Rozsah akreditrlcie - pzvar.sk EN ISO 6892-1 STN EN ISO 4136 ... STN EN ISO 148-I STN EN ISO 9016 Vykon6van6 v laborat6riu 4. Tvrdost' Sku5ka tvrdosti podl'a Vickersa STN EN ISO

  • Published on
    03-May-2018

  • View
    224

  • Download
    8

Embed Size (px)

Transcript

<ul><li><p>U2Priloha k rozhodnutiu L 1411650812016ll a k Osvedieniu o akreditfcii i. 5-308 zo dfia t1.07.2016</p><p>Priloha je neoddelitel'nou suiast'ouuvedendho osvedienia</p><p>Rozsah akreditrlcie</p><p>N6zov akreditovandho subjektu: PRVA ZVARAdSKA, a.s.SkriSobn6 laborat6rium metalografie, mechanickfch skrlSok a NDTKopdianska 14, 851 01 Bratislava</p><p>Laborat6rium s fixnym rozsahom akredit6cie.</p><p>TB</p><p>)Nootr</p><p>Obiekt skri5kv Zavedenf met6da</p><p>Ostatnd Specifik6ciePredmet/Matrica/</p><p>Prostredie</p><p>Vlastnost'/Parameter/Ukazovatel'</p><p>Anah't</p><p>Princip/DruhlT1p</p><p>Oznaienie</p><p>Zelezo, farebn6kovy ich zliatirrya zvarov6 spoje.</p><p>Mechanick6charakteristikyR., &amp;0.2, R-, A,Z</p><p>Sku5ka t'ahom</p><p>Sku5ka t'ahom ZSv priednom smere</p><p>Skri5ka t'ahom zvarov6hokovu tarmych ZSv pozdlZnom smere</p><p>STN EN ISO 6892-1</p><p>STN EN ISO 4136STN EN ISO 5I78STN EN 10164</p><p>Vykoniivan6 v laborat6riu</p><p>2. LSmavost'Sku5ka liimavosti(Kvalitativna sku5ka)</p><p>STN EN ISO 5173STN EN ISO 9017STN EN ISO 7438Vvkon6van6 v laborat6riu</p><p>)-Spotrebovan6energiaKU, KV</p><p>Sku5ka r6zom v ohybe</p><p>Sku5ka rdzom v ohybepri znilenycha zW3enfch teolot6ch</p><p>STN EN ISO 148-ISTN EN ISO 9016Vykon6van6 v laborat6riu</p><p>4. Tvrdost'</p><p>Sku5ka tvrdosti podl'aVickersa</p><p>STN EN ISO 6507.1STN EN ISO 9015-IVykon6van6 v laborat6riuSku5ka twdosti podfa</p><p>BrinellaSTN EN ISO 6506-I</p><p>5.MakroStrukturaMikroStruktura</p><p>Metalograficky rozbormateri6lov (KvalitativnaskuSka)</p><p>STN EN ISO 17639</p><p>STN EN ISO 5817STN EN ISO 139I9-ISTN EN ISO 13919-2+AIVykon6vand v laboratoriu</p><p>6.</p><p>Kovov6a nekovov6materi.5ly,hutnickea zlievarensk6polotovary avj'robky, zvarov6a spajkovan6spoje</p><p>Kvalita, chyby,nehomogenity,irbytok hrubkymateri6lu</p><p>SlcuSanie</p><p>ultraznrkomUT(Kvalitativna skri5ka)</p><p>STN EN ISO 16810</p><p>STN EN ISO 17640STNENISO I1666STN EN ISO 24OOSTN EN ISO 7963STN EN 12 680-ISTN EN 12 668-ISTN EN 14 127STN EN ISO 23279Vykon6van6 v laborat6riua na mieste</p><p>,7,</p><p>Feromagnet.materi6ly,hutnicke,zlievarensk6polotovary avyrobky, zvarov!snoie</p><p>Kvalita,chyby,nehomogenity</p><p>Skri5anie magnetickoup16Skovou</p><p>met6douMT(Kvalitativna skriSka)</p><p>STN EN ISO 9934-I</p></li><li><p>Prfloha k rozhodnutiu i. 141/6508/2016ll a k Osvedieniu o akreditr{cii i. 5-308 zo dila 11.07.2016Prlloha j e neoddelitelnou siliasfou</p><p>uvedendho osvedienia</p><p>Kovov6a nekovov6materi6ly,hutnickea zlievarensk6polotovary avjrobky, zvarov1a spajkovan6spoje</p><p>Kvalita,chyby,nehomogenity</p><p>Slqi5aniekapil6mymimet6damiPT</p><p>valitativna sku5ka</p><p>STN EN ISO 3452-I</p><p>STN EN I37I-1STN EN ISO 23277STN EN ISO 3059Vykondvan6 v laborat6riua na mieste</p><p>SkuSanievizu6lnymimet6damiVT(Kvalitatirma sku5ka)</p><p>STN EN I3OI8+A1</p><p>STN EN ISO 17637STN EN ISO 5817STN EN ISO 10 042STN EN ISO 6520-ISTN EN 1330-ISTN EN 12799STN EN 12799IAIVykon6van6 v laborat6riua na mieste</p><p>w3</p></li></ul>

Recommended

View more >