Radioreceptoare Cu Circuite Integrate

 • View
  94

 • Download
  9

Embed Size (px)

Text of Radioreceptoare Cu Circuite Integrate

 • 5/11/2018 Radioreceptoare Cu Circuite Integrate

  1/75

  gra e

  -Nlcolae a inescu

 • 5/11/2018 Radioreceptoare Cu Circuite Integrate

  2/75

  B1IBI:JIOTEOADE AUTOMATI01, INFOR'M.ATICA; ELECTEONICA,M.ANAGEM~NT

  billAPB,'J \ ,CTICi

  A lito nlh tic a blf~J,'matica Electirtmiea ' 'M a n.,l} ge m en t

  M, K .S'~1".' C~ftdllc.",a P f < i d ) l c l i e ! , '51* e d, e ~~.~uliev, Crifd"""j,"S'.a.Elem~f~ex~bill,\

  It~9.Nicolae;Maritiesou

  f f I 7 . \-

  .' '

  ,1

  Radiorec.eptoare-cu olroulteintegrate'' ' ! ' : ' "

  !

  Editura T~hn:i ,ciiBucUl'e~t1 19m;

 • 5/11/2018 Radioreceptoare Cu Circuite Integrate

  3/75

  Rec t :m ' t 6 k ; ,b~ ; g . Sl!Uli'a'ncia Dimjtr'ittTell1tol'etl;;ido)' : Mari(l TrlisneaCOp el 1 ta ~ ~e ~ Jt ?i : ,Constantin GulUj;1 ' iBun tie , j;ipa,1' 7.11.1985. Coli de ii;pal' 9P!(l1J,$e 6 ptj-c C :. Z. 6 2 t 1 9 . 6 . f :621.382

  (;:.,224: t. P'. 'lnibrmatias t r: ~ l ': e z 'i l. i, a l\ ] l,2:3-~5,B:UGure~t l

  I r . . ; u f . l i . o _ t tIt 1.Cap. lI OPN i' Z .

  Cafilbt 'i i l 3~

  ;

  r;~li'li ns

  I'ntroducerella'diorcee]ltoa,l'c l\fA/MFcilJ}!llrulte {~U ril'(,ui(ul in t.egral TEA57Q A , 92. 1. Prezentafro circuitulu i bl tcgra t, TEA 570 ~\, . . . 92.;2, Etaje de iesire de.putere pentru circuit ul ';fIlA .170 .'\. 152.2.1, . I 1 : t a j , de , ic~ire 16 VN ,8 W/4n..-,. . . .202.2.2. Et-aj de ie~ire 1+,1 Vj .5 ,5 Vi,'/'lfl 212.2.3. Etaj d e ie~re 9 V/'l,8 W/"lB. . :2~2.2.4. Et

 • 5/11/2018 Radioreceptoare Cu Circuite Integrate

  4/75

  Capi tol ~> t 5.

  ~.t#itdlul 9'.

  4.7. 0 schema de mate calitate cu eircuii;;ui ~;M 31-8S4.8. Controlul automat de frecventd, . . . . . . . .1,9. Citeva sc~eme pentru tuuerele UUS ...te:nc~,p te model'nil iIIf{l dtortJ~,ptoll:fQ.5.1,. Evolutia radioreceptoarelor. . . . . , . .5.2. Afi~j numeric a1 postului :recept,l.o!1aL. .5.3. Oscilator c~ .frecveuta. sintelizatl1.. . , . . ,5.1. Controlul acordului. prin "cautil. ~j _ ',capture:a:ta''I a unui

  radio MF. . .. .. ., ." .. .. .. . j . . , . '5.5.. Clteva idei desprinse din consultarea cataloagelor recente decir cui t e illtegt'1;lte.Antone . .," ." .'6 ; 1. Ci r ct it h l; d e antene ..6 - . 2 , A.nteha de ferita. .6;3. Antena Capacitfvil., .Ril.llloreCJejltOllre .stereo, , .',7,1. DesprejsistellleJe

 • 5/11/2018 Radioreceptoare Cu Circuite Integrate

  5/75

  Schem,eleI'adi0recJ:jpt.0'a'l'e16~~shit de~cris~ in > lucrq;I1c Ia rdveh~t de. m~j" r im a : detaliere (valed a'le, c

 • 5/11/2018 Radioreceptoare Cu Circuite Integrate

  6/75

  II

  I

 • 5/11/2018 Radioreceptoare Cu Circuite Integrate

  7/75

  I"Ii

  minal, J;l .uma..u .14, la care 5e conecteazji o ir cu itu l a co rd at derivatie care vaimpune frecventa de oseilatie. De asernenea prin bobina circuituluiacor-dat. sealirriEniiaia in curent contimruIntregul.etaj. El este capabil sa os-cileze singur si Ctl un procent redus de arrnonici pe 0 gama. largadefreGV!;_-tL~a, acoperind in intregime frecventele necesare receptiei i;nDa~d

  A, =VEli unde '1 I 11 E . ~ 0,65 Vo - 2 1 / 2rezult ind, deci 0 valoare tipica

  A Q = 3 0 . :tTlV < :m s Csnectarea sarcmu la oscilator se. realizeaza printr-un icuplaj inductiv

  coboritor in tensiunc, astfel incit valoarea m ica a re ziste nte i de sarcina(680,0,) 55 nu afecteze considerabil factorul de calitate al, circuitului acor-d a r . Dorind s a s c i injecteze in'mixer (in fapt pe rezisterrta R g =680Q)unsemnal a (aruiamplitu'dihe. S a fie 30mV~! rezulta c a raportul de trans-i orW .< i 1 ,; _eu zu a] a l Qlipl s , a J f l I : de intt

 • 5/11/2018 Radioreceptoare Cu Circuite Integrate

  8/75

  I ,

  , "I III II I it 'i" (; III

  I Ii' I '1 I II{ f! 1 "1 ' I II IIII II I.Z . Z i . s c A e i ' ! ), S ! ; J i S l JQ , q 1 r i ! ' J i: k n : t : " l n l ~

  _ ~,CJ~~~I i}J.~rlJ..~grp,plet,a, . a : caracteristicilor Idec,t-ric,e, sel/gi'is:e:se in ,(1) ~i P,) , I. j ~

  ~.2,. Et;aje. d~ i e . s T : r e de. putcrc' penteu ejreuittd TBA 57 0 . 1 \ ,I~, D in "sG ;ille mi;l.unui 'radiore(;l ';ptot'-M,A complet, singuriilcbloc nclrttegra,t{nein~lus: in' circu~tiil~'r'jj':A5 , 7

 • 5/11/2018 Radioreceptoare Cu Circuite Integrate

  9/75

  sirnplii, da.r, care pnne Tn e :viden'ta elementele ' , t i s e i i t i a : : l e di n constnuctiaunuiastfel de etaj, clemente relaatemai molt sa n .mai puFu '"rtJbdif1c~'i!'epentrutoate erajele de putere prezenta te in continuare. '~II~"~--------~~--~--~~~~~~3 ------ Irs v +C 'ahiTi8 ' -------""1t , Iw .~~r

  Perechea ,d e , tr:;tF).zis,toare -finale este n b t a : t a pe ; desen eu. Q ,l si Q ~Ea repr;rezinta un~~aj in contratimp, ,clas,a llBcbriiandat in direct detranzistorul Q D J intern circuitului TBA 570A. Prepolatizarea tranzistoa-relor finale, necesara eliminarii distersiunilor de racorrlare este realizatade dioda D impte\ula cu rezistenta R1 Rezistenta de sarcina 'a tranzis-t m ul ui d! ,i ve r e sh :; -, l'e p re r. ;~ n: ta ta practic de' Ro side irnpedanta de irrtraredin combinatia de repetoare Q 1 ' Q 2 ' _'_ Reteaua d e ' . re ~ a~ ti e yn.~g~tiva este constituita din c~mpOliente1~ Bj~R2,(;r, ~l 'ea aplicii intrarn mversoare un semnal dependent de- tensiuneade iesire Vo' 't n ' curent C0!1ti9uU reactia este totala prin RvaslfeI Incit la termi-nalul 13 .apare chiar tensiunea, de curent continun a iesirii etajului incont:fl'ti-mp, care ttebui:sa fi~ -0 tensiune bine ~efini,Hi ~i cu 0 v~~0arecgala O : ; : U V+ f2 . Totodata, -terminalul 12 este polanzat in cl1rept contirruude ref,f2f1.a.rezisti va Ra, RIl-.Considerind infini fa amplificarea Ian tu'lui. audiodin. ei-r,G~litul 'TEA 5 7 ? A _ (apl:oxiniatie justificata pentru calcule de primordm) sc poate scrre .relatia:

  : V l~ : Vll,1Dar:

  I G

  Unde:

  Rezulta(* )

  Tensiunea de ' ie~il'e de: curent con6i 'Hlll este stabila si deterrninatade. clemente externe controlabile, Pentrn a obtjne puterea maxima, fadilimitari sus sau jos, Ia 0 alirnentare dat~ V , J - , sdimcnsiQn-eaza rezisten-t e1e R3 ~i R,\ , astfel inert:. y . +Vo =-'~, I

  avind 1ns5. griFt ca V 12 sii.fi~t i i l . { l o 11 1 E m h i l + 11:5 V~i (Vs - IV).tn ecuatia (* ) aparc un, tefmen, t . 1 i 1 l " (eurent-ulubsorhit"de alimentareacircuitului TEA 570 A) a canri iill,Pentrua elimiria aceasta imprecizie, rcco-uraridam legarea capatuluic.de .sus al .rezistentei, R~ nu Ia terrninalul 8: c : i direct la V+. 1n acest caz,~cpatia (~) devine, >) R'00 =4. V+.R J+ 1(4,"~ ~ t ~ .L 1 -; 'o ~ J ~ - ~l~'oce~in~ f-stfe~ lI?tnp;ea 12Qu y a n 1 ? - ~ , l > e p ? f i . < ; f a lfs~ de,cfl,2p:~111,eaffihi 1pulw.,d,e hl.t~a~ R~C'$;Jl" de aGe~~~.~ncea~cilu~a,?:~ p . J : . e , z l i I , J , p i ,r"~~hrQen~are~g;: ,J; : l ,ef,a~a,P + va p.R~15 p.es;:l,;t'O,l-lla-:;.(l;est fett91I1en,de,:~n~.;J;lep\ r . _ G e p J Q r de la ',0 batetle uzat:l a.0arei,te;iisterf;(JL intei:na este. m:t}l tol \'re.'.l~lj:t;t., . q : { n :au?:a tirie'i b a : .: t iF i i ' " u ~ a t e 'Roi; .spare chi~r os?il .atii .de j?~.~a1~e~yep,~ , ~ >~~p~a~e,!-, a'es~ui,efed se'le

 • 5/11/2018 Radioreceptoare Cu Circuite Integrate

  10/75

  II

  it\~,adaT,

  w , PII I,rd ,,1,p , . 'k ; ' . 1 1 " 1 ,j ,' /1"1 ~'HSII :'/"J'~~ '(JImH h--t ~ e r-

  .R J r'---------II(2 I

  ,II t!

  " I ,I."Jr'i I r r ,l ,l!i T 1 i r liM: if/l/J lA ,I) ,! I ,.I.' tl , 'I.:...,- __ _J ,_. . ! i ,_ ,J__ 'I' I 1

  , . d (' 1 ~.) u. Lt.J l'~'" , ';j ,Of , r e t : , d' l T R ' I A ' 5 ' 7 " 0 ' \A2:'1. , VadallJ.'1, tmbunttta}itii "'pp1.1.,nZlU 'j a" amp . l!,catQrll UI 1 1 1 1 ( 1 < ; > ,lJl, '

  1'8

  ITEA 570 ADecii

  22.

 • 5/11/2018 Radioreceptoare Cu Circuite Integrate

  11/75

  ",Sa lip : ; ; ' c a s P ' 8 . . ' , detecminante fiind ntl tilllile,tl6u~\. liiatitni. Rolurcbndensa-~0iul'ui: &'4sste -acela de a ' (on tI a la ' t a 'SpdnsUlJa fr{!(iV,erlte .mai irra1te decitfrecventele audio, ill asa .fel, incit radiatia de .inalta frecventa a amplifi-catorului audio s a fie considerabil atenuata, Aceasta radia tie de inaltiifnXVe!lt~ (resturi de frecvent~ intermediara ,produse de demodulator)pot compromite stahilitatea lhtreg,ului radioreceptor, in. cazul in careie~ima arnplificatorului audio de putere este 'plasata in vecinatatea anteneide ferita, Valoarea 'condensatcrului Cll esterdependenta de configurajiafizidi a cablajului ~i a plasamentului ,c0mp0neRtelor utilizate in iesireasi inharearadiorecept9lCului.

  I'I , I',I

  2,2.1. E ' t n j de ie~i~: 16 V!6,8 ' W / ': 1 0111fig, 2.6. este desenat 1111Ul dintre cele mal performante etaje de ie~iHCare se pot atasa zonei audio a .eircuitului integrat TBA 570 A. Aceastaschema se poate utiliza in cazul radioreceptoarelor stationare , in care Qtensiune de aliment are -rtdid,ti (16 V) nurepreainta un obstacol major.Tranzistoarele Ql~i ,Q 2 krt;mea~a, -un etaj de ,ptitere' il~, contratimp,prepolarizat in regim A ~ ,dt?:,cliQd.arpultiplicaUi.!!ealiza:Ui en ajutorultranzistorului Q3 ~irezisten:te~o~ R5, R, $ i R 1.,M5.rimea curentului de mers

  +!iV

  /Iii

  "Iin golse 'ebtinc' 'cUrl jr:e%)istel't~al'eglablla., R1, pentru a sta'~ili uri: l11111lIti,aldistor'sk(niloY p e Fdcotda:te, 'P~stdJ):d ,disipa1;l:a fe'rmh::W iIi : g o l a Iran-zistoriltir f~11aHla " '~a10d ~1,eg:1f ja l)i le ,S e T e C o m a n c la ca,' tranzistoru; Qs.. s a , fie montat i'0'Ip~B;ceJ;a~i radjator folosit pentru trallzi.stoa~ele finale2 ,D i.I

  i

  9L~~2 Rez-ulta ~ stabilizare. t~~:lU~i~ hun~ a cnrentului de rnersfn goI,~~~l'~un do:~enlU ,larg de_ ~a~ill tie ,a ,~e~pera turii tnu!-zistorilpr fi nali,,rtl'lll mtermedj._;11condensato~lilU1 lja se Tea~zea~tL0tehnica t,bootstrap'~,"'C~r.ega1;,~nteaza,cu rg : e re a u I _J - il l, cu r en t ap roX1ma~