Organik Tar±m Teblii

 • View
  236

 • Download
  6

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Organik Tarım Tebliği

Text of Organik Tar±m Teblii

 • 26 ubat 2009 PEREMBE Resm Gazete Say : 27153

  TEBL Tarm ve Kyileri Bakanlndan:

  ORGANK TARIM VE Y TARIM UYGULAMALARI DESTEKLEME DEMES YAPILMASINA DAR TEBL

  (TEBL NO: 2009/30)

  BRNC BLM Ama, Kapsam, Dayanak ve Tanmlar

  Ama MADDE 1 (1) Bu Tebli, evre, insan ve hayvan salna zarar vermeyen bir tarmsal retimin yaplmas, doal kaynaklarn korunmas, tarmda srdrlebilirlik, izlenebilirlik ve gda gvenliinin salanmasna ynelik organik tarm ve/veya iyi tarm uygulamalar yapan iftilerin birim alan zerinden desteklenmesine ilikin usul ve esaslar belirlemek amacyla hazrlanmtr. Kapsam MADDE 2 (1) Bu Tebli, organik tarm ve iyi tarm uygulamalar destekleme almalarnda grev alacak kurum ve kurulularn belirlenmesi, organik tarm ve/veya iyi tarm uygulamalar faaliyetinde bulunan iftilere destekleme denmesi ile demeye ilikin usul ve esaslar kapsar. Dayanak MADDE 3 (1) Bu Tebli, 30/1/2009 tarihli ve 27126 sayl Mkerrer Resm Gazetede yaymlanan Tarmsal Desteklemelere likin Baz Bakanlar Kurulu Kararlar Uyarnca 2009 Yl Btesinden Yaplacak Desteklemelerin Birim Fiyatlarndan % 10 Kesinti Yaplmas Hakknda Bakanlar Kurulu Karar ile 5/12/2008 tarihli ve 27075 sayl Resm Gazetede yaymlanan Organik Tarm ve yi Tarm Uygulamalar ile Toprak Analizi Yaptrlmasna ve Bambus Ars Kullanmna Destekleme demesi Yaplmasna Dair2008/14353 Sayl Bakanlar Kurulu Karar'nn 6 nc maddesine istinaden hazrlanmtr. Tanmlar MADDE 4 (1) Bu Teblide geen; a) Bakanlar kurulu karar: 5/12/2008 tarihli ve 27075 sayl Resm Gazetede yaymlanan Organik Tarm ve yi Tarm Uygulamalar ile Toprak Analizi Yaptrlmasna ve Bambus Ars Kullanmna Destekleme demesi Yaplmasna Dair 2008/14353 Sayl Bakanlar Kurulu Karar'n, b) Bakanlk: Tarm ve Kyileri Bakanln, c) Banka: T.C. Ziraat Bankas A..yi, ) ifti kayt sistemi (KS): KS Ynetmelii ile oluturulan ve iftilerin kimlik, arazi ve rn bilgileri ile tarmsal desteklemelere ilikin bilgilerin de kayt altna alnd veri tabann, d) ifti: KS ye kaytl gerek ve tzel kiileri, e) KS Ynetmelii: 16/4/2005 tarihli ve 25788 sayl Resm Gazetede yaymlanan ifti Kayt Sistemi Ynetmeliini, f) l/ile mdrlkleri: Bakanlk il/ile mdrlklerini, g) l/ile tahkim komisyonu: KS Ynetmeliine istinaden oluturulan il/ile tahkim komisyonunu, ) l/ile tespit komisyonu: KS Ynetmeliine istinaden oluturulan il/ile tespit komisyonunu, h) yi tarm uygulamalar (TU): yi Tarm Uygulamalar Ynetmeliine gre yaplan tarmsal faaliyeti, ) yi Tarm Uygulamalar Ynetmelii: 8/9/2004 tarihli ve 25577 sayl Resm Gazetede yaymlanan yi Tarm Uygulamalarna likin Ynetmelii, i) TUB: Bakanlk il mdrlklerinde kurulu bulunan iyi tarm uygulamalar birimlerini, j) TUD: yi tarm uygulamalar desteini, k) TUD icmal-1: le mdrlkleri tarafndan KSye aktarlan bilgilere gre her ky/mahalle iin ifti detaynda TUD hakedilerini gsteren ve bir rnei Ek-8de yer alan belgeyi, l) TUD icmal-2: le mdrlkleri tarafndan icmal-1deki bilgilere gre her ile iin ky/mahalle detaynda TUD hakedilerini gsteren ve bir rnei Ek-9da yer alan belgeyi, m) TUD icmal-3: l mdrlkleri tarafndan icmal-2deki bilgilere gre her il iin ile detaynda TUD hakedilerini gsteren ve bir rnei Ek-10da yer alan belgeyi, n) Organik Tarm Ynetmelii: 10/6/2005 tarihli ve 25841 sayl Resm Gazetede yaymlanan Organik Tarmn Esaslar ve Uygulanmasna likin Ynetmelii, o) Organik Tarm: Organik Tarm Ynetmeliine gre yaplan tarmsal faaliyeti,

 • ) Organik Tarm Bilgi Sistemi (OTBS): Organik tarm yapan ifti/iletme, arazi, rn ve sertifika bilgilerinin bulunduu Bakanlka oluturulan veri tabann, p) OTB: Bakanlk il mdrlklerinde kurulu bulunan organik tarm birimlerini, r) OTBS icmalleri: Organik Tarm Desteinde kullanlmak amacyla, 31/12/2008 tarihi esas alnarak, Organik Tarm Bilgi Sisteminden aktarlan, 5/12/2008 ile 31/12/2008 tarihleri arasnda organik tarm faaliyetini srdren, organik tarm iletmelerine ait elektronik ortamda tutulan bilgileri, s) OTD: Organik tarm desteini, ) OTD icmal-1: le mdrlkleri tarafndan KSye aktarlan bilgilere gre her ky/mahalle iin ifti detaynda OTD hakedilerini gsteren ve bir rnei Ek-3te yer alan belgeyi, t) OTD icmal-2: le mdrlkleri tarafndan icmal-1deki bilgilere gre her ile iin ky/mahalle detaynda OTD hakedilerini gsteren ve bir rnei Ek-4te yer alan belgeyi, u) OTD icmal-3: l mdrlkleri tarafndan icmal-2deki bilgilere gre her il iin ile detaynda OTD hakedilerini gsteren ve bir rnei Ek-5te yer alan belgeyi, ) Tarm arazisi: KS de kaytl olan arazileri, v) Tarmsal faaliyet: Tarm arazisi zerinde tarmsal retim kaynaklarn fiilen kullanarak bitkisel rnlerin retilmesi veya yetitirilmesini, y) TGEM: Tarmsal retim ve Gelitirme Genel Mdrln, z) Yetkilendirilmi Kurulu: Kontrol ve sertifikasyon kuruluu, kontrol kuruluu veya sertifikasyon kuruluu olarak Bakanlk tarafndan yetki verilmi tzel kiileri, ifade eder.

  KNC BLM deme Esaslar

  deme yaplacak iftiler MADDE 5 (1) OTD demesi, Organik Tarm Ynetmeliine gre yl ierisinde organik tarm yapan ve KS de 2008 retim sezonu ile OTBS icmalinde kaytl olan, bu Teblide OTD uygulamalar ile ilgili belirtilen usul ve esaslara gre bavuru yapan iftilere yaplr. (2) TUD demesi, TU Ynetmeliine gre bireysel veya grup halinde iyi tarm uygulamalar faaliyetinde bulunan ve KS de 2008 retim sezonunda kaytl olan, bu Teblide TUD uygulamalar ile ilgili belirtilen usul ve esaslara gre bavuru yapan iftilere yaplr. demeye esas arazi bykl MADDE 6 (1) OTD demesi, Organik Tarm Ynetmeliine gre organik tarm yaplan OTBS icmalinde kaytl toplam tarm arazisi bykl ile KS deki toplam arazi bykl karlatrlarak yaplr. (2) TUD demesi, TU Ynetmeliine gre TU faaliyetinde bulunulan ve yetkilendirilmi kurulularca sertifikalandrlan tarm arazilerinin KS ye ilenmesi sonucu destee tabi alan hesaplanarak yaplr. (3) OTD ve TUD demeleri, iftilerin KSye ilenen mracaat bilgileri erevesinde KS deki desteklemeye esas olan toplam alanlar gememek kaydyla yaplr. deme miktar MADDE 7 (1) Bu Tebliin 5 inci maddesinde belirtilen iftilere dekar bana yaplacak destekleme demesi 18 TLdir. demeler iin gerekli finansman ve deme plan MADDE 8 (1) OTD ve TUD demeleri iin gerekli finansman btenin ilgili kalemine tahsis edilen deneklerden karlanr. demeler, Bakanlk tarafndan Bankaya kaynak aktarlmasn mteakip, il/ile mdrlklerince KS deki kaytlara gre oluturulan onayl OTD ve TUD icmal-1lerine gre, Banka araclyla, ilgili ubelerde daha nce iftiler adna alan veya alacak olan hesaplara yaplr. iftilere yaplan toplam nakdi deme tutarnn % 0,2si btenin ilgili kaleminden Bankaya hizmet komisyonu olarak denir. (2) OTD ve TUD deme plan, OTD ve/veya TUD bavurusu yapan iftilere ait bilgilerin, KS ye giriinin il ve ilelerde tamamlanmasn ve n incelemenin bitirilmesini mteakiben Bakanlk tarafndan belirlenir. demelere, kontrollerin tamamlanmas ve Bakanlk tarafndan OTD ve/veya TUD demeleri ile ilgili talimatlarn Bankaya gnderilmesinden sonra balanr.

  NC BLM OTD in Uygulama

  Grevli kurum ve kurulular MADDE 9 (1) OTD almalar TGEM, il/ile tahkim komisyonlar, il/ile tespit komisyonlar

 • ve il/ile mdrlkleri ile yetkilendirilmi kurulular tarafndan yrtlr. (2) Yetkilendirilmi kurulular, OTBS icmallerine esas tekil eden veri girilerini yapmak ve OTD den yararlanmak zere bavuruda bulunan iftilerin ask srecinden sonra yapacaklar itirazlar deerlendirerek bu tebli hkmlerine uygun olan dzeltmeleri yapmakla sorumludurlar. OTD bavurular ve bavurularn kabul MADDE 10 (1) OTD demesinden faydalanmak isteyen iftilerin, 2/3/2009 tarihinden itibaren 17/4/2009 gn mesai saati bitimine kadar Ek-1e uygun OTD bavuru dilekesi ile KS de kaytl olduklar il/ile mdrlklerine bavurmalar gerekmektedir. (2) iftilerin OTBS icmallerinde ve KSde kayd olmak zorundadr. (3) l/ile mdrlkleri tarafndan alnan bavuru dilekesi (Ek-1) ile iftinin OTD bavurusu KS de ilgili blme kaydedilir. (4) OTD demeleri iin KS de kayd olup da 5/12/2008 ile 31/12/2008 arasndaki herhangi bir tarihte organik tarm gerekletiren ve OTBS de kaytl olan, ancak kendi istei ile organik tarm faaliyetini sona erdirmesi nedeniyle yetkilendirilmi kurulu tarafndan kaytlarnn silindiini beyan eden iftilerin bavurusu kabul edilir. (5) KS ile ilgili tm i ve ilemler KS Ynetmelii erevesinde gerekletirilir. Ask ilemleri MADDE 11 (1) l/ile mdrlkleri tarafndan en ge 28/4/2009 tarihine kadar OTD deme icmalleri oluturulur. le mdrlkleri en ge 5/5/2009 tarihine kadar ile merkezinin OTD icmal-1ini ile merkezinde, kyn/mahallelerin OTD icmal-1ini ise kendi kynde/mahallesinde ilgili ile mdrlkleri veya muhtarlklar marifetiyle on gn sreyle askya karr. Askya kma tarihi ve saati ile askdan indirme tarihi ve saati tutanaa balanr. Tutanak muhtar ve/veya aza tarafndan gncel tarihle imzalanr. Ask sresince herhangi bir itiraz olmaz ise icmallerdeki bilgiler doru kabul edilir. Daha sonra yaplacak itirazlar deerlendirmeye alnmaz ve herhangi bir hak dourmaz. KS ye arazi miktarnn eksik girilmesi durumunda, ask sresinde hatann dzeltilmesi amacyla bavurusu yaplmayan arazilerin eksik ksm iin OTD demesi yaplmaz. OTD demeleri iin KS de kayd olup da OTBS icmalinde kayd olmayan, bu nedenle karlacak ask icmallerinde ismi bulunmayan veya arazi bykl bilgileri hatal veya eksik o