Moja%20prva%20kemija2 prirocnik%20za%20ucitelje modrijan

 • View
  232

 • Download
  7

Embed Size (px)

DESCRIPTION

http://www.modrijan.si/slv/content/download/22308/257908/file/Moja%20prva%20kemija2_Prirocnik%20za%20ucitelje_Modrijan.pdf

Text of Moja%20prva%20kemija2 prirocnik%20za%20ucitelje modrijan

 • S. A. Glaar, A. Godec, M. Vrtanik, K. S. Wissiak Grm

  kemija za 9. razred osnovne ole

  K

  e

  m

  i

  j

  a

  z

  a

  9

  .

  r

  a

  z

  r

  e

  d

  o

  s

  n

  o

  v

  n

  e

  o

  l

  e

  kemija 22Moja prva

  kemijaPrironik za uiteljePrironik za uitelje

  M

  o

  j

  a

  p

  r

  v

  a

  k

  e

  m

  i

  j

  a

  2

  P

  r

  i

  r

  o

  n

  i

  k

  z

  a

  u

  i

  t

  e

  l

  j

  e

  ovitek prirocnik.qxd 7/6/2007 9:18 AM Page 1

 • MOJA PRVA KEMIJA 2kemija za 9. razred osnovne olePRIRONIK ZA UITELJE

  Avtorjidr. Saa A. Glaardr. Andrej Godecdr. Margareta Vrtanikdr. Katarina S. Wissiak Grm

  Urednicapela Fortuna

  LektoricaRenata Hrovati

  Oprema in oblikovanjeDavor Grgievi

  Raunalniki prelom Goran uri

  Izdala in zaloila Modrijan zaloba, d. o. o.

  Za zalobo Branimir Neovi

  Natisnila Tiskarna Euroadria, d. o. o.

  Naklada 400 izvodov

  Cena 20,90 Ljubljana 2007

  Prva izdaja

  Zaloba Modrijan, d. o. o.

  www.modrijan.si

  CIP Kataloni zapis o publikacijiNarodna in univerzitetna knjinica, Ljubljana

  371.3:54(035)

  MOJA prva kemija 2 : kemija za 9. razred osnovne ole. Prironik za uitelje / Saa A. Glaar [et al.] ; 1. izd. Ljubljana : Modrijan, 2007

  ISBN 978-961-241-165-71. Glaar, Saa A.233170944

  00 aparat.indd 200 aparat.indd 2 7/6/2007 9:51:38 AM7/6/2007 9:51:38 AM

 • Kazalo

  Kisline, baze in soli ................................................................................................... 6

  Kisline in baze okoli nas ......................................................................................... 9Kako nastanejo kisline? ......................................................................................... 12Kako nastanejo baze? ............................................................................................. 14Zakaj so raztopine kisle? ....................................................................................... 15Zakaj so raztopine bazine? ................................................................................ 19Kaj se zgodi, e zmeamo kislo in bazino raztopino? ........................... 21Odstotna koncentracija raztopin ..................................................................... 23Kako vpliva temperatura na topnost snovi? ................................................ 25Naloge .......................................................................................................................... 26

  Kisikove organske spojine .................................................................................. 30

  Kaj so kisikove organske spojine? ................................................................... 36Alkoholi ........................................................................................................................ 37Reakcije alkoholov ................................................................................................. 40Organske karboksline kisline ............................................................................ 43Reakcije organskih karboksilnih kislin ......................................................... 44Molekule kisikovih organskih spojin v organizmih ................................ 46Maobe ....................................................................................................................... 47Ogljikovi hidrati ....................................................................................................... 50Naloge .......................................................................................................................... 53

  Duikove organske spojine ................................................................................. 58

  Molekule nosilke ivljenja ................................................................................ 61Aminokisline gradbene enote beljakovin ................................................ 63Beljakovine ................................................................................................................ 66Naloge .......................................................................................................................... 68

  Raunanje v kemiji ................................................................................................. 70

  Atome primerjamo po masi ............................................................................... 72Mol je osnovna enota v kemiji ........................................................................... 74Masni dele elementov v spojini ..................................................................... 77Koliko molov? ........................................................................................................... 79Mol v kemijski reakciji ........................................................................................... 81Naloge .......................................................................................................................... 84

  00 aparat.indd 300 aparat.indd 3 7/6/2007 9:51:38 AM7/6/2007 9:51:38 AM

 • Polimeri ...................................................................................................................... 90

  Kaj so polimeri? ....................................................................................................... 93Lastnosti polimerov ............................................................................................... 95Uporaba polimerov ................................................................................................ 97Naloge .......................................................................................................................... 98

  Seznam reagentov, uporabljenih pri poskusih ........................................ 100

  Periodni sistem elementov ............................................................................... 104

  00 aparat.indd 400 aparat.indd 4 7/6/2007 9:51:38 AM7/6/2007 9:51:38 AM

 • Pouk kemije v 9. razredu osnovne oleKemija je znanost, ki se ukvarja s snovmi, s katerimi se sreujemo prav vsak dan v svojem ivljenju. Velja za enega tejih naravoslovnih predmetov, morda tudi zato, ker vasih pri pouku premalo opozarjamo na njeno povezavo z ivljenjem in ker jo pre-malo predstavljamo z eksperimentiranjem. Avtorji smo zato v ubeniku predstavili veliko poskusov tako demonstracijskih kot tistih, ki jih uenci opravijo sami. Pri tem je v pomo delovni zvezek, ki poleg tevilnih vpraanj in raznovrstnih nalog vse-buje tudi veliko preglednic in raznih koristnih podatkov. To je e posebej pomemb-no pri bolj teoretinih temah, kot je na primer kemijsko raunanje. Na zgoenki, ki je del ubenikega kompleta, so poleg modelov molekul in razlinih animacij po-sneti tudi zanimivi poskusi. Te si lahko uenci ogledajo doma in tako utrjujejo svoje znanje. Ogled poskusa na zgoenki nikakor ne more nadomestiti poskusa, ki ga opravimo v razredu, kjer lahko sliimo, vidimo in vohamo.

  Za vas, drage uiteljice in uitelji, pa smo pripravili prironik Moja prva kemija 2. Morda vam bo v pomo za laje doseganje ciljev pri posameznih unih vsebinah.

  Organiziran je na podoben nain kot prironik Moja prva kemija 1. Na zaetku vsa-kega poglavja v prironiku je kratka predstavitev poglavja, ki ji sledita opis ciljev, povzetih iz unega narta za kemijo v 9. razredu, in lenitev posameznega poglavja na sklope, kjer so tudi kljune besede. Navedeni so e dodatna literatura za uitelja in naslovi zanimivih spletnih strani.

  Sledi podroben didaktino-metodini vodnik za doseganje posameznih ciljev. Ci-ljem, ki so nateti v unem nartu, smo dodali e bolj specifine cilje, ki dodatno opredelijo posamezno temo ali pa posebej opozorijo na drubeno vlogo kemije. Tukaj vas napotimo na delo z ubenikom, delovnim zvezkom in zgoenko.

  Na koncu posameznega vsebinskega sklopa so tudi vpraanja, s katerimi lahko sproti preverimo, ali so uenci obravnavano snov razumeli, na koncu vsakega poglavja pa je e nekaj nalog, ki jih lahko uporabimo pri preverjanju ali ocenjevanju znanja.

  Na zadnjih straneh boste nali seznam kemikalij, ki jih potrebujemo tako za izvajanje demonstracijskih poskusov kot za poskuse, ki jih uenci opravijo sami.

  Opisani didaktino-metodini pristop je le predlog, kako lahko obravnavamo dolo-eno poglavje. Skuali smo vam olajati delo in pouk kemije narediti zanimiveji. Upamo, da nam je to tudi uspelo. Vendar pa v razredu pred uenci stojite vi sami in vi sami boste odloili, kaj od vsega predlaganega boste izbrali in uporabili. Mi pa vas prosimo, da nam na spletni naslov zalobe sporoite vse morebitne pripombe in pred loge, ki se vam bodo porajali pri vaem delu.

  Avtorji

  Za pomo pri prebiranju prironika so naslednje ikone, ki ponazarjajo:

  demonstracijski poskus uporaba kompletov modelov

  poskus izvedejo ga uenci ponazoritev z igro

  uporaba zgoenke vpraanja

  00 aparat.indd 500 aparat.indd 5 7/6/2007 9:51:38 AM7/6/2007 9:51:38 AM

 • 6Okolje Okvirni as: 9 ur

  Kisline, baze in soli Ubenik 528Delovni zvezek 518

  poglavja v ubeniku Kisline in baze okoli nasKako nastanejo kisline?Kako nastanejo baze?Zakaj so raztopine kisle?Zakaj so raztopine bazine?Kaj se zgodi, e zmeamo kislo in bazino raztopino?Odstotna koncentracija raztopinKako vpliva temperatura na topnost snovi?

  V tem poglavju se bomo najprej seznanili s snov-mi, ki jih sreujemo vsakodnevno, to je s kislina-mi, bazami in solmi. Spoznali bomo, kje vse lahko te snovi