of 41 /41
6.10.2014. 1 1 RAČUNOVODSTVO ZA PODUZETNIKE I Predavanje 06. listopada 2014. 2 SADRŽAJ PREDAVANJA Računovodstvene pretpostavke Računovodstvena načela Računovodstveni standardi Zakon o računovodstvu MRS-evi HSFI

RAČUNOVODSTVO ZA PODUZETNIKE I - vup.hr · PDF fileBilješke uz financijske izvještaje sadrže dodatne i dopunske informacije ... Tablica br. 4.: Računovodstvene pretpostavke i

Embed Size (px)

Text of RAČUNOVODSTVO ZA PODUZETNIKE I - vup.hr · PDF fileBilješke uz financijske...

Page 1: RAČUNOVODSTVO ZA PODUZETNIKE I - vup.hr · PDF fileBilješke uz financijske izvještaje sadrže dodatne i dopunske informacije ... Tablica br. 4.: Računovodstvene pretpostavke i

6.10.2014.

1

1

RAČUNOVODSTVO ZA

PODUZETNIKE I

Predavanje 06. listopada

2014.

2

SADRŽAJ PREDAVANJA

Računovodstvene pretpostavke

Računovodstvena načela

Računovodstveni standardi

Zakon o računovodstvu

MRS-evi

HSFI

Page 2: RAČUNOVODSTVO ZA PODUZETNIKE I - vup.hr · PDF fileBilješke uz financijske izvještaje sadrže dodatne i dopunske informacije ... Tablica br. 4.: Računovodstvene pretpostavke i

6.10.2014.

2

333

RAČUNOVODSTVENE

PRETPOSTAVKE (KONCEPTI) I

RAČUNOVODSTVENA NAČELA

Određuju osnovne karakteristike računovodstva koje

trebaju biti ugrađene u računovodstvene metode i

postupke kako bi se osigurala kvaliteta izlaznih

informacija iz računovodstvenog procesa

Koncept – prvotna zamisao, pretpostavka

Načelo – polazna točka, osnovno pravilo ponašanja

Računovodstvena načela određuju osnovne karakteristike

i koncepciju računovodstva

Pravila i norme koje je potrebno uvažavati prilikom izrade

f.i.

Vodič u interpretaciji i tumačenju f.i.

44

GAAP

Generally Accepted Accounting Principles –

GAAP – općeprihvaćena načela:

vodič u procjeni, bilježenju i izvješćivanju o

poslovnim aktivnostima

sastoje se od:

općeprihvaćenih koncepata (generally accepted

concepts),

općeprihvaćenih načela (generally accepted

principles) i

općeprihvaćenih postupaka (generally accepted

procedures)4

Page 3: RAČUNOVODSTVO ZA PODUZETNIKE I - vup.hr · PDF fileBilješke uz financijske izvještaje sadrže dodatne i dopunske informacije ... Tablica br. 4.: Računovodstvene pretpostavke i

6.10.2014.

3

55

OPĆEPRIHVAĆENI

RAČUNOVODSTVENI KONCEPTI

Koncept poslovnog subjekta (Business

entity concept)

Koncept stvarnog kontinuiteta

(Continuing-concern concept)

Koncept stabilne valute (Stable-dollar

concept)

Koncept određenog vremena (Time-period

concept)

666

OPĆEPRIHVAĆENI

RAČUNOVODSTVENI KONCEPTI

Pretpostavke ili teorijske osnove za interpretiranje

financijskih izvještaja

Koncept poslovnog subjekta (Business entity concept)

- poduzeće samostalna cjelina, neovisna od njegovih

vlasnika ili osoba koje upravljanju njime

- pri izvještavanju o financijskom položaju i uspješnosti

poslovanja, u f.i. uključene samo transakcije koje se

odnose na poslovanje tog poslovnog subjekta (npr.

automobil vlasnika)

- složeni subjekti: na razini nižih organizacijskih cjelina,

konsolidacija

Page 4: RAČUNOVODSTVO ZA PODUZETNIKE I - vup.hr · PDF fileBilješke uz financijske izvještaje sadrže dodatne i dopunske informacije ... Tablica br. 4.: Računovodstvene pretpostavke i

6.10.2014.

4

77

OPĆEPRIHVAĆENI

RAČUNOVODSTVENI KONCEPTI

Koncept stvarnog kontinuiteta (Continuing-concern

concept)

- vremenska neograničenost poslovanja

- pretpostavlja kako će poduzeće poslovati niz godina

- neće značajno smanjiti opseg poslovanja

- suprotno bila bi likvidacija odnosno prestanak rada

poduzeća

- f.i. – relativna slika financijskog položaja i uspješnosti

poslovanja u određenom trenutku (razdoblju)

- Imovina – buduća ekonomska korist, a ne rashod

7

888

OPĆEPRIHVAĆENI

RAČUNOVODSTVENI KONCEPTI

Koncept stabilne valute (Stable-dollar concept)

- svaki od elemenata financijskih izvještaja može

pouzdano izmjeriti i izraziti njegova novčana

vrijednost

- kupovna moć novčane jedinice neće promijeniti,

- ukoliko dođe do promjene vrijednosti novca,

imovinske pozicije zabilježene po povijesnom trošku

postaju nerealne (podcijenjene ili precijenjene)

- inflacija ili deflacija - potrebno je izvršiti korekciju

financijskih izvještaja, ponovno procijeniti

(revalorizirati) pozicije financijskih izvještaja.

Page 5: RAČUNOVODSTVO ZA PODUZETNIKE I - vup.hr · PDF fileBilješke uz financijske izvještaje sadrže dodatne i dopunske informacije ... Tablica br. 4.: Računovodstvene pretpostavke i

6.10.2014.

5

99

OPĆEPRIHVAĆENI

RAČUNOVODSTVENI KONCEPTI

Koncept određenog vremena (Time-period

concept)

- koncept periodičnosti izvještavanja

- financijski izvještaji sastavljaju za određeno

vremensko (obračunsko) razdoblje koje može biti

godina, polugodište, tromjesečje, mjesec i sl.

- korisnicima financijskih izvještaja, donositeljima

odluka, potrebne su relevantne i aktualne

informacije, kako bi bili u mogućnosti donositi

ispravne poslovne odluke

- interni korisnici

9

101010

OPĆEPRIHVAĆENA

RAČUNOVODSTVENA NAČELA

temeljna pravila koja upotrebljavaju poslovni subjekti u prezentiranju

financijskih informacija

pomažu u procjeni, bilježenju i izvještavanju o poslovnim aktivnostima

omogućavaju ujednačenu kvalitetu financijskih izvještaja

polazna osnova za standarde

1. Načelo nabavne vrijednosti (Cost principle),

2. Načelo objektivnosti (Objectivity principle),

3. Načelo realizacije (Realization principle),

4. Načelo sučeljavanja prihoda i rashoda (Matching principle),

5. Načelo materijalnosti (Materiality principle),

6. Načelo potpunosti (Full-disclosure principle),

7. Načelo konzistentnosti (Consistency principle) i

8. Načelo opreznosti (Converatism principle).

Page 6: RAČUNOVODSTVO ZA PODUZETNIKE I - vup.hr · PDF fileBilješke uz financijske izvještaje sadrže dodatne i dopunske informacije ... Tablica br. 4.: Računovodstvene pretpostavke i

6.10.2014.

6

111111

OPĆEPRIHVAĆENA

RAČUNOVODSTVENA NAČELA

Načelo nabavne vrijednosti

– evidentiranje poslovnih događaja prema trošku nabave odnosno

nabavnoj vrijednosti

- trošak nabave – stvarni novčani izdatak koji je nastao ili će nastati

zbog plaćanja obveze pri nabavi neke imovine

- računovodstvena evidencija se ne zasniva na sadašnjoj tržišnoj

vrijednosti imovine nego na trošku nabave

- prednost: lako određivanje troška nabave iz postojećih dokumenata

- nedostatak: ne prikazuje realnu vrijednost imovine (posebno se

uočava u inflatornim uvjetima)

o Načelo objektivnosti

- f.i. sastavljeni na osnovi objektivnih podataka

- objektivni podaci – dokumentirani (trošak nabave)

- fer vrijednost

1212

OPĆEPRIHVAĆENA

RAČUNOVODSTVENA NAČELA

o Načelo realizacije (stjecanja prihoda)

- prihodi se priznaju kada su stvarno nastali (zarađeni), a ne

kada je novac primljen

- prihod ≠ primitak

- na isti način i rashodi

- rashod ≠ izdatak

- uvjeti:

• roba stvarno isporučena

• vlasništvo i rizik prešli na kupca

• prodaja može vrijednosno izraziti

• ne postoji neizvjesnost naplate

12

Page 7: RAČUNOVODSTVO ZA PODUZETNIKE I - vup.hr · PDF fileBilješke uz financijske izvještaje sadrže dodatne i dopunske informacije ... Tablica br. 4.: Računovodstvene pretpostavke i

6.10.2014.

7

131313

OPĆEPRIHVAĆENA

RAČUNOVODSTVENA NAČELA

Načelo sučeljavanja prihoda i rashoda

- utvrđivanje rezultata poslovanja

- uspoređuju se samo oni prihodi i rashodi koji se odnose na isto

obračunsko razdoblje i koji su međusobno uvjetovani

- preduvjet ostvarivanja prihoda je nastajanje određenih rashoda

(prodaja proizvoda)

Načelo materijalnosti ili značajnosti

- pridržavanje onih načela koji imaju značajnu ulogu u stvaranju realne

slike poslovanja izvještajnih subjekata

- dopušteno je odstupanje od onih načela kojih se teško pridržavati, a

koja ne utječu značajno na rezultat poslovanja

- značajna informacija – čije izostavljanje bi moglo navesti na

pogrešnu prosudbu ili pogrešnu odluku

1414

OPĆEPRIHVAĆENA

RAČUNOVODSTVENA NAČELA

Načelo potpunosti

- financijski izvještaji trebaju sadržavat sve relevantne

informacije koje su potrebne za ocjenu poslovanja poduzeća

- izvještaje ne treba opterećivati svim detaljima, ne smije

izostaviti one informacije koje su značajne.

Načelo konzistentnosti (dosljednosti)

- zahtjeva dosljednu primjenu jednom usvojenih

računovodstvenih politika

- podrazumijeva da se sa istim ili sličnim poslovnim događajima

postupa jednako kroz različita razdoblja kako bi financijski

izvještaji bili usporedivi

- promjene pravila – objaviti u f.i. 14

Page 8: RAČUNOVODSTVO ZA PODUZETNIKE I - vup.hr · PDF fileBilješke uz financijske izvještaje sadrže dodatne i dopunske informacije ... Tablica br. 4.: Računovodstvene pretpostavke i

6.10.2014.

8

151515

OPĆEPRIHVAĆENA

RAČUNOVODSTVENA NAČELA

Načeo opreznosti ili razboritosti

– proizlazi iz neizvjesnosti koja je sastavni dio poslovanja

- “anticipiraj sve gubitke, ali ne anticipiraj dobitke”

- potrebno je priznati prihode samo onda kada su stvarno

nastali, kada su sigurni, a rashode i onda kada su mogući

- manja dobit, manji porez

- ne odobrava se iskrivljavanje poslovnog rezultata i stvaranje

tihih pričuva

OPĆEPRIHVAĆENI POSTUPCI – različite metode obrade

podataka radi dobivanja računovodstvenih informacija i

računovodstvenog izvještavanja

RAČUNOVODSTVENE POLITIKE

Predstavljaju specifične metode i načela koje je

menadžment izabrao za realno prikazivanje financijskog

položaja i rezultata poslovanja koja su u skladu s

općeprihvaćenim računovodstvenim načelima

O njima ovisi realnost prikazivanja stvarnog poslovanja

poduzeća

Svjesno može utjecati na vrijednost pozicija f.i.

Dio poslovne politike poduzeća (npr. u početnim

razdobljima prikazati što manju dobit)

Menadžment poduzeća treba odabrati i primjenjivati

računovodstvene politike tako da f.i. budu u skladu sa svim

zahtjevima svakog primjenjivanog MRS-a (HSFI-a) i

objašnjenjima Stalnog odbora za objašnjenja

16

Page 9: RAČUNOVODSTVO ZA PODUZETNIKE I - vup.hr · PDF fileBilješke uz financijske izvještaje sadrže dodatne i dopunske informacije ... Tablica br. 4.: Računovodstvene pretpostavke i

6.10.2014.

9

RAČUNOVODSTVENE POLITIKE

Tamo gdje nema posebnih zahtjeva, menadžment treba

utvrditi politike koje će omogućiti da f.i. pruže informacije

koje su:

a) Relevantne za potrebe donošenja odluka korisnika i

b) Pouzdane tako da:

1. Vjerno predočavaju rezultate i financijski položaj

poduzeća

2. Odražavaju ekonomsku bit poslovnih događaja i

transakcija, a ne samo zakonsku formu

3. Su neutralne i nepristrane

4. Su oprezne i

5. Cjelovite u svim značajnim elementima

17

181818

ZAKON O RAČUNOVODSTVU

Pretpostavke:

1. Kontinuiteta

2. Dosljednosti

3. Nastanka događaja

Načela procjene:

1. Opreznosti

2. Prevage biti nad formom

3. Vrijednosna značajnosti

4. Pojedinačne procjene

5. Vremenske povezanosti bilančnih stavki

Page 10: RAČUNOVODSTVO ZA PODUZETNIKE I - vup.hr · PDF fileBilješke uz financijske izvještaje sadrže dodatne i dopunske informacije ... Tablica br. 4.: Računovodstvene pretpostavke i

6.10.2014.

10

ZAKON O RAČUNOVODSTVU

NN 109/2007 i 54/13

I. Opće odredbe

Računovodstvo poduzetnika

Razvrstavanje poduzetnika

Knjigovodstvene isprave i poslovne knjige

Popis imovine i obveza

Primjena standarda financijskog izvještavanja

GFI i konsolidacija

Revizija GFI

Sadržaj godišnjeg izvješća

Javna objava GFI

Registar GFI

Obavljanje nadzora19

ZAKON O RAČUNOVODSTVU

Dužni primjenjivati poduzetnici – trgovačko društvo ili

trgovac pojedinac sukladno propisima koji uređuju

trgovačka društva

Svaka pravna i fizička osoba obveznik poreza na dobit

Poduzetnici – mali, srednji i veliki

Iznos ukupne aktive

Iznos prihoda

Prosječan broj radnika tijekom poslovne godine

Pokazatelji na zadnji dan poslovne godine koja prethodi

godini za koju se sastavljaju GFI

20

Page 11: RAČUNOVODSTVO ZA PODUZETNIKE I - vup.hr · PDF fileBilješke uz financijske izvještaje sadrže dodatne i dopunske informacije ... Tablica br. 4.: Računovodstvene pretpostavke i

6.10.2014.

11

ZAKON O RAČUNOVODSTVU

Mali – ne prelaze dva od uvjeta:

UA 32.500.000 kn

Prihod 65.000.000 kn

Prosječan broj radnika 50

Srednji - prelaze dva prethodna uvjeta, ali ne prelaze dva

sljedeća uvjeta:

UA 130.000.000 kn

Prihod 260.000.000

Prosječan broj radnika 250

Veliki – prelaze dva prethodno navedena uvjeta

Veliki – banke, štedne banke, stambene štedionice,

društva osiguranja, leasing društva, društva za upravljanje

investicijskim fondovima, …21

ZAKON O RAČUNOVODSTVU

Računovodstveni poslovi – prikupljanje i

obrada podataka na temelju

knjigovodstvenih isprava, priprema i

vođenje poslovnih knjiga, priprema i

sastavljanje f.i., prikupljanje i obrada

podataka u vezi pripreme i sastavljanja

GFI te financijskih podataka za

statističke, porezne i druge potrebe

22

Page 12: RAČUNOVODSTVO ZA PODUZETNIKE I - vup.hr · PDF fileBilješke uz financijske izvještaje sadrže dodatne i dopunske informacije ... Tablica br. 4.: Računovodstvene pretpostavke i

6.10.2014.

12

ZAKON O RAČUNOVODSTVU

II. Knjigovodstvene isprave:

Bilježenje podataka u poslovne knjige samo na temelju

urednih i vjerodostojnih knjigovodstvenih isprava

Vjerodostojna, uredna i osigurava pravodobni nadzor -

jamči potpisom ovlaštena osoba

Provjera ispravnosti prije unosa u poslovne knjige

Čuvanje:

Isplatne liste, analitičke evidencije plaća trajno

Isprave za unos podataka u dnevnik i glavnu knjigu

najmanje 11 g

Isprave za unos podataka u pomoćne knjige najmanje 7 g

Rok – zadnji dan

23

ZAKON O RAČUNOVODSTVU

III. Poslovne knjige:

Načela sustava dvojnog knjigovodstva

Dnevnik, glavna knjiga i pomoćne knjige

Unos podataka na temelju knjigovodstvenih isprava

Nepromjenjivi zapis nastalog poslovnog događaja

Poslovna godina jednaka kalendarskoj

Otvaranje poslovnih knjiga – početna bilanca

Osigurati kontrolu unesenih podataka, ispravnost unosa,

čuvanje podataka, mogućnost korištenja podataka,

mogućnost dobivanja uvida u promet i stanje na računima

glavne knjige, mogućnost uvida u vremenski slijed unosa

podataka

Čuvanje –dnevnik i glavna knjiga 11 g., pomoćne 7 g.

24

Page 13: RAČUNOVODSTVO ZA PODUZETNIKE I - vup.hr · PDF fileBilješke uz financijske izvještaje sadrže dodatne i dopunske informacije ... Tablica br. 4.: Računovodstvene pretpostavke i

6.10.2014.

13

ZAKON O RAČUNOVODSTVU

IV. Popis imovine i obveza

Na početku poslovanja popis - vrijednosti

izražene količinski i novčano

Najmanje jednom i to na kraju poslovne

godine popisati I i O i uskladiti stanje s

knjigovodstvenim

Popis u slučaju promjene cijena proizvoda i

robe, statusnih promjena, otvaranja

stečajnog postupka ili pokretanja postupka

likvidacije25

ZAKON O RAČUNOVODSTVU

V. Standardi financijskog izvještavanja

HSFI – računovodstvena načela i pravila sastavljanja i

prezentiranja f.i.

Donosi Odbor za SFI u skladu sa Zakonom

HSFI dužni primjenjivati mali i srednji poduzetnici

Veliki i oni koji kotiraju na burzama - MSFI

VI. Odbor za standarde financijskog izvještavanja

Analizira i prati razvoj računovodstvene teorije i prakse

Donosi HSFI

Donosi tumačenja HSFI

Priprema za objavu i objavljuje HSFI

26

Page 14: RAČUNOVODSTVO ZA PODUZETNIKE I - vup.hr · PDF fileBilješke uz financijske izvještaje sadrže dodatne i dopunske informacije ... Tablica br. 4.: Računovodstvene pretpostavke i

6.10.2014.

14

ZAKON O RAČUNOVODSTVU

VII. Financijski izvještaji:

Poduzetnik dužan sastavljati GFI u obliku, sadržaju i na način

propisan zakonom

GFI:

1. Bilanca

2. Račun dobiti i gubitka

3. Izvještaj o novčanom toku

4. Izvještaj o promjenama glavnice

5. Bilješke uz f.i.

Pružiti istinit i objektivan prikaz financijskog položaja i

uspješnosti poslovanja

Mali poduzetnici – bilanca, RDG i bilješke

Odgovorna osoba ovlaštena za zastupanje poduzetnika

Čuvaju se trajno 27

ZAKON O RAČUNOVODSTVU

Konsolidirani f.i. – financijski izvještaji grupe poduzetnika u

kojoj određeni poduzetnik (matično društvo) ima nad jednim

ili više poduzetnika (ovisno društvo) pravo upravljanja

financijskim i poslovnim politikama tako da od njih ostvaruje

korist (kontrola), a prikazani su kao jedinstveni

Revizija GFI – podliježu veliki i srednje veliki poduzetnici i

poduzetnici čiji su v.p. na burzama

VIII. Godišnje izvješće – objektivan prikaz razvoja i rezultata

poslovanja poduzetnika i njegovog položaja, zajedno s

opisom glavnih rizika i neizvjesnosti s kojima se on

suočava, te obavijesti o zaštiti okoliša i o radnicima ako je

to potrebno za razumijevanje razvoja, rezultata poslovanja

i položaja

Mali poduzetnici nisu dužni sastavljati

Čuva 11 g. 28

Page 15: RAČUNOVODSTVO ZA PODUZETNIKE I - vup.hr · PDF fileBilješke uz financijske izvještaje sadrže dodatne i dopunske informacije ... Tablica br. 4.: Računovodstvene pretpostavke i

6.10.2014.

15

ZAKON O RAČUNOVODSTVU

Hrvatski jezik

U kunama

IX. Javna objava:

GFI, GI, revizorsko izvješće javno objaviti

Mali dostaviti Financijskoj agenciji radi objave

Za statističke i druge potrebe Financijskoj agenciji do 31.03.

dostaviti bilancu, RDG i dodatne podatke

X. Registar GFI:

Središnji izvor informacija o financijskom položaju i uspješnosti

poslovanja

Vodi se u elektroničkom obliku i dostupan na internet

stranicama, podaci dostupni na pisani zahtjev

Za svakog pojedinog poduzetnike:

GFI

GI

Podatke o predloženoj raspodjeli dobiti ili pokriću gubitka29

ZAKON O RAČUNOVODSTVU

XI. Nadzor:

Ministarstvo financija – Porezna uprava ovlaštena za

obavljanje nadzora poduzetnika u dijelu računovodstvenih

poslova radi provjere obavlja li poduzetnik računovodstvene

poslove u skladu s odredbama ovog Zakona

HNB

Nadzor se obavlja:

Praćenjem, prikupljanjem i provjerom knjigovodstvenih

isprava, poslovnih knjiga, GFI i GI te drugih poreznih i

statističkih izvještaja

Provjerom sustava koje poduzetnik primjenjuje za obradu

podataka

Izravnim nadzorom kod poduzetnika30

Page 16: RAČUNOVODSTVO ZA PODUZETNIKE I - vup.hr · PDF fileBilješke uz financijske izvještaje sadrže dodatne i dopunske informacije ... Tablica br. 4.: Računovodstvene pretpostavke i

6.10.2014.

16

PRAVILNIK O STRUKTURI I

SADRŽAJU GFI

NN 38/08, 12/09 i 130/10

Propisuje se struktura i sadržaj godišnjih financijskih izvještaja za

poduzetnike.

Podaci u bilanci, računu dobiti i gubitka, izvještaju o novčanom tijeku i

izvještaju o promjenama kapitala iskazuju se za tekuću i prethodnu

godinu u kunama.

Bilješke uz financijske izvještaje sadrže dodatne i dopunske informacije

koje nisu prezentirane u bilanci, računu dobiti i gubitka, izvještaju o

novčanom tijeku i izvještaju o promjenama kapitala sukladno

odredbama odgovarajućih standarda financijskog izvještavanja.

31

3232

isp

Tablica br. 4.: Računovodstvene pretpostavke i računovodstvena načela.

Izvor:Grupa autora (Redakcija Spremić, I.) (2003) Računovodstvo. Zagreb: HZRIFD, str. 42.32

Page 17: RAČUNOVODSTVO ZA PODUZETNIKE I - vup.hr · PDF fileBilješke uz financijske izvještaje sadrže dodatne i dopunske informacije ... Tablica br. 4.: Računovodstvene pretpostavke i

6.10.2014.

17

333333

Slika br. 28.: ODNOS RAČUNOVODSTVENIH

PRETPOSTAVKI, NAČELA I STANDARDA

Izvor:Grupa autora (Redakcija Spremić, I.) (2003) Računovodstvo. Zagreb: HZRIFD, str. 44.

343434

MEĐUNARODNI RAČUNOVODSTVENI

STANDARDI

detaljnija razrada pojedinih računovodstvenih načela u

pogledu metode obuhvata, računovodstvenog

procesiranja i prezentiranja podataka

većina zemalja ima vlastite nacionalne standarde – odraz

specifičnosti ekonomskih procesa te zemlje

međunarodni računovodstveni standardi - ujednačavanje

računovodstvenih sustava

kod nas MRS/MSFI, HSFI

mijenjaju se

kompromis računovodstvenih rješenja različitih država

direktno ili podloga za nacionalne – usporedivost f.i.

Page 18: RAČUNOVODSTVO ZA PODUZETNIKE I - vup.hr · PDF fileBilješke uz financijske izvještaje sadrže dodatne i dopunske informacije ... Tablica br. 4.: Računovodstvene pretpostavke i

6.10.2014.

18

353535

MEĐUNARODNI RAČUNOVODSTVENI

STANDARDI

MRS 1 Prezentiranje financijskih izvještaja

MRS 2 Zalihe

MRS 7 Izvještaji o novčanom toku

MRS 8 Neto dobit ili gubitak razdoblja, temeljne pogreške i promjene računovodstvenih politika

MRS 10 Događaji nakon datuma bilance

MRS 11 Ugovori o izgradnji

MRS 12 Porez na dobit

MRS 14 Izvještavanje o dijelovima poduzeća

MRS 16 Nekretnine, postrojenja i oprema

MRS 17 Najmovi

MRS 18 Prihodi

MRS 19 Primanja zaposlenih

MRS 20 Računovodstvo državnih potpora i pomoći

3636

MEĐUNARODNI RAČUNOVODSTVENI

STANDARDI

MRS 21 Učinci promjena tečajeva stranih valuta

MRS 23 Troškovi posudbe

MRS 24 Objavljivanje povezanih stranaka

MRS 26 Računovodstvo i izvještavanje o mirovinskim planovima

MRS 27 Konsolidacija financijskih izvještaja

MRS 28 Računovodstvo ulaganja u ovisna društva

MRS 29 Financijsko izvještavanje u hiperinflacijskim privredama

MRS 30 Objavljivanja u financijskim izvještajima banaka i sličnih financijskih institucija

MRS 31 Financijsko izvještavanje o udjelima u zajedničkim poduhvatima

MRS 32 Financijski instrumenti: objavljivanje i prezentiranje

MRS 33 Zarade po dionici

36

Page 19: RAČUNOVODSTVO ZA PODUZETNIKE I - vup.hr · PDF fileBilješke uz financijske izvještaje sadrže dodatne i dopunske informacije ... Tablica br. 4.: Računovodstvene pretpostavke i

6.10.2014.

19

3737

MEĐUNARODNI RAČUNOVODSTVENI

STANDARDI

MRS 34 Financijsko izvještavanje za razdoblja u toku godine

MRS 36 Umanjenje imovine

MRS 37 Rezerviranja, nepredviđene obveze i nepredviđena imovina

MRS 38 Nematerijalna imovina

MRS 39 Financijski instrumenti: priznavanje i mjerenje

MRS 40 Ulaganje u nekretnine

MRS 41 Poljoprivreda

37

3838

MRS 1: PREZENTIRANJE FINANCIJSKIH

IZVJEŠTAJA Standard se odnosi na sve vrste poduzeća, uključujući banke i osiguravajuća

društva. Dodatni zahtjevi za banke i slične financijske institucije, u skladu sa

zahtjevima ovoga Standarda, postavljeni su u MRS-u 30 - Objavljivanja u

financijskim izvještajima banaka i drugim financijskim institucijama

F.i. pružaju informacije o financijskom položaju, uspješnosti i novčanom toku

Financijski se izvještaji trebaju prezentirati najmanje jednom godišnje.

Ako se, u iznimnim okolnostima, datumi bilance poduzeća mijenjaju i godišnji

se financijski izvještaji prezentiraju za razdoblje duže ili kraće od jedne

godine, poduzeće tada treba za dodatno razdoblje obuhvaćeno financijskim

izvještajima objaviti sljedeće:

a) razlog primjene razdoblja koje nije godina i

b) činjenicu da se usporedni iznosi računa dobiti i gubitka, promjene u

glavnici, novčani tijekovi i odnosne bilješke uz financijske izvještaje ne mogu

uspoređivati.

• Informacije koje treba prezentirati – cjeloviti skup financijskih izvještaja

• Elementi financijskih izvještaja (imovina, obveze, kapital, prihodi, rashodi,

dobit ili gubitak, novčani tokovi) 38

Page 20: RAČUNOVODSTVO ZA PODUZETNIKE I - vup.hr · PDF fileBilješke uz financijske izvještaje sadrže dodatne i dopunske informacije ... Tablica br. 4.: Računovodstvene pretpostavke i

6.10.2014.

20

3939

MRS 2: ZALIHE

Zalihe jesu sredstva:

(a) koja se drže u redovnom tijeku poslovanja;

(b) u procesu proizvodnje za takvu prodaju ; ili

(c) u obliku materijala ili dijelova zaliha koja se troše u proizvodnom

procesu ili pružanju usluga.

Zalihe se trebaju mjeriti po trošku ili neto vrijednosti koja se može

realizirati; ovisno o tome što je niže.

Neto vrijednost koja se može realizirati je procijenjena prodajna cijena

u tijeku redovnog poslovanja minus procijenjeni troškovi dovršenja i

procijenjeni troškovi nužni da se obavi prodaja.

Trošak zaliha treba obuhvatiti sve troškove kupnje, troškove konverzije

i druge troškove koji su nastali u dovođenju zaliha na sadašnju lokaciju

i sadašnje stanje (carina, prijevoz, popusti i rabati se oduzimaju)

Trošak zaliha, treba se odrediti korištenjem metode FIFO, (LIFO) te

metode prosječne ponderirane cijene.

Rashod kad su zalihe prodane39

4040

MRS 7: IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU

Gospodarske odluke koje poduzimaju korisnici zahtijevaju procjenu mogućnosti poduzeća da ostvaruje novac i novčane ekvivalente, te vremenski okvir i izvjesnost njihova ostvarenja.

Izvještaj o novčanom tijeku treba predočiti novčane tijekove tijekom razdoblja razvrstane na:

poslovne,

ulagateljske i

financijske aktivnosti.

Metode sastavljanja izvještaja o novčanim tijekovima;

direktna i

indirektna

40

Page 21: RAČUNOVODSTVO ZA PODUZETNIKE I - vup.hr · PDF fileBilješke uz financijske izvještaje sadrže dodatne i dopunske informacije ... Tablica br. 4.: Računovodstvene pretpostavke i

6.10.2014.

21

4141

MRS 7: IZVJEŠTAJ O NOVČANOM

TIJEKU

Novac = novac u blagajni i depoziti na računu

Novčani ekvivalenti = kratkotrajna, visoko likvidna ulaganja

koja se brzo pretvaraju u poznate iznose novca i koja nisu pod

značajnim utjecajem rizika promjene vrijednosti

Novčani tijekovi = priljevi i odljevi novca i novčanih

ekvivalenata

Poslovne aktivnosti = glavne aktivnosti koje stvaraju prihod

poduzeća

Ulagateljske aktivnosti = stjecanje i otuđivanje dugotrajne

imovine i drugih ulaganja koja nisu uključena u novčane

ekvivalente

Financijske aktivnosti = imaju za posljedicu veličinu i sastav

glavnice i posudbi poduzeća

4242

MRS 8: NETO DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA,

TEMELJNE POGREŠKE I PROMJENE

RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA

Primijeniti u:

predočavanju dobiti ili gubitka iz redovnih aktivnosti i izvanrednih

stavki u računu dobiti i gubitka

u računovodstvu promjena računovodstvenih procjena,

temeljnih pogreški i

promjena računovodstvenih politika.

Redovne aktivnosti - sve aktivnosti koje poduzima neko poduzeće

kao dio svojeg poslovanja te s njima povezane aktivnosti poduzeća

koje podržavaju to poslovanje, iz nje proizlaze ili imaju popratni

karakter.

Izvanredne stavke - prihodi ili rashodi koji proizlaze iz događaja ili

transakcija koji se jasno razlikuju od redovnih aktivnosti poduzeća i

zbog toga se ne očekuje da će se pojavljivati često ili redovito. 42

Page 22: RAČUNOVODSTVO ZA PODUZETNIKE I - vup.hr · PDF fileBilješke uz financijske izvještaje sadrže dodatne i dopunske informacije ... Tablica br. 4.: Računovodstvene pretpostavke i

6.10.2014.

22

4343

MRS 8: NETO DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA,

TEMELJNE POGREŠKE I PROMJENE

RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA Temeljne pogreške - pogreške otkrivene u tekućem razdoblju koje su takvog

značenja da se financijski izvještaji jednog ili više prethodnih razdoblja ne

mogu više smatrati pouzdanim na datum njihovog izdavanja. (rezultat

matematičkih pogreški, pogreški u primjeni računovodstvenih politika, krivog

tumačenja činjenica, prijevare ili previda).

Računovodstvene politike - posebna načela, osnove, dogovori, pravila i

praksa koje je usvojilo neko poduzeće pri sastavljanju i prezentiranju

financijskih izvještaja.

Sve stavke prihoda i rashoda priznatih u nekom razdoblju trebaju biti

uključene pri utvrđivanju neto dobiti ili gubitka razdoblja, osim ako neki

Međunarodni računovodstveni standard ne zahtijeva ili dopušta drugačije

postupanje.

Neto dobit ili gubitak razdoblja obuhvaća sljedeće elemente, pri čemu je

svaki od njih potrebno objaviti na prednjoj strani izvještaja o dobiti:

(a) dobit ili gubitak iz redovnih aktivnosti i

(b) izvanredne stavke. 43

444444

MRS 10: DOGAĐAJI NAKON DATUMA

BILANCE

Primijeniti u računovodstvu događaja nakon datuma bilance i njihova

objavljivanja.

Događaji nakon datuma bilance jesu povoljni i nepovoljni događaji nastali

između datuma bilance i datuma kada su financijski izvještaji odobreni za

objavljivanje.

Mogu se identificirati dvije vrsta događaja:

a) događaji koji pružaju dokaz stanja koja su postojala na datum

bilance (usklađivanje događaja nakon datuma bilance) i

b) događaji koji ukazuju na stanja koja su nastala nakon datuma

bilance (neusklađivanje događaja nakon datuma bilance)

Poduzeće treba uskladiti iznose koji su priznati u financijskim izvještajima da se

iskaže usklađivanje događaja nakon datuma bilance.

Ako poduzeće primi informacije nakon datuma bilance o stanju koje je postojalo

na datum bilance, poduzeće treba ažurirati objavljene informacije koje se odnose

na to stanje u svjetlu novih informacija (sudsko rješenje, prijevara, prodaja zaliha)

Page 23: RAČUNOVODSTVO ZA PODUZETNIKE I - vup.hr · PDF fileBilješke uz financijske izvještaje sadrže dodatne i dopunske informacije ... Tablica br. 4.: Računovodstvene pretpostavke i

6.10.2014.

23

4545

MRS 11: UGOVOR O IZGRADNJI

Primijeniti u računovodstvu ugovora o izgradnji u financijskim izvještajima

izvođača radova.

Ugovor o izgradnji - ugovor koji je posebno sklopljen za izgradnju nekog

sredstva ili skupine sredstava koja su međusobno usko povezana ili

međuovisna prema obliku, tehnologiji, funkciji te prema konačnoj namjeni ili

upotrebi.

Ugovor s fiksnom cijenom - ugovor o izgradnji u kojem izvođač radova

prihvaća fiksnu ugovorenu cijenu ili fiksnu stopu po jedinici proizvoda, koja

je u nekim slučajevima sadrži klauzulu o povećanju troškova.

Ugovor tipa troškovi plus - ugovor o izgradnji u kojem se izvođaču radova

nadoknađuju troškovi koji se mogu priznati ili drugačije definirani troškovi

uvećani za postotak tih troškova ili za fiksnu naknadu.

Prihodi iz ugovora (što sve i kada se priznaje)

Troškovi iz ugovora (rashod)

45

464646

MRS 12: POREZ NA DOBIT

Računovodstvena dobit (gubitak) - ukupna dobit ili

gubitak u nekom razdoblju, uključujući izvanredne stavke

prikazane u izvještaju o dobiti prije odbitka odgovarajućeg

rashoda za porez na dobit

Oporeziva dobit (porezni gubitak) je iznos dobiti

(gubitka) za razdoblje, utvrđen u skladu s propisima koje

su donijele porezne vlasti, a određuje iznos porezne obveze

(povrata poreza).

Rezerviranje za poreznu obvezu je iznos poreza koji

treba platiti na oporezivu dobit za tekuće razdoblje.

Page 24: RAČUNOVODSTVO ZA PODUZETNIKE I - vup.hr · PDF fileBilješke uz financijske izvještaje sadrže dodatne i dopunske informacije ... Tablica br. 4.: Računovodstvene pretpostavke i

6.10.2014.

24

474747

MRS 14: IZVJEŠTAVANJE O DIJELOVIMA PODUZEĆA

Načela za iskazivanje financijske informacije po dijelovima poduzeća -

informacija o različitim vrstama proizvoda i usluga poduzeća i različitim

zemljopisnim područjima u kojima ono posluje - da pomogne korisnicima

financijskih izvještaja:

a) bolje razumijevanje uspješnosti prošloga razdoblja,

b) bolji pristup rizicima i prihodima poduzeća i

c) bolje informativne prosudbe o poduzeću kao cjelini.

Poslovni dio poduzeća - komponenta poduzeća koja se može razlikovati i koji

je angažiran u pružanju pojedinog proizvoda ili usluge ili skupine proizvoda ili

usluga te koji podliježe rizicima i rezultatima i koji se razlikuje od drugih

poslovnih dijelova poduzeća.

Zemljopisni dio poduzeća - komponenta poduzeća koja se može razlikovati i

koji je angažiran u pružanju proizvoda ili usluge u okviru pojedinih

ekonomskih okruženja te koji podliježe rizicima i rezultatima i koji se razlikuje

od poslovnih komponenata drugih poslovnih okruženja.

Dio poduzeća o kojem se može izvješćivati je poslovni dio ili zemljopisni iz

prethodnih definicija za koji ovaj Standard zahtijeva objavljivanje informacije

o dijelu poduzeća.

484848

MRS 16: NEKRETNINE, POSTROJENJA I

OPREMA

Nekretnine, postrojenje i oprema jesu materijalna sredstva:

(a) koja poduzeće posjeduje za korištenje u proizvodnji proizvoda ili

isporuci roba ili usluga, za iznajmljivanje drugima ili u administrativne

svrhe

(b) koja se očekuju koristiti duže od jednog razdoblja

Amortizacija - sustavni raspored iznosa sredstva koji se amortizira

tijekom njegovog korisnog vijeka upotrebe.

Iznos koji se amortizira - trošak sredstva ili drugi iznos koji

zamjenjuje trošak u financijskim izvještajima umanjen za ostatak

vrijednosti sredstva.

Vijek upotrebe je:

(a) razdoblje u kojem se očekuje da će poduzeće koristiti sredstvo ili

(b) broj proizvoda ili sličnih jedinica koje se očekuje da će ih poduzeće

ostvariti od toga sredstva.

Page 25: RAČUNOVODSTVO ZA PODUZETNIKE I - vup.hr · PDF fileBilješke uz financijske izvještaje sadrže dodatne i dopunske informacije ... Tablica br. 4.: Računovodstvene pretpostavke i

6.10.2014.

25

4949

MRS 16: NEKRETNINE, POSTROJENJA I

OPREMA

Trošak nabave - iznos plaćenog novca ili novčanih ekvivalenata, fer

vrijednost ili druga naknada dana za nabavu sredstva u vrijeme njegova

stjecanja ili izgradnje.

Sastavni dijelovi troška nabave

Ostatak vrijednosti - neto iznos koji poduzeće očekuje dobiti za sredstvo

na kraju njegovog vijeka upotrebe po odbitku očekivanih troškova otuđenja.

Fer vrijednost - iznos za koji sredstvo može biti razmijenjeno između

obaviještenih i voljnih stranaka u transakciji pred pogodbom.

Knjigovodstveni iznos - iznos u kojem je neko sredstvo priznato u bilanci

nakon odbitka za njegov ispravak vrijednosti (akumuliranu amortizaciju)

Neki predmet nekretnina, postrojenja i opreme treba priznati kao sredstvo:

(a) kada je vjerojatno da će buduće ekonomske koristi povezane sa

sredstvom pritjecati u poduzeće i

(b) kada se trošak sredstva u poduzeću može pouzdano izmjeriti. 49

5050

MRS 17: NAJMOVI Propisati odgovarajuće računovodstvene politike i potrebna

objavljivanja kod najmodavaca i najmoprimaca u svezi s financijskim

i poslovnim najmovima.

Ovaj se Standard treba primijeniti u računovodstvu najmova osim:

a) sporazuma o najmu za istraživanje ili korištenje prirodnih

bogatstava, kao što su nafta, plin, šume, metali, i druga mineralna

prava i

b) sporazuma o licencijama za takve predmete kao što su filmovi,

video zapisi, igrokazi, rukopisi, patenti i autorska prava.

Najam - sporazum na temelju kojeg najmodavac prenosi na

najmoprimca, kao zamjenu za najamninu, pravo na korištenje nekog

sredstva za dogovoreno razdoblje.

Financijski najam - najam kojim se većim dijelom prenose svi rizici i

nagrade povezani s vlasništvom nad sredstvom. Vlasništvo se može,

ali ne mora prenijeti.

Poslovni najam - najam osim financijskog najma. 50

Page 26: RAČUNOVODSTVO ZA PODUZETNIKE I - vup.hr · PDF fileBilješke uz financijske izvještaje sadrže dodatne i dopunske informacije ... Tablica br. 4.: Računovodstvene pretpostavke i

6.10.2014.

26

515151

MRS 18: PRIHODI

Treba primijeniti u računovodstvu prihoda, koji proizlaze iz

sljedećih transakcija i događaja:

(a) prodaja roba;

(b) pružanje usluga; i

(c) korištenje sredstava od strane drugih, koja donose

kamate, tantijeme i dividende.

Prihod - bruto priljev ekonomskih koristi tijekom razdoblja

koji proizlazi iz redovnih aktivnosti poduzeća, ako ti priljevi

imaju za posljedicu povećanje glavnice, osim povećanja

glavnice koja se odnose na doprinose sudionika u glavnici.

5252

MRS 18: PRIHODI

Prihod od prodaje roba treba priznati kada su zadovoljeni svi sljedeće

uvjeti:

(a) poduzeće je prenijelo na kupca značajne rizike i koristi od vlasništva

nad proizvodima;

(b) poduzeće ne zadržava stalno sudjelovanje u upravljanju, do stupnja

koji se obično povezuje s vlasništvom niti učinkovito kontrolira

prodaju roba;

(c) iznos prihoda može se pouzdano izmjeriti;

(d) vjerojatno je da će ekonomske koristi povezane s transakcijom

pritjecati u poduzeće i

(e) troškovi koji su nastali ili će nastati u odnosu na transakciju mogu se

pouzdano izmjeriti.

52

Page 27: RAČUNOVODSTVO ZA PODUZETNIKE I - vup.hr · PDF fileBilješke uz financijske izvještaje sadrže dodatne i dopunske informacije ... Tablica br. 4.: Računovodstvene pretpostavke i

6.10.2014.

27

5353

MRS 18: PRIHODI Kada se ishod transakcije, koja obuhvaća pružanje usluga,

može pouzdano izmjeriti, prihodi povezani s tom transakcijom

trebaju se priznati prema stupnju dovršenosti transakcije na

datum bilance.

Ishod transakcije može se pouzdano izmjeriti, kada su ispunjeni

svi sljedeće uvjeti:

(a) iznos prihoda može se pouzdano izmjeriti;

(b) vjerojatno je da će ekonomske koristi povezane s transakcijom

pritjecati u poduzeće;

(c) stupanj dovršenosti transakcije na datum bilance može se

pouzdano izmjeriti i

(d) troškovi nastali kod transakcije i troškovi dovršenosti

transakcije mogu se pouzdano izmjeriti.

MRS 18: PRIHODI Prihod koji nastaje korištenjem sredstava poduzeća od

strane drugih koje donose kamate, tantijeme i dividende, trebaju

se priznati uz sljedeće uvjete:

(a) vjerojatno je da će ekonomske koristi povezane s transakcijom

pritjecati u poduzeće, i

(b) iznos prihoda može se pouzdano izmjeriti.

Kamata – naknada za korištenje novca ili novčanih ekvivalenata

ili iznosa koji se duguju poduzeću

Tantijemi – naknade za korištenje dugotrajnih sredstava

poduzeća, primjerice patenata, trgovačkih znakova, autorskih

prava i računalnih programa

Dividende – raspodjela dobiti ulagateljima u glavnicu u razmjeru

udjela u glavnici pojedine vrste kapitala

54

Page 28: RAČUNOVODSTVO ZA PODUZETNIKE I - vup.hr · PDF fileBilješke uz financijske izvještaje sadrže dodatne i dopunske informacije ... Tablica br. 4.: Računovodstvene pretpostavke i

6.10.2014.

28

555555

MRS 19: PRIMANJA ZAPOSLENIH Propisati računovodstvo i objavljivanje u svezi primanja

zaposlenih.

Primanja zaposlenih - svi oblici koje daje poduzeće u zamjenu za uslugu koju pružaju zaposleni.

Kratkoročna primanja zaposlenih - primanja zaposlenih (osim otpremnina i naknada u obliku kapitala) koja potpadaju unutar dvanaest mjeseci od kraja razdoblja u kojem zaposleni pružaju usluge (nadnice, plaće, doprinosi, naknade za korištenje godišnjeg odmora i bolovanja, …)

Primanja poslije prestanka rada - primanja zaposlenih (osim otpremnina i naknada u obliku kapitala) koja se isplaćuju poslije prestanka zaposlenja. (mirovine, životno osiguranje nakon prestanka zaposlenja, …)

Dugoročna primanja zaposlenih – naknada za vrijeme duže odsutnosti s rada, za vrijeme studijskog usavršavanja, jubilarne nagrade

Otpremnine

Priznati obvezu i rashod

565656

MRS 20: RAČUNOVODSTVO DRŽAVNIH

POTPORA I POMOĆI Državom se smatraju vlada, vladine agencije i slična tijela bilo da su na

lokalnoj, državnoj ili međunarodnoj razini.

Državna pomoć - djelovanje države kojem je cilj pružanje ekonomske

koristi pojedinom poduzeću ili nizu poduzeća koja zadovoljavaju

određene kriterije. Državna pomoć ne uključuje koristi koje nastaju

samo neizravno, akcijama koje utječu na opće uvjete poslovanja, kao što

je izgradnja infrastrukture u razvojnim područjima ili nametanje

trgovinskih ograničenja konkurentima.

Državne potpore - pomoć države u obliku transfera resursa poduzeću u

zamjenu za prošlo ili buduće zadovoljavanje određenih uvjeta koji se

tiču poslovanja poduzeća.

Državne pomoći isključuju one oblike državne pomoći kojima nije

moguće utvrditi vrijednost i transakcije s državom koje se ne mogu

razlikovati od normalnih poslovnih transakcija poduzeća.

Državne potpore trebaju se priznati kao prihod tijekom razdoblja

Page 29: RAČUNOVODSTVO ZA PODUZETNIKE I - vup.hr · PDF fileBilješke uz financijske izvještaje sadrže dodatne i dopunske informacije ... Tablica br. 4.: Računovodstvene pretpostavke i

6.10.2014.

29

575757

MRS 21: UČINCI PROMJENE TEČAJEVA VALUTA Ovaj se Standard treba primijeniti:

(a) u računovodstvu transakcija stranih valuta i

(b) u prevođenju financijskih izvještaja inozemnih djelatnosti koji su

uključeni u financijske izvještaje poduzeća konsolidacijom, razmjernom

konsolidacijom ili metodom udjela

Inozemna djelatnost - podružnica, pridružena kompanija, zajednički

pothvat ili filijala izvještajnog poduzeća čije su aktivnosti osnovane ili se

njima upravlja u drugoj zemlji, a ne u zemlji izvještajnog poduzeća.

Inozemni subjekt - inozemna djelatnost čije aktivnosti nisu sastavni dio

aktivnosti izvještajnog poduzeća.

Izvještajna valuta - ona valuta koja se primjenjuje u prezentiranju

financijskih izvještaja.

Strana valuta - valuta koja nije izvještajna valuta poduzeća.

Valutni tečaj - odnos razmjene dviju valuta.

5858

MRS 23: TROŠKOVI POSUDBE Troškovi posudbe - kamata i drugi troškovi koji nastanu poduzeću

u svezi s posudbom financijskih sredstava.

Troškovi posudbe mogu uključiti:

(a) kamate na prekoračenja na bankovnom računu, kratkoročne i

dugoročne posudbe;

(b) amortizaciju diskonta ili premije vezane na posudbu;

(c) amortizaciju pomoćnih troškova koji nastaju s svezi s aranžmanima

posudbe;

(d) financijski troškovi u pogledu financijskog najma priznatog u

skladu s Međunarodnim računovodstvenim standardom 17 -

Računovodstvo najmova i

(e) tečajne razlike proizašle iz posudbi u stranoj valuti, u iznosu u

kojem se smatraju usklađivanjem do troškova kamata.

Troškove posudbe trebaju se priznati kao rashod u razdoblju u

kojem su nastali. 58

Page 30: RAČUNOVODSTVO ZA PODUZETNIKE I - vup.hr · PDF fileBilješke uz financijske izvještaje sadrže dodatne i dopunske informacije ... Tablica br. 4.: Računovodstvene pretpostavke i

6.10.2014.

30

595959

MRS 24: OBJAVLJIVANJE POVEZANIH

STRANAKA

Povezana stranka - stranke se smatraju povezane ako jedna stranka

ima mogućnost kontrolirati drugu stranku ili obavlja značajan utjecaj

nad drugom strankom u donošenju financijskih i poslovnih odluka.

Transakcija povezane stranke - prijenos resursa ili obveza između

povezanih stranaka, bez obzira na to da li se zaračunava cijena.

Kontrola - vlasništvo, izravno ili neizravno preko podružnica, preko

više od polovine glasačke snage poduzeća, ili preko bitnog udjela u

glasačkoj snazi i snazi poduzeća da upravlja, prema statutu ili

sporazumu, financijskom i poslovnom politikom rukovodstva

poduzeća.

Značajan utjecaj (za svrhe ovog Standarda) - sudjelovanje u

odlukama o financijskoj i poslovnoj politici poduzeća, ali ne i kontrola

tih politika.

Ako su postajale međusobne transakcije treba ih objaviti

606060

MRS 26: RAČUNOVODSTVENO

IZVJEŠTAVANJE O MIROVINSKIM

PLANOVIMA

Mirovinski planovi - aranžmani, formalni ili neformalni, kojima poslodavac

osigurava mirovine za zaposlene pri završetku ili nakon završetka

službovanja (bilo u obliku godišnjeg prihoda bilo kao paušalni iznos), kada se

takve mirovine mogu odrediti ili procijeniti prije umirovljenja iz odredaba

nekog dokumenta ili iz prakse poduzeća.

Definirani planovi doprinosa - mirovinski planovi po kojima su iznosi koje

treba platiti kao mirovine utvrđeni prema doprinosima fondu zajedno sa

zaradom od ulaganja u taj fond.

Definirani planovi mirovina - mirovinski planovi po kojima su iznosi koje

treba platiti kao mirovine određeni obično u odnosu prema zaradama

zaposlenog i /ili/ godinama radnog staža.

Financiranje putem fonda - prijenos sredstava nekom subjektu (fondu),

odvojeno od poslodavčevog poduzeća da udovolji budućim obvezama za

isplatu mirovina.

Page 31: RAČUNOVODSTVO ZA PODUZETNIKE I - vup.hr · PDF fileBilješke uz financijske izvještaje sadrže dodatne i dopunske informacije ... Tablica br. 4.: Računovodstvene pretpostavke i

6.10.2014.

31

616161

MRS 27: KONSOLIDACIJA FINANCIJSKIH

IZVJEŠTAJA

Treba primijeniti u sastavljanju i prezentiranju konsolidiranih

financijskih izvještaja za grupu poduzeća pod kontrolom

matice.

Ovaj se Standard također treba primijeniti u računovodstvu

ulaganja u povezana društva u odvojenim financijskim

izvještajima matice.

Matica koja izdaje konsolidirane financijske izvještaje treba

konsolidirati sva povezana društva, inozemna i domaća

Matica treba prezentirati konsolidirane financijske izvještaje

Propisani konsolidacijski postupci

6262

MRS 28: RAČUNOVODSTVO ULAGANJA U

OVISNA DRUŠTVA

Ovisno društvo - poduzeće u kojem ulagač ima značajan utjecaj

i koje nije ni njegovo povezano društvo niti njegov zajednički

pothvat.

Značajan utjecaj - moć sudjelovanja u odlukama o

financijskim i poslovnim politikama poduzeća u koje je izvršeno

ulaganje, ali ne predstavlja kontrolu tih politika.

Kontrola (za svrhu ovog Standarda) - moć upravljanja

financijskim i poslovnim politikama poduzeća kako bi se tim

aktivnostima ostvarile koristi.

Povezano društvo - poduzeće koje kontrolira drugo poduzeće

(poznato kao matica). 62

Page 32: RAČUNOVODSTVO ZA PODUZETNIKE I - vup.hr · PDF fileBilješke uz financijske izvještaje sadrže dodatne i dopunske informacije ... Tablica br. 4.: Računovodstvene pretpostavke i

6.10.2014.

32

6363

MRS 29: FINANCIJSKO IZVJEŠTAVANJE U

HIPERINFLACIJSKIM PRIVREDAMA Ovaj se Standard treba primijeniti na osnovne financijske izvještaje,

uključujući konsolidirane financijske izvještaje svakog poduzeća koje

izvješćuje u valuti hiperinfalcijske privrede.

U hiperinflacijskoj privredi nije korisno izvještavati o poslovnim

rezultatima i financijskom položaju u domaćoj valuti bez

prepravljanja financijskih izvještaja.

Novac gubi kupovnu snagu po takvoj stopi da je pogrešno

uspoređivati iznose iz transakcija i drugih poslovnih događaja što su

se dogodili u različitim vremenima, čak i one unutar istog

obračunskog razdoblja.

Preporuča se da sva poduzeća koja izvješćuju u valuti iste

hiperinflacijske privrede, primjenjuju ovaj Standard od istog datuma.

Ipak, taj se Standard odnosi na financijske izvještaje svakog poduzeća

od početka izvještajnog razdoblja u kojem ono utvrdi nastanak

hiperinflacije u zemlji u čijoj valuti izvješćuje.

63

MRS 29: FINANCIJSKO IZVJEŠTAVANJE U

HIPERINFLACIJSKIM PRIVREDAMA

Karakteristike privrednog okruženja u uvjetima

hiperinflacije:

Stanovništvo radije drži svoje bogatstvo u nenovčanim

sredstvima ili nekoj relativno stabilnoj inozemnoj valuti

Stanovništvo ne promatra novčane iznose prema domaćoj

već prema relativno stabilnoj valuti. Cijene mogu biti

navedene u toj valuti

Prodaja i kupovina na kredit odvija se po cijenama koje

kompenziraju očekivani gubitak kupovne moći za vrijeme

kreditnog razdoblja

Kamatne stope, plaće i cijene vezane su uz indeks cijena i

Kumulativna stopa inflacije kroz tri godine se približava ili

premašuje 100%64

Page 33: RAČUNOVODSTVO ZA PODUZETNIKE I - vup.hr · PDF fileBilješke uz financijske izvještaje sadrže dodatne i dopunske informacije ... Tablica br. 4.: Računovodstvene pretpostavke i

6.10.2014.

33

656565

MRS 30: OBJAVLJIVANJA U FINANCIJSKIM

IZVJEŠTAJIMA BANAKA I SLIČNIH

FINANCIJSKIH INSTITUCIJA

Izvještaj o dobiti koji grupira prihode i rashode po vrstama i

objavljuje iznose glavnih vrsta prihoda i rashoda. (kamate,

naknade, provizije, poslovanje s v.p., zajmovi, strane valute, …)

Bilanca u kojoj su grupirana sredstva i obveze po prirodi i

poredana tako da odraze njihovu relativnu likvidnost. (novac i

salda kod HNB, vrijednosni papiri, plasmani kod drugih banaka,

zajmovi drugim bankama, zajmovi i predujmovi klijentima,

vrijednosni papiri, obveze – depoziti od drugih banaka, iznosi koji

se duguju drugim deponentima, vlastite mjenice, …)

Iznos u kojem je bilo koje sredstvo ili obveza navedena u bilanci

ne smije se prebijati oduzimanjem druge obveze ili sredstva, osim

ako ne postoji zakonsko pravo za prijeboj i poravnanje koje se

odnosi na realizaciju ili podmirenje sredstva ili obveze.

MRS 30: OBJAVLJIVANJA U FINANCIJSKIM

IZVJEŠTAJIMA BANAKA I SLIČNIH

FINANCIJSKIH INSTITUCIJA

Banka treba objaviti tržišnu vrijednost tržišnih vrijednosnih

papira i utrživih investicijskih vrijednosnih papira ako se te

vrijednosti razlikuju od knjigovodstvenih iznosa u financijskim

izvještajima.

Banka treba objaviti svaku značajniju koncentraciju svojih

sredstava, obveza i izvanbilančnih stavki.

Objaviti se treba po zemljopisnim područjima, po klijentima,

granama i drugim koncentracijama rizika.

Banka treba također objaviti izloženost značajnim razlikama

tečajeva stranih valuta.

66

Page 34: RAČUNOVODSTVO ZA PODUZETNIKE I - vup.hr · PDF fileBilješke uz financijske izvještaje sadrže dodatne i dopunske informacije ... Tablica br. 4.: Računovodstvene pretpostavke i

6.10.2014.

34

676767

MRS 31: FINANCIJSKO IZVJEŠTAVANJE O

UDJELIMA U ZAJEDNIČKIM POTHVATIMA

Treba primijeniti u računovodstvu udjela u zajedničkim pothvatima i

izvješćivanju o imovini, obvezama, prihodima i rashodima zajedničkog

pothvata u financijskim izvještajima pothvatnika i ulagača

Zajednički pothvat - ugovorni aranžman kojim dvije ili više stranaka

poduzimaju gospodarsku aktivnost koja podliježe zajedničkoj kontroli.

Kontrola - moć upravljanja financijskim i poslovnim politikama

gospodarske aktivnosti tako da se njome steknu koristi.

Zajednička kontrola - ugovorno utvrđeno dijeljenje kontrole nad

gospodarskom aktivnošću.

Pothvatnik - stranka u zajedničkom pothvatu i ima zajedničku kontrolu

nad tim zajedničkim pothvatom.

Ulagač u zajednički pothvat je stranka u zajedničkom pothvatu i nema

zajedničku kontrolu nad tim zajedničkim pothvatom.

6868

MRS 32: FINANCIJSKI INSTRUMENTI:

objavljivanje i prezentiranje

Financijski instrument - ugovor na temelju kojeg nastaje financijska

imovina jednog poduzeća i financijska obveza ili glavnički instrument drugog

poduzeća.

Financijske instrumente dijelimo na:

a) primarne (potraživanja, obveze i glavnički vrijednosni papiri)

b) izvedene i derivatne

Financijski instrumenti kao financijska imovina su podložni rizicima kao što

su:

a) cjenovni rizik

b) kreditni rizik

c) rizik likvidnosti

d) rizik novčanog tijeka

• U financijskim izvještajima je neophodno objaviti informacije o fer

vrijednosti financijskih instrumenata68

Page 35: RAČUNOVODSTVO ZA PODUZETNIKE I - vup.hr · PDF fileBilješke uz financijske izvještaje sadrže dodatne i dopunske informacije ... Tablica br. 4.: Računovodstvene pretpostavke i

6.10.2014.

35

696969

MRS 33: ZARADE PO DIONICI

Trebaju primjenjivati poduzeća čijim se redovnim dionicama ili potencijalno redovnim dionicama trguje javno i poduzeća koja su u procesu izdavanja redovnih dionica ili potencijalno redovnih dionica na tržištu javnih vrijednosnih papira.

Ako matica prezentira zbrojne i konsolidirane financijske izvještaje, informacija koju treba prezentirati prema ovom Standardu, odnosi se samo na konsolidiranu informaciju.

Redovna dionica - glavnički instrument koji je podređen svim drugim skupinama glavničkih instrumenata.

Potencijalno redovna dionica - financijski instrument ili drugi ugovor koji može posjedniku dati pravo na redovne dionice.

Prava na kupnju (warranti) ili opcije - financijski instrumenti koji posjedniku daju pravo da kupi redovne dionice.

Osnovne zarade po dionici trebaju se izračunati dijeljenjem neto dobiti ili gubitka razdoblja, koji pripada redovnim dioničarima, s ponderiranim prosječnim brojem glavnih redovnih dionica tijekom toga razdoblja.

7070

MRS 34: FINANCIJSKO IZVJEŠTAVANJE ZA

RAZDOBLJA U TOKU GODINE

Razdoblje u toku godine - razdoblje financijskog izvješćivanja koje je kraće od

pune financijske godine.

Financijsko izvješće za razdoblje u toku godine označava financijsko izvješće

koje sadrži cjelokupni set financijskih izvještaja, kao što je navedeno u MRS-u 1

- Prezentiranje financijskih izvještaja ili set skraćenih financijskih izvještaja

razdoblja u toku godine kako su opisani u ovome Standardu.

Financijsko izvješće razdoblja u toku godine treba sadržavati najmanje sljedeće dijelove:

a) skraćena bilanca,

b) skraćeni račun dobiti i gubitka,

c) promjene u glavnici,

c1) skraćeni izvještaj s svim promjenama u glavnici ili

c2) skraćeni izvještaj o promjeni glavnice osim promjena nastalih iz

kapitalnih transakcija s vlasnicima i raspodjele vlasnicima,

d) skraćeni izvještaj o novčanom tijeku,

e) odabrana objašnjenja u bilješkama uz financijske izvještaje. 70

Page 36: RAČUNOVODSTVO ZA PODUZETNIKE I - vup.hr · PDF fileBilješke uz financijske izvještaje sadrže dodatne i dopunske informacije ... Tablica br. 4.: Računovodstvene pretpostavke i

6.10.2014.

36

7171

MRS 36: UMANJENJE IMOVINE

Treba primijeniti u računovodstvu umanjenja svih sredstava, osim:

a) zaliha (vidjeti MRS 2 - Zalihe),

b) sredstava koja proizlaze iz ugovora o izgradnji (vidjeti MRS 11 -

Ugovori o izgradnji),

c) odgođene porezne imovine (vidjeti MRS 12 - Porez na dobit),

d) imovine koja proizlazi iz naknade zaposlenima (vidjeti MRS 19 -

Primanja zaposlenih) i

e) financijske imovine koja je uključena u djelokrug MRS-a 32 -

Financijski instrumenti: objavljivanje i prezentiranje.

Neko sredstvo se umanjuje kada knjigovodstveni iznos sredstva prelazi

njegov nadoknadivi iznos

Nadoknadivi iznos – neto prodajna cijena ili vrijednost sredstva u

upotrebi ovisno što je više

Vrijednost u upotrebi – sadašnja vrijednost budućih novčanih tokova

Neto prodajna cijena – iznos koji se može dobiti od prodaje sredstva u

transakciji pred pogodbom

71

7272

MRS 36: UMANJENJE IMOVINE

Samo ako je nadoknadivi iznos sredstva manji od

knjigovodstvenog iznosa, knjigovodstveni iznos sredstva

se treba smanjiti do njegovog nadoknadivog iznosa. Ovo

je smanjenje gubitak od umanjenja imovine.

Gubitak od umanjenja imovine treba se odmah priznati

kao rashod u računu dobiti i gubitka

Nakon priznanja gubitka od umanjenja imovine,

amortizaciju toga sredstva treba uskladiti u budućim

razdobljima da se sustavno rasporedi promijenjeni

knjigovodstveni iznos sredstva, umanjen za ostatak

vrijednosti (ako postoji) za razdoblje njegovog preostalog

vijeka upotrebe. 72

Page 37: RAČUNOVODSTVO ZA PODUZETNIKE I - vup.hr · PDF fileBilješke uz financijske izvještaje sadrže dodatne i dopunske informacije ... Tablica br. 4.: Računovodstvene pretpostavke i

6.10.2014.

37

737373

MRS 37: REZERVIRANJA, NEPREDVIĐENE

OBVEZE I NEPREDVIĐENA IMOVINA

Trebaju primjenjivati sva poduzeća u računovodstvu za

rezerviranja, nepredviđene obveze i nepredviđenu imovinu, osim

onih koje obuhvaća drugi Međunarodni računovodstveni

standard.

Rezerviranje - obveza neodređenog vremena ili iznosa.

Obveza - sadašnja obveza poduzeća proizašla iz prošlih događaja,

za čije se podmirenje očekuje da će imati za posljedicu odljev

resursa poduzeća s ekonomskim koristima.

Obvezujući događaj - događaj koji dovodi do zakonske ili

izvedene obveze koji ima za posljedicu da poduzeće nema realne

alternative ne podmiriti tu obvezu.

7474

MRS 37: REZERVIRANJA, NEPREDVIĐENE

OBVEZE I NEPREDVIĐENA IMOVINA Nepredviđena obveza je:

a) moguća obveza koja proizlazi iz prošlih događaja i čije će postojanje

biti potvrđeno samo nastankom ili nenastankom jednog ili više

neodređenih budućih događaja koji nisu u cijelosti pod kontrolom

poduzeća ili

b) sadašnja obveza koja proizlazi iz prošlih događaja, ali koja nije

priznata budući da:

1. nije vjerojatno da će podmirenje obveze zahtijevati odljev resursa s

ekonomskim koristima ili

2. iznos obveze se ne može utvrditi s dovoljno pouzdanosti.

Poduzeće ne treba priznati nepredviđenu obvezu

Nepredviđeno sredstvo je moguće sredstvo koje proizlazi iz prošlih

događaja i čije će se postojanje potvrditi samo nastankom ili ne

nastankom jednog ili više neizvjesnih budućih događaja koji nisu u

cijelosti pod kontrolom poduzeća.

Poduzeće ne treba priznati nepredviđenu imovinu 74

Page 38: RAČUNOVODSTVO ZA PODUZETNIKE I - vup.hr · PDF fileBilješke uz financijske izvještaje sadrže dodatne i dopunske informacije ... Tablica br. 4.: Računovodstvene pretpostavke i

6.10.2014.

38

757575

MRS 38: NEMATERIJALNA IMOVINA Nematerijalno sredstvo - nenovčano sredstvo koje se može

identificirati da je bez fizičkog obilježja i koje se posjeduje za uporabu u

proizvodnji roba ili isporuci usluga, za unajmljivanje drugima ili za

administrativne svrhe

Neko se nematerijalno sredstvo treba priznati samo ako: a) je vjerojatno

da će buduće ekonomske koristi koje se mogu pripisati sredstvu

pritjecati u poduzeće i b) se trošak nabave toga sredstva može pouzdano

utvrditi.

Nematerijalno sredstvo treba se na početku utvrditi po trošku nabave.

Nematerijalno sredstvo nakon početnog priznanja treba se knjižiti po

njegovu trošku nabave umanjen za ispravak vrijednosti i za akumulirane

gubitke od umanjenja.

Trošak nabave nematerijalnog sredstva sastoji se od njene nabavne

cijene, uključujući uvoznu carinu i porez na promet koji se ne vraća te

bilo koji izdatak koji se izravno može pripisati pripremi sredstva za

namjeravanu upotrebu. Izdatak koji se izravno može pripisati obuhvaća,

primjerice, profesionalne naknade za pravne usluge. Trgovački popusti i

rabati se oduzimaju pri utvrđivanju troška nabave.

767676

MRS 39: FINANCIJSKI INSTRUMENTI:

priznavanje i mjerenje Načela za priznavanje i mjerenje te objavljivanje informacija o financijskim

instrumentima u financijskim izvještajima poslovnog poduzeća.

Financijski instrument je bilo koji ugovor na temelju kojeg nastaje financijska

imovina jednog poduzeća i financijska obveza ili glavnički instrument drugog

poduzeća.

Financijska imovina je sredstvo koje je:

(a) novac,

(b) ugovorno pravo da se primi novac ili drugo financijska sredstvo od drugog

poduzeća,

(c) ugovorno pravo na razmjenu financijskih instrumenata s drugim poduzećem prema

uvjetima koji su potencijalno povoljni,

(d) glavnički instrument drugog poduzeća.

Financijska obveza je bilo koja obveza kojom je ugovorena:

(a) predaja novca ili druge financijske imovine drugom poduzeću ili

(b) razmjena financijskih instrumenata s drugim poduzećem prema uvjetima koji su

potencijalno nepovoljni.

Page 39: RAČUNOVODSTVO ZA PODUZETNIKE I - vup.hr · PDF fileBilješke uz financijske izvještaje sadrže dodatne i dopunske informacije ... Tablica br. 4.: Računovodstvene pretpostavke i

6.10.2014.

39

7777

MRS 40: ULAGANJA U NEKRETNINE

Ulaganje u nekretnine - nekretnine koje vlasnik ili najmoprimac u

financijskom najmu drži u svrhu ostvarivanja prihoda od operativnog najma

ili zbog porasta vrijednosti ove imovine, ili istodobno zbog obaju razloga

Primjer:

zgrada koju subjekt posjeduje i daje u najam prema 1 ili više ugovora o

operativnom najmu,

zemljište koje se drži u svrhu dugoročnog porasta kapitalne vrijednosti, a ne

zbog kratkoročne prodaje tijekom redovnog poslovanja

Početno mjerenje – po trošku nabave

Ne obuhvaća (MRS 16):

a. nekretnine u proizvodnji ili opskrbi dobara ili usluga,

b. u administrativne svrhe, ili

c. prodaje tijekom redovitog poslovanja

77

7878

MRS 41: POLJOPRIVREDA

Treba primjenjivati kod obračuna u djelokrugu poljoprivrede koji se

odnose na:

biološku imovinu,

poljoprivredne proizvode do trenutka žetve (nakon žetve MRS 2 -

Zalihe),

državne potpore

Poljoprivredna djelatnost – upravljanje biološkom transformacijom

biološke imovine u poljoprivredni proizvod ili u drugu biološku

imovinu,

Poljoprivredni proizvod – ubrani proizvod biološke imovine

poduzeća,

Biološka imovina – životinje ili biljke,

Žetva – odvajanje proizvoda od biološke imovine ili dovršetak ciklusa

biološke imovine78

Page 40: RAČUNOVODSTVO ZA PODUZETNIKE I - vup.hr · PDF fileBilješke uz financijske izvještaje sadrže dodatne i dopunske informacije ... Tablica br. 4.: Računovodstvene pretpostavke i

6.10.2014.

40

7979

HRVATSKI STANDARDI

FINANCIJSKOG IZVJEŠTAVANJA

HSFI 1 – Financijski izvještaji,

HSFI 2 – Konsolidirani financijski izvještaji

HSFI 3 – Računovodstvene politike, promjene

računovodstvenih procjena i pogreške

HSFI 4 – Događaji nakon datuma bilance

HSFI 5 – Dugotrajna nematerijalna imovina

HSFI 6 – Dugotrajna materijalna imovina

HSFI 7 – Ulaganja u nekretnine

HSFI 8 – Dugotrajna imovina namijenjena prodaji i

prestanak poslovanja

HSFI 9 – Financijska imovina

8080

HRVATSKI STANDARDI

FINANCIJSKOG IZVJEŠTAVANJA

HSFI 10 – Zalihe

HSFI 11 – Potraživanja

HSFI 12 – Kapital

HSFI 13 – Obveze

HSFI 14 – Vremenska razgraničenja

HSFI 15 – Prihodi

HSFI 16 – Rashodi

HSFI 17 - Poljoprivreda

Page 41: RAČUNOVODSTVO ZA PODUZETNIKE I - vup.hr · PDF fileBilješke uz financijske izvještaje sadrže dodatne i dopunske informacije ... Tablica br. 4.: Računovodstvene pretpostavke i

6.10.2014.

41

81

SLJEDEĆI PUTA

Računovodstveni proces

Poslovni događaji

Knjigovodstvene isprave

Knjigovodstveni konto

Kontni plan