38
PORTAL ZA PRAVNIKE I STUDENTE PRAVA U BIH SOCIJALNO PRAVO SKRIPTA WWW.BH-PRAVNICI.COM [email protected]

Socijalno Pravo Skripta (2)

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Socijalno Pravo Skripta (2)

PORTAL ZA PRAVNIKE I STUDENTE PRAVA U BIH

SOCIJALNO PRAVO SKRIPTA

WWW.BH-PRAVNICI.COM

[email protected]

Page 2: Socijalno Pravo Skripta (2)

WWW.BH-PRAVNICI.COM

2 WWW.BH-PRAVNICI.COM

Zdravstveno osiguranje i zaštita

- dijeli se na: 1. materijalno zdravstveno – skup pravnih pravila kojima se utvrđuju prava i obaveze

2. procesno zdravstveno – uređuje postupak, rokove, organe za regulisanje i sl. - kao grana obuhvata preventivno i kurativno djelovanje

- zdravstvenim soc osiguranjem pokriveni su: a) povrede b) trudnoća i porođaj

c) spriječenost za rad d) mpreventivne zdravstvene zaštite e) smrt

Principi zdravstvenog socijalnog osiguranja - to su: 1. načelo obaveznosti

2. načelo solidarnosti – pristajanje vsih osiguranika na obezbjeđenje zaštite 3. načelo uzajamnosti – prava na naknade i pomoć - uspostavlja se federalna solidarnost i za to se osiguravaju sredstva u okviru

jedinstvene stope doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje - od ovih sredstava formira se fond solidarnosti u okviru Zavoda za zdravstveno osiguranje i reosiguranje FBiH

- sredstva federalnog fonda solidarnosti koriste se za: a) osiguranje jednakih uslova za sporovođenje zdravstvenog osiguranja u svim kantonima

b) prioritetne federalne programe c) prioritetne najsloţenije oblike zdravstvene zaštite iz određenih specijalističkih djelatnosti na teritoriji FBiH

Vrste zdravstvenog osiguranja

1. obavezno 2. dobrovoljno

3. privatno

Obavezno zdravstveno osiguranje - kao kriteriji za uspostavu ovog osiguranja navode se:

a) zdravstveni rizici vezani za cjelokupnu populaciju b) uslovi rada vezani za pojedine djelatnosti, grane privrede c) uslovi ţivotne sredine

d) materijalna sposobnost pojedinaca da sami zaštite svoje zdravlje Dobrovoljno zdravstveno osiguranje - zakonom se omogućava osnivanje osiguravajućih društava koja počivaju na načelu

dobrovoljnosti - organ upravljanja je skupština osiguranika, a o sredstvima odlučuju upravni odbori

Page 3: Socijalno Pravo Skripta (2)

WWW.BH-PRAVNICI.COM

3 WWW.BH-PRAVNICI.COM

- načelo slobodnog uređivanja, ali nadleţno ministarstvo vrši nadzor nad njihovim

radom Privatno zdravstveno osiguranje - privatne institucije, na koje se primjenjuju propisi koji se primjenjuju i na dionička

društva Oblici zdravstvenog osiguranja u BiH

- FBiH – zdravstveno osiguranje obuhvata: 1. obavezno – sva osigurana lica (lica u radnom odnosu i lica sa određenim svojstvima) imaju pravo na:

a) korištenje zdravstvene zaštite b) novčanu naknadu c) razne pomoći 2. prošireno – fakultativne prirode, moţe ga uvesti zakonodavno tijelo kantona 3. dobrovoljno – također fakultativno - RS – tri oblika zdravstvenog osiguranja:

1. obavezno 2. prošireno 3. privatno

- Zakon o zdravstvenom osiguranju, uslove za ostvarivanje obezbjeđuje Fond zdravstvenog osiguranja

Pravni odnosi zdravstvenog socijalnog osiguranja - to su društveni odnosi koji regulišu prava zdravstvenog osiguranja, a to su odnosi soc sigurnosti, zaštite

- samom regulacijom oni postaju pravni odnosi soc osiguranja - za nastanak socijalnopravnih odnosa potrebni su slijedeći uslovi: a) postojanje pravnog osnova socijalnog zdravstvenog prava

b) postojanje stanja socijalne potrebe c) izjava-zahtjev lica kojom se traži odreĎena soc prestacija - ovi uslovi su opći i kumulativne su prirode - postoje i posebni uslovi koje jedno lice lično treba ispuniti

Postojanje pravnog osnova zdravstvenog socijalno osiguranja kao uslova za sticanje prava

- pravnim osnovom je unaprijed obuhvaćen krug lica koja mogu steći pravo iz zdravstvenog osiguranja - svojstvo osiguranog lica utvrđuju kantonalni zavod osiguranja, odnosno nadleţna

sluţba Fonda zdravstvenog osiguranja - dokazivanje svojstva osiguranog lica svodi se na to da lice ispunjava početni uslov – postojanje pravnog osnova

Nastupanje osiguranog slučaja kao uslova za sticanje prava - Zakonom o zdravstvenom osiguranju određeni su slučajevi koji su pokriveni

obeveznim osiguranjem - ti slučajevi su za osiguranike i članove njihovih porodica a) zdravstvena zaštita

Page 4: Socijalno Pravo Skripta (2)

WWW.BH-PRAVNICI.COM

4 WWW.BH-PRAVNICI.COM

b) naknada putnih troškova

c) pravo na naknadu plate Zahtjev pogoĎenog lica osiguranim slučajem

- prava iz zdravstvenog osiguranja nastaju momentom podnošenja izjave-zahtjeva – od prvog dana slijdećeg mjeseca

Elementi pravnih odnosa zdravstvenog socijalnog osiguranja - elementi socijalnopravnih odnosa su: 1. subjekti pravnih odnosa zdravstvenog osiguranja

2. prava i obaveze iz pravnih odnosa 3. objekat – socijalne prestacije iz pravnog odnosa

Subjekti pravnog odnosa - su: 1. osigurana lica – knjiga, str. 102.

2. zavodi, službe fonda zdravstvenog osiguranja i dr. subjekti – na

nivou FBiH osnovan je Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja u čji djelokrug spada obavljanje poslova i ostvarivanje prava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja koji su od interesa za sve kantone

- samostalna institucija sa svojstvom pravnog lica – njihova prava utvrđena su Zakonom o zdravstvenom osiguranju - Kantonalni zavod osiguranja – ostvarivanje prava osiguranika, zakonito i

blagovremeno ostvarivanje, stručna pomoć Prava i obaveze iz pravnog odnosa zdravstvenog socijalnog osiguranja

- pravo iz obaveznog osiguranja imaju: 1. osiguranici, i to: a) pravo na zdravstvenu zaštitu

b) pravo na naknadu plate c) pravo na naknadu putnih troškova u vezi sa korištenjem zdravstvene zaštite 2. članovi porodica osiguranika, i to:

a) pravo na zdravstvenu zaštitu b) pravo na naknadu putnih troškova

Pravo na zdravstvenu zaštitu - obuhvata: hitnu med pomoć, liječenje zaraznih bolesti, liječenje endemske nefropatije, zaštita u trudnoći i materinstvu, duševnih bolesti, narkomanije i sl.

- zdravstvena zaštita provodi se kao: 1. primarna 2. specijalističko-konsultativna

3. bolnička - provodi se prema standardima i pravilniku koje donosi ministar nadleţan za oblast zdravstva

- zaštita se pruţa samo u zdravstvenim ustanovama sa kojima je kantonalni zavod zaključio ugovor

Page 5: Socijalno Pravo Skripta (2)

WWW.BH-PRAVNICI.COM

5 WWW.BH-PRAVNICI.COM

- osiguranici imaju prava i na: ortopedska pomagla, proteze, lijekove čije je stavljanje

u promet odobrio federalni ministra zdravstva Pravo na naknadu plate - ako su:

a) privremeno spriječeni da rade zbog bolesti ili povrede b) povremeno spriječeni da rade zbog liječenja ili ispitivanja c) izolirani kao kliconoše d) određeni za pratioca bolesnika e) određeni da njeguju oboljelog supruţnika ili dijete - osiguraniku neće pripadati naknade plate ako:

a) svjesno prouzrokuje nesposobnost za rad b) namjerno spriječava ozdravljenje c) prima platu ili obavlja drugu dhelatnost

d) bez opravdanog razloga se ne odaziva na ljekarski pregled e) ne pridrţava se uputa za liječenje f) u roku 3 dana od pojave bolesti ne javi izabranom doktoru da je obolio Pravo na naknadu putnih troškova

- obuhvata: 1. naknadu za troškove prevoza 2. naknadu za troškove ishrane i smještaja

- naknada putnih troškova pripada licima: a) koja su upućena doktoru medicine ili ustanovu u najbliţe mjesto b) ako ih izabrani doktor uputi u drugo mjesto - propise o troškovima donosi nadleţni rogan kantonalnog zavoda za osiguranje, odnosno zavoda RS - osiguranici imaju pravo na naknadu za pogrebne troškove

Objekti pravnih odnosa zdravstvenog socijalnog osiguranja - su socijalne prestacije – razna davanja

- visoki stepen prestacija je u uslugama – uvršeno je 14 raznih usluga Finansiranje zdravstvenog osiguranja - 3 načina-izvora finansiranja su :

1. sredstva koja izdvaja država za zaštitu zdravlja stanovništva 2. sredstva koja sami graĎani namjenski izdvajaju za zaštitu zdravlja

3. gotovinska sredstva – pojedinac ih lično, u vrijeme nastanka rizika,

uplaćuje za svoje liječenje - u većini zemalja sva tri izvora učestvuju u finansiranju

Finansiranje obaveznog zdravstvenog osiguranja u BiH - regulisano etiteskim zakonima - u okviru zakonskih odredbi nalaze se odredbe o:

a) izvorima i načinu osiguranja sredstava b) osnovici i načinu obračunavanja doprinosa c) obavznicima uplate doprinosa

d) sredstvima budţeta e) ličnom učešću osiguranih lica Izvori i načini osiguranja

Page 6: Socijalno Pravo Skripta (2)

WWW.BH-PRAVNICI.COM

6 WWW.BH-PRAVNICI.COM

- finansiranje obaveznog zdravstvenog osiguranja vrši se iz 5 grupa:

1. doprinosa 2. naknade za zdravstvenu zaštitu zaposlenih u inozemstvu 3. sredstva budžeta

4. sredstva ličnog učešća osiguranika 5. prihod od donacija, taksi, kamata i dr. - za povrede na radu poslodavac u cjelini osigurava sredstva za osvarivanje prava

osiguranika na: a) zdravstvenu zaštitu i sprječavanje povreda na radu b) odgovarajuću medicinsku pomoć i rehabilitaciju od posljedica povrede na

radu c) naknada punih troškova d) naknada plate za vrijeme trajanja bolovanja

- kantonalni zavodi sačinjavaju godišnje planove za finansiranje potreba ovog osiguranja i polaze od: a) raspoloţivih sredstava b) utvrđenog standarda zaštite

c) programa mjera za provođenje Osnovica i način obračunavanja doprinosa - primjenjuju se propisi o porezima građana

- osnovicu utvrđuju fondovi i zavodi osiguranja Obveznici uplate doprinosa - to su:

1. preduzeća i druga pravna i fizička lica – za radnike u r.o. 2. fond za penzijsko i invalidsko osiguranje 3. zavod za zapošljavanje – za nezaposlene

4. institucija za socijalnu pomoć – za lica koja primaju stalnu pomoć 5. preduzeća i nosioci investicija u okviru kojih se izvode radovi 6. lica zaposlena u inostranstvu – za članove svoje porodice

7. nadleţni organ uprave – za vojnike, pripadnike MUP-a i kantonalne policije 8. nadleţni organ uprave kantona – za učenike, studente 9. nadleţni organ uprave – za soc ugroţena lica i ratne invalide 10. davalac stipendije – za strana lica koja se školuju

11. autorske agencije, udruţenja građana, sportski savez – za učesnike - ako obveznik nije uplatio doprinos, obustavlja mu se dalje korištenje zdravstvene zaštite

Sredstva budžeta - budţetskim sredstvima obezbjeđuju se sredstva za: 1. pokriće povećanih troškova zdravstvene zaštite

2. pokriće troškova zdravstvene zaštite lica starijih od 65 godina 3. pokriće troškova naknade plate licima izoliranim kao kliconoše 4. pokriće troškova zdravstvene zaštite lica čije je prebivalište nepoznato

5. razvoj naučno istraţivačke djelatnosti Lično učešće osiguranika - za to je nadleţan Parlament FBiH

Načelo solidarnosti i reosiguranja u sistemu finansiranja - nove zakonske odredbe iz 2002.g. – u cilju ostvarivanja jednakih uslova za sprovođenje obaveznog zdtavstvenog osiguranja, za određene programe zdravstvene

Page 7: Socijalno Pravo Skripta (2)

WWW.BH-PRAVNICI.COM

7 WWW.BH-PRAVNICI.COM

zaštite od interesa za FBiH, osiguravaju se sredstva kod Zavoda zdravstvenog

osiguranja i reosiguranja FBiH od kojih se obrazuje fond solidarnosti - Parlament FBiH utvrđuje rizike koji se reosiguravaju - u Zakonu, kao rizici koji se reosiguravaju su oni koji nastaju uslijed:

a) elementarnih nepogoda b) epidemije širih razmjera Zdravstvena zaštita

- je javna sluţba jer ispunjava dvije osnovne pretpostavke za to: 1. prijeko je potrebna za zadovoljavanje općih društvenih potreba 2. kao takva regulisana pravnom normom

Načela zdravstvene zaštite

1. načelo sveobuhvatnosti – obuhvata sve građane BiH

2. načelo kontinuiranosti – zaštita kroz sve ţivotne dobi 3. načelo dostupnosti – raspored zdravstvenih ustanova 4. načelo cjelovitog pristupa – slobodan izbor doktora medicine i

stomatologije

5. načelo specijaliziranog pristupa – dostignuća i znanja Tipovi organizacije zdravstva u svijetu

- navode se: 1. poduzetničko-permisivni sistem (SAD) 2. sistem univerzalne zaštite (V. Britanija, N. Zeland, Norveška)

3. sistemi orijentisani prema blagostanju (Njemačka, Japan, Kanada) Osnivanje zdravstvenih ustanova

- kao osnivači mogu se pojaviti: 1. entitei BiH 2. kanton

3. opština 4. domaća i strana fizička i pravna lica - knjiga, str.124. i 125.

Vrste zdravstvenih ustanova - zdravstvene ustanove dijele se na:

1. zdravstvene ustanove primarne zdravstvene zaštite (dom zdravlja,

porodična ambulanta, ustanova za zdravstvenu njegu u kući) 2. zdravstvene ustanove specijalističko-konsultativne bolničke zdravstvene zaštite (poliklinike, bolnice, lječilišta, zavodi, ustanove u kojima

se izvodi nastava) 3. apoteke 4. zdravstveni zavodi

- sa obzirom na nivoe organizovanja, zdravstvena zaštita dijeli se na: 1. primarnu – opća medicina, školska medicina, hitna medicinska pomoć, liječnička djelatnost i sl.

2. sekundarnu – specijalistička, bolnička zaštita 3. tercijarnu – najsloţeniji oblici zdravstvene zaštite, naučno-istraţivači rad i sl.

Page 8: Socijalno Pravo Skripta (2)

WWW.BH-PRAVNICI.COM

8 WWW.BH-PRAVNICI.COM

ProvoĎenje zdravstvene zaštite - podjela poslova između primarne i sekundarne zaštite

Prava i dužnosti graĎana u ostvarivanju zdravstvene zaštite - knjiga, str.127. i 128.

Privatna zdravstvena djelatnost - privatnu praksu moţe obavljati zdravstveni radnik sa visokom stručnom spremom ako ispuni zakonske uslove

- privatne ordinacije i laboratorije za doktora medicine i stomatologije, a dipl. magistar farmacije u privatnim apotekama - mogu imati samo po jednu od ovih ustanova

Nadzor nad zdravstvenim ustanovama - oblici nadzora su:

1. unutrašnji nadzor – raniji stručni nadzor – za stručni rad ustanove

odgovara direktor 2. zdravstveno-inspekcijski nadzor – nadzor nad primjenom i izvršavanjem zakona

- ove poslove obavljaju kantonalni inspektori i federalni inspektori Zdravstveno osiguranje i svjetska zdravstvena organizacija i MOR

1. Svjetska zdravstvena organizacija (SZO) – osnovana 1946.g. sa ciljem da zaštiti i unaprijedi zdravstveno stanje ljudi u cijelom svijetu

- ima status ustanove UN-a

- prati stanje u zemljama članicama kao bi doprinijela pronalaţenju boljih metoda u borbi protiv bolesti

- zadaci i organizacija SZO-a – sadrţani u Ustavu SZO iz 1948.g.

2. MeĎunarodna organizacija rada – mnoge konvencije koje predstavljaju izvore socijalnog prava knjiga, str.131.

Pojam i predmet penzijskog i invalidskog osiguranja - objektivni smisao – skup pravnih pravila kojima se uređuju prava, obaveze i odnosi

osiguranih lica - društveni odnosi koji su predmet ovog osiguranja su – odnosi soc zaštite za slučaj starosti, smrti i invalidnosti i drugi slučajevi

- 31.jula 1998.g. stupio je na snagu Zakon o penzijskom i invalidskom osiguranju – time su se prestali primjenjivati stari zakoni ( Zakon o osnovnim pravima iz penz-invalid osiguranja i Zakon o penz i invalid osiguranju za vrijeme ratnog stanja)

Modeli penzijsko-invalidskog osiguranja u svijetu - osnovna karakteristika – predviđeno opće obavezno penzijsko-invalidsko osiguranje

- dva tipa ovog osiguranja su: 1. evropski 2. anglosaksonski

Page 9: Socijalno Pravo Skripta (2)

WWW.BH-PRAVNICI.COM

9 WWW.BH-PRAVNICI.COM

- evropski – kontinintalni tip – organizacija odvojena od drţavne vlasti

- karakteristike: a) finansira se doprinosom zaposlenih i poslodavaca – 50:50% b) organi upravljanja su skupštine, odbori i druga samoupravna tijela

c) jedinice za provođenje su zavodi, blagajne d) osiguranje se provodi za cijelu drţavnu teritoriju ili po regijama - anglosaksonski tip – dio javne uprave, moţe biti uspostavljen na centralnom ili

lokalnom nivou - ovim osiguranjem upravljaju drţavni sluţbenici

Osnovne karakteristike reformi penzijsko-invalidskog osiguranja - I stepen penz osiguranja – sistem drţavnog finansiranja - II stepen – kapitalno pokriće

- u EU – penzijski sistem je ozakonjen 1982.g. - teorija soc prava – evropske drţave dijele se u 4 grupe:

1. skandinavske zemlje ( Švedska, Finska, Danska, Norveška ) – kasna dob

za penzionisanje 2. zemlje kontinentalne Evrope ( Njemačka, Francuska, Austrija, Belgija, Holandija, Švicarska, Luksemburg ) – visoki doprinosi i primanja

3. zemlje Južne Evrope ( Italija, Grčka, Španija, Portugal ) – oštri uslovi za sticanje penzije

4. Velika Britanija – niske i jednake penzije

- Republika Hrvatska – reforme su uvele tri stepena penzijskog osiguranja: a) obavezno na temelju generacijske solidarnosti b) obavezno osiguranje na starost na temelju individualne kapitalizirane

štednje c) dobrovoljno na temelju kapitalizirane štednje - BiH – jednostepeni sistem penzijsko-invalidskog osiguranja – javno-obavezno osiguranje ureĎeno entiteskim zakonima

- RS – predviđa i dobrovoljno osiguranje – lica koja se bave poljoprivredom kao glavnim zanimanjem modu se osigurati pod uslovom da su: a) na dan podnošenja zahtjeva imala najmanje 15 godina

b) zdravstveno sposobna c) sa privalištem na teritoriji RS

Principi penzijskog i invalidskog osiguranja - poseban značaj ima konvencija broj 102 MOR-a – savremene tendencije – postizanje obezbjeđenja svih soc rizika

- principi konvencije broj 102 su: 1. princip solidarnosti 2. opća odgovornost države u sprovoĎenju ovog osiguranja

3. obuhvaćenost kruga zaštićenih lica 4. odreĎeni kvalifikacioni period uplate doprinosa 5. obezbjeĎenje prava žalbe

Page 10: Socijalno Pravo Skripta (2)

WWW.BH-PRAVNICI.COM

10 WWW.BH-PRAVNICI.COM

6. obustava davanja

princip solidarnosti - obezbijediti predviđena davanja kolektivnim putem doprinosa ili poreza - obaveza zaštite lica sa najniţim primanjima

- doprinos koji plaćaju zaštićena lica ne moţe biti veći od 50% ukupnog iznosa sredstava namijenjenih za zaštitu lica iz radnog odnosa - princip solidarnosti počiva na načelima uzajamnosti i solidarnosti

opća odgovornost države - drţava treba obezbijediti dobru administraciju koja će odlučivati o pravima obuhvaćenost kruga zaštićenih lica

- krug zaštićenih lica treba da obuhvati propisane kategorije radnika i članove njihovih porodica - krug osiguranih lica treba da obuhvati najmanje 50% svih zaposlenih

odreĎeni kvalifikacioni period uplate doprinosa - to je određena duţina staţa osiguranja obezbjeĎenje prava žalbe - propisi upravnog postupka i lex specialis propisi

obustava davanja - predviđena u više slučajeva: a) kada uţivalac obavlja neku djelatnosz uz naknadu – potupna obustava

b) ako zarada uţivaoca prava prelazi propisani propis – djelimična obustava c) kada se lice ne nalazi na teritoriji članice – prema konvenciji 102 - kod nas – samo u slučajevima predviđenim zakonom

- ako se radi o stranim drţavljanima koji su se iselili u inostranstvo penzijes eisplaćuju pod uslovima: a) da postoji međunarodni ugovor sa drţavom u koju se iselio

b) da ta drţava priznaje takvo pravo našim drţavljanima - našim drţavljanima penzije se isplaćuju u inostranstvu ako ta obaveza posotji po međunarodnom ugovoru

- ako akve obaveze nema – nosilac osuiguranja moţe odrediti isplatu Pravni odnos penzijskog i invalidskog osiguranja - nastajanje socijalnopravnih odnosa iz p-i osiguranja pretpostavlja 3 opća uslova:

1. postojanje pravnog osnova p-i osiguranja 2. postojanje stanja soc potrebe – nastupanje soc rizika 3. izjava – zahtjev lica koje se nalazi u stanju soc potrebe

- posebni uslovi – koje jedno lice treba lično ispuniti Postojanje pravnog osnova p-i osiguranja

- u pitanju je utvrđivanje statusa osiguranog lica kao uslova nastanka pravnih odnosa iz p-i osiguranja - svojstvo osiguranika reguliše se zakonom

Nastupanje socijalnog rizika - izričito je predviđeno da se prava iz p-i osiguranja stiču za slučaj: - starosti

- invalidnosti – bitni elementi invalidnosti su: a) postojanje potpune nesposobnosti ili promjene sposobnosti b) da je do nje došlo uslijed trajnih promjena u zdravstvenom stanju

Page 11: Socijalno Pravo Skripta (2)

WWW.BH-PRAVNICI.COM

11 WWW.BH-PRAVNICI.COM

c) da zbog toga osiguranik ne moće raditi

- invalid rada – osiguranik koji po osnovu invalidnosti ostvaruje prava iz –pi osiguranja - invalidi rada dijele se na I kategoriju – osiguranici kod kojih nastane

gubitak radne sposobnosti i II kategoriju – osiguranici sa promijenjenom radnom sposobnošću

- smrti

- fizičke onesposobljenost – Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o p-i

osiguranju iz 2001.g. uvedeno ovo pravo

- uslovi: 1. da je onesposobljenost posljedica povrede na radu 2. da nije manja od 30%

Elementi pravnih odnosa p-i socojalnog osiguranja - to su: 1. subjekti

2. prava i obaveze 3. objekat

Subjekti pravnih odnosa p-i osiguranja - to su: a) osigurana lica

b) nosioci – zavodi, fondovi i gruge organizacije Osigurana lica

- lica koja imaju status osiguranih lica i koja su podnijela zahtjev za osvarivanje prava - dijele se u dvije velike grupe: 1. osiguranici

a) lica u radnom odnosu i s njima izjednačena lica b) drţavljani entiteta BiH kod stranih poslodavaca c) strani drţavljani i lica bez drţavljanstva d) lica koja obavljaju samostalnu profesionalnu djelatnost e) zemljoradnici i članovi njihovih porodica knjiga, str. 148.,149.

2. osigurana lica u užem smislu lica koja su bila osiguranici orve, druge i

treće podgrupe - oni sada ostvaruju prava kao osigurana lica i to u slučaju starosti i gubitka radne sposobnosti po prestanku r.o.:

a) dok primaju novčanu naknadu za vrijeme čekanja na zapošljavanje b) privremeno nezaposlena lica kada je odluka o prestanku njihovog r.o. donesena kada je prestalo postojati preduzeće – ovo osiguranje

traje najmanje 1, a najviše 3 godine - knjiga, str. 150. - posebna grupa – drţavljanji BiH koji nisu obuhvaćeni obaveznim p-i osiguranjem –

oni mogu sebi dobrovoljnim osiguranjem osigurati prava - dobrovoljno se moţe osigurati lice koje: 1. ima opću zdravstvenu sposobnost

Page 12: Socijalno Pravo Skripta (2)

WWW.BH-PRAVNICI.COM

12 WWW.BH-PRAVNICI.COM

2. navršilo 15 godina ţivota

Nosioci p-i osiguranja - do 1999.g. trebalo je ujediniti dva p-i gonda – Sarajevski i Mostarski

- Visoki predstavnik je proglasio Zakon o organizovanju p-i osiguranja u FBiH - time je konačno došlo do ujedinjenja dva fonda u jedinstveni Fond p-i osiguranja u FBiH

- RS – jedinstveni fond funkcioniše od 1994.g. Prava i obaveze iz pravnog odnosa p-i osiguranja

- osnovna prava su: 1. pravo na starosnu penziju 2. pravo na invalidsku penziju

3. pravo na porodičnu penziju 4. prava invalida II kategorije na profesionalnu rehabilitaciju Pravo na starosnu penziju

- izjednačeni muškarac i ţena - prema Zakonu o p-i osiguranju, pravo na starosnu penziju stiče osiguranik:

a) kada navrši 65 godina ţivota i namjanje 20 godina penzijskog staţa – prijevremena penzija b) kada navrši 40 godina penzijskog staţa, bez obzira na godine ţivota – puna starosna penzija

Pravo na invalidsku penziju - uslovi:

a) da je invalidnost prouzrokovana povredom na radu ili profesionalnom bolešću, bez obzira na duţinu penzijskog staţa b) da je prouzrokovana povredom van rada ili bolešću pod uslovom da je imao navršen penzijski staţ koji mu pkriva najmanje 1/3 razdoblja od navršenih 20 godina do nastanka invalidnosti

Pravo na porodičnu penziju 1. opći

2. posebni uslovi - opći se odnose na osiguranika i on ih mora ispuniti do smrti - članovi porodice stiču pravo na penziju ako je osiguranik ispunio uslove:

a) za starosnu penziju b) za invalidsku penziju c) bio korisnik jedne ili druge

- posebni uslovi – oni koje treba ispuniti član porodice - ovi uslovi su: a) dopunksog karaktera

b) razvrstani prema vrstama srodstva c) alternativni - pravo na porodičnu penziju mogu ostvariti:

1. bračni drug 2. djeca 3. usvojena djeca

Page 13: Socijalno Pravo Skripta (2)

WWW.BH-PRAVNICI.COM

13 WWW.BH-PRAVNICI.COM

4. druga djeca bez roditelja koje je osiguranik izdrţavao do smrti - udovica stiče pravo ako je: - do smrti supruga navršila 45 godina - do smrti supruga postala nesposobna za privređivanje

- ostalo suprugove djece o kojima ona se brine - kada je dijete osiguranika rođeno 300 dana nakon njegove smrti - udovac stiče pravo:

- do smrti bračnog druga navršio 60 godina - do smrti bračnog druga postao nesposoban za privređivanje - ostalo djece o kojoj se on brine

- dijete stiče pravo: - do navršenih 15 godina ima to pravo - starije dijete ako je na redovnom školovanju – najkasnije do 25. godine

- dijete nesposobno za samostalan ţivot Pravo invalida II kategorije - ima pravo na:

a) raspored na drugo radno mjesto b) odgovarajuće zaposlenje c) prekvalifikaciju + da nije navršio 55 godina

- ima pravo i na naknadu: a) plate od dana nastanka invalidnosti do zapošljavanja na drugo radno mjesto

b) plate od dana završetka prekvalifikacije do raspoređivanja c) zbog manje plate na drugom odgovarajućem poslu

Pravo na novčanu naknadu za fizičku onesposobljenost - povreda ili bitna onesposobljenost organa ili dijela tijela

- fizička onesposobljenost je samostalan osigurani rizik - treba biti najmanje 30% i da je nastala kao rezultat povrede na radu Objekti – socijalne prestacije iz pravnih odnosa p-i osiguranja

- najčešće su u davanju - novcu ( za starost i smrt uvijek) - kod invalidskog osiguranja mogu biti i u uslugama

Zajamčena i najniža penzija - uvedeno umjesto ranijeg insituta minimalne penzije - pravo na zajamčenu penziju imaju osiguranici koji su ostvarili:

a) penziju u visini 75% penzijskog staţa b) starosnu penziju sa 40 godina penzijskog staţa c) invalidsku penziju sa 35 godina staţa

d) invalidsku penziju po osnovu povrede na radu - zajamčena penzija ne može biti manja od 80% prosječne penzije isplaćene u decembru prethodne godine

- prava na najniţu penziju imaju ostali osiguranici - najniži iznos ove penzije ne može biti manji od 60% prosječne penzije isplaćene u decembru

Page 14: Socijalno Pravo Skripta (2)

WWW.BH-PRAVNICI.COM

14 WWW.BH-PRAVNICI.COM

Posebni uslovi za sticanje prava iz p-i osiguranja Penzijski staž

- je vrijeme koje se osiguraniku pru+iznaje u posptupku sovarivanja prava iz p-i osiguranja - obuhvata:

a) vrijeme provedeno u osiguranju od stupanja na snagu Zakona o p-i osiguranju b) vrijeme navršeno do stupanja ovog zakona na snagu

- uzima se u obzir samo staţ ostvaren u FBiH - penzijski staţ dijeli se na: 1. staž osiguranja – staž osiguranja u efektivnom trajanju

2. poseban staž – staž osiguranja sa uvećanim trajanjem Staž u efektivnom trajanju - vrijeme koje je osiguranik proveo nakon navršene 15 godine u radnom odnosu-

- razdoblja koja se računaju u ovaj staţ dijele se u nekoliko grupa: 1. svo vrijeme koje je proveo u r.o. sa punim radnim vremenom 2. razdoblja provedena van rada u toku trajanja r.o.

3. osiguraniku sa promijenjenom radnom sposobnošću računa se vrijeme čekanja na prekvalifikaciju

4. vrijeme za koje je bio prijavljen na dobrovoljno osiguranje Staž sa uvećanim trajanjem - osiguranici koji rade na posebno teškim i štetnim radnim mjestima - stepen uvećanja staţa zavisi od teţine i štetnosti rada – najviše 50%

- zaposlenicima se staţ moţe uvećati po dva kriterija: 1. zbog obavljanja poslova posebno teških za zdravlje (jame, piloti i sl.) a) postoje znatniji štetni uticaji

b) poslovi se obavljaju neposredno pored izvora štetnih uticaja c) poslove obavlja isti radnik u toku punog radnog vremena

2. zato što je vijek obavljanja profesionalnih djelatnosti ograničen navršavanjem određenih godina ţivota ( balerine, operski pjevači i sl)

- stepen uvećanja utvrđuje Vlada FBiH - zakonom je predviđena obavezna revizija radnih mjesta na kojima se staţ računa sa uvećanim trajanjem – najkasnije 5 godina od utvrđivanja tih radnih mjesta

Poseban staž - kao staţ u dvostrukom trajanju računa se razdoblje koja su lica provela:

1. u vidu učešća u pripremama za odbranu BiH 2. u vidu učešća u odbrani BiH - priznavanje posebnog staţa odnosi se na period od 30.aprila 1991.g. –

22.decembra 1995.g. - RS – knjiga, str. 165.

Dokup staža

Page 15: Socijalno Pravo Skripta (2)

WWW.BH-PRAVNICI.COM

15 WWW.BH-PRAVNICI.COM

- RS – kada je osiguranik navršio godine ţivota propisane za sticanja prava na

starosnu penziju, ali ne ipsunjava uslove penzijskog staţa – tada se moţe dokupti staţa, ali najviše 3 godine

Povreda na radu i profesionalna bolest - rizici invalidsnosti i smrti nastaju kao posljedica povrede na radu i profesionalne bolesti

povreda na radu - svaka povreda uzročno vezana za poslove radnog mjesta - povredom na radu smatraju se i povrede:

a) u vezi sa korištenjem prava iz zdravtsvene zaštite b) u vezi sa korištenjem prava na prekvalifikaciju c) na radu

d) učestvovanje u organizovanim takmičenjima e) na putu do mjesta stanovanja profesionalna bolest - poremećaj normalnih zbivanja u organizmu kao posljedica radnih mjesta

Osnovica za odreĎivanje penzija - 2 bitna elementa o kojima ovisi visina starosne penzije su:

1. penzijska osnovica – ostvarena plata u odreĎenom razdoblju 2. postotak od te osnovice kojim se odreĎuje visina penzija - osnovica za određivanje penzije uvijek se svodi na novčanu naknadu koja se prema

vsrtama penzije dijeli na: a) osnovicu ia starosnu penziju b) osnova za određivanje visine invalidske penzije

c) osnovica za određivanje porodične penzije Penzijska osnovica za odreĎivanje starosne penzije

- je mjesečni prosjek plata koji je osiguranik ostvario na osnovu svog ukupnog rada u bilo kojih 15 uzastopnih godina osiguranja od 1966.g. - ovo je vaţilo do 2005.g. - knjiga, str. 169.

- za 2007. za 23 godine osiguranja - povećanjem obračunskog perioda sniţava se nivo penzija budućih generacija penzionera

- za utvrđivanje penz osnova uzimaju se u obzir neto plate, novčane naknade i sl - ne uzimaju se u obzir: a) nagrade

b) naknade troškova c) primanja iz zajedničke potrošnje

Valorizacija plata, odnosno penzijskog osnova - valorizacija se vrši prema nivou plata iz godine koja prethodi godini osiguranja iz koje su plate uračunate u penzijski osnov – dakle, osnovica se utvrđuje na osnovu

prosjeka plata ostvarenih u posljednjih 15 godina - ukupan zbir valoriziranih i nevaloriziranih plata dijeli se sa 15 i tako dobijeni iznos predstvalja penzijsku osnovicu

Page 16: Socijalno Pravo Skripta (2)

WWW.BH-PRAVNICI.COM

16 WWW.BH-PRAVNICI.COM

- cilj valorizacije – dovođenje na realnu vrijednost plata u času ostvarivanja prava na

penziju UtvrĎivanje visine starosne penzije

- određuje se u procentu prema duţini penzijskog staţa - za 20 godina iznosi 45% penzijskog osnova - od 2005.g. penzija ne moţe iznositi više od 75% penzijskog osnova

- maksimalna penzija ne moţe biti viša od iznosa dva puta prosječne plate u godini u kojoj se utvrđuje penzija

Osnovica za odreĎivanje invalidskih penzija - osnovica se utvrđuje isto kao kod starosne penzije + dodatni uslovi: a) način na koji je nastupio rizik b) pokrivenost radnog vijeka penzijskog staţa - visina invalidske penzije ne moţe biti manja od visine starosne penzije za jednak penzijski staţ - invalidska penzija ne moţe biti veća od 75% od penzijskog osniva – ranije je to bilo

85% OdreĎivanje porodične penzije

- osnovica je penzija (starosna ili invalidska) koja je pripadala ili bi pripadala pokojnom osiguraniku u času njegove smrti - porodična penzija određuje se u slijedećoj visini:

a) za jednog člana porodice 70% penzijskog osnova b) dva člana – 80% od penzijskog osnova c) tri člana – 90% od penzijskog staţa

d) četiri člana – 100% od penzijskog osnova Osnovica za novčanu naknadu za fizičku onesposobljenost

- je najniţa penzija koja ne moţe biti manja od 60% prosječne penzije isplaćene u decembru prethodne godine - utvrđuje se prema procentu fizičke onesposobljenosti knjiga, str.175

- zahtjev mora biti podnesen u roku 6 mjeseci od dana nastupanja nesposobnosti UsklaĎivanje penzija

- osnovno pravilo sistema p-i osiguranja je da plate koje radnici ostvare čine osnovu za uspostavu prava iz p-i osiguranja - iz ovog proizlazi:

1. pravo na usklaĎivanje penzija sa kretanjem nominalnih plata svih zaposlenika na teritoriji enetiteta BiH 2. pravo na konačno usklaĎivanje penzija koje se vrši početkom

kalendarske godine za cijelu prethodnu godinu - ako raspoloţiva sredstva nisu jednaka troškovima vrši se ponovni obračun penz ija tako što se iznosi penzija za taj mjesec mnoţe sa utvrđenim koeficijentom

- nova zakonska rješenja – predviđeno samo mjesečno usklađivanje penzija Korištenje prava iz p-i osiguranja

Page 17: Socijalno Pravo Skripta (2)

WWW.BH-PRAVNICI.COM

17 WWW.BH-PRAVNICI.COM

- penzija se isplaćuje od dana ispunjavanja uslova propisanih za sticanje tih prava

- starosna penzija isplaćuje se od prvog dana prestanka radnog odnosa - invalidska – od dana nastupanja rizika

Ograničavanje, obustava i prestanak prava - osiguranik sa promijenjenom radnom sposobnošću koji je stekao pravo na odgovarajuće zaposlenje gubi pravo na novčanu naknadu ako bez razloga:

a) stupi na prekvalifikaciju ili prekine već započetu b) odbije da radi na odgovarajućem mjestu - korisniku porodične penzije koji zasnuje r.o. penzija se ne isplaćuje za to vrijeme

- prava iz p-i osiguranja prestaju smrću korisnika - udovica mlađa od 45 godina – udovac mlađi od 60 godina gubi pravo na porodičnu penziju ako stupi u novi brak

- ako osiguranik stekne pravo na dvije ili više penzija moţe koristiti samo jednu po vlastitom izboru – zabranjena je kumulacija penzija Socijalna prava bivših boraca, vojnih invalida i drugih žrtava rata

Pojam žrtava rata - Ţenevska konvencija o zaštiti ţrtava rata iz 1949.g. i Ţenevski dopunksi protokoli - prva haška konferencija iz 1958.g. i Druga iz 1966.g. i iz stavova Svjetske

organizacije bivših boraca, pod pojmom ţrtva rata smatraju se: 1. bivši borci 2. učesnici pokreta otpora

3. ratni zarobljenici 4. ratni i mirnodospki vojni invalidi 5. deportovana lica

6. vojne udovice i siročad i sl. - nakon rata u BiH nova obiljeţja ovog pojma - dvije glavne karakteristike ţrtava rata su:

1. gubitak ili bitno smanjenje općih i radnih sposobnosti, normalnim mogućnosti rasta i razvoja kod djece i omladine 2. bitno otežane mogućnosti za normalno zadovoljavanje svakodnevnih životnih potreba

- ranija rješenja koja su tretirala pojam ţrtve rata nakon II sv. Rata – posebno su posmatrala vojne ţrtve rata i civilne ţrtve rata - u vojne ţrtve rata spadaju: 1. bivši borci 2. ratni vojni invalidi 3. mirnodopski vojni invalidi

4. članovi porodica poginulih, umrlih, nestalih boraca 5. članovi uţe prodice umrlih od rana, povreda, ozljeda 6. roditelji vojnih lica koja umru od bolesti zadobijenih pod zakonskim

okolnostima 7. članovi porodica ratnih vojnih invalida od I do VII grupe - civilne ţrtve rata su: 1. ţrtve individualnog fašističkog terora 2. ţrtve kolektivnog fašističkog terora - knjiga, str.185. fus-nota – definicija agresije

Page 18: Socijalno Pravo Skripta (2)

WWW.BH-PRAVNICI.COM

18 WWW.BH-PRAVNICI.COM

Historijski osvrt na socijalana prava bivših boraca, RVI i drugih žrtava rata - stara Jugoslavija – najznačajniji akt – Zakon o dobrovoljcima iz 1928.g. i Invalidski zakon iz 1929.g.

- sporost administracije, borci teško dolaze do svojih prava - tek 1938.g. – uspijevaju za sebe izboriti relativno snošljiv poloţaj – koji je bio uređen Uredbom o ratnim invalidima i ostalim žrtvama rata

- 1925.g. osnovan narodni invalidski fond – finansira prava invalida - nakon II sv.rata – socijalna zaštita boraca postaje prioritet drţave - prvi akti donose se u vidu odluka od strane Nacionalnog komiteta krajem 1944.g. –

regulišu penzije, invalidnine i sl. - naredni period – počinje donošenjem Zakona o ratnim vojnim invalidima iz 1946.g. –jedinstven sistem društvene zaštite svih kategorija ratnih invalida

- poseban sistem mirnodopske zaštite vojnih invalida – uspostavljen je Zakonom o mirnodopskim vojnim invalidima iz 1946.g. - vrijedio do 1974. kada je na snagu stupio jedinstveni zakon o vojnim invalidima - ovaj novi sistem korisnike prava dijeli u 3 kategorije:

1. RVI 2. mirnodospoki vojni invalidi 3. članovi porodica poginulih

- bivša SFRJ – 1981.g. imala 7 zakona kojim se uređuju ova pitanja - uoči agresije na našu zemlju – ovo osiguranje bilo je regulisano Zakonom o zdravstvenom osiguranju vojnih osiguranika i Zakonom o p-i osiguranju

- ova kategorija ostvarivala je osiguranje u posebnoj zajednici - Zajednici soc osiguranja vojnih osiguranika za cijeli teritorij SFRJ - BiH – april 1992.g. – zakonski akt o preuzimanju saveznih zakona bivše SFRJ

koji će se primjenjivati kao njeni knjiga, str.188.(zakoni) - ima ih 5 i oni čine prvu grupu propisa BiH

- druga grupa propisa BiH – oni koje su nadleţni organi donosili u ratu – i dalje su pozitivno pravo, ako nisu zamijenjeni Izvori socijalnog prava boraca

- nacrt zakona o pravima boraca i članova njihovih porodica utrdila je Vlada FBiH i dostavila ga Parlamentu na razmatranje 1997.g. - konačno je 11. juna 2004. usvojen Zakon o pravima branilaca i članova

njihovih porodica - iz ovog zakona proizlazi da su sistemom branilačko-invalidske zaštite obuhvaćene slijedeće kategorije lica:

1. vojni invalidi 2. članovi njihovih porodica 3. članovi porodica šehida

4. članovi porodica poginulih, umrlih, nestalih branilaca 5. članovi porodica demobiliziranih branilaca 6. lica zasluţna u odbrambeno-oslobodilačkom ratu

- ovim zakonom prestaje primjena starih zakona - za lica koja su prava stekla do 6.4.1992.g. ostaju na snazi slijedeći zakoni: Zakon o osnovnim pravima vojnih invalida i porodica palih boraca, Zakon o zaštiti boraca NO

Page 19: Socijalno Pravo Skripta (2)

WWW.BH-PRAVNICI.COM

19 WWW.BH-PRAVNICI.COM

rata, Zakon o osnovnim pravima boraca španskog nacionalnog rata, Zakon o

osnovnim pravima lica odlikovanih „ordenom narodnog heroja“ Nastanak pravnih odnosa soc prava ratnih vojnih invalida

- i kod ovog pravnog odnosa pretpostavlja se ispunjavanje sva tri uslova: 1. pravni osnov 2. nastupanje zaštićenog slučaja

3. zahtjev lica Postojanje pravnog osnova socijalnog prava ratnih vojnih invalida

- ratnim vonim invalidima smatraju se: 1. drţavljani BiH koji su učestvovali u odbrani BiH od 18.septembra 1991.g. do 23. decembra 1996.g., zadobili ranu, povredu, bolest ili pogoršanje bolesti, pa

je zbog toga došlo do oštećenja njihovog organizma najmanje 20% 2. drţavljanjin BiH koji je po naređenju nadleţnog vojnog organa zadobio ranu, povredu ili pogoršanje bolesti pa je zbog toga nastupilo oštećenjke njegovog organizma najmanje 20%

3. lica koja su u navedenim periodima bila ratni vojni zarobljenici, te je nastupilo uslijed toga ošetećnje nihovog organizma njamanje 20% 4. stranci kod kojih je nastupilo oštećenje njihovog organizma kao u

navedenim slučajevima - drugu gurpu invalida čine mirnodopski vojni invalidi koji nakon 22.aprila 1996.g., bez svoje krivice, budu ranjeni ili povrijeđeni, pa uslijed toga dođe do tjelesnog

oštećenja za 20% i da su tada imali svojstvo: 1. vojnog lica u sluţenju obaveznog roka u vojsci FBiH 2. pitomca u vojnoj školi

3. učesnika na vojnoj vjeţbi rezervnog sastava Nastupanje zaštićenog rizika kao uslova nastanka soc prava vojnih invalida

- svojstvo vojnog invalida moţe se steći na osnovu oštećenja organizma kje je nastalo uslijed rane, povrede ili ozljede zadobijene pod zakonom utvrđenim okolnostima - vojni invalidi razvrstavaju se u grupe vojnog invaliditeta prema stepenu oštećenja

organizma izraţenog u procentu - prema tom procentu, vonji invalidi razvrstavaju se u deset grupa: 1. invalidi sa 100% invaliditeta koijima je potrebna njega drugog lica

2. invalidi sa 100% invaliditeta 3. invalidi sa 90% invaliditeta 4. invalidi sa 80% invaliditeta

5. invalidi sa 70% invaliditeta 6. invalidi sa 60% invaliditeta 7. invalidi sa 50% invaliditeta

8. invalidi sa 40% invaliditeta 9. invalidi sa 30% invaliditeta 10. invalidi sa 20% invaliditeta

Page 20: Socijalno Pravo Skripta (2)

WWW.BH-PRAVNICI.COM

20 WWW.BH-PRAVNICI.COM

Zahtjev pogoĎenog lica - Zakon o pravima boraca i članova njihovih porodica – ostvarivanje prava i postupak za ostvarivanje prava

- odredbe o postupku za utvrđivanje invalidnosti nalaze se u okviru odredaba o ličnoj invalidnini - pretpostavlja se da lice koje podnosi zahtjev za utvrđivanje vojnog invaliditeta,

istovremeno postavlja i zahtjev za ostvarivanje prava iz ove grane soc prava - ipak, ove zahtjeve treba razlikovati - u pitanju je jedna vrsta upravnog postupka koji će se voditi po sluţbenoj duţnosti

Elementi pravnih odnosa iz socijalnog prava vojnih invalida

1. subjekti 2. prava i obaveze 3. objekat, socijalna prestacija

Subjekti pravnih odnosa socijalnog prava vojnih invalida - to su: 1. zaštićena lica 2. organ uprave nadleţan za poslove iz ove oblasti Prava i obaveze

- osnovna prava vojnog invalida su: 1. lična invalidnina 2. dodatak na njegu i pomoć od strane drugog lica

3. ortopedski dodatak 4. zdravstvena zaštita i novčana naknada 5. naknada za hranu i smještaj za vrijeme putovanja

- lična invalidnina – - ovo pravo pripada bez obzira na imovno stanje svim vojnim invalidima, prema grupi vojnog invaliditeta, u mjesečnom iznosu - visinu osnovice utvrđuje Vlada FBiH početkom svake godine

- Zakonom je utvrđena početna osnovica od 734 KM - dodatak za njegu i pomoć drugog lica- - ovo pravo imaju ratni vojni invalidi od I do IV grupe i oni se dijele u tri stepena:

1. invalidi I grupe koji su potpuno nesposobni da se brinu o sebi i samostalno obavljaju osnovne ţivotne potrebe 2. ostali ratni vojni invalidi I grupe i ratno vojni invalidi II. III i IV grupe kod

kojih pored invaliditeta postoje i druga oštećenja organizma nastala neovisno od vojnog invaliditeta 3. vojni invalidi II, III i IV grupe čija je nesposobnost jednaka nesposobnosti

vojnog invalida I grupe - iznos dodatka za pomoć utvrđuje se od osnovice: 1. za prvi stepen 100% od osnovice

2. za drugi stepen 70% od osnovice 3. za treći stepen 50% od osnovice - otropedski dodatak –

Page 21: Socijalno Pravo Skripta (2)

WWW.BH-PRAVNICI.COM

21 WWW.BH-PRAVNICI.COM

- oštećenja koja se razvrstavaju u tri stepena

- osnov za utvrđivanje visine dodatka je mjesečni iznos lične invalidnine I grupe invalida - dakle, mjesečno inzosi:

1. za prvi stepen – 29% od osnova 2. za drugi stepen – 22% od osnove 3. za treći stepen – 17% od osnove

Objekat, odnosno socijalne prestacije iz pravnih odnosa socijalnog prava vojnih invalida

- socijalna prestacija invalidskog osiguranja vojnih invalida karakteriše: 1. diferenciranost 2. svrsishodnost

- u novom sistemu invalidskih prava predviđene su soc prestacije u novcu, naturi, uslugama – što je odraz ovih karakteristika

Osnovna prava člana porodice poginulog, umrlog, nestalog branioca i umrlog ratnog vojnog invalida

- osnovna prava su: 1. porodična invalidnina 2. uvećana porodična invalidnina

3. pomoć u slučaju smrti 4. zdravstvena zaštita i novčana naknada u vezi sa ostvarivanjem zdravstvene zaštite

5. naknada za ishranu i smještaj za vrijeme putovanja i boravka u drugom mjestu

Porodična invalidnina - pravo na porodični invalidninu imaju članovi porodice pod slijedećim uslovima:

1. udovica kada navrši 45 godina ili udovac 60, ali i prije ako ih ljekarska komisija proglasi trajno nesposobnim za rad

2. djeca rođena u braku ili van braka do 15. godine ţivota, a najkasnije do navršene 25. godine 3. roditelji i usvojioci imaju pravo na ovu invalidnisnu iako su lica iz tačke 1. i

2. ostvarila to pravo 4. očuh i maćeha ukoliko nema lica iz stava 1. koji su sa poginulim braniocem ţivjeli u zajedničkom domaćinstvu najmanje 3 godine neposredno prije

njegove smrti 5. djed i baka koji su se starali o podizanju i ogodju lica od kojih izvode pravo i sa kojim su ţivjeli u zajedničkom domaćinstvu najmanje 3 godine prije

njegovog stupanja u Oruţane snage ( ako nema lica iz tačaka 1.,2.,3. i 4. ) 6. maloljetna braća i sestre, braća i sestre nesposobni za privređivanje, ako su s njim ţivjeli u zajedničkom domaćinstvu do njegove smrti i ako nemaju

roditelje 7. drugi članovi porodice ostvaruju prava na način utvrđen za lica iz tačke 1.

- iznos porodične invalidnine utvrđuje se:

Page 22: Socijalno Pravo Skripta (2)

WWW.BH-PRAVNICI.COM

22 WWW.BH-PRAVNICI.COM

1. za jednog člana porodice – 43% od osnovice

2. za dva člana – 55% od osnovice 3. tri člana – 60% od osnovice 4. četiri člana i više – 65% od osnovice

- lica iz tačke 1. koja nisu imala djecu, a koja imaju prihod po osnovu radnog odnosa – 20% od osnovice - za jednog roditelja neţenjenog poginulog branioca – 43% od osnovice

- za oba roditelja – 50% - za jednog roditelja ţenjenog poginulog branioca koji ima druge prihode – 10%, a za oba – 15%

Uvećana porodična invalidnina - djeca poginulog, umrlog, nestalog branioca, bez oba roditelja imaju pravo na porodičnu invalidninu uvećanu za 35% od osnovice za jedno dijete, 45% za dvoje

djece, 55% za troje i više - članovi porodice koji ispunjavaju uslove za priznavanje prava na por invalidninu po osnovu dva ili više poginulih lica -imaju pravo na jednu invalidninu uvećanu za 20% za svako poginulo lice

- roditeljima kojima je poginulo jedno dijete, a imaju jedno i l više djece nesposobne za privređivanje – invalidnina se uvećava za 30%

Pomoć u slučaju smrti - članovi porodice ratnog vojnog invalida koji su ostvarili pravo na por invalidninu i koji su s tim licem ţivjeli do njegove smrti – imaju pravo na jednokratnu novčanu

pomoć u visini 100% od osnovice iz Zakona

Druga prava branilaca i članova njihovih porodica - Zakon o pravima branilaca i članova njihovih porodica – ovim drugim pravima posvećena je čitava glava IV

- pravo na odgovarajući tretman pri ukazivanju počasti - pravo na zdravstvenu zaštitu iz obaveznog zdravstvenog osiguranja - nadleţni organ kantona posebnim propisom utvrđuje kriterije za ostvarivanje prava na liječenje u inostranstvu ratnih vojnih invalida, djece poginulog branioca, umrlog,

nestalog, djeci demobiliziranih branilaca - ratni vojni invalidi imaju i pravo na korištenje ortopedskog pomagala - prednost bez čekanja u redu imaju teţi ratni vojni invalidi i roditelji šehida i

poginulih boraca - prioritetno rješavanje stambenih pitanja - stambeno zbrinjavanje branilačke populacije vrši se prema pravu prvenstva:

1. djeci poginuih, umrlih, nestalih branilaca bez oba roditelja i RVI sa oštećenjem organizma od 100% I grupe 2. porodicama sa dva ili više poginulih, umrlih, nestalih branilaca i RVI sa

oštećenjem od 100% II grupe 3. porodicama poginulih i RVI sa oštećenjem 90%, 80% i 70% II grupe 4. ostalim RVI

5. demobiliziranim braniocima

Page 23: Socijalno Pravo Skripta (2)

WWW.BH-PRAVNICI.COM

23 WWW.BH-PRAVNICI.COM

Druga prava demobiliziranih branilaca

- Zakon o pravima branilaca i članova njihovih porodica – član 7. - to su slijedeća prava: 1. novčana naknada za vrijme nezaposlenosti

2. prednost pri zapošljavanju pod jednakim uslovima 3. prednost pri zakupu i otkupu poslovnog prostora 4. prednost pri upisu u obrazovne ustanove pod jednakim uslovima

5. besplatne obavezne udţbenike za redovno školovanje 6. prednost pri dodjeli stipendija i smještaj u studentske domove 7. zdravstvena zaštita

8. pomoć u slučaju smrti 9. prednost pri korištenju programa nadleţnih zavoda za zapošljavanje 10. oslobađanje od plaćanja korištenja građevinskog zemljišta

11. ostvarivanje penzije pod povoljnijim uslovima i druga prava Ostvarivanje prava iz oblasti branilačko-invalidske zaštite

- ako vojni i mirnodopski invalid za isto oštećenje organizma stekne pravo na naknadu po drugom propisu, moţe po sopstvenom izboru koristiti: 1. pravo na ličnu invalidninu prema Zakonu o pravima branilaca ....

2. pravo na novčanu naknadu za oštećenje prema drugom propisu - ovdje se radi o pravu na alternaciju, a ne na kumulaciju prava po istom osnovu - Zakonom predviđena prava iz branilačko-invalidske zaštite ne mogu ostvariti:

a) lica koja su samovoljno napustila Oruţane snage – dezerteri b) lica koja su se sama ranila da bi izbjegla vojnu duţnost

c) lica koja su osuđena pravosnaţnom sudskom odlukom zbog izvršenja teţih krivičnih djela protiv ustavnog poretka BiH, FBiH, krivična djela protiv čovječnosti

d) članovi porodice lica koja su osuđena za ova djela - Zakonski slučajevi prestanka ovih prava su: 1. smrt korisnika

2. pravosnaţna presuda suda koja se odnosi na krivična djela zbog kojih se ne moţe ostvariti pravo iz ove oblasti

3. djeca rođena u braku ili van braka do navršene 15. godine, a najkasnije do 25. godine

4. bračnom drugu stupanjem u brak ili vanbračnu zajednicu

5. bračnom drugu koji ne vrši roditeljsku duţnost prema djeci

Naknada štete nastale u toku ostvarivanja prava iz branilačko-invalidske zaštite

- lice kome je isplaćen neki novčani iznos na koji nije imalo pravo – dužno je vratiti nezakonito primljeni iznos - lice koje je primilo takav iznos, duţno ga je vratiti u slijedećim slučajevima:

1. ako je na osnovu netačnih podataka za koje je znalo ili moralo znati ostvarilo novčana primanja 2. ako nije prijavilo nastale promjene koje utiču na gubitak nekog prava

Page 24: Socijalno Pravo Skripta (2)

WWW.BH-PRAVNICI.COM

24 WWW.BH-PRAVNICI.COM

3. ako je primilo iznos veći od iznosa koji mu je određen rješenjem

- potraţivanja zastarijevaju protekom zakonskog roka – ovi rokovi počinju teći od dana kada je rješenje kojim je utvrđeno da isplaćivano primanje ne pripada postalo konačno – odnosno od dana kada je izvšena posljednja nepravila isplata

- lice na koje se odnosi konačno rješenje duţno je vratiti novčana primanja najviše u iznosu primljenom za posljednje tri godine

Socijalno obezbjeĎenje civilnih žrtava rata

Izvori prava soc obezbjeĎenja civilnih žrtava rata - Uredba sa zakonskom snagom koja je nakon potvrđivanja od strane nadleţnog

Parlamneta postala Zakona - sada se ovaj zakonodavni akt zove – Zakon o zaštiti civilnih žrtava rata iz oružanih sukoba poslije 30.maja 1990.g. - stupio je na snagu 2.jula 1992.g., a prestao je da vaţi stupanjem na snagu novih

zakona - sada je u FBiH jednim federalnim i jednim kantonalnim zakonom uređena kompletna materija soc zaštite – Zakon o osnovama socijalne zaštite, zaštite civilnih ţrtava rata i zaštite porodica sa djecom Pojam civilne žrtve rata

- ono lice kod kojeg je nastupilo tjelesno oštećenje najmanje 60% tbog rane, povrede koja je zadobijena na jedan od slijedećih načina: 1. zlostavljanjem, lišavanjem slobode u toku trajanja ratnog stanja 2. u vezi sa ratnim događanjima – bombardovanje, zalutali metak i sl. 3. od eksplozije zaostalog ratnog materijala nakon završetka rata

4. u vezi sa diverzantskim, terorističkim akcijama kojima se ugroţava ustavni poredak FBiH

- ţrtvama rata smatraju se i ona lica kod kojih je nastupilo tjelesno oštećenje od najmanje 60% zbog bolesti zadobivene pod jednom od navedenih okolnosti - treću grupaciju čine – lica koja su poginula, umrla ili nestala pod navedenim

okolnostima - posebnu grupaciju civilnih ţrtava rata čine: a) ţrtve fašističkog terora

b) ţrtve ratnih događanja c) ţrtve ratnog materijala d) ţrtve neprijateljskih diverzantskih akcija

e) porodice ţrtava fašističkog terora - zbog ostvarivanja prava za civilne ţrtve rata, invalidi se razvrstavaju u šest grupa: I grupa – 100% oštećenje, potreba za njegom

II grupa – 100% tjelesno oštećenje III grupa – 90% oštećenja IV grupa – 80% oštećenja

V grupa – 70% oštećenja VI grupa – 60% oštećenja

Page 25: Socijalno Pravo Skripta (2)

WWW.BH-PRAVNICI.COM

25 WWW.BH-PRAVNICI.COM

- ova prava koriste drţavljani BiH, a stranci samo ako ne ostvaruju prava od drţave

čiji su drţavljani Osnovna prava civilnih žrtava rata

- to su: 1. pravo na ličnu invalidninu 2. pravo na dodatak i njegu od strane drugog lica

3. pravo na ortopedski dodatak 4. pravo na porodičnu invalidninu 5. pravo na dodatak za djecu

6. pravo na pomoć u troškovima liječenja i nabavci ortopedskih pomagala 7. pravo na osposobljavanje za rad

8. pravo na prioritetno zapošljavanje

Korištenje i prestanak prava civilnih žrtava rata - ova prava pripadaju nihovom korisniku od pravog dana narednog mjeseca od dana podnošenja zahtjeva za priznavanje ovih prava

- ako se korisnik mjesečnih novčanih primanja nalazi u pritvoru, članovima njegove porodice isplaćuje se polovica tih primanja, a zadrţana polovica isplatiće se u dva slučaja:

1. ako krivični postupak bude obustavljen 2. ako korisnik bude oslobođen optuţbe

- stupanjem u drugi brak, bračni drug gubi prava koja ima iz ove oblasti

- korisnici prava duţni su u roku od 15 dana od dana nastale promjene koja utiče na gubirak ili smanjenje obima prava istu prijaviti nadleţnom organu

SOCIJALNO OBEZBJEĐENJE NEZAPOSLENIH

Opća pitanja - to je obezbjeđenje materijalne i socijalne sigurnosti nezaposlenih lica - to je socijalni rizik koji spada u grupu radnih rizika - rizik nezaposlenosti i

materijalne neobezbijeđenosti nezaposlenih Pravni izvori socijalnog obezbjeĎenja nezaposlenih

- FBiH – nadleţnost za ovo pitanje proističe iz Okvira sporazuma o FBiH i Dejtonskog ugovora - zajednička nadleţnost FBiH i kantona je socijalna politika, s tim da federalna vlast

utvrđuje politiku i donosi zakone - kantoni su jedino nadleţni za provođenje socijalne politike u uspostavljanje sluţbi socijalne zaštite

Page 26: Socijalno Pravo Skripta (2)

WWW.BH-PRAVNICI.COM

26 WWW.BH-PRAVNICI.COM

1. FBiH je ovu oblast uredila – Zakonom o posredovanju u zapošljavanju

i socijalnoj sigurnosti nezaposlenih lica 2. druga grupa izvora – kantonalni zakoni 3. poseban izvor – Zakon o radu

- RS – Zakon o zapošljavanju - na nivou BiH – osnovana je Agencija za rad i zapošljavanje BiH – obavlja administrativne i druge stručne polsove iz ove oblasti

- Agencija je nadleţna za: a) međunarodno predstavljanje i saradnja sa međunarodnim organizacijama b) koordinacija aktivnosti sa entitetskim vlastima i zavodima

c) prikupljanje informacija o ponudi i potrebama radne snage d) iniciranje sklapanja međunarodnih ugovora iz oblasti rada e) praćenje provođenja konvencija MOR-a

Principi socijalnog obezbjeĎenja nezaposlenih lica

1. pravo na soc obezbjeđenje je izraz ostvarivanja prava na rad, a to je posljedica mišljenja da pravo na rad ima dva oblika ostvarivanja:

a) u obliku prava na zaposlenje b) pravo na soc obezbjeđenje u slučaju nezaposlenosti

2. ne svodi se samo na materijalno obezbjeđenje

3. sredstva se osiguravaju u skladu sa entitetskim zakonima, a u FBiH sa kantonalnim

4. načelo uzajamnosti i solidarnosti, soc sigurnosti, ravnopravosti i zakonitosti

Krug lica obuhvaćenih socijalnim obezbjeĎenjem za slučaj nezaposlenosti i njihova prava

- posredovanje u zapošljavanju odnosi se na: 1. nezaposlena lica koja traţe posao 2. zaposlena lica koja traţe promjenu zapošljavanja

- Konvencija o minimalnoj normi soc obezbjeđenja – krug zaštićenih lica obuhvata: a) propisane kategorije lica u radnom odnosu koje čine najmanje 50% od cjelokupnog broja lica u radnom odnosu b) sve stanovnike čije imovno stanje za vrijeme osiguranog slučaja ne prelazi

granicu porpisanu Konvencijom c) .....str. 215. , knjiga - soc sigurnost nezaposlenih koja nisu bila osigurana za slučaj nezaposlenosti,

obuhvata pravo na: - novčanu pomoć - dodatak na djecu

- naknadu putnih troškova - druga prava

Osvrt na sličnosti i razlike u formama socijalne sigurnosti nezaposlenih u poedinim zemljama - Zakonom su uvele obavezno socijalno osiguranje u slučaju nezaposlenosti: Belgija,

Njemačka, Slovenija, Norveška, Austrija, Poljska i Švajcarska - Francuska – okvirno zakonodavstvo i kolektivni ugovori - Švedska i Danska – princip dobrovoljnosti

Page 27: Socijalno Pravo Skripta (2)

WWW.BH-PRAVNICI.COM

27 WWW.BH-PRAVNICI.COM

Modeli osiguranja za slučaj nezaposlenosti 1. u okviru prvog modela ovo osiguranje se javlja kao samostalna grana

socijalnog osiguranja sa posebnim uređenjem i doprinosima – Njemačka,

Austrija, Poljska i sl. 2. kao nesamostalni dio nacionalnog sistema soc sigurnosti – Velika Britanija,

Norveška

- sa aspekta obezbjeđenja sredstava za ovu vrstu osiguranja i jegovog finansiranja, evropske zemlje se dijele:

a) na zemlje koje ovo osiguranje pokrivaju kroz doprinose i koje daju pomoć u

slučaju nezaposlenosti – Francuska, Njemačka, Španija b) udio drţave u finansiranju ovog osiguranja je veoma veliki i daju pomoć neovisno od dohotka – Velika Britanija

c) zemlje u kojima se primjenjuje mješoviti sistem – Italija, Švedska, Danska - neki autori smatraju da postoje i slijedeći dopunski sistemi: a) Opći program minimalnog osiguranja u privredi – Belgija, Danska

b) osiguranje nezaposlenih koji nisu zaštićeni osiguranjem u slučaju

nezaposlenosti, kao dopunski program – Švajcarska c) mješoviti sistem pomoći nezaposlenim – daje se samo licima koja ispunjavaju opće uslove za osiguranje – Njemačka, Frnacuska

Organizacione forme - postoje slijedeći modeli:

1. model samoupravljanja – pravni nosoci soc osiguranja neovisni su od drţave – Belgija, Njemačka 2. provedba organizacije osiguranja je neposredno pod upravom države –

Norveška 3. mješoviti model – osiguranje za slučaj nezaposlenosti organizuje se u okviru drţavnog aparata, a za ostale oblasti po prvom modelu samoupravljanja

– Austrija - posebne zajedniče karakteristike za organizovanje osiguranja navode se: a) nuţnost stalnih promjena, naprednija rješenja b) potreba za koordinacijom sa drugim soc davanjima

Zaštićene osobe

1. u jednom broju drţava – svi radnici iz javnog i privatnog sektora –

Norveška 2. druge drţave predviđaju ovo osiguranje samo za privatni sektor – Italija 3. zemlje koje se drţe samo minimuma iz Konvencije MOR-a broj 168, a koji

se svodi na 85% radnika – Belgija, Njemačka Davanja u slučaju nezaposlenosti i njihove vremenske ograničenosti

- davanja se ostvaruju u vidu novčane naknade plate - osiguranik koji ţeli ostvariti ovo pravo mora dokazati svoju pripadnost fondu, zajednici i sl., dokazati svoju sposobnost za rad

- minimalni rok uplate osiguranja varira od zemlje do zemlje i kreće se od 28 sedmica u okviru jedne godine, odnosno 45 sedmica u toku dvije godine do jedne godine u okviru posljednje dvije

Page 28: Socijalno Pravo Skripta (2)

WWW.BH-PRAVNICI.COM

28 WWW.BH-PRAVNICI.COM

- u jednom broju drţava postoje i posebna davanja za slučajeve djelimične

nezaposlenosti - opće pravilo je da se davanja vrše samo registrovanim, radno sposobnim licima, voljnim za rad i siromašnim

- naknade se daju za ograničeno vrijeme – Konvencija MOR-a broj 18 ističe da taj period obuhvata najmanje 28 sedmica - period primanja naknade plate u evropskim zemljama kreće se od tri mjeseca do

dvije godine i šest mjeseci

Sistem socijalnog obezbjeĎenja nezaposlenih u entitetima BiH Krug lica obuhvaćenih socijalnim obezbjeĎenjem za slučaj nezaposlenosti

- lica obuhvaćena soc obezbjeđenjem za vrijeme privremene nezaposlenosti su ona lica koja: 1. nisu zaposlena 2. su navršila 15 godina i imaju opću zdravstvenu sposobnost

3. aktivno traţe zaposlenje 4. su prijavljena na evidenciju nezaposlenih kao traţioci zaposlenja kod nadleţne sluţbe zapošljavanja

5. koja nisu radno angaţovana po nekom drugom osnovu 6. nisu redovni učenici, studenti, penzioneri - pod licem koje aktivno traţi zaposlenje smatra se ono lice koje se u rokovima

propisanim općim aktima zavoda za zapošljavanje, javlja na zaposlenja i koje sam kontaktira poslodavce

Osiguranje za slučaj nezaposlenosti - predviđeno je obavezno osiguranje - prema tom načelu obavezno su osigurani kod zavoda za zapošljavanje lica u

radnom odnosu - RS – ovo osiguranje se dokazuje podacima o upisanom staţu u radnu knjiţicu radnika - RS – osim obaveznog osiguranja, predviđeno je i uvođenje dobrovoljnog, za lica

koja nisu obuhvaćena obaveznim

Prava iz socijalnog obezbjeĎenja za slučaj nezaposlenosti

- osigurani rizik obuhvata slijedeća prava: 1. pravo na novčanu naknadu 2. pravo na zdravstveno osiguranje

3. pravo na penzijsko i invalidsko osiguranje 4. druga prava i mogućnosti (1) nezaposleno lice ima pravo na novčanu naknadu ako je:

a) uplaćivalo doprinos za slučaj nezaposlenosti najmanje osam mjeseci neprekidno u posljednjih 12 mjeseci ( u RS + da je nezaposlenom licu prestao radni odnos bez njegovog zahtjeva )

Page 29: Socijalno Pravo Skripta (2)

WWW.BH-PRAVNICI.COM

29 WWW.BH-PRAVNICI.COM

- FBiH – nezaposleno lice nema pravo na novčanu naknadu:

a) kada je svjesno doprinijelo prestanku radnog odnosa b) kada je dobrovoljno napustilo posao bez opravdanog razloga ( opravdan razlog, str.223., knjiga )

- visina novčane naknade za vrijeme privremene nezaposlenosti iznosi: a) za nezaposlena lica koja imaju staţ osiguranja od 8 mjeseci – 30% i to šest mjeseci

b) za lica koja imaju staţ od 10 do 15 godina – 35% i to šest mjeseci c) za lica koja imaju staţ osiduranja više od 25% - 40% i to 12 mjeseci - osnovica za utvrđivanje visine ove naknade u FBiH je prosječna plata u kantonu

ostvarena u prethodnom tromjesečju koju objavljuje Federalni zavod za statistiku - RS – novčana naknada moţe iznositi najviše: za staţ do 5 godina – 3 mjeseca, za staţ od 5-15 godina 6 mjeseci, za staţ od15-25 godina 9 mjeseci, za staţ preko 25

godina 12 mjeseci (2) u skladu sa propisima o zdravstvenom osiguranju (3) FBiH – nezaposleno lice kojem nedostaju tri godine do sticanja uslova za starosnu penziju osigurava se

(4) razna druga prava Prekid, obustava prava i gubitak, prestanak prava

- isplata novčane naknade u FBiH prekida se(mirovanje prava) dok se: 1. otpremninom koju isplaćuje poslodavac nadoknađuje iznos novčane naknade

2. nezaposlena lica nalaze na izdrţavanju kazne zatvora 3. nezaposlena lica nalaze na odsluţenju vojnog roka 4. ţenama porodiljama isplaćuje novčana naknada u skladu sa zakonom

- u RS je pod naslovom Mirovanja prava predviđena obustava za lica: a) na odsluţenju vojnog roka b) u pritvoru ili izdrţavanju kazne zatvora u trajanju do tri mjeseca

c) koja borave van RS-a duţe od 30 dana

SOCIJALNA I DJEČIJA ZAŠTITA

Opća pitanja socijalne zaštite - pravo na soc zaštitu u najvećem broju slučajeva predstavlja radni staţ - soc osiguranje je podsistem u sistemu soc zaštitnog prava, odnosno obezbjeđenja

- socijalna zaštita lica van radnog odnosa obuhvaćena je metodom soc zaštite u uţem smislu – socijalnim staranjem

Pravni izvori socijalne zaštite - prema Dejtonskom ustavu kompletna oblast socijalnog prava spada u nadleţnost

entiteta - FBiH – soc politika spada u zajedničku nadleţnost federalnme vlasti i kantona

Page 30: Socijalno Pravo Skripta (2)

WWW.BH-PRAVNICI.COM

30 WWW.BH-PRAVNICI.COM

- na nivou FBiH donesen je poseban Zakon o osnovama soc zaštite, zaštite civilnih

ţrtava rata i zaštite porodice sa djecom - stupanjem na snagu ovog zakona prestali su da vaţe raniji zakoni - RS – dva zakona – jedan se odnosi na soc zaštitu, a drugi na dječiju zaštitu

Principi socijalne zaštite

1. od posebnog je interesa kako za šire društvene zajednice, tako i za uţe

terotorijalne, lokalne zajednice 2. omogućava ostvarivanje pomoći za podmirenje osnovnih ţivotnih potreba 3. pomoću porodične solidarnosti svaka porodica je duţna pruţiti pomoć

svome članu 4. princip saradnje između školskih, zdravstvenih u stanova i drţavnih organa

i ustanovama socijalne zaštite

5. svako lice je duţno brinuti se o zadovoljavanju svojih ţivotnih potreba 6. po principu solidarnosti, svako lice je duţno svojim radom pridonositi

sprječavanju vlastite socijalne ugroţenosti i članova svoje porodice 7. princip nemogućnosti prenosa prava na druga lica, nenasljedna su

Korisnici socijalne zaštite - dvije kategorije:

1. maloljetnici, pod uslovom da su: a) bez roditeljskog staranja b) ometena u fizičkom ili psihičkom razvoju

c) vaspitno zanemarena d) čiji je razvoj ometen porodičnim prilikama 2. punoljetna lica, pod uslovom da su:

a) materijalno neobezbijeđena i nesposobna za rad b) stara lica bez porodičnog stranja c) invalidna lica

d) lica sa društveno negativnim ponašanjem e) ostala lica u stanju soc potrebe Oblici socijalne zaštite

- su: 1. materijalna pomoć 2. osposobljavanje za život i rad

3. smještaj u drugu porodicu 4. smještaj u organizaciju socijalne zaštite 5. kućna njega i pomoć u kući

6. pomoć u dnevnom zbrinjavanju 7. usluge socijalnog i drugog stručnog rada - ova prava predviđena su federalnim zakonom

- RS: 1. materijalno obezbjeđenje 2. dodatak za pomoć i njegu drugog lica

3. pomoć za osposobljavanje za rad 4. smještaj u ustanovu socijalne zaštite i usluge socijalnog rada - iz ovih oblika soc zaštite mogu se uočiti i glavna područja socijalne zaštite

Page 31: Socijalno Pravo Skripta (2)

WWW.BH-PRAVNICI.COM

31 WWW.BH-PRAVNICI.COM

- to su:

1. zaštita socijalno ugroženih porodica i njihovih članova 2. zaštita starih, bolesnih i nezaposlenih pojedinaca i samaca 3. zaštita civilnih žrtava rata i njihovih porodica

4. zaštita nezaposlenih i siromašnih lica Pravo na socijalnu zaštitu

- u entitestkim zakonima predviđena su slijedeća prava iz soc zaštite: 1. novčana i druga naknada – pravo na socijalno obezbjeđenje 2. pravo na osposobljavanje za ţivot i rad

3. pravo na smještaj u drugu porodicu ili ustanovu 4. pravo na usluge socijalnog i drugog stručnog rada 5. pravo na pomoć i njegu drugog lica ( RS )

6. pravo na kućnu njegu i pomoć u kući ( FBiH ) Pravo na novčanu pomoć – materijalno obezbjeĎenje - sastoji se od:

1. stalne novčane pomoći 2. novčane naknade za pomoć i njegu drugih lica 3. druge materijalne pomoći

- RS – nivo materijalnog obezbjeđenja koje pripada pojedincu utvrđuje se procentima od osnovice koju čini prosječna plata ostvarena po radniku u privredi općine u prethodnom mjesecu

- ono iznosi od osnovice za: a) pojedinca – 50% b) porodica sa dva člana – 70%

c) porodica sa tri člana – 90% d) porodica sa četiri člana – 95% e) porodica sa pet i više članova – 100%

- u FBiH pravo na stalnu novčanu pomoć imaju lica i porodice koje kumulativno ispunjavaju slijedeće uslove: a) da su sposobni za rad, spriječeni u ostvarivanju prava na rad b) da nemaju dovoljno prihoda za izdržavanje

c) da nemaju članova porodice koji su po zakonu obavezni da ih izdražavaju - druga materijlna pomoć moţe biti privremena, jednokratna i druga novčana pomoć

odnosno naturalno davanje – ono se daje licima koja su pretrpjela prisilnu migraciju, elementarnu nepogodu, smrt jednog ili više članova porodice, povratak sa liječenja - uslovi za ostvarivanje ove pomoći su:

a) da lice pogođeno ovim rizikom nema dovoljno prihoda za izdrţavanje b) da nema članova porodice koji du po zakonu obavezni da ga izdrţavaju

Pravo na osposobljavanje za život i rad, odnosno pravo za pomoć za osposobljavanje za rada djece - odnosi se na djecu ometenu u psihofizičkom razvoju i odrasla lica sa umanjenim

psihofizičkim sposobnostima - uslovi su: a) da to pravo ne moţe ostvariti po nekom drugom osnovu

Page 32: Socijalno Pravo Skripta (2)

WWW.BH-PRAVNICI.COM

32 WWW.BH-PRAVNICI.COM

b) da se radi o licu koje se moţe osposobiti za rad

- u RS-u ovo pravo imaju djeca i omladina i to u vidu: a) upućivanja na osposobljavanje b) materijalno obezbjeđenje

c) naknada troškova smještaja d) naknada troškova osposobljavanja

Pravo na smještaj u drugu porodicu ili ustanovu - mogu ostvariti djeca i odrasla lica kojima je potrebna stalna briga - federalni zakon – za smještaj djeteta u drugu porodicu potrebna je pismena

saglasnost roditelja, a ako je lice starije od 15 godina, potreban je i njegov pristanak Pravo na usluge socijalnog i drugog stručnog rada

- savjetodavni karakter sa svrhom zaštite prava i interesa Pravo na pomoć i njegu drugog lica - organizovano pruţanje raznih usluga – prehrana, kućni poslovi i sl.

Pravo na kućnu njegu i pomoć u kući - razne usluge

Organizacija socijalne zaštite

- Federalnim zakonom o soc zaštiti predviđene su slijedeće vrste soc ustanova: 1. Centar za soc rad 2. ustanove za djecu

- bez roditeljskog staranja - odgojno zanemarenu i zapuštenu - ometenu u fizičkom ili psihičkom razvoju

3. Ustanova za odrasla i stara lica 4. Ustanova za soc-zdravstveno zbrinavanje invalidnih i drugih lica 5. Ustanova za dnevni boravak - osnivanje i rad u ređuje se kantonalnim propisom

- ustanove soc zaštite, pored centra za soc rad, mogu osnovati slijedeći subjekti: 1. građanin kao pojedinac 2. udruţenje građana 3. pravno lice 4. humanitarna organizacija 5. vjerska zajednica 6. strani drţavljanin 7. strana humanitarna organizacija - Centar za soc rad osniva općina za svoje područje, a kanton za svoje

- centar za soc rad obavlja slijedeće poslove: - primjena i provoĎenje oblika soc zaštite - neposredno pružanje usluga soc rada

- rješavanje u prvom stepenu zahtjeva za ostvarivanje prava - poslovi u oblasti porodične zaštite - savjetodavni soc rad

Page 33: Socijalno Pravo Skripta (2)

WWW.BH-PRAVNICI.COM

33 WWW.BH-PRAVNICI.COM

Zaštita porodice sa djecom - za cilj ima: - da se svoj djeci osiguraju jednaki uslovi za tdrav i pravilan razvoj

- pomoć porodici u ostvarivanju njene reproduktivne uloge - razvijanje humanih odnosa u skladu sa građanskim moralom - pruţanje posebne pomoći u predškolskom vaspitanju i obrazovanju djece

- obezbjeđenje posebne zaštite trećeg i četvrtog djeteta iz porodice sa više djece

Osnovna prava u oblasti dječije zaštite - su: 1. dodatak na djecu 2. naknada umjesto plate majci u radnom odnosu

3. novčana pomoć za vrijeme trudnoće majci koja nije u radnom odnosu 4. jednokratna pomoć za opremu novorođenog djeteta 5. pomoć u prehrani djeteta do šest mjeseci

6. psihosocijalni tretman bračnih drugova koji ţele djecu i trdunica 7. smještaj djece u ustanove predškolskog odgoja 8. osiguranje jednog obroka u vrijeme nastave u osnovnim školama

9. školarine i stipendije djece i studenata 10. predškolsko vaspitanje djece bez roditeljskog staranja 11. vaspitno-obrazovni program u godini prije polaska u osnovnu školu

12. boravak djece predškolskog uzrasta i uzrasta do 10 godina 13. odmor i rekreacija djece do 11 godina u dječijim odmaralištima 14. regresiranje troškova boravka djece u predškolskoj ustanovi

Finansiranje zaštite porodice sa djecom - FBiH – iz kantonalnog budţeta finansiraju se svi osnovni oblici dječije zaštite, a iz općinskih sva druga prava

- RS – obezbjeđuje ostvarivanje tri osnovna prava – boravak, odmor, regresiranje

POSTUPAK ZA OSTVARIVANJE PRAVA I ZAŠTITU PRAVA IZ SOCIJALNOG OSIGURANJA I SOCIJALNE ZAŠTITE

- osnovni insitituti socijalnog procesnog prava- Opća pitanja

- norme procesnog prava imaju pomoćni ili instrumentalni karakter - sekundarne pravne norme - procesne norme skupa sa zakonskim normama o općem upravnom postupku

predstavljaju predmet izučavanja procesnog socijalnog prava - procesne odredbe su lex specialis u odnosu na odredbe Zakona o upravnom postupku – supsidijarna primjena odredbi ovog zakona

Page 34: Socijalno Pravo Skripta (2)

WWW.BH-PRAVNICI.COM

34 WWW.BH-PRAVNICI.COM

- dakle, postupa se po odredbama Zakona o upravnom postupku u pitanjima koja

nisu uređena posebnim zakonskim odredbama - ograničenja u pogledu propisivanja posebnih upravnih postupaka svode se na slijedeće:

1. mogu se udrediti izuzetno za određenu upravnu oblast pojedina pitanja zakonom 2. odstupanje od odredbi vrši se samo ako je to nuţno i to zakonom

3. posebno uređivanje pojedinih pitanja ne moţe se vršiti na način koji je suprotan načelima Zakona

Postupak za ostvarivanje i zaštitu prava iz

obaveznog zdravstvenog osiguranja - pretpostavka za ostvarivanje prava je – postojanje svojstva osiguranog lica - to se pravo dokazuje zdravstvenom legitimacijom koju izdaje kantonalni zavod

osiguranja - provedbene propise o sadrţaju i obliku posebne isprave donosi federalni ministar zdravstva - da bi se izdala zdravstvena legitimacija, prijavu zdravstvenog osiguranja obavezna

su dostaviti kantonalnom zavodu osiguranja sva fizička lica, poslodavci - ako ne prihvati podnesenu prijavu donosi pismeno rješenje koje se dostavlja 1) podnosiocu prijave i 2) zainteresovanom licu

- protiv ovog rješenja moguće je izjaviti ţalbu Postupak za utvrĎivanje privremene spriječenosti za rad

- pravo na utvrđivanje privremene spriječenosti za rad ima – izabrani doktor medicine primarne zdravstvene zaštite - o ocjeni, izabrani doktor je duţan da obavijesti:

a) osiguranika b) poslodavca c) nadleţni kantonalni zavod osiguranja ( sluţbu Fonda u RS )

- sva tri subjekta imaju pravo na prigovor u roku 48 sati od prijema obavijesti o ocjeni - o prigovoru rješava ljekarska komisija kantonalnog zavoda osiguranja - rješenje koje donese ova komisija je konačno – dakle, protiv njega se mogu ulagati

pravna sredstva ali se moţe pokrenuti i upravni spor - novina – uvođenje nadzora cijelog vremena trajanja privremene spriječenosti za rad

- subjekti nadzora su: a) kantonalni zavod osiguranja b) poslodavac

- postupak i kriterije za utvrđivanje privremene spriječenosti za rad utvrđuje Vlada FBiH

Isplata naknade plate - osiguraniku obaveznog zdravstvenog osiguranja kojem je utvrđeno pravo na naknadu plate, obračunava i isplaćuje na teret svojih sredstava:

1. poslodavac 2. preduzeće za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje invalida

Page 35: Socijalno Pravo Skripta (2)

WWW.BH-PRAVNICI.COM

35 WWW.BH-PRAVNICI.COM

- poslodavac svojim općim aktom utvrđuje visinu naknade plate – ne moţe biti manja

od 80% osnovice naknade - Zakonom su utvrđeni slučajevi kada naknada plate iznosi 100% osnovice: a) za vrijeme privremene spriječenosti za rda zbog povrede na radu ili prof

bolesti b) za vrijeme privremene spriječenosti za rad zbog komplikacija prouzrokovanih trudnoćom

c) za vrijeme privremene spriječenosti za rad zbog transplatacije ţivog tkiva i organa u korist druge osobe

- Upravni odbor kantonalnog zavoda nadleţan je za utvrđivanje:

a) visine naknade plate b) najvišeg iznosa naknade plate - obveznik isplate naknade plate je kantonalni zavod ako je osiguranik:

a) izlolovan kao kliconoša b) određen za pratioca bolsenika upućenog na liječenje c) određen da njeguje oboljelog supruţnika ili dijete - u slučaju duţeg bolovanja predviđen je poseban postupak – str. 250., knjiga

- ako se izgubi pravo na platu, poslodavac obustavlja isplatu naknade i donosi pismeno rješenje - osiguranik kojem je obustavljena isplata naknade ima pravo u roku od tri dana od

uručenja rješenja o obustavi da podnese prigovor kantonalnom zavodu osiguranja Ostvarivanja prava na izbor doktora medicine i doktora stomatologije

- slobodno izabrani doktor medicine i stomatolog moraju biti iz one grupe doktora čije su privatne ordinacije zaključije ugovor sa kantonalnim zavodom osiguranja - osiguranik ne moţe birati kod kojeg će zavoda biti osiguran

Postupak za naknadu štete - kant zavod duţan je traţiti naknadu prouzrokovane štete od lica koje je

prouzrokovalo povredu ili smrt osiguranog lica kao i naknadu štete od poslodavca ako je štetu počinio radnik na radu - kant zavod osiguranja obavezan je zahtijevati naknadu štete prouzrokovane namjerno

- kant zavod obavezan je traţiti naknadu štete od poslodavca ako je povreda ili smrt radnika nastala zato što nisu provedene mjere zaštite na radu - obaveza je kant zavoda da zahtijeva naknadu štete prouzrokovane od lica koje je

upotrebom motornog vozila prouzrokovalo povredu ili smrt osiguranika - isto vrijedi i za lice koje je upravljalo vozilom za koje nije imalo ovlaštenje - kant zavod ima obavezu zahtijevati naknadu štete prouzrokovane upotrebom vozila

sa inozemnom registracijom za koje postoji valjana isprava ili dokaz o osiguranju od bilo kojeg pravnog lica za osiguranje imovine i lica sa sjedištem na FBiH - u ovakvim slučajevima mora postojati zeleni karton

- kada se utvrdi da je šteta nastala, kant zavod poziva subjekte koji su duţni nadoknaditi štetu - ako šteta ne bude ndoknađena u određenom roku, kant zavod osiguranja

potraţivanje ostvaruje tuţbom kod nadleţnog suda Mogućnost shodne primjene procesnih pravila

Page 36: Socijalno Pravo Skripta (2)

WWW.BH-PRAVNICI.COM

36 WWW.BH-PRAVNICI.COM

iz obavezog zdravstvenog osiguranja na ostvarivanje i zaštitu

prava iz proširenog i dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja - Federalni zakonodavac je omogućio da:

a) kantoni mogu ostvariti prošireno zdravstveno osiguranje radi osiguranja

većeg obima prava u odnosu na obevezno b) mogućnost uvođenja dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja od strane građana-osiguranika

- prva zajednička karakteristika ovih osiguranja je njihova fakultativnost, a druga je da osnivači svojim aktima ureĎuju sve elemente neophodne za funkcionisanje osiguranja

- pravno-tehnički posmatrano procesna pitanja u okviru ova dva osiguranja mogu se urediti na dva načina:

1. na ostvarivanje i zaštitu prava iz ova dva osiguranja mogu se shodno

primijeniti pravila iz obaeznog zdravstvenog osiguranja 2. normativnim aktima o funkcionisanju ovih osiguranja mogu se riješiti sva pitanja i iz okvira posebnih pravila

3. najprihvatljivije rješenje – kombinacija prethodna dva

Postupak za ostvarivanje, korištenje i prestanak

prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja Pokretanje postupka

- pokreće se na zahtjev osiguranika - postupka za ostvarivanje prava na porodičnu penziju pokreće se na zahtjev člana porodice umrlog osiguranika

- postupak za ostvarivanje prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja moţe pokrenuti svako lice koje smatra da ispunjava uslove za ostvarivanje prava - ovi postupci se ne mogu pokrenuti po sluţbenoj duţnosti što znači da vrijedi privatna maksima

- kao stranke u postupku ostvarivanja prava mogu se pojaviti: a) član porodice osiguranika ili osigurano lice b) druga lica koja smatraju da ispunjavaju uslove

- kao drugi subjekat javlja se: a) nosilac osiguranja b) pravno lice, osiguranik kada su u pitanju prava invalida II kategorije

Specifičnosti postupka utvrĎivanja invalidnosti - potrebno je izvesti dokaz vještačenja

- to vještačenje dato je u nadleţnost stručnom organu za ocjenjivanje radne sposobnosti u penzijskom i invalidskom osiguranju - nosilac osiguranja – gond, donosi rješenje na osnovu nalaza, ocjene i mišljenja

stručnog organa - predviđeno je da nalaz, ocjena i mišljenje obavezno podlijeţu kontroli i u postupku kontrole moţe biti potvrđeno ili preinačeno

Page 37: Socijalno Pravo Skripta (2)

WWW.BH-PRAVNICI.COM

37 WWW.BH-PRAVNICI.COM

Donošenje prvostepenih rješenja - u prvostepenom postupku o pravima osiguranih lica iz penzijskog i invalidskog osiguranja – rješava nadleţna sluţba nosioca osiguranja

- prije rješavanja o pravu potrebno je utvrditi da li je osigurani rizik nastupio kao posljedica: a) invalidnosti

b) potpune nesposobnosti za privređivanje - u postupku učestvuje stručni organ koji daje svoja mišljenja i nalaze - u FBiH to je stručni organ Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje

Drugostepeni postupak - protiv prvostepenih rješenja moţe se podnijeti ţalba drugostepenom organu

- načelo drugostepenosti – devolutivnosti - ţalba ima i suspenzivno dejstvo Izvršnost, konačnost i pravosnažnost rješenja

iz penzijskog i invalidskog osiguranja - do ostvarivanja prava moţe doći samo na osnovu konačnog rješenja - izvršenje su duţni obezbijediti:

a) preduzeća i druga pravna lica – poslodavac b) nosilac osiguranja - u postupku za ostvarivanje prava osigurava se:

a) zaštita prava osiguranika b) sudska zaštita – mogućnost pokretanja upravnog spora protiv konačnih rješenja

- pravosnaţno rješenje je ono protiv kojeg se ne moţe izjaviti ţalba niti pokrenuti upravni spor - pravomoćna rješenja mogu se mijenjati samo u slučajevima Zakonom određenim –

vanredna pravna sredstva - Zakonom o penzijskom i invalidskom osiguranju predviđena je mogućnost izmjene pravosnaţnog rješenja novim rješenjem ako je pravosnaţnim rješenjem povrijeđen zakon na štetu korisnika prava

- ova izmjena nije detaljno uređena Ostvarivanje i prestanak prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja

- osiguranik ostvaruje svoje pravo kod poslodavca - osiguranik ostvaruje kod poslodavca kod kojeg je radio u vrijeme nastanka invalidnosti, slijedeća prava:

1. pravo na prekvalifikaciju 2. pravo na raspoređivanje na druga odgovarajuća mjesta 3. pravo na naknadu plate

- penzija se isplaćuje od dana ispunjenja propisanih uslova za sticanje prava na penziju, ako je zahtjev za ostvarivanje ovog prava podnijet u roku 6 mjeseci od dana ispunjavanja uslova

- penzija se isplaćuje i stranom drţavljaninu ako sa odnosnom drţavom postoji međunarodni ugovor

Page 38: Socijalno Pravo Skripta (2)

WWW.BH-PRAVNICI.COM

38 WWW.BH-PRAVNICI.COM

- našem drţavljaninu u inostranstvu penzija se isplaćuje ako takva obaveza postoji

prema međunarodnom ugovoru - prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja prestaju:

- smrću korisnika prava - ako se naknadno utvrdi da nisu ispunjeni uslovi za sticanje tih prava - ako udovica mlađa od 45 godina, udovac mlađi 0d 60 godina stupe u novi

brak - uspostava prava na raniju porodičnu penziju moţe se desiti ako udovica, udovac po novom bračnom drugu ne steknu pravo na porodičnu penziju, ako:

a) danom prestanka novog braka ima još djece iz prvog braka koja imaju

pravo na porodičnu penziju b) su sipunjeni uslovi pod kojima udovica sa obzirom na godine ţivota ima pravo na penziju

- osiguranik sa promijenjenom radnom sposobnošću koji je stekao pravo na odgovarajuće zaposlenje gubi pravo na novčanu naknadu ako bez opravdanog razloga: a) ne stupi na prekvalifikaciju

b) odbije da radi na odgovarajućem mjestu - ako osiguranik ispuni uslove za sticanje prava na dvije ili više penzija, moţe koristiti samo jednu, prema vlastitom izboru

Shodne primjene pravila Zakona o upravnom postupku na postupkak prestanka prava iz ovog osiguranja

- postupka prestanka prava iz ovog osiguranja pokreće se po sluţbenoj duţnosti - u pitanju je primjena sluţbene–oficijelne, a ne stranačke–privatne maksime