Nemovitosti, vzory a prvo

 • View
  229

 • Download
  1

Embed Size (px)

DESCRIPTION

leták, nabídka

Text of Nemovitosti, vzory a prvo

 • Nemovitosti, vzory a prvo bezplatn ukzka softwarustrana 1 jen 2009

  1. Obecn o nemovitostech druhy nemovitost, nemovitost jako vc, zpsoby nabyt vlastnickho prva k nemovitostem, vlastnick prvo, spoluvlastnictv a spolen jmn manel, byt a nebytov prostor jako pedmt vlastnickho prva, vysvtlen dleitch pojm (stavba, pozemek, spoluvlastnictv, apod.) a dal.

  2. Nabyt nemovitost kupn smlouvy (varianty dle druhu nemovitosti), smnn smlouva, darovac smlouvy, draba, vstavba, ddictv, nabyt na zklad rozhodnut soudu, nabyt vlastnickho prva k nemovitostem cizinci, nemovitosti a vypodn spolenho jmn manel, ddictv, nabyt vlastnickho prva k nemovitosti nezletilcem a dal. Nap.: Kupn smlouva na spoluvlastnick podl

  na nemovitosti Smlouva o uzaven budouc kupn

  smlouvy na nemovitost - varianta pro hypoten financovn

  Darovac smlouva se zzenm vcnho bemene doivotnho uvn nemovitosti

  3. Bytov a nebytov jednotky pedmt vlastnictv, jejich specifika, spoleenstv vlastnk a jeho praktick fungovn, prohlen vlastnka, smlouva o vstavb, smlouva o vstavb pro pdn nstavbu, pevod byt z vlastnictv drustva do vlastnictv len, pozemek pod bytovm domem, okoln pozemky, vypodn spoluvlastnictv dle zkona o vlastnictv byt, slouen jednotek a dal. Nap.: Smlouva pro pevod bytu z vlastnictv

  drustva do vlastnictv len Smlouva o vstavb pro pdn nstavbu Smlouva o pevodu pozemku pod

  bytovm domem

  4. Spoluvlastnick prvo k nemovitostem - podlov spoluvlastnictv, pedkupn prvo spoluvlastnk, rozhodovn spoluvlastnk o nemovitosti, zruen spoluvlastnickho prva, nemovitost ve spolenm jmn manel, nemovitost a rozvod manelstv a dal. Nap.: Dohoda o zruen a vypodn

  podlovho spoluvlastnictv k nemovitostem a jej vklad do katastru nemovitost

  aloba o zruen a vypodn podlovho spoluvlastnictv

  Dohoda spoluvlastnk o nakldn se spolenou nemovitost a jejm vyuit

  5. Nemovitost jako pedmt zajitn zstavn prvo, uspokojen ze zstavy, rozdlen vtku z prodeje, znik zstavnho prva, zajiovac pevod vlastnickho prva a dal. Nap.: Zstavn smlouva k nemovitosti Potvrzen o zniku zstavnho prva

  a hrad pohledvky dle 569 a 170 odst.1 obanskho zkonku

  Smlouva o zajiovacm pevodu vlastnickho prva k nemovitostem dle 553 obanskho zkonku

  6. Dal vcn prva k nemovitostem vcn bemena ve vztahu k nemovitotem, jejich vznik, zmna a znik, soudn spory tkajc se vcnch bemen, vydren vcnho bemene, pedkupn prvo a dal. Nap.: Smlouva o vzniku vcnho bemene

  osobnho uvn nemovitosti aloba na zruen vcnho bemene

  z titulu zmny pomr

  vbr z obsahu softwaru:

 • bezplatn ukzka softwaru Nemovitosti, vzory a prvojen 2009 strana 2

  aloba spoluvlastnka o neplatnost smlouvy o pevodu vlastnickho prva k nemovitostem pro poruen pedkupnho prva

  7. Katastrln ad a zen ped nm - vklad a zznam do katastru nemovitost, poznmka, prbh zen ped katastrem nemovitost, opravn prostedky proti rozhodnut katastrlnho adu, sprvn aloba, dobr vra v zpis do katastru nemovitost, geometrick pln a jeho vznam a dal. Nap.: Ohlen katastrlnmu adu o zmn

  nzvu prvnick osoby vlastnka nemovitosti

  Nvrh na vklad do katastru nemovitost Sprvn aloba proti rozhodnut

  katastrlnho adu

  8. Sprva nemovitost a jejich njem - njem bytu, njem nebytovch prostor, njemn, sluby spojen s uvnm bytu i nebytovho protoru a jejich vytovn, vpov z njmu bytu, vpov z njmu nebytovch prostor, soudn zen tkajc se njmu byt a nebytovch prostor, poplatky z prodlen, sprvn firma, jej innost, smluvn vztah k sprvn firm, uvn bytu i nebytovho prostoru bez prvnho titulu bezdvodn obohacen a dal. Nap.: Njemn smlouva k bytov jednotce Smlouva o sprv bytovho domu aloba o vyklizen nebytovho protoru

  9. Dal obanskoprvn a obchodnprvn zvazkov vztahy v souvislosti s nemovitostmi - smlouva o smlouv budouc, smlouva o dlo na vstavbu, zprostedkovn prodeje a innost realitnch makl, smlouva

  o ubytovn, odpovdnost v souvislosti s vlastnictvm nemovitosti nhrada kody, pojitn nemovitosti, nemovitost jeko pedmt vkladu do sdruen, nemovitost jako pedmt vkladu tichho spolenka, nemovitost jako pedmt vkladu do zkladnho kapitlu, smlouva o prodeji podniku a dal. Nap.: Smlouva o dlo, jejm pedmtem je

  oprava nemovitosti Prohlen zakladatele o vkladu

  nemovitsoti do zkladnho kapitlu s.r.o. Pln moci

  10. Stavebn zen - stavebn povolen, zemn zen, zemn rozhodnut, kolaudace a uvn staveb, stavebn dozor, odvoln proti rozhodnut stavebnho adu, sprvn aloba, odstrann stavby a dal. Nap.: dost o vydn stavebnho povolen Nvrh na vydn rozhodnut o povolen

  vkladu prv ze smlouvy o vstavb do katastru nemovitost

  Prohlen se za astnka stavebnho zen ve smyslu 109 stavebnho zkona a 28 sprvnho du

  11. Dan v souvislosti s nemovitostmi- daov dopady pi nakldn s nemovitostmi a souvisejc dokumenty (pevod nemovitosti, darovac smlouva, ddictv), da z nemovitost, daov zen.Nap.: Da ddick, da darovac, da z pevodu

  nemovitost - vzorov vyplnn formule Odvoln proti rozhodnut sprvce dan

  ( 48 zkona o sprv dan a poplatk) dost o vrcen peplatku na dani

 • Nemovitosti, vzory a prvo bezplatn ukzka softwarustrana 3 jen 2009

  Jak software funguje?

  Uivatelsk rozhran softwaru je pehledn a uivatelsky ptelsk. Dky jednoduchmu ovldn se na CD rychle zorientujete a zcela intuitivn zvldnete vechny jeho funkce. Pro snadn ovldn je v horn sti obrazovky umstna lita s tlatky pro jednotliv funkce softwaru. Poadovan vzorov dokument jednodue naleznete pomoc funkce vyhledvn nebo pmo v obsahu, kter je rozdlen do tematickch kapitol.

 • bezplatn ukzka softwaru Nemovitosti, vzory a prvojen 2009 strana 4

  Upravte si smlouvu podle vaich poteb!

 • Nemovitosti, vzory a prvo bezplatn ukzka softwarustrana 5 jen 2009

  Vyhledan vzor vidte pmo v hlavnm okn softwaru. Jedinm stisknutm tlatka na horn ovldac lit jej snadno penesete do Vaeho textovho editoru (MS Word, WordPad, apod.), kde jej mete voln upravovat dle Vaich poteb (doplnte nap. adresu Va firmy, identifikan daje k nemovitosti apod.). Vmi upraven dokumenty mete tak tisknout, archivovat pomoc funkce vlastn vzory nebo nap. exportovat do PDF.

 • bezplatn ukzka softwaru Nemovitosti, vzory a prvojen 2009 strana 6

  Soust softwaru jsou tak vechny souvisejc prvn pedpisy (zkony, vyhlky, nazen vldy) v plnm aktulnm znn. Poadovan prvn pedpis snadno vyhledte v seznamu pedpis. Pro Vae vt pohodl jsou paragrafy uveden ve vzorech hyperlinkov propojeny se znnm zkon. Sta jeden klik a mete si pest text pslunho paragrafu, ani byste museli opoutt okno obrazovky se smlouvou.

 • Nemovitosti, vzory a prvo bezplatn ukzka softwarustrana 7 jen 2009

  aloba o nazen prodeje jednotky Okresnmu soudu v Chebu Lidick 1 350 60 Cheb V Ai dne 30. 5. 2008 alobce: Josef Schmied, nar. 6. 3. 1952, bytem Mal 16, A alovan: Vclav Krl, nar. dne 14. 2. 1966, bytem Mal 16, A

  aloba o nazen prodeje jednotky

  Dvojmo Plohy: dle textu Soudn poplatek bude uhrazen na vzvu soudu.

  lnek I.

  alobce je vlastnkem jednotky - bytu . 35 ve III. pate v dom .p. 16, Mal ul., A, piem k jednotce pat v rozsahu 1/20 spoluvlastnick podl na spolench prostorch budovy domu .p. 16, Mal ul., A (schodit a chodby o vme 100 m2 , stecha a obvodov zdivo budovy) a dle spoluvlastnick podl v rozsahu 1/20 na pozemku par.. 233/25, k.. A, ve zapsno na LV . 1255 u Katastrlnho adu pro Karlovarsk kraj. alovan je vlastnkem jednotky - bytu . 25 ve II. pate v tomt dom .p. 16, Mal ul., A piem k jednotce pat v rozsahu 1/20 spoluvlastnick podl na spolench prostorch budovy domu .p. 16, Mal ul., A (schodit a chodby o vme 100 m2, stecha a obvodov zdivo budovy) a dle spoluvlastnick podl v rozsahu 1/20 na pozemku par.. 233/25 k.. A, ve zapsno na LV . 1255 u Katastrlnho adu pro Karlovarsk kraj. A. S ohledem na skutenost, e alovan svmi zsahy podstatn omezoval prva alobce k jeho bytu, mu bylo pravomocnm rozsudkem Okresnho soudu v Chebu, sp.zn. 5 C 56/2007 ze dne 1. 12. 2007 uloeno zdret se vech zsah, kter podstatn omezuj prva alobce k bytu . 35 ve III. pate v dom .p. 16, Mal ul., A. Tento rozsudek nabyl prvn moci dne 12. 1. 2008. D k a z : - kopi vpisu z katastru nemovitost - rozsudkem Okresnho soudu v Chebu, sp.zn. 5 C 56/2007 ze dne 1. 12. 2007 - s vhradou eventulnch dkaz dalch

  lnek II.

  Bez ohledu na shora oznaen rozsudek Okresnho soudu v Chebu, sp.zn. 5 C 56/2007 alovan pokrauje ve svm jednn, kter alobce podstatn omezuje v jeho prvech. alovan sice s ohledem na zimn klimatick podmnky pestal pouvat na svm balkonu penosn gril na devn uhl, ale neustv v ruen nonho klidu. Intenzita naruovn prv alobce chovnm alovanho m vzestupnou tendenci, kdy k jednotlivm excesm dochz

 • bezplatn ukzka softwaru Nemovitosti, vzory a prvojen 2009 strana 8

  prakticky denn. Dle nzoru alobce m chovn alovanho pvod v jeho nemrn konzumaci alkoholickch npoj, co m za nsledek takov stavy alovanho, kdy nen schopen ovldat sv jednn. Navc alovan po probhlm soudnm zen zaal alobce ve spolench stech domu slovn napadat, piem chovn alovanho vyvrcholilo fyzickm napadenm alobce dne 1. 5. 2008 kolem 17:00 ve spolench prostorch pedmtnho domu. V souasn dob tento incident e na zklad trestnho oznmen alobce Policie R.

  D k a z : - kopi trestnho oznmen ze dne 1. 5. 2008 - vslechem svdk Jan Novk a Ji Zelenka, oba bytem Mal ul. 16, A - s vhradou eventuelnch dkaz dalch

  lnek III. alobce se domnv, e alovan nepln povinnosti uloen mu rozsudkem Okresnho soudu v Chebu, sp.zn. 5 C 56/2007 ze dne 1. 12. 2007 a proto nadepsanmu soudu navrhuje, aby vydal tento

  r o z s u d e k : I. Naizuje se prodej jednotky alovanho oznaenho jako byt . 25 ve II. pate v

  domu . p. 16, Mal ul., A vetn spoluvlastnickho podlu v rozsahu 1/20 na spolench prostorch budovy domu .p. 16, Mal ul., A (schodit a chodby o vme 100 m2, stecha a obvodov zdivo budovy) a dle spoluvlastnic