of 4 /4
HQI BONG NHAN DAN CQNG HOA Li HQ' Olt NGHTA VIET NAM TINH YEN BAI Dec lap - Tv do - Ranh phic s6:25 /NQ-1-EDND Yen Bcii, ngay J, thcing nom 2019 NGHI QUYtT Meng qua De an xay dung mô hinh do thi thong minh tinh Yen Bai giai doan 2019 - 2021, dinh huttig den nam 2025 1101 DONG NHAN DAN TINH YEN BAI ICHOA XVIII - Kt HQP THU 14 Can dr that Ta chIrc chfrth quyan dia phuang ngay 19 thang 6 nalm 2015; Can cfr Luat Cong nghe th6ng tin ngay 29 thing 6 nara 2006; Can cti alai An ninh mang rigay 12 thang 6 nam 2018; Can ca Quyat dinh 950/QD-TTg ngay 01 thang 8 narn 2018 phe duyet Da an phat then do thi thong minh ban vfmg Viet Nam giai doan 2018-2025 va dinh huong den nam 2030; Can cfr Quyat dinh se 829/QD-BT111 ngay 31/5/2019 oda Be Thong tin va Truyen thong ban hanh Khung than chi& ICT phat trien do thi thong minh (phien ban 1.0); Can cir Quyet dinh so 322/QD-TTg ngay 21 than& 3 nam 2018 caa Thu tuang Chinh phu phe duyet diau chinh quy hoach tang the phat trian lcinh to - xä hGi tinh Yen Bai den nam 2020, dinh huong den nara 2030; Xet To trmnh se 106/1Tr-LBND ngay 25 thang 7 nam 2019 cilia US , ban nhan dan tinh va viec agiii thong qua De an xay dvng mo hinh do thi thong minh tinh Yen Bai giai doan 2019 -2021, dinh huong den nam 2025; No cao tharn Ira Cu Ban Van boa - Xä hi; Ician thao luau Gila dai biau Hei deing nhan d'a'n tai kkhop, QUYET NGHI. Dieu 1. Thong qua Da an xax dong mo hinh do thi theng minh tinh Yen Bai giai doan 2019 - 2021, dinh huong clan nam 2025, voi cac nOi dung cha you sau: 1. Phan vi elm de* an Giai doan 2019 - 2021, iung t - in khai cac hang moc: Xay dung ha tang do thi thong minh; Thing tam qaari 15r, dieu hanh, xa 15 , tap tong dit lieu do thi da nhiem va met se dich.vo thong minh thuOc cac linh voc kinh tO, gido doc, y te, du lich, hanh chinh ding, vai quy mo tren Rharn vi toan tinh hoc a , met se dia ban co the, dam bao phn hop vai nhu c'au thoc te va Icha nang b6 In nguon lye thoc hien. Dinh huong den nam 2025 frit khai dang be cac liiah voc teen dia ban toan tinh Yen Bal.

New HQI BONG NHAN DAN CQNG HOA Li HQ' Olt NGHTA VIET NAM …yenbai.gov.vn/PublishingImages/Tran-Hung/Tinh-Uy/nq25... · 2019. 8. 6. · HQI BONG NHAN DAN CQNG HOA Li HQ' Olt NGHTA

 • Author
  others

 • View
  0

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of New HQI BONG NHAN DAN CQNG HOA Li HQ' Olt NGHTA VIET NAM...

 • HQI BONG NHAN DAN CQNG HOA Li HQ' Olt NGHTA VIET NAM TINH YEN BAI Dec lap - Tv do - Ranh phic

  s6:25—/NQ-1-EDND Yen Bcii, ngay J, thcing nom 2019

  NGHI QUYtT Meng qua De an xay dung mô hinh do thi thong minh

  tinh Yen Bai giai doan 2019 - 2021, dinh huttig den nam 2025

  1101 DONG NHAN DAN TINH YEN BAI ICHOA XVIII - Kt HQP THU 14

  Can dr that Ta chIrc chfrth quyan dia phuang ngay 19 thang 6 nalm 2015; Can cfr Luat Cong nghe th6ng tin ngay 29 thing 6 nara 2006; Can cti alai An ninh mang rigay 12 thang 6 nam 2018; Can ca Quyat dinh 950/QD-TTg ngay 01 thang 8 narn 2018 phe duyet Da an

  phat then do thi thong minh ban vfmg Viet Nam giai doan 2018-2025 va dinh huong den nam 2030;

  Can cfr Quyat dinh se 829/QD-BT111 ngay 31/5/2019 oda Be Thong tin va Truyen thong ban hanh Khung than chi& ICT phat trien do thi thong minh (phien ban 1.0);

  Can cir Quyet dinh so 322/QD-TTg ngay 21 than& 3 nam 2018 caa Thu tuang Chinh phu phe duyet diau chinh quy hoach tang the phat trian lcinh to - xä hGi tinh Yen Bai den nam 2020, dinh huong den nara 2030;

  Xet To trmnh se 106/1Tr-LBND ngay 25 thang 7 nam 2019 cilia US, ban nhan dan tinh va viec agiii thong qua De an xay dvng mo hinh do thi thong minh tinh Yen Bai giai doan 2019 -2021, dinh huong den nam 2025; No cao tharn Ira Cu Ban Van boa - Xä hi; Ician thao luau Gila dai biau Hei deing nhan d'a'n tai kkhop,

  QUYET NGHI.

  Dieu 1. Thong qua Da an xax dong mo hinh do thi theng minh tinh Yen Bai giai doan 2019 - 2021, dinh huong clan nam 2025, voi cac nOi dung cha you sau:

  1. Phan vi elm de* an Giai doan 2019 - 2021, iung t -in khai cac hang moc: Xay dung ha tang

  do thi thong minh; Thing tam qaari 15r, dieu hanh, xa 15, tap tong dit lieu do thi da nhiem va met se dich.vo thong minh thuOc cac linh voc kinh tO, gido doc, y te, du lich, hanh chinh ding, vai quy mo tren Rharn vi toan tinh hoc a,met se dia ban co the, dam bao phn hop vai nhu c'au thoc te va Icha nang b6 In nguon lye thoc hien.

  Dinh huong den nam 2025 frit khai dang be cac liiah voc teen dia ban toan tinh Yen Bal.

 • Mgr tieu Xay dcmg mo hinh do thi thong mirth tinh Yea Bai than ling dung rOng râi

  ding nghe th'ong tin va thanh tkru tha each mang &Ong nghiep 4.0 to haat det pha. trong thay doi phuang thue quan 19, chi O.°, diou hanh tha cac ea quan, don vi, can be, &Ong chirc, viola chac,gop phan nang Cap nang lgc va hien qua quan 132, chi dao dieu hanh cUa chinh quyOn the cap; cung cap the dich vi tong chat lugng va kip thiai ph9c vii nguai clan, doanh nghiep a nang cao chat lugng cugc song tha ngued din, tao mai truang minh bach, ‘thuan Igi gap phan thu hut manh me the dg an tu va phat trien the thanh phan kinh te thac day phat then the te - xa hQi ten dia ban tinh.

  NOi dung, 1 trinh thyc h4n

  a) Giai clogn 2019 -2021

  Trien khai cat hang m9c, dg an thanh phan g6m:

  Xay dgng Icien trAc Cong nghe theng tin va Truyen th8ng (ICT) phat trien do thi thong minh tinh Yen Bai;

  Tea nha Dieu hanh h thi thong minh;

  Ca so: ha. tang do thi thong minh;

  - Trung tam dieu hanh, giant sat, xfx lY di lieu tap Ming da nhiem,

  H thong camera giem sat do thi thông minh;

  He thong quan 19, dieu hanh thong tin Ice hoach - tai chiriTh;

  - FIG thOng gido due th8ng minh;

  HG th6ng y tá thong minh;

  He th6ng du lich thong minh;

  fly dgng mô hinh thi diem do' thi thong mirth tai phuemg Deng Tam, thanh pho Yen Bai, tinh Yen Bai;

  Trung tam giam sat an ninh kheing gian mang (SOC). b) Dinh huring din neim 2025

  Tiep Ale hoan thien va nhan /Ong the ket qua dir an dä trien khai tong giai don 2019 - 2021; Ong thin trien khai eac hang nut, dg an thanh phan:

  - HG thOng quan 157 do thi theing minh thanh ph6 Yen Bai;

  - He thang giao thong thong minh;

  - He thang tai nguyen, mai throng th6ng minh;

  - Dich v9 theng minh tong linh vgc lao Ong, thuong binh va xä hat

  - He thong nong nghiep theng minh;

  - Dich vli th6ng minh trong linh we ding nghiep va thuarig mai;

  - He thong quan ly lchoa h9c va ceng nghe;

  - He thong dieu hanh tong linh we tu phap. 2

 • 4. Giiii phap chü yeu

  a) VJ thong tin, tuyen truyein

  - Day manh c8ng tag thong tin, tuyen tuyen nham nang cao nhan thirc caa can big, gong chôc, vien chirc, ngued dan, doanh nghi'ep v lgi ich trong viec than gia phat trien va sir dvng cac dich vu caa me hinh do thi thong minh.

  To chile cac six kin nhain cung cap.theing tin, thu hat sg quan tam, than gia kien cüa cac cap, cac nganh va cOng d8ng xa hOi va phat trien mo hinh do thi

  dieing minh.

  - Tuyen truyen, hiring dan can bO, gong chirc, vien chirc, ngued dan, doanh nghiep sir dung de tin ich va dich viii cim mo hinh do thi thong minh.

  b) VA ca chi chinh scich

  Rá soar gag quy dinh, quy che co lien quan denpng dgng c6ng nghe thOng tin trong xay citing nO hinh dO thi thing minh, chinh quyen dien dr, he thang thong tin.

  - Xay dung, ban hanh cae quy dinh, quy che theo them quyen, dam bap ding thong nha't, tuo thuan lgi cho viec Ulan khai mo hinh do thl thOng minh gan voi xay chmg chinh quyen dien tik phvc vi,i ngtairi dan va doanh nghiep.

  Xay chmg cc che, chinh sigh Ichuyen khich cc quan, t chug, ngued dan, doanh nghiep khai thee, sir ding cac tin ich vá dich vt cUa mo hinh do thi thong mirth; thu hiat gag nha dau tir cung cap gag giâi phap va tham gia xay dung m6 hinh do' thl thong minh; thu hUt, long ghep da clang cac ngulin ice do Ulan khai xay Ong mo hinh do thi thong mirih teen dia ban tinh.

  c) yE khoa hbc cling nghe

  Then khai cac .giai- phap c8ng nghe gen tien, hien dai c6 kha nang img dung hien qua trong dai han, sà Mpg tri tue nhan to va c6ng nghe dien than darn may nham khai thác có hien qua cac ling clung plum eting the quan ly, chi dao, thOu hanh cUa chinh quyen gag cep gang thu phgc vii thu cau nguiri din va doanh nghiep.

  d)176 tai chinh

  CaM h6 tri nguan kinh phi hang nam dam bao cho viec trien khai m8 hinh dii thi th8ng minh.

  - Way manh c8ng the xã hOi haa, xay chnig cc ch& khuyen ichich the doanh nhiep thuem mgi thanh,phin kinh te tich ego *ng Mpg gong ngh'e thong tin, cung cap giai phip phU hgp de tham gia xay chmg mo hinh d8 thi thong minh.

  Kat hgp hài ham gitia phucmg thirc dam tu va phucmg thug thue dich vg c8ng nghe thong tin trong qui trinh trien khai m8 hinh de thi th8ng minh nham giam thieu lcinh phi dau tir ban tau.

  d) vi nhein bec

  Ra soat, va chgn dOi ngii can b0 chuyen nganh gong nghe tang tin da ba tri quan 1, vOn hanh Trung tam high hgp dit lieu va Trung tam dieu hanh, giam sat, xir l du lieu tap trung da nhiem cUa tinh.

  3

 • Cut TICH

  Pham Thi Thanh Tra

  - Dao tap, bei duCmg nang cao trinh dO chuyen non, nghiep vg cho dei ngfl can b6 Gong chire, vien chirc chuyen trach de tiep nhan, pan 1, van hanhh6 theng ha tang va frng dgng, dich v cüa me, hinh do thi thOng minh.

  5. Kinh phi that hien de an

  - Kinh phi that hien giai don 2019 - 2021 dtr &lc la 1.200.000.000.000 clang (Mat nghin hai tram 0) clang); kinh phi dive te dugc xac dinh tren CO se( CS hang mac cac dtr an thanh phan dugc dau tu.

  Kinh phi trien khai tithing nOi dung dirt huong den nam 2025 dtrgc xfic dinh den co so cac dg an thanh phan dtrgc dau tu.

  Nguon kinh phi: Nguon van ngan sach nha nude va cac nguon von hgp phap khk.

  Dieu 2. Giao ban nhan dan tinh hoan chinh, phe duyet va to chtte thgc Men De an theo quy dlnh cüa phap luet.

  Dieu 3: Giao Thuemg two Hi dtmg nhan dart, the Ban tha Hei ding nhan dan, the T6 dai bieu HOi thing nhan dan va cac dai bieu HOi deng nhan dan tinh giam sat viec thge ben nghl quyet.

  Nghi quyet nay da dugc HOi thing nhan dan tinh Yen Bai Iduk. XVIII - h9p thd 14 thiang qua ngay 31 thing 7 nam 2019./.

  Nol nItfin.;,V -1157 ban Thuang va Qu6c - Chinh pha; - Kay dung; - BO ThOng tin va Truyan thong; - BO Klma hec và cong ngha;

  BO K6 beach va Dan to.; - BO Tai chinh;

  ThuOng two Tinh uji; - 'Throng trim HDND tinh; - tiy ban nhan dfin tinh; - Oy ban MTTQ Viat Nam fhb; - Doim di Mau Qui6c hOi filth; - Cac dai Mau BUND tinh; - Ck ca quan, ban, nganh, dean the dp tinh; - Thuerng two REND cac huyan, thj xa, thanh ph6; -1:13/ ban nhan dan cac buyan, thj zit, thenh ph6;

  Charib, Pilo Van phong Doan DBQH, HDND va UBND fink; -

  4

  00000001000000020000000300000004