36
21.10.2018. 1 RAČUNOVODSTVO Predavanje 3

RAČUNOVODSTVO - efos.unios.hr · ELEMENTI KNJIGOVODSTVENE ISPRAVE (ZoR, NN 134/2015 I 78/2016): 1. naziv i broj knjigovodstvene isprave 2. opis sadržaja poslovnog događaja i identifikaciju

  • Upload
    others

  • View
    1

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: RAČUNOVODSTVO - efos.unios.hr · ELEMENTI KNJIGOVODSTVENE ISPRAVE (ZoR, NN 134/2015 I 78/2016): 1. naziv i broj knjigovodstvene isprave 2. opis sadržaja poslovnog događaja i identifikaciju

21.10.2018.

1

RAČUNOVODSTVO

Predavanje 3

Page 2: RAČUNOVODSTVO - efos.unios.hr · ELEMENTI KNJIGOVODSTVENE ISPRAVE (ZoR, NN 134/2015 I 78/2016): 1. naziv i broj knjigovodstvene isprave 2. opis sadržaja poslovnog događaja i identifikaciju

21.10.2018.

2

Računovodstveni proces

• Poslovni događaj je stvarno nastao

• Može se vrijednosno izraziti

• Mijenja postojeće stanje aktive, pasive, prihoda i rashoda

• Postoji isprava kojom se može dokazati nastanak promjene

KNJIGOVOD-STVENE

NEKNJIGOVOD-STVENE

Poslovne promjene

Page 3: RAČUNOVODSTVO - efos.unios.hr · ELEMENTI KNJIGOVODSTVENE ISPRAVE (ZoR, NN 134/2015 I 78/2016): 1. naziv i broj knjigovodstvene isprave 2. opis sadržaja poslovnog događaja i identifikaciju

21.10.2018.

3

POSLOVNE ISPRAVE

RAČUNOVOD-STVENE ISPRAVE

KNJIGO-VODSTVE-

NE ISPRAVE

Knjigovodstvena isprava ≠

računovodstvena isprava

Računovodstvene isprave, kao što je npr. račun, ček,

mjenica ili blagajnička traka, su dokaz knjigovodstvenog

događaja

Analza svakog događaja Unos svake promjene u

dnevnik

Prijenos svakog knjiženja iz dnevnika u glavnu knjigu

Koraci u knjigovodstvenom procesu

Page 4: RAČUNOVODSTVO - efos.unios.hr · ELEMENTI KNJIGOVODSTVENE ISPRAVE (ZoR, NN 134/2015 I 78/2016): 1. naziv i broj knjigovodstvene isprave 2. opis sadržaja poslovnog događaja i identifikaciju

21.10.2018.

4

Tijek kretanja

knjigovodstvenih isprava

• Prikupljanje podataka odnosno

knjigovodstvenih isprava po mjestima

njihova nastanka,

• Kontrola prikupljenih isprava,

• Knjiženje poslovnih promjena u dnevnik

i glavnu knjigu na osnovu isprava i

• Pohrana knjigovodstvenih isprava

KNJIGOVODSTVENA ISPRAVA

• Pisani dokaz ili memorirani elektronički

zapis o nastalom poslovnom događaju,

• Podloga za unošenje podataka u

poslovne knjige, ali i

• Nadzor nad obavljenim poslovnim

transakcijama

• Služi kao:

– dokaz su o nastanku poslovnog događaja

– temelj za unos podataka u poslovne knjige

Page 5: RAČUNOVODSTVO - efos.unios.hr · ELEMENTI KNJIGOVODSTVENE ISPRAVE (ZoR, NN 134/2015 I 78/2016): 1. naziv i broj knjigovodstvene isprave 2. opis sadržaja poslovnog događaja i identifikaciju

21.10.2018.

5

ELEMENTI KNJIGOVODSTVENE

ISPRAVE (ZoR, NN 134/2015 I 78/2016):

1. naziv i broj knjigovodstvene isprave

2. opis sadržaja poslovnog događaja i

identifikaciju sudionika poslovnog

događaja koja sadržava njihov naziv ili

ime i prezime te sjedište ili adresu

3. novčani iznos ili cijenu po mjernoj jedinici

s obračunom ukupnog iznosa

4. datum poslovnog događaja ako nije isti

kao datum izdavanja

5. datum izdavanja knjigovodstvene isprave

• Isprave nastaju i ispostavljaju se na

mjestu gdje se događaj dogodio

(nabava, proizvodnja, skladište,

prodaja…) a zatim odlaze na obradu u

službu računovodstva

• Iznimno se ispostavljaju u službi

računovodstva (u slučaju nekog

obračuna, npr. plaće)

Page 6: RAČUNOVODSTVO - efos.unios.hr · ELEMENTI KNJIGOVODSTVENE ISPRAVE (ZoR, NN 134/2015 I 78/2016): 1. naziv i broj knjigovodstvene isprave 2. opis sadržaja poslovnog događaja i identifikaciju

21.10.2018.

6

VRSTE KNJIGOVODSTVENIH

ISPRAVA KRITERIJ

SISTEMATIZACIJE VRSTE ISPRAVA

Mjesto nastanka Interne

Eksterne

Namjena Nalogodavne

Opravdavajuće

Kombinirane

Obuhvatnost podataka Originalne

Zbrojne

Način sastavljanja ručno (materijalizirane isprave)

elektronički (materijalizirane ili digitalni zapis)

Knjigovodstvene isprave –

prema mjestu nastanka • Unutrašnje knjigovodstvene isprave

– sastavljaju se u poduzeću i to u funkcijskom

ustrojstvu i u računovodstvu

– dokazuju kretanje imovine unutar poduzeća i

njezino pretvaranje u učinke

– služe za pravilan obračun cjelokupnog procesa

reprodukcije koji se odvija u okviru poduzeća te

kao sredstvo kontrole

• Vanjske knjigovodstvene isprave

– nastaju izvan poduzeća, a opisuju poslovne

promjene koje uzrokuju promjenu stavki imovine,

obveza i glavnice poduzeća

Page 7: RAČUNOVODSTVO - efos.unios.hr · ELEMENTI KNJIGOVODSTVENE ISPRAVE (ZoR, NN 134/2015 I 78/2016): 1. naziv i broj knjigovodstvene isprave 2. opis sadržaja poslovnog događaja i identifikaciju

21.10.2018.

7

Page 8: RAČUNOVODSTVO - efos.unios.hr · ELEMENTI KNJIGOVODSTVENE ISPRAVE (ZoR, NN 134/2015 I 78/2016): 1. naziv i broj knjigovodstvene isprave 2. opis sadržaja poslovnog događaja i identifikaciju

21.10.2018.

8

Knjigovodstvene isprave –

prema namjeni • Nalogodavne (naredbodavne) isprave ili nalozi za

izvršenje poslovnih promjena

– Prethode nastajanju poslovnih promjena te ne mogu služiti

kao temelj za knjiženje budući da poslovne promjene još

nisu nastale

– Primjer: narudžbenica za robu ili uslugu

• Tek po izvršenju naloga predaje se isprava o

izvršenju koja predstavlja temelj za knjiženje

– Primjer: otpremnica uz preuzetu robu

• Uobičajeno je da je nalogodavna isprava istodobno i

opravdavajuća i dokaziva isprava

– Primjer: nalog za plaćanje (virman) po računu

• Kombinirane isprave – u sebi sadrže nalog za

izvršenje, ali i potvrdu izvršenja nekog zadatka

– Primjer: putni radni list (nalog)

Page 9: RAČUNOVODSTVO - efos.unios.hr · ELEMENTI KNJIGOVODSTVENE ISPRAVE (ZoR, NN 134/2015 I 78/2016): 1. naziv i broj knjigovodstvene isprave 2. opis sadržaja poslovnog događaja i identifikaciju

21.10.2018.

9

Page 10: RAČUNOVODSTVO - efos.unios.hr · ELEMENTI KNJIGOVODSTVENE ISPRAVE (ZoR, NN 134/2015 I 78/2016): 1. naziv i broj knjigovodstvene isprave 2. opis sadržaja poslovnog događaja i identifikaciju

21.10.2018.

10

Knjigovodstvene isprave –

prema kriteriju obuhvatnosti • Pojedinačne isprave

– Sadrže podatke o jednoj poslovnoj promjeni te se

mogu neposredno koristiti kao temelj za knjiženje

– Dokazuju one poslovne promjene zbog kojih su i

sastavljene

• Zbirne isprave

– Nastaju iz većeg broja pojedinačnih isprava

– Koriste se radi racionalizacije rada u knjigovodstvu

• Prema kriteriju kompjutorske obrade isprava

razlikujemo:

– primarni ulaz izvornih knjigovodstvenih isprava i

– izvedene isprave na temelju programa unosa

knjigovodstvenih podataka

Page 11: RAČUNOVODSTVO - efos.unios.hr · ELEMENTI KNJIGOVODSTVENE ISPRAVE (ZoR, NN 134/2015 I 78/2016): 1. naziv i broj knjigovodstvene isprave 2. opis sadržaja poslovnog događaja i identifikaciju

21.10.2018.

11

Page 12: RAČUNOVODSTVO - efos.unios.hr · ELEMENTI KNJIGOVODSTVENE ISPRAVE (ZoR, NN 134/2015 I 78/2016): 1. naziv i broj knjigovodstvene isprave 2. opis sadržaja poslovnog događaja i identifikaciju

21.10.2018.

12

KONTROLA KNJIGOVODSTVENIH

ISPRAVA • Važnost točnosti podataka na ulazu

računovodstvenog procesa

• provodi se u likvidaturi, a provode je

osobe koje su internim aktom poduzeća

za to ovlaštene

• Provjera vjerodostojnosti isprava

– Formalna

– Računska

– Suštinska

NALOG ZA KNJIŽENJE – TEMELJNICA

• Pismeni nalog voditelja računovodstva

ili od njega ovlaštene osobe da se

knjiženje podataka iz određene

kontrolirane isprave mora obaviti u

odgovarajuće poslovne knjige

• Najvažniji dio naloga je označavanje

računa tj. kontiranje – na koji račun

treba knjižiti podatke iz knjigovodstvene

isprave

Page 13: RAČUNOVODSTVO - efos.unios.hr · ELEMENTI KNJIGOVODSTVENE ISPRAVE (ZoR, NN 134/2015 I 78/2016): 1. naziv i broj knjigovodstvene isprave 2. opis sadržaja poslovnog događaja i identifikaciju

21.10.2018.

13

ČUVANJE KNJIGOVODSTVENIH

ISPRAVA

Page 14: RAČUNOVODSTVO - efos.unios.hr · ELEMENTI KNJIGOVODSTVENE ISPRAVE (ZoR, NN 134/2015 I 78/2016): 1. naziv i broj knjigovodstvene isprave 2. opis sadržaja poslovnog događaja i identifikaciju

21.10.2018.

14

POSLOVNE KNJIGE

• Evidencije u kojima se kronološki i na

sustavan način obuhvaćaju nastale

poslovne promjene utemeljene na

vjerodostojnim knjigovodstvenim

ispravama, a koje se odnose na

promjene imovine, glavnice, dugova,

rashoda i prihoda

POSLOVNE KNJIGE

TEMELJNE KNJIGE POMOĆNE KNJIGE

DNEVNIK GLAVNA KNJIGA

ANALITIČKA EVIDENCIJA

DRUGE POMOĆNE

KNJIGE

Page 15: RAČUNOVODSTVO - efos.unios.hr · ELEMENTI KNJIGOVODSTVENE ISPRAVE (ZoR, NN 134/2015 I 78/2016): 1. naziv i broj knjigovodstvene isprave 2. opis sadržaja poslovnog događaja i identifikaciju

21.10.2018.

15

TEMELJNE KNJIGE – DNEVNIK

• Knjiga originalnih ulaza

• Događaji se unose po kronološkom

redoslijedu

• Prednosti pri procesu knjiženja:

– Unosi se cijela transakcija

– Prati kronološki redoslijed događaja

– Pomaže u prevenciji i lociranju pogrešaka

jer svota na dugovnoj i potražnoj strani

mogu se lako usporediti

TEMELJNE KNJIGE – DNEVNIK

• Može se voditi kao jedinstvena knjiga

(opći dnevnik) ili kao više

specijaliziranih knjiga (analitički

dnevnici) za bilježenje poslovnih

promjena

• Promet dugovnih i potražnih strana

dnevnika i glavne knjige mora bit jednak

jer se bilježe jednake poslovne

promjene samo na različita mjesta

Page 16: RAČUNOVODSTVO - efos.unios.hr · ELEMENTI KNJIGOVODSTVENE ISPRAVE (ZoR, NN 134/2015 I 78/2016): 1. naziv i broj knjigovodstvene isprave 2. opis sadržaja poslovnog događaja i identifikaciju

21.10.2018.

16

TEMELJNE KNJIGE – GLAVNA KNJIGA

• Glavna knjiga sadrži sve račune koje

koristi poduzeće

• Sustavna knjigovodstvena evidencija u

koju se unose iste poslovne promjene

koje su zabilježene i u dnevniku

• Vode se skupni podaci izraženi

vrijednosno

TEMELJNE KNJIGE – GLAVNA KNJIGA

• Računi su razvrstani po određenim

segmentima koji se grupiraju:

– s aspekta bilance na:

• imovinu,

• glavnicu i

• obveze (dugove)

– s aspekta računa dobiti i gubitka na:

• rashode,

• prihode i

• rezultat poslovanja

Page 17: RAČUNOVODSTVO - efos.unios.hr · ELEMENTI KNJIGOVODSTVENE ISPRAVE (ZoR, NN 134/2015 I 78/2016): 1. naziv i broj knjigovodstvene isprave 2. opis sadržaja poslovnog događaja i identifikaciju

21.10.2018.

17

POMOĆNE KNJIGE – ANALITIČKE

EVIDENCIJE • bilježe podrobniji podaci izraženi

vrijednosno i naturalno kako bi se dobio

dublji uvid u stanje i kretanje imovine,

dugova, kapitala, rashoda, prihoda i u

konačnici rezultata poslovanja

• Analitičke evidencije

– Pomoćne knjige u kojima su raščlanjeni

sintetički računi sadržani u glavnoj knjizi

kako bi se lakše došlo do potrebnih

podataka

• Postoje slijedeće analitičke evidencije:

– dugotrajne imovine,

– kupaca,

– dobavljača,

– sirovina i materijala,

– sitnog inventara,

– gotovih proizvoda,

– trgovinske robe itd.

• poduzeće samostalno odlučuje koliko

će analitičkih evidencija voditi

Page 18: RAČUNOVODSTVO - efos.unios.hr · ELEMENTI KNJIGOVODSTVENE ISPRAVE (ZoR, NN 134/2015 I 78/2016): 1. naziv i broj knjigovodstvene isprave 2. opis sadržaja poslovnog događaja i identifikaciju

21.10.2018.

18

Page 19: RAČUNOVODSTVO - efos.unios.hr · ELEMENTI KNJIGOVODSTVENE ISPRAVE (ZoR, NN 134/2015 I 78/2016): 1. naziv i broj knjigovodstvene isprave 2. opis sadržaja poslovnog događaja i identifikaciju

21.10.2018.

19

POMOĆNE KNJIGE –

DRUGE POMOĆNE KNJIGE • Mogu se voditi kako bi poduzeće

raspolagalo dodatnim podacima o

određenim stavkama

• U ovu grupu pripadaju:

– knjiga inventara,

– knjiga ulaznih faktura (računa),

– knjiga izlaznih faktura (računa),

– knjiga blagajne,

– knjiga dioničara itd.

Page 20: RAČUNOVODSTVO - efos.unios.hr · ELEMENTI KNJIGOVODSTVENE ISPRAVE (ZoR, NN 134/2015 I 78/2016): 1. naziv i broj knjigovodstvene isprave 2. opis sadržaja poslovnog događaja i identifikaciju

21.10.2018.

20

Page 21: RAČUNOVODSTVO - efos.unios.hr · ELEMENTI KNJIGOVODSTVENE ISPRAVE (ZoR, NN 134/2015 I 78/2016): 1. naziv i broj knjigovodstvene isprave 2. opis sadržaja poslovnog događaja i identifikaciju

21.10.2018.

21

KNJIGOVODSTVENI RAČUN (KONTO)

• Tal. conto = račun

• Instrument sistematizacije pojedinih

oblika imovine, izvora imovine, prihoda,

rashoda i rezultata poslovanja

• Služi za evidentiranje poslovnih

događaja, odnosno promjena

• Nositelj podataka i informacija u

računovodstvu

Page 22: RAČUNOVODSTVO - efos.unios.hr · ELEMENTI KNJIGOVODSTVENE ISPRAVE (ZoR, NN 134/2015 I 78/2016): 1. naziv i broj knjigovodstvene isprave 2. opis sadržaja poslovnog događaja i identifikaciju

21.10.2018.

22

KNJIGOVODSTVENI RAČUN (KONTO)

• Minimum podataka na računu:

1. naziv knjigovodstvenog računa

2. broj računa (šifra)

3. datum nastanka poslovnog događaja

4. oznaka dokumenta na temelju kojeg se

provodi evidencija

5. kratki opis poslovnog događaja

6. vrijednosni iskaz poslovnog događaja

7. saldo računa

• Oblik T-računa koristi se u računovodstvenim

knjigama

• U stvarnosti, oblik računa je strukturiraniji

Opis Dok Duguje Potražuje

1. 1. 30.000 30.000

27. 1. 5.000 25.000

30. 1. 2.500 22.500

Datum Stanje

Standardni oblik knjigovodstvenog

računa (konta)

Page 23: RAČUNOVODSTVO - efos.unios.hr · ELEMENTI KNJIGOVODSTVENE ISPRAVE (ZoR, NN 134/2015 I 78/2016): 1. naziv i broj knjigovodstvene isprave 2. opis sadržaja poslovnog događaja i identifikaciju

21.10.2018.

23

SADRŽAJ RAČUNA

DATUM OPIS DOKUMENT

VRIJEDNOST

DUGUJE POTRAŽUJE SALDO

Račun glavne knjige (T konto)

Duguje Potražuje

Page 24: RAČUNOVODSTVO - efos.unios.hr · ELEMENTI KNJIGOVODSTVENE ISPRAVE (ZoR, NN 134/2015 I 78/2016): 1. naziv i broj knjigovodstvene isprave 2. opis sadržaja poslovnog događaja i identifikaciju

21.10.2018.

24

Vrste knjigovodstvenih računa (konta)

Kriterij sistematizacije Vrste računa

Položaj salda

Računi aktive Računi pasive Aktivno-pasivni računi Pasivno-aktivni računi

Elementi uspjeha Računi prihoda Računi rashoda

Samostalnost Samostalni računi Nesamostalni računi

Mogućnost raščlanjivanja salda i prometa Analitički računi Sintetički računi

Položaj u bilanci Bilančni računi Izvanbilančni računi

Page 25: RAČUNOVODSTVO - efos.unios.hr · ELEMENTI KNJIGOVODSTVENE ISPRAVE (ZoR, NN 134/2015 I 78/2016): 1. naziv i broj knjigovodstvene isprave 2. opis sadržaja poslovnog događaja i identifikaciju

21.10.2018.

25

PRAVILA EVIDENTIRANJA NA

RAČUNIMA – SUSTAV

DVOSTAVNOG (DVOJNOG)

KNJIGOVODSTVA

• Važnost uvažavanja određenih pravila

kod evidencije i sistematizacije

poslovnih promjena – metoda dvojnog

knjigovodstva

• Osnova karakteristika dvojnog

knjigovodstva: dvostruko promatranje

ekonomskih kategorija

• Svaki poslovni događaj izaziva barem 2

promjene suprotnog karaktera pa se i

knjiži na najmanje 2 mjesta i to u istom

iznosu na 1 ili više računa na dugovnoj

te na 1 ili više računa na potražnoj

strani, čime se omogućava automatska

kontrola knjigovodstvene ravnoteže

• Temeljno pravilo dvojnog knjigovodstva:

DUGUJE = POTRAŽUJE

Page 26: RAČUNOVODSTVO - efos.unios.hr · ELEMENTI KNJIGOVODSTVENE ISPRAVE (ZoR, NN 134/2015 I 78/2016): 1. naziv i broj knjigovodstvene isprave 2. opis sadržaja poslovnog događaja i identifikaciju

21.10.2018.

26

PRAVILA KNJIŽENJA NA

RAČUNIMA IMOVINE I IZVORA

IMOVINE

S0 ili PS = početno stanje (saldo)

Si, SZ ili ZS = zaključno stanje (saldo)

Žiro-račun

Opis Ref. Duguje Potražuje StanjeDatum

Glavna knjiga

Opis Ref. Duguje Potražuje

1. 1. Žiro-račun 30.000

Glavnica 30.000

(ulaganje vlasnika u poslovanje)

Datum

Dnevnik

1. 1. D1 30,000 30,000

D1

Knjiženje – proces knjiženja svote iz

dnevnika na račune glavne knjige

Page 27: RAČUNOVODSTVO - efos.unios.hr · ELEMENTI KNJIGOVODSTVENE ISPRAVE (ZoR, NN 134/2015 I 78/2016): 1. naziv i broj knjigovodstvene isprave 2. opis sadržaja poslovnog događaja i identifikaciju

21.10.2018.

27

Primjer 1. Jednostavno knjiženje –

nabava sirovina od dobavljače u

vrijednosti od 2.000 kn

TEMELJNE BILANČNE PROMJENE

(KRETANJA) • Iz vanjskog okruženja u poduzeće –

CENTRIPETALNA KRETANJA (+A +P,

npr. nabava opreme od dobavljača)

• Iz poduzeća u vanjsko okruženje –

CENTRIFUGALNA KRETANJA (-A -P,

npr. plaćena obveza dobavljaču)

• Unutar samog poduzeća –

KONCENTRIČNA KRETANJA (A+ A-,

npr. naplaćeno potraživanja od kupaca)

• U vanjskom okruženju – PERIFERIJSKA

KRETANJA (P+ P-, npr. kreditom je

plaćeno dobavljaču)

Page 28: RAČUNOVODSTVO - efos.unios.hr · ELEMENTI KNJIGOVODSTVENE ISPRAVE (ZoR, NN 134/2015 I 78/2016): 1. naziv i broj knjigovodstvene isprave 2. opis sadržaja poslovnog događaja i identifikaciju

21.10.2018.

28

RAČUNSKI (KONTNI) PLAN

• sistematizirani popis naziva i šifri računa

koji nam omogućavaju lako i jednostavno

snalaženje u poslovnim knjigama

• Svakom se računu pridružuje određena

šifra

120 - Potraživanje od kupaca

220 - Obveze prema dobavljačima

660 - Zalihe robe

760 - Prihodi od prodaje robe

• Brojeve računa je potrebno pridruživati

prema određenom načelu

Page 29: RAČUNOVODSTVO - efos.unios.hr · ELEMENTI KNJIGOVODSTVENE ISPRAVE (ZoR, NN 134/2015 I 78/2016): 1. naziv i broj knjigovodstvene isprave 2. opis sadržaja poslovnog događaja i identifikaciju

21.10.2018.

29

• Prilikom formiranja kontnog plana

potrebno je voditi računa o:

– Formalnom okviru – vezan je uz formalan

izgled kontnog plana, kriterije

sistematizacije i raščlanjivanja konta

– Materijalnom sadržaju

• Kriteriji koji se primjenjuju u praksi:

– dekadski,

– abecedni i

– kombinirani

Dekadski kriterij (sustav)

• najpoznatiji i najrašireniji u praksi

• Osnovno obilježje vezano uz

raščlanjivanje na bazi dekadskog

brojevnog sustava (0-9) – Računski plan: obuhvaća 10 razreda (0-9)

– Razred: obuhvaća 10 skupina konta (00-

99)

– Skupina konta: obuhvaća 10 sintetičkih

konta (000-999)

– Sintetički konto: obuhvaća 10 analitičkih

konta (0000-9999)

– Analitički konto: obuhvaća 10

subanalitičkih konta (00000 - 99999)

Page 30: RAČUNOVODSTVO - efos.unios.hr · ELEMENTI KNJIGOVODSTVENE ISPRAVE (ZoR, NN 134/2015 I 78/2016): 1. naziv i broj knjigovodstvene isprave 2. opis sadržaja poslovnog događaja i identifikaciju

21.10.2018.

30

RASPORED POZICIJA RAČUNSKOG

PLANA • uz definiranje formalnog okvira, važno

je odrediti raspored pozicija u tako

definiranom okviru, tzv. materijalni

sadržaj računskog plana

• Kriteriji:

– bilančni

– funkcionalni

– kombinirani

Bilančni kriterij

• zahtijeva da redoslijed pozicija u

računskom planu odgovara redoslijedu

pozicija u bilanci (financijskim izvještajima)

Page 31: RAČUNOVODSTVO - efos.unios.hr · ELEMENTI KNJIGOVODSTVENE ISPRAVE (ZoR, NN 134/2015 I 78/2016): 1. naziv i broj knjigovodstvene isprave 2. opis sadržaja poslovnog događaja i identifikaciju

21.10.2018.

31

FUNKCIONALNI KRITERIJ

• nastoji pratiti proces poslovanja

• primjenjuje se u najvećem broju poduzeća

u Republici Hrvatskoj 0 Dugotrajna imovina

1 Kratkotrajna imovina

2 Obveze

3 Zalihe sirovina i materijala, rezervnih dijelova,

ambalaže i sl.

4 Troškovi

5 Slobodan razred

6 Proizvodnja i gotovi proizvodi

7 Rashodi i prihodi

8 Rezultat poslovanja

9 Kapital

PROCES

KNJIŽENJA

Page 32: RAČUNOVODSTVO - efos.unios.hr · ELEMENTI KNJIGOVODSTVENE ISPRAVE (ZoR, NN 134/2015 I 78/2016): 1. naziv i broj knjigovodstvene isprave 2. opis sadržaja poslovnog događaja i identifikaciju

21.10.2018.

32

Račun

Duguje i potražuje

Širenje osnovne jednadžbe

Koraci u

procesu

knjiženja

Ilustrirani

prikaz procesa

knjiženja

Bilanca

poduzetništva

Ograničenja bilance poduzetništva

Lociranje pogrešaka

Sažeti prikaz knjiženja u dnevnik i glavnu knjigu

Proces knjiženja

Dnevnik

Glavna knjiga

Račun

Duguje / D Potražuje / P

knjigovodstvena promjena povećava ili smanjuje određeno stanje na imovini, glavnici, obvezi, prihodu ili rashodu

Duguje = “Lijeva strana”

Potražuje = “Desna strana”

Račun

Račun se može prikazati u obliku

T-računa

Račun

Page 33: RAČUNOVODSTVO - efos.unios.hr · ELEMENTI KNJIGOVODSTVENE ISPRAVE (ZoR, NN 134/2015 I 78/2016): 1. naziv i broj knjigovodstvene isprave 2. opis sadržaja poslovnog događaja i identifikaciju

21.10.2018.

33

Dvostavno knjigovodstvo

Svaka promjena mora utjecati na najmanje dva

računa kako bi se zadržala osnovna

računovodstvena jednadžba u jednakosti

Knjiži se tako da duguje najmanje jedan račun, a

potražuje drugi

Dugovna strana mora biti jednaka potražnoj

Duguje i potražuje

Račun

Duguje / D Potražuje / P

Ako je dugovna strana veća od potražne strane,

tada račun duguje

10,000 Promjena #2 3,000

15,000

8,000 Promjena #3

Stanje

Promjena #1

Duguje i potražuje

Page 34: RAČUNOVODSTVO - efos.unios.hr · ELEMENTI KNJIGOVODSTVENE ISPRAVE (ZoR, NN 134/2015 I 78/2016): 1. naziv i broj knjigovodstvene isprave 2. opis sadržaja poslovnog događaja i identifikaciju

21.10.2018.

34

Račun

Duguje / D Potražuje / P

Ako je potražna strana veća od dugovne, tada račun

potražuje

10,000 Promjena #2 3,000

Stanje

Promjena #1

1,000

8,000 Promjena #3

Duguje i potražuje

Chapter

3-23

ImovinaImovina

Duguje / D Potražuje / P

NormalNormalno stanjeno stanje

Chapter

3-27

Duguje / D Potražuje / P

NormalNormalno stanjeno stanje

RashodiRashodi

Chapter

3-24

ObvezeObveze

Duguje / D Potražuje / P

NormalNormalno no stanjestanje

Chapter

3-25

Duguje / D Potražuje / P

NormalNormalno no stanjestanje

GlavnicaGlavnica

Chapter

3-26

Duguje / D Potražuje / P

NormalNormalno no stanjestanje

PrihodiPrihodi

„Normalno” stanje

Potražuje

„Normalno” stanje

Duguje

Sažetak - duguje i potražuje

Page 35: RAČUNOVODSTVO - efos.unios.hr · ELEMENTI KNJIGOVODSTVENE ISPRAVE (ZoR, NN 134/2015 I 78/2016): 1. naziv i broj knjigovodstvene isprave 2. opis sadržaja poslovnog događaja i identifikaciju

21.10.2018.

35

Bilanca Račun dobitka i gubitka

= + - Imovina Obveze Glavnica Prihodi Rashodi

Duguje

Potražuje

Sažetak - duguje i potražuje

Imovina - dugovna strana

treba biti veća od potražne

Obveze – potražna strana

treba biti veća od dugovne

Normalno stanje je ono

na rastućoj strani

Chapter

3-23

ImovinaImovina

Duguje / D Potražuje / P

NormalNormalno stanjeno stanje

Chapter

3-24

ObvezeObveze

Duguje / D Potražuje / P

NormalNormalno stanjeno stanje

Imovina i obveze

Page 36: RAČUNOVODSTVO - efos.unios.hr · ELEMENTI KNJIGOVODSTVENE ISPRAVE (ZoR, NN 134/2015 I 78/2016): 1. naziv i broj knjigovodstvene isprave 2. opis sadržaja poslovnog događaja i identifikaciju

21.10.2018.

36

Prihodi povećavanju

glavnicu (potražuje)

Rashodi smanjuju glavnicu

(duguje)

Chapter

3-25

Duguje / D Potražuje / P

Normalno stanje

Prihodi

Chapter

3-23

RashodiRashodi

Duguje / D Potražuje / P

NormalNormalno stanjeno stanje

Chapter

3-25

Debit / Dr. Credit / Cr.

Normal BalanceNormal Balance

GlavnicaGlavnica

Prihodi i rashodi

Odnos između imovine, obveza i glavnice

poduzetnika:

Jednadžba mora biti u ravnoteži nakon svake promjene.

Za svaki račun koji duguje mora postojati račun koji

potražuje

Imovina Obveze = Glavnica (kapital) Osnovna

jednadžba

Proširena osnovna

jednadžba

+

Širenje osnovne

računovodstvene jednadžbe