Primer ESO.docx - Institut Gabriel Ferrater i Soler ??Web viewGeneralitat de Catalunya. Departament d'Ensenyament. Institut Gabriel Ferrater i Soler. Departament. de . LLengua. catalana. i. Literatura . Exercicis. i . temari

  • Published on
    27-Mar-2018

  • View
    216

  • Download
    3

Embed Size (px)

Transcript

Primer ESO.docx

Generalitat de Catalunya

Departament d'Ensenyament

Institut Gabriel Ferrater i Soler

Departament de LLengua catalana

i Literatura

Exercicis i temari per a la recuperaci

de primer curs dESO

La prova de recuperaci es realitzar el 4 o 5 de Setembre de 2013.

Els alumnes entregaran amb lexamen o prova escrita el quadern dexercicis segent:

QUADERN DESTIU 1R ESO

Llengua catalana

Ignasi Llompart

Editorial Barcanova

ISBN 978-84-489-2582-6

la prova escrita suposar el 70% de la nota i el quadern dactivitats el 30%restant de la qualificaci ; en ambds casos sha dobtenir una qualificaci no inferior a quatre.

La prova correspon als continguts del currculum per assolir els objectius segents:

- Lordre alfabtic.

- Recerca de paraules al diccionari.

- Anlisi simple doracions.

- Aplicaci de normes ortogrfiques.

- Conjugaci verbal.

- Els dgrafs.

- Les categories lxiques o gramaticals.

- La vocal neutra.

- Inters per conixer la llengua com a sistema.

- Aplicaci de les regles morfolgiques i ortogrfiques relacionades amb el canvi de gnere i de nombre.

- Distinci de paraules pel gnere.

- Correcci de textos informatius i instructius orals i escrits.

- El nom: gnere i nombre.

- Ortografia de la o i la u tones.

- El text informatiu: els avisos.

- Comprensi de les normes establertes en les comunicacions formals.

- Atenci a la claredat, la cohesi i la coherncia dels textos informatius i instructius.

- Reconeixement i comprensi dels elements que formen les paraules.

- Les famlies de paraules.

- Els morfemes lxics, derivatius i flexius.

- Les paraules compostes.

- Reconeixement de ladjectiu: concordana, gnere i nombre, formes invariables.

- Aplicaci de regles morfolgiques i ortogrfiques relacionades amb ladjectiu.

- Separaci de les sllabes de les paraules i a final de ratlla.

- Comprensi i assimilaci de les normes descriptura.

- Reconeixement de larticle: definit, personal i neutre.

- Lapostrofaci i la contracci.

- Identificaci dels diftongs i de la sllaba tnica.

- Anlisi i comentari dun text.

- El text instructiu: els consells.

- Inters per assimilar les normes morfolgiques i ortogrfiques.

- Adequaci a les normes convencionals en les comunicacions formals.

- Utilitzaci dtims grecs per crear termes despecialitats cientfiques.

- Reconeixement de paraules derivades: sufixos i prefixos.

- s dels demostratius, possessius, interrogatius i exclamatius.

- Els emmudiments voclics i lapostrofaci dels pronoms febles.

- Escriptura i s dels numerals.

- Identificaci i s dels quantitatius i els indefinits.

- Discriminaci de la sllaba tnica duna paraula.

- Accentuaci de paraules: accent obert i accent tancat.

- Anlisi i correcci de textos expositius.

- La carta.

- La conferncia.

- Adquisici de lhbit de lescriptura dacord amb les normes convencionals.

- Reconeixement i comprensi del sentit de les paraules.

- Anlisi de les formes del verb.

- s de laccent diacrtic.

- Paraules amb ms dun sentit: sentit propi i sentit figurat.

- Temps simples i temps compostos de la conjugaci verbal.

- Inters per adquirir i utilitzar les formes gramaticals correctes.

- Entonaci de les oracions.

- Anlisi dels constituents de loraci.

- Observaci de la concordana gramatical.

- s de la diresi.

- El text descriptiu.

- Apreciaci del valor de la coherncia i la cohesi dels textos.

- Com es defineix una paraula: la paraula equivalent i la descripci.

- s de sinnims i antnims.

- Reconeixement i s dhipernims i hipnims.

- Reconeixement de les modalitats de loraci.

- s de les majscules.

- s del punt, linterrogant, ladmiraci i els punts suspensius.

- Inters per ampliar i precisar el vocabulari.

- Valoraci de lentonaci i la puntuaci per tal daconseguir una

CRITERIS DAVALUACI

- Coneixement dels gneres literaris en general i de la narrativa en particular.

- Domini de lordre alfabtic.

- Discriminaci de les categories lxiques.

- Segmentaci del sintagma nominal.

- Ortografia de les vocals a i e, o i u.

- Coneixement dels elements bsics del gnere potic.

- Domini de la morfologia del nom i de ladjectiu.

- Domini del gnere arbitrari del nom.

- Creaci de textos del tipus avs i consell.

- Coneixement dels elements del gnere teatral.

- Separaci dels morfemes duna paraula.

- Localitzaci dadjectius en una frase.

- Separaci de les sllabes duna paraula.

- Domini del concepte de diftong.

- Coneixement i s del concepte de famlia de paraules.

- Discriminaci de les llenges dEuropa.

- Domini de lapostrofaci i la contracci de larticle.

- Reconeixement de larticle neutre.

- Localitzaci de la sllaba tnica duna paraula.

- Classificaci de les paraules segons la seva sllaba tnica.

- Coneixement del nom i lorigen de les llenges romniques.

- Formaci pautada de paraules derivades.

- Identificaci i utilitzaci correcta de diversos tipus de determinants.

- Domini de lapostrofaci de la preposici de i dels pronoms.

- Coneixement dels elements propis de la can popular.

- Ortografia dels numerals.

- Accentuaci grfica, segons normativa, de les paraules.

- Redacci duna carta personal.

- Discriminaci de les caracterstiques de les llegendes i les rondalles.

- Comprensi del sentit figurat de les paraules.

- Anlisi morfolgica de formes verbals.

- Conjugaci dels verbs regulars, dins de context o sense context.

- s adequat de laccent diacrtic.

- Coneixement de la divisi dialectal de la llengua catalana.

- Segmentaci dels elements duna oraci simple.

- Localitzaci del subjecte, ellptic o no, duna oraci simple.

- s adequat de laccent grfic i la diresi.

- Redacci duna descripci.

- Coneixement dels elements que configuren una novella.

- Cerca de lhipernim duna paraula.

- Redacci de definicions de paraules.

- Classificaci doracions segons la seva modalitat.

- Transformaci de la modalitat duna oraci.

- Puntuaci de frases i textos breus.