30
UNIVERSITATEA "SPIRU HARET" FACULTATEA DE DREPT ŞI ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ MASTER – Ştiinţe penale REFERAT DISCIPLINA: PSIHOLOGIE JUDICIARĂ Coordonator ştiinţific: Prof. univ. dr. Tudorel Butoi TEMA: Motivul şi raţiunea de a ucide (determinarea motivaţiei ) Masterand : CĂLIMAN CLAUDIU CĂLIN 1

referat psihologie judiciara

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: referat psihologie judiciara

UNIVERSITATEA  "SPIRU HARET"

FACULTATEA DE DREPT ŞI  ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ

MASTER – Ştiinţe penale

REFERAT

DISCIPLINA: PSIHOLOGIE JUDICIARĂ

Coordonator ştiinţific: Prof. univ. dr. Tudorel Butoi

TEMA: Motivul şi raţiunea de a ucide (determinarea motivaţiei )

                                                     Masterand : CĂLIMAN CLAUDIU CĂLIN   CNP : 1760516267394

             

  Data depunerii: 11.03.2009

1

Page 2: referat psihologie judiciara

CUPRINS:

1. COMPORTAMENTULUI CRIMINAL

2.ELEMENTELE CONSTITUTIVE ALE MECANISMULUI COMPORTAMENTULUI CRIMINAL

3. MOTIVUL ŞI RAŢIUNEA DE A UCIDE

3.1.Determinarea motivaţiei

3.2.Infractorii organizaţi / infractorii neorganizaţi

3.3.Infracţiunea premeditată (predilect finalizată de psihopatul sexual)

3.4.Infracţiunea nepremeditată (predilect finalizată de psihotici)

3.5.Cauzele si condiţiile criminalităţii ucigaşilor în serie

2

Page 3: referat psihologie judiciara

BIBLIOGRAFIE:

1. Cioclei Valerian, Mobilul în conduita criminală, Editura AII Beck, Bucureşti,

1999.

2. Silvia Florea, Interesul ca motivaţie a acţiunii, în „Determinarea şi

motivarea acţiunii sociale", Editura Academiei

Române, Bucureşti, 1981.

3.Alfred Adler, Cunoaşterea omului, Editura IRI, 1996 NOŢIUNEA MECANISMULUI

4.Dicţionar de psihologie, coordonator Noebert 5, Bucureşti, Editura Univers

Enciclopedic, 2000.

5.Diagnostic and statistical manual of mental disorders, American Psychiatric

Association, Ediţia a IlI-a, Washington D.C. 1987.

6.Manus A., Psihozele şi nevrozele adultului, Bucureşti, Editura Ştiinţifică, 1999.

7. Popescu-Neveanu, Zlate M., Creţu, Tinca, Psihologie, Bucureşti Editura Didactică

şi Pedagogică R.A., 1995

3

Page 4: referat psihologie judiciara

1.COMPORTAMENTULUI CRIMINAL

Omul, fiinţă raţională şi conştientă, vine pe lume înzestrat de natură cu o sumă de

necesităţi organice, pe care tinde neîncetat să şi le satisfacă pentru a-şi menţine existenţa,

în contextul unei ambianţe propice sau ostilă acestui deziderat intrinsec. De aceea, „nu

putem vedea în viaţa psihică decât un complex de măsuri ofensive şi defensive, prin care

se acţionează asupra lumii spre a se asigura menţinerea organismului uman şi dezvoltarea

sa"1.

Pentru a-şi satisface necesităţile materiale şi spirituale, o parte dintre membrii

societăţii recurg însă la acţiuni ce transgresează normele de conduită stabilite în societate

şi rup, în consecinţă, relaţiile sociale instituite, săvârşind crime. Comportamentul lor

criminal nu reprezintă o manifestare involuntară sau inconştientă, lipsită de sens, ci este

rezultatul unei atitudini ferme, formate în forul interior al individului, sub impactul

conjugat al unor factori obiectivi şi subiectivi, şi urmăreşte un scop bine definit. În desfă-

şurarea ei plenară, plecând de la geneză şi încheind cu materializarea, conduita criminală

parcurge o serie lungă de stadii, începând cu formarea trebuinţelor, conştientizarea lor şi a

posibilităţilor obiective de satisfacere, naşterea interesului, declanşarea proceselor

motivaţionale, analiza situaţiei create, luarea deciziei şi înfăptuirea unor acţiuni cu

caracter criminal.

Comportamentul criminal nu constă numai din acţiuni, ci şi din anumite stări de

spirit, care le precedă şi le însoţesc. Din acest unghi, el poate fi comparat cu un aisberg, în

care vârful vizibil nu este altceva decât actele de conduită exterioară, în timp ce partea

ascunsă, invizibilă include fenomenele somatice, psihice şi sociale care le determină.

Mai mult decât atât, actele de conduită exterioară nu pot fi explicate în afara proceselor

interioare şi a contextului social. Toate aceste stadii, cu fenomenele care au loc în interiorul

lor, alcătuiesc mecanismul comportamentului criminal.

1 Alfred Adler, Cunoaşterea omului, Editura IRI, Bucureşti, 1996, p.52.

4

Page 5: referat psihologie judiciara

Mecanismul comportamentului criminal constituie, în esenţă, procesul de naştere,

dezvoltare şi materializare a comportamentului criminal, văzut prin prisma individului,

atât sub aspectul interior - procese psihosomatice, cât şi sub cel exterior - conduită,

aspecte care se află într-o legătură indisolubilă

În linii mari, mecanismul comportamentului criminal include trei etape de bază:

(1) naşterea motivului,

(2) luarea deciziei şi

(3) realizarea intenţiei criminale

În cadrul primei etape - naşterea motivului - are loc, mai întâi de toate,

conştientizarea necesităţilor inerente individului, a căror satisfacere marchează

fundamental activitatea lui, definindu-i comportamentul. Odată conştientizate, individul

raportează trebuinţele sale la posibilităţile reale de satisfacere a lor, adică la condiţiile

sociale şi la situaţia lui faţă de acestea, proces ce se finalizează cu formarea interesului.

Din momentul dat, anume interesul este acea instanţă care impulsionează şi direcţionează

conduita omului, servindu-i drept motiv. Dirijat de interes, individul îşi proiectează un

scop şi tinde energic spre atingerea lui.

La etapa a doua - luarea deciziei - se declanşează un proces deliberativ, în care sunt

confruntate diverse interese (de a săvârşi sau de a nu săvârşi o faptă), este reevaluat scopul

propus, sunt analizate eventualele implicaţii, precum şi sunt reconsiderate valorile şi

normele sociale, prin prisma cântăririi opţiunilor pro şi contra. Etapa în discuţie se sfârşeşte

cu luarea deciziei de a da totuşi curs interesului de a comite o crimă, adică de a recurge la

acţiuni criminale în vederea satisfacerii unor necesităţi (materiale sau spirituale) sau realizarea

unor interese considerate importante pentru individul respectiv.

În fine, a treia etapă - realizarea intenţiei criminale - coincide cu manifestarea

comportamentului criminal (o serie de acte de planificare, de cooptare a unor posibili

participanţi, de creare a unor condiţii propice comiterii faptei) şi culminează cu înfăptuirea

crimei (săvârşirea unor acţiuni sau inacţiuni prevăzute de legea penală).

5

Page 6: referat psihologie judiciara

2.ELEMENTELE CONSTITUTIVE ALE MECANISMULUI

COMPORTAMENTULUI CRIMINAL

Fiecare etapă a mecanismului comportamentului criminal include o serie de

elemente constitutive, încât el poate fi reprezentat, sub formă desfăşurată, prin lanţul acestor

elemente. Privit astfel, mecanismul comportamentului criminal posedă următoarea

configuraţie: necesitate - interes - motiv - scop - deliberare - luarea deciziei - realizarea

intenţiei criminale. De menţionat că fiecare element al mecanismului schiţat este deter-

minantul elementului următor, el însuşi fiind determinat, la rândul său, de elementul

precedent.

Necesitatea (trebuinţa, nevoia) reprezintă punctul iniţial al mecanismului conduitei

criminale. Ea constituie o cerinţă imperioasă cauzată de starea de insuficienţă, fizică sau

spirituală, a individului.

Necesitatea reprezintă un mobil fundamental al comportamentului uman, inclusiv cel

criminal. Putem spune chiar că viaţa omului este guvernată de legea nevoii. Aşadar, prin

necesitate obţinem o explicaţie primară a conduitei individului şi a cauzei acesteia.

Trebuinţele primare au un caracter biologic, organic şi răspund cerinţelor

anatomice şi fiziologice ale organismului uman, ele sunt: aer, apă, hrană, o anumită

temperatură, presiune şi umiditate, mişcare, odihnă etc. şi toate într-o cantitate şi de o

compoziţie determinată.

Nevoile spirituale reprezintă o creaţie a societăţii, chiar dacă a fost necesară, mai

întâi, o condiţie organică - o formă evoluată a creierului, pentru că facultăţile mintale s-au

dezvoltat la om mai cu seamă datorită factorilor sociali. Ele sunt cultivate pe calea

socializării şi au adesea un caracter la fel de imperios ca şi cele biologice, iar uneori le

depăşesc prin intensitate. Ambianţa socială a metamorfozat necesităţile biologice existente

ale individului: omul acum are nevoie de o anumită hrană sau de o anumită vestimentaţie şi

6

Page 7: referat psihologie judiciara

nu, pur şi simplu, de hrană sau vestimentaţie etc. Este semnificativ, în contextul de faţă,

şi faptul că în societăţi distincte, diferă, uneori frapant, şi sistemul trebuinţelor umane.

Necesitatea constituie piatra de temelie a interesului, deoarece el apare datorită şi

în jurul necesităţii, fără de care nu poate exista.

Interesul constituie orientarea conştientă a individului spre schimbarea sau

menţinerea situaţiei sale, în vederea creării condiţiilor necesare de satisfacere a

nevoilor.

In cazul conduitei criminale, interesul consistă într-o orientare a individului spre

schimbarea sau menţinerea situaţiei sale, în vederea creării de condiţii necesare

satisfacerii nevoilor, pe calea săvârşirii unei crime.

Interesele unui individ se disting prin gradul de generalitate socială: unele interese

sunt specifice individului, altele pot fi împărtăşite de el şi de alţi indivizi. în cazul

conduitei criminale este prezentă însă o situaţie particulară: aici avem de a face cu un

interes particular, specific individului respectiv, care contravine interesului general şi care

aduce, astfel, o atingere societăţii şi, deci, intereselor celorlalţi membri ai ei.

Prin urmare, interesul este generat de realitatea obiectivă, dar este reflectat, conturat

în conştiinţa individului prin intermediul factorilor subiectivi, psihici. Acest fapt

introduce în procesele sociale un element subiectiv şi face ca legile sociale să aibă un

caracter statistic. Ca rezultat, comportamentul uman nu reprezintă, în toate cazurile, un

răspuns fidel la influenţa factorilor sociali obiectivi, ci poate cunoaşte, datorită factorilor

subiectivi, şi reacţii divergente, ba chiar contrare.

Interesul constituie mobilul fundamental al comportamentului uman.

Motivul (mobilul)2 constituie stimulul intern al comportamentului uman, inclusiv

al celui criminal, şi cauza imediată, ultimă a acestuia.

2 În psihologie există tratări diferenţiate ale conceptului de motiv şi mobil: unii cercetători deosebesc aceste noţiuni, alţii le identifică, folosind termenii ca sinonime, iar ceilalţi optează pentru excluderea, în genere, a unuia dintre termenii în discuţie. Disputa din psihologie s-a extins şi în criminologie. în această lucrare termenii de „motiv" şi „mobil" au fost utilizaţi sub formă de îmbinare liberă. A se vedea o tratare amplă a problemei la Valerian Cioclei, Mobilul în conduita criminală, Editura AII Beck, Bucureşti, 1999.

7

Page 8: referat psihologie judiciara

Acţiunea motivului, eventual a motivelor, conduce la formarea motivaţiei, adică a

unei stări interne de mobilizare, activare şi direcţionare a resurselor fizice şi intelectuale

ale individului spre satisfacerea unor trebuinţe, realizarea unor interese sau a unor

comandamente instinctuale etc, prin intermediul sistemului de motivare, adică al

proceselor şi mecanismelor interne prin care se realizează o asemenea stare3.

Este de menţionat că „motivaţia nu trebuie redusă la condiţia unui act, ea este de

ordinul duratei şi al procesului. Aceasta nu numai pentru că ea necesită o realizare în timp,

o conectare treptată a mecanismelor fiziologice şi psihologice ale individului pentru

realizarea unei mobilizări a resurselor interne ale acestuia, dar şi pentru că ea nu este

numai anterioară acţiunii, ci şi contemporană cu aceasta; cu alte cuvinte, motivaţia nu se

consumă ca etapă premergătoare acţiunii, constituind doar impulsul care o declanşează, ci

durează şi se manifestă ca proces subiectiv pe tot parcursul acţiunii, susţinând şi

justificând în permanenţă realizarea ei, amplificând (în cazul motivaţiei pozitive)

performanţele acţiunii, sau - dimpotrivă - diminuându-i performanţele, determinând

evitarea ori abandonarea acţiunii (în cazul motivaţiilor negative)"4.

Dintre stimulii interni predominanţi în mecanismul comportamentului criminal

interesul se distinge prin frecvenţa sa covârşitoare, ca şi în cazul conduitei legale de altfel.

Rămâne de adăugat că individul, fiind dirijat de un anumit motiv, îşi proiectează

conform acestuia din urmă un scop.

Scopul reprezintă rezultatul scontat pe care tinde să-1 atingă individul.

După Alfred Adler, „viaţa psihică este de neconceput fără un scop către care are loc

mişcarea, dinamica, scopul fiind parte componentă a vieţii psihice"5, scop care, potrivit

psihologului austriac, „rezultă aproape de la sine în legătură cu trebuinţele organismului faţă

de lumea exterioară şi în legătură cu răspunsul pe care organismul îl are de dat în mod necesar

în această privinţă"6. Şi are dreptate, cu precizarea doar că legătura dintre trebuinţe şi scop este

3 Silvia Florea, Interesul ca motivaţie a acţiunii, în „Determinarea şimotivarea acţiunii sociale", Editura Academiei Române, Bucureşti, 1981, p. 137.4 Ibidem, p.138.5 Alfred Adler, Cunoaşterea omului, Editura IRI, 1996, p.53.6 Ibidem.

8

Page 9: referat psihologie judiciara

intermediată, cel mai adesea, de interes, atunci cînd vorbim de fiinţa raţională, chiar dacă ea

este influenţată de procese inconştiente.

Scopul nu este însă independent, el este presupus, predeterminat de motiv (interes,

necesitate etc.), în care se găseşte într-o formă latentă, implicită. De aceea, el nu poate fi

disociat în întregime de motiv (interes sau necesitate), ci capătă un anumit grad de

autonomie, în situaţia în care se prefigurează într-o imagine mintală relativ conturată a

obiectivului proiectat, deoarece începe să producă un efect de catalizare asupra motivaţiei.

O dată cu profilarea scopului este învederat şi caracterul criminal al

comportamentului, necesar realizării lui. In această ordine de idei se cere precizat că

scopul nu coincide cu finalitatea conduitei umane, inclusiv cu cea criminală. în timp ce

scopul indică modificările pe care individul tinde să le aducă în mediul său de viaţă,

finalitatea denotă raţiunea acestei intenţii, adică interesul sau trebuinţa în vederea

satisfacerii cărora se acţionează asupra lumii. Mai există o diferenţă între ele, de o

semnificaţie aparte pentru criminologie, şi anume că scopul, spre deosebire de finalitate,

comportă o evidentă orientare criminală.

După conturarea scopului urmează un proces complex, precumpănitor manifest sau

latent, de deliberare asupra celor propuse şi râvnite.

Deliberarea constituie un proces de analiză şi evaluare a argumentelor pro şi contra

săvârşirii unei crime, adică realizării scopului proiectat.

Ea constă în calcularea avantajelor şi a dezavantajelor ce decurg din înfăptuirea

crimei, luarea în considerare a eventualelor implicaţii în caz de insucces, aprecierea

şanselor de reuşită, deci a riscului la care se expune autorul prin comiterea faptei ş.a.m.d.

Se face, de asemenea, o raportare a faptei propuse la valorile şi normele sociale de

conduită, stabilindu-se între ele gradul de concordanţă sau divergenţă.

Dacă se prefigurează, în cele din urmă, o anumită tendinţă de opţiune, atunci se

naşte un proces de justificare a intenţiei ce prinde contur, prin prisma valorilor şi

normelor sociale, dar mai ales a celor împărtăşite în anturajul individului respectiv.

9

Page 10: referat psihologie judiciara

Procesul deliberativ se încheie fie cu renunţarea la interesul de a săvârşi o crimă, în

numele unor interese mai însemnate (să se bucure de libertate, să păstreze respectul celor

din jur, să nu-şi compromită perspectivele de afirmare socială etc.), fie cu menţinerea şi

punerea în prim-plan a interesului de a comite o crimă, în numele realizării unor interese sau

necesităţi considerate mai importante, caz în care este luată o decizie corespunzătoare, iar

mecanismul comportamentului criminal se derulează în continuare.

Luarea deciziei semnifică formarea unei hotărâri ferme de a săvârşi o crimă.

Ea încheie procesul de deliberare şi se distinge prin faptul că convingerea fermă

formată dă curs şi catalizează orientarea individului spre comiterea unei crime în vederea

realizării unui interes sau satisfacerea unei trebuinţe. Anume în acest punct are loc crista-

lizarea intenţiei criminale şi mobilizarea maximă a energiilor intelectuale şi fizice ale

persoanei.

O dată decizia luată, individul trece la realizarea intenţiei sale criminale.

Realizarea intenţiei criminale constituie procesul de materializare a intenţiei

individului de a comite o crimă.

Ea reprezintă aspectul material, palpabil al comportamentului criminal şi culminează

cu săvârşirea unei crime, a unei fapte interzise prin legea penală. Actele de conduită

exterioară pe care le presupune realizarea intenţiei criminale sunt acelea care prejudiciază

efectiv societatea şi membrii ei, atrăgând o reacţie socială (inclusiv juridică) severă.

Distingem trei faze ale procesului de realizare a intenţiei criminale: (1) planificare,

(2) pregătire şi (3) înfăptuire.

În faza de planificare individul îşi elaborează un proiect, sumar sau detaliat, de

realizare a intenţiei criminale, care include o suită de operaţiuni destinate să-1 ducă la

atingerea scopului propus. În această privinţă, el colectează informaţiile necesare,

evaluează posibilităţile reale, stabileşte mijloacele necesare înfăptuirii crimei, caută căi de

tăinuire a faptei, etc.

10

Page 11: referat psihologie judiciara

În faza de pregătire sunt efectuate o serie de măsuri organizatorice menite a crea

condiţii propice de punere în practică a planului schiţat, adică de realizare a intenţiei

criminale. Este vorba despre cooptarea unor eventuali participanţi, procurarea mijloacelor

necesare, formarea unui alibi ş.a.m.d.

În cele din urmă, individul trece la săvârşirea faptei interzise de legea penală, dar

care trebuie să-i permită realizarea unui interes important - înfăptuirea crimei. De altfel,

chiar şi unele acţiuni de planificare sau de pregătire a crimei cad sub incidenţa legii

penale, fiind considerate, din punct de vedere juridic, infracţiuni consumate şi pasibile de

represiune.

Trebuie însă ţinut cont de faptul că procesul examinat nu cunoaşte, în realitate, o

derulare atât de ordonată şi de segmentată precum a fost prezentată, şi nici nu apare atât de

explicit în conştiinţa omului, căci pentru o persoană „toate aceste momente (elemente, etape)

nu au neapărat un caracter manifest. în majoritatea cazurilor ea nici nu le sesizează pe unele

dintre ele. De asemenea, un element îi poate succede altuia instantaneu, sau, dimpotrivă,

intervalul de timp poate fi mai mare (bunăoară luarea deciziei a urmat după câteva luni de la

momentul stabilirii scopului şi, viceversa, necesitatea a fost momentan conştientizată şi a

devenit interes)".

Analiza comparată a mecanismului comportamentului criminal şi a celui licit denotă

o similitudine fundamentală între ele, ceea ce înseamnă că ele includ exact aceleaşi etape şi

elemente constitutive. Diferenţa esenţială dintre comportamentul criminal şi cel licit,

realmente existentă, se regăseşte, de fapt, nu în mecanismul lor, ci în conţinutul unuia dintre

elementele constitutive, care şi constituie piatra unghiulară a oricărei conduite umane,

indiferent că este ea sau nu criminală. Este vorba de orientarea lor divergentă, adică de o

diferenţă de interese, cauzată de condiţiile de viaţă ale individului considerat. Aici găsim

dezlegarea comportamentului omului, inclusiv a celui criminal.

Aşadar, ceea ce deosebeşte conduita criminală de cea licită este tocmai interesul

care le orientează.

11

Page 12: referat psihologie judiciara

3. MOTIVUL ŞI RAŢIUNEA DE A UCIDE

O bună înţelegere a comportamentului uman şi a naturii sexualităţii umane este

o condiţie prealabilă, importantă pentru anchetatorul criminalist ce trebuie

perfecţionată. Aceasta, împreună cu experienţa practică, asigură faptul că analiza

adecvată a crimelor de natură sexuală poate fi inteligent urmărită.

Componentele comportamentului sexual se pot împărţi în trei segmente

elementare: biologic (instinctiv), fiziologic (funcţional) şi emoţional (mental).

Componenta emoţională sau mentală este cea mai puternică dintre cele trei segmente.

Ar putea fi o presupunere logică aceea că ,,mintea controlează actul", în sensul că

mintea dictează ce este şi ce nu este excitant pentru un individ. Aceasta poate fi un

considerent important când se analizează ce s-a întâmplat la locul crimei de natură

sexuală.

Sexul este, de asemenea, un act senzitiv, implicând toate cele cinci simţuri:

pipăit, văz, auz, miros şi gust. Fiecare simţ este implicat într-un grad diferit de la

individ la individ, care asociază un mesaj sexual semnificativ la un anumit simţ. De

exemplu: vederea unei femei îmbrăcată sumar poate fi excitantă pentru cineva sau

mirosul, atunci când este legat de un anume parfum plăcut, poate fi stimulul ce

influenţează excitarea unei alte persoane. Acestea sunt răspunsurile perfect

corespunzătoare legate de sexualitatea umană atunci când mintea este stimulată de

informaţii senzoriale semnificative. Oricum, atunci când stimularea este dusă la

extrem şi un individ devine obsedat, cu simţurile exacerbate, începe să apară o

deviaţie. Din această atracţie nesănătoasă poate rezulta o acţiune corespunzătoare în

afara fanteziei, incluzând omuciderea.

De asemenea, oamenii care sunt inhibaţi sexual pot avea expresii sexuale

neconvenţionale, care pot fi periculoase. Aceste răspunsuri sunt cunoscute ca parafilia

(„paraphilias" - o atracţie până la deviaţie). Exemple de activitate sexuală

neconvenţională sunt: voayorismul, exhibiţionismul, travestismul şi fetişismul, care,

12

Page 13: referat psihologie judiciara

în general, sunt considerate dăunătoare. Exemple de parafilie considerate periculoase

sunt: sadismul, masochismul, sado-masochismul, pedofilia şi necrofilia. Dacă o

activitate este considerată sau nu periculoasă, substituţia activităţii sexuale şi a

activităţilor de natură psiho-sexuală se pot evidenţia chiar ele însele la anumite scene

ale crimei de natură sexuală şi trebuiesc luate în considerare în determinarea

motivaţiei.

3.1.Determinarea motivaţiei

Un aspect extrem de important al investigării omorurilor este determinarea

motivului uciderii.

Omuciderile de natură sexuală - incluzând violul cu omor şi uciderea - implică

atât sodomia anală, cât şi orală, la fel ca şi alte acte de perversiune sexuală. Victimele,

de obicei, sunt femei şi copii mici, iar ucigaşul este, de obicei, bărbat.

Omuciderile de natură homosexuală sunt chiar obişnuite şi implică victime

bărbaţi ucişi de alţi bărbaţi sau victime femei implicate într-un fel de relaţie de

lesbianism şi sunt ucise de alte femei. Adesea, aceste cazuri implică metode sadice şi

bizare.

În mod cert sunt întrebări preliminare pe care un anchetator trebuie să le pună

când examinează locul crimei: „Ce s-a întâmplat?", „De ce s-a întâmplat? " şi „ Cine

ar fi putut să o facă? ".

Examinarea locului crimei, cu scopul de a identifica şi interpreta anumite detalii

ce pot servi ca indicii asupra tipului de personalitate implicată, este o tehnică

excelentă în determinarea profilului mental a tipului de persoană care ar fi putut

comite crima, în mod cert sunt legături între aspectul psihologic al criminalului şi

indiciile psihologice dezvăluite de locul crimei.

Cercetările efectuate de Grupul de Studii Comportamentale din cadrul FBI

(Behavioral Science Unit), în domeniul omorurilor de natură sexuală, au dezvăluit o

13

Page 14: referat psihologie judiciara

remarcabilă consecvenţă în cadrul tipului de persoane ce comit anumite acte. Deşi

există o gamă largă de diferenţe între infractorii care comit acte similare, aceşti

infractori au, de asemenea, similarităţi şi trăsături comune.

3.2.Infractorii organizaţi/Infractorii neorganizaţi

Delimitarea între organizat (premeditat) şi neorganizat (nepremeditat), elaborată

de Grupul de Studii Comportamentale din cadrul FBI este o descriere a tipologiilor

criminale. Informaţia prezentată aici este bazată pe studii şi cercetări, interviuri

personale cu agentul supervizor Robert K.Ressler şi cu alţi membri implicaţi în acest

proiect, precum şi pe experienţele personale de criminalist practician ale lui Vernon

J.Geberth.

3.3.Infracţiunea premeditată (predilect finalizată de psihopatul sexua1)

Infractorul care îşi premeditează crima are, de obicei, inteligenţa peste medie,

este metodic şi viclean, iar crimele lui sunt bine gândite şi cu atenţie plănuite. Este

probabil, genul de persoană care are maşina bine întreţinută. Crima este de obicei

comisă în afara zonei unde locuieşte sau lucrează, autorul dând dovadă de mobilitate

şi călătorind mai mulţi kilometri decât o persoană obişnuită.

Fantezia şi ritualul sunt importante pentru acest tip de personalitate. Victimele

sunt oameni pe care el îi consideră tipul „corect", pe care-i poate controla (fie prin

manipulare sau dominare), de obicei străini, cu care are ceva trăsături comune.

Infractorul este considerat sociabil şi foloseşte abilităţile verbale pentru aşi

manipula victimele şi a prelua controlul asupra lor. El este pe deplin conştient de

gravitatea criminală a actului său şi este încrezător în abilităţile sale în confruntarea cu

ancheta poliţiei. Probabil că urmăreşte reportajele de ştiri privind crima şi frecvent

poate lua un obiect personal al victimei, pe care îl poate folosi pentru a retrăi

evenimentul sau pentru a-şi continua fantezia. El este excitat de cruzimea actului său

14

Page 15: referat psihologie judiciara

şi poate declanşa torturarea victimei. Controlul sexual asupra victimei joacă un rol

important în scenariul său. El evită să lase dovezi în urma sa şi, de obicei, îşi aduce

propria armă.

Cadavrul este, de cele mai multe ori, mutat de la locul crimei. Autorul face

probabil acest lucru pentru a lua „peste picior" poliţia sau pentru a preveni

descoperirea prin transportarea într-un loc unde poate fi bine ascuns.

3.4.Infracţiunea nepremeditată (predilect finalizată de psihotici)

Infractorul care nu îşi premeditează crima are, de obicei, inteligenţa sub medie,

este singuratic, necăsătorit, trăieşte fie singur, fie cu o rudă, în imediata vecinătate a

locului crimei. El are dificultăţi în a stabili relaţii interpersonale şi este descris ca un

inadaptat social. (Sunt, de regulă, structuri inhibate, nesociabile, introvertite, cu

acumulări tensionale în sfera pulsional-sexuală şi raptusuri violente exteriorizate

biociclic: viol şi jaf cu moartea victimelor).

Infractorul acţionează impulsiv sub stress şi, de obicei, va selecta o victimă din

propria lui zonă geografică. El nu posedă un vehicul şi evită oamenii, în general. Este,

de obicei, descris ca un incompetent din punct de vedere sexual şi nu are relaţii

sexuale în adevăratul sens al cuvântului. Locul crimei va fi dezorganizat.

Infractorul care nu premeditează crima utilizează stilul de atac „fulger", luându-

şi victima prin surprindere. Această acţiune spontană, în care agresorul acţionează

brusc în afara fanteziei sale şi nu are un „plan de joc", nu se gândeşte că poate fi prins.

Agresorul dezorganizat, de obicei, îşi depersonalizează victima prin mutilare

facială sau o răneşte în exces. Alte acte sexuale sadice sunt îndeplinite după moartea

victimei. Mutilarea organelor sexuale, a rectului, a sânilor femeilor, a gâtului, a

gâtlejului şi a feselor este făcută deoarece aceste părţi au o puternică semnificaţie

sexuală pentru el. Acolo poate fi o dovadă a eviscerării, amputării şi/sau vampirism.

15

Page 16: referat psihologie judiciara

Locul morţii şi locul crimei coincid în general şi, de obicei, nu există nici o

încercare de a ascunde cadavrul. Dacă cadavrul a fost mutilat, este posibil ca autorul

să poziţioneze victima într-o manieră specială, care are semnificaţie pentru el. Arma

crimei este adeseori lăsată la locul faptei.

Comportamentul uman, deşi imprevizibil, este de multe ori repetitiv. Anumite

acţiuni desfăşurate la locul crimei de anumite tipuri de personalităţi vor fi repetate şi

în alte cazuri de omor investigate.

O investigare criminalistică se poate dovedi a fi o bună strategie investigativă în

cazurile care relevă unele tipuri de personalitate aberantă. Centrul Naţional pentru

Analiza Crimei Violente (National Center For The Analysis Of Violent Crime), cu

sediul la Academia FBI în Quantico, Virginia, poate furniza suport legal autorităţilor,

cum ar fi: analize sau alte servicii ce pot fi utile în anumite tipuri de crime.

Un anchetator criminalist, prin experienţa şi analiza cazurilor similare, poate

atinge un nivel de cunoştinţe pe care îl poate aplica în fiecare investigare. Natura

actului şi tipul de persoană, care ar fi putut să comită un anumit tip de act, sunt

elemente importante în scenariul „ Cine ar fi putut să o facă? ". Oricum, trebuie ţinut

minte că „lucrurile nu sunt întotdeauna ceea ce par a fi". Motivaţia din spatele actului

este un considerent important. A fost o ceartă între îndrăgostiţi? Sau este un agresor

psihotic, în care caz, câteodată, crima pare să fie lipsită de motivaţie sau bizară? Ori

omuciderea este opera unui psihopat, cu implicaţii sadice şi impulsive?

Nimeni nu acţionează fără motivaţie. Potrivit dr. James Brussel -psihiatru

criminalist - „chiar şi actele unui nebun au un oarecare tip de logică. Aceasta este o

metodă pentru nebunia lor. O logică şi chiar o raţiune ascunsă există în spatele a ceea

ce el a făcut sau cum a făcut, oricât de sălbatic, bizar sau complet lipsit de motiv ar

părea să fie". Provocarea investigativă a anchetatorului este descoperirea acestei logici

perverse şi aparent iraţională şi aplicarea acestei informaţii în caz.

16

Page 17: referat psihologie judiciara

Identificarea victimei este crucială în determinarea victimizării: „Cine este

decedatul? "

Investigarea „background"-ului victimei (a trecutului, a grupului social din care

face parte, a stilului de viaţă şi a cercului de prieteni etc.), de multe ori va dezvălui

posibila motivaţie a ucigaşului. Examinarea oricăror relaţii, cunoştinţe şi factori de

risc pot furniza un indiciu la scenariul „Cine ar fi putut să o facă?". De exemplu: Cu

cine trăia victima? Cine a fost ultimul în compania victimei? Face impresia că victima

îl cunoştea pe atacant? Care este statutul social curent al victimei? De ce a fost

selectată această victimă în mod deosebit? Face impresia că, crima este „crimă cu

autor necunoscut"? A avut decedatul o ocupaţie cu risc mare (prostituată)? A fost

victima fugar sau autostopist? Sau a fost victima un lucrător întârziat, de exemplu

chelneriţă sau muncitor în service, care era nevoit să călătorească singur în noapte?

Orice tip de întrebări similare trebuiesc puse şi răspunsurile depind de scenariul

prezent la locul crimei.

3.5. Cauzele si condiţiile criminalităţii ucigaşilor în serie

Criminalitatea ucigaşilor în serie, precum a fost menţionată, constituie o

componentă a criminalităţii în ansamblu. De aceea, existenţa şi reproducerea

criminalităţii ucigaşilor, în calitatea sa de element constitutiv al criminalităţii, are

aceleaşi cauze şi condiţii ca şi întreaga criminalitate. Totodată, ea reprezintă însa o

unitate cu anumite însuşiri specifice, care o deosebesc de celelalte elemente

componente ale criminalităţii şi-i conferă, astfel, o existenţa “proprie”, relativ de sine

stătătoare. În atare condiţii, este evidentă prezenţa unor fenomene şi procese

criminogene cu un impact determinat considerabil tocmai asupra producerii

criminalităţii în forma sa (extremă) repetată.

În cazul infracţiunilor în serie, un rol important îl joacă, în formarea şi

realizarea motivaţiei criminogene, influenţa de grup (“contagiunea”), influenţa

17

Page 18: referat psihologie judiciara

comportărilor ilicite “de fundal”, precum beţia şi alcoolizarea, narcomania, jocurile de

noroc, prostituţia. Influenţă are şi nerespectarea principiului de diferenţiere şi

individualizare a pedepsei şi executării acesteia, inoportunitatea sau insuficienţa

măsurilor de adaptare socială după executarea pedepsei ori după stabilirea pedepsei

neprivative de libertate, lipsa unui sistem de plasare în câmpul muncii şi susţinerea a

contingentului în cauză.

În cazul criminalilor înrăiţi şi deosebit de periculoşi, motivaţia de săvârşire a

infracţiunilor are ca dominante respectarea tradiţiilor mediului criminal, egoismul şi

egocentrismul excesiv, parazitismul, agresivitatea si cruzimea, care devin uneori un

scop în sine. Motivaţia de a comite infracţiuni denotă un proces intensiv de alunecare

spre un stil de viată criminal, spre deprinderea de a comite infracţiuni “la comandă”, la

solicitarea liderului, în absenţa oricărei confruntări din motive, (opţiuni), frământări

deliberative, fapt legat şi de experienţa criminala (inclusiv căutarea si utilizarea

situaţiilor criminale).

18