Click here to load reader

PEMBANGUNAN SISTEM SOKONGAN PEMBELAJARAN KENDIRI · PDF file penakulan induktif dan deduktif. Pemikiran ini selaras dengan objektif pembelajaran matematik KBSM yang menekankan penakulan

 • View
  23

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of PEMBANGUNAN SISTEM SOKONGAN PEMBELAJARAN KENDIRI · PDF file penakulan induktif dan deduktif....

 • PEMBANGUNAN SISTEM SOKONGAN PEMBELAJARAN KENDIRI ATAS

  TALIAN BERTAJUK PEMIKIRAN ALGEBRA II

  NOOR AZIDA BINTI SAHABUDIN

  UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA

 • PSZ 19:16 (Pind. 1/97)

  BORANG PENGESAHAN STATUS TESIS ♦

  JUDUL : PEMBANGUNAN SISTEM SOKONGAN PEMBELAJARAN KENDIRI ATAS TALIAN BERTAJUK PEMIKIRAN ALGEBRA II

  SESI PENGAJIAN : 2009/2010

  Saya NOOR AZIDA BINTI SAHABUDIN (HURUF BESAR)

  mengaku membenarkan tesis (PSM/Sarjana/Doktor Falsafah)* ini disimpan di Perpustakaan Universiti Teknologi Malaysia dengan syarat-syarat kegunaan seperti berikut:

  1. Tesis adalah hakmilik Universiti Teknologi Malaysia. 2. Perpustakaan Universiti Teknologi Malaysia dibenarkan membuat salinan untuk tujuan

  pengajian sahaja. 3. Perpustakaan dibenarkan membuat salinan tesis ini sebagai bahan pertukaran antara

  institusi pengajian tinggi. 4. ** Sila tandakan ( )

  CATATAN: * Potong yang tidak berkenaan.

  ** Jika tesis ini SULIT atau TERHAD, sila lampirkan surat daripada pihak berkuasa/organisasi berkenaan dengan menyatakan sekali sebab dan tempoh tesis ini perlu dikelaskan sebagai SULIT atau TERHAD.

  ♦ Tesis dimaksudkan sebagai tesis bagi Ijazah Doktor Falsafah dan Sarjana secara penyelidikan atau disertasi bagi pengajian secara kerja kursus dan penyelidikan, atau Laporan Projek Sarjana Muda (PSM).

  SULIT

  TERHAD

  TIDAK TERHAD

  UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA

  (Mengandungi maklumat TERHAD yang telah ditentukan oleh organisasi/badan di mana penyelidikan dijalankan)

  (TANDATANGAN PENYELIA) (TANDATANGAN PELAJAR)

  Tarikh: ____________________________ Tarikh: ______________________________

  PM DR ZALEHA ISMAIL

  Nama Penyelia

  Disahkan oleh

  (Mengandungi maklumat yang berdarjah keselamatan atau kepentingan Malaysia seperti yang termaktub di dalam AKTA RAHSIA RASMI 1972)

  Alamat Tetap: MR01, BATU 1 ½, JALAN MARAN, 28000, TEMERLOH, PAHANG

 • PEMBANGUNAN SISTEM SOKONGAN PEMBELAJARAN KENDIRI ATAS

  TALIAN BERTAJUK PEMIKIRAN ALGEBRA II

  NOOR AZIDA BINTI SAHABUDIN

  Laporan projek ini dikemukakan

  sebagai memenuhi sebahagian daripada syarat penganugerahan Ijazah

  Sarjana Muda Sains dan Komputer serta Pendidikan (Matematik)

  Fakulti Pendidikan

  Universiti Teknologi Malaysia

  APRIL, 2010

 • i

  PENGESAHAN PENYELIA

  “Saya akui bahawa saya telah membaca karya ini dan pada pandangan saya karya ini

  adalah memadai dari segi skop dan kualiti untuk tujuan penganugerahan Ijazah Sarjana

  Muda Sains dan Komputer serta Pendidikan (Matematik)”

  Tandatangan : …………………………..............

  Nama Penyelia : PROF. MADYA DR. ZALEHA BINTI ISMAIL

  Tarikh : .....................................................

 • ii

  “Saya akui karya ini adalah hasil kerja saya sendiri kecuali nukilan dan ringkasan yang

  tiap-tiap satunya telah saya jelaskan sumbernya”.

  Tandatangan : …………………………..............

  Nama Penulis : NOOR AZIDA BINTI SAHABUDIN

  Tarikh : .....................................................

 • iii

  DEDIKASI

  “Syukur kehadrat ilahi kerana memanjangkan usiaku hingga ke saat ini dan berjaya mengharungi liku-liku kehidupan di sini”

  Buat… Ayah dan Ibu

  En. Sahabudin Bin Hussain dan Pn. Hasnah Binti Yunan yang di kasihi dan di sayangi..........

  Demi sedikit harapan Melihat kejayaanku dunia dan akhirat, Terima kasih atas doa dan restu kalian,

  tidak lupa juga buat kakak-kakak, abang dan adikku

  Suwati, Suamani, Mariyatun, Mohd. Khairul Anuar,

  Suhaila dan Muhammad Rusdan,

  Ingatan dan kasih sayang kalian menjadi sumber kekuatan dan inspirasi ku……

  Buat rakan-rakan seperjuangan 4 SPT yang sentiasa membantu sepanjang

  perjuangan kita di sini. Terima kasih si atas segalanya, semoga kejayaan menjadi milik kita semua.

  InsyaAllah.......

 • iv

  PENGHARGAAN

  Alhamdulillah, puji dan syukur ke hadrat Allah S.W.T. di atas rahmat dan limpah

  kurniaNya maka dapatlah saya menyempurnakan Projek Sarjana Muda ini dengan

  jayanya. Saya ingin merakamkan penghargaan ikhlas dan setinggi-tinggi terima kasih

  kepada Prof Madya Dr Zaleha Ismail selaku penyelia PSM 1 dan PSM 2 yang telah

  memberikan tujuk ajar dan kepercayaan kepada saya. Tanpa bantuan, tunjuk ajar dan

  sokongan beliau projek ini tidak akan dapat disempurnakan dengan baik. Ucapan terima

  kasih yang tidak terhingga juga diucapkan kepada rakan seperjuangan Norasyikin

  Arshad yang merupakan rakan web portal Pemikiran Algebra yang banyak membantu

  serta menghabiskan banyak masa untuk berfikir dan berbincang tentang projek ini.

  Tidak dilupakan buat rakan-rakan yang lain yang terlibat secara langsung atau tidak

  yang telah memberi pandangan dan cadangan dalam menghasilkan projek ini. Akhir

  kata, semoga segala sokongan, bantuan dan kerjasama yang diberikan hanya Allah

  S.W.T sahaja yang dapat membalasnya.

  Sekian, wassalam.

 • v

  ABSTRAK

  Pemikiran algebra (Algebraic Thinking) adalah strategi pemikiran yang

  melibatkan perwakilan, keseimbangan, makna pembolehubah, corak dan fungsi serta

  penakulan induktif dan deduktif. Pemikiran ini selaras dengan objektif pembelajaran

  matematik KBSM yang menekankan penakulan matematik (Mathematical Reasoning).

  Walaupun KBSM mengfokuskan kepada pemikiran kreatif dan kritis, penakulan dan

  penyelesaian masalah, namun di peringkat perlaksanaan lazimnya penumpuan terbatas

  kepada kemahiran prosedur. Disamping itu, pembelajaran berasaskan web adalah satu

  alternatif yang berkesan dalam pendidikan kerana kaedah ini mampu mewujudkan

  pembelajaran berpusatkan pelajar yang menyokong pembelajaran kendiri. Sekarang ini,

  pembelajaran menggunakan e-pembelajaran banyak diterapkan di sekolah dimana

  banyak sekolah melanggani beberapa web portal yang sedia ada yang hanya

  menekankan pembelajaran berasaskan peperiksaan (Exam Oriented) semata-mata.

  Kebanyakkan sekolah yang melanggan adalah untuk pelajar-pelajar mereka yang akan

  menduduki peperiksaan seperti UPSR, PMR atau SPM. Namun, berbeza dengan web

  portal yang sedia ada, web portal yang dibangun ini lebih mengfokuskan kepada strategi

  pemikiran algebra yang menjangkau isi kandungan algebra di sekolah. Bagi

  membangunkan Web Portal Pemikiran Algebra ini, perisian sistem pengurusan kursus

  yang dikenali sebagai Moodle telah dipilih. Moodle mempunyai ciri-ciri interaktif dan

  mesra pengguna disamping reka bentuknya yang menyokong prinsip konstruktivisme

  sosial. Bagi memastikan pembangunan dilakukan dengan sistematik, model ADDIE

  yang merangkumi lima fasa iaitu analisis, reka bentuk, pembangunan, pelaksanaan dan

  penilaian telah digunakan. Bahan e-pembelajaran yang terdapat dalam Web Portal

  Pemikiran Algebra ini menyediakan pelbagai aktiviti yang menarik dan interaktif seperti

  kuiz yang pelbagai format, tugasan, forum, ‘chat’ dan jurnal. Selain itu, persekitaran

  pembelajaran web portal ini turut disertakan dengan grafik, audio, video dan animasi

  yang menarik.

 • vi

  ABSTRACT

  Algebraic thinking is a thinking strategy that involve representation, balance,

  meaning of variable, patterns and functions and also inductive and deductive reasoning.

  This strategy is paralleled with the objective mathematics education in KBSM which

  emphasize mathematical reasoning. In the current learning of practice, the algebra only

  concentrated on procedured skills inspite of KBSM emphasize on creative thinking,

  reasoning and problem solving. On the other hand, Web based learning is viewed as an

  effective means of delivering courses in education because this method can support

  student-centered learning. Nowadays, many schools encourage their students to learn

  through e-learning which they subscribed web portal in market. Unfortunately, these

  web portals are too focus on exam oriented. These are those who are students going to

  sit for the coming on UPSR, PMR or SPM. Different from the web portal in market, this

  web portal focuses on algebraic thinking strategies. The Web Portal Algebraic Thinking

  was construct on course management system software name of Moodle. Moodle is

  interactive and user friendly while supporting the principles of social constructivism. To

  ensure the developments are systematic, ADDIE’s model which comprise of five phases

  namely analysis, design, development, implementation and evaluation are adopted. This

  web portal provide different types of interactive activities likes quiz of various

  formatting, lesson, assignment, forum, chat and journal. Besides that, the learning

  environment is enhanced with an interactive graphics, audio, video and animations.

 • vii

  KANDUNGAN BAB PERKARA