Click here to load reader

PRIMER TRIMESTRE 2019 - Transparència · 2019-06-13 · BARCELONA DEL PRIMER TRIMESTRE DE 2019. Les adjudicacions del primer trimestre de 2019 són les efectuades al llarg d’aquest

 • View
  0

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of PRIMER TRIMESTRE 2019 - Transparència · 2019-06-13 · BARCELONA DEL PRIMER TRIMESTRE DE 2019....

 • 1

  IIInnnfffooorrrmmmeee dddeee lll’’’aaaccctttiiivvviiitttaaattt cccooonnntttrrraaaccctttuuuaaalll dddeee lllaaa

  DDDiiipppuuutttaaaccciiióóó dddeee BBBaaarrrccceeelllooonnnaaa

  PPPRRRIIIMMMEEERRR TTTRRRIIIMMMEEESSSTTTRRREEE

  222000111999

  ________________

  Àrea de Presidència

  Servei de Contractació

 • 2

  ÍNDEX INTRODUCCIÓ 3 1.1. ADJUDICACIONS DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA 5 1.2. ADJUDICACIONS PER ÀREES I SERVEIS PROMOTORS 7 1.3. ADJUDICACIONS PER TIPUS DE CONTRACTE 20 1.4. ADJUDICACIONS PER TIPUS DE PROCEDIMENT 25 1.5. ESTALVI ECONÒMIC 29 1.6. CONCURRÈNCIA D’EMPRESES I SEU SOCIAL 35 1.7. ADJUDICACIONS AMB RESERVA SOCIAL 38 1.8. ADJUDICACIONS AMB CLÀUSULES AMBIENTALS I SOCIALS 39 1.9. CONCLUSIONS PRINCIPALS 41 Annexos:

  • Llistat d’adjudicacions amb clàusules ambientals • Llistat d’adjudicacions amb clàusules socials

 • 3

  INTRODUCCIÓ En compliment de les lleis 19/2013 de 9 de desembre i 19/2014 de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i de bon govern, la publicació de l’informe del primer trimestre de 2019 de l’activitat contractual de la Diputació de Barcelona en el seu Portal de Transparència, dona continuïtat a la voluntat d’avançar cap a una administració més transparent i propera a la ciutadania amb l’objectiu de desenvolupar una política de transparència i respecte a la lliure concurrència i a la igualtat d’oportunitats en la contractació pública, així com també pretén obtenir una visió dinàmica de l’evolució temporal de l’activitat contractual de la Diputació de Barcelona. El present informe es realitza en compliment d’aquesta funció de seguiment de la contractació pública i comprèn l’activitat contractual de la Diputació de Barcelona, constituïda per les adjudicacions realitzades al llarg del primer trimestre de 2019. Els indicadors són obtinguts, amb periodicitat trimestral, de la informació contractual incorporada a l’e-SEC (aplicació de Seguiment d’Expedients de Contractació) pel Servei de Contractació, pel Gabinet de Premsa i Comunicació, per la Subdirecció d’Edificació i per l’Àrea de Territori i Sostenibilitat. Aquest informe, doncs, no inclou els expedients dels Organismes Autònoms, els Consorcis i altres Ens participats. Tot i que el Servei de Contractació, des del 2015, tramita els expedients adjudicats per Procediment Obert de l’Organisme de Gestió Tributaria responent al seu encàrrec i es publiquen en el portal de transparència de la Diputació de Barcelona, aquests expedients no es tenen en compte en l’informe d’activitat contractual que es circumscriu al que estrictament és la Diputació de Barcelona. L’informe s’inicia amb un apartat d’explicació dels criteris per a l’obtenció de les dades objecte d’estudi i, a continuació, analitza, des de diferents punts de vista, l’activitat contractual d’aquest període.

 • 4

  Criteris per a l’extracció de les dades utilitzades. Aquest informe s’ha elaborat a partir de les dades obtingudes de l’e-SEC, l’aplicació de Seguiment d’Expedients de Contractació, on el Servei de Contractació, el Gabinet de Premsa i Comunicació, la Subdirecció d’Edificació i l’Àrea de Territori i Sostenibilitat introdueixen i actualitzen tota la informació de la contractació que gestionen en totes les seves fases d’aprovació, licitació, adjudicació i execució i extinció, a excepció de la contractació menor. Les dades de la contractació menor han estat proporcionades per la Intervenció. El criteri escollit per delimitar la contractació d’aquest període ha estat la data d’adjudicació. És a dir, que la contractació del primer trimestre de 2019 recull tots els expedients que han estat adjudicats durant aquest període. No s’han tingut en compte les pròrrogues de contractes, les modificacions de contractes ni les anualitats dels contractes plurianuals adjudicats en anys anteriors a càrrec del pressupost 2019. Finalment, i per a la correcta interpretació de les dades contingudes en aquest informe, cal tenir en compte les següents consideracions:

  1. L’informe només incorpora els contractes que suposen despeses.

  2. Es considera que els imports d’adjudicació dels acords marc amb pluralitat

  d’empreses, en estar expressats en preus unitaris, han de ser els imports de licitació, com a expressió màxima a que està subjecte la seva adjudicació.

  3. Tots els imports es presenten en aquest informe sense IVA i són

  expressats en euros.

  4. Quan la contractació es divideix en lots, cada lot és considerat com una adjudicació/contracte independent pel fet que pot recaure en diferents licitadors.

 • 5

  ADJUDICACIONS DE CONTRACTES DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA DEL PRIMER TRIMESTRE DE 2019. Les adjudicacions del primer trimestre de 2019 són les efectuades al llarg d’aquest període, tot i que alguns expedients van ser aprovats en exercicis anteriors. Tal i com s’ha comentat abans, l’activitat contractual que aquí es presenta és la que promouen els Serveis de la Diputació de Barcelona que depenen de la Mesa de Contractació de l’Àrea de Presidència i la contractació que es gestiona per part de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, llevat dels contractes menors. No està inclosa l’activitat contractual gestionada pels Organismes Autònoms, Consorcis i Altres Ens. En les taules següents es presenta l’activitat contractual que es concreta, en aquest primer trimestre, en un total de 80 contractes adjudicats per un import global de 10.006.471 €. 1.1. ADJUDICACIONS PER MESES DE CONTRACTACIÓ

  MESES DE CONTRACTACIÓ NOMBREServei de Contractació 26Subdirecció d'Edificació 3Gabinet de Premsa i Comunicació 8MESA DE CONTRACTACIÓ DE L'AREA DE LA PRESIDÈNCIA 37Gerència de Serveis d'Habitatge, Urb. I Act.Gerència de Serveis de Medi Ambient 4Gerència de Serveis d'Espais Naturals 7Gerència de Serveis d'Equipaments, Inf.Urbanes i Patrimoni Arquitectònic 4Gerència de Serveis d'Infraestructures Viàries i Mobilitat 28MESA DE CONTRACTACIÓ DE L'ÀREA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT 43TOTAL NOMBRE D'ADJUDICACIONS. PRIMER TRIMESTRE 2019 80

  IMPORT DE LES ADJUDICACIONS TRAMITADES PER PROCEDIMENT NEGOCIAT I OBERTMESES DE CONTRACTACIÓ IMPORTServei de Contractació 1.303.324 € Subdirecció d'Edificació 2.380.657 € Gabinet de Premsa i Comunicació 426.219 € MESA DE CONTRACTACIÓ DE L'AREA DE LA PRESIDÈNCIA 4.110.200 € Gerència de Serveis d'Habitatge, Urb. I Act.Gerència de Serveis de Medi Ambient 144.350 € Gerència de Serveis d'Espais Naturals 418.930 € Gerència de Serveis d'Equipaments, Inf.Urbanes i Patrimoni Arquitectònic 52.126 € Gerència de Serveis d'Infraestructures Viàries i Mobilitat 5.280.865 € MESA DE CONTRACTACIÓ DE L'ÀREA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT 5.896.271 € TOTAL IMPORT ADJUDICAT. PRIMER TRIMESTRE 2019 10.006.471 € No inclou la contractació menor

 • 6

  Del nombre total de contractes adjudicats al llarg del primer trimestre de 2019, el 46% han estat gestionats en la Mesa de contractació de l’Àrea de Presidència i el 54% en la Mesa de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat.

  Pel que fa als imports totals adjudicats, els percentatges de distribució entre la Mesa de Contractació de l’Àrea de Presidència i la Mesa de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat han estat el 41% i el 59% respectivament.

  Comparant amb el mateix període de 2018 observem que el nombre d’adjudicacions ha augmentat en un 82% mentre que l’import adjudicat ha estat inferior, en un 38%, en el primer trimestre de 2019.

  COMPARATIVA 2018-2019 1T 2018 1T 2019 VAR

  NOMBRE D'ADJUDICACIONS 44 80 81,8%

  IMPORT ADJUDICAT 16.206.514 € 10.006.471 € -38,3%

 • 7

  1.2. ADJUDICACIONS PER ÀREES I SERVEIS PROMOTORS En la taula següent es presenten les adjudicacions realitzades pels diferents Serveis Promotors agrupats per les Àrees en que s’organitza la Diputació de Barcelona.

  • sense contractació menor: ADJUDICACIONS PRIMER TRIMESTRE 2019. PER ÀREES I SERVEIS PROMOTORS

  SERVEI PROMOTOR IMPORT ADJUDICAT % % NUM. % %

  (s/ Àrea) (s/ Total) (s/ Àrea) (s/ Total)

  Dir. Serveis Suport Coordinació General 91.000,00 2,53% 0,91% 1 4,35% 1,25%

  Dir.Serveis Tecnologies i Sist.Corporatius 488.416,95 13,59% 4,88% 7 30,43% 8,75%

  Gabinet de Premsa i Comunicació 426.219,01 11,86% 4,26% 8 34,78% 10,00%

  Gabinet de Prevenció i Seguretat 97.108,00 2,70% 0,97% 1 4,35% 1,25%

  Subdirecció Edificació 2.380.656,89 66,23% 23,79% 3 13,04% 3,75%

  Subdirecció Logística 110.986,00 3,09% 1,11% 3 13,04% 3,75%

  ÀREA DE PRESIDENCIA 3.594.386,85 100,00% 35,92% 23 100,00% 28,75%

  Gerència Serveis Resid. d'Estades Temporals i Respir 57.727,02 11,68% 0,58% 1 7,69% 1,25%

  Gerència Serveis de Salut Pública i Consum 381.235,00 77,14% 3,81% 11 84,62% 13,75%

  Gerència Serveis de Benestar Social 55.272,14 11,18% 0,55% 1 7,69% 1,25%

  ÀREA D'ATENCIÓ A LES PERSONES 494.234,16 100,00% 4,94% 13 100,00% 16,25%

  Gerència Serveis de Turisme 21.579,00 100,00% 0,22% 1 100,00% 1,25%

  ÀREA DE DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC LOCAL 21.579,00 100,00% 0,22% 1 100,00% 1,25%

  Gerència de Serveis de Medi Ambient 144.350,00 2,45% 1,44% 4 9,30% 5,00%

  Gerència de Serveis d'Espais Naturals 418.930,28 7,11% 4,19% 7 16,28% 8,75%

  Gerència Serveis Equ., Inf., U. I Patr.Arquitectònic 52.126,10 0,88% 0,52% 4 9,30% 5,00%

  Gerència de Serveis d'Infraestructures Viàries i Mobilitat 5.280.864,86 89,56% 52,77% 28 65,12% 35,00%

  ÀREA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT 5.896.271,24 100,00% 58,92% 43 100% 53,75%

  TOTAL 10.006.471,25 100,00% 80 100,00%

  Pel que fa al nombre d’adjudicacions: Del total de les 80 adjudicacions efectuades en el primer trimestre de 2019, l’Àrea de Presidència concentra el 29% del total, amb 23 adjudicacions. Dins d’aquesta Àrea, són la Direcció de Serveis de Tecnologies i Sistemes Corporatius i el Gabinet de Premsa i Comunicació els serveis promotors amb més activitat en aquest període, ja que conjuntament representen el 65% del total de l’activitat de l’Àrea. L’Àrea d’Atenció a les Persones ha promogut, des de les gerències de Serveis Residencials d’Estades Temporals i Respir, de Salut Pública i Consum i de Benestar Social, tretze adjudicacions, el que representa un 16% del nombre total de les adjudicacions del primer trimestre d’aquest any. És la gerència de Serveis de Salut Pública i Consum la que ha tingut més activitat contractual promovent 11 de les 13 adjudicacions realitzades en aquest període per part d’aquesta Àrea. L’Àrea de Desenvolupament Econòmic Local, ha promogut l’adjudicació d’una contractació per part de la gerència de Serveis de Turisme. Això suposa el 1% del nombre total d’adjudicacions d’aquest període.

 • 8

  L’Àrea de Territori i Sostenibilitat ha promogut 43 adjudicacions durant aquest període, el 54% del total. Ha estat la Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat la que ha tingut més activitat amb l’adjudicació de 28 contractes el que suposa el 65% del nombre total de contractes adjudicats dins d’aquesta àrea.

  Si comparem amb el primer trimestre de 2018 observem que en el mateix període d’enguany es produeixen increments en les Àrees de Presidència, Territori i Sostenibilitat i Atenció a les Persones. L’Àrea de Cultura, Educació i Esports en el aquest primer trimestre de 2019 no ha tingut activitat contractual i l’Àrea de Desenvolupament Econòmic Local que no experimenta cap variació. Destaquem els forts augments experimentats per l’Àrea de Territori i Sostenibilitat i per l’Àrea d’Atenció a les Persones tal i com queda reflectit en el següent quadre comparatiu: COMPARATIVA 1T 2018/1T 2019 VARIACIÓ

  1T 2018 1T 2019 2018/2019

  ÀREA DE PRESIDÈNCIA 21 23 10%

  ÀREA D'ATENCIÓ A LES PERSONES 5 13 160%

  ÀREA DE DESENVOLUPAMENT ECO.LOCAL 1 1 0%

  ÀREA DE CULTURA, EDUCACIÓ I ESPORTS 3 0 -100%

  ÀREA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT 14 43 207%

  TOTAL 44 80 82%

  NOMBRE D'ADJUDICACIONS

 • 9

  Si l’observació es fa atenent l’import adjudicat: L’Àrea de Presidència ha adjudicat el 36% de l’import total adjudicat al llarg del primer trimestre de 2019. Dins d’aquesta àrea, destaquem la Subdirecció d’Edificació, que ha adjudicat el 66% de l’import adjudicat per l’àrea. Els contractes més importants han estat la Redacció del projecte bàsic i d’execució, de la certificació d’eficiència energètica, del projecte d’activitats ambientals i posterior redacció d’obra de la Rehabilitació i adequació de l’edifici 12 de l’Escola Industrial i el Projecte executiu de l’equipament escenotècnic i audiovisual del Paranimf del Recinte de l’Escola Industrial. La Direcció de Serveis de Tecnologies i Sistemes Corporatius ha adjudicat el 14% de l’import total adjudicat en aquesta Àrea. Els contractes més importants han estat el de serveis d'administració i d'evolució de la plataforma urbana intel·ligent multi-entitat de la Diputació de Barcelona i el de l’adquisició de llicències i dispositius per a la virtualització de 400 llocs de treball de la Xarxa de Biblioteques Municipals de la Diputació de Barcelona. D’altra banda, el Gabinet de Premsa i Comunicació ha adjudicat el 12% de l’import total contractat per l’Àrea. La major part dels contractes corresponen a patrocinis publicitaris a diferents torneigs com ara el Torneig Internacional de Bàdminton, el trofeu Conde Godó o la Volta Ciclista a Catalunya. De la Subdirecció de Logística destaquem l’adjudicació de l’arrendament d'equips de geolocalització i manteniment amb accés a la plataforma de serveis associats per a la flota de vehicles de la Diputació de Barcelona. El Gabinet de Prevenció i Seguretat ha contractat el servei per a la vigilància, la protecció i el control d'accés de l'edifici SPOTT de la Diputació de Barcelona i la Direcció de Serveis de Suport a la Coordinació General ha adjudicat, en aquest període, el subministrament d'aparells en regim de lloguer de les audioguies per al Palau Güell i elaboració de continguts per a les diferents modalitats d’audioguies. L’Àrea d’Atenció a les Persones ha adjudicat el 5% del total de l’import adjudicat. Destaquem la contractació de la realització d’activitats educatives de promoció de la salut en els municipis de la demarcació de Barcelona, per part del Servei de Salut Pública i Consum. Des de la gerència dels serveis de Benestar Social, en aquest primer trimestre, s’ha promogut l’execució de la 1a fase del programa "Auditories i intervenció als habitatges en situació de pobresa energètica" dels municipis de les comarques de l'Alt Penedès, l'Anoia i El Garraf. La gerència de Serveis Residencials d’Estades Temporals i Respir ha promogut la contractació del servei de transport en autocar, respectuós amb el medi ambient, dels usuaris d’aquesta gerència. L’Àrea de Desenvolupament Econòmic i Local ha adjudicat el 0,2% de l’import total adjudicat. En aquest primer trimestre d’enguany s’ha adjudicat el projecte de desenvolupament d'un sistema informàtic per a la gestió de plans de prevenció d'incendis, promogut per la gerència de serveis de Turisme.

 • 10

  L’Àrea de Territori i Sostenibilitat ha adjudicat el 59% de l’import total. De la Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat, que és la que ha tingut més activitat contractual en aquest període, destaquem alguns dels contractes: la rotonda a la carretera BV-5024 amb el camí del Mig i arranjament de la travessera urbana fins a la Gran Via (Premià de Mar), les obres de millora de les condicions geomètriques, drenatge longitudinal i obres complementàries de la carretera BV-5106 (Argentona) i les obres del projecte constructiu de reurbanització de la travessera N-141b (Calaf), entre d’altres.

  Si comparem aquestes dades amb les obtingudes en el mateix període de 2018 observem que en el primer trimestre de 2019 s’experimenta una disminució global del 38% de l’import adjudicat respecte de 2018, tal i com es reflexa en el següent quadre: COMPARATIVA 1T 2018/1T 2019 VARIACIÓ

  1T 2018 1T 2019 2018/2019

  ÀREA DE PRESIDÈNCIA 12.496.368,30 € 3.594.386,85 € -71%

  ÀREA D'ATENCIÓ A LES PERSONES 726.542,25 € 494.234,16 € -32%

  ÀREA DE DESENVOLUPAMENT ECO.LOCAL 19.200,00 € 21.579,00 € 12%

  ÀREA DE CULTURA, EDUCACIÓ I ESPORTS 1.178.512,08 € 0,00 € -100%

  ÀREA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT 1.785.891,82 € 5.896.271,24 € 230%

  TOTAL 16.206.514,45 € 10.006.471,25 € -38%

  IMPORT ADJUDICAT

 • 11

  • amb contractació menor:

  ADJUDICACIONS 1 TRIMESTRE 2019. PER ÀREES I SERVEIS PROMOTORS

  SERVEI PROMOTOR % % % %

  P.NEG I P.OBERTCONTRACTACIÓ

  MENOR (*)TOTAL (s/ Àrea) (s/ Total)

  P.NEG. I

  P.OBERT

  CONT.

  MENOR

  (*)

  TOTAL (s/ Àrea) (s/ Total)

  Gabinet de Prevenció i Seguretat 97.108,00 € 50.325,71 € 147.433,71 € 2,48% 0,88% 1 25 26 1,37% 0,61%

  Subdirecció Edificació 2.380.656,89 € 722.708,71 € 3.103.365,60 € 52,15% 18,55% 3 720 723 38,17% 16,92%

  Subdirecció Logística 110.986,00 € 172.665,69 € 283.651,69 € 4,77% 1,70% 3 255 258 13,62% 6,04%

  Direcció Suport Coordinació General 91.000,00 € 26.339,37 € 117.339,37 € 1,97% 0,70% 1 34 35 1,85% 0,82%

  Gabinet de Premsa i Comunicació 426.219,01 € 325.222,30 € 751.441,31 € 12,63% 4,49% 8 219 227 11,99% 5,31%

  Dir.Serveis Tecnologies i Sist.Corporatius 488.416,95 € 636.129,64 € 1.124.546,59 € 18,90% 6,72% 7 154 161 8,50% 3,77%

  Direcció Serveis Recursos Humans 4.645,69 € 4.645,69 € 0,08% 0,03% 7 7 0,37% 0,16%

  Servei de Programació 113,87 € 113,87 € 0,00% 0,00% 1 1 0,05% 0,02%

  Oficina Patrimoni i Gestió Immobiliària 29.589,19 € 29.589,19 € 0,50% 0,18% 100 100 5,28% 2,34%

  Dir. Serveis de Formació 342.740,96 € 342.740,96 € 5,76% 2,05% 335 335 17,69% 7,84%

  Servei del BOP i altres pubicacions oficials 5.866,12 € 5.866,12 € 0,10% 0,04% 3 3 0,16% 0,07%

  Ger. Serveis Assistència Govern Local 19.218,87 € 19.218,87 € 0,32% 0,11% 5 5 0,26% 0,12%

  Intervenció General 8.143,22 € 8.143,22 € 0,14% 0,05% 2 2 0,11% 0,05%

  Secretaria General 12.662,07 € 12.662,07 € 0,21% 0,08% 11 11 0,58% 0,26%

  ÀREA DE PRESIDENCIA 3.594.386,85 € 2.356.371,41 € 5.950.758,26 € 100,00% 35,57% 23 1.871 1.894 100,00% 44,32%

  Ârea d'Atenció a les Persones 8.671,25 € 8.671,25 € 0,89% 0,05% 1 1 0,13% 0,02%

  Gerència Serveis Resid. D'Estades Temporals i Respir 57.727,02 € 219.367,19 € 277.094,21 € 28,59% 1,66% 1 508 509 68,41% 11,91%

  Gerència Serveis de Salut Pública i Consum 381.235,00 € 83.213,40 € 464.448,40 € 47,92% 2,78% 11 22 33 4,44% 0,77%

  Gerència Serveis de Benestar Social 55.272,14 € 113.724,99 € 168.997,13 € 17,44% 1,01% 1 60 61 8,20% 1,43%

  Gerència Serveis d'Igualtat i Ciutadania 39.534,71 € 39.534,71 € 4,08% 0,24% 135 135 18,15% 3,16%

  Direcció Relacions Internacionals 10.392,45 € 10.392,45 € 1,07% 0,06% 5 5 0,67% 0,12%

  ÀREA D'ATENCIÓ A LES PERSONES 494.234,16 € 474.903,99 € 969.138,15 € 100,00% 5,79% 13 731 744 100,00% 17,41%

  Gerència Serveis de Turisme 21.579,00 € 161.861,15 € 183.440,15 € 80,45% 1,10% 1 44 45 70,31% 1,05%

  Gerència Serveis Promoció Econòmica i Ocupació 13.903,47 € 13.903,47 € 6,10% 0,08% 12 12 18,75% 0,28%

  Gerència Serveis de Comerç 30.663,25 € 30.663,25 € 13,45% 0,18% 7 7 10,94% 0,16%

  ÀREA DE DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC LOCAL 21.579,00 € 206.427,87 € 228.006,87 € 100,00% 1,36% 1 63 64 100,00% 1,50%

  Àrea de Cultura, Educació i Esports 237,89 € 237,89 € 0,01% 0,00% 2 2 0,35% 0,05%

  Gerència Serveis de Biblioteques 1.200.503,94 € 1.200.503,94 € 66,84% 7,18% 327 327 56,77% 7,65%

  Gerència Serveis de Cultura 209.164,55 € 209.164,55 € 11,65% 1,25% 102 102 17,71% 2,39%

  Gerència Serveis d'Educació 345.268,56 € 345.268,56 € 19,22% 2,06% 121 121 21,01% 2,83%

  Gerència Serveis d'Esports 40.797,31 € 40.797,31 € 2,27% 0,24% 24 24 4,17% 0,56%

  ÀREA DE CULTURA, EDUCACIÓ I ESPORTS 0,00 € 1.795.972,25 € 1.795.972,25 € 100,00% 10,74% 0 576 576 100% 13,48%

  Àrea de Territori i Sostenibilitat 47.827,27 € 47.827,27 € 0,61% 0,29% 42 42 4,22% 0,98%

  Gerència de Serveis d'Espais Naturals 418.930,28 € 493.799,75 € 912.730,03 € 11,72% 5,46% 7 497 504 50,65% 11,79%

  Gerència de Serveis de Medi Ambient 144.350,00 € 279.046,88 € 423.396,88 € 5,44% 2,53% 4 130 134 13,47% 3,14%

  Gerència Serveis Equ., Inf., U. I Patr.Arquitectònic 52.126,10 € 164.133,55 € 216.259,65 € 2,78% 1,29% 4 33 37 3,72% 0,87%

  Gerència de Serveis d'Infraestructures Viàries i Mobilitat 5.280.864,86 € 891.011,86 € 6.171.876,72 € 79,27% 36,89% 28 241 269 27,04% 6,30%

  Gerència Habitatge, Urbanisme i Activitats 13.690,60 € 13.690,60 € 0,18% 0,08% 9 9 0,90% 0,21%

  ÀREA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT 5.896.271,24 € 1.889.509,91 € 7.785.781,15 € 100,00% 46,54% 43 952 995 100% 23,29%

  TOTAL 10.006.471,25 € 6.723.185,43 € 16.729.656,68 € 100,00% 80 4.193 4.273 100,00%

  IMPORT ADJUDICAT NOMBRE D'ADJUDICACIONS

  Pel que fa al nombre d’adjudicacions, l’Àrea de Presidència ha adjudicat 1.894 contractes, el 44% del nombre total adjudicat en el primer trimestre de 2019. La Direcció de Serveis de Logística i Edificació, amb 981 contractes adjudicats, representa el 52% del total de contractes adjudicats per aquesta Àrea. També són remarcables la Direcció de Serveis de Formació i el Gabinet de Premsa i Comunicació, que suposen el 18% i el 12% del nombre total d’adjudicacions de l’Àrea, respectivament. El nombre d’adjudicacions de l’Àrea d’Atenció a les Persones, 744 al llarg d’aquest període, representa el 17% respecte del nombre total. És la Gerència de Serveis Residencials d’Estades Temporals i Respir la que ha adjudicat el 68% del nombre total de contractes de l’Àrea. L’Àrea de Desenvolupament Econòmic Local, amb 64 adjudicacions representen el 2% del nombre total d’adjudicacions en el primer trimestre de 2019. D’aquestes 64 contractacions el 70% ha estat promogut des de la Gerència de Serveis de Turisme.

 • 12

  Pel que fa a l’Àrea de Cultura, Educació i Esports, el nombre d’adjudicacions realitzades en aquest trimestre ha estat de 576 el que representa el 14% del nombre total de les adjudicacions. Dins de les adjudicacions d’aquesta àrea, el 57% ha estat promogut des de la Gerència de Serveis de Biblioteques. El nombre d’adjudicacions promogut des de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat ha estat de 995, el 23% del nombre total. És la Gerència de Serveis d’Espais Naturals la que ha adjudicat el 51% del nombre total d’adjudicacions de l’Àrea i la gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat, el 27%.

  Si atenem a l’import adjudicat: L’Àrea de Presidència ha adjudicat el 36% de l’import total adjudicat en el primer trimestre de 2019. La contractació menor ha suposat el 40% de l’import total adjudicat per l’Àrea de Presidència mentre que el 60% ha estat adjudicat per procediments oberts o negociats. Dins d’aquesta Àrea, destaquem la Subdirecció d’Edificació que ha adjudicat el 52% de l’import adjudicat per l’Àrea. El gabinet de Premsa i Comunicació i la Direcció de Serveis de Tecnologies i Sistemes Corporatius han adjudicat el 13% i el 19%, respectivament. L’import adjudicat per l’Àrea d’Atenció a les Persones al llarg d’aquest primer trimestre d’enguany ha representat el 6% del total adjudicat. De l’import adjudicat per l’Àrea, la contractació menor ha suposat el 49%.

 • 13

  De l’import total adjudicat per aquesta Àrea, el 48% correspon a la Gerència de Serveis de Salut Pública i Consum, el 29% a la Gerència de Serveis Residencials d’Estades Temporals i Respir, el 17% a la de Benestar Social i el 4% a la de Serveis d’Igualtat i Ciutadania. L’Àrea de Desenvolupament Econòmic Local ha adjudicat el 1,4% de l’import total adjudicat en aquest període. La contractació menor ha suposat el 90,5% de l’import adjudicat per aquesta Àrea. De l’import total adjudicat per aquesta Àrea, el 80,5% correspon a la Gerència de Serveis de Turisme. L’Àrea de Cultura, Educació i Esports ha adjudicat l’11% del import total adjudicat. De l’import adjudicat per aquesta Àrea, la contractació menor ha suposat el 100%. El 67% de l’import total adjudicat per aquesta Àrea correspon a les adjudicacions promogudes des de la Gerència de Serveis de Biblioteques. En la Gerència de Educació la contractació ha suposat el 19%, i el 12% correspon a la Gerència dels Serveis de Cultura. L’Àrea de Territori i Sostenibilitat ha adjudicat el 46,5% de l’import total. La contractació menor ha suposat el 24% del total adjudicat per aquesta Àrea. De l’import total adjudicat per aquesta Àrea, el 79% ha estat promogut des de la Gerència d’Infraestructures Viàries i Mobilitat essent el percentatge de contractació menor el 14% del total adjudicat. En la resta de gerències, el percentatge de contractació menor ha estat superior al 50%.

 • 14

  ADJUDICACIONS PER ÀREES. PRIMER TRIMESTRE 2019

  ÀREES PROMOTORES % %

  P.NEG I P.OBERTCONTRACTACIO

  MENOR (*)TOTAL (s/ Total)

  P.NEG. I

  P.OBERT

  CONT. MENOR

  TOTAL (s/ Total)

  ÀREA DE PRESIDENCIA 3.594.386,85 € 2.356.371,41 € 5.950.758,26 € 35,57% 23 1.871 1.894 44,32%

  ÀREA D'ATENCIÓ A LES PERSONES 494.234,16 € 474.903,99 € 969.138,15 € 5,79% 13 731 744 17,41%

  ÀREA DE DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC LOCAL 21.579,00 € 206.427,87 € 228.006,87 € 1,36% 1 63 64 1,50%

  ÀREA DE CULTURA, EDUCACIÓ I ESPORTS 0,00 € 1.795.972,25 € 1.795.972,25 € 10,74% 0 576 576 13,48%

  ÀREA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT 5.896.271,24 € 1.889.509,91 € 7.785.781,15 € 46,54% 43 952 995 23,29%

  TOTAL 10.006.471,25 € 6.723.185,43 € 16.729.656,68 € 100,00% 80 4.193 4.273 100,00%

  IMPORT ADJUDICAT NOMBRE D'ADJUDICACIONS

 • 15

  ÀREA DE PRESIDÈNCIA:

  Coordinació General: Gabinet de Prevenció i Seguretat, Direcció de Serveis d’Edificació i Logística i Direcció de Suport a la Coordinació General. Gabinet de la Presidència: Gabinet de Premsa i Comunicació. Coordinació d’Hisenda, RRHH, Processos i Societat de la Informació: Direcció de Tecnologies i Sistemes Corporatius, Servei de Programació, Direcció de Recursos Humans i Oficina de Patrimoni i Gestió Immobiliària. Gerència: Direcció de Serveis de Formació i Servei del BOP i altres publicacions oficials. Coordinació de Concertació i Assistència: Gerència de Serveis d’Assistència al Govern Local. Intervenció General Secretaria General

 • 16

  ÀREA D’ATENCIÓ A LES PERSONES:

 • 17

  ÀREA DE DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC LOCAL:

 • 18

  ÀREA DE CULTURA, EDUCACIÓ I ESPORTS:

 • 19

  ÀREA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT:

 • 20

  1.3. ADJUDICACIONS PER TIPUS DE CONTRACTE . sense contractació menor:

  ADJUDICACIONS PRIMER TRIMESTRE 2019. PER TIPUS DE CONTRACTE

  TIPUS DE CONTRACTACIÓ IMPORT ADJUDICAT % NÚM.ADJUDICACIONS %

  Altres: Patrimonials, Privats i Gestio de SP 21.579,00 € 0,22% 1 1,25%

  Serveis 3.455.692,53 € 34,53% 58 72,50%

  Subministraments 716.052,94 € 7,16% 7 8,75%

  Obres 5.813.146,78 € 58,09% 14 17,50%

  TOTAL 10.006.471,25 € 100,00% 80 100,00%

 • 21

  Pel que fa al tipus de contractació, l’anàlisi de la taula anterior ens permet apreciar com el 72,5% de les adjudicacions del primer trimestre de 2019 (un total de 80 adjudicacions) correspon als contractes de serveis els quals suposen 58 adjudicacions i representen el 34,5% de l’import total adjudicat. Els contractes d’obres amb 14 adjudicacions (el 17,5% del nombre total de contractes adjudicats) representen el 58% de l’import total adjudicat, i els contractes de subministraments amb 7 adjudicacions (el 9% del nombre total) representen el 7% de l’import total. Per últim, s’ha adjudicat un contracte patrimonial que representa l’1,25% del nombre total i que representa el 0,22% de l’import total adjudicat. Comparant amb el primer trimestre de 2018, destaquem que en el 2019 han augmentat el nombre de contractes de serveis i d’obres, mentre que han disminuït els contractes de subministrament. Pel que fa als imports adjudicats, en el primer trimestre de 2019, l’import adjudicat dels contractes d’obres augmenta en un 154% mentre que els imports adjudicats dels contractes de serveis i de subministrament han disminuït respecte de 2018.

  TIPUS DE CONTRACTACIÓ 1 TRIM 2018 1TRIM 2019 VARIACIÓPrivats 1 1 0%

  Serveis 21 58 176%

  Subministraments 14 7 -50%

  Obres 8 14 75%

  TOTAL 44 80 82%

  TIPUS DE CONTRACTACIÓ 1 TRIM 2018 1TRIM 2019 VARIACIÓPrivats 19.200,00 € 21.579,00 € 12%

  Serveis 8.688.100,17 € 3.455.692,53 € -60%

  Subministraments 5.214.268,16 € 716.052,94 € -86%

  Obres 2.284.946,11 € 5.813.146,78 € 154%

  TOTAL 16.206.514,44 € 10.006.471,25 € -38%

  IMPORTS ADJUDICATS

  NOMBRE D'ADJUDICACIONS

  Ç

 • 22

  . amb contractació menor:

  TIPUS DE CONTRACTACIÓ PROC. NEG I OBERTSCONTRACTACIÓ

  MENORTOTAL %

  Privats 21.579,00 € 1.317.198,30 € 1.338.777,30 € 8,00%

  Serveis 3.455.692,53 € 3.978.440,73 € 7.434.133,26 € 44,44%

  Subministraments 716.052,94 € 754.797,17 € 1.470.850,11 € 8,79%

  Obres 5.813.146,78 € 672.749,23 € 6.485.896,01 € 38,77%

  TOTAL 10.006.471,25 € 6.723.185,43 € 16.729.656,68 € 100,00%

  (els contractes privats inclouen les subscripcions)

  IMPORT ADJUDICAT

 • 23

  TIPUS DE CONTRACTACIÓ PROC. NEG I OBERTSCONTRACTACIÓ

  MENORTOTAL %

  Privats 1 254 255 5,97%

  Serveis 58 2.000 2.058 48,16%

  Subministraments 7 1.872 1.879 43,97%

  Obres 14 67 81 1,90%

  TOTAL 80 4.193 4.273 100,00%

  NOMBRE D'ADJUDICACIONS

  L’anàlisi de les taules anteriors ens permet apreciar com el 48% del nombre total d’adjudicacions del primer trimestre de 2019 correspon a la contractació de serveis, la qual suposa 2.058 adjudicacions i representa el 44% de l’import total adjudicat. En aquest període s´han adjudicat 255 contractes privats que corresponen, fonamentalment, a subscripcions i que suposen el 6% del nombre total d’adjudicacions. L’import adjudicat en aquests contractes privats representa el 8% de l’import total adjudicat al llarg del primer trimestre d’enguany. Tots aquests contractes privats de subscripcions són contractes menors. De subministrament s’han realitzat 1.879 adjudicacions, el 44% del nombre total, el que suposa el 9% de l’import total adjudicat. Pel que fa als contractes d’obres, s’han adjudicat 81 contractes d’obra, un 2% sobre el total i que representen el 39% de l’import total adjudicat.

 • 24

  Atenent als imports adjudicats, la contractació menor suposa el 40% del total de l’import adjudicat en el primer trimestre de 2019. Aquesta contractació menor obté el seu percentatge més alt en els contractes privats, amb un 98%. En els contractes de serveis la proporció de contractació menor es situa en el 54% i en els de subministraments en el 51%. Els contractes d’obra són els que presenten el percentatge més baix de contractació menor, el10%.

  TIPUS DE CONTRACTACIÓ PROC. NEG I OBERTSCONTRACTACIÓ

  MENORTOTAL % de C.M.

  Privat 21.579,00 € 1.317.198,30 € 1.338.777,30 € 98,39%

  Serveis 3.455.692,53 € 3.978.440,73 € 7.434.133,26 € 53,52%

  Subministraments 716.052,94 € 754.797,17 € 1.470.850,11 € 51,32%

  Obres 5.813.146,78 € 672.749,23 € 6.485.896,01 € 10,37%

  TOTAL 10.006.471,25 € 6.723.185,43 € 16.729.656,68 € 40,19%

  IMPORT ADJUDICAT

  Comparant amb el primer trimestre de 2018, el nombre de contractes menors adjudicats en el mateix període de 2019 ha experimentat un augment del 23%. Pel que fa a l’import adjudicat, en el 2019 ha disminuït en un 10%.

  CONTRACTACIÓ MENOR 1TRIM 2018 1TRIM 2019 VARIACIÓ

  NOMBRE ADJUDICACIONS 3.399 4.193 23%

  IMPORT ADJUDICAT 7.429.641,46 € 6.723.185,43 € -10%

  Tenint en compte la tipologia dels contractes:

  CONTRACTACIÓ MENOR 1 TRIM 2018 1TRIM 2019 VARIACIÓPrivats 230 254 10%

  Serveis 1.784 2.000 12%

  Subministraments 1.293 1.872 45%

  Obres 92 67 -27%

  TOTAL 3.399 4.193 23%

  NOMBRE ADJUDICACIONS

  CONTRACTACIÓ MENOR 1 TRIM 2018 1TRIM 2019 VARIACIÓPrivats 1.051.663,64 € 1.317.198,30 € 25%

  Serveis 4.843.373,04 € 3.978.440,73 € -18%

  Subministraments 803.924,05 € 754.797,17 € -6%

  Obres 730.680,73 € 672.749,23 € -8%

  TOTAL 7.429.641,46 € 6.723.185,43 € -10%

  IMPORTS ADJUDICATS

 • 25

  1.4. ADJUDICACIONS PER TIPUS DE PROCEDIMENT Tot seguit es presenta la classificació dels contractes per tipus de procediment, inclosa la contractació menor. PROCEDIMENT DE CONTRACTACIÓ IMPORT ADJUDICAT % NUM.

  Adjudicació directa 21.579,00 € 0,13% 1

  Procediment Negociat per Raons Tècniques 423.970,91 € 2,53% 8

  Contractació menor 6.723.185,43 € 40,19% 4.193

  Total Procediments Sense Publicitat 7.168.735,34 € 42,85% 4.202

  Procediment Obert amb més d'un criteri 3.119.163,62 € 18,64% 45

  Procediment Obert amb un criteri 5.123.882,72 € 30,63% 25

  Procediment Obert 8.243.046,34 € 49,27% 70

  Procediment Restringit 1.317.875,00 € 7,88% 1

  Total Procediments Amb Publicitat 9.560.921,34 € 57,15% 71

  TOTAL 16.729.656,68 € 100,00% 4.273 Atenent als imports adjudicats al llarg del primer trimestre de 2019, observem que el 57% de l’import total contractat s’ha adjudicat per procediments amb publicitat (obert i restringit) mentre que el 43% s’ha adjudicat per procediments sense publicitat. La contractació menor, respecte de l’import total adjudicat en aquest període ha representat el 40%.

 • 26

  Dins dels procediments sense publicitat, la contractació menor suposa el 94% de l’import total adjudicat per procediments sense publicitat que es concreta en 4.193 adjudicacions. ADJUDICACIONS PER PROCEDIMENTS SENSE PUBLICITAT. 1 TRIMESTRE 2019

  PROCEDIMENT DE CONTRACTACIÓ IMPORT ADJUDICAT % NUM. %

  Adjudicació directa 21.579,00 € 0,30% 1 0,02%

  Procediment Negociat per Raons Tècniques 423.970,91 € 5,91% 8 0,19%

  Contractació menor 6.723.185,43 € 93,78% 4.193 99,79%

  Total Procediments Sense Publicitat. 2018 7.168.735,34 € 100,00% 4.202 100,00% Dins dels procediments amb publicitat, que representen el 57% de l’import total adjudicat, l’import adjudicat per procediment obert ha suposat el 86% i per procediment restringit el 14%. Pel que fa al nombre d’adjudicacions, el 99% correspon a procediments oberts. PROCEDIMENT DE CONTRACTACIÓ IMPORT ADJUDICAT % NUM. %

  P.Obert Ordinari amb més d'un criteri 3.014.037,52 € 32% 40 56%

  P.Obert Simplificat amb més d'un criteri 105.126,10 € 1% 5 7%

  P. Obert Simplificat Sumari amb més d'un criteri 0% 0 0%

  Procediment Obert amb més d'un criteri 3.119.163,62 € 33% 45 63%

  P. Obert Ordinari amb un criteri 2.025.709,68 € 21% 13 18%

  P.Obert simplificat amb un criteri 3.078.673,04 € 32% 11 15%

  P.Obert Simplificat Sumari amb un criteri 19.500,00 € 0% 1 1%

  Procediment Obert amb un criteri 5.123.882,72 € 54% 25 35%

  PROCEDIMENT OBERT 8.243.046,34 € 86% 70 99%

  PROCEDIMENT RESTRINGIT 1.317.875,00 € 14% 1 1%

  TOTAL PROCEDIMENTS AMB PUBLICITAT 9.560.921,34 € 100% 71 100% Si atenem únicament al Procediment Obert, la distribució entre l’import adjudicat per procediment obert amb pluralitat de criteris i l’adjudicat per procediment en un únic criteri ha estat de 38%-62%, mentre que si atenem al nombre d’adjudicacions la proporció es 64%-36%. PROCEDIMENT DE CONTRACTACIÓ IMPORT ADJUDICAT % NUM. %

  Procediment Obert amb més d'un criteri 3.119.163,62 € 37,84% 45 64,29%

  Procediment Obert amb un criteri 5.123.882,72 € 62,16% 25 35,71%

  Total Procediment Obert 8.243.046,34 € 100,00% 70 100,00%

 • 27

  Veiem en el següent quadre com ha anat evolucionat aquesta proporció:

  NOMBRE DE CONTRACTES ADJUDICATS

  PROPORCIÓ P.O. VARIS CRITERIS / P.O. ÚNIC CRITERI

  ANYS PROPORCIÓ

  2015 29%-71%

  2016 56%-44%

  2017 65%-35%

  2018 71%-29%

  1 TRIMESTRE 2019 64%-36%

 • 28

  Dins del Procediment Obert amb un únic criteri, destaquem que el 60% de l’import adjudicat correspon al procediment simplificat i que suposa el 44% del nombre total de contractes adjudicats per aquest procediment. En el Procediment Obert amb pluralitat de criteris, només el 3% de l’import total adjudicat correspon al procediment simplificat, el que suposa l’11% del nombre total dels contractes adjudicats per aquest procediment. PROCEDIMENT DE CONTRACTACIÓ IMPORT ADJUDICAT % NUM. %

  P.Obert Ordinari amb més d'un criteri 3.014.037,52 € 96,63% 40 88,89%

  P.Obert Simplificat amb més d'un criteri 105.126,10 € 3,37% 5 11,11%

  Procediment Obert amb més d'un criteri 3.119.163,62 € 100,00% 45 100,00%

  P. Obert Ordinari amb un criteri 2.025.709,68 € 39,53% 13 52,00%

  P.Obert simplificat amb un criteri 3.078.673,04 € 60,08% 11 44,00%

  P.Obert Simplificat Sumari amb un criteri 19.500,00 € 0,38% 1 4,00%

  Procediment Obert amb un criteri 5.123.882,72 € 100,00% 25 100,00%

  Total Procediment Obert 8.243.046,34 € 70 En el següent quadre queden reflectits els contractes adjudicats per procediment obert, en les seves dues vessants, per tipus de contracte:

  TIPUS DE CONTRACTEP.O. VARIS

  CRITERIS

  P.O. ÚNIC

  CRITERITOTAL

  OBRES 1 13 14

  SERVEIS 37 12 49

  SUBMINISTRAMENTS 7 0 7

  TOTAL 45 25 70

  % 64% 36% 100%

  Constatem que el 50% dels contractes adjudicats per Procediment amb un únic criteri són contractes d’obra i l’altre 50% son contractes de serveis. Els contractes de subministrament s’han adjudicat exclusivament per procediment obert amb pluralitat de criteris.

 • 29

  1.5. ESTALVI ECONÒMIC Atesa la importància de mesurar l’estalvi econòmic en les adjudicacions realitzades, per tal de disposar d’una aproximació al grau de competència existent en el mercat de la contractació pública, aquest indicador, que es computa a partir de la diferència entre l’import d’adjudicació respecte del l’import de licitació com a percentatge d’aquest darrer, permet obtenir dades d’estalvi econòmic respecte a les previsions inicials dels òrgans de contractació. L’estalvi econòmic està format per l’obtingut de la diferència entre l’import aprovat i l’adjudicat, tant de la part fixa com de la part variable. L’estalvi de la part fixa implica directament un estalvi pressupostari, mentre que la part variable, tot i que pot suposar estalvi econòmic, motivat per uns preus unitaris adjudicats inferiors als licitats, no implica necessàriament un estalvi pressupostari en mantenir-se, en la majoria dels casos, el pressupost estimat basat en els preus de licitació, el que permet, d’altra banda, contractar més serveis. En conseqüència, l’estalvi econòmic obtingut a partir de la part fixa dels imports licitats i adjudicats és real mentre que el derivat de la part variable pot arribar a ser superior quan, en aquells supòsits en que sí que hi ha hagut uns preus unitaris d’adjudicació inferiors als licitats, no s’arribi a executar tota la despesa disponible amb càrrec a la partida pressupostària corresponent. L’estalvi econòmic total obtingut en el primer trimestre de 2019 ha estat de 2.408.767 €. Aquesta xifra representa un 19,4% respecte de l’import total aprovat per als expedients adjudicats en aquest període.

  IMPORT APROVAT IMPORT ADJUDICAT ESTALVI ECONÒMICESTALVI s/

  I.APROVAT

  12.412.237,76 € 10.006.471,25 € 2.405.766,51 € 19,4% Veiem en el següent quadre com ha anat evolucionat aquest percentatge d’estalvi:

  EVOLUCIÓ DEL PERCENTATGE D'ESTALVI ECONÒMIC

  ANYS % ESTALVI ECONÒMIC

  2016 8%

  2017 18%

  2018 16,4%

  1 TRIMESTRE 2019 19,4%

  En aquest primer trimestre de 2019 el percentatge d’estalvi obtingut ha estat superior a l’obtingut en l’any 2018 i a l’obtingut en el 2017, que va ser el mes elevat fins ara.

 • 30

  Atenent al tipus de contractació, els percentatges d’estalvi econòmic obtinguts, respecte de l’import aprovat, en cada tipus de contracte, han estat: el 10% en els contractes de serveis, el 19% en els de subministraments i el 24% en els contractes d’obres. És, per tant, en els contractes d’obra on es produeix l’estalvi econòmic més important tant en termes de percentatge (imports adjudicats respecte dels aprovats) com en valors absoluts. PERCENTATGE D'ESTALVI ECONÒMIC s/ IMPORT APROVAT.

  TIPUS DE CONTRACTACIÓ IMPORT APROVAT IMPORT ADJUDICAT ESTALVI ECO. % S/ I.APROVATPatrimonial 21.579,00 € 21.579,00 € 0,00 € 0,00%

  Serveis 3.837.423,91 € 3.455.692,53 € 381.731,38 € 9,95%

  Subministraments 879.904,24 € 716.052,94 € 163.851,30 € 18,62%

  Obres 7.673.330,61 € 5.813.146,78 € 1.860.183,83 € 24,24%

  TOTAL ESTALVI 12.412.237,76 € 10.006.471,25 € 2.405.766,51 € 19,38%

  Pel que fa a l’evolució dels percentatges d’estalvi, observem que els derivats dels contractes d’obra i dels contractes de serveis es mantenen respecte de 2018, mentre que l’obtingut dels contractes de subministrament experimenta un fort augment (del 4% al 19%) en aquest primer trimestre de 2019.

  COMPARATIVA PERCENTATGES D'ESTALVI

  TIPUS DE CONTRACTACIÓ 2017 2018 1 TRIM 2019

  Serveis 15% 11% 10%

  Subministraments 6% 4% 19%

  Obres 28% 24% 24%

  Total % Estalvi Econòmic 18% 16% 19,4%

 • 31

  En termes de valors absoluts, l’estalvi obtingut en els contractes d’obra suposa el 77% del total de l’estalvi obtingut en aquest primer trimestre. L’estalvi derivat dels contractes de serveis es situa en el 16% i en el 7% el corresponent als contractes de subministrament.

  El quadre següent posa de manifest la evolució de la distribució de l’estalvi en funció del tipus de contracte des de 2017:

  DISTRIBUCIÓ DE L'ESTALVI PER TIPUS DE CONTRACTE: 2017-2018

  TIPUS DE CONTRACTACIÓ 2017 2018 1 TRIM 2019

  Serveis 39% 19% 16%

  Subministraments 6% 4% 7%

  Obres 54% 76% 77%

  Altres 1% 1% 0%

  Total % Estalvi Econòmic 100% 100% 100%

  La distribució de l’estalvi obtinguda en aquest primer trimestre de 2019 respecte de l’obtinguda en el 2018 no presenta variacions remarcables: els contractes d’obra són el que obtenen el percentatge més alt (per sobre del 75%) d’estalvi respecte del total, seguit de l’obtingut pels contractes de serveis (per sobre del 15%) i de l’obtingut pels contractes de subministrament (per sota del 10%).

 • 32

  Atenent al procediment d’adjudicació utilitzat, els percentatges d’estalvi econòmic obtinguts respecte de l’import aprovat només es produeixen en el contractes adjudicats per procediment obert. En conjunt el Procediment obert obté un estalvi del 23% respecte de l’import aprovat. Això es tradueix amb un 26% obtingut en els contractes adjudicats per procediment obert amb un únic criteri i un 16% en els de procediment obert amb pluralitat de criteris.

  ESTALVI ECONÒMIC s/ IMPORT APROVAT.

  PROCEDIMENT DE CONTRACTACIÓ IMPORT APROVAT IMPORT ADJUDICAT ESTALVI ECO % S/ IMPORT APROVAT

  Adjudicació directa 21.579,00 € 21.579,00 € - € 0,00%

  Procediment Negociat per Raons Tècniques 423.970,91 € 423.970,91 € - € 0,00%

  TOTAL PROCEDIMENTS SENSE PUBLICITAT 445.549,91 € 445.549,91 € - € 0,00%

  P.Obert Ordinari amb més d'un criteri 3.552.039,22 € 3.014.037,52 € 538.001,70 € 15,15%

  P.Obert Simplificat amb més d'un criteri 165.289,26 € 105.126,10 € 60.163,16 € 36,40%

  Procediment Obert amb més d'un criteri 3.717.328,48 € 3.119.163,62 € 598.164,86 € 16,09%

  P. Obert Ordinari amb un criteri 3.006.710,10 € 2.025.709,68 € 981.000,42 € 32,63%

  P.Obert simplificat amb un criteri 3.894.774,27 € 3.078.673,04 € 816.101,23 € 20,95%

  P.Obert Simplificat Sumari amb un criteri 30.000,00 € 19.500,00 € 10.500,00 € 35,00%

  Procediment Obert amb un criteri 6.931.484,37 € 5.123.882,72 € 1.807.601,65 € 26,08%

  Total Procediment Obert 10.648.812,85 € 8.243.046,34 € 2.405.766,51 € 22,59%

  Procediment Restringit 1.317.875,00 € 1.317.875,00 € - € 0,00%

  TOTAL PROCEDIMENTS AMB PUBLICITAT 11.966.687,85 € 9.560.921,34 € 2.405.766,51 € 20,10%

  ESTALVI TOTAL 12.412.237,76 € 10.006.471,25 € 2.405.766,51 € 19,38%

 • 33

  Si comparem amb els percentatges d’estalvi obtinguts en el 2018, destaquem que en aquest trimestre aquests percentatges presenten un augment: en el cas dels adjudicats per procediment obert amb un únic criteri l’increment ha estat de 3 punts percentuals i en el cas dels adjudicats per procediment obert amb pluralitat de criteris l’increment ha estat de 6 punts percentuals. En conjunt, el percentatge d’estalvi obtingut dels contractes adjudicats per procediment obert en el primer trimestre de 2019 suposa un augment de 6 punts percentuals, tal i com queda reflectit en el quadre següent:

  COMPARATIVA PERCENTATGES D'ESTALVI

  TIPUS DE PROCEDIMENT 2017 2018 1T 2019

  P.OBERT AMB UN ÚNIC CRITERI 24% 23% 26%

  P.OBERT AMB PLURALITAT DE CRITERIS 15% 10% 16%

  TOTAL 19% 17% 23%

 • 34

  Respecte de l’estalvi total, son les adjudicacions per procediment obert amb un únic criteri les que representen el gruix important de l’estalvi, el 75%, per sobre del 25% que correspon a l’estalvi obtingut del contractes adjudicats per procediment obert amb pluralitat de criteris. Aquests percentatges són els mateixos que es van obtenir en 2018. ESTALVI ECONÒMIC s/ ESTALVI TOTAL.

  PROCEDIMENT DE CONTRACTACIÓ IMPORT APROVAT IMPORT ADJUDICAT ESTALVI ECO % S/ ESTALVI TOTAL

  Adjudicació directa 21.579,00 € 21.579,00 € - € 0,00%

  Procediment Negociat per Raons Tècniques 423.970,91 € 423.970,91 € - € 0,00%

  TOTAL PROCEDIMENTS SENSE PUBLICITAT 445.549,91 € 445.549,91 € - € 0,00%

  P.Obert Ordinari amb més d'un criteri 3.552.039,22 € 3.014.037,52 € 538.001,70 € 22,36%

  P.Obert Simplificat amb més d'un criteri 165.289,26 € 105.126,10 € 60.163,16 € 2,50%

  Procediment Obert amb més d'un criteri 3.717.328,48 € 3.119.163,62 € 598.164,86 € 24,86%

  P. Obert Ordinari amb un criteri 3.006.710,10 € 2.025.709,68 € 981.000,42 € 40,78%

  P.Obert simplificat amb un criteri 3.894.774,27 € 3.078.673,04 € 816.101,23 € 33,92%

  P.Obert Simplificat Sumari amb un criteri 30.000,00 € 19.500,00 € 10.500,00 € 0,44%

  Procediment Obert amb un criteri 6.931.484,37 € 5.123.882,72 € 1.807.601,65 € 75,14%

  TOTAL PROCEDIMENT OBERT 10.648.812,85 € 8.243.046,34 € 2.405.766,51 € 100,00%

  PROCEDIMENT RESTRINGIT 1.317.875,00 € 1.317.875,00 € - € 0,00%

  TOTAL PROCEDIMENTS AMB PUBLICITAT 11.966.687,85 € 9.560.921,34 € 2.405.766,51 € 100,00%

  ESTALVI TOTAL 11.094.362,76 € 8.688.596,25 € 2.405.766,51 € 100,00%

 • 35

  1.6. CONCURRÈNCIA D’EMPRESES I SEU SOCIAL El nombre total d’empreses presentades en les diferents licitacions amb publicitat, adjudicades al llarg del primer trimestre de 2019, ha estat de 363.

  NOMBRE LICITADORS %

  CATALUNYA 266 73%

  RESTA 97 27%

  TOTAL 363 100%

  1 TRIMESTRE 2019

  Si obtenim la mitjana del nombre de licitadors presentats per expedient adjudicat, observem que aquesta ràtio es situa en 4,5 licitadors per contracte adjudicat, ràtio inferior respecte de la obtinguda en el 2018, que es va situar en 5,9 licitadors per contracte adjudicat.

  EVOLUCIÓ DE LA RATIO LICITADORS PER CONTRACTE

  2017 2018 1T 2019

  6,9 5,9 4,5

  A la vista d’aquest quadre, la ràtio licitadors per contracte presenta una tendència clara a la baixa, és a dir, cada cop la concurrència és menor.

  Pel que fa a la seu social d’aquestes empreses licitadores, el 73% d’elles tenen la seva raó social a Catalunya i el 27% fora de Catalunya (valors molt similars als obtinguts en els anys 2017 i 2018).

 • 36

  CONCURRENCIA PER TIPUS DE CONTRACTE

  NOMBRE

  ADJUDICACIONSTIPUS CONTRACTE

  NÚM.

  LICITADORS

  (A)

  LICITADORS

  CATALANS

  (B)

  LI.CATALANS

  /LICITADORS

  (B/A)

  NÚM.

  LICITADORS/

  ADJUDICACIO

  1 PATRIMONIAL 1 1 100% 1,0

  14 OBRES 76 64 84% 5,4

  58 SERVEIS 269 195 72% 4,6

  7 SUBMINISTRAMENT 17 6 35% 2,4

  80 TOTAL 363 266 73% 4,5

  En base a la ràtio obtinguda de 4,5 licitadors per adjudicació, corresponent al primer trimestre de 2019, observem que és en els contractes d’obres on es presenten més licitadors, un punt per sobre de la mitjana. Els de serveis es situen en la mitjana i els de subministrament, dos punts per sota.

  CONCURRENCIA PER TIPUS DE PROCEDIMENT

  NOMBRE

  ADJUDICACIONSTIPUS PROCEDIMENT

  NÚM.

  LICITADORS

  NÚM.

  LICITADORS/

  ADJUDICACIO

  1 ADJUDICACIÓ DIRECTA 1 1

  8 P.NEGOCIAT RAONS TÈCNIQUES 8 1

  40 P.OBERT AMB PLURALITAT DE CRITERIS (ORDINARI) 98 2

  5 P.OBERT AMB PLURALITAT DE CRITERIS (SIMPLIFICAT) 37 7

  13 P.OBERT AMB UN ÚNIC CRITERI (ORDINARI) 128 10

  11 P.OBERT AMB UN ÚNIC CRITERI (SIMPLIFICAT) 56 5

  1 P.OBERT AMB UN ÚNIC CRITERI (SIMPLIFICAT-SUMARI) 8 8

  1 P.RESTRINGIT 27 27

  80 TOTAL 363 4,5

  Des de la vessant dels tipus de procediment, destaquem que són les licitacions per procediment obert amb un únic criteri les que tenen més concurrència (10 licitadors per adjudicació) mentre que les de procediment obert amb pluralitat de criteris només tenen de mitjana 2 licitadors per adjudicació.

 • 37

  Pel que fa a la seu social de les empreses adjudicatàries dels expedients derivats de procediments amb publicitat adjudicats al llarg del primer trimestre de 2019, la relació entre les empreses amb seu social a Catalunya i amb seu social fora de Catalunya ha estat de 58% - 43%. En el 2018 la relació obtinguda va ser 71%-29%. Per tant, en el primer trimestre de 2019, aquesta relació constata un menor percentatge d’empreses adjudicatàries catalanes.

  NOMBRE ADJUDICATARIS %

  CATALUNYA 46 58%

  RESTA 34 43%

  TOTAL 80 100%

  1 TRIMESTRE 2019

 • 38

  1.7. RESERVA SOCIAL En el mes de novembre de 2018, la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona va aprovar la Reserva Social de contractació per a l’exercici 2018 amb la finalitat d’afavorir l’ocupació dels sectors més desfavorits o amb especial risc d’exclusió social. Els objectes contractuals susceptibles de reserva fixats són els serveis de neteja de recintes i edificis corporatius, la recollida de residus (grup 1), les arts gràfiques, els serveis de missatgeria i paqueteria, la bugaderia industrial, el subministrament de productes alimentaris, els serveis d’informació i control d’accessos i el suport a esdeveniments i jornades. Els contractes poden adjudicar-se per tots els procediments establerts a la LCSP i per contractació menor, amb els llindars establerts a la LCSP. Les entitats destinatàries dels contractes reservats seran els centres especials de treball d’iniciativa social i les empreses d’inserció. Dins d’aquest acord també es va fixar la quantitat màxima de despesa imputable al pressupost corporatiu per a l’exercici 2019 en un import d’ 1.000.000 € Al llarg del primer trimestre de 2019 no s’ha adjudicat cap contracte de reserva social.

 • 39

  1.8. CLÀUSULES AMBIENTALS I SOCIALS.

  • Clàusules ambientals: Al llarg del primer trimestre de 2019 s’han promogut 8 adjudicacions amb clàusules d’ambientalització per un import de 1.667.168 €. El resum per àrees és el següent:

  ÀREES NUM. IMPORT

  ÀREA DE PRESIDÈNCIA 3 1.337.385,00 €

  AREA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT 3 216.783,92 €

  ÀREA D'ATENCIÓ A LES PERSONES 2 112.999,16 €

  TOTAL PRIMER TRIMESTRE 2019 8 1.667.168,08 €

  L’Àrea de Presidència, a través de la Direcció d’Edificació i Logística, ha promogut 3 adjudicacions amb clàusules d’ambientalització: dues referents al servei de manteniment preventiu i correctiu d’equips, per part de la Subdirecció de Logística i, per part de la Subdirecció d’Edificació ha estat la redacció d’un projecte bàsic i d’execució, certificació d’eficiència energètica i projecte d’activitats ambientals amb posterior direcció d’obra. L’Àrea de Territori i Sostenibilitat, a través de la gerència de Serveis d’Espais Naturals ha promogut 3 adjudicacions relatives a la contractació de serveis forestals del projecte europeu LIFE 13 Montserrat. L’Àrea d’Atenció a les Persones ha promogut dos adjudicacions: una, per part de la gerència de Serveis Residencials d’Estades Temporals i Respir relativa al servei de transport en autocar dels usuaris d’aquesta gerència. En aquest primer trimestre de 2019 les adjudicacions amb clàusules d’ambientalització suposen el 10% del total d’adjudicacions d’aquest període i el 17% de l’import total adjudicat (no tenim en compte la contractació menor). En el mateix període de 2018, les adjudicacions amb clàusules socials van representar el 25% del nombre total d’adjudicacions i el 40% de l’import total adjudicat.

  CLÀUSULES AMBIENTALS

  1 TRIM 2018 1 TRIM 2019 VARIACIÓ

  NOMBRE D'ADJUDICACIONS 11 8 -27%

  IMPORT ADJUDICAT 7.155.162,88 € 1.667.168,08 € -77%

 • 40

  • Clàusules socials: Al llarg del primer trimestre de 2019 s’han promogut 47 adjudicacions que inclouen clàusules socials, el que suposa un import adjudicat de 4.618.917 €. El resum per àrees és el següent:

  CLÀUSULES SOCIALS

  ÀREES NUM. IMPORT

  ÀREA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT 26 3.897.188,55 €

  ÀREA D'ATENCIÓ A LES PERSONES 13 205.523,16 €

  ÀREA DE PRESIDÈNCIA 7 476.276,05 €

  TOTAL PRIMER TRIMESTRE 2019 46 4.578.987,76 € L’Àrea que promou més adjudicacions amb clàusules socials és l’Àrea de Territori i Sostenibilitat amb 26 adjudicacions i, dins d’aquesta àrea, destaquem la gerència d’Infraestructures Viàries i Mobilitat (23 adjudicacions). Dins de l’Àrea de Presidència destaquem la Direcció de Serveis de Tecnologies i Sistemes Corporatius (4 adjudicacions), la Subdirecció de Logística (3). En aquest primer trimestre de 2019 el nombre d’adjudicacions amb clàusules socials representa el 59% del nombre total d’adjudicacions i el 46% de l’import total adjudicat. En primer trimestre de 2019 aquests percentatges es van situar en el 50% del nombre total d’adjudicacions i en el 40% de l’import total adjudicat.

  CLAUSULES SOCIALS

  1 TRIM 2018 1 TRIM 2019 VARIACIÓ

  NOMBRE D'ADJUDICACIONS 22 46 109%

  IMPORT ADJUDICAT 6.476.085,00 € 4.578.987,76 € -29%

  Al final de l’informe s’adjunten les taules que detallen les adjudicacions amb clàusules d’ambientalització i amb clàusules socials.

 • 41

  1.9. CONCLUSIONS PRINCIPALS. Com a resum d’aquest informe trimestral corresponent a l’activitat contractual de la Diputació de Barcelona, destacarem els punts següents:

  1. L’import total de les adjudicacions de contractes del primer trimestre de 2019 és, segons les dades recollides de l’e-SEC, de 10 milions d’euros recollits en 80 adjudicacions.

  2. Pel que fa a la distribució del volum econòmic adjudicat per Àrees,

  resulta que l’Àrea de Territori i Sostenibilitat ha adjudicat el 59% de l’import total (5,9 milions), seguit per l’Àrea de Presidència, amb un 36% (3,6 milions).

  3. Atenent al tipus contractual de les adjudicacions, el més rellevant, en volum econòmic, és el dels contractes d’obra que suposen el 58% de l’import total (5,8 milions). A aquests els segueixen els contractes de serveis, que representen el 34,5% del volum econòmic total (3,5 milions). Quant al nombre, la tipologia més rellevant és la serveis amb un total de 58 adjudicacions que representen el 72,5%.

  4. Les dades de l’e-SEC mostren com, en el primer trimestre de 2019, el 82% (8,2 milions) de l’import total adjudicat ho ha estat seguint el procediment obert. Del total de les 80 adjudicacions realitzades en aquest trimestre, 70, és a dir, el 87,5%, ho han estat per procediment obert. La distribució entre procediment obert amb un únic criteri i pluralitat de criteris ha estat de 36%-64%. Recordem la conveniència d’emprar aquest procediment per a l’adjudicació dels contractes públics, ja que aquest permet que es presentin tots els potencials licitadors que acompleixin els requisits de solvència i capacitat.

  5. La totalitat de les adjudicacions del primer trimestre de 2019 tramitades per la Diputació de Barcelona s’ha fet per procediment ordinari. No s’ha tramitat cap per procediment d’urgència o emergència.

  6. Pel que fa a la contractació menor, al llard d’aquest primer trimestre d’enguany s’han tramitat 4.193 contractes menors, per un import de 6,7 milions d’euros. L’Àrea de Presidència ha tramitat el 39,40% de l’import total dels contractes menors de la Diputació de Barcelona. El 59% de l’import total de la contractació menor correspon a contractes de serveis recollits en 2.000 contractes que suposen el 48% del nombre total de contractes menors del primer trimestre de 2019.

  Barcelona, maig 2019

 • ADJUDICACIONS AMB CLÀUSULES MEDIAMBIENTALS. PRIMER TRIMESTRE 2019

  Expedient Objecte Promotor Procediment Tipus Adjudicatari I.Adjudicat

  2017/0005491GEN.- Contractació de serveis forestals projecte europeu

  LIFE13 Montserrat

  Ger. Serveis d'Espais

  NaturalsObert ordinari Serveis

  TREBALLS FORESTALS

  PRESEGUE SL76.094,00 €

  2017/0005491GEN.- Contractació de serveis forestals projecte europeu

  LIFE13 Montserrat

  Ger. Serveis d'Espais

  NaturalsObert ordinari Serveis

  LA CYCA PROJECTS AND

  SERVICES, SL68.465,96 €

  2017/0005491GEN.- Contractació de serveis forestals projecte europeu

  LIFE13 Montserrat

  Ger. Serveis d'Espais

  NaturalsObert ordinari Serveis TALHER SA 72.223,96 €

  3ÀREA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT

  216.783,92 €

  2018/0009912

  Servei de transport en autocar, respectuós amb el medi

  ambient, dels usuaris de la Gerència de Serveis

  Residencials d'Estades Temporals i Respir

  Ger. Serveis

  Resid.d'Est.Temp.i RespiObert ordinari Serveis

  AUTOCARES DEL NORESTE

  SA57.727,02 €

  2018/0010304

  Execució de la 1a fase del programa "Auditories i

  intervenció als habitatges en situació de pobresa

  energètica" dels municipis de les comarques de l'Alt

  Penedès, l'Anoia i El Garraf

  Ser. Acció Social Obert ordinari ServeisEGM ESTALVI & EFICIENCIA

  ENERGETICA55.272,14 €

  2ÀREA D'ATENCIÓ A LES PERSONES

  112.999,16 €

  2017/0012464

  Redacció Projecte bàsic i d'execució, certificació

  d'eficiència energètica, Projecte d'activitats ambientals i

  posterior direcció d'obra de la Rehabilitació i adequació

  de l'edifici 12 Esc. Industrial

  Subdir. Edificacio Restringit Serveis

  UTE 8: BRULLET-DE LUNA I

  ASSOCIATS SLP - FORGAS

  ARQUITECTES SLP

  1.317.875,00 €

  2017/0004569

  Servei de manteniment preventiu i correctiu d'equips de

  diversos departaments de l'Oficina de Gestió Interna. (6

  lots)

  Subdir. Logística Obert ordinari ServeisSET PRAT PAPER

  DISTRIBUCIONS SA13.455,00 €

  2017/0004569

  Servei de manteniment preventiu i correctiu d'equips de

  diversos departaments de l'Oficina de Gestió Interna. (6

  lots)

  Subdir. Logística Obert ordinari ServeisSERRANO MARTINEZ,

  PEDRO MIGUEL6.055,00 €

  3 ÀREA DE PRESIDÈNCIA 1.337.385,00 €

  8 TOTAL ADJUDICACIONS AMB C. MEDIAMBIENTALS 1.667.168,08 €

  Pàgina 1 de 1

 • ADJUDICACIONS AMB CLÀUSULES SOCIALS. PRIMER TRIMESTRE 2019

  Expedient Objecte Promotor Procediment Tipus Adjudicatari I. Adjudicat

  2018/0009727Realització activitats educatives promoció salut en els municipis de la demarcació de Barcelona, dividit en 5 lots

  Ger. Serveis de Salut Públ. i Consum

  Obert ordinari ServeisQUANTUM DESENVOL. I FORM. SCP

  88,00 €

  2018/0009727Realització activitats educatives promoció salut en els municipis de la demarcació de Barcelona, dividit en 5 lots

  Ger. Serveis de Salut Públ. i Consum

  Obert ordinari Serveis FUNBRAIN, SL 105,00 €

  2018/0009727Realització activitats educatives promoció salut en els municipis de la demarcació de Barcelona, dividit en 5 lots

  Ger. Serveis de Salut Públ. i Consum

  Obert ordinari Serveis FUNBRAIN, SL 48,00 €

  2018/0009727Realització activitats educatives promoció salut en els municipis de la demarcació de Barcelona, dividit en 5 lots

  Ger. Serveis de Salut Públ. i Consum

  Obert ordinari ServeisINST. PRIVAT ESTUDIS DE LA SEXUALIT

  48,00 €

  2018/0009912

  Servei de transport en autocar, respectuós amb el medi ambient, dels usuaris de la Gerència de Serveis Residencials d'Estades Temporals i Respir

  Ger. Serveis Resid.d'Est.Temp.i Respi

  Obert ordinari ServeisAUTOCARES DEL NORESTE SA

  57.727,02 €

  2018/0010304

  Execució de la 1a fase del programa "Auditories i intervenció als habitatges en situació de pobresa energètica" dels municipis de les comarques de l'Alt Penedès, l'Anoia i El Garraf

  Ger. Serveis de Benestar Social

  Obert ordinari ServeisEGM ESTALVI & EFICIENCIA ENERGETICA

  55.272,14 €

  2018/0010543

  Servei d'actualització, anàlisi, diagnosi i realització de tallers de millora dels indicadors obtinguts en el marc del Cercle de Comparació Intermunicipal en Seguretat Alimentària Municipal

  Ger. Serveis de Salut Públ. i Consum

  Obert ordinari ServeisD'ALEPH INICIATIVA Y ORGANIZACION S

  16.200,00 €

  2018/0011195

  Servei d'actualització, anàlisi, diagnosi i realització de tallers de millora dels indicadors obtinguts en el marc del Cercle de Comparació Intermunicipal d'Oficines Municipals d'Informació al Consum

  Ger. Serveis de Salut Públ. i Consum

  Obert ordinari ServeisD'ALEPH INICIATIVA Y ORGANIZACION S

  16.500,00 €

  2018/0011843

  Realització d'activitats educatives de promoció dels drets i deures de les persones consumidores en els municipis de la demarcació de Barcelona

  Ger. Serveis de Salut Públ. i Consum

  Obert ordinari ServeisCOMPANYIA I PRODUCCIONS LAZZIGAGS, SCP

  16.875,00 €

  2018/0011843

  Realització d'activitats educatives de promoció dels drets i deures de les persones consumidores en els municipis de la demarcació de Barcelona

  Ger. Serveis de Salut Públ. i Consum

  Obert ordinari ServeisCOORD. USUARIS SANITAT CUS

  3.750,00 €

  2018/0011843

  Realització d'activitats educatives de promoció dels drets i deures de les persones consumidores en els municipis de la demarcació de Barcelona

  Ger. Serveis de Salut Públ. i Consum

  Obert ordinari ServeisMAP ASSESSORAMENT I SERVEIS GERIATR

  4.500,00 €

  2018/0011843

  Realització d'activitats educatives de promoció dels drets i deures de les persones consumidores en els municipis de la demarcació de Barcelona

  Ger. Serveis de Salut Públ. i Consum

  Obert ordinari ServeisUNIO DE CONSUMIDORS DE CATALUNYA

  16.560,00 €

  2018/0011843

  Realització d'activitats educatives de promoció dels drets i deures de les persones consumidores en els municipis de la demarcació de Barcelona

  Ger. Serveis de Salut Públ. i Consum

  Obert ordinari ServeisUNAE-FED. UNIO CIVICA CONSUMIDORS

  17.850,00 €

  13ÀREA D'ATENCIÓ A LES PERSONES

  205.523,16 €

  2017/0009683Projecte de desenvolupament d'un sistema informàtic per a la gestió de plans de prevenció d'incendis

  Dir. Serveis Tecnologies i Sist. Corpor.

  Obert ordinari Serveis NEXTRET SL 91.476,00 €

  2018/0005665

  Adquisició de llicències i dispositius per a la virtualització de 400 llocs de treball de la Xarxa de Biblioteques Municipals de la Diputació de Barcelona (2 lots)

  Dir. Serveis Tecnologies i Sist. Corpor.

  Obert ordinari Subministrament OZONA CONSULTING SL 49.284,00 €

  2018/0005665

  Adquisició de llicències i dispositius per a la virtualització de 400 llocs de treball de la Xarxa de Biblioteques Municipals de la Diputació de Barcelona (2 lots)

  Dir. Serveis Tecnologies i Sist. Corpor.

  Obert ordinari Subministrament INFOREIN SA 43.444,00 €

  2018/0010546Serveis d'administració i d'evolució de la plataforma urbana intel·ligent multi-entitat de la Diputació de Barcelona

  Dir. Serveis Tecnologies i Sist. Corpor.

  Obert ordinari ServeisOPENTRENDS SOLUCIONS I SISTEMES SL

  131.000,00 €

  2017/0008148

  Arrendament d'equips de geolocalització i manteniment amb accès a la plataforma de serveis associats per a la flota de vehicles de la DIBA

  Subdir. Logística Obert ordinari Subministrament DIGITTECNIC SL 141.562,05 €

  2017/0004569Servei de manteniment preventiu i correctiu d'equips de diversos departaments de l'Oficina de Gestió Interna. (6 lots)

  Subdir. Logística Obert ordinari ServeisSET PRAT PAPER DISTRIBUCIONS SA

  13.455,00 €

  2017/0004569Servei de manteniment preventiu i correctiu d'equips de diversos departaments de l'Oficina de Gestió Interna. (6 lots)

  Subdir. Logística Obert ordinari ServeisSERRANO MARTINEZ, PEDRO MIGUEL

  6.055,00 €

  7 ÀREA DE PRESIDÈNCIA 476.276,05 €

  2016/0001777Millora del desguàs zona Oriental (lot 2). Any 2016.

  Ger. Serveis d'Infraestr.Viàr. i Mob.

  Obert simplificat ObresAGUSTI Y MASOLIVER SA

  206.591,02 €

  Pàgina 1 de 2

 • Expedient Objecte Promotor Procediment Tipus Adjudicatari I. Adjudicat

  2017/0004291Millora de la intersecció BV-5008 amb el carrer Baix.TM.Montgat

  Ger. Serveis d'Infraestr.Viàr. i Mob.

  Obert simplificat Obres

  SORIGUÉ ACSA CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS, SA

  118.305,59 €

  2017/0004724Rotonda a la carretera BV-5024 amb el camí del Mig i arranjament de la travessera urbana fins a la Gran Via. T.M. Premià de Mar

  Ger. Serveis d'Infraestr.Viàr. i Mob.

  Obert ordinari Obres VIALITAT I SERVEIS, SLU 1.746.812,70 €

  2017/0006471

  Aprovació contractació procediment obert simplificat Rotonda a la intersecció entre la carretera B-112 i el Passeig de LLonganies. TM Collbató Codi 6197OB01.Exp.1138

  Ger. Serveis d'Infraestr.Viàr. i Mob.

  Obert simplificat Obres ASFALTOS BARCINO, SL 259.800,00 €

  2017/0010889Redacció dels Estudis de Mobilitat Urbana Sostenible del Catàleg de Serveis i Activitats (CSA) 2017, 10 lots

  Ger. Serveis d'Infraestr.Viàr. i Mob.

  Obert ordinari Serveis TRN-TARYET SA 13.454,55 €

  2017/0010889Redacció dels Estudis de Mobilitat Urbana Sostenible del Catàleg de Serveis i Activitats (CSA) 2017, 10 lots

  Ger. Serveis d'Infraestr.Viàr. i Mob.

  Obert ordinari Serveis CINESI SL 6.200,00 €

  2017/0010889Redacció dels Estudis de Mobilitat Urbana Sostenible del Catàleg de Serveis i Activitats (CSA) 2017, 10 lots

  Ger. Serveis d'Infraestr.Viàr. i Mob.

  Obert ordinari Serveis LAVOLA 1981, SA 5.800,00 €

  2017/0010889Redacció dels Estudis de Mobilitat Urbana Sostenible del Catàleg de Serveis i Activitats (CSA) 2017, 10 lots

  Ger. Serveis d'Infraestr.Viàr. i Mob.

  Obert ordinari Serveis MCRIT SL 13.016,53 €

  2017/0010889Redacció dels Estudis de Mobilitat Urbana Sostenible del Catàleg de Serveis i Activitats (CSA) 2017, 10 lots

  Ger. Serveis d'Infraestr.Viàr. i Mob.

  Obert ordinari ServeisESTUDIS PROJECTES I MOBILITAT SCP

  11.720,82 €

  2017/0010889Redacció dels Estudis de Mobilitat Urbana Sostenible del Catàleg de Serveis i Activitats (CSA) 2017, 10 lots

  Ger. Serveis d'Infraestr.Viàr. i Mob.

  Obert ordinari Serveis VAIC MOBILITY, SLU 10.314,05 €

  2017/0010889Redacció dels Estudis de Mobilitat Urbana Sostenible del Catàleg de Serveis i Activitats (CSA) 2017, 10 lots

  Ger. Serveis d'Infraestr.Viàr. i Mob.

  Obert ordinari Serveis SINOB MOBILITAT, SL 19.795,00 €

  2017/0010889Redacció dels Estudis de Mobilitat Urbana Sostenible del Catàleg de Serveis i Activitats (CSA) 2017, 10 lots

  Ger. Serveis d'Infraestr.Viàr. i Mob.

  Obert ordinari ServeisASSES. D'INFRAESTURES I MOBILITAT S

  17.850,00 €

  2017/0010889Redacció dels Estudis de Mobilitat Urbana Sostenible del Catàleg de Serveis i Activitats (CSA) 2017, 10 lots

  Ger. Serveis d'Infraestr.Viàr. i Mob.

  Obert ordinari ServeisDESARROLLO ORG. Y MOVILIDAD SA

  10.235,12 €

  2017/0010889Redacció dels Estudis de Mobilitat Urbana Sostenible del Catàleg de Serveis i Activitats (CSA) 2017, 10 lots

  Ger. Serveis d'Infraestr.Viàr. i Mob.

  Obert ordinari ServeisSOLUCIONES GEOGRÀFIQUES SCCL

  8.429,76 €

  2017/0011255Nova secció tipus en el pont de la ctra. C-153 sobre el riu Gurri per donar continuïtat a un carril de vianants i bicis. T.M. Vic

  Ger. Serveis d'Infraestr.Viàr. i Mob.

  Obert simplificat Obres

  HPSA, CONSTR. Y SERVICIOS MEDIOAMBIENTALES, S.A.

  303.874,45 €

  2017/0012292Nova vorera a la ctra BV-5103 entre pk 3+000 i pk 3+280. TM Llinars del Vallès

  Ger. Serveis d'Infraestr.Viàr. i Mob.

  Obert ordinari ObresCONSTRUCCIONS DEUMAL, SA

  131.600,00 €

  2018/0000855

  Obres de millora de les condicions geomètriques, drenatge longitudinal i obres complementàries de la carretera BV-5106, del PK 8,100 al 10,360. TM Argentona.Exp. 1118

  Ger. Serveis d'Infraestr.Viàr. i Mob.

  Obert simplificat ObresAGUSTÍ Y MASOLIVER, SA

  519.900,00 €

  2018/0009044

  Procediment obert simplificat Millora de la seguretat viària a la travessera urbana de la carretera BV-1202, del PK 3+000 al 3+965, i carretera BV-1203, del PK 2+645 al 3+000, al T.M. d'Ullastrell

  Ger. Serveis d'Infraestr.Viàr. i Mob.

  Obert simplificat ObresFERKUMA MAQUINARIA, SL

  373.249,57 €

  2018/0009061Direcció de les obres de 4 Projectes constructius (4 Lots)

  Ger. Serveis d'Infraestr.Viàr. i Mob.

  Obert ordinari ServeisPI CONSULTORA D'ENGINYERIA CIVIL I URBANISME, SL

  16.090,29 €

  2018/0009061Direcció de les obres de 4 Projectes constructius (4 Lots)

  Ger. Serveis d'Infraestr.Viàr. i Mob.

  Obert ordinari Serveis COESTECNIC, SLP 17.988,00 €

  2018/0009061Direcció de les obres de 4 Projectes constructius (4 Lots)

  Ger. Serveis d'Infraestr.Viàr. i Mob.

  Obert ordinari ServeisTPF GETINSA EUROESTUDIOS, SL

  16.215,00 €

  2018/0009061Direcció de les obres de 4 Projectes constructius (4 Lots)

  Ger. Serveis d'Infraestr.Viàr. i Mob.

  Obert ordinari Serveis AUDINGINTRAESA, SA 17.820,00 €

  2018/0013606Procediment obert simplificat serveis redacció Contr estud afectacions linies transport electricitat, gas, aigu

  Ger. Serveis Equ., Inf.,U.i Patr.Arq.

  Obert simplificat ServeisHIJOS DE VALBUENA Y RON, SL

  9.545,45 €

  2018/0013606Procediment obert simplificat serveis redacció Contr estud afectacions linies transport electricitat, gas, aigu

  Ger. Serveis Equ., Inf.,U.i Patr.Arq.

  Obert simplificat ServeisHIJOS DE VALBUENA Y RON, SL

  8.181,82 €

  2018/0013607Redacció del Pla director d'enllumenat de Canovelles. 18Y259715

  Ger. Serveis Equ., Inf.,U.i Patr.Arq.

  Obert simplificat Serveis AUDITESA, SL 17.998,00 €

  2018/0013608Redacció del Projecte de la Urbanització per a completar serveis bàsics Zona Oest, T.M. Vallirana

  Ger. Serveis Equ., Inf.,U.i Patr.Arq.

  Obert simplificat Serveis MASTER PLAN, SL 16.400,83 €

  26ÀREA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT

  3.897.188,55 €

  46 TOTAL ADJUDICACIONS AMB C. SOCIALS 4.578.987,76 €

  Pàgina 2 de 2