PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES BÀSIQUES ?· Socials, en el marc del seu projecte de servei de medi obert per a la prevenció i ... Es preveu una atenció de reforç escolar aproximada a 250 alumnes per curs

  • Published on
    02-Feb-2018

  • View
    217

  • Download
    2

Embed Size (px)

Transcript

<ul><li><p> PLEC DE PRESCRIPCIONS TCNIQUES BSIQUES PER A LA CONTRACTACI DEL SERVEI DE REFOR ESCOLAR 0.- Antecedents LAjuntament histricament ha intervingut en programes socioeducatius a distints nivells i de diferents formes. Des de lany 2006-2007, en un primer moment des del departament de Serveis Socials, en el marc del seu projecte de servei de medi obert per a la prevenci i integraci de la infncia, de la joventut i les seves famlies en el municipi de Manacor i desprs des del Departament dEducaci, lAjuntament ha est realitzant un programa de refor escolar que acabar el dia 30 de juny de 2016, Aquests serveis, redefinits, requereixen duna continutat, ats que lAjuntament ha de seguir treballant per evitar el risc dexclusi social i escolar que puguin patir alumnes amb mancances dhabilitats escolars, socials, familiars o econmiques. LAjuntament no disposa en plantilla dels perfils professionals suficients requerits per dur a terme aquest servei, i no es considera adient lampliaci de plantilla amb aquests perfils degut a les actuals restriccions de contractaci marcades per la Llei General de Pressuposts de lEstat. En conseqncia s adient que aquest servei sigui executat per personal vinculat amb lAjuntament amb una relaci contractual subjecte a la Llei de contractes i no estatutria. s per aquests antecedents que lAjuntament requereix externalitzar el servei de refor escolar i familiar per les tardes. 1.-Justificaci per poder lajuntament continuar prestant el servei La Constituci Espanyola de 1978 constitueix la norma suprema i, com a tal, s la que estableix els principis bsics que han de presidir tota la legislaci en matria educativa. El seu article 27 recull el dret a leducaci i els deu apartats que t determinen els principis generals que han de regir la normativa educativa. La Constituci aborda tamb el tema de la descentralitzaci de ladministraci de lensenyament en el marc de lEstat de les autonomies. s en aquest marc duna concepci ms descentralitzada de leducaci i ms relacionada amb el seu entorn ms prxim que es preveu la collaboraci i participaci de les corporacions locals en lmbit educatiu. </p></li><li><p>La vinculaci de ladministraci local amb leducaci es deu fonamentalment a la seva relaci amb els centres escolars deducaci infantil, educaci primria i educaci especial en quant que s la titular dels terrenys i dels edificis aix com a la tradicional cooperaci en la realitzaci dactivitats complementries i en la millora del servei educatiu. LAjuntament de Manacor, dins el Departament dEducaci, de conformitat amb la regulaci vigent fins la reforma de la LRBRL per la LRSAL ve prestant el servei dintervenci socioeducativa com a activitat complementria de les prpies de altres administracions, principalment la autonmica, a lmbit de leducaci, a lempara del derogat article 28 de la Llei 7/85, servei que t una incidncia evident per a la comunitat venal. Entre les unitats dintervenci que formen part daquest servei, nhi ha una que s de refor escolar per les tardes destinada a alumnes de primria i primer cicle de secundria que no poden pagar un recurs privat. Aquesta intervenci lluita per disminuir les mancances que alguns alumnes poden tenir per seguir el ritme escolar degut a dficits personals, familiars, lingstics i/o culturals. Deixar de prestar el servei ocasionaria un perjudici als alumnes que hi acudeixen; en el refor escolar que van realitzant per tamb amb el treball paralel que es fa i que els ajuda a crixer en responsabilitat (hbits de treball, higiene, ordre, disciplina, rutines...). Deixar de prestar el servei significaria eliminar, en la majoria dels casos, lnic recurs del que disposen (per preu i per implicaci del treball social que ladministraci local realitza paralelament amb els pares-tutors de linfant) per aconseguir que les mancances prvies que pateixen es puguin superar i, en tot cas al menys, no es vagin incrementant amb els anys i amb els pas dels cursos escolars. Es lluita perqu sigui al contrari i aquests alumnes no es quedin fra del sistema escolar en una edat ja massa temprana (primria). Considerant linters de lAjuntament de Manacor en seguir prestant el servei de refor escolar pel principi de continutat en la prestaci del servei, ats la seva rellevncia, per la major proximitat i atenci els venats, utilitzant a lefecte els mecanismes que reconeix i habilita la prpia LRSAL de reforma de la LRBRL com a competncia distinta a la prpia i delegada. Considerant que no hi ha execuci simultnia en la prestaci daquest servei per dues o ms administracions, sobre un mateix territori i sobre les mateixes persones, ats que lAdministraci Autonmica no presta aquest servei en el terme municipal de Manacor, i que existeix finanament en el pressupost daquesta corporaci per lexercici 2016, i que el proper dia 30 de juny de 2016 finalitza el contracte del servei de refor escolar amb el contractista actual , per la qual cosa es requereix iniciar un nou expedient de contractaci per tal de poder-se iniciar dit servei pel proper curs escolar ( 1 de setembre de 2016). 2.- Objecte del contracte Lobjecte daquest contracte s la prestaci del servei de refor escolar fra dhorari lectiu a uns preus inferiors als privats, amb possibilitat de ser becats i </p></li><li><p>destinat a infants i joves del municipi que no es poden pagar un recurs privat, perseguint tamb la implicaci familiar en el procs. Es contracta un nic servei de refor, no dividit per a cada centre escolar, degut a les caracterstiques del servei i de la poblaci a la qual va dirigida. Ja que tant per la dimensi dalgunes centres escolars, com per al potencial alumne usuari del servei que es selecciona, com per la diferenciaci que hi ha dun centre a un altre daquest nombre dalumnes, com pel nmero de centres de primria i secundria que hi ha al municipi (14), ens pareix ms oport centralitzar el servei per tal de garantir aix una major flexibilitat en la realitzaci de grups dalumnes, impartir metodologies didctiques ms novedoses, una major coordinaci i menor allament dels professionals que shi dediquen etc. 3.- Continguts de les prestacions a executar pel contractista </p><p> a) contextualitzaci Amb lactual situaci socioeconmica en la qual moltes famlies poden tenir dificultats en labordatge de despeses bsiques, i coneixent la vulnerabilitat dels infants sobre els quals sovint impacten de manera desproporcionada i massa sovint negativa les repercussions dun estat del benestar cada vegada ms redut, ens preocupa sobre manera les grans diferncies escolars que es produeixen entre alumnes duna mateixa edat que shan vist incrementades aquests darrers anys. El departament dEducaci vol collaborar amb els centres escolars per tal devitar un increment dels desavantatges educatius dalguns alumnes derivats de factors socials, econmics, culturals, geogrfics, o dun altre ndole, impulsant grups de refor amb la participaci de voluntaris, professionals i centres escolars. Aquest servei semmarca dins lmbit dEducaci, per es treballar de manera transversal amb el grup dintervenci comunitria dels Serveis Socials de lAjuntament de Manacor. Mitjanant aquesta contractaci, el Refor Escolar a executar pel contractista, far incidncia en totes les rees destudi, principalment en aquelles en qu lalumne presenti ms dificultats. Correspondr als mestres, tutors del centres educatius del municipi emplenar els fulls de derivaci al servei, (valorant el nivell curricular de lalumne i presentant la proposta als pares, mares o tutors legals de lalumne) que hauran de fer arribar al Departament dEducaci. Hi participaran tamb voluntaris, generalment joves o persones titulades en matries vinculades a leducaci que es podran anar inscrivint al Departament dEducaci per collaborar i posar-se a disposici del programa impartint sessions de suport i preparant material didctic necessari. Ambds collectius, mestres-tutors i voluntaris intervendran en el servei formant part del programa dintervenci socioeducativa del Departament dEducaci sense que hagin de ser aportats pel prestador del servei. </p></li><li><p>b) Objectius del servei 1. Treballar amb els usuaris, i les seves famlies, habilitats socials i la valoraci i acomodaci al sistema educatiu. 2. Aconseguir arribar al mxim de nins possibles, dels diferents centres escolars del municipi. 3. Fomentar la collaboraci ciutadana per a la compensaci educativa i la convivncia social. 4. Establir una relaci positiva amb els centres escolars i collaborar amb els tutors per minvar mancances instrumentals dels alumnes. 5. Treballar amb els alumnes competncies i habilitats personals per a millorar el seu rendiment escolar. c) Beneficiaris directes del servei Els beneficiaris del servei seran els alumnes de primria i secundria del municipi de Manacor residents al municipi que siguin inicialment derivats pels seus tutors del centre escolar (pblics i concertats), escollits degut a les seves necessitats de suport educatiu i a la presumpci de dificultats econmiques de la famlia. Correspondr al departament dEducaci donar el vist-i-plau dels alumnes que rebran el servei, el qual ser atorgat en base a la disponibilitat de places i a lordre darribada de la derivaci. El procs dadmissi el determinar el Departament dEducaci i correspondr al prestatari gestionar les matrcules del alumnes. Es preveu una atenci de refor escolar aproximada a 250 alumnes per curs escolar. d) Assegurana El prestatari haur de fer efectiva lassegurana daccidents o de danys collectius de tots els participants del servei, inclosos els alumnes i entregar a lAjuntament una cpia de la plissa contractada amb la relaci dels assegurats, una vegada realitzada la matrcula (en acabar el mes doctubre). Gestionar les pertinents altes i/o baixes a lasseguradora segons les conseqents altes i/o baixes que es vagin produint en el programa. e) Matrcula. La participaci dels alumnes en el programa estar determinada per la derivaci que facin els tutors dels alumnes que ho necessitin. Cada centre escolar disposar dun nmero de places per proposar els seus beneficiaris. Beneficiaris que hauran de formalitzar una matrcula. Passat els dos primers mesos sense que el centre hagi proposat beneficiaris per a totes les places i/o els pares no hagin procedit a formalitzar la matrcula, les places restants quedaran a disposici de lequip de professionals per poder respondre a les demandes arribades per ordre de derivaci independentment del centre de referncia. El contractista gestionar la matriculaci dels usuaris, organitzar els horaris, i vetllar pel correcte abonament de les quotes aprovades per lAjuntament que </p></li><li><p>hauran de ser ingressades a lAjuntament. La quota mensual ser de 10 euros al mes. Per a labonament de les quotes sutilitzar el document dingrs que lAjuntament faciliti. El prestatari, trimestralment presentar el llistat dusuaris i quantitat a abonar per cada un amb el vist-i-plau de la responsable tcnica del servei del Departament dEducaci i del regidor de lrea. Labonament del cost de lactivitat ser mensual. Labonament del mes de juny ser del 50% de la quota i el seu cost es podr incloure a labonament del mes de maig. Hi ha la possibilitat daconseguir una beca amb una reducci dun 20, un 40 o fins a un 60% del preu segons les condicions econmiques de les famlies o si lalumne s integrant duna famlia nombrosa i amb la possibilitat tamb, destablir un pacte de treball comunitari substitutiu del preu pblic, acordat amb el Departament de Serveis Socials, sempre i quant un professional municipal aix ho corrobori. Els criteris per a la concessi de les beques o reducci de quota seran els segents: </p><p>1. Membre de famlia nombrosa: 20% de reducci de la quota 2. Per ingressos de la unitat familiar dividits per als membres que la </p><p>integren: a) Per ingressos anuals inferiors a 4.940 (353 mensuals), una </p><p>reducci de la quota del 20% b) Per ingressos anuals inferiors a 4.234 (302 mensuals), una </p><p>reducci de la quota del 40% c) Per ingressos anuals inferiors a 3.528 (252 mensuals), una </p><p>reducci de la quota del 60%. </p><p>Els criteris de reducci no sn sumatoris un amb laltre i sopta en qualsevol cas a un dels apartats. En el moment de la inscripci, recollir la sollicitud de beca i la documentaci que acrediti que es compleixen els requisits establerts. Les sollicituds de beca seran informades pels professionals adscrits al servei i el departament dEducaci emetr la seva resoluci. El contractista sencarregar dinformar a lusuari de la resoluci de la beca i tramitar el corresponent abonament de la quota resultant de la mateixa forma que haur establert per a la totalitat dels inscrits. </p><p> La tramitaci de beques es far al mateix lloc on es dur a terme lactivitat, daquesta manera es facilita a les famlies tot el procs. f) Tasques i funcions del contractista - Reunions de coordinaci. - Fer la programaci del curs amb coordinaci amb el Departament dEducaci. - Reunions quinzenals amb la tcnica dEducaci. - Reunions amb els voluntaris: de formaci, davaluaci... - Programaci. </p></li><li><p>- Reunions amb tutors/es per a la valoraci del servei. - Recollir fulls de derivaci i entregar-los. - Classificaci dels fulls de derivaci. - Cridades telefniques a les famlies, per comenar el suport, o per avisar que no assisteixen - Matriculacions dels alumnes - Coordinaci i organitzaci dels grups i quadrar horaris, tant dusuaris com de voluntaris. - Recollir documentaci per les beques - Programaci dactivitats concretes (tant acadmiques, com ldiques). - Compra de material si fos necessari. - Preparaci de les classes i impartir-les. - Registre de pagaments i dassistncia. - Tutories amb les famlies - Reunions amb els centres escolars, si fos necessari. - Coordinaci amb la brigada si fos necessari. - Avaluaci del servei a la finalitzaci del curs escolar. - Realitzar la memria del curs. - Coordinaci amb l lequip del departament de Serveis Socials - Informar a lAjuntament peridicament del lllistat daltes i baixes al programa. g) avaluaci La memria pedaggica que ha de redactar el prestatari a la finalitzaci de cada curs escolar haur de contemplar els segents indicadors: - Qestionaris per els nins/es que han fet s del recurs, una vegada acabat el curs. - Les llistes dassistncia mensuals. - Revisi dels fulls de pagaments. - Avaluacions individualitzades del procs dels alumnes. -Avaluaci personal de les mestres responsables i dels voluntaris. 4.- Temporitzaci, dedicaci i titulaci del personal assignat al servei El servei siniciar el proper dia 1 de setembre. Es requereixen 6 professionals, amb titulaci de mestre i/o titulats universitaris oficials( llicenciats o graduats en psicologia , pedagogia, i/o altres especialitats, sempre i quan hagin realitzat i superat el Curs dAptitud Pedaggica). Entre els professionals assignats, un dells tendr funcions assignades de coordinador. La coordinaci es realitzar amb els centres escolars, amb el departament dEducaci i/o Serveis Socials, i assumir tamb la direcci de lequip de professionals. Les classes de refor escolar es duran a terme de dil...</p></li></ul>