Ramme for kvalitetsarbejdet i relation til videngrundlaget Ramme for kvalitetsarbejdet i relation til

 • View
  0

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Ramme for kvalitetsarbejdet i relation til videngrundlaget Ramme for kvalitetsarbejdet i relation...

 • Godkendt: 20-09-2016

  Revision: 12-11-2018

  Ramme for kvalitetsarbejdet i relation til videngrundlaget UCN Rammebeskrivelse

 • Ramme for kvalitetsarbejdet i relation til videngrundlag

  Professionshøjskolen UCN 2/13

  Indholdsfortegnelse

  1. Formål ................................................................................................................................... 3

  2. Indhold .................................................................................................................................. 3

  2.1 Videngrundlag .................................................................................................................................. 3

  2.2 Videngrundlag og de faglige miljøer ................................................................................................ 4

  2.3 Ansvar for kvalitetsarbejdet i relation til videngrundlaget .............................................................. 5

  2.4 Strategisk retning for forskning og udvikling på UCN ...................................................................... 6

  2.5 De institutionelle FoU-aktiviteter..................................................................................................... 6

  2.6 Aktiviteter på områderne/uddannelserne ....................................................................................... 7

  2.7 Udvikling og opdatering af undervisernes faglige kompetencer ..................................................... 8

  2.8 De studerendes kontakt til det relevante videngrundlag ................................................................ 8

  Bilag 1: Fælles forståelse af kvalitet i forsknings- og udviklingsarbejdet i UCN ...................................... 10

  Bilag 2: Hjælpeskema til overblik over uddannelsernes videnbehov og sikring af dette. ....................... 12

 • Ramme for kvalitetsarbejdet i relation til videngrundlaget

  Professionshøjskolen UCN 3/13

  1. Formål

  Denne ramme er underliggende UCN Kvalitetspolitik og -strategi og udfolder, hvordan vi på UCN

  løbende og systematisk kvalitetssikrer og udvikler uddannelsernes videngrundlag.

  Jf. UCN Kvalitetspolitik og -strategi har UCN bl.a. følgende formål:

  • UCN vil kontinuerligt udvikle og formidle ny viden via tætte samarbejder med praksis såvel som andre videninstitutioner, både på institutionelt og uddannelsesmæssigt niveau. I disse samar- bejder har vi blik for centrale tendenser inden for relevante beskæftigelsesområder, ligesom vi er opdateret inden for nyeste forskning og udvikling – dette i høj grad ved, at vi selv indgår i praksisnære og anvendelses-orienterede forsknings- og udviklingsaktiviteter. Denne viden ind- drages i udvikling og gennemførelse af uddannelserne.

  Dette formål er retningsgivende for indholdet i nærværende ramme sammen med de eksterne

  krav fra vejledning til institutionsakkreditering; kriterium 3: Uddannelsernes videngrundlag og Ak-

  krediteringsrådets notat om vurdering af professions- og erhvervsrettede uddannelsers viden-

  grundlag1. Rammen skal tydeliggøre de krav som UCN, og således UCN’s uddannelser, vedvarende

  skal leve op til for at understøtte uddannelsernes videngrundlag i overensstemmelse med oven-

  stående formål.

  2. Indhold

  I arbejdet med at sikre uddannelsernes videngrundlag sætter vi på UCN krav til:

  • At UCN’s forsknings- og udviklingsaktiviteter og øvrige udviklingsaktiviteter kvalitetssikres

  • At uddannelsesledelsen tilrettelægger og gennemfører en proces, hvor de strategiske overve- jelser omkring udvikling og sikring af uddannelsernes videngrundlag synliggøres

  • At undervisernes faglige kompetencer kvalitetssikres og udvikles

  • At de studerendes adgang til videngrundlaget aktivt understøttes

  Konkrete krav til, og ansvar for, arbejdet med kvalitetssikring og udvikling af disse forhold er ud-

  foldet nedenfor.

  2.1 Videngrundlag

  Videngrundlaget omfatter UCN’s strategiske og praktiske arbejde med at sikre, at relevant og op-

  dateret viden lægges til grund for uddannelserne og inddrages aktivt i studieaktiviteterne.

  1. Se notat her: http://akkr.dk/wp-content/uploads/akkr/Akkrediteringsrådets-notat-om-vurdering-af-professions-og-erhvervsrettede-uddan- nelsers-videngrundlag.pdf

  http://fls.ucnemdok.ucn.dk/sites/FLSTNEUR33523/SAG29171/_layouts/CasePoint/OpenFile.aspx?OpenDoc=http://fls.ucnemdok.ucn.dk/sites/FLSTNEUR33523/SAG29171/documents/UCN%20kvalitetspolitik%20og%20-strategi.pdf http://akkr.dk/wp-content/uploads/akkr/Akkrediteringsrådets-notat-om-vurdering-af-professions-og-erhvervsrettede-uddannelsers-videngrundlag.pdf http://akkr.dk/wp-content/uploads/akkr/Akkrediteringsrådets-notat-om-vurdering-af-professions-og-erhvervsrettede-uddannelsers-videngrundlag.pdf

 • Ramme for kvalitetsarbejdet i relation til videngrundlaget

  Professionshøjskolen UCN 4/13

  Det strategiske arbejde er rettet mod uddannelsesledelsen2 der sikrer, at uddannelsens arbejde

  med videngrundlaget sker ud fra et strategisk fokus (jf. afsnit 2.6).

  Det praktiske arbejde finder sted i de faglige miljøer og er rettet mod underviserne, der inden for

  egne fagområder tilegner sig og/eller udvikler viden inden for nedenstående områder:

  • I relation til forsknings- og udviklingsviden inden for relevante fagområder

  • Om udviklingstendenser i de professioner og erhverv, som uddannelserne er rettet mod

  Videngrundlaget for UCN’s uddannelser skal sikres via følgende aktiviteter:

  1. UCN’s Forsknings- og udviklingsaktiviteter (FoU-aktiviteter) inden for de professioner og er- hverv UCN’s uddannelser er rettet imod. Der er tale om praksisnære og anvendelsesoriente- rede FoU-aktiviteter, som lever op til FRASCATI-manualens definitioner af forskning og udvik- ling. FoU-aktiviteterne gennemføres både på UCN og i samarbejde med eksterne samarbejdspartnere, særligt andre danske og internationale uddannelses- og vidensinstitutio- ner.

  2. Udviklingsaktiviteter i relation til danske og internationale videns- og uddannelsesinstitutioner og det aftagende arbejdsmarked. Konkret drejer det sig eksempelvis om:

  • Samarbejde med og kontakt til relevante videnmiljøer uden for UCN, eks. universiteter, pro- fessionshøjskoler, erhvervsakademier m.v. Samarbejdet kan f.eks. være omkring FoU-projek- ter, udviklingsprojekter samt deltagelse i faglige netværk og konferencer.

  • Samarbejde og kontakt til professioner, erhverv og øvrige interessenter så som: regioner, kommuner, virksomheder, organisationer m.v. Samarbejdet kan f.eks. være omkring FoU- projekter, udviklingsprojekter, faglige netværk og samarbejder knyttet til de studerendes undervisning og praktik.

  Der er i sikringen af videngrundlaget fokus på alle faser i værdikæden: at igangsætte og gennem-

  føre aktiviteterne samt omsætte og formidle den viden, der skabes gennem aktiviteterne.

  2.2 Videngrundlag og de faglige miljøer

  Videngrundlaget bæres og understøttes af uddannelsernes faglige miljøer. De faglige miljøer ud-

  gøres af undervisernes kompetencer samt deres tilegnelse af og/eller deltagelse i udvikling af re-

  levant viden. Det drejer sig om viden, der genereres fra de aktiviteter, der er omtalt i afsnit 2.1

  med fokus på viden om:

  • Forskningsfelter, der er relevante for uddannelsens fagområder

  • Udviklingsarbejde inden for uddannelsens beskæftigelsesområde(r)

  • Centrale tendenser inden for uddannelsens beskæftigelsesområde(r)

  Nedenstående figur viser sammenhængen mellem aktiviteterne og de faglige miljøer.

  2. For grunduddannelserne udgør uddannelsesledelsen uddannelseschef og studieleder, imens det for act2learn er udviklingsdirektør og om- rådedirektør.

 • Ramme for kvalitetsarbejdet i relation til videngrundlaget

  Professionshøjskolen UCN 5/13

  2.3 Ansvar for kvalitetsarbejdet i relation til videngrundlaget

  I nedenstående beskrives ansvarsfordelingen i forhold til kvalitetsarbejdet i relation til at udvikle

  og formidle viden ved UCN. Ansvaret for videngrundlaget er på UCN organisatorisk forankret som

  følgende:

  Rektorat Strategisk retning for forskning og udvikling på UCN

  Direktøren for Forskning og Udvik- ling

  Sikre det institutionelle arbejde med de tværgående FoU-aktiviteter i forsk- ningsprogrammerne og øvrige FoU-aktiviteter med involvering af undervisere på tværs af uddannelserne

  Uddannelsesledelserne

  Områdernes og uddannelsernes strategiske og praktiske arbejde med at sikre videngrundlaget, herunder:

  • Sikre kobling til de institutionelle tværgående FoU-aktiviteter samt sikre selvstændige aktiviteter til udvikling af videngrundlaget

  • De faglige miljøers sammenhæng til videnområderne i uddannelserne

  • Sikre opdateret viden inden for uddannelsernes overordnede videnområ- der

  • Udvikling og opdatering af undervisernes faglige kompetencer

 • Ramme for kvalitetsarbejdet i relation til videngrundlaget

  Professionshøjskolen UCN 6/13

  • De studerendes kontakt til videngrundlaget

  Ansvaret fremgår yderligere af styringsdokumentet Organisering og ansvarsfordeling i kvalitetsar-

  bejdet ved UCN.

  2.4 Strategisk retning for forskning og udvikling p