft Word 2010 3. ประกอบเอกสารจากเนื้อหาที่ก

การแทรกวตถและองคประกอบอนๆ

การเปลยนรปภาพ (Change Picture)

1. คลกเลอกรปภาพทตองการเปลยน (จะปรากฏกรอบพนทรอบๆ วตถ) 2. คลกทค าสง Change Pictures ในแทบ Format กลม Adjust บน Picture Tools

(จะปรากฏหนาตาง Insert Pictures ขนมาทนท)

Microsoft Word 2010

Page 123: MICROSOFT WORD 2010110.164.192.10/6150/images/metting/Present Microsoft Word 2010.pdfคุณประโยชน์ของ Microsoft Word 2010 3. ประกอบเอกสารจากเนื้อหาที่ก

การแทรกวตถและองคประกอบอนๆ การเปลยนรปภาพ (Change Picture)

3. ในหนาตาง Insert Picture คลกคนหาและเลอกไฟลรปภาพทตองการเปลยน 4. คลกปม Insert

Microsoft Word 2010

Page 124: MICROSOFT WORD 2010110.164.192.10/6150/images/metting/Present Microsoft Word 2010.pdfคุณประโยชน์ของ Microsoft Word 2010 3. ประกอบเอกสารจากเนื้อหาที่ก

การแทรกวตถและองคประกอบอนๆ

การเปลยนรปภาพ (Change Picture)

5. ตรวจดผลลพธทได

Microsoft Word 2010

Page 125: MICROSOFT WORD 2010110.164.192.10/6150/images/metting/Present Microsoft Word 2010.pdfคุณประโยชน์ของ Microsoft Word 2010 3. ประกอบเอกสารจากเนื้อหาที่ก

การแทรกวตถและองคประกอบอนๆ การลบพนหลงของรปภาพ (Remove Background) 1. คลกเลอกรปภาพทตองการลบสพนหลง (จะปรากฏกรอบพนทรอบๆ วตถ) 2. คลกทค าสง Remove Background ในแทบ Format กลม Adjust บน Picture Tools (จะปรากฏหนาตาง Insert Pictures ขนมาทนท) 3. เลอกพนททตองการลบพนหลงจากบนแทบ Background Removal 4. ตรวจดผลลพธทได

Microsoft Word 2010

Page 126: MICROSOFT WORD 2010110.164.192.10/6150/images/metting/Present Microsoft Word 2010.pdfคุณประโยชน์ของ Microsoft Word 2010 3. ประกอบเอกสารจากเนื้อหาที่ก

การแทรกวตถและองคประกอบอนๆ การลบพนหลงของรปภาพ (Remove Background)

Microsoft Word 2010

Page 127: MICROSOFT WORD 2010110.164.192.10/6150/images/metting/Present Microsoft Word 2010.pdfคุณประโยชน์ของ Microsoft Word 2010 3. ประกอบเอกสารจากเนื้อหาที่ก

การแทรกวตถและองคประกอบอนๆ

การยกเลกการปรบแตงภาพ (Reset Picture)

1. คลกเลอกรปภาพทตองการยกเลกการปรบแตง (จะปรากฏกรอบพนทรอบๆ วตถ) 2. คลกทค าสง Reset Picture ในแทบ Format กลม Adjust บน Picture Tools ซงจะ

ม 2 ค าสงใหเลอกใช คอ Reset Picture คอ การยกเลกการปรบแตงภาพเทานน Reset Picture & Size คอ การยกเลกการปรบแตงภาพและขนาด

3. ตรวจดผลลพธทได

Microsoft Word 2010

Page 128: MICROSOFT WORD 2010110.164.192.10/6150/images/metting/Present Microsoft Word 2010.pdfคุณประโยชน์ของ Microsoft Word 2010 3. ประกอบเอกสารจากเนื้อหาที่ก

การแทรกวตถและองคประกอบอนๆ

การยกเลกการปรบแตงภาพ (Reset Picture) 1. คลกเลอกรปภาพทตองการยกเลกการปรบแตง (จะปรากฏกรอบพนทรอบๆ วตถ) 2. คลกทค าสง Reset Picture ในแทบ Format กลม Adjust บน Picture Tools ซงจะม 2 ค าสงใหเลอกใช คอ

Reset Picture คอ การยกเลกการปรบแตงภาพเทานน Reset Picture & Size คอ การยกเลกการปรบแตงภาพและขนาด

3. ตรวจดผลลพธทได

Microsoft Word 2010

Page 129: MICROSOFT WORD 2010110.164.192.10/6150/images/metting/Present Microsoft Word 2010.pdfคุณประโยชน์ของ Microsoft Word 2010 3. ประกอบเอกสารจากเนื้อหาที่ก

การแทรกวตถและองคประกอบอนๆ การเปลยนสไตลของรปภาพ (Picture Layout)

1. คลกเลอกรปภาพทตองการเปลยนสไตล (จะปรากฏกรอบพนทรอบๆ วตถ) 2. คลกปม More ทค าสง Picture Style ในแทบ Format กลม Adjust บน Picture Tools 3. คลกเลอกสไตลส าเรจรป (Picture Quick Style) แบบทตองการ

Microsoft Word 2010

Page 130: MICROSOFT WORD 2010110.164.192.10/6150/images/metting/Present Microsoft Word 2010.pdfคุณประโยชน์ของ Microsoft Word 2010 3. ประกอบเอกสารจากเนื้อหาที่ก

การแทรกวตถและองคประกอบอนๆ การเปลยนสไตลของรปภาพ (Picture Layout)

Microsoft Word 2010

Page 131: MICROSOFT WORD 2010110.164.192.10/6150/images/metting/Present Microsoft Word 2010.pdfคุณประโยชน์ของ Microsoft Word 2010 3. ประกอบเอกสารจากเนื้อหาที่ก

การแทรกวตถและองคประกอบอนๆ การเปลยนรปภาพเปนโครงรางกราฟกแบบตางๆ (Convert to SmartArt Graphic)

1. คลกเลอกรปภาพทตองการ (จะปรากฏกรอบพนทรอบๆ วตถ) 2. คลกทค าสง Picture Layout ในแทบ Format กลม Picture Style บน Picture Tools 3. คลกเลอกรปแบบโครงรางตามทตองการ

Microsoft Word 2010

Page 132: MICROSOFT WORD 2010110.164.192.10/6150/images/metting/Present Microsoft Word 2010.pdfคุณประโยชน์ของ Microsoft Word 2010 3. ประกอบเอกสารจากเนื้อหาที่ก

การแทรกวตถและองคประกอบอนๆ การเปลยนรปภาพเปนโครงรางกราฟกแบบตางๆ (Convert to SmartArt Graphic)

4. ในหนาตาง Type your text here ใหพมพขอความทตองการลงไป แลวกดแปนEnter เพอพมพขอความตอไปจนครบ เมอพมพขอความครบถวนจงคลกเมาสไปยงต าแหนงทวางอนในเอกสาร

Microsoft Word 2010

Page 133: MICROSOFT WORD 2010110.164.192.10/6150/images/metting/Present Microsoft Word 2010.pdfคุณประโยชน์ของ Microsoft Word 2010 3. ประกอบเอกสารจากเนื้อหาที่ก

การแทรกวตถและองคประกอบอนๆ การเปลยนรปภาพเปนโครงรางกราฟกแบบตางๆ (Convert to SmartArt Graphic)

5. คลกทไอคอน Insert Picture เพอไปคนหาไฟลรปภาพในหนาตาง Insert Picture ทปรากฏ

Microsoft Word 2010

Page 134: MICROSOFT WORD 2010110.164.192.10/6150/images/metting/Present Microsoft Word 2010.pdfคุณประโยชน์ของ Microsoft Word 2010 3. ประกอบเอกสารจากเนื้อหาที่ก

การแทรกวตถและองคประกอบอนๆ การเปลยนรปภาพเปนโครงรางกราฟกแบบตางๆ (Convert to SmartArt Graphic)

6. คลกปม Insert ตรวจดผลลพธทได ดงภาพ

Microsoft Word 2010

Page 135: MICROSOFT WORD 2010110.164.192.10/6150/images/metting/Present Microsoft Word 2010.pdfคุณประโยชน์ของ Microsoft Word 2010 3. ประกอบเอกสารจากเนื้อหาที่ก

การแทรกวตถและองคประกอบอนๆ การแทรกรปวาดหรอรปทรง (Insert Shapes)

1. คลกทแทบ Insert กลม Illustrations 2. คลกเลอกค าสง Shapes 3. คลกเลอก Shape ใดๆ ทละ 1 รปแลววาดในพนทวางของเอกสารสงเกตตวชเมาสจะเปลยนรปรางไปเปน 4. ลากเมาสเพอวาดขนาดใหไดตามทตองการ

Microsoft Word 2010

Page 136: MICROSOFT WORD 2010110.164.192.10/6150/images/metting/Present Microsoft Word 2010.pdfคุณประโยชน์ของ Microsoft Word 2010 3. ประกอบเอกสารจากเนื้อหาที่ก

การแทรกวตถและองคประกอบอนๆ การแทรกรปวาดหรอรปทรง (Insert Shapes)

Microsoft Word 2010

Page 137: MICROSOFT WORD 2010110.164.192.10/6150/images/metting/Present Microsoft Word 2010.pdfคุณประโยชน์ของ Microsoft Word 2010 3. ประกอบเอกสารจากเนื้อหาที่ก

การแทรกวตถและองคประกอบอนๆ การแทรกรปวาดหรอรปทรง (Insert Shapes) o กรณทพมพขอความไวกอนแลว 1. ลากคลมหรอคลกเลอกขอความทตองการ 2. คลกเลอกค าสง WordArt ในแทบ Insert กลม Text

3. คลกเลอกรปแบบทตองการ ตรวจดผลลพธทได

Microsoft Word 2010

Page 138: MICROSOFT WORD 2010110.164.192.10/6150/images/metting/Present Microsoft Word 2010.pdfคุณประโยชน์ของ Microsoft Word 2010 3. ประกอบเอกสารจากเนื้อหาที่ก

การแทรกวตถและองคประกอบอนๆ การแทรกรปวาดหรอรปทรง (Insert Shapes) o กรณทเลอกแบบ WordArt กอนพมพขอความ 1. คลกเลอกค าสง WordArt ในแทบ Insert กลม Text 2. คลกเลอกรปแบบทตองการ 3. พมพขอความตามตองการ (พมพขอความลงไปแทนทค าวา “Your text here”) 4. คลกไปยงต าแหนงอนทวางอนๆ เมอพมพขอความเสรจเรยบรอย

Microsoft Word 2010

Page 139: MICROSOFT WORD 2010110.164.192.10/6150/images/metting/Present Microsoft Word 2010.pdfคุณประโยชน์ของ Microsoft Word 2010 3. ประกอบเอกสารจากเนื้อหาที่ก

การแทรกวตถและองคประกอบอนๆ การปรบแตงขอความศลปโดยการใช Drawing Tools 1. คลกเลอกขอความศลปทตองการปรบแตง 2. คลกเลอกค าสงตางๆ ของกลม WordArt Style ในแทบ Format บน Drawing Tools

ดงน

Microsoft Word 2010

Page 140: MICROSOFT WORD 2010110.164.192.10/6150/images/metting/Present Microsoft Word 2010.pdfคุณประโยชน์ของ Microsoft Word 2010 3. ประกอบเอกสารจากเนื้อหาที่ก

การแทรกวตถและองคประกอบอนๆ

การแทรกกลองขอความ (Insert Textbox) 1. คลกทแทบ Insert 2. คลกเลอกค าสง Text Box ในแทบ Insert กลม Text 3. คลกเลอกรปแบบทตองการจากหนารายการ Built-in หรอ... 1. คลกเลอกค าสง Draw Text Box เพอวาดขนาดเอง 2. พมพขอความตามตองการลงไป 3. คลกไปยงต าแหนงทวางอนๆ เมอพมพขอความเสรจเรยบรอย

Microsoft Word 2010

Page 141: MICROSOFT WORD 2010110.164.192.10/6150/images/metting/Present Microsoft Word 2010.pdfคุณประโยชน์ของ Microsoft Word 2010 3. ประกอบเอกสารจากเนื้อหาที่ก

การแทรกวตถและองคประกอบอนๆ การแทรกกลองขอความ (Insert Textbox)

Microsoft Word 2010

Page 142: MICROSOFT WORD 2010110.164.192.10/6150/images/metting/Present Microsoft Word 2010.pdfคุณประโยชน์ของ Microsoft Word 2010 3. ประกอบเอกสารจากเนื้อหาที่ก

การแทรกวตถและองคประกอบอนๆ

การแทรก SmartArt 1. คลกทค าสง SmartArt ในแทบ Insert กลม Illustrations (จะปรากฏหนาตาง

Choose a SmartArt Graphics ขนมาทนท) 2. คลกเลอกรปแบบของ SmartArt เชน แบบ List, Process, Cycle เปนตน 3. คลกเลอกรปแบบของ SmartArt เชน แบบ List, Process, Cycle เปนตน 4. คลกเลอกรปแบบยอยของแตละแบบตามทตองการ

Microsoft Word 2010

Page 143: MICROSOFT WORD 2010110.164.192.10/6150/images/metting/Present Microsoft Word 2010.pdfคุณประโยชน์ของ Microsoft Word 2010 3. ประกอบเอกสารจากเนื้อหาที่ก

การแทรกวตถและองคประกอบอนๆ

การแทรก SmartArt

5. คลกปม OK จากนนพมพขอความทตองการลงไปในแตละ Shape 6. ตกแตงและจดรปแบบใหสวยงามยงขนโดยใชค าสงในแทบ Design

และแทบ Format บน SmartArt Tools

Microsoft Word 2010

Page 144: MICROSOFT WORD 2010110.164.192.10/6150/images/metting/Present Microsoft Word 2010.pdfคุณประโยชน์ของ Microsoft Word 2010 3. ประกอบเอกสารจากเนื้อหาที่ก

การแทรกวตถและองคประกอบอนๆ การแทรก SmartArt

Microsoft Word 2010

Page 145: MICROSOFT WORD 2010110.164.192.10/6150/images/metting/Present Microsoft Word 2010.pdfคุณประโยชน์ของ Microsoft Word 2010 3. ประกอบเอกสารจากเนื้อหาที่ก

การแสดงตวอยางกอนพมพและการสงพมพเอกสาร การก าหนดขอบกระดาษ (Margins) 1. คลกทแทบ Page Layout กลม Page Setup 2. คลกทค าสง Margins 3. เลอกระยะขอบกระดาษแบบส าเรจรปทตองการ

Microsoft Word 2010

Page 146: MICROSOFT WORD 2010110.164.192.10/6150/images/metting/Present Microsoft Word 2010.pdfคุณประโยชน์ของ Microsoft Word 2010 3. ประกอบเอกสารจากเนื้อหาที่ก

การแสดงตวอยางกอนพมพและการสงพมพเอกสาร การก าหนดขอบกระดาษ (Margins) หรอจะก าหนดระยะขอบกระดาษเอง ตามขนตอนดงน 4. คลกค าสง Custom Margins จะปรากฏหนาตาง Page Setup เพอใหเราก าหนดคา

ระยะขอบกระดาษ ดงน

Microsoft Word 2010

Page 147: MICROSOFT WORD 2010110.164.192.10/6150/images/metting/Present Microsoft Word 2010.pdfคุณประโยชน์ของ Microsoft Word 2010 3. ประกอบเอกสารจากเนื้อหาที่ก

การแสดงตวอยางกอนพมพและการสงพมพเอกสาร การก าหนดขอบกระดาษ (Margins) 5. Margins คอการก าหนดระยะขอบกระดาษ o Top คอการเวนระยะขอบทางดานบน o Bottom คอการเวนระยะขอบทางดานลาง o Left คอการเวนระยะขอบทางดานซาย o Right คอการเวนระยะขอบทางดานขวา o Gutter คอการเวนระยะในการเขาเลม

6. คลกปม OK

Microsoft Word 2010

Page 148: MICROSOFT WORD 2010110.164.192.10/6150/images/metting/Present Microsoft Word 2010.pdfคุณประโยชน์ของ Microsoft Word 2010 3. ประกอบเอกสารจากเนื้อหาที่ก

การแสดงตวอยางกอนพมพและการสงพมพเอกสาร การก าหนดขนาดกระดาษ (Size) 1.คลกทแทบ Page Layout กลม Page Setup 2.คลกทค าสง Size 3.เลอกขนาดกระดาษส าเรจรปซงเปนขนาดมาตรฐาน

Microsoft Word 2010

Page 149: MICROSOFT WORD 2010110.164.192.10/6150/images/metting/Present Microsoft Word 2010.pdfคุณประโยชน์ของ Microsoft Word 2010 3. ประกอบเอกสารจากเนื้อหาที่ก

การแสดงตวอยางกอนพมพและการสงพมพเอกสาร การก าหนดขนาดกระดาษ (Size) 4. หรอคลกค าสง More Paper Size เพอเขาไป ในหนาตาง Page Setup ในการก าหนดคาขนาด กระดาษตามตองการ

Microsoft Word 2010

Page 150: MICROSOFT WORD 2010110.164.192.10/6150/images/metting/Present Microsoft Word 2010.pdfคุณประโยชน์ของ Microsoft Word 2010 3. ประกอบเอกสารจากเนื้อหาที่ก

การแสดงตวอยางกอนพมพและการสงพมพเอกสาร การก าหนดขนาดกระดาษ (Size) 5. เลอกขนาดมาตรฐานหรอก าหนดขนาดกระดาษเองท

o Width: ความกวาง o Height: ความสง

6. คลกปม OK

Microsoft Word 2010

Page 151: MICROSOFT WORD 2010110.164.192.10/6150/images/metting/Present Microsoft Word 2010.pdfคุณประโยชน์ของ Microsoft Word 2010 3. ประกอบเอกสารจากเนื้อหาที่ก

การแสดงตวอยางกอนพมพและการสงพมพเอกสาร การก าหนดแนวในการวางเอกสาร (Orientation)

1. คลกทแทบ Page Layout กลม Page Setup 2. คลกทค าสง Orientation 3. คลกแนวในการวางกระดาษทตองการ

o Portrait แนวตง o Landscape แนวนอน

Microsoft Word 2010

Page 152: MICROSOFT WORD 2010110.164.192.10/6150/images/metting/Present Microsoft Word 2010.pdfคุณประโยชน์ของ Microsoft Word 2010 3. ประกอบเอกสารจากเนื้อหาที่ก

การแสดงตวอยางกอนพมพและการสงพมพเอกสาร การก าหนดแนวในการวางเอกสาร (Orientation) หรอ เขาไปก าหนดในหนาตาง Page Setup แทบ Marginแลวก าหนดแนวในการวางกระดาษตามตองการ

Microsoft Word 2010

Page 153: MICROSOFT WORD 2010110.164.192.10/6150/images/metting/Present Microsoft Word 2010.pdfคุณประโยชน์ของ Microsoft Word 2010 3. ประกอบเอกสารจากเนื้อหาที่ก

การจดเรยงและใชเครองมออางองภายในเอกสาร การสรางสารบญเนอหา (Insert Tables of Contents) 1. คลกเลอกต าแหนงทตองการวางสารบญเนอหา ซงสวนใหญมกจะเปนหนาแรก 2. คลกเลอกค าสง Table of Contents ในแทบ References กลม Table of Contents 3. คลกเลอกรปแบบทตองการจากใน Built-in

Microsoft Word 2010

Page 154: MICROSOFT WORD 2010110.164.192.10/6150/images/metting/Present Microsoft Word 2010.pdfคุณประโยชน์ของ Microsoft Word 2010 3. ประกอบเอกสารจากเนื้อหาที่ก

การจดเรยงและใชเครองมออางองภายในเอกสาร การสรางสารบญเนอหา (Insert Tables of Contents) หรอ...

4. คลกเลอกค าสง Insert Table of Contents… เพอก าหนดรปแบบดวยตนเอง (จะปรากฏหนาตาง Table of Contents ขนมาทนท) 5. ในชอง Formats: ใหคลกเลอกรปแบบอนๆ ตามตองการ 6. คลกปม OK

Microsoft Word 2010

Page 155: MICROSOFT WORD 2010110.164.192.10/6150/images/metting/Present Microsoft Word 2010.pdfคุณประโยชน์ของ Microsoft Word 2010 3. ประกอบเอกสารจากเนื้อหาที่ก

การจดเรยงและใชเครองมออางองภายในเอกสาร การปรบปรงสารบญเนอหา (Update Table of Contents)

1. คลกเมาสขวาในตารางสารบญเนอหา 2. คลกเลอกค าสง Update Field

3. ในหนาตาง Update Table of Contents คลกเลอกค าสง Update page numbers only

Microsoft Word 2010

Page 156: MICROSOFT WORD 2010110.164.192.10/6150/images/metting/Present Microsoft Word 2010.pdfคุณประโยชน์ของ Microsoft Word 2010 3. ประกอบเอกสารจากเนื้อหาที่ก

การจดเรยงและใชเครองมออางองภายในเอกสาร การปรบปรงสารบญเนอหา (Update Table of Contents)

Microsoft Word 2010

Page 157: MICROSOFT WORD 2010110.164.192.10/6150/images/metting/Present Microsoft Word 2010.pdfคุณประโยชน์ของ Microsoft Word 2010 3. ประกอบเอกสารจากเนื้อหาที่ก

การจดเรยงและใชเครองมออางองภายในเอกสาร การสรางสารบญรปภาพ (Insert Table of Figures)

1. คลกเลอกรปภาพทเปนรปภาพแรกในไฟลเอกสาร 2. คลกเลอกค าสง Insert Caption ในแทบ References กลม Citations & Bibliography 3. ในชอง Caption: ใหพมพขอความทเปนค าอธบายใตรปภาพลงไปและท าจนครบ

ทกภาพ คลกปม OK

Microsoft Word 2010

Page 158: MICROSOFT WORD 2010110.164.192.10/6150/images/metting/Present Microsoft Word 2010.pdfคุณประโยชน์ของ Microsoft Word 2010 3. ประกอบเอกสารจากเนื้อหาที่ก

การจดเรยงและใชเครองมออางองภายในเอกสาร การสรางสารบญรปภาพ (Insert Table of Figures)

หลงจากนนจงเรมสรางสารบญภาพ ตามขนตอนน 4. คลกต าแหนงทตองการวางสารบญภาพ ซงสวนใหญมกจะเปนต าแหนงตอ จากสารบญเนอหา 5. คลกเลอกค าสง Insert Table of Figures ในแทบ References กลม Citations 6. ในชองค าสง Formats: คลกเลอก

รปแบบทตองการ คลกปม OK 7. ตรวจดผลลพธทได

Microsoft Word 2010

Page 159: MICROSOFT WORD 2010110.164.192.10/6150/images/metting/Present Microsoft Word 2010.pdfคุณประโยชน์ของ Microsoft Word 2010 3. ประกอบเอกสารจากเนื้อหาที่ก

การจดเรยงและใชเครองมออางองภายในเอกสาร การสรางสารบญรปภาพ (Insert Table of Figures) ส าหรบขอความน าหนาชอภาพเหลาน ตามปกตคาเรมตนของโปรแกรมจะก าหนดมาใหเปนค าวา “Figure” ตามดวยล าดบเลข ซงถาไมตรงกบความตองการเราสามารถก าหนดใหมไดดวยตนเองเอง ดงน

Microsoft Word 2010

Page 160: MICROSOFT WORD 2010110.164.192.10/6150/images/metting/Present Microsoft Word 2010.pdfคุณประโยชน์ของ Microsoft Word 2010 3. ประกอบเอกสารจากเนื้อหาที่ก

การจดเรยงและใชเครองมออางองภายในเอกสาร การสรางสารบญรปภาพ (Insert Table of Figures)

o คลกทกลองขอความชอภาพ o พมพขอความใหมลงไปแทนทตามตองการ (เฉพาะในสวนขอความน าหนาชอ) o ท าในลกษณะเชนเดยวกนนไปจนครบทกภาพ

Microsoft Word 2010

Page 161: MICROSOFT WORD 2010110.164.192.10/6150/images/metting/Present Microsoft Word 2010.pdfคุณประโยชน์ของ Microsoft Word 2010 3. ประกอบเอกสารจากเนื้อหาที่ก

การจดเรยงและใชเครองมออางองภายในเอกสาร การสรางสารบญรปภาพ (Insert Table of Figures)

o จากนนใหท าการปรบปรงเขตขอมลในหนาสารบญภาพดวยค าสง Update Fields ดงน

คลกขวาทต าแหนงใดๆ ในตารางสารบญภาพ คลกเลอกค าสง Update Field

คลกทปม ดานหนาของค าสง Update page numbers only ตรวจดผลลพธในตารางสารบญภาพ

Microsoft Word 2010

Page 162: MICROSOFT WORD 2010110.164.192.10/6150/images/metting/Present Microsoft Word 2010.pdfคุณประโยชน์ของ Microsoft Word 2010 3. ประกอบเอกสารจากเนื้อหาที่ก

การจดเรยงและใชเครองมออางองภายในเอกสาร การสรางสารบญรปภาพ (Insert Table of Figures)

o จากนนใหท าการปรบปรงเขตขอมลในหนาสารบญภาพดวยค าสง Update Fields ดงน

Microsoft Word 2010

Page 163: MICROSOFT WORD 2010110.164.192.10/6150/images/metting/Present Microsoft Word 2010.pdfคุณประโยชน์ของ Microsoft Word 2010 3. ประกอบเอกสารจากเนื้อหาที่ก

การจดเรยงและใชเครองมออางองภายในเอกสาร การสรางบรรณานกรมและเพมแหลงขอมล (Bibliographies) o กอนสรางบรรณานกรมเราตองท าการกรอกขอมลรายละเอยดเกบไวกอน ซงเรา สามารถ ท าไดดงน 1. คลกทค าสง Manage Sources ในแทบ References กลม Citations & Bibliography ในหนาตาง

Source Manager 2. คลกปม New…

Microsoft Word 2010

Page 164: MICROSOFT WORD 2010110.164.192.10/6150/images/metting/Present Microsoft Word 2010.pdfคุณประโยชน์ของ Microsoft Word 2010 3. ประกอบเอกสารจากเนื้อหาที่ก

การจดเรยงและใชเครองมออางองภายในเอกสาร การสรางบรรณานกรมและเพมแหลงขอมล (Bibliographies) o กอนสรางบรรณานกรมเราตองท าการกรอกขอมลรายละเอยดเกบไวกอน ซงเราสามารถ ท าได

ดงน 3. ในหนาตาง Edit Source คลกทหวลกศรชลงของค าสง Type of Source เพอเลอกชนดของบรรณานกรม

4. พมพขอมลรายละเอยดใสลงไป คลกปม OK

Microsoft Word 2010

Page 165: MICROSOFT WORD 2010110.164.192.10/6150/images/metting/Present Microsoft Word 2010.pdfคุณประโยชน์ของ Microsoft Word 2010 3. ประกอบเอกสารจากเนื้อหาที่ก

การจดเรยงและใชเครองมออางองภายในเอกสาร การสรางบรรณานกรมและเพมแหลงขอมล (Bibliographies)

o จากนนเรมสรางบรรณานกรม ตามขนตอนดงน

5. คลกต าแหนงทตองการสรางบรรณานกรม 6. คลกทค าสง Bibliography ในแทบ References กลม Citations & Bibliography

Microsoft Word 2010

Page 166: MICROSOFT WORD 2010110.164.192.10/6150/images/metting/Present Microsoft Word 2010.pdfคุณประโยชน์ของ Microsoft Word 2010 3. ประกอบเอกสารจากเนื้อหาที่ก

การจดเรยงและใชเครองมออางองภายในเอกสาร การสรางจดเชอมโยง (Insert Hyperlinks) 1. คลกต าแหนงทตองการท าเปนจดเชอมโยงตนทาง เชน ขอความหรอรปภาพใน

เอกสาร 2. คลกทค าสง Hyperlink ในแทบ Insert กลม Links

Microsoft Word 2010

Page 167: MICROSOFT WORD 2010110.164.192.10/6150/images/metting/Present Microsoft Word 2010.pdfคุณประโยชน์ของ Microsoft Word 2010 3. ประกอบเอกสารจากเนื้อหาที่ก

การจดเรยงและใชเครองมออางองภายในเอกสาร

การสรางจดเชอมโยง (Insert Hyperlinks) 3. ในหนาตาง Insert Hyperlink ใหคลกเลอกจดเชอมโยงปลางทางทค าสง Link to: 4. ในชอง Address: ใหพมพ URL (Uniform Resource Locator) ทอยของเอกสารบนอนเตอรเนต

ลงไป

5. คลกปม ScreenTip… เพอพมพขอความแจงขอมลของจดเชอมโยงในชอง ScreenTip text: คลกปม OK

6. คลกปม OK อกครง

Microsoft Word 2010

Page 168: MICROSOFT WORD 2010110.164.192.10/6150/images/metting/Present Microsoft Word 2010.pdfคุณประโยชน์ของ Microsoft Word 2010 3. ประกอบเอกสารจากเนื้อหาที่ก

การจดเรยงและใชเครองมออางองภายในเอกสาร

การแกไขจดเชอมโยง 1. ลากคลมหรอคลกเลอกต าแหนงทตองการแกไขจดเชอมโยงตนทาง 2. คลกเมาสขวาและคลกเลอกค าสง Edit Hyperlink… (จะปรากฏหนาตาง Edit

Hyperlink ขนมาทนท) 3. แกไขรายละเอยดตางๆ ตามตองการ 4. คลกปม OK

Microsoft Word 2010

Page 169: MICROSOFT WORD 2010110.164.192.10/6150/images/metting/Present Microsoft Word 2010.pdfคุณประโยชน์ของ Microsoft Word 2010 3. ประกอบเอกสารจากเนื้อหาที่ก

การจดเรยงและใชเครองมออางองภายในเอกสาร

การยกเลกจดเชอมโยง 1. ลากคลมหรอคลกเลอกต าแหนงทตองการยกเลกจดเชอมโยงตนทาง 2. คลกเมาสขวาและคลกเลอกค าสง Remove Hyperlink หรอ… 3. คลกทค าสง Hyperlink ในแทบ Insert กลม Links 4. ในหนาตาง Edit Hyperlink ใหคลกทปมค าสง Remove Hyperlink 5. คลกปม OK

Microsoft Word 2010

Page 170: MICROSOFT WORD 2010110.164.192.10/6150/images/metting/Present Microsoft Word 2010.pdfคุณประโยชน์ของ Microsoft Word 2010 3. ประกอบเอกสารจากเนื้อหาที่ก

การสรางจดหมายเวยนและพมพซองจดหมาย การสรางจดหมายเวยน (Mail Merge) ขนตอนท 1 สรางเนอความในจดหมาย

Microsoft Word 2010

Page 171: MICROSOFT WORD 2010110.164.192.10/6150/images/metting/Present Microsoft Word 2010.pdfคุณประโยชน์ของ Microsoft Word 2010 3. ประกอบเอกสารจากเนื้อหาที่ก

การสรางจดหมายเวยนและพมพซองจดหมาย การสรางจดหมายเวยน (Mail Merge) ขนตอนท 2 สรางตารางขอมลของผรบจดหมาย o คลกทปมค าสง Select Recipients ในแทบ Mailings กลม Start Mail Merge o คลกเลอกค าสง Type New List… (จะปรากฏหนาตาง New Address List ขนมาทนท)

Microsoft Word 2010

Page 172: MICROSOFT WORD 2010110.164.192.10/6150/images/metting/Present Microsoft Word 2010.pdfคุณประโยชน์ของ Microsoft Word 2010 3. ประกอบเอกสารจากเนื้อหาที่ก

การสรางจดหมายเวยนและพมพซองจดหมาย การสรางจดหมายเวยน (Mail Merge) ขนตอนท 2 สรางตารางขอมลของผรบจดหมาย o แกไขรายละเอยดของขอมลในไฟล ดงน

1. คลกเลอกค าสง Rename... เพอเปลยนชอ Field ตามชนดขอมลทตองการ 2. คลกปม OK

Microsoft Word 2010

Page 173: MICROSOFT WORD 2010110.164.192.10/6150/images/metting/Present Microsoft Word 2010.pdfคุณประโยชน์ของ Microsoft Word 2010 3. ประกอบเอกสารจากเนื้อหาที่ก

การสรางจดหมายเวยนและพมพซองจดหมาย

การสรางจดหมายเวยน (Mail Merge) ขนตอนท 2 สรางตารางขอมลของผรบจดหมาย o แกไขรายละเอยดของขอมลในไฟล ดงน

1. คลกเลอกค าสง Rename... เพอเปลยนชอ Field ตามชนดขอมลทตองการ

2. คลกปม OK

Microsoft Word 2010

Page 174: MICROSOFT WORD 2010110.164.192.10/6150/images/metting/Present Microsoft Word 2010.pdfคุณประโยชน์ของ Microsoft Word 2010 3. ประกอบเอกสารจากเนื้อหาที่ก

การสรางจดหมายเวยนและพมพซองจดหมาย การสรางจดหมายเวยน (Mail Merge) ขนตอนท 2 สรางตารางขอมลของผรบจดหมาย o แกไขรายละเอยดของขอมลในไฟล ดงน

3. คลกค าสง Delete เพอลบ Field ทไมตองการใชออกไป 4. คลกปม Yes

Microsoft Word 2010

Page 175: MICROSOFT WORD 2010110.164.192.10/6150/images/metting/Present Microsoft Word 2010.pdfคุณประโยชน์ของ Microsoft Word 2010 3. ประกอบเอกสารจากเนื้อหาที่ก

การสรางจดหมายเวยนและพมพซองจดหมาย

การสรางจดหมายเวยน (Mail Merge) ขนตอนท 2 สรางตารางขอมลของผรบจดหมาย o เมอไดชอ Field ครบตามตองการแลว คลกทปม Add… เพมใสขอมลลงไป ในแตละ Field

Microsoft Word 2010

Page 176: MICROSOFT WORD 2010110.164.192.10/6150/images/metting/Present Microsoft Word 2010.pdfคุณประโยชน์ของ Microsoft Word 2010 3. ประกอบเอกสารจากเนื้อหาที่ก

การสรางจดหมายเวยนและพมพซองจดหมาย การสรางจดหมายเวยน (Mail Merge) ขนตอนท 3 การเลอกแหลงขอมลตางๆ 1. คลกทปมค าสง Select Recipients ในแทบ Mailings กลม Start Mail Merge 2. คลกเลอก Use Existing List… 3. ในหนาตาง Select Data Source คลกเลอกชอไฟลฐานขอมลทจดเกบไว 4. คลกปม Open

Microsoft Word 2010

Page 177: MICROSOFT WORD 2010110.164.192.10/6150/images/metting/Present Microsoft Word 2010.pdfคุณประโยชน์ของ Microsoft Word 2010 3. ประกอบเอกสารจากเนื้อหาที่ก

การสรางจดหมายเวยนและพมพซองจดหมาย การสรางจดหมายเวยน (Mail Merge) ขนตอนท 4 การเลอกผรบ 1. คลกทปมค าสง Insert Merge Field ในแทบ Mailings กลม Write & Insert Fields 2. คลกเลอก Field ทตองการ

Microsoft Word 2010

Page 178: MICROSOFT WORD 2010110.164.192.10/6150/images/metting/Present Microsoft Word 2010.pdfคุณประโยชน์ของ Microsoft Word 2010 3. ประกอบเอกสารจากเนื้อหาที่ก

การสรางจดหมายเวยนและพมพซองจดหมาย การสรางจดหมายเวยน (Mail Merge) ขนตอนท 5 ตรวจสอบผลลพธและแกไขเพมเตมขอมลผรบ o การตรวจสอบผลลพธ

1. คลกทปมค าสง Preview Results ในแทบ Mailings กลม Preview Results 2. คลกทปม Next Record เพอเลอนต าแหนงไปตรวจดขอมล ในรายการถดไปเรอยๆ จบครบถวน

Microsoft Word 2010

Page 179: MICROSOFT WORD 2010110.164.192.10/6150/images/metting/Present Microsoft Word 2010.pdfคุณประโยชน์ของ Microsoft Word 2010 3. ประกอบเอกสารจากเนื้อหาที่ก

การสรางจดหมายเวยนและพมพซองจดหมาย การสรางจดหมายเวยน (Mail Merge) ขนตอนท 6 การสงพมพจดหมายเวยน o การบนทกจดหมายทไดเปนเอกสารฉบบใหม 1. คลกเลอกค าสง Finish & Merge ในแทบ Mailings กลม Finish 2. คลกเลอกค าสง Edit Individual Document… 3. ในหนาตาง Merge to New Document ใหก าหนดรายละเอยดใน Merge Records ดงน

3.1 คลกท ดานหนาค าสง All: เพอดงขอมลจากตารางฐานขอมลทงหมด 3.2 คลกท ดานหนาค าสง Current Record: เพอดงขอมลเฉพาะรายการ ทเปดอยในปจจบน 3.3 คลกท ดานหนาค าสง From: และ To: เพอก าหนดชวงของการดงขอมลโดยจะตอง ระบล าดบของผรบคนแรกในชอง From: และล าดบของผรบคนสดทายในชอง To:

Microsoft Word 2010

Page 180: MICROSOFT WORD 2010110.164.192.10/6150/images/metting/Present Microsoft Word 2010.pdfคุณประโยชน์ของ Microsoft Word 2010 3. ประกอบเอกสารจากเนื้อหาที่ก

การสรางจดหมายเวยนและพมพซองจดหมาย การสรางจดหมายเวยน (Mail Merge) ขนตอนท 6 การสงพมพจดหมายเวยน o การบนทกจดหมายทไดเปนเอกสารฉบบใหม 4. คลกปม OK

Microsoft Word 2010

Page 181: MICROSOFT WORD 2010110.164.192.10/6150/images/metting/Present Microsoft Word 2010.pdfคุณประโยชน์ของ Microsoft Word 2010 3. ประกอบเอกสารจากเนื้อหาที่ก

การสรางจดหมายเวยนและพมพซองจดหมาย การสรางจดหมายเวยน (Mail Merge) ขนตอนท 6 การสงพมพจดหมายเวยน o การบนทกจดหมายทไดเปนเอกสารฉบบใหม 1. คลกเลอกค าสง Finish & Merge ในแทบ Mailings กลม Finish 2. คลกเลอกค าสง Edit Individual Document… 3. ในหนาตาง Merge to New Document ใหก าหนดรายละเอยดใน Merge Records ดงน

คลกท ดานหนาค าสง All: เพอดงขอมลจากตารางฐานขอมลทงหมด คลกท ดานหนาค าสง Current Record: เพอดงขอมลเฉพาะรายการทเปดอยในปจจบน คลกท ดานหนาค าสง From: และ To: เพอก าหนดชวงของการดงขอมลโดยจะตองระบล าดบ ของผรบคนแรกในชอง From: และล าดบของผรบคนสดทายในชอง To:

4. คลกปม OK

Microsoft Word 2010

Page 182: MICROSOFT WORD 2010110.164.192.10/6150/images/metting/Present Microsoft Word 2010.pdfคุณประโยชน์ของ Microsoft Word 2010 3. ประกอบเอกสารจากเนื้อหาที่ก

การสรางจดหมายเวยนและพมพซองจดหมาย การสรางจดหมายเวยน (Mail Merge) ขนตอนท 6 การสงพมพจดหมายเวยน o การบนทกจดหมายทไดเปนเอกสารฉบบใหม

Microsoft Word 2010

Page 183: MICROSOFT WORD 2010110.164.192.10/6150/images/metting/Present Microsoft Word 2010.pdfคุณประโยชน์ของ Microsoft Word 2010 3. ประกอบเอกสารจากเนื้อหาที่ก

การสรางจดหมายเวยนและพมพซองจดหมาย การสรางจดหมายเวยน (Mail Merge) ขนตอนท 6 การสงพมพจดหมายเวยน o การพมพจดหมายออกทางเครองพมพ 1. คลกเลอกค าสง Finish & Merge ในแทบ Mailings กลม Finish 2. คลกเลอกค าสง Print Document… 3. ในหนาตาง Merge to Print ใหก าหนดรายละเอยดใน Print Records ดงน

คลกท ดานหนาค าสง All: เพอสงพมพขอมลจากตารางฐานขอมลทงหมด คลกท ดานหนาค าสง Current Record: เพอสงพมพขอมลเฉพาะรายการทเปดอยในปจจบน คลกท ดานหนาค าสง From: และ To: เพอก าหนดชวงของการพมพขอมลโดยระบล าดบ ของผรบคนแรกในชอง From: และล าดบของผรบคนสดทายในชอง To:

4. คลกปม OK

Microsoft Word 2010

Page 184: MICROSOFT WORD 2010110.164.192.10/6150/images/metting/Present Microsoft Word 2010.pdfคุณประโยชน์ของ Microsoft Word 2010 3. ประกอบเอกสารจากเนื้อหาที่ก

การสรางจดหมายเวยนและพมพซองจดหมาย การสรางจดหมายเวยน (Mail Merge) ขนตอนท 6 การสงพมพจดหมายเวยน o การพมพจดหมายออกทางเครองพมพ

Microsoft Word 2010

Page 185: MICROSOFT WORD 2010110.164.192.10/6150/images/metting/Present Microsoft Word 2010.pdfคุณประโยชน์ของ Microsoft Word 2010 3. ประกอบเอกสารจากเนื้อหาที่ก

การสรางจดหมายเวยนและพมพซองจดหมาย การสรางจดหมายเวยน (Mail Merge) ขนตอนท 6 การสงพมพจดหมายเวยน o การสงจดหมายไปถงผรบทางอเมล 1. คลกเลอกค าสง Finish & Merge ในแทบ Mailings กลม Finish 2. คลกเลอกค าสง Send E-Mail Messages… 3. ในหนาตาง Merge to E-Mail ใหก าหนดรายละเอยดใน Message Options ดงน

คลกท ดานหนาค าสง To: เพอใสชออเมลของผรบทเราจะสงถง คลกท ดานหนาค าสง Subject line: เพอใสชอหวขอเรองของจดหมาย คลกท ดานหนาค าสง Mail format: เพอเลอกรปแบบของจดหมาย

Microsoft Word 2010

Page 186: MICROSOFT WORD 2010110.164.192.10/6150/images/metting/Present Microsoft Word 2010.pdfคุณประโยชน์ของ Microsoft Word 2010 3. ประกอบเอกสารจากเนื้อหาที่ก

การสรางจดหมายเวยนและพมพซองจดหมาย การสรางจดหมายเวยน (Mail Merge) ขนตอนท 6 การสงพมพจดหมายเวยน o การสงจดหมายไปถงผรบทางอเมล 4. ในหนาตาง Merge to E-Mail ใหก าหนดรายละเอยดใน Send Records ดงน

คลกท ดานหนาค าสง All: เพอจดสงขอมลจากตารางฐานขอมลทงหมด คลกท ดานหนาค าสง Current Record: เพอจดสงขอมลเฉพาะรายการทเปดอยในปจจบน คลกท ดานหนาค าสง From: และ To: เพอก าหนดชวงของการจดสงขอมล โดยระบล าดบของผรบคนแรกในชอง From: และล าดบของผรบคนสดทายในชอง To:

5.คลกปม OK

Microsoft Word 2010

Page 187: MICROSOFT WORD 2010110.164.192.10/6150/images/metting/Present Microsoft Word 2010.pdfคุณประโยชน์ของ Microsoft Word 2010 3. ประกอบเอกสารจากเนื้อหาที่ก

การสรางจดหมายเวยนและพมพซองจดหมาย การสรางจดหมายเวยน (Mail Merge) ขนตอนท 6 การสงพมพจดหมายเวยน o การสงจดหมายไปถงผรบทางอเมล

Microsoft Word 2010

Page 188: MICROSOFT WORD 2010110.164.192.10/6150/images/metting/Present Microsoft Word 2010.pdfคุณประโยชน์ของ Microsoft Word 2010 3. ประกอบเอกสารจากเนื้อหาที่ก

การท างานรวมกนของผใชไฟลเอกสาร การแทรกขอคดเหน (Comments)

1. ลากคลมหรอคลกเลอกต าแหนงทตองการใสขอคดเหน 2. คลกทค าสง New Comment ในแทบ Review กลม Comments

3. พมพขอความลงไป

Microsoft Word 2010

Page 189: MICROSOFT WORD 2010110.164.192.10/6150/images/metting/Present Microsoft Word 2010.pdfคุณประโยชน์ของ Microsoft Word 2010 3. ประกอบเอกสารจากเนื้อหาที่ก

การท างานรวมกนของผใชไฟลเอกสาร การแกไขขอคดเหน (Edit Comment) 1. คลกเมาสลงไปในบรเวณทเปนมารคอพบอกต าแหนง 2. พมพขอความทตองการแกไขลงไปแทนท หรอ...

3. คลกเมาสขวาทมารคอพบอกต าแหนง 4. เลอกค าสง Edit Comment 5. พมพแกไขตามตองการ

Microsoft Word 2010

Page 190: MICROSOFT WORD 2010110.164.192.10/6150/images/metting/Present Microsoft Word 2010.pdfคุณประโยชน์ของ Microsoft Word 2010 3. ประกอบเอกสารจากเนื้อหาที่ก

การท างานรวมกนของผใชไฟลเอกสาร การลบขอคดเหน (Delete Comment)

1. ลากคลมหรอคลกเลอกต าแหนงมารคอพทตองการลบขอคดเหน 2. คลกทค าสง Delete ในแทบ Review กลม Comments 3. คลกเลอกรปแบบการลบขอคดเหน ดงน คอ

3.1 ทค าสง Delete คอ การลบขอคดเหนเฉพาะในต าแหนงมารคอพทเลอกอย 3.2 ทค าสง Delete All Comments Shown คอการลบขอคดเหนทงหมดทแสดงมารคอพ 3.3 ทค าสง Delete All Comments in Document คอ การลบขอคดเหนทงหมด ทมอยในไฟลเอกสาร

Microsoft Word 2010

Page 191: MICROSOFT WORD 2010110.164.192.10/6150/images/metting/Present Microsoft Word 2010.pdfคุณประโยชน์ของ Microsoft Word 2010 3. ประกอบเอกสารจากเนื้อหาที่ก

การท างานรวมกนของผใชไฟลเอกสาร การซอนขอคดเหน (Show Markup)

1. คลกทแทบ Review 2. คลกทค าสง Show Markup กลม Comments

3. คลกท เพอยกเลกการแสดงมารคอพเฉพาะทเปน Comments

Microsoft Word 2010

Page 192: MICROSOFT WORD 2010110.164.192.10/6150/images/metting/Present Microsoft Word 2010.pdfคุณประโยชน์ของ Microsoft Word 2010 3. ประกอบเอกสารจากเนื้อหาที่ก

การท างานรวมกนของผใชไฟลเอกสาร การปองกนเอกสาร (Password-Protecting Documents) 1. คลกแทบ File ในหนารายการ Info

2. คลกเลอกค าสง Encrypt with Password

3. ในหนาตาง Encrypt Document ในชอง Password

ใหตงรหสผานทตองการ คลกปม OK

Microsoft Word 2010

Page 193: MICROSOFT WORD 2010110.164.192.10/6150/images/metting/Present Microsoft Word 2010.pdfคุณประโยชน์ของ Microsoft Word 2010 3. ประกอบเอกสารจากเนื้อหาที่ก

การท างานรวมกนของผใชไฟลเอกสาร การปองกนเอกสาร (Password-Protecting Documents)

4. ในหนาตาง Confirm Password ในชอง Reenter Password ใสรหสผานตามขอ 3 อกครง คลกปม OK 5. หลงจากนนใหบนทกไฟลเอกสารตามปกตแลวปดไฟลน 6. เมอใดกตามทตองการเปดไฟลเอกสารนอกครงจะตองใสรหสผาน ดงภาพ

Microsoft Word 2010

Page 194: MICROSOFT WORD 2010110.164.192.10/6150/images/metting/Present Microsoft Word 2010.pdfคุณประโยชน์ของ Microsoft Word 2010 3. ประกอบเอกสารจากเนื้อหาที่ก

การท างานรวมกนของผใชไฟลเอกสาร การก าหนดใหเปนขนสดทาย (Mark as Final)

1. คลกทแทบ File ในหนารายการ Info 2. คลกทค าสง Protect Document 3. คลกเลอกค าสง Mark as Final 4. ในหนาตาง Microsoft Word ใหคลกปม OK

Microsoft Word 2010

Page 195: MICROSOFT WORD 2010110.164.192.10/6150/images/metting/Present Microsoft Word 2010.pdfคุณประโยชน์ของ Microsoft Word 2010 3. ประกอบเอกสารจากเนื้อหาที่ก

การท างานรวมกนของผใชไฟลเอกสาร การตรวจสอบเอกสารอยางละเอยด (Inspect Document)

1. คลกทแทบ File 2. ในหนารายการ Info ใหคลกทค าสง Check for Issues 3. คลกเลอกค าสง Inspect Document

Microsoft Word 2010

Page 196: MICROSOFT WORD 2010110.164.192.10/6150/images/metting/Present Microsoft Word 2010.pdfคุณประโยชน์ของ Microsoft Word 2010 3. ประกอบเอกสารจากเนื้อหาที่ก

การท างานรวมกนของผใชไฟลเอกสาร

การตรวจสอบเอกสารอยางละเอยด (Inspect Document)

4. ในหนาตาง Document Inspector คลก ดานหนาหวขอทตองการขจดออก 5. คลกปม Inspect แลวรอดผลลพธ

Microsoft Word 2010

Page 197: MICROSOFT WORD 2010110.164.192.10/6150/images/metting/Present Microsoft Word 2010.pdfคุณประโยชน์ของ Microsoft Word 2010 3. ประกอบเอกสารจากเนื้อหาที่ก

การท างานรวมกนของผใชไฟลเอกสาร การตรวจสอบเอกสารอยางละเอยด (Inspect Document)

6. คลกทปม Reinspect เมอตองการตรวจสอบอกครง คลกทปม Close

Microsoft Word 2010

Page 198: MICROSOFT WORD 2010110.164.192.10/6150/images/metting/Present Microsoft Word 2010.pdfคุณประโยชน์ของ Microsoft Word 2010 3. ประกอบเอกสารจากเนื้อหาที่ก

การท างานรวมกนของผใชไฟลเอกสาร การแสดงรายละเอยดไฟล (Document Properties)

1. คลกทแทบ File 2. ในหนารายการ Info ใหคลกทค าสง Properties 3. คลกเลอกค าสง Show Document Panel 4. ในหนาตาง Document Properties พมพหรอแกไขรายละเอยดตางๆ 5. คลกปม ปด เมอพมพเสรจเรยบรอย

Microsoft Word 2010

Page 199: MICROSOFT WORD 2010110.164.192.10/6150/images/metting/Present Microsoft Word 2010.pdfคุณประโยชน์ของ Microsoft Word 2010 3. ประกอบเอกสารจากเนื้อหาที่ก

การท างานรวมกนของผใชไฟลเอกสาร การแสดงรายละเอยดไฟล (Document Properties)

Microsoft Word 2010