of 169/169
NORMATIV PENTRU PRODUCEREA BETONULUI SI ECUTAREA LUCRALOR DIN BETON, BETON AAT SI BETON PRECOMPMAT. PARTEA 2: EXECUTAREA LUCRILOR DIN BETON indicativ NE 012/2 3

NORMATIV PENTRU PRODUCEREA BETONULUI SI …5. Cerinte i criterii de performanta privind executarea lucrarilor din beton, beton armat i beton precomprimat 6. Trasarea de detaliu pentru

 • View
  18

 • Download
  1

Embed Size (px)

Text of NORMATIV PENTRU PRODUCEREA BETONULUI SI …5. Cerinte i criterii de performanta privind executarea...

 • NORMATIV PENTRU PRODUCEREA BETONULUI SI EXECUTAREA LUCRA.RILOR DIN BETON, BETON ARMAT SI BETON PRECOMPRIMAT.

  PARTEA 2: EXECUTAREA LUCRARILOR DIN BETON

  indicativ NE 012/2

  3

 • 4

  CUPRINS

  1. Domeniu de aplicare2. Obiect3. Documente de referinta4. Termeni, definitii, notatii5. Cerinte �i criterii de performanta privind executarea lucrarilor din beton,

  beton armat �i beton precomprimat

  6. Trasarea de detaliu pentru cofraje �i trasarea pentru montarea elementelorprefabricate6.1 Prevederi comune 6.2 Trasarea lucrarilor de terasamente pentru fundatii realizate fara cofraj 6.3 Trasarea pentru montarea cofrajelor 6.4 Trasarea pentru montarea elementelor prefabricate 6.5 Conditii prealabile �i conditii necesare in timpul efectuarii trasarii 6.6 Receptia lucrarilor de trasare de detaliu pentru cofraje �i pentru montarea

  elementelor prefabricate 7. Cofraje �i sustineri

  7 .1 Prevederi generale 7.2 Montarea cofrajelor 7 .3 Abateri admisibile la montarea cofrajelor 7.4 Verificarea �i receptia cofrajelor �i sustinerilor acestora 7 .5 Spatii de tumare realizate in teren

  7.5.1 Prevederi generale 7.5.2 Abateri admisibile pentru spatii de tumare realizate in teren 7 .5 .3 Verificarea �i receptia spatiilor de tumare realizate in teren

  7 .6 Conditii prealabile �i conditii necesare in timpul executarii lucrarilor de cofraje �i sustinerilor acestora

  8. Armatura nepretensionata8.1 Produse pentru armatura nepretensionata 8.2 Fasonarea armaturii 8.3 Montarea armaturii 8.4 Innadirea barelor de armatura 8.5 Verificarea �i receptia armaturii montate 8.6 Conditii prealabile �i conditii necesare pentru fasonarea �i montarea armaturii

  9. Armatura pretensionata9 .1 Prevederi generale 9 .2 Produse pentru armatura pretensionata 9.3 Armatura pretensionata postintinsa 9 .4 Manipularea, transportul �i depozitarea produselor pentru armatura

  pretensionata 9.5 Confectionarea armaturii pretensionate postintinse

 • 9.6 Realizarea canalelor pentru armaturi pretensionate postintinse

  9. 7 Montarea armaturii pretensionate postintinse

  9.8 Ancoraje pentru armatura pretensionata

  9.9 Verificarea �i receptia armaturii pretensionate

  9.10 Conditii prealabile �i conditii necesare pentru confectionarea �i montarea

  armaturii pretensionate

  10. Piese inglobate in beton

  11. Punerea in opera a betonului

  11.1 Prevederi generale

  11.2 Livrarea, transportul la �antier �i receptia betonului proaspat

  11.3 Turnarea �i compactarea betonului

  11.4 Tratarea �i protectia betonului dupa turnare

  11.5 Rosturi de lucru la turnarea betonului

  11.6 Conditii prealabile �i conditii necesare la punerea in opera a betonului

  11. 7 Decofrarea

  11.8 Receptia lucrarilor de punere in opera a betonului

  12. Precomprimarea

  12.1 Prevederi generate

  12.2 Efectuarea pretensionarii

  12.3 Efectuarea lucrarilor de protectie a armaturii pretensionate

  12.4 Verificarea �i receptia lucrarilor de precomprimare

  13. Montarea elementelor prefabricate

  13 .1 Prevederi generale

  13.2 Realizarea montarilor �i imbinarilor

  13.3 Executarea rosturilor la elemente sau constructii din boltari sau panouri

  prefabricate asamblate prin precomprimare

  13 .4 Verificarea �i receptia lucrarilor de montare a elementelor prefabricate

  13.5 Conditii prealabile �i conditii necesare pentru efectuarea lucrarilor de montare

  a elementelor prefabricate

  14. Tolerante geometrice

  15. Controlul calitatii �i receptia lucrarilor

  15 .1 Prevederi generate

  15 .2 Clase de verificare

  15 .3 Verificarea elementelor de intrare in procesul de realizare a lucrarilor

  15 .4 Verificarea proceselor de realizare a lucrarilor

  15.5 Receptia lucrarilor din beton, beton armat �i beton precomprimat

  5

 • 6

  JI

  Anexa A - Documente de referinta

  Anexa B - Prevederi care trebuie sa fie continute in proiectele lucrarilor din beton, beton

  annat �i beton precomprimat

  Anexa C - Clase de toleranta pentru lucrari de constructii

  Anexa D - Abateri admisibile pentru cladiri

  Anexa E 1 - Procedee de precomprimare pentru care nu este necesar un alt document tehnic

  pentru utilizarea lor

  Anexa E2 - Determinarea pierderilor de tensiune prin frecare. Fi�a de pretensionare �i fi�a

  de injectare

  Anexa F - Recomandari privind stabilirea pozitiei rosturilor de lucru

  Anexa G - Realizarea lucrarilor cu betoane speciale sau prin procedee deosebite

  Anexa H- Verificari privind betonul �i punerea in opera a acestuia

  Anexa X - Verificarea impermeabilitatii la apa a betoanelor

 • 1 DOMENIU DE APLICARE

  1.1 Prezenta reglementare tehnica reprezinta partea a 2-a a documentului "Normativ pentru producerea betonului §i executarea lucriirilor din beton, beton armat §i beton precomprimat" �i prive�te "Executarea lucriirilor din beton" (indicativ NE 012/2).

  Prevederile prezentului normativ se refera la executarea lucrarilor de constructii din beton, beton armat �i beton precomprimat realizate cu beton produs conform prevederilor

  reglementarii tehnice "Normativ pentru producerea betonului §i executarea lucriirilor din beton, beton armat §i beton precomprimat - Partea l:Producerea betonului" (indicativ NE 012/1).

  1.2 Pentru lucrarile de constructii cu caracter specific se vor aplica �i prevederile reglementarilor tehnice din domeniul respectiv, precum �i prevederile caietelor de sarcini intocmite de proiectant, dupa caz.

  Prin lucrari de constructii cu caracter specific se inteleg urmatoarele: a) constructii inginere�ti (drumuri, piste pentru aeroporturi, poduri, tunele, canale,

  amenajari portuare, rezervoare �i silozuri etc.) b) constructii executate cu produse, procedee sau echipamente cu caracter de noutate,

  pentru care trebuie sa existe documente tehnice in conformitate cu reglementarile legale in vigoare;

  c) lucrari la care se utilizeaza betoane speciale: betoane foarte grele, betoane �oare,betoane pe baza de ra�ini sintetice, betoane refractare, betoane cu armare dispersa, betoane autocompactante;

  d) lucrari la care se utilizeaza procedee tehnologice speciale: torcretare, vacumare etc.

  1.3 Prevederile prezentului normativ au la baza urmatoarele premise: a) existenta proiectului constructiei elaborat �i verificat conform reglementarilor

  legale; b) executarea lucrarilor de constructii se realizeaza:

  (i) cu personal avand calificarea necesara �i, dupa caz, autorizarea pentrulucrarile de sudura, respectiv atestarea pentru lucrarile de precomprimare;

  (ii) cu produse care sunt conforme cu prevederile din proiect, reglementariletehnice aplicabile �i reglementarile legislative;

  (iii) in conformitate cu proiectul �i cu cerintele �i criteriile de performantaprevazute in prezentul normativ �i, dupa caz, in alte reglementari tehniceaplicabile;

  (iv) prin aplicarea, diferentiata in functie de categoria de importanta aconstructiei, a unui management al calitatii in organizarea �i executarealucrarilor;

  c) ma�inile, utilajele �i echipamentele utilizate sunt conforme cu prevederile legaleaplicabile;

  d) cunoa�terea �i punerea in aplicare, la executarea lucrarilor, a prevederilor legaleprivind igiena �i protectia muncii, precum �i a celor privind prevenirea �i stingerea incendiilor (PSI).

  1.4 Prevederile prezentului normativ se adreseaza investitorilor (persoane fizice sau juridice), proiectantilor, executantilor de lucrari, precum �i organismelor de verificare �i control (verificarea �i/sau expertizarea proiectelor; verificarea, controlul �i/sau expertizarea

  lucrarilor).

  7

 • 8

  2 OBJECT

  2.1 Prevederile prezentului normativ au ca obiect urmatoarele categorii de lucrari de construcpi:

  a) trasarea de detaliu pentru cofraje �i trasarea pentru montarea elementelorprefabricate;

  b) realizarea cofrajelor �i a sustinerilor acestora;c) fasonarea �i montarea armaturilor, inclusiv a celor pretensionate;d) montarea pieselor inglobate in beton;e) punerea in opera a betonului:

  (i) comanda pentru beton;(ii) transportul betonului;(iii) turnarea �i compactarea betonului;(iv) tratarea �i protectia betonului dupa turnare;

  f) decofrarea;g) precomprimarea �i protectia armaturilor pretensionate;h) montarea elementelor prefabricate:

  (i) a�ezarea la pozitie;(ii) realizarea imbinarilor (prin monolitizare, cu �uruburi, prin precomprimare

  etc.)Normativul contine, de asemenea, prevederi privind controlul calitatii lucrarilor de

  constructii �i receptia acestora.

  2.2 Nu fac obiectul prezentului normativ lucrarile pentru executarea elementelor prefabricate in ateliere sau unitati specializate.

  2.3 Cerintele �i criteriile de performanta, care se refera la proiect �i la categoriile de lucrari de construcpi (a) ... (h) de la pct.2.1, sunt prezentate in capitolul 5, iar cele privind controlul calitatii lucrarilor �i receptia acestora sunt prezentate in capitolul 15.

  2.4 Prevederile referitoare la categoriile de lucrari precizate la pct.2.1 sunt dezvoltate in capitole separate ( capitolele 6 ... 13), gruparea acestora luand in considerare �i tipurile de lucrari implicate (spre exemplu, montarea armaturilor �i pieselor de rezemare din zona de ancorare, la elemente privind armatura pretensionata sau precomprimarea).

 • 3 DOCUMENTE DE REFERINTA

  3.1 Documentele de referinta cu caracter legislativ sunt prezentate in continuare: a) Legea nr.10/1995 privind calitatea in constructii, cu modificarile ulterioare;b) Hotararea Guvemului nr.622/2004 privind stabilirea conditiilor de introducere pe

  piata a produselor pentru constructii, republicata.

  3 .2 Alte documente de referinta sunt prezentate in anexa A.

  9

 • 10

  4 TERMENI, DEFINITII, NOTATII

  4.1 Sensul in care sunt utilizati termenii generali in prezentul normativ este urmatorul:

  proiect - documentatie tehnica pe baza careia se executa lucrarile �i care cuprinde: - piese scrise �i desenate privind ansamblul �i detaliile necesare executarii

  lucrarilor;- dispozitii de �antier date de proiectant pe parcursul executarii lucrarilor;

  proiect tehnologic - proiect care are ca obiect modul de executare a unor lucrari anume;

  documentafie tehnica privind sistemul (tehnologic) - documentatie tehnica elaborata de producatorul unui sistem (de cofraje, procedeu de precomprimare etc.), care trebuie avuta in vedere la punerea in aplicare a acelui sistem;

  proiectant - unitate (persoana fizica sau juridica), elaboratoare a proiectului �i care raspunde, potrivit legii, de completitudinea acestuia, precum �i de asistenta tehnica la executarea lucrarilor prevazute in proiect. In cazurile in care proiectul este elaborat de mai multe persoane fizice �i juridice, prin proiectant se intelege proiectantul general;

  executant - unitate (persoana fizica sau juridica) care realizeaza lucrarile de constructii. in cazurile in care lucrarile sunt realizate de mai multe unitati, prin executant se intelege antreprenorul general. in aceste cazuri, se subintelege ca asigurarea informarii reciproce, a continuitatii in executarea lucrarilor (predare-primire front de lucru etc.) �i a calitatii lucrarilor se realizeaza prin prevederi contractuale corespunzatoare, incheiate intre antreprenorul general �i unitatile subcontractante;

  dotiiri tehnice - scule, echipamente, m�ini, utilaje, mijloace de tansport etc. necesare, dupa caz, pentru executarea lucrarilor;

  facilitiifi - mijloace care permit, dupa caz, utilizarea unor dotari tehnice: alimentare cu energie electrica, apa, aer comprimat, cai de acces etc.;

  fazii determinantii (punct de oprire) - stadiu fizic, la care, o lucrare de constructii odata ajunsa, nu mai poate continua :f'ara acceptul scris al beneficiarului, proiectantului �i executantului �i care se autorizeaza, dupa caz, de catre Inspectoratul de Stat in Constructii.

  4.2 in prezentul normativ se utilizeaza termeni �i notatii definite in normativul NE 012-1.

  4.3 in cazul unor termeni sau notatii specifice, acestea sunt explicitate acolo unde sunt introduse prima data in text.

 • S CERINTE �I CRITERII DE PERFORMANTA PRIVIND EXECUTAREA LUCRARILOR DIN BETON, BETON ARMAT �I BETON PRECOMPRIMAT

  5.1 Cerintele �i criteriile de performanta sunt stabilite privind executarea lucrarilor: a) pentru proiect, sub aspectele care intereseaza obiectul prezentului normativ;b) pentru categoriile de lucrari precizate la pct.2.1 (a) ... (h).c) pentru activitatile de management al calitatii lucrarilor �i de receptie a lucrarilor

  (capitolul 15).

  5.2 Cerinte �i criterii de performanta privind proiectul sunt prezentate in tabelul I. Tabelul I

  Nr.crt Cerinte Criterii de performanta I Existenta pe �antier a a) existenta, in clar, a datelor de identificare a unitatii de

  proiectului in forma proiectare �i a persoanelor care au intocmit proiectul;legala, complet, b) existenta dovezii verificarii tehnice a proiectului;insu�it de executant c) prevederea in partea scrisa �i in partea desenata, in forma

  clara �i explicita, a:(i) datelor necesare executarii lucrarilor;(ii) datelor, conditilor �i valorilor de control, dupa caz,

  necesare pentru verificarea calitatii lucrarilor;d) existenta documentelor privind modificarile aduse proiectului

  initial ca urmare a:(i) obiectiunilor executantului fata de proiect;(ii) solicitarilor din partea investitorului sau executantului,

  inclusiv in perioada de executare a lucrarilor.

  5.3 Cerinte �i criterii de performanta privind trasarea de detaliu, pentru cofraje �i pentru montarea elementelor prefabricate, sunt prezentate in tabelul 2.

  Tabelul 2 Nr. Cerinte Criterii de performanta Detalii la pct. crt.

  I Existenta elementelor a) existenta documentelor de receptie a 6.1.2 de materializare pe lucrarilor de trasare a constructiei; 6.1.3 teren a punctelor �i b) existenta documentelor de predare-axelor de trasare a primire a elementelor de materializare peconstructiilor teren a punctelor �i axelor de trasare a

  constructiei.

  2 Asigurarea a) existenta in proiect a datelor necesare, 6.1.7 conformitatii trasarii complete; 6.1.6 de detaliu cu cerintele b) utilizarea metodelor, a aparatelor �iproiectului �i cele ale instrumentelor adecvate �i avand preciziareglementarilor necesara;tehnice aplicabile, c) corelarea trasarii fata de repere cu pozitiadupa caz elementelor invecinate realizate deja.

  11

 • 12

  Tabelul 2 ( continuare) Nr. Cerinte Criterii de performanta Detalii la pct. crt.

  3 Realizarea trasarii de a) materializarea pe teren a elementelor de 6.2 detaliu astfel incat sa trasare astfel incat: 6.3 poata fi utilizata cu (i)sa permita a�ezarea sau montarea 6.4 u�urinta �i sa-�i elementelor constructive cat maimentina performantele simplu, posibil;in conditiile executarii (ii) sa se mentina in starelucrarilor corespunzatoare pe durata necesara

  utilizarii lor;b) asigurarea conditiilor de verificare a

  trasarii efectuate.

  4 Asigurarea conditiilor a) existenta proiectului, 6.5 prealabile, precum �i a b) asigurarea campului vizua liber pentrucelor necesare in utilizarea aparatelor �i instrumentelor;timpul efectuarii c) asigurarea conditiilor specifice acesteitrasarii categorii de lucrari:

  (i) dotari tehnice;(ii) facilitati;(iii) personal calificat;(iv) materiale corespunzatoare.

  5.4 Cerinte �i criterii de performanta pentru realizarea cofrajelor �i a sustinerilor acestora sunt prezentate in tabelul 3.

  Tabelul 3 Nr.crt Cerinte Criterii de perf ormanta Detalii la pct.

  1 Conformitatea cu a) pozitia, in limita abaterilor 7.1.2 proiectul admisibile, in raport cu elementele 7.2

  de trasare; 7.3 b) forma �i dimensiuni, in limitele 7.5.1

  abaterilor admisibile, dupa caz. 7.5.2

  2 Rezistenta, stabilitate �i a) cuno�terea conditiilor de rezemare 7.1.3-7.1.5 indeformabilitate (teren, zone deja construite etc.);

  b) alcatuirea pe baza unui calcul derezistenta �i stabilitate;

  c) existenta, dupa caz, a proiectuluitehnologic pentru cofraj.

  3 Etan�eitate, pentru a) asigurarea etan�eitatii cofrajului; 7.1.8 evitarea scurgerii laptelui b) asigurarea mentinerii etan�eitatii, inde ciment conditiile de punere in opera a

  betonului la lucrarea respectiva.

 • 13

  Tabelul 3 ( continuare) Nr.crt Cerinte Criterii de performanta Detalii la pct.

  4 Asigurarea conditiilor a) starea de curatenie a cofrajului; 7.1.6 pentru realizarea �i b) u�urinta decofrarii, prin: 7.1.7 mentinerea integritatii (i) pregatirea suprafetelor in contactsectiunii din beton cu betonul;

  (ii) alcatuire corespunzatoare aelementelor componente �i asustinerilor;

  c) asigurarea conditiilor pentru etapeulterioare ale des�urarii lucrarilor(spre exemplu, precomprimare);

  d) stabilirea, dupa caz, prin proiectultehnologic, a etapelor �imodalitatilor de decofrare.

  5 Asigurarea conditiilor a) existenta trasarii de detaliu; 7.6 prealabile pentru b) existenta proiectului lucrarii, cuexecutarea lucrarilor de datele necesare;cofraje c) existenta, dupa caz, a:

  (i) documentatiei tehnice privindsistemele de cofraje utilizate;

  (ii) datelor �i conditiilor careasigura compatibilitateapieselor care raman inglobate,cu betonul �i cuperformantele elementelorexecutate (spre exemplu,etan�eitate );

  (iii) proiectului tehnologic privindaceasta categorie de lucrari;

  (iv) produselor corespunzatoare;d) asigurarea conditiilor specifice

  acestei categorii de lucrari:(i) dotari tehnice;(ii) facilitati;(iii) personal calificat.

  6 Receptia lucrarilor de a) verificarea lucrarilor executate; 7.4 cofraje �i sprijiniri b) rezolvarea eventualelor 7.5.3

  neconformitati;c) intocmirea documentelor de

  receptie.

 • 14

  5.5 Cerinte �i criterii de performanta pentru fasonarea �i montarea armaturilor sunt prezentate in tabelul 4. Prevederile din tabelul 4 nu se refera la armaturile pretensionate, care sunt tratate la lucrarile de precomprimare (pct. 5.9).

  Tabelul 4 Nr.crt. Cerinte Criterii de performanta Detalii la

  pct. l Fasonarea armaturii in a) tipul �i clasa produselor pentru 8.1

  conformitate cu armaturi; 8.2 proiectul b) dimensiunile

  (i) diametrul nominal;(ii) lungimile(x);(iii) privind innadirile(x), dupa caz;

  c) forma

 • Tabelul 4 ( continuare) Nr.crt. Cerinte Criterii de performanta Detalii la

  pct. 4 Asigurarea conditiilor a) existenta proiectului lucrarii, cu datele 8.6

  prealabile pentru necesare;executarea lucrarilor de b) asigurarea conditiilor pentru realizareafasonare �i montare a fasonarii armaturii prin comanda laarmaturii prelucrator, daca este cazul;

  c) existenta, dupa caz, a datelor �iconditiilor pentru executarea innadirilorcu alte procedee decat prin petrecere(sudare, sisteme mecanice etc.);

  d) existenta documentelor de receptie alucrarilor de cofraje �i sprijiniri;

  e) asigurarea conditiilor specifice acesteicategorii de lucrari:

  (i) dotari tehnice;(ii) facilitati;(iii) personal calificat;(iv) materiale corespunzatoare.

  5 Receptia armaturii a) verificarea armaturii montatelxJ, 8.5

  montate inclusiv verificarea calitatii sudurilor,daca este cazul;

  b) rezolvarea neconformitatilor, daca estecazul;

  c) intocmirea documentelor de receptie

 • 16

  Tabelul 5 Nr. Cerinte Criterii de perf ormanta Detalii la crt. pct.

  1 Montarea pieselor a) respectarea pozitiei in raport cu cofrajul 10.3 inglobate in �i cu reperele de trasare, precum �i aconformitate cu conditiilor suplimentare (verticalitate,proiectul inclinare etc.), dupa caz;

  b) respectarea pozitiei relative, 'in cazulunor piese avand legatura intre ele (spreexemplu, un grup de �uruburi).

  2 Asigurarea mentinerii a) asigurarea stabilitatii pozitiei �i a pozitiei 10.3 conditiilor privind relative;piesele 'inglobate, la b) utilizarea unor distantieri �i/sau piese depunerea 'in opera a legatura compatibile cu betonul,betonului armatura �i piesa fixata, sub aspectul

  durabilitatii, �i suficient de rigide;c) asigurarea etan�arii fata de patrunderea

  laptelui de ciment, daca este cazul.

  3 Asigurarea conditiilor a) existenta documentelor de receptie a 10.2 prealabile pentru pieselor inglobate, care atestaexecutarea lucrarilor de conformitatea lor cu proiectul;montare a pieselor b) existenta proiectului cu date le �iinglobate conditiile necesare;

  c) asigurarea conditiilor specifice acesteicategorii de lucrari:

  (i) dotari tehnice;(ii) facilitati(iii) personal calificat;(iv) materiale corespunzatoare.

  4 Receptia pieselor a) verificarea pieselor inglobate montate<x) 10.4

  inglobate montate b)rezolvarea eventualelor neconformitati;c)intocmirea documentelor de receptie(

  xx)_--------

  (x) verificarea pieselor inglobate montate constituie

  (xx)

  faza deterrninanta ( punct de oprire);piesele inglobate montate intra in categorialucrarilor care devin ascunse

  5. 7 Cerinte �i criterii de perf ormanta privind punerea in opera a betonului sunt prezentate 'intabelul 6, avand in vedere etapele de realizare a acestei categorii de lucrari, precizate la pct.2.1 (e).

 • 17

  Tabelul 6

  Nr. Cerinte Criterii de performanta Detalii la pct. crt.

  A. Comanda pentru betonNota: Comanda pentru beton trebuie sa fie 1n forma scrisa, numita in continuare comanda, fie ca seproduce la statii de betoane, fie de echipe proprii care confectioneaza betonul pe �antier pentru lucrarearespectiva. Comanda trebuie sa fie in conformitate cu prevederile aplicabile din NE 012-1.

  I Conformitatea comenzii - prevederea explicita in comanda a 11.1 cu proiectul, privind cerintelor tehnice privind calitateacerintele tehnice pentru betonului specificate in proiect.calitatea betonului

  2 Compatibilitatea a) cuprinderea, in proiect sau caiete debetonului comandat cu sarcini, a datelor �i conditiilordomeniul de utilizare privind caracteristicile betoanelor inpreconizat functie de domeniul �i conditiile de

  utilizare a lucrarii respective, intrecare, clasa de expunere;

  b) prevederea explicita in comanda,daca este cazul, de date �i conditiiprivind:(i) tipul cimentului care poate fi

  utilizat ( de exemplu: rezistentla sulfati, cu caldura dehidratare redusa etc.);

  (ii) tipul �i natura agregatelor;(iii) impermeabilitatea;(iv) gelivitatea;(v) rezistenta la uzura;( vi) rezistenta la atacul chimic;(vii) alte conditii speciale (aer

  antrenat etc.).

  3 Asigurarea a) cunoa§terea zonelor in care se toarnli

  compatibilitatii betonului betonul ( aglomerare de armaturi,

  comandat cu conditiile de inaltime de turnare, turnare prin

  punere in opera a acestuia ferestre etc.), precum §i a modului incare se va efectua turnarea ( cu benli §idescarcare directa, prin pompare etc.);

  b) prevederea explicita in comanda adatelor §i conditiilor privind, dupa caz:

  (i) consistenta betonului;(ii) dimensiunea maxima a agregatelor;(iii)utilizarea aditivilor (acceleratori sau

  intarzietori de priza,(super)plastifianti etc.);

  (iv) conditii legate de temperaturaambianta (timp friguros saucalduros);

  (v) conditii specifice betoanelorspeciale ( cu agregate U§Oare,autocompactante, turnate in cofrajeglisante, turnate sub apaetc.

 • 18

  B Transportul betonului Nota: Se referli atat la transportul betonului de la furnizor (statie de betoane), cat �i la transportul din interiorul santierului la locul de turnare.

  1 Asigurarea pastrarii a) impiedicarea pierderii laptelui deciment, prin etan�arecorespunzatoare;

  compozitiei �i caracteristicilor betonului proaspat in timpul transportului

  2 Asigurarea corelarii intre transportul betonului �i turnarea acestuia

  3 Asigurarea conditiilor prealabile pentru transportul in �antier al betonului, daca este cazul

  b) evitarea intrarii in beton a unorsubstante sau materiale straine.

  a) prevederea in contractul cufurnizorul de beton, daca estecazul, a duratei de transport,precum �i a modalitatilor deplanificare a livrarilor;

  b) asigurarea conditiilor destationare, pentru descarcare saua�teptare, a mijloacelor detransport al betonului de lafumizori, atat in incinta�antierului cat �i, mai ales, pe caide circulatie sau alte spatiipub lice.

  a) existenta programului de livrarea betonului;

  b) asigurarea conditiilor specificeacestei categorii de lucrari, dupacaz:

  (i) dotari tehnice;(ii) facilitati;(iii) personal calificat.

  C Turnarea �i compactarea betonului

  1 Asigurarea conformitatii spatiului in care se toama betonul

  a) existenta documentelor dereceptie a trasarii de detaliu alucrarilor de cofraje, precum �i amontarii armaturii �i pieseloringlobate;

  b) verificarea starii cofrajului, maiales sub aspectul stabilitatii,curateniei, etan�eitatii �ipregatirii suprafetelor care vorveni in contact cu betonul;

  c) verificarea starii armaturilor �i apieselor inglobate, mai ales inprivinta: pozitiei, fixarii fata decofraj �i intre randuri, starii decuratenie.

  11.2

  11.3 11.5

 • 19

  2 Indeplinirea a) existenta procedurii de tumare aformalitatilor care permit betonului, acceptata de investitor;efectuarea tumarii b) existenta programului de livrare abetonului betonului;

  c) existenta documentelor privindcalitatea �i receptia betonului;

  d) asigurarea supravegheriioperatiunilor de tumare �i decompactare a betonului;

  e) stabilirea rosturilor de tumare �i amasurilor care trebuie luate in cazulintreruperii fortuite a tumariibetonului.

  3 Respectarea conditiilor a) verificarea betonului proaspatspecifice privind tumarea inainte de tumare;�i compactarea betonului b) inaltimea de cadere a betonului;

  c) grosimea �i pozitia straturilorsuccesive de beton;

  d) modul de compactare a betonului;e) realizarea rosturilor de tumare;

  f) realizarea rosturilor in cazulintreruperii fortuite a tumariibetonului;

  g) aplicarea conditiilor specificebetoanelor speciale ( cu agregateu�oare, autocompactante, torcretate,tumate in cofraje glisante, tumatesub apa, ciclopiene etc.);

  h) realizarea epruvetelor(cilindri/cuburi, prisme etc.) pentruverificarea carcteristicilor betonuluiintarit.

  4 Asigurarea conditiilor a) comanda pentru beton ( conform A, 11.6 prealabile pentru tumarea pct.5.7), asigurarea transportului�i compactarea betonului betonului (conform B, pct.5.7) �i

  indeplinirea cerintelor conform C. l�i C.2, pct.5.7, imediat inainteainceperii tumarii betonului;

  b) asigurarea conditiilor specificeacestei categorii de lucrari:

  (i) dotari tehnice;(ii) facilitati;(iii) spatii de circulatie �i de

  acces pentru tumarea �icompactarea betonului,dupa caz;

  (iv) personal calificat.

 • 20

  D Tratarea si protectia betonului dopa turnare 1 Cunoa�terea metodelor �i a) modalitatile de tratare �i protectie; 11.4

  conditiilor adecvate de b) corelarea unor conditii privindtratare �i protectie a caracteristici ale betonului �i, dupabetonului dupa turnare caz, ale suprafetei acestuia, in

  functie de domeniul �i conditiile deutilizare preconizate �i modalitatilede tratare �i protectie;

  c) cunoa�terea comportarii betonuluirespectiv, in perioada de intarire �icea urmatoare acesteia, precum �i ainfluentei unor conditii de mediuasupra acestei comportari;

  d) cunoa�terea mijloacelor �i aproduselor care se pot utiliza pentrutratarea �i protectia betonuluirespectiv.

  2 Respectarea conditiilor a) prevederea, in proiect sau caiete despecifice privind tratarea sarcini, a metodelor �i conditiilor de�i protectia betonului tratare �i protectie a betonului,dupa tumare diferentiata, dupa caz, pe elemente

  ale constructiei;b) stabilirea duratei de tratare �i

  protectie;c) aplicarea metodelor �i conditiilor de

  tratare �i protectie (inclusiv deprelucrare a suprafetei betonului)pe baza prevederilor din proiecte,caiete de sarcini �i/sau documenteletehnice ale fumizorilor de produsespecifice, dupa caz;

  d) verificarea aplicarii metodelor �iconditiilor de tratare �i protectie abetonului.

  3 Asigurarea conditiilor a) accesul liber la suprafetele/zoneleprealabile pentru tratarea pe care se aplica tratarea �i protectia�i protectia betonului betonului;dupa tumare b) asigurarea conditiilor specifice

  acestei categorii de lucrari:(i) dotari tehnice;(ii) facilitati;(iii) personal calificat;(iv) produse/materiale

  corespunzatoare.

 • 5.8 Cerinte �1 criterii de performanta privind decofrarea elementelor sunt prezentate in tabelul 7.

  Tabelul 7 Nr. Cerinte Criterii de performanta Detalii la crt. pct.

  1 Asigurarea corelarii mtre a) cuno�terea vitezei de dezvoltare a 11.7 operatiunea de decofrare rezistentei betonului;�i evolutia rezistentei b) verificarea rezistentei betonului inbetonului vederea decofrarii.

  2 Respectarea conditiilor a) conditii privind rezistenta �ispecifice privind deformabilitatea elementuluioperatiunea de decofrare deco frat;

  b) conditii privind integritateaelementului decofrat;

  c) conditii suplimentare, dupa caz;d) verificarea operatiunii de

  decofrare.

  3 Asigurarea conditiilor a) existenta prevederilorprealabile pentru corespunzatoare in proiect, precumdecofrare �i a datelor privind rezistenta

  betonului;b) cunoa�terea modului de sprijinire

  ulterioara a elementelor, daca estecazul;

  c) asigurarea conditiilor specificeacestei categorii de lucrari:

  (i) dotari tehnice;(ii) facilitati;(iii) personal calificat.

  5.9 Cerinte �i criterii de performanta privind lucrarile de precomprimare sunt prezentate in tabelul 8.

  Prin lucrari de precomprimare se inteleg urmatoarele: a) confectionarea armaturii pretensionate;b) montarea armaturii in canalele elementelor de constructie sau pozitionarea ei in

  exterior, dupa caz, precum �i montarea sistemelor de ancorare; c) pretensionarea armaturii;d) protectia armaturii pretensionate:

  (i) injectarea canalelor dupa pretensionarea armaturilor;(ii) protectia zonei ancorajelor armaturii pretensionate.

  Pentru alte procedee decat injectarea canalelor, precum �i pentru procedeele de protectie a armaturilor pretensionate exterioare, se vor intocmi caiete de sarcini care trebuie sa cuprinda toate datele �i conditiile necesare pentru a asigura realizarea calitativa corespunzatoare a acestor lucrari.

  Nu fac obiectul prezentului normativ lucrarile de precomprimare a elementelor prefabricate cu armatura premtinsa.

  21

 • 22

  Tabelul 8 Nr. Cerinte Criterii de performanta Detalii crt. la pct.

  A. Confectionarea armaturii pretensionate

  1 Conformitatea produselor a) tipul �i marca otelului pentru armatura 9.1 utilizate cu prevederile pretensionata sau tipul �i caracteristicile in 9.2 proiectului �i ale cazul altor materiale decat otelul; 9.3 reglementarilor tehnice sau b) materialul, tipul �i diametrul interior aldocumentelor tehnice tecilor, precum �i al pieselor de innadire alegale, dupa caz acestora, al pieselor pentru aerisire �i

  injectare �i al pieselor de racord spre zona deancorare;

  c) materialul �i/sau tipul elementelor �iaccesoriilor pentru ancorare.

  2 Confectionarea armaturii a) conformitatea cu proiectul privind tipul �i 9.5 pretensionate caracteristicile produselor utilizate, precum

  �i alcatuirea unitatilor de armaturapretensionata:

  (i) in sectiune (fascicule, bareindividuale etc.);

  (ii) lungime;b) aplicarea prevederilor documentatiei

  tehnice privind procedeul de pretensionare;(i) ordonare, legare, in cazul

  fasciculelor;(ii) lungime suplimentara pentru

  instalatia de pretensionare;(iii)conditii pentru prelucrare mecanica

  sau de alta natura (pentru ancorare,innadire etc.), daca este cazul;

  (iv) alte conditii privind confectionarea,dupa caz.

  3 Mentinerea caracteristicilor a) conditii pentru depozitarea, manipularea �i 9.4 produselor utilizate �i ale transportul produselor utilizate, dupa caz:armaturii pretensionate, pe (i) pentru armatura pretensionata;durata depozitarii, (ii) elemente �i accesorii pentrumanipularii �i transportului ancorare;acestora (iii) teci �i accesorii ale acestora;

  b) conditii pentru depozitarea, manipularea �itransportul armaturii pretensionateconf ectionate.

 • Tabelul 8 ( continuare, 2) Nr. Cerinte Criterii de performanta Detalii crt. la pct. 4 Receptia armaturii

  pretensionate confectionate a) verificarea armaturii pretensionate 9.9

  confectionate , mai ales cu privire la:

  5 Asigurarea conditiilor prealabile pentru confectionarea armaturii pretensionate

  (i) conformitatea cu punctele de lanr.crt.1 �i 2, pct. 5.9;

  (ii) existenta conditiilor de depozitare,manipulare �i transport, conformnr.crt.3, pct.5.9;

  b) rezolvarea eventualelor neconformitati;c) intocmirea documentelor de receptie a

  armaturii confectionate.

 • 24

  Nr. Cerinte crt.

  2 Asigurarea protectiei armaturii pretensionate pe perioada dintre montare �i

  pretensionare

  3 Asigurarea conditiilor prelabile pentru montarea armaturii pretensionate

  C Pretensionarea armaturii

  1 Stabilirea valorilor de control privind foqa �i alungirea armaturii pretensionate, precum �i a programului de pretensionare

  Tabelul 8 (continuare, 3)

  Criterii de performanta Detalii

  a) starea de curatenie a canalelor (apa,ma.I, alte materiale) care pot afectaarmatura, verificata inainte deintroducerea acesteia;

  b) protejarea temporara prin:(ii) acoperirea armaturii �i, daca este

  cazul, a ancorajelor;(ii) inchiderea tecilor, pentru a nu

  patrunde apa sau impuritati.

  la pct.

  a) existenta documentelor de receptie 9.10 privind montarea tecilor precum �i pentruconfectionarea armaturii;

  b) existenta proiectului �i a documentatieitehnice a procedeului utilizat;

  c) asigurarea conditiilor specifice acesteicategorii de lucrari;

  (i) dotari tehnice;(ii) facilitati;(iii) personal calificat;(iv) materiale corespunzatoare.

  a) determinarea pierderilor efective de 12.1 tensiune prin frecare;

  b) definitivarea valorii fortei de control �i aalungirii armaturii corespunzatoare,inclusiv pentru pretensionare in etape,daca este cazul, precum �i a treptelorde pretensionare pana la atingerea forteide control;

  c) precizarea ordinei de pretensionare;d) precizarea datelor care trebuie sa fie

  trecute pe fi�a de pretensionare, precum�i a marimilor �i treptelor pentru care sefac masurari care se inscriu in aceastafi�a.

 • 25

  Tabelul 8 (continuare, 4) Nr. Cerinte Criterii de performanta Detalii crt. la pct.

  2 Conformitatea efectuarii a) conformitatea cu prevederile proiectului 12.2 pretensionarii �i ale reglementarilor legale aplicabile in

  ceea ce prive�te:(i) realizarea foqei de control in

  limitele abaterilor admisibile;(ii) ordinea de pretension.are;(iii) mtocmirea fi�elor de

  pretensionare;b) aplicarea prevederilor din documentatia

  tehnica, in ceea ce prive�te:(i) utilizarea ancorajelor �i a

  celorlalte piese sau dispozitiveimplicate;

  (ii) procedura de lucru cuinstalatia de pretensionare.

  3 Asigurarea conditiilor a) existenta proiectului; 12.1 prealabile pentru b) existenta procedurii de lucru privindpretensionarea armaturilor pretensionarea armaturilor, pentru

  procedeul de precomprimare utilizat;c) existenta documentelor de receptie

  pentru confectionarea armaturiipretensionate;

  d) asigurarea conditiilor specifice acesteicategorii de lucrari:(i) dotari tehnice;(ii) facilitati;(iii) personal calificat;(iv) materiale corespunzatoare.

  4 Receptia lucrarilor de a) verificarea lucrarilor de pretensionaretxJ 12.4 pretensionare a armaturilor b) rezolvarea eventualelor neconformitati;

  c) intocmirea documentelor de receptie alucrarilor de gretensionare aarmaturiloixx .

  ----------

  (x) verificarea lucriirilor de pretensionare poate constituifaza determinanta (punct de oprire);

  (xx) aceste lucriiri intra in categoria lucrarilor care devinascunse

 • 26

  Tabelul 8 ( continuare, 5) Nr. crt.

  Cerinte Criterii de performanta Detalii la pct.

  D ln_jectarea canalelor dupa pretensionarea armaturii

  1 Cunoa�terea compozitiei a) stabilirea prin proiect a tipului de 12.3 amestecului pentru injectare amestec de injectare, in functie de

  conditiile de exploatare preconizate;

  2 Conformitatea efectuarii operatiunii de injectare a canalelor dupa pretensionarea armaturii

  3 Asigurarea conditiilor prealabile pentru injectarea canalelor dupa pretensionarea armaturii

  b) efectuarea determinarilor preliminarepentru stabilirea compozitiei �i aconditiilor specifice acesteia, pentruinjectare.

  a) identificarea fiecarui canal �1verificarea:

  (i) accesului materialului de injectarepe tot traseul canalului, precum �i prinderivatiile fa.cute din acesta;(ii) etan�eitatii fiecarui canal �i acazurilor in care acestea comunica

  b) conformitatea materialelor utilizate �i acompozitiei amestecului pentruinjectare;

  c) utilizarea echipamentelor sauinstalatiilor adecvate;

  d) cunoa�terea procedurii de injectare �i amasurilor care trebuie sa fie luate incazul unor intreruperi fortuite aoperatiei de injectare;

  e) intocmirea fi�elor de injectare.

  a) existenta procedurii de lucru privindinjectarea;

  b) cunoa�terea compozitiei materialuluipentru injectare �i a conditiilorspecifice acesteia;

  c) existenta documentelor de receptieprivind montarea tecilor �ipretensionarea armaturii;

  d) asigurarea conditiilor specifice acesteicategorii de lucrari:(i) dotari tehnice;(ii) facilitati;(iii) personal calificat;(iv) produse/materiale

  corespunzatoare.

 • 27

  Tabelul 8 ( continuare, 6) Nr. Cerinte Criterii de performanta Detalii crt. la pct.

  4 Receptia lucrarilor de injectare a) verificarea lucrarilor de injectare; 12.4 a canalelor dupa b) rezolvarea evetualelor neconformitati;pretensionarea armaturilor c) intocmirea documentelor de receptie a

  lucrarilor de injectare a canalelor dupapretensionarea armaturilor.

  (x) - aceste lucrii.ri intra in categoria lucrii.rilor care

  devin ascunse

  E Protectia zonei ancora.ielor armaturii pretensionate

  1 Stabilirea, prin proiect, a a) luarea in considerare a: 12.3 sistemului de protectie a zonei (i) tipului de ancoraj �i aancorajelor armaturii amplasarii acestuia;pretensionate (ii)conditiilor de mediu �i de

  solicitare in exploatare;(iii) compatibilitatii sistemului cu

  zona de amplasare aancorajelor �i materialelerespective;

  b) precizarea, in proiect sau caiete desarcini, a sistemului de protectie �i aconditiilor pentru realizarea acestuia.

  2 Conformitatea efectuarii a) cunoa�terea sistemului de protectie �i a 12.3.11 lucrarilor de protectie a zonei conditiilor pentru realizarea acestuia;ancorajelor armaturii b) aplicarea prevederilor documentatieipretensionate tehnice a sistemului de protectie, daca

  este cazul;c) verificarea starii corespunzatoare a

  ancorajelor �i zonei acestora, inainte deaplicarea sistemului de protectie,constatarile fiind consemnate in fi�econform pct.( e) de mai jos;

  d) conformitatea materialelor utilizate �i aprocedurilor de punere in opera aacestora;

  e) intocmirea fi�elor de protectie a zoneiancorajelor armaturii pretensionate.

 • 28

  Tabelul 8 ( continuare, 7) Nr. Cerinte Criterii de performanta Detalii crt. la pct.

  3 Asigurarea conditiilor a) existenta documentelor tehnice legale �i aprealabile pentru protectia documentatiei tehnice pentru sistemul dezonei ancorajelor armaturilor protectie aplicat, daca este cazul;pretensionate b) existenta documentelor de receptie privind

  pretensionarea armaturilor;c) asigurarea conditiilor specifice acestei

  categorii de lucrari:(i) dotari tehnice;(ii) facilitati;(iii) personal calificat;(iv) materiale corespunzatoare.

  4 Receptia lucrarilor de a) verificarea lucrarilor de protectie lXJ 12.4 protectie a zonei ancorajelor b) rezolvarea eventualelor neconformitati;armaturilor pretensionate c) intocmirea documentelor de receptie a

  lucrarilor de protectie a zonei ancorajelorarmaturilor pretensionate (xx)_

  (x) - verificarea lucrarilor de protectie a zoneiancorajelor poate constitui faza determinanta (punctde oprire)(xx) - aceste lucrari intra in categoria lucrarilor caredevin ascunse

  5 .10 Cerinte �i criterii de performanta privind lucrarile de montare a elementelor prefabricate sunt prezentate in tabelul 9. in ceea ce prive�te semnificatiile termenilor privind cele doua faze ale montarii elementelor prefabricate, acestea sunt:

  a�ezarea la pozifie implica, pe langa pozitionarea corespunzatoare, in plan �i pe inaltime, a elementelor prefabricate, montarea elementelor de reazem care pot fi constituite fie din strat de mortar de poza, fie din sisteme de rezemare (metalice, cu placi din neopren armat etc.); realizarea imbinarilor se refera la lucrarile care, dupa a�ezarea la pozitie a elementelor prefabricate, realizeaza legaturile in structura: armare �i monolitizare cu beton; imbinari cu �uruburi; asamblare prin precomprimare etc.

 • Nr. crt

  Cerinte Criterii de performanta

  A Asezarea la pozitie a elementelor prefabricate

  Tabelul 9 Detalii la pct.

  1 Completitudinea a) existenta datelor �i conditiilor privind: 13.1

  2

  proiectului privind datele (i) elementele in a�teptare din zona de�i conditiile de montare a a�ezare a elementului prefabricatelementelor prefabricate (placi, armaturi, �uruburi etc.);

  Conformitatea lucrarilor de a�ezare la pozitie a elementelor prefabricate

 • 30

  Tabelul 9 ( continuare, 2)

  Nr. Cerinte Criterii de performanta Detalii crt la pct.

  3 Asigurarea conditiilor a) existenta documentelor tehnice legale 13.5 prealabile pentru a�ezarea �i a documentatiei tehnice pentrula pozitie a elementelor sistemele de rezemare utilizate, dacaprefabricate este cazul;

  b) existenta documentelor de receptieprivind elementele pe care se realizeaza�ezarea;

  c) existenta documentelor de receptieprivind elementele prefabricate care semonteaza;

  d) existenta proiectului, precum �i aproiectului tehnologic de montare, dacaeste cazul;

  e) asigurarea conditiilor specifice acesteicategorii de lucrari:

  (i) dotari tehnice;(ii) facilitati;(iii) personal calificat;(iv) materiale corespunzatoare.

  4 Receptia lucrarilor de a) verificarea a�ezarii la pozitie a 13.4 a�ezare a elementelor elementelor prefabricate;prefabricate<

  x) b) rezolvarea eventualelor neconformitati;----------- c) intocmirea documentelor de receptie a(x) se efectueaza in cazurile in lucrarilor de �ezare la pozitie acare, dupii �ezarea la pozitie, elementelor prefabricate.nu mai sunt prevazute lucriiri de imbinare a elementelor prefabricate

  B Realizarea imbinarii elementelor prefabricate

  1 Completitudinea a) existenta in proiect a datelor, detaliilor 13.1 proiectului privind datele �i conditiilor privind:�i conditiile de imbinare a (i) solutiile pentru imbinari;elementelor prefabricate (ii) etapele pentru realizarea

  imbinarilor, daca este cazul.

 • Nr. crt

  2

  3

  4

  Cerinte

  Conformitatea executarii lucrarilor de imbinare a elementelor prefabricate

  Asigurarea conditiilor prealabile pentru realizarea imbinarilor elementelor prefabricate

  Receptia lucrarilor de �ezare

 • 32

  6. TRASAREA DE DETALIU PENTRU COFRAJE �I TRASAREA PENTRU

  MONT AREA ELEMENTELOR PREFABRICATE

  6.1 Prevederi comune

  6.1.1 Lucrarile din beton, beton armat �i beton precomprimat sunt implicate in domeniul general al constructiilor, astfel:

  a) in ansamblul lor, in cazurile in care betonul este materialul din care se realizeazastructura constructiilor;

  b) in parte, in cazul general in care betonul este materialul din care se realizeazafundatiile sau infrastructura constructiilor, indiferent de materialul din care estealcatuita structura acestora (metal, lemn, zidarie etc.).

  in cazul b) trasarea de detaliu pentru cofrajele pentru fundatii �i infrastructuri este deosebit de importanta pentru toate categoriile �i tipurile de constructii, fiecare avand conditii proprii specifice materialelor din care este alcatuita structura acestora.

  6.1.2 Trasarea de detaliu se realizeaza pe baza proiectelor, in raport cu punctele �i reperele de nivel, materializate pe teren odata cu trasarea pentru amplasarea constructiilor, pentru determinarea conturului �i/sau axelor principale ale acestora. Materializarea acestor repere, planimetrice �i altimetrice, trebuie sa fie astfel realizata meat sa constituie puncte de referinta pe intreaga durata a executarii constructiei respective, servind la transmiterea cotelor in plan �i pe verticala la toate nivelurile acesteia.

  6.1.3 inainte de a incepe efectuarea trasarii de detaliu trebuie sa se verifice, pe baza documentelor de receptie a trasarii pentru amplasare, a proceselor verbale de predare-primire �i direct la fata locului, reperele care fixeaza conturul �i/sau axele principale ale constructiei (linii de referinta), precum �i reperele de nivel.

  Verificarea se refera, de asemenea, la corespondenta dintre cotele din teren (in plan �i de nivel) �i cele din proiect.

  6.1.4 Trasarea de detaliu pentru cofraje �i trasarea pentru montarea elementelor prefabricate se refera, in principal la urmatoarele categorii de activitati:

  a) trasarea lucrarilor de terasamente pentru fundatii realizate :fara cofraj;b) trasarea pozitiei cofrajelor pentru fundatii continue sau izolate;c) trasarea pozitiei cofrajelor sau elementelor prefabricate in plan orizontal �i

  verificarea pozitiei pe inaltime a acestora;d) trasarea cotelor de nivel pentru cofraje sau elemente prefabricate.Trasarea pentru elemente avand forme �i pozitii deosebite ( cu forme curbe in plan

  �i/sau pe verticala, scari etc.) se realizeaza conform pct. 6.1.4 (b)- (d), considerand o serie de puncte �i linii intermediare, stabilite prin proiect, care trebuie sa asigure conformitatea formei �i pozitiei acestor elemente cu prevederile din proiect.

  6.1.5 Pentru fiecare categorie de trasare, se vor prevedea in proiect clasele de toleranta, care trebuie sa fie respectate (a se vedea anexa C).

  Tolerantele la trasare trebuie sa fie cu o clasa mai reduse decat cele prevazute pentru elementele respective dupa executare sau montare.

  6.1.6 Trasarea pentru elemente care se repeta, pe verticala (spre exemplu, la etajele succesive ale unei cladiri), sau pe orizontala (spre exemplu, �iruri de stalpi) se va efectua, pentru fiecare in parte, dupa reperele de baza �i nu fata de elementul precedent.

 • in cazurile in care se constat:a abateri intre elemente succesive ( eel existent �i eel pentru care se efectueaza trasarea) mai mari decat cele admisibile, se va in�tiinta proiectantul pentru a stabili modul de tratare a neconformitatii.

  6.1. 7 Pentru trasare se va utiliza aparatura corespunzatoare ca domeniu de utilizare �i precizie. Precizia aparaturii utilizate la trasare va fi cu o clasa mai mare decat cea prevazuta pentru tolerantele la trasare.

  6.2 Trasarea lucrarilor de terasamente pentru fundatii realizate fara cofraj

  6.2.1 Trasarea lucrarilor de terasamente pentru fundatii realizate fara cofraj, de regula in sapatura, se realizeaza fata de axele fundatiilor respective, care trebuie sa fie precizate in proiect �i materializate pe teren.

  6.2.2 Trasarea se refera la stabilirea conturului sapaturii �i materializarea acestuia cu repere, astfel ca:

  a) reperele sa fie amplasate in afara zonei afectate de lucrari, in functie �i demodul de efectuare a sapaturii (manual sau mecanizat), pentru a se mentinepe durata acestor lucrari;

  b) conturul sa poata fi reconstituit oricand, pana la punerea in opera a betonuluidin fundatie;

  c) pornind de la forma conturului, sa se poata determina forma pe verticala aperetilor sapaturii.

  6.2.3. in cazurile in care fundatia are suprafete inclinate, se va trasa �i materializa �i conturul de la partea inferioara, in proiect fiind prevazute cotele pentru acest contur, precum �i unghiurile de inclinare ale suprafetelor respective.

  6.2.4 in cazurile in care in fundatie se inglobeaza armaturi sau alte piese (�uruburi, placi cu praznuri etc.), trasarea �i materializarea pozitiei acestora, conform prevederilor din proiect, se efectueaza odata cu trasarea conturului fundatiei, avand in vedere urmatoarele:

  a) armaturile sau �uruburile se asambleaza sub forma de carcase rigide, pentru amentine distantele �i pozitiile relative dintre ele; trasarea se face pentruaxele carcaselor;

  b) in cazul unor elemente singulare (fie bare de armatura sau �uruburi, fie placisau alte piese ), trasarea se face pentru fiecare pozitie a acestora;

  c) materializarea trasarii trebuie, astfel, realizata incat sa se poata pozitionaelementele respective prin masurari �or de efectuat, spre exemplu prin liniisecundare fata de care se masoara distante pana la fata barelor sau pana lamarginea placilor;

  d) cota de nivel prevazut:a in proiect pentru elementele respective se masoarafata de puncte sau suprafete ale acestor elemente �i nu fata de suprafatabetonului care se toarna, daca acest mod de masurare nu este indicat, in modexplicit, in proiect;

  e) in situatia in care se cere o precizie ridicat:a (spre exemplu, pentru �uruburi incare se vor monta piese metalice ), pozitia acestora va fi asigurat:a cu�abloane, trasarea se face, in acest caz, pentru pozitia �abloanelor.

  33

 • 34

  6.3 Trasarea pentru montarea cofrajelor

  6.3.1 Trasarea pentru montarea cofrajelor se refera la urmatoarele: a) trasarea formei in plan a volumului cofrat;b) trasarea formei pe inaltime a volumului cofrat;c) trasarea cotelor, de la partea de jos, daca este cazul, precum �i de la partea de

  sus, pana la care se toarna betonul in volumul cofrat.

  6.3.2 Trasarea formei in plan a volumului cofrat se efectueaza fata de axele elementelor care se toama in cofraj �i se materializeaza prin repere sau linii fata de care sa se poata stabili, prin masurari simple, pozitia cofrajului respectiv, spre exemplu:

  a) pentru cofraje care se confectioneaza la fata locului, prin trasarea pozitieifetei interioare a cofrajului;

  b) pentru cofraje refolosibile, de inventar, �i prin trasarea unor repere sau liniisecundare fata de care sa se poata �eza elementele de cofraj prin masurarirelative la fata exterioara a acestora.

  6.3.3 Trasarea formei pe inaltime a volumului cofrat, in cazurile in care aceasta nu este verticala, se efectueaza pe baza datelor din proiect, care trebuie sa cuprinda:

  a) suprafetele de referinta fata de care se efectueaza trasarea;b) cotele, fata de aceste suprafete de referinta, pentru puncte sau linii

  intermediare semnificative pentru montarea cofrajelor in pozitiacorespunzatoare, conform pct. 6.3.2. (a) sau (b).

  6.3.4 Trasarea cotelor de la partea de jos a fundului cofrajelor se efectueaza, dupa caz, astfel:

  a) pentru suprafete plane, orizontale sau inclinate, prin trasarea liniilor pe fetelelaterale, de contur, precum �i a cotelor unor puncte/linii intermediare alesuprafetei care se cofreaza, fata de o suprafata de referinta conform, dupa

  caz, pct.6.3.2 (a) sau (b);

  b) pentru suprafete curbe sau de alta forma, prin trasarea cotelor, fata de osuprfata de referinta, pe fetele laterale, precum �i pentru linii intermediaresemnificative, de asemenea conform pct. 6.3.2 (a) sau (b).

  6.3.5 Trasarea cotelor pentru partea de sus, pana la care se toarna betonul, se efectueaza prin marcarea pe fetele laterale ale cofrajului, intr-un mod care sa permita identificarea acestei marcari in conditiile de tumare a betonului (identificare directa sau prin masurare fata de repere situate desupra lirnitei de tumare respective), precum �i, in cazul unor suprafete de intindere mare, prin stabilirea unor modalitati de masurare punctuala a cotei respective, la distante convenabil alese.

  6.4 Trasarea pentru montarea elementelor prefabricate

  6.4.1 Trasarea pentru montarea elementelor prefabricate se refera la urmatoarele: a) trasarea pozitiei in plan;b) trasarea cotei de a�ezare a elementelor prefabricate;c) verificarea pozitiei pe inaltime a elementelor prefabricate.

  6.4.2 Trasarea pozitiei in plan pentru montarea elementelor prefabricate se efectueaza fata de axele acestora, in raport cu axele constructiei, conform prevederilor din proiect.

 • Materializarea reperelor pentru pozitionarea in plan a elementelor prefabricate se realizeza fie prin marcarea pozitiei axelor, fie prin marcarea pozitiei fata de linii de margme ale elementului ( direct, sau la o distanta data de acestea, fata de o linie secundara).

  6.4.3 Trasarea �i marcarea pozitiei in plan a elementelor prefabricate va fi insotita de verificarea generala a pozitiei trasate in ceea ce prive�te, dupa caz:

  a) gabaritele, astfel incat elementele sa poata fi montate fata de elementeleexistente;

  b) alinierea sau pozitia relativa, dacl1 elementele care se monteazl1 sunt legateintre ele prin conditii privind pozitia de montare;

  c) conformitatea zonelor de �ezare a elementelor prefabricate, ca dimensiuni�i pozitie.

  6.4.4 Trasarea cotei de �ezare a elementelor prefabricate se refera la cota suprafetei finite pe care se a�eaza, la montare, elementele prefabricate, �i are in vedere:

  a) modul de rezemare �i inaltimea sistemului de rezemare, care poate fi strat demortar sau aparat de reazem (metalic, din neopren armat etc.);

  b) abaterile la dimensiunea pe inaltime ale elementelor in zona de rezemaredaca este cazul;

  c) posibilitatea de rezemare provizorie �i de reglare, in cazurile in care modulde rezemere definitiva prevazut consta in (sub)betonare ulterioara.

  6.4.5 Trasarea �i marcarea cotei de a�ezare a elementelor prefabricate va fi insotita de verificarea generala a pozitiei trasate in ceea ce prive�te, dupa caz:

  a) gabaritele, astfel incat elementele sa poata fi montate fata de elementeleexistente;

  b) cotele comune, daca elementele care se monteaza sunt legate intre ele princonditii privind cota de montare.

  6.4.6 Verificarea pozitiei pe inaltime a elementelor se efectueaza la montare �i se refera la verticalitatea sau, daca este cazul, inclinarea acestora, conform prevederilor din proiect.

  6.4.7 Trasarea, atat cea pentru pozitia in plan, cat �i cea privind cota de �ezare, se efectueaza �i pentru rezemarea pe elemente provizorii, in cazurile in care se folosesc asemenea reazeme provizorii, la montarea elementelor prefabricate, in a�teptare pana la realizarea imbinarii definitive cu alte elemente prefabricate sau turnate monolit.

  6.4.8 Tolerantele prevazute in proiect pentru trasarea la montarea elementelor prefabricate trebuie sa aiba in vedere:

  ,

  a) evitarea cumularii abaterilor in cazul montarii succesive (in plan �i/sau peinaltime) a elementelor prefabricate, prin prevederea de modalitati de reglareatat in planul suprafetei de rezemere, cat �i pe inaltime;

  b) conditiile stabilite, daca este cazul, pentru pozitia relativa a fetelorelementului in raport cu suprafata de rezemare (pentru paralelismul cu fatasuperioara, perpendicularitatea fata de alte suprafete etc.);

  c) conditiile stabilite, dupl1 caz, pentru dimensiunile elementului prefabricat(lungime, dimensiuni transversale, inaltime etc.).

  35

 • 36

  6.5 Conditii prealabile �i conditii necesare in timpul ef ectuarii trasarii

  6.5.1 Pentru efectuarea trasarii de detaliu pentru montarea cofrajelor �i/sau a elementelor prefabricate, este nescesara asigurarea conditiilor prealabile, precum �i a celor necesare in timpul efectuarii trasa.rii.

  6.5.2 Conditiile prealabile sunt, in principal, urmatorele:

  a) existenta, pe �antier, a proiectului, care trebuie sa cuprinda toate datelenecesare trasarii de detaliu (linii de referinta, cote in plan fata de acestea, cuclase de toleranta, cote de nivel, cu clase de toleranta, alte detalii necesare);

  b) existenta documentelor de receptie a trasarii constructiei �i a elementelor dematerializare pe teren a acestei trasari;

  c) specificarea aparaturii care se utilizeaza, in conformitate cu pct. 6.1.7;d) specificarea �i executarea sau procurarea, dupa caz, a unor mijloace necesare

  pentru efectuarea trasa.rii (schele/platforme, materiale auxiliare etc.).

  6.5.3 Conditiile care trebuie asigurate in timpul efectuarii trasa.rii sunt, in principal urmatoarele:

  a) existenta aparaturii �i a personalului de specialitate, pe perioadele necesare,pe baza coordonarii cu desfa�urarea lucrarilor de executare a constructiei;

  b) asigurarea campului liber necesar pentru aparatura utilizata, precum �i amijloacelor necesare (pct.6.5.2.d), dupa caz.

  6.6 Receptia lucririlor de trasare de detaliu pentru cofraje �i pentru montarea elementelor prefabricate

  6.6.1 Receptia lucrarilor de trasare de detaliu pentru cofraje �i pentru montarea elementelor prefabricate consta in consemnarea efectuarii lucra.rilor, prin proces verbal de receptie calitativa pe faze, care trebuie sa cuprinda eel putin urmatoarele:

  a) identificarea pozitiei �i coordonatele punctelor �i reperelor de nivel materializate peteren odata cu trasarea pentru amplasarea constructiei, care au stat la baza trasa.rii de detaliu;

  b) echipamentele utilizate pentru efectuarea trasarii de detaliu �i, dupa caz, procedurileutilizate (tipul �i denumirea echipamentelor, exactitatea acestora �i mentionareadocumentelor privind verificarile metrologice, codurile procedurilor �.a.);

  c) modul de materializare a trasarii efectuate;d) predarea-primirea intre executantul lucrarilor de trasare de detaliu �i executantul

  lucrarilor ulterioare ( cofraje sau montare elemente prefabricate), a reperelormaterializate ale trasa.rii efectuate;

  e) obligatia executantului trasarii de detaliu de a interveni in cazurile in care aparneconformitati privind trasarea de detaliu la executarea lucrarilor ulterioare.

  NOTA: in cazurile in care executantul lucrarilor de constructii aplica un sistem de management al calitatii (a se vedea tabelul 20, I, nr.crt.2), la baza procesului verbal pentru receptia calitativa pe faze a lucrarilor de trasare de detaliu, vor sta documentele aplicabile ale acestui sistem.

 • COFRAJE �I SUSTINERI

  7.1 Prevederi generale

  7 .1.1 Tipurile de cofraj e utilizate in mod curent sunt: a) in functie de situatia cofrajului, incepand din momentul tumarii betonului �i pana la

  decofrare: - cofraje fixe;- cofraje mobile ( de exemplu: cofraje glisante, p�itoare ).

  b) din punct de vedere al utilizarii componentelor:- cofraje de inventar, la care componentele se folosesc de mai multe ori;- cofraje unicat, la care componentele se utilizeaza o singura data. De regula,acestea sunt realizate din materiale lemnoase ( de exemplu: cofraje din scanduripentru monolitizarea pe reazem a unei grinzi prefabricate);- cofraje pierdute, la care componentele intra in alcatuirea elementelor dinbeton care se toama in �antier (de exemplu predale din beton armat);- spatii realizate anterior in terasamente (gropi de fundatie etc.).

  c) in functie de calitatea suprafetei de beton obtinuta dupa decofrare:- cofraje pentru beton aparent;- cofraje pentru beton brut, suprafetele obtinute fiind acoperite ulterior cutencuiala, placaje etc.

  7 .1.1.1 Principalele elemente componente ale cofrajului sunt: a) cofrajul propriu zis, care alcatuie�te inchiderea volumului in care se toama

  betonul;b) sustinerea cofrajului ( scheletul de susµnere ), care ii asigura pozitia �i

  stabilitatea formei, fiind amplasata la exteriorul acestuia;c) elemente de legatura, amplasate in interiorul cofrajului, necesare, de

  asemenea, pentru a-i asigura pozitia �i stabilitatea, dintre care unele ramaninglobate in beton.

  7 .1.1.2 Prezentul normativ contine prevederi privind cofrajele fixe pentru beton brut (in terasamente, pentru fundatii, unicate sau de inventar). in aceasta categorie intra �i cofrajele care, demontate �i montate succesiv pentru un acel�i element de constructie (spre exemplu, o pila de pod) nu intra, propriu zis, in categoria cofrajelor pa�itoare.

  Cofrajele mobile, cofrajele pierdute �i cofrajele pentru beton aparent fac obiectul unor reglementari tehnice �i/sau caiete de sarcini specifice pentru lucrari la care se utilizeaza aceste tipuri de cofraje.

  7 .1.2 Asigurarea conformitatii cu proiectul in ceea ce prive�te pozitia, forma �i dimensiunile volumului cofrat, rezistenta, stabilitatea �i indeformabilitatea, precum �i integritatea sectiunii din beton, se realizeaza prin:

  a) utilizarea materialelor adecvate pentru cofraj;b) realizarea corespunzatoare a sustinerilor �i legaturilor;c) realizarea etan�eitatii;d) aplicarea agentilor de decofrare corespunzatori;e) stabilirea �i aplicarea corespunzatoare a modalitatilor �i a etapelor de decofrare.

  37

 • 38

  7.1.3 Materialele pentru confectionarea cofrajelor sunt, de regula, lemn (cherestea), produse pe baza de lemn, metal sau produse pe baza de materiale sintetice. Adecvarea materialelor pentru confectionarea cofrajelor se refera la:

  a) rigiditatea proprie, care determina alcatuirea scheletului de sustinere a suprafeteicofrajului;

  b) lipsa gaurilor, fisurilor, pentru asigurarea etan�eitatii;c) limitarea absorbtiei de apa, daca este cazul;d) posibilitatea de imbinare, pentru asigurarea etan�eitatii suprafatei cofrajului;e) limitarea rugozitatii sau neregularitatii suprafetei cofrajului, pentru asigurarea

  desprinderii f'ara degradarea suprafetei betonului, la decofrare;

  f) compatibilitatea cu betonul in cazul materialelor sintetice (absenta degajarii deioni de clor sau producerea unor reactii chimice ).

  7.1.4 Realizarea sustinerilor �i legaturilor cofrajelor se refera la: a) e�afodajele pe care sunt a�ezate cofrajele, daca este cazul;b) scheletul de sustinere �i legaturile care asigura forma �i stabilitatea cofrajelor in

  sme.7 .1.4.1 E�afodajele pot fi:

  a) elemente simple (de tip pop) sau structuri spatiale, produse in acest scop, caz incare se vor lua in considerare conditiile de montare �i capacitatile de rezistenta �istabilitate prevazute de producatorii acestora;

  b) elemente confectionate �i montate pe �antier, caz in care alcatuirea �i calcululacestora se vor efectua in cadrul proiectului tehnologic privind cofrajele.

  7.1.4.2 0 atentie deosebita trebuie acordata modului de rezemare a e�afodajelor, sub urmatoarele aspecte:

  a) luarea in considerare a capacitatii de rezistenta �i de deformare a terenului,rezemarea facandu-se pe talpi cu suprafata corespunzatoare;

  b) interzicerea utilizarii ca talpa de rezemare a materialelor fragile ( caramida, betonporos autoclavizat, beton celular etc.);

  c) luarea in considerare a evolutiei temperaturilor in cazul in care rezemarea trebuieefectuata pe teren inghetat, pentru a se evita tasarile in cazul dezghetafii terenului;

  d) utilizarea unor sisteme de reglare pe inaltime care sa asigure atat capacitatea dereglare necesara, cat �i stabilitatea �i indeformabilitatea pe durata utilizariie�afodajelor respective.

  7.1.4.3 Cofrajele de inventar sunt alcatuite, de regula, astfel incat sa contina scheletul de sustinere �i sunt prevazute cu sisteme de imbinare �i legaturi care asigura forma �i stabilitatea, necesitand, eventual, sprijiniri sau rezemari intermediare.

  Pentru aceasta categorie de cofraje se vor lua in considerare domeniile de utilizare, conditiile �i prevederile privind montarea, stabilite de producatorii acestora.

 • 7 .1.4.4 Cofrajele uni cat, care se confectioneaza �i se monteaza la fata locului, trebuie sa fie realizate pe baza proiectului tehnologic, care prevede alcatuirea acestora (materialele pentru cofrajul propriu-zis, scheletul de sustinere �i, daca este cazul, legaturile) pe baza calculului �i a caracteristicilor materialelor utilizate.

  7 .1.5 Calculul cofrajelor �i al sustinerilor acestora ( e�afodajelor) are ca obiect: a) stabilirea conditiilor pentru utilizarea cofrajelor �i e�afodajelor de inventar;b) proiectarea cofrajelor �i e�afodajelor confectionate �i montate pe �antier (unicate).

  7.1.5. l Calculul cofrajelor �i e�afodajelor are in vedere urmatoarele categorii de actiuni: a) incarcari verticale produse de:

  (i) greutatea proprie;(ii) greutatea betonului proaspat, turnat in cofraj;(iii) incarcarile determinate de executarea lucrarilor (personalul care pune in

  opera betonul, echipamentele �i mijloacele pentru punerea in opera abetonului etc.);

  (iv) incarcarile determinate de turnarea ( caderea) �i vibrarea betonului;b) incarcari orizontale produse de:

  (i) presiunea laterala a betonului proaspat (actioneaza din interiorulcofrajului);

  (ii) �ocurile produse la descarcarea (caderea) betonului;(iii) actiunea vantului;(iv) actiunea seismica;(v) impingerea pamantului �i/sau presiunea apei, daca este cazul

  (actioneaza din exteriorul cofrajului).

  7.1.5.2 incarcarile se iau cu valorile prevazute in tabelul 10.

  Tabelul 10

  Nr. Tipul incarcarii Valoarea

  Observatii crt. incarcarii

  1 a) greutatea proprie pentru cofrajele de inventar se utilizeaza - cherestea in cofraje 7,50 kN/m3 valorile date de producator - cherestea in elemente de 6,00 kN/m3

  sustinere- placi pe baza de lemn 8,50 kN/m3

  2 b) greutatea betonului Yb - greutatea specifica in stare intarita, proaspat 24,00 kN/m3 conform proiect (kN/m3)

  - beton obi�nuit nearmat 25,00 kN/m3

  - beton obi�nuit armat l , lO·yb - beton u�or l ,15·yb - beton foarte QTeu

  39

 • 40

  Tabelul 10 ( continuare) Nr. Tipul incarcarii

  Valoarea Observatii crt. incarcarii 3 c) incarcari distribuite se ia in considerare suprafata care poate

  determinate de executarea afecta elementul respectiv lucrarilor- pentru cofraje 2,50kN/m2

  - pentru elemente de 1,50 kN/m2

  sustinere orizontale- pentru elemente de 1,00 kN/m2

  sustinere verticale4 d) incarcari concentrate pentru alte mijloace de transport al

  determinate de executarea betonului se Ia A - conform mcarcarea lucrarilor situatiei reale, dar nu mai putin de 1,30

  - pentru o persoana care 1,30 kN kN/punct de aplicare a incarcarii transporta o greutate

  - pentru transport cu 2,80 kN/roata tomberon de 0,175 m3

  5 e) incarcarea determinata de 1,20 kN/mi

  turnarea �i vibrareabetonului

  6 t) incarcarea orizontala conform pct. produsa de presiunea 7.1.5.3 laterala a betonuluiproaspat

  7 g) incarcarea orizontala conform pct. produsa la descarcarea 7.1.5.4 betonului

  7.1.5.3 incarcarea orizontala, tip f (tabelul 10), determinata de presiunea laterala a betonului proaspat (turnat �i apoi compactat prin vibrare), se considera aplicata static pe peretii cofrajului cu distributiile din fig. l, prezentate in functie de viteza de betonare.

  I:

  v�l m/h Nivelul

  betonului

  a. I:

  Baza

  cofra ului

  V = 1,1. .. 9,9 mJh v� lOm/h

  a b C Fig. 1 - Distributia presiunilor laterale, determinate de betonul proaspat, pe peretii cofrajelor

 • Semnificatia notatiilor din fig.1 este unnatoarea: v - viteza de betonare (m/h) T - durata de timp in ore (h), apreciata, pentru umplerea co:frajului cu beton H - inaltimea la care se toarna betonul in co:fraj (m) H

  p - inaltimea (m) pentru care presiunea laterala a betonului este maxima (pmax)

  Pmax - presiunea maxima pe cofraj (kN/m2) Pmr - presiunea la baza co:frajului, conform fig. I (kN/m2)a - coeficient cu valoarea din tabelul 11 A.1-1.4- coeficienti cu valorile din tabelul 11 y - greutatea specifica a betonului turnat (kN/m3) Se folosesc unnatoarele relatii de calcul: v=H/T; H

  p= A.1 ·H; Pmax=A.1 ·A.2 ·A.3·1.4-y-H; PmFa· Pmax·

  Tabelul 11 Caracteristica a t..1 t..2 A.3 A.4

  ::;; 1 0,00 0,55 Viteza 2 0,25 0,65

  de 3 0,45 0,75 betonare 4 0,70 0,85

  (m/h) 6 0,80 0,90 8 0,90 0.95

  ;:?: 10 1,00 1,00 Lucrabilitatea < 1 0,85

  betonului 1. . .4 0,95 tasare 5 ... 9 1,00 (cm) 10 ... 15 1,05

  > 15 1,10 Dimensiunea minima ::;; 15 0,90

  a sectiunii 16 ... 54 0,95 (cm) ::?: 55 1,00

  Temperatura ::;; 5 1,00 betonului proaspat 6 . .. 24 0,95

  (OC) ::?: 25 0,90

  7.1.5.4 incarcarea orizontala, tip g (tabelul 10), provenita din �ocurile care se produc la descarcarea betonului din mijloace de transport, se determina dupa cum unneaza:

  a) din unitati discrete de transport (bene etc.), avand capacitatea:(i) sub 0,2 m3 .•.•.. .•.•.•. .. .. .. .. .. 2,00 kN/m2

  (ii) 0,2 ... 0,7 m3 •...•.•.•...•..•..... 4,00 kN/m2

  (iii) peste 0, 7 m3 •.. . ..... ... .•..•••. 6,00 kN/m2

  b) la turnare prin jgheaburi sau palnii .... 2,00 kN/m2

  c) la tumarea cu pompa .......................... 6,00 kN/m2

  7.1.5.5 incarcarea orizontala data de actiunea vantului se determina in conformitate cu prevederile reglementarilor tehnice aplicabile.

  7.1.5.6 incarcarea orizontala data de actiunea seismica se determina in conformitate cu prevederile standardului SR EN 1991-1-6, inclusiv anexa nationala, privind actiunile pe durata executarii lucrarilor.

  41

 • 42

  7.1.5.7 incarcarea orizontala data de impingerea pamantului �i/sau presiunea apei se ia in considerare, daca este cazul, pe baza situatiei avute in vedere pentru cofrajul respectiv.

  7.1.5.8 Tipurile de incarcari luate in considerare pentru calculul de rezistenta �i pentru calculul deformatiilor sunt prevazute in tabelul 12 (notatiile conform tabelului 10).

  Nr. crt.

  1

  2

  3

  4

  5 6

  Tabelul 12 Tipuri de incarcari luate in

  Elementele pentru care se aplica prevederea considerare pentru

  calculul de calculul rezistenta deformatiilor

  Cofrajele placilor sau boltarilor �i elementele a+b+c+d a+b orizontale de sustinere a acestora

  Elementele verticale de sustinere a cofrajelor (popi, a+b+c a+b stalpi etc.)

  Cofrajele stalpilor cu latimea de maximum 30 cm �i f+g f cofraiele peretilor cu i.rrosimea de maximum 10 cm

  Idem. nr.crt.3, cu dimensiuni mai mari, precum �i f f cofrajele elementelor masive

  Partile laterale ale cofraielor i.rrinzilor sau arcelor f f Fundul cofrajelor la i.rrinzi sau arce a+b+c a+b

  Pentru e�afodaje se iau in considerare urmatoarele categorii de incarcari: a) incarcarile verticale cele mai defavorabile provenite de la cofraje (tabelul 12);b) incarcarile date de actiunea vantului, considerata cu perioadele de revenire

  precizate in anexa nationala la SR EN 1991-1-6, astfel:(i) provenite de la cofraje, in cazurile in care inaltimea este de pana la 6,0 m

  �i incarcarile au valori semnificative;(ii) provenite de la ansamblul cofraj-e�afodaj, in cazurile in care inaltimea

  este mai mare de 6,0 m;c) incarcarea produsa de actiunea seismica considerata conform precizarilor din

  anexa nationala la SR EN 1991-1-6.Pentru incarcarile date de actiunea vantului se vor lua in considerare atat situatiile in

  care cofrajele sunt pline cu beton, cat �i cele in care in cofraje nu exista beton.

  7 .1.5 .9 Calculul cofrajelor �i e�afodajelor se efectueaza, de regula, in ceea ce prive�te rezistenta acestora; in cazurile in care este prevazut in proiect, calculul se efectueaza �i in ceea ce prive�te deformatiile acestora.

  Pentru calculul privind deformatiile cofrajelor �i/sau ale ansamblului cofraj-e�afodaj, in proiect trebuie sa fie precizate valorile maxime ale deformatiilor admisibile.

  7 .1.5 .10 Pentru e�afodajele care se monteaza pe elemente din beton realizate anterior, se va acorda o atentie deosebita:

  a) solicitarilor locale �i transmiterii acestora in zonele de fixare, in special cand seutilizeaza elemente de prindere care sunt solicitate la forfecare �i produc eforturilocale de strivire in beton;

  b) atingerii maturitatii betonului, respectiv rezistentelor acestuia, la montarea �i lautilizarea cofrajelor.

 • 7.1.5.11 Calculul privind cofrajele �i e�afodajele se materializeaza, in proiectul tehnologic, pnn:

  a) stabilirea conditiilor pentru utilizarea elementelor de cofraj �i de e�afodaj deinventar, respectiv pentru procurarea acestora;b) alcatuirea cofrajelor �i e�afodajelor in cazurile in care acestea se confectioneaza caunicate, la fata locului, avand in vedere preluarea solicitarilor locale in zonele defixare, astfel incat sa nu se produca deformarea locala a cofrajelor peste limiteleadmisibile.

  7 .1.6 Agentii de decofrare sunt produse aplicate pe suprafata cofrajelor, care vin in contact cu betonul, pentru a reduce aderenta intre betonul intarit �i cofraje, astfel ca la decofrare sa nu se

  deterioreze suprafata betonului.

  7 .1.6.1 Agentii de decofrare trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii: a) sa nu pateze betonul �i sa nu impiedice aderenta ulterioara a materialelor aplicate

  pe suprafata respectiva a betonului (tencuieli, adezivi pentru placaje etc.);b) sa nu afecteze negativ betonul, armatura �i materialul din care este alcatuit cofrajul,

  dar nici mediul inconjurator;c) sa-�i pastreze neschimbate proprietatile functionale in conditiile climatice de

  executare a lucrarilor;d) sa se aplice u�or �i sa se poata verifica aplicarea lor corecta.

  7 .1. 6 .2 U tilizarea agentilor de decofrare se face pe baza documentelor tehnice legale, elaborate pe baza specificatiilor de produs ale producatorilor, care trebuie sa contina, dupa caz, prevederi privind domeniul de utilizare, precum �i conditii �i metode de aplicare.

  7.1.6.3 Agentii de decofrare se aplica dupa ce cofrajele au fost curatate in prealabil. Aplicarea se efectueaza, tinand seama de perioada programata pentru turnarea

  betonului �i de perioada �i/sau conditiile in care agentii de decofrare sunt eficace.

  7.1.7 Asigurarea curatarii cofrajelor (a spatiului interior in care se toarna betonul), este fundamentala pentru respectarea cerintei esentiale privind rezistenta mecanica �i stabilitatea elementelor/structurii din beton, beton armat �i beton precomprimat.

  Pentru asigurarea curatarii cofrajelor sunt de luat in considerare doua situatii: a) situatia in care spatiul cofrat este accesibil direct pana la fundul cofrajului, caz in

  care verificarea �i curatarea imediat inaintea turnarii betonului se poate efectua cu

  u�urinta;b) situatia in care spatiul cofrat nu este accesibil direct pan.a la fundul cofrajului (spre

  exemplu, stalpi, pereti etc.), caz in care, pentru verificare �i curatare imediatinaintea turnarii betonului trebuie prevazute, la partea de jos a cofrajului, dar �i in

  alte zone, daca este cazul, ferestre de curatare, astfel:(i) dimensiunile sa permita accesul pentru curatare;(ii) distanta dintre acestea sa fie astfel incat sa poata fi realizat accesul pe

  intreg volumul cofrat;(iii) sa permita desfacerea �i, mai ales, fixarea la loc �i etan�area

  corespunzatoare.

  7.1.8 Etan�eitatea cofrajelor este, de asemenea, o conditie esentiala pentru asigurarea calitatii betonului, in special in ceea ce prive�te rezistentele acestuia.

  43

 • 44

  7.1.8.1 La cofrajele de inventar, etan�eitatea trebuie sa fie asigurata prin respectarea prevederilor specificate de producatorii acestora (mod de imbinare, eventuale alte conditii).

  Pentru a mentine conditiile necesare unei imbinari corespunzatoare, cofrajele de inventar trebuie sa fie manipulate �i depozitate astfel incat sa nu se deterioreze ( deformatii generale sau locale, indoiri, �tirbituri etc.) �i, de asemenea, sa fie curatate dupa fiecare decofrare, avand grij a sa nu se produca deteriorarea acestora in cadrul operatiunii de curatare.

  0 atentie deosebita trebuie acordata zonelor in care, daca este cazul, se realizeaza completari ale cofrajului de inventar cu poqiuni confectionate unicat, pe �antier.

  7.1.8.2 Cofrajele unicat, confectionate �i montate pe �antier, vor fi astfel executate incat sa se asigure etan�eitatea, prin croirea �i decuparea corespunzatoare a materialelor.

  in cazul utilizarii cherestelei, se va avea in vedere posibilitatea efectuarii remedierilor pentru situatia in care, pe perioada de la confectionarea cofrajului �i pana la turnarea betonului, se deschid interspatii datorita uscarii cherestelei.

  7.2 Montarea cofrajelor

  7.2.1 Montarea cofrajelor cuprinde urmatoarele: a) executarea e�afodajelor, daca este cazul;b) a�ezarea cofrajelor la pozitie, conform trasarii de detaliu;

  c) definitivarea pozitiei in plan �i pe verticala, imbinarea intre panouri, daca estecazul, �i fixarea cofrajelor;

  d) verificarea �i receptia cofrajelor.

  7 .2.2 E�afodajele se executa, de regula, pe baza proiectului tehnologic. in proiectul lucrarii trebuie sa fie precizat daca pentru e�afodaje, la lucrarea respectiva, este necesar proiect tehnologic, avand in vedere urmatoarele:

  a) la lucrarile la care e�afodajele necesare nu pun probleme deosebite privind, inspecial, rezistenta mecanica �i stabilitatea acestora, precum �i in ceea ce prive�tedeformatiile admisibile, acestea pot fi realizate de executantul lucrarilor :f'ara aavea la baza un proiect tehnologic (spre exemplu, e�afodaje cu inaltime de pana la6,0 m, care suporta cofraje pentru elemente relativ u�oare - grinzi sau placiplane);

  b) la lucrarile la care e�afodajele necesare pun probleme deosebite, se precizeaza prinproiect necesitatea proiectului tehnologic, urmand ca, in cazurile in care pentruaceste e�afodaje sunt anumite conditii speciale (privind, spre exemplu, sustinerea

  unor cofraje cu forme deosebite in plan �i/sau pe inaltime, necesitatea prevederiiunor reglaje etc.), proiectantul sa elaboreze �i caiet de sarcini pentru intocmireaproiectului tehnologic respectiv.

  7.2.3 La executarea e�afodajelor trebuie respectate prevederile aplicabile din prezentul normativ, precum �i cele din proiectul tehnologic, dupa caz, lucrarile fiind realizate de personal calificat pentru materialele �i modul de alcatuire �i montare a e�afodajelor respective.

  7.2.4 A�ezarea cofrajelor la pozitie se realizeaza: a) in plan, fata de reperele marcate la trasarea de detaliu;b) pe inaltime, prin:

  (i) respectarea cotelor, fata de reperele de cota marcate la trasarea de detaliu;(ii) reglarea in pozitia verticala sau inclinata, dupa caz.

 • La a�ezarea cofajelor la pozitie se va da o atentie deosebita: zonelor de schimbare a pozitiei suprafetelor cofrate (spre exemplu, la colturi

  intrande sau ie�inde pe suprafetele verticale, sau la imbinarea dintre inima grinzilor

  �i placa), pentru a nu avea diminuari sau ingro�ari ale sectiunilor din beton;

  amplasarii cofrajelor pentru golurile la.sate in beton.

  7.2.5 Definitivarea pozitiei in plan �i pe verticala se realizeaza odata cu fixarea cofrajelor, pnn:

  a) fixarea pe inaltimea reglata a popilor de sustinere in cazul cofrajelor pentru placi,astfel incat sa nu permita deplasari relative ale panourilor/zonelor incarcate ( cubeton proaspat sau din activitatile de punere in opera a betonului), fata de celeneincarcate;

  b) fixarea la pozitie a elementelor de sustinere sau sprijinire a cofrajelor verticale sauinclinate de inaltime mare (pentru stalpi, pereti etc.);

  c) fixarea elementelor exterioare de sustinere (caloti, nervuri etc.) ale cofrajelor dedimensiuni mai reduse in sectiunea transversala (grinzi, stalpi etc.);

  d) fixarea elementelor interioare de legatura, de regula distantieri, pentru mentinereadistantei intre fetele cofrate.

  7.2.6 Montarea cofrajelor, in relatie cu montarea armaturilor, poate fi: a) completa, inainte de montarea armaturii, spre exemplu, in cazul placilor, sau in

  cazul in care armatura, sub forma de carcasa, poate fi introdusa �i pozitionata,inclusiv prin montarea distantierilor, rara a deranja cofrajul;

  b) partiala, inainte de montarea armaturii, spre exemplu, o fata a unui perete, urmandca, dupa montarea armaturii, sa fie realizata inchiderea completa a cofrajului;

  c) montare a cofrajului dupa montarea armaturii.

  7.2.7 La montarea cofrajelor trebuie avute in vedere �i urmatoarele: a) efectuarea pregatirii �i receptiei suprafetelor de beton care se afla in volumul cofrat

  (proces verbal de receptie calitativa pe faze - pentru lucrari care devin ascunse);pregatirea se efectuaza fie pentru ca betonul turnat sa adere la betonul existent fie,daca este cazul, sa nu adere la acesta;

  b) mentinerea curateniei in spatiul cofrat, precum �i a armaturilor, daca acestea suntmontate anterior ( spre exemplu, nu se va taia lemn pentru a nu ramane rumegu� incofraj; nu se vor aplica produse pentru decofrare care sa cada pe beton sau pearmatura).

  7.3 Abateri admisibile la montarea cofrajelor

  7.3.1 Abaterile admisibile la montarea cofrajelor se refera la urmatoarele categorii de marimi: a) dimensiuni ale spatiului cofrat;b) cote de nivel (pentru fundul cofrajului, inaltimea de turnare a betonului etc.);c) pozitia axelor, in plan �i pe inalµme ( care include rectilinitatea �1

  perpendicularitatea sau unghiul prevazut, dupa caz);d) forma suprafetei ( care include planitatea �i denivelarea locala, dupa caz).

  45

 • 46

  7.3.2 Abaterile admisibile pentru dimensiuni, cote de nivel �i pozitie a axelor, daca nu sunt cuprinse explicit in proiect, vor fi cele prevazute pentru elementele respective.

  7.3.3 Abaterile admisibile privind forma suprafetei se stabilesc astfel: a) pentru suprafete cu forma deosebita (placi sau pereti curbi etc.), se prevad in

  caietul de sarcini pentru realizarea proiectului tehnologic privind cofrajelerespective;

  b) pentru celelalte situatii (co:fraje pentru suprafete plane ale elementelor), abaterileadmisibile se vor inscrie in clasele de toleranta (a se vedea anexa C), astfel:

  (i) clasa T s,m, pentru planitate;(ii) clasa T N,I, pentru denivelari locale.

  7 .4 Verificarea �i receppa cofrajelor �i suspnerilor acestora

  7.4.1 Verificarea cofrajelor �i sustinerilor acestora se efectueaza: a) la terminarea lucrarilor de cofraje, pentru o etapa de lucru, cand se efectueaza �i

  receptia cofrajelor;b) imediat inainte de punerea in opera a betonului in cofrajele respective, cand se

  efectueaza o noua verificare.

  7.4.1.1 Verificarea cofrajelor �i sustinerilor acestora se efectueaza prin: a) examinare directa �i masurari simple;b) masurari cu aparatura.Prin masurari se urmare�te confirmarea incadrarii in tolerantele prevazute pentru

  montarea cofrajelor.

  7.4.1.2 Verificarea cofrajelor �i sustinerilor acestora prin observare directa �i masurari simple se refera la urmatoarele:

  a) compararea cu prevederile din proiectul tehnologic �i/sau prevederileproducatorului, in ceea ce prive�te:

  (i) alcatuirea de ansamblu: vizual;(ii) tipurile de materiale �i integritatea acestora: vizual, precum �i analizarea

  documentelor privind calitatea acestora;(iii) dimensiunile: prin masurare;(iv) imbinarile (elementele de fixare �i contactul intre elementele concurente

  in imbinare ): vizual �i, prin solicitare cu mana, sa nu aiba joc inimbinare;

  b) a�ezarea corespunzatoare a elementelor/panourilor cofrajelor propriu-zise, fata debaza de rezemare, precum, �i intre ele: vizual - pozitie �i :f'ara spatii libere intreele;

  c) faptul ca elementele de sustinere sau legatura punctuala (popi, contravantuiriinclinate, legaturi interioare etc.) sunt fixate: prin solicitare cu mana, sa nu aibajoc; legaturile interioare sunt corect montate: prin observare vizuala;

  d) starea de curatenie: vizual;e) aplicarea agentilor de deco:frare: vizual;f) dimensiunile, in eel putin 2 sectiuni pentru fiecare element, precum �i ale golurilor

  �i pozitia relativa a acestora: prin masurare directa;g) trasarea inaltimii de turnare a betonului: prin masurare directa fata de fundul

  cofrajului, sau fata de alte suprafete existente;h) aspectul general al suprafetei care vine in contact cu betonul: vizual.

 • 7.4.1.3 Verificarile cofrajelor prin masurari cu aparatura se refera la: a) cote de nivel pentru fundul cofrajului;b) axe, pentru spatiul cofrat �i pentru goluri;c) inclinari, daca este cazul;d) verificari in toate punctele �i sectiunile, care trebuie sa fie precizate in caietul de

  sarcini intocmit de proiectant, in cazul cofrajelor cu fonne deosebite (placi saupereti curbi etc.).

  7.4.1.4 Neconformitatile, fie in ceea ce prive�te alcatuirea �i montarea, fie in ceea ce prive�te depa�irea tolerantelor (abaterilor admisibile) la dimensiuni �i/sau pozitie, se consemneaza �i trebuie sa fie rezolvate de executant.

  Pentru a preveni aparitia unor neconformitati, executantul trebuie sa asigure un control preliminar privind aprovizionarea, manipularea �i depozitarea materialelor utilizate, precum �i un control al instruirii personalului care va executa lucrarile respective.

  7.4.1.5 Verificarea cofrajelor �i sustinerilor acestora se face din nou, in intervalul de 24 de ore inainte de montarea annaturii, daca este cazul, precum �i inainte de punerea in opera a betonului, daca intre aceste operatiuni a trecut o perioada mai lunga.

  Aceasta a doua verificare se efectueaza prin observare directa �i masurari simple, conform pct. 7.4.1.2 �i, daca se constata neconformitati, �i prin masurari cu aparatura, dupa caz.

  7.4 .1. 6 in cazurile m care executantul lucrarilor de constructii aplica un sistem de management al calitatii (a se vedea tabelul 20, I, nr.crt.2), executarea �i verificarea lucrarilor de cofraje �i sustineri ale acestora trebuie efectuate conform prevederilor aplicabile ale acestui sistem (proceduri, instructiuni �i inregistrari privind: aprovizionarea, receptia, manipularea, depozitarea �i trasabilitatea materialelor; executarea �i verificarea lucrarilor; echipamentele de masurare; calificarea personalului; tratarea neconformitatilor etc.).

  7.4.2 Receptia cofrajelor �i sustinerilor acestora consta in consemnarea confonnitatii lucrarilor, pe baza verificarii efectuate la terminarea lucrarilor �i a rezolvarii eventualelor neconformitati, printr-un proces verbal pentru receptia calitativa pe faze (pentru lucrari care devin ascunse), cu participarea reprezentantului beneficiarului lucrarii �i, in cazul unor cofraje �i/sau e�afodaje deosebite, pentru care proiectantul a intocmit caiete de sarcini, �i cu participarea proiectantului.

  7 .5 Spatii de turnare realizate in teren

  7 .5 .1 Prevederi generale

  7.5.1.1 Spatiile de tumare realizate in teren (cazul gropilor pentru turnarea fundatiilor sau al turnarii pe suprafete orizontale sau inclinate sunt, in general, constituite in urma lucrarilor de terasamente.

  7.5.1.2 Principalele conditii privind reali