NAVODILA ZA UPORABO Zrani kompresor Black & Decker .SLO - NAVODILA ZA UPORABO IN MONTA½O Kat

 • View
  233

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of NAVODILA ZA UPORABO Zrani kompresor Black & Decker .SLO - NAVODILA ZA UPORABO IN MONTA½O...

 • SLO - NAVODILA ZA UPORABO IN MONTAO Kat. t.: 85 66 18 www.conrad.si

  NAVODILA ZA UPORABO Zrani kompresor Black & Decker

  ASI500 12/230 V ASI500-XJ

  Kataloka t.: 85 66 18

 • 2

  Kazalo 1. Splona varnostna navodila .... 3 2. Dodatna varnostna navodila za va zrani kompresor .... 4 3. Pomembna opozorila za polnjenje ... 5 4. LCD - zaslon s tekoimi kristali (ukrepi za prvo pomo) ..... 6 5. Opis delov naprave ... 6 6. Predstavitev in predvidena uporaba ... 7 7. Hiter zaetek . 10 8. Vzdrevanje ... 13 9. Reevanje teav . 14 10. Dodatki .. 14 11. Servisne informacije 14 Garancijski list ....................................................................................................................... 15 Hvala ker ste izbrali Black & Decker! Pojdite na www.BlackandDecker.com/NewOwner in registrirajte svoj nov izdelek.

  Prosimo preberite navodila za uporabo preden iz kakrnegakoli razloga vrnete ta izdelek: e imate kakno teavo ali vpraanje za nas, prosimo obiite: http://www.blackanddecker.com/instantanswers za takojnje odgovore 24 ur na dan. e ne najdete odgovora na nai spletni strani ali e nimate dostopa do interneta pokliite 1-800-544-6986 od 8.00 do 17.00 (po EST vzhodni standardni as), od ponedeljka do petka in se pogovorite z naimi svetovalci. Ob klicu povejte kataloko tevilko izdelka.

  Shranite navodila za uporabo za nadaljnjo uporabo.

  OPOZORILO! Preberite navodila za uporabo pred uporabo te naprave. Neupotevanje

  vseh spodaj navedenih navodil lahko povzroi elektrini udar, poar in/ali hude telesne pokodbe.

  SHRANITE TA NAVODILA ZA UPORABO

  OPOZORILA:

  1. Preberite navodila za uporabo. 2. Shranite navodila za uporabo. 3. Upotevate vsa opozorila. 4. Sledite navodilom. 5. Ne uporabljajte naprave blizu vode. Ohije naprava naj bo suho. 6. Za ienje uporabljajte samo suho krpo. 7. Prezraevalne odprtine morajo ostati odprte. Namestite v skladu z

  proizvajalevimi navodili. 8. Ne postavljajte v bliino toplotnih virov, npr. radiatorjev, toplotnih naprav, peic ali

  drugih grelcev (ojaevalcev) ki proizvajajo toploto. 9. Ne ignorirajte varnostnih opozoril polariziranega ozemljitvenega vtikaa.

  Polariziran vtika ima dve rezili, eno ire kot drugo. Ozemljitveni vtika ima dve rezili in ozemljitveni rogelj. ire rezilo in rogelj sta namenjena vai varnosti. e vti ne ustreza vtinici, se obrnite na elektriarja za zamenjavo zastarele vtinice.

  10. Zaitite kabel, pred tem da bi ga kdo pohodil ali stisnil, pazite zlasti na vti,vtinice in mesto, kjer izhajajo iz naprave.

  11. Uporabljajte samo pripomoke/dodatke, ki jih doloi proizvajalec. 12. Kadar naprave ne uporabljajte jo izklopite. Enako storite kadar so nevihte

  (monost udara strele).

  http://www.blackanddecker.com/NewOwnerhttp://www.blackanddecker.com/instantanswers
 • 3

  13. Vsa popravila naj opravi za to usposobljena oseba. Naprava se lahko okvari ko je pokodovan prikljuni kabel, ko se je razlila kakna tekoina, ko je v napravo padel kaken delec ali je bila naprava izpostavljena deju oz. vlagi, naprava ne deluje normalno ali pa je padla na tla.

  14. Na napravo ne brizgajte ali kropite z vodo. OPOZORILO: Da bi zmanjali monost poara ali elektrinega udara, ne izpostavljajte naprave deju ali vlagi.

  15. Ne uporabljajte naprave blizu vnetljivih materialov, hlapov ali plinov. 16. Ne razstavljajte aparata. Nepravilno sestavljena naprava lahko zagori ali povzroi

  elektrini udar. 17. Poskrbite za zadostno prezraevanje in med delovanjem naprave ne prestavljajte

  naprave ali postavljajte predmete okoli nje. 18. Ne seigajte baterije tudi e je resno pokodovana ali e je popolnoma izrabljena.

  Baterija lahko v ognju eksplodira. Pozanimajte se kje se zbirajo nevarni odpadki v vai bliini.

  19. e opazite iztekanje tekoine iz baterije, takoj prekinite uporabo in baterijo vrnite vaemu najblijemu pooblaenemu prodajalcu ali prodajnemu centru Black & Decker.

  20. Ne odpirajte baterije. e se razbije ali poi plastino ohije baterije, takoj prekinite delovanje in baterije ne polnite ve.

  21. Napravo shranite izven dosega otrok. 22. Ker napihovanje povzroa vibracije in posledino premikanje naprave, jo med

  delovanjem ne postavljajte na visoke police ali podobne povrine. Postavite jo na tla ali na viino stolov oz. klopi.

  1. SPLONA VARNOSTNA NAVODILA

  - NAJ BO DELOVNI PROSTOR IST. Natrpan prostor oz. klopi lahko povzroijo pokodbe.

  - UPOTEVAJTE PODROJE DELA. Ne izpostavljajte elektrinega orodja deju. Ne uporabljajte elektrinega orodja v vlanih ali mokrih prostorih. Naj bo podroje dela dobro razsvetljeno. Ne uporabljajte orodja v prisotnosti vnetljivih tekoin ali plinov.

  - BODITE POZORNI NA ELEKTRINI UDAR. Prepreite telesni stik z ozemljenimi povrinami. Na primer: cevi, radiatorji, tedilnikov, hladilnikov.

  - HRANITE IZVEN DOSEGA OTROK. Naj se obiskovalci ne dotikajo naprav ali podaljkov. Vsi obiskovalci naj se ogibajo delovnega podroja.

  - HRANITE NEDELUJOE NAPRAVE. Kadar naprava ni v uporabi, jo hranite na suhem, na visoki polici ali jo zaklenite - izven dosega otrok.

  - NE UPORABLJAJTE NA SILO. Naprava bo bolje in varneje opravila delo na nain za katerega je bila namenjena.

  - UPORABLJAJTE PRAVO ORODJE. Ne uporabljajte na silo malega orodja ali dodatkov namesto tekega orodja. Ne uporabljajte orodja za delo kateremu niso namenjena.

  - OBLECITE SE PRIMERNO. Ne nosite ohlapnih oblail ali nakita. Lahko se ujamejo v premikajoe se dele naprave. Gumijaste rokavice in nedrsea obutev so priporoljive za delo zunaj. Nosite zaitno kapo, e imate dolge lase.

  - UPORABLJAJTE ZAITNA OALA. Prav tako uporabljajte zaitno masko za obraz, e je delo prano.

  - NE RAVNAJTE GRDO S KABLOM. Nikoli ne drite naprave za kabel kadar jo potegnete iz vtinice. Zavarujte kabel pred vroino, oljem in ostrimi robovi.

  - VARNO DELO. Uporabljajte vpenjalne naprave ali prime. Je varneje kot uporaba rok, hkrati pa imate prosti obe roki za delo z orodjem.

  - NE PRECENJUJTE SVOJIH SPOSOBNOSTI. Poskrbite za varen in stabilen poloaj v vsakem trenutku.

 • 4

  - PREVIDNO VZDRUJTE ORODJE. Imejte nabrueno in isto orodje tako bo uporaba bolja in varneja. Upotevajte navodila za mazanje in zamenjavo delov pribora. Obasno preglejte kabel naprave in e je pokodovan, ga naj popravi pooblaen servis. Redno pregledujte podaljke in zamenjajte, e so pokodovani. Roaji naj bodo suhi, isti, brez olja in masti.

  - ODKLOPITE ALI SPRAVITE ORODJE kadar ni v uporabi, pred vzdrevanjem in kadar menjujete dodatke, npr. rezila, age ipd.

  - ODSTRANITE KLJU ZA MATICE. Preden vklopite napravo preglejte ali ste odstranili klju za matice oz. francoski klju z naprave.

  - PREPREITE NENAMEREN VKLOP. Ne prenaajte orodja s prstom na stikalu. Prepriajte se, da je stikalo izklopljeno preden vtaknete vti naprave v vtinico.

  - ELEKTRINI PODALJKI. Prepriajte se, da va elektrini podaljek deluje. Pazite da uporabljate podaljek, ki bo lahko dovajal dovolj veliko elektrino napetost. Podaljek, ki ne bo dovajal dovolj elektrine energije lahko povzroi padec napetosti s posledico izgube moi in pregrevanja. Spodnja tabela prikazuje ustrezne velikosti za uporabo, odvisno od doline kabla in amperske moi. e ste v dvomih, uporabite naslednjo velikost kabla (gauge). Manja tevilka profila (gauge number), teji kabel.

  Minimalni gauge za set kablov Volt Skupna dolina kabla (feet) 120 V 0-25 (0-7,6

  m) 26-50 (7,6-15,2 m)

  51-100 (15,2-30,4 m)

  101-150 (30,4-45,7 m)

  240 V 0-50 (0-15,2 m)

  51-100 (15,2-30,4 m)

  101-200 (30,4-60,9 m)

  201-300 (60,9-91,4 m)

  Amperske vrednosti Ve kot Ne ve kot Vrednost v Gauge enotah (American wire gauge) 0 6 18 16 16 14 6 10 18 16 14 12 10 12 16 16 14 12 12 16 14 12 Ni priporoila

  - ZUNANJA UPORABA PODALJKA. Kadar uporabljate napravo zunaj, uporabite

  samo podaljke namenjene za zunanjo uporabo. - OSTANITE POZORNI. Pazite kaj ponete. Uporabljajte zdrav razum. Ne delajte z

  napravo kadar ste utrujeni. - PREGLEJTE POKODOVANE DELE. Pred nadaljnjo uporabo naprave, skrbno

  preglejte del, ki je pokodovan in se odloite ali bo deloval pravilno in opravljal svojo nalogo. Preverite uskladitev gibljivih delov, vezavo gibljivih delov, prelom delov, montanih in drugih pogojev, ki lahko vplivajo na njegovo delovanje. Del ki je pokodovan je potrebno ustrezno popraviti ali zamenjati. To naj stori pooblaen serviser, razen e ni drugae navedeno v tem prironiku. e je stikalo pomanjkljivo, naj ga nadomesti pooblaeni servisni center. Ne uporabljajte naprave, e se stikalo ne vklopi in izklopi.

  - NE UPORABLJAJTE prenosnih elektrinih orodij v bliini vnetljivih tekoin, plinastih snovi ali eksplozivne atmosfere. Motorji teh naprav obiajno povzroijo iskro ob vklopu in iskre lahko vgejo hlape.

  2. DODATNA VARNOSTNA NAVODILA ZA VA ZRANI KOMPRESOR

  OPOZORILO! ZA DOMAO UPORABO:

 • 5

  Za napihovanje avtomobilskih zranic in zranic koles, og, raftov, napihljivih dodatkov za bazen, napihljivih lei in podobno v vaem domu.

  OPOZORILO! NEVARNO ZA DIHANJE: Zrak iz vaega kompresorja ni varen za dihanje. Nikoli ne inhalirajte zraka iz

  vaega kompresorja ali iz naprav za dihanje prikljuene na kompresor.

  OPOZORILO! MONOST POKA: Napihnite napihljive predmete samo do te mere kot jih priporoa proizvajalec.

  Preseganje tlaka lahko povzroi da poijo in povzroijo telesne pokodbe. Ne puate delujoe naprave brez nadzora. Preve napolnjene pnevmatike ali

  druge predmeti, lahko povzroijo resne pokodbe ali pokodbo vaega doma.

  OPOZORILO! MONOST ELEKTRINEGA UDARA: Kadar naprave ne uporabljate izklopite stikalo in jo odklopite iz elektrinega

  omreja, e posebej med ienjem in