Click here to load reader

S T E N O G R A M - Za današnju sjednicu izostanak su najavili vijećnici Hidajeta Jarčević i Kenan Osmančević. Predlažem da im opravdamo odsustvo. Za današnju 36. redovnu sjednicu

 • View
  0

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of S T E N O G R A M - Za današnju sjednicu izostanak su najavili vijećnici Hidajeta Jarčević...

 • BOSNA I HERCEGOVINA

  FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE

  Tuzlanski kanton

  GRAD TUZLA

  GRADSKO VIJEĆE

  S TRIDESETŠESTE SJEDNICE GRADSKOG VIJEĆA TUZLA ODRŽANE 29.

  AVGUSTA 2019. GODINE U POSLOVNOM OBJEKTU „GRAFIČAR“ S

  POČETKOM U 10 SATI

  - SJEDNICI PRISUSTVUJE 29 VIJEĆNIKA

  U Tuzli, avgust 2019. godine

  S T E N O G R A M

 • 2

  ALEKSANDAR VUJADINOVIĆ – predsjedavajući Gradskog vijeća Tuzla

  Pozivam vijećnike da uđu u salu. (Intoniranje himne Bosne i Hercegovine.)

  Poštovani vijećnici Gradskog vijeća Tuzla, predstavnici gradskih službi, obrađivači

  materijala, predstavnici boračkih i nevladinih organizacija, članovi Savjeta mjesnih zajednica,

  predstavnici sredstava javnog informisanja, dragi gosti, otvaram 36. redovnu sjednicu

  Gradskog vijeća Tuzla.

  Konstatujem, da prema evidenciji Stručne službe Gradskog vijeća, sjednici prisustvuje

  29 od ukupnog broja vijećnika 31, što je dovoljno za punovažan rad i odlučivanje.

  Za današnju sjednicu izostanak su najavili vijećnici Hidajeta Jarčević i Kenan

  Osmančević. Predlažem da im opravdamo odsustvo.

  Za današnju 36. redovnu sjednicu Gradskog vijeća Tuzla avoje kašnjenje nije niko

  najavio, a predlažem dnevni red koji ste dobili u materijalu za sjednicu:

  DNEVNI RED:

  - Usvajanje skraćene verzije Zapisnika sa tridesetčetvrte redovne sjednice održane 27.

  06. 2019. godine i skraćene verzije Zapisnika sa tridesetpete redovne sjednice održane 02.

  07. 2019. godine

  1. VIJEĆNIČKA PITANJA I INICIJATIVE

  2. RAZMATRANJE I USVAJANJE:

  a) IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU BUDŽETA GRADA TUZLE ZA PERIOD 01.

  01. DO 30. 06. 2019. GODINE

  b) IZVJEŠTAJA O KORIŠTENJU SREDSTAVA TEKUĆE REZERVE ZA PERIOD

  01. 01. DO 30. 06. 2019. GODINE

  3. RAZMATRANJE I USVAJANJE:

  a) PRAVILNIKA O INVESTIRANJU JAVNIH SREDSTAVA GRADA TUZLA

  b) PRIJEDLOGA POLITIKA INVESTIRANJA RASPOLOŽIVIH NOVČANIH

  SREDSTAVA GRADA TUZLA ZA 2019. GODINU

  c) ODLUKE O IMENOVANJU INVESTICIJSKOG MENADŽERA ZA GRAD

  TUZLA

  4. RAZMATRANJE I USVAJANJE ODLUKE O IZMJENI ODLUKE O

  KOMUNALNIM DJELATNOSTIMA

  5. RAZMATRANJE I USVAJANJE ODLUKE O IZMJENAMA I DOPUNAMA

  ODLUKE O USLOVIMA, KRITERIJIMA I POSTUPKU DODJELE SREDSTAVA ZA

  SUFINANSIRANJE MJERA SMANJENJA AEROZAGAĐENJA NA PODRUČJU GRADA

  TUZLA

  6. RAZMATRANJE I USVAJANJE ODLUKE O IZMJENAMA I DOPUNAMA

  ODLUKE O PROVOĐENJU PROSTORNOG PLANA GRADA TUZLA ZA PERIOD

  2010.-2030. GODINA

  7. RAZMATRANJE I USVAJANJE ODLUKE O IZMJENI I DOPUNI ODLUKE O

  NAZIVIMA ULICA I TRGOVA U GRADU TUZLI I NASELJIMA NA PODRUČJU

  GRADA TUZLE

  8. RAZMATRANJE I USVAJANJE ODLUKE O IZMJENAMA ODLUKE O

  KUĆNOM REDU U STAMBENIM ZGRADAMA

  9. RAZMATRANJE I USVAJANJE ODLUKE O OBJAVLJIVANJU AKATA

  ORGANA GRADA TUZLE U „SLUŽBENOM GLASNIKU GRADA TUZLE“

 • 3

  10. RAZMATRANJE I USVAJANJE ODLUKE O IZBORU NAJPOVOLJNIJIH

  PONUDA ZA ZAKUP POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U VLASNIŠTVU DRŽAVE

  NA PODRUČJU GRADA TUZLE

  11. RAZMATRANJE I USVAJANJE:

  a) ODLUKE O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O DAVANJU U ZAKUP

  POSLOVNIH ZGRADA, POSLOVNIH PROSTORIJA I GARAŽA

  b) ODLUKE O IZMJENI ODLUKE O RASPISIVANJU JAVNOG OGLASA O

  DAVANJU U ZAKUP POSLOVNIH PROSTORIJA

  c) ODLUKE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PRODUŽENJE UGOVORA O

  ZAKUPU SA UG OŠTEĆENOG VIDA

  d) ODLUKE O DODJELI POSLOVNIH PROSTORIJA NEPOSREDNOM

  POGODBOM UREDU ZA RAVIZIJU INSTITUCIJA U FBIH

  e) ODLUKE O DOJELI U ZAKUP POSLOVNE PROSTORIJE NEPOSREDNOM

  POGODBOM OPĆINSKOM SUDU U TUZLI

  12. RAZMATRANJE I USVAJANJE IMOVINSKO-PRAVNIH AKATA:

  a) Odluka o utvrđivanju javnog interesa, broj:

  - 01/07-31-7250/2019 (Izgradnja elektroenergetskog objekta transformatorske

  stanice KSF6 10(20)/0,4 kV, lokacija KO Tuzla I)

  b) Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o proglašenju Fudbalskog stadiona

  „Tušanj“ u Tuzli dobrom u općoj upotrebi

  c) Odluka o promjeni statusa nepokretnosti, broj: 01/07-31-4969/2019

  d) Odluka o pribavljanju nekretnina u su/vlasništvu „ARMENSA-TEAM“ d.o.o. za

  proizvodnju, trgovinu i usluge Tuzla u su/vlasništvu Grada Tuzle, broj:

  - 01/07-31-33454/2019 („ARMENSA-TEAM“ d.o.o. za proizvodnju, trgovinu i

  usluge Tuzla, lokacija KO Husino)

  13. UTVRĐIVANJE PREČIŠĆENOG TEKSTA ODLUKE O ORGANIZACIJI I

  DJELOKRUGU RADA UPRAVE GRADA TUZLA

  14. RAZMATRANJE I USVAJANJE IZVJEŠTAJA O RADU I POSLOVANJU

  JAVNIH PREDUZEĆA ČIJI JE OSNIVAČ GRAD TUZLA ZA 2018. GODINU:

  a) Centralno grijanje d.d. Tuzla

  15. RAZMATRANJE I USVAJANJE IZVJEŠTAJA O PROCJENI ŠTETE OD

  POPLAVA – JUNI 2019. GODINE

  16. RAZMATRANJE IZVJEŠTAJA KOMISIJE ZA IZBOR I IMENOVANJE

  17. TEKUĆA PITANJA

  a) Obavještenje JU Narodna i univerzitetska biblioteka „Derviš Sušić“ o razlozima

  prolongiranja Izvještaja o radu i poslovanju za 2018. godinu

  Podsjećam da su se, u skladu sa članom 58. Poslovnika Gradskog vijeća Tuzla,

  prijedlozi za naknadno uvrštavanje hitnih i neodložnih pitanja mogli podnijeti u pisanoj formi,

  najkasnije 48 sati prije održavanja ove sjednice, kao i da su se, u skladu sa članom 61.

  Poslovnika Gradskog vijeća Tuzla, zahtjevi za izmjenu predloženog dnevnog reda mogli

  dostaviti najkasnije 48 sati prije održavanja ove sjednice.

  Obavještavam vijećnike da je Kolegij Gradskog vijeća Tuzla održao sjednicu

  neposredno pred početak ove 36. sjednice te razmotrio pristigle prijedloge za izmjene i

  dopune dnevnog reda.

  Kolegij Gradskog vijeća Tuzla predlaže da se sa dnevnog reda 36. redovne sjednice

  Gradskog vijeća Tuzla, skine tačka 16. RAZMATRANJE IZVJEŠTAJA KOMISIJE ZA

  IZBOR I IMENOVANJA, a da se tačka tekuća pitanja redoslijedom pomjeri.

 • 4

  Stavljam na izjašnjavanje ovaj prijedlog Kolegija Gradskog vijeća i pozivam vijećnike

  da aktiviraju uređaje za elektronsko glasanje i da se pritiskom na odgovarajući taster izjasne

  za prijedlog, ili protiv prijedloga, ili kao suzdržani u odnosu na prijedlog. Glasanje je

  okončano.

  Konstatujem da je prijedlog Kolegija Gradskog vijeća Tuzla da se sa dnevnog reda 36.

  redovne sjednice Gradskog vijeća Tuzla, skine tačka 16. RAZMATRANJE IZVJEŠTAJA

  KOMISIJE ZA IZBOR I IMENOVANJA, a da se tačka tekuća pitanja redoslijedom pomjeri

  usvojen jednoglasno s 28 glasova za, nije bilo protiv, niti je bilo suzdržanih.

  Podsjećam vijećnike da je članom 61. stav 5. Poslovnika Gradskog vijeća Tuzla

  propisano da izuzetno vijećnici i gradonačelnik mogu tražiti izmjenu dnevnog reda na

  sjednici, te pitam da li ima prijedloga za izmjenu dnevnog reda u skladu sa navedenim

  članom?

  Elvir Kasumović, SBB. Izvolite.

  ELVIR KASUMOVIĆ – vijećnik Saveza za bolju budućnost

  Zahvaljujem. prvo da iskoristim priliku da pozdravim sve prisutne, kao i gledaoce koji

  će ovu sjednicu pratiti putem malih ekrana.

  Predsjedavajući, prije dva mjeseca Klub vijećnika Saveza za bolju budućnost tražio je

  da nam se dostavi informacija vezano za stanje u Fudbalskom klubu Sloboda.

  Mi kao vijećnici nismo imali nikakvu informaciju osim medijskih nekih informacija

  vezanih za taj, za Fudbalski klub koji je da kažem jedan veliki simbol ovoga grada.

  Očigledno je da tamo nešto nije štimalo pa smo prije, da kažem mjesec ipo dana imali

  predsjednika Kluba koji nam je iznjeo neke informacije ali mu je dato da nam dostavi potpunu

  informaciju vezano za stanje i dešavanja u Fudbalskom klubu Sloboda.

  Obzirom da do danas, dobili smo neke informacije da se ta osoba razbolila itd. ali

  moramo biti adekvatna osoba koja ga može mijenjati i koja će zastupati interese Fudbalskog

  kluba prije svega je to predsjednik Skupštine itd.

  Mi smo, kao Klub, rekli tada da ukoliko ne dobijemo u naznačenom roku ovu

  informaciju, a evo nemamo je da ćemo tražiti tačku dnevnog reda po pitanju toga jer ne

  želimo da se takve stvari vezano za, kako je već neki nazivaju svetinju ovog grada, da

  guramo pod tepih i da ne rješavamo probleme našeg najdugotrajnijeg Kluba u gradu Tuzla.

  S tim u vezi, kao predsjednik Kluba, tražim da se bez obzira što nemamo materijala da

  dođe neko iz Fudbalskog kluba Sloboda, da se ta tačka dnevnog reda stavi na današnju

  sjednicu i da mi imamo informaciju o stanju vezano za dešavanja u Fudbalskom klubu

  Sloboda. Hvala.

  ALEKSANDAR VUJADINOVIĆ

  Zahvaljujem predsjedniku Kluba Elviru Kasumoviću. Pa evo. Možemo li staviti na

  glasanje ovaj prijedlog da se u današnju sjednicu dnevnog reda uvrsti tačka o analizi, odnosno

  informacija o stanju u Fudbalskom klubu Sloboda? Dobro.

  Pet minuta pauze radi usaglašavanja stavova po ovoj tačci dnevnog reda. (Pauza.)

  Dobro, nastavljamo s radom sjednice. Evo ovu pauzu smo iskoristili zna