of 15 /15
POMOTEHNIČKI ZAHVATI

pomotehnicki zahvati

Embed Size (px)

DESCRIPTION

pomotehnicki zahvati

Citation preview

 • POMOTEHNIKI ZAHVATI

 • Rez nad pupoljkomZahvat kojim se vri prikraivanje ljetorasta

 • Formiranje ugla prema matinoj graniZahvat koji se primjenjuje na svim prirastima koji daju bona razgranjenja na provodniciZahvat se primjenjuje prije odrvenjavanja baze mladara

 • Formiranje ugla prema horizontali podrazumjeva dovoenje prirasta pod odgovarajui ugao prema horizontali to predstavlja sortnu specifinost

 • Pinsiranje i prikraivanje mladaraje zahvat koji se primjenjuje sa ciljem usporavanja rasta ili buenja pupoljaka u pazusima listova i na taj nain formiranje prevremenih prirasta

 • Loretovanje je zahvat prikraivanja mladara na zonu prelaznih listova-bazni, slaborazvijeni listovi mladaraZahvat se izvodi u drugom dijelu vegetacije i ima posljedicu buenja jednog ili vie pupoljaka koji bi bez ove intervencije ostali spavajui

 • Prorjeivanje i prikraivanje poluskeletnih granau intenzivnim sistemima gajenja na dohvat ruke uglavnom je vezano za rezidbu na rod ili zahvate cikline smjene starog rodnog drveta sa mladim rodnim drvetom

 • Prorjeivanje i prikraivanje starog rodnog drveta primjenjuje se kao zahvat uglavnom kod kordunica i supervretena u gornjoj polovini kronje

 • Rovaenjepredstavlja zahvat zasijecanja kore iznad ili ispod pupoljka ili razliitih kategorija prirastaRovaenjem iznad pupoljka vri se sa ciljem njegovog buenja i formiranja prirasta, a iznad prirasta sa ciljem pojaavanja rasta Rovaenjem ispod pupoljka vri se u cilju slabljenja rasta i usmjeravanju ka generativnoj diferencijaciji

 • Rezidba voaka u rodu i sortne specifinosti rezidbeOpta definicija rezidbe voaka u rodu moe se oznaiti kao skup pomotehnikih zahvata kojima se uspostavlja i odrava odreeni odnos izmeu rasta i rodnosti datih kombinacija sorta-podloga

 • Odnos izmeu rasta i rodnosti na jednom stablu odreen je meusobnim odnosom:Kategorija pupoljaka (vegetativni; generativni)Kategorija prirasta (ljetorasti i rodno drvo u evoluciji; rodne granice)Broja listova i broja plodova (asimilaciona povrina neophodna za rast i razvoj jednog ploda i istovremeni rast i razvoj novih mladara na kojima e se diferencirati generativni pupoljci-rodne granice za narednu vegetaciju

 • Uspostavljanje i odravanje odreenog odnosa izmeu rasta i rodnosti, neophodno je poznavati sledee bioloke karakteristike svake pojedine kombinacije sorta-podlogaTip organogeneze rodnog drvetaDominantni tip rodne granice koja donosi fizioloki zrele plodoveRodni potencijal i njegovu realizaciju u datim agro-ekolokim uslovima gajenja

 • Tip organogeneze rodnog drvetaPodrazumijeva period za koji e boni vegetativni pupoljak poluskeleta ili nosaa rodnog drveta, pri odreenom poloaju u prostoru i prema produnici, diferencirati u generativni pupoljakTip organogeneze rodnog drveta daje odgovor na pitanje kada i gdje e se formirati generativni pupoljci

 • Dominantni tip rodne granicePredstavlja sortnu karakteristiku koja se ispoljava u formiranju odreenog tipa obraslosti grana rodnim granicamaStruktura rodnih granica moe se mijenjati kroz period uzrasta ili kroz plodonoenje

 • Rodni potencijalOznaava ukupan broj izdifirenciranih generativnih pupoljaka, odnosno cvjetova-potencijalnih plodova, koje odreena kombinacija sorta-podloga formira svake godine u datim uslovima gajenja