17
Pravni fakultet u Zagrebu Katedra za radno i socijalno pravo 1

Pravni fakultet u Zagrebu Katedra za radno i socijalno pravo 1eu.pravo.hr/_download/repository/Pred_izvori_radnog_prava.pdf · Zakon o radu opći zakon (ZR) posebni zakoni (Zakon

  • Upload
    others

  • View
    21

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Pravni fakultet u Zagrebu Katedra za radno i socijalno pravo 1eu.pravo.hr/_download/repository/Pred_izvori_radnog_prava.pdf · Zakon o radu opći zakon (ZR) posebni zakoni (Zakon

Pravni fakultet u Zagrebu

Katedra za radno i socijalno pravo 1

Page 2: Pravni fakultet u Zagrebu Katedra za radno i socijalno pravo 1eu.pravo.hr/_download/repository/Pred_izvori_radnog_prava.pdf · Zakon o radu opći zakon (ZR) posebni zakoni (Zakon

Materijalni i formalni

◦ MATERIJALNE I PROCESNE – kriterij sadrţaj

◦ PISANE I NEPISANE – k. oblik

◦ OPĆE I POSEBNE – k. opseg

◦ OSNOVNE I DOPUNSKE – k. znaĉenje

◦ PRIMARNE, SEKUNDA., TERC. – k. stupanj

◦ PRIVATNO I JAVNO - k. zaštićeni interes

◦ HETERONOMNE (drţavne) I AUTONOMNE (profes.)

◦ DOMAĆE I MEĐUNARODNE – k. donositelj

Pravni fakultet u Zagrebu

Katedra za radno i socijalno pravo 2

Page 3: Pravni fakultet u Zagrebu Katedra za radno i socijalno pravo 1eu.pravo.hr/_download/repository/Pred_izvori_radnog_prava.pdf · Zakon o radu opći zakon (ZR) posebni zakoni (Zakon

Zakonodavstvo

Pravni standardi i sudska praksa

Tumaĉenja pravnih pravila(formalna i neformalna)

Pravni fakultet u Zagrebu

Katedra za radno i socijalno pravo 3

Page 4: Pravni fakultet u Zagrebu Katedra za radno i socijalno pravo 1eu.pravo.hr/_download/repository/Pred_izvori_radnog_prava.pdf · Zakon o radu opći zakon (ZR) posebni zakoni (Zakon

◦ Ustav◦ Zakonik o radu

(usustavljenost propisa ili kao zbirka/zbornik zakona)

◦ Zakon o radu opći zakon (ZR)

posebni zakoni (Zakon o zaštiti na radu, Zakon o drţavnim sluţbenicima, Zakon o strancima, itd.)

◦ Podzakonski propisi Uredba

Pravilnik

Pravni fakultet u Zagrebu

Katedra za radno i socijalno pravo 4

Page 5: Pravni fakultet u Zagrebu Katedra za radno i socijalno pravo 1eu.pravo.hr/_download/repository/Pred_izvori_radnog_prava.pdf · Zakon o radu opći zakon (ZR) posebni zakoni (Zakon

Opći standardi:bonae fidei boni patris familias razumnog postupanja pravednosti

Kljuĉni standard radnog prava:

◦ in favorem laboratoris (PRAVNI STAND. POGODNOSTI)

◦ Dvojbe, da li ga Koristiti u fazi donošenja, tumaĉenja i primjene zakona Kriterij za odreĊivanje hijerarhije pravnih izvora

Pravni fakultet u Zagrebu

Katedra za radno i socijalno pravo 5

Page 6: Pravni fakultet u Zagrebu Katedra za radno i socijalno pravo 1eu.pravo.hr/_download/repository/Pred_izvori_radnog_prava.pdf · Zakon o radu opći zakon (ZR) posebni zakoni (Zakon

Odluke ustavnog suda

Sudska praksa redovnih i radnih sudova

Precedentna sudska praksa

Pomirbeni sporazum (mirenje)

Arbitraţna odluka

Pravni fakultet u Zagrebu

Katedra za radno i socijalno pravo 6

Page 7: Pravni fakultet u Zagrebu Katedra za radno i socijalno pravo 1eu.pravo.hr/_download/repository/Pred_izvori_radnog_prava.pdf · Zakon o radu opći zakon (ZR) posebni zakoni (Zakon

FORMALNA TUMAĈENJA◦ Autentiĉno ◦ Sudsko ◦ Upravno

NEFORMALNA TUMAĈENJAZnanstveno RazvojnoJeziĉno Restriktivno / ekstenzivnoLogiĉno (argumentum a contrario; argumentum a minori ad maius;

argumetnum a maiori ad minus)

PovijesnoSustavno AnalogijaTeleološko

Pravni fakultet u Zagrebu

Katedra za radno i socijalno pravo 7

Page 8: Pravni fakultet u Zagrebu Katedra za radno i socijalno pravo 1eu.pravo.hr/_download/repository/Pred_izvori_radnog_prava.pdf · Zakon o radu opći zakon (ZR) posebni zakoni (Zakon

Kolektivni ugovor

Drugi ugovorni i izvanugovorni izvori

(npr. radni sporazum, ugovor o radu, pravilnik o

radu)

Obiĉaji

Pravni fakultet u Zagrebu

Katedra za radno i socijalno pravo 8

Page 9: Pravni fakultet u Zagrebu Katedra za radno i socijalno pravo 1eu.pravo.hr/_download/repository/Pred_izvori_radnog_prava.pdf · Zakon o radu opći zakon (ZR) posebni zakoni (Zakon

OBVEZNI (OBVEZNOPRAVNI) UĈINAK

- odredbe o trajanju, prestanku k.u., odredbe o

razrješenju sporova izmeĊu stranaka k.u.

NORMATIVNI UĈINAK (pravna pravila):

- sklapanje sadrţaj i prestanak radnih odnosa,

- pitanja socijalnog osiguranja,

- druga pitanja iz r.o. ili u vezi s r.o.

Pravni fakultet u Zagrebu

Katedra za radno i socijalno pravo 9

Page 10: Pravni fakultet u Zagrebu Katedra za radno i socijalno pravo 1eu.pravo.hr/_download/repository/Pred_izvori_radnog_prava.pdf · Zakon o radu opći zakon (ZR) posebni zakoni (Zakon

◦ PRODUŢENA PRIMJENA Nakon isteka roka na koji je kol.ug. sklopljen Produţuje se samo primjena odredaba s normativnim

uĉinkom Primjena kao dio prethodno sklopljenih ugovora o radu

◦ PROŠIRENA PRIMJENA Javni interes Prijedlog jedne od stranaka kol. ug. Reprezentativnost k.o. (procjena uĉinaka GSV-a) Proširuje ministar nadleţan za rad Obavezna objava u NN Proširuju li se iskljuĉivo odredbe normativne naravi ili i

one obveznopravne naravi?

Pravni fakultet u Zagrebu

Katedra za radno i socijalno pravo 10

Page 11: Pravni fakultet u Zagrebu Katedra za radno i socijalno pravo 1eu.pravo.hr/_download/repository/Pred_izvori_radnog_prava.pdf · Zakon o radu opći zakon (ZR) posebni zakoni (Zakon

Radni sporazum

Ugovor o radu (radni ugovor)???

Sporazum o (dvostranoj ili trostranoj)

suradnji i solidarni sporazum (pomoć meĊu

ugovornim stranama – politika zapošljavanja)

Pravni fakultet u Zagrebu

Katedra za radno i socijalno pravo 11

Page 12: Pravni fakultet u Zagrebu Katedra za radno i socijalno pravo 1eu.pravo.hr/_download/repository/Pred_izvori_radnog_prava.pdf · Zakon o radu opći zakon (ZR) posebni zakoni (Zakon

Unutarnji pravilnik (pravilnik o radu)

Uputa o radu / okruţnica (tehniĉka org. rada)

Zakonik ponašanja

Pravni fakultet u Zagrebu

Katedra za radno i socijalno pravo 12

Page 13: Pravni fakultet u Zagrebu Katedra za radno i socijalno pravo 1eu.pravo.hr/_download/repository/Pred_izvori_radnog_prava.pdf · Zakon o radu opći zakon (ZR) posebni zakoni (Zakon

objektivni el. + subjektivni el. = obiĉajno pravo

Opći / profesionalni

Mjesni / nacionalni/ meĊunarodni

- ZR- upućuje na “opće propise obveznog prava”

(ZOO poznaje trgovaĉke obiĉaje i obiĉaje)

- rijetka primjena; nemaju veću praktiĉnu ulogu u radnom pravu

Pravni fakultet u Zagrebu

Katedra za radno i socijalno pravo 13

Page 14: Pravni fakultet u Zagrebu Katedra za radno i socijalno pravo 1eu.pravo.hr/_download/repository/Pred_izvori_radnog_prava.pdf · Zakon o radu opći zakon (ZR) posebni zakoni (Zakon

Hijerarhija heteronomnih izvora: ◦ Ustav, zakon, podzakonski propis

OPĆA HIJERAHIJSKA PRAVILA:

1. Lex superior derogat legi inferiori

2. Lex posterior derogat legi priori

3. Lex specialis derogat legi generali

4. Lex posterior generalis non derogat legi priori specialis

Pravni fakultet u Zagrebu

Katedra za radno i socijalno pravo 14

Page 15: Pravni fakultet u Zagrebu Katedra za radno i socijalno pravo 1eu.pravo.hr/_download/repository/Pred_izvori_radnog_prava.pdf · Zakon o radu opći zakon (ZR) posebni zakoni (Zakon

Odnos

◦ Kolekt. ug. - zakona

◦ Kolekt. ug. - drugih autonomni izvora prava

Pravni fakultet u Zagrebu

Katedra za radno i socijalno pravo 15

Page 16: Pravni fakultet u Zagrebu Katedra za radno i socijalno pravo 1eu.pravo.hr/_download/repository/Pred_izvori_radnog_prava.pdf · Zakon o radu opći zakon (ZR) posebni zakoni (Zakon

1. Apsolutno prisilne odredbe (Ustav, zakon, podzakonski propisi)

2. Prisilne i dispozitivne odredbe kolektivnih ugovora

3. Relativno prisilne zakonske odredbe4. Odredbe radnog sporazuma (izmeĊu

poslodavca i radniĉkog vijeća5. Pravilnik o radu6. Odluke poslodavca7. Dispozitivne zakonske odredbe8. Obiĉaji

Pravni fakultet u Zagrebu

Katedra za radno i socijalno pravo 16

Page 17: Pravni fakultet u Zagrebu Katedra za radno i socijalno pravo 1eu.pravo.hr/_download/repository/Pred_izvori_radnog_prava.pdf · Zakon o radu opći zakon (ZR) posebni zakoni (Zakon

Moralna naĉela

Pravednost

◦ Opravdani razlog (iusta causa)

◦ Diskrecijska prosudba

◦ Materijalna zakonitost

Pravni fakultet u Zagrebu

Katedra za radno i socijalno pravo 17