of 51 /51
Strona | 1 ANALIZA AKUSTYCZNA INWESTYCJI "Centrum Handlowo - Usługowe wraz z towarzysząca infrastrukturą i przebudową zewnętrznego układu komunikacyjnego" Akredytowane pomiary Pomiary i analizy akustyczne środowiska pracy Pomiary i analizy akustyczne środowiska naturalnego Pomiary pól elektromagnetycznych środowiska pracy Pomiary pól elektromagnetycznych środowiska naturalnego Pomiary drgań na stanowisku pracy (ogólnych i miejscowych) Pomiary i analizy drgań budowli oraz narażenia ludzi na drgania w budynkach Pomiary skuteczności ekranów akustycznych Pomiary hałasu impulsowego Nieakredytowane pomiary Pomiary oświetlenia w pomieszczeniach Realizujemy także Pomiary i analizy ruchu drogowego Raport oddziaływania na środowisko Mapy akustyczne (miasta, drogi, linie kolejowe i obiekty przemysłowe) „EQM” SYSTEM I ŚRODOWISKO Ewa Nicgórska-Dzierko 30-301 Kraków, Zamkowa 6/19 tel. 604 916 623; 664 789 532; fax. +48 12 2673684 email: [email protected] SYSTEM I SRODOWISKO Kraków, lipiec 2013

S t r o n a | 1 - przyjaznekabaty.files.wordpress.com · Pomiary skuteczności ekranów akustycznych Pomiary hałasu impulsowego Nieakredytowane pomiary Pomiary oświetlenia w pomieszczeniach

  • Upload
    hakhue

  • View
    215

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

S t r o n a | 1

ANALIZA AKUSTYCZNA INWESTYCJI

"Centrum Handlowo - Usługowe

wraz z towarzysząca infrastrukturą i przebudową zewnętrznego

układu komunikacyjnego"

Akredytowane pomiary

Pomiary i analizy akustyczne

środowiska pracy

Pomiary i analizy akustyczne

środowiska naturalnego

Pomiary pól

elektromagnetycznych

środowiska pracy

Pomiary pól

elektromagnetycznych

środowiska naturalnego

Pomiary drgań na

stanowisku pracy

(ogólnych i miejscowych)

Pomiary i analizy drgań

budowli oraz narażenia ludzi

na drgania w budynkach

Pomiary skuteczności

ekranów akustycznych

Pomiary hałasu

impulsowego

Nieakredytowane pomiary

Pomiary oświetlenia w

pomieszczeniach

Realizujemy także

Pomiary i analizy ruchu

drogowego

Raport oddziaływania na

środowisko

Mapy akustyczne (miasta,

drogi, linie kolejowe i

obiekty przemysłowe)

„EQM” SYSTEM I ŚRODOWISKO Ewa Nicgórska-Dzierko

30-301 Kraków, Zamkowa 6/19

tel. 604 916 623; 664 789 532; fax. +48 12 2673684 email: [email protected]

SYSTEM I SRODOWISKO

Kraków, lipiec 2013

S t r o n a | 2

„EQM” System i Środowisko, ul. Zamkowa 6/19, 30-301 Kraków

1. ANALIZY AKUSTYCZNE.

Analizy akustyczne wykonano w oparciu o :

plan sytuacyjny obiektu oraz przyległego do niego terenu na podstawie

dostępnych materiałów geodezyjnych oraz wizji lokalnej w terenie;

pomiarów akustycznych w środowisku;

dane dotyczące lokalizacji, usytuowania przestrzennego oraz systemu działania

głównych źródeł hałasu.

Podstawę prawną dotyczącą części akustycznej stanowią:

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U. nr 62

poz.627 z dnia 20 czerwca 2001 r. z póz. zmianami)

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 4 listopada 2008 r. w sprawie

wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji oraz pomiarów

ilości pobieranej wody (Dz. U. 2008 Nr 206 poz. 1291 z dnia 21 listopada

2008r.) - Załącznik nr 6 Metodyka referencyjna wykonywania okresowych

pomiarów hałasu w środowisku, pochodzącego od instalacji lub urządzeń.

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 października 2012 r. (Dz. U. z

2012 r poz. 1109) r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dopuszczalnych

poziomów hałasu w środowisku.

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. (Dz. U. nr 120

poz. 826) r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku.

PN-ISO 9613-2:2002 Akustyka. Tłumienie dźwięku podczas propagacji w

przestrzeni otwartej

XPS 31-133 Bruit des infrastructures routières

a także na podstawie informacji uzyskanych od zleceniodawcy.

S t r o n a | 3

„EQM” System i Środowisko, ul. Zamkowa 6/19, 30-301 Kraków

2. CHARAKTERYSTYKA INWESTYCJI POD KĄTEM AKSUTYCZNYM

Inwestycja zlokalizowana jest na obszarze położonym w Dzielnicy Ursynów stanowiącej

część miasta stołecznego Warszawy.

Teren inwestycji sąsiaduje bezpośrednio z:

1/ od zachodu z Aleją Komisji Edukacji Narodowej i dalej zabudową mieszkaniową-usługową

o charakterze wielorodzinnym (MW);

2/ od północy z ul. Wąwozową i dalej zabudową mieszkaniową-usługową o charakterze

wielorodzinnym (MW);

3/ od wschodu z terenami zieleni urządzonej, ciągami pieszo rowerowymi (teren ZPc-j) oraz

zabudową mieszkaniową o charakterze wielorodzinnym (MW - zabudowa przy ul. Zaruby);

4/ od południa z terenami zielonymi przeznaczonymi w planach zagospodarowania

przestrzennego pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną (MW).

Wartości dopuszczalne hałasu w środowisku

W roku 2012 ukazało się znowelizowane rozporządzenie dotyczące wymogów

ochrony środowiska przed hałasem. Rozporządzenie to zmieniające wartości dopuszczalne

hałasu w środowisku zmieniło jedynie wartości dopuszczalne dla dróg linii kolejowych. W

zakresie hałasu od źródeł przemysłowych i innej działalności będącej źródłem hałasu

wartości nie uległy zmianom w stosunku do poprzednich uregulowań prawnych (z 2007 r.).

Rozporządzenie określa dopuszczalne poziomy dźwięku w środowisku, wyznaczając wartość

dopuszczalną zależną od sposobu zagospodarowania terenu wokół obiektu. Poniżej

zaprezentowano tabelę z wartościami dopuszczalnymi dla źródeł hałasu przemysłowego

oraz drogowego.

S t r o n a | 4

„EQM” System i Środowisko, ul. Zamkowa 6/19, 30-301 Kraków

Załącznik do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 1 października 2012 r. – wypis

Lp. Przeznaczenie terenu

Dopuszczalny poziom hałasu w dB

Pozostałe obiekty i działalność będąca źródłem hałasu

LAeq D

przedział czasu odniesienia równy 8 najmniej korzystnym godzinom dnia kolejno po sobie następującym

LAeq N

przedział czasu odniesienia równy 1 najmniej korzystnej godzinie nocy

1 a) Strefa ochronna „A” uzdrowiskowa b) Tereny szpitali poza miastem

45 40

2 a) Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej

b) Tereny zabudowy związanej ze stałym lub czasowym pobytem dzieci i młodzieży

c) Tereny domów opieki społecznej d) Tereny szpitali w miastach

50 40

3 a) Tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i zamieszkania zbiorowego

b) Tereny zabudowy zagrodowej c) Tereny rekreacyjno – wypoczynkowe d) Tereny mieszkaniowo-usługowe

55 45

4 Tereny w strefie śródmiejskiej miast powyżej 100 tys. mieszkańców

55 45

Uwaga: W przypadku niewykorzystywania terenów rekreacyjno-wypoczynkowych, zgodnie z ich funkcją w porze nocy, nie obowiązuje na

nich dopuszczalny poziom hałasu w porze nocy.

S t r o n a | 5

„EQM” System i Środowisko, ul. Zamkowa 6/19, 30-301 Kraków

W bezpośredniej okolicy zadania inwestycyjnego zgodnie z opisem powyżej występuje

tak zabudowa wielorodzinna budynki przy ul. Wąwozowej, Komisji Edukacji Narodowej,

Zaruby, jak i tereny przeznaczone pod taką zabudowę (storna południowa) oraz tereny

rekreacyjno-wypoczynkowe ZPc-j, dla których to terenów plan zagospodarowania

przestrzennego wymaga ochrony przed hałasem. Wartości dopuszczalne dla terenów

chronionych wokół inwestycji wyznaczone przez rozporządzenie kształtują się na poziomie:

dla zabudowy wielorodzinnej MW –

55 dB – pora dzienna (pomiędzy 600-2200)

45 dB – pora nocna (pomiędzy 2200-600)

dla terenów rekreacyjnych (ZPc-j) -

55 dB – pora dzienna (pomiędzy 600-2200)

Położenie terenów chronionych zaprezentowano na Mapie nr 23.

3. KLIMAT AKUSTYCZNY STAN AKTUALNY.

Analiza danych związanych z zagospodarowaniem przestrzennym dostarcza

informacji o sposobie wykorzystania terenu oraz stanie klimatu akustycznego tak w stanie

obecnym, oraz wyznacza możliwe kierunki działań zmierzając do ochrony środowiska

przed hałasem. Ocena stanu klimatu akustycznego opierała się o przesłanki wynikające z

aktualnych pomiarów hałasu oraz wykonanie na ich podstawie map akustycznych w

związku z wnioskami wynikającymi z pomiarów, gdzie hałas z terenów istniejącego

centrum handlowego był nierozróżnialny z tłem akustycznym. Oddziaływanie akustyczne w

stanie aktualnym określono na podstawie pomiarów poziomu hałasu w 6-u punktach

pomiarowych, które stanowiły informację o aktualnym oddziaływaniu akustycznych obiektu

na otoczenia oraz w dalszej kolejności podstawę kalibracji modelu obliczeniowego rozkładu

przestrzennego poziomu hałasu określonego za pomocą programu IMMI. Pomiary

wykonano miernikiem poziomu dźwięku firmy SVAN typ SVAN 945A, posiadającym ważne

świadectwa wzorcowania. Pomiary wykonano przez Laboratorium posiadające akredytację

PCA na wykonywanie badań akustycznych.

Badania obejmowały: pomiary hałasu za pomocą urządzeń pozwalających na

bezpośrednią analizę zmiennych wskaźników oceny hałasu , to znaczy poziomów Leq w

wymaganej sekwencji czasowej.

S t r o n a | 6

„EQM” System i Środowisko, ul. Zamkowa 6/19, 30-301 Kraków

Wyniki pomiarów

Tabela1 : Obliczone wartości emitowanego poziomu dźwięku LAeqD wraz z oszacowaniem niepewności pomiarów

Nr

punktu

Poziom dźwięku A, [dB] Niepewność* pomiaru

±U95 [dB]

Uwagi

LAT LAśr LAeqT LAeqD

P1 50,0 50,1 n.rozr --- --- Praca obiektu

P2 49,0

49,4 n.rozr --- --- Praca zakładu oraz czynności wyładunkowe

P3 49,2 n.rozr --- --- Praca zakładu oraz czynności wyładunkowe

P4 49,5

49,6 n.rozr --- --- Praca obiektu

P5 49,8 n.rozr --- --- Praca obiektu

P6 50,0 50,7 n.rozr --- --- Praca obiektu

)* gdzie liczba po znaku ± jest niepewnością rozszerzoną dla poziomu ufności 95% (k=2).

Tabela 2 : Obliczone wartości emitowanego poziomu dźwięku LAeqN wraz z oszacowaniem niepewności pomiarów

Nr

punktu

Poziom dźwięku A, [dB] Niepewność*

pomiaru

±U95 [dB]

Uwagi

LAT LAśr LAeqT LAeqN

P1 44,6 44,9 n.rozr --- --- Praca obiektu

P2 44,0

46,4 n.rozr --- --- Praca zakładu oraz czynności wyładunkowe

P3 44,1 n.rozr --- --- Praca zakładu oraz czynności wyładunkowe

P4 44,2

44,5 n.rozr --- --- Praca obiektu

P5 44,7 n.rozr --- --- Praca obiektu

P6 44,6 45,0 n.rozr --- --- Praca obiektu

)* gdzie liczba po znaku ± jest niepewnością rozszerzoną dla poziomu ufności 95% (k=2).

Gdzie:

LAT - średni poziom dźwięku tła akustycznego LAśr - średni poziom dźwięku w danym przedziale czasu tp lub średni poziom dźwięku dla danego źródła LAeqT - równoważny poziom dźwięku w punkcie pomiarowym dla czasu odniesienia T LAeqD - wynik badania poziomu dźwięku dla czasu odniesienia T=8 godz. w porze dnia 6

00 - 22

00

uwzględniający lokalizację punktu pomiarowego LAeqN - wynik badania poziomu dźwięku dla czasu odniesienia T=1 godz. w porze nocy 22

00 - 6

00

uwzględniający lokalizację punktu pomiarowego n.rozr - brak możliwości oceny hałasu metodą pomiarową.

S t r o n a | 7

„EQM” System i Środowisko, ul. Zamkowa 6/19, 30-301 Kraków

Z uwagi na fakt że na granicy terenów podlegających ochronie akustycznej różnica

poziomów LAśr – LAT jest mniejsza niż 3 dB, poziom emisji hałasu możliwy jest do

wyznaczenia wyłącznie za pomocą metod obliczeniowych.

Przyrządy pomiarowe.

Aparatura pomiarowa Numer Nr świadectwa wzorcowania

Typ SVAN 945A 9412 929/2010

Kalibrator SONOPAN – KA-50 269/08 66/47/2009

Aparatura pomiarowa pomocnicza

Stacja pogodowa Typ DAVIES Vantage VUE nr B100329A048

Dalmierz DISTO

GPS GARMIN

Zestawienie wyników z pomiarów akustycznych.

Głównymi źródłami hałasu na terenie TESCO są:

hale TESCO z instalacjami wentylacyjno klimatyzacyjnymi - praca ciągła całodobowa

rampy za i wyładowcze (strefa dostaw – samochody ciężarowe i dostawcze) – średnia ilość operacji nie

przekracza jednej dostawy na godzinę (możliwość pracy zarówno w porze dziennej jak i nocnej),

manewry samochodów osobowych na parkingu.

obiekt pracuje w cyklu 24 godzinnym. W trakcie pomiarów akustycznych wszystkie źródła hałasu

pracowały w sposób typowy dla normalnej prascy obiektu.

pomiary warunków atmosferycznych

Aparatura pomiarowa Typ DAVIES Vantage VUE Numer nr B100329A048

Wyniki badań Dzień – 10.03.2011 Noc - 10/11.03.2011

prędkości wiatru/kierunek

wilgotność względna [%]

p [hPa] t [

0C]

0 – 1,9 m/s /50 - 270

79 ÷ 81

1001

1 ÷ 3

0 – 1,1 m/s /110 - 235

81 ÷ 82

1000

0 ÷ 3

Numer

punktu

współrzędne geograficzne wysokość punktu

pomiarowego

m

uwagi N E

P1

52 O

07’ 46,1’’ 21 O

04’ 01,7’’ 4 m n.p.t Punkt zlokalizowany w odległości 2,5m od budynku

P2

52 O

07’ 42,9’’ 21 O

04’ 13,8’’ 4 m n.p.t Punkt zlokalizowany na terenie niezabudowanym

P

3 52

O07’ 44,1’’ 21

O04’ 16,4’’ 4 m n.p.t Punkt zlokalizowany w odległości 2,5m od budynku

P

4 52

O07’ 51,3’’ 21

O04’ 11,4’’ 4 m n.p.t Punkt zlokalizowany w odległości 2,5m od budynku

P5

52 O

07’ 53,7’’ 21 O

04’ 05,2’’ 4 m n.p.t Punkt zlokalizowany w odległości 2,5m od budynku

P6

52 O

07’ 49,1’’ 21 O

03’ 58,9’’ 4 m n.p.t Punkt zlokalizowany w odległości 2,5m od budynku

S t r o n a | 8

„EQM” System i Środowisko, ul. Zamkowa 6/19, 30-301 Kraków

Szkic sytuacyjny

P1

P2

P3=3

P4

P5

P6

TESCO

Strefa dostaw

Zajezdnia autobusowa

S t r o n a | 9

„EQM” System i Środowisko, ul. Zamkowa 6/19, 30-301 Kraków

Nastawy miernika oraz zmierzone wartości poziomu dźwięku – pora dzienna

Nr pkt.

Mierzony parametr/Czas pomiaru to [dB/s]

…………Leq/to…………

ch-ka korekcyjna - A

stała czasowa - FAST

Uwagi

P1 50,1/60 s

Praca obiektu – pora dzienna 10.03.2011 50,0/60 s

50,1/60 s

P2

49,5/60 s Praca obiektu, oraz czynności wyładunkowe – pora dzienna 10.03.2011

49,3/60 s

49,4/60 s

P3

49,1/60 s Praca obiektu, oraz czynności wyładunkowe – pora dzienna 10.03.2011

49,2/60 s

49,4/60 s

P4

49,5/60 s

Praca obiektu – pora dzienna 10.03.2011 49,8/60 s

49,6/60 s

P5

49,8/60 s

Praca obiektu – pora dzienna 10.03.2011 49,9/60 s

49,7/60 s

P6

50,5/60 s

Praca obiektu – pora dzienna 10.03.2011 50,9/60 s

50,6/60 s

P1,P6 tło

50,0/60 s Pomiar tła akustycznego pora dzienna 10.03.2011

50,0/60 s

49,9/60 s

P2,P3 tło

49,0/60 s Pomiar tła akustycznego pora dzienna 10.03.2011

49,1/60 s

49,0/60 s

P4,P5 tło

49,3/60 s Pomiar tła akustycznego pora dzienna 10.03.2011

49,6/60 s

49,7/60 s

S t r o n a | 10

„EQM” System i Środowisko, ul. Zamkowa 6/19, 30-301 Kraków

Nastawy miernika oraz zmierzone wartości poziomu dźwięku – pora nocna

Nr pkt.

Mierzony parametr/Czas pomiaru to [dB/s]

…………Leq/to…………

ch-ka korekcyjna - A

stała czasowa - FAST

Uwagi

P1 45,0/60 s

Praca obiektu – pora nocna 10/11.03.2011 44,7/60 s

44,9/60 s

P2

46,5/60 s Praca obiektu, oraz czynności wyładunkowe – pora nocna 10/11.03.2011

46,1/60 s

46,7/60 s

P3

44,2/60 s Praca obiektu, oraz czynności wyładunkowe – pora nocna 10/11.03.2011

44,1/60 s

44,0/60 s

P4

44,5/60 s

Praca obiektu – pora nocna 10/11.03.2011 44,3/60 s

44,6/60 s

P5

44,8/60 s

Praca obiektu – pora nocna 10/11.03.2011 44,5/60 s

44,7/60 s

P6

45,0/60 s

Praca obiektu – pora nocna 10/11.03.2011 45,1/60 s

45,0/60 s

P1,P6 tło

44,7/60 s Pomiar tła akustycznego pora nocna 10/11.03.2011

44,6/60 s

44,5/60 s

P2,P3 tło

44,0/60 s Pomiar tła akustycznego pora nocna 10/11.03.2011

43,9/60 s

44,0/60 s

P4,P5 tło

44,3/60 s Pomiar tła akustycznego pora nocna 10/11.03.2011

44,1/60 s

44,3/60 s

S t r o n a | 11

„EQM” System i Środowisko, ul. Zamkowa 6/19, 30-301 Kraków

Charakterystyka terenu, wokół obiektu

Numer punktu pomiarowego

P1 P2 P3 P4 P5 P6

Opis terenu ukształtowanie: płasko, wzniesienie, dolina

powierzchnia: odbijająca, pochłaniająca, poszycie: zieleń niska,

Opis terenu według miejscowego planu zagospodarowania

przestrzennego

Zabudowa mieszkaniowa

wielorodzinna - MW

Zabudowa mieszkaniowa

wielorodzinna - MW

Zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna - MW

Dopuszczalne wartości

poziomu dźwięku, dB

LAeqD 55,0 dB 55,0 dB 55,0 dB 55,0 dB 55,0 dB 55,0 dB

LAeqN 45,0 dB 45,0 dB 45,0 dB 45,0 dB 45,0 dB 45,0 dB

Szacunkowa odległość

pierwszej linii zabudowy od granicy terenu do którego władający

zakładem ma tytuł prawny

Ok. 80 m

Brak

zabudowy – teren przeznaczony

pod zabudowę

Ok. 30 m Ok. 30 Ok. 75 Ok. 55

Szacunkowa wysokość pierwszej linii zabudowy

Ok. 18 m Brak zabudowy

Ok. 16m Ok. 16m Ok. 16m Ok. 18 m

Obliczeniowa ocena hałasu emitowanego do środowiska – stan aktualny

Metoda obliczeniowa oparta jest na modelu rozprzestrzeniania się hałasu w środowisku

zawartym w normie PN ISO 9613-2 Akustyka — Tłumienie dźwięku podczas propagacji w

przestrzeni otwartej. Ogólna metoda obliczenia dla źródeł punktowych oraz

powierzchniowych. Podstawowymi danymi źródłowymi do obliczeń poziomów dźwięku w

oparciu o powyższy model, wymieniony w normie PN ISO 9613-2, są moce akustyczne

źródeł hałasu (instalacji i urządzeń) funkcjonujących na obszarze zakładu oraz jednostkowa

moc akustyczna obszaru dla źródeł powierzchniowych.

Dla hałasów pochodzących od pojazdów poruszających się po drogach wewnętrznych

zastosowano metodę obliczeniową jak dla dróg zgodną z metodą obliczeń NMPB/XP S 31-

133. Dla terenów parkingowych posłużono się metoda obliczeniową stosowaną dla

parkingów, gdzie istnieje możliwość wprowadzenia danych dotyczących pojemności parkingu

oraz zmienności ruchu, która to zmienność zaimplementowana jest programie obliczeniowym

(IMMI). Studium parkingi jest stosowaną obecnie zweryfikowaną metoda obliczeniową dla

tego typu obiektów. Dla analizowanej sytuacji zastosowano zmienność ruchu tak dla pory

dziennej jak i nocnej według algorytmu – parking centrum handlowo-usługowego. Model

rozprzestrzenia się dźwięku jest zgodny z normą PN ISO 9613.

S t r o n a | 12

„EQM” System i Środowisko, ul. Zamkowa 6/19, 30-301 Kraków

We wszystkich modelach obejmujących hałas drogowy i przemysłowy bazuje się na ogólnych

zasadach zawartych w dokumencie normalizacyjnym PN-ISO 9613-2:2002, a także

pomocniczo – na normie PN-ISO 9613-1:2000. Norma PN-ISO 9613-2:2002 zawiera

algorytm rozprzestrzeniania się dźwięku w przestrzeni otwartej z uwzględnieniem warunków:

- model źródła punktowego,

- propagacja fal akustycznych z wiatrem,

- obliczenia zmian parametrów fali akustycznej, z uwzględnieniem tłumienia przez:

- podłoże (tzw. „efekt gruntu”),

- atmosferę,

- przeszkody terenowe (ekranowanie).

Norma ISO 9613 specyfikuje m.in. inżynierskie metody obliczania tłumienia hałasu w

czasie rozprzestrzeniania się w środowisku, aby można było przewidzieć poziom hałasu w

pewnej odległości do źródła lub źródeł hałasu. Dzięki tej metodzie można przewidzieć

ekwiwalentny ciągły poziom dźwięku A, przy uwzględnieniu warunków pogodowych. Metody

te specyfikują również obliczenia długotrwałego średniego poziomu dźwięku A, który

obejmuje poziomy dźwięku dla wielu różnych warunków meteorologicznych. Źródła mogą być

stacjonarne lub ruchome.

W algorytmach wykorzystano następujące wielkości:

ˇ odchylenie geometryczne,

ˇ absorpcja atmosferyczna,

ˇ "ground" efekt,

ˇ odbicie powierzchniowe.

Rozciągłe źródło hałasu (droga lub obszar przemysłowy) może być reprezentowana przez

szereg sekcji, z których każda ma odpowiednia moc i kierunkowość. Źródła liniowe można

podzielić na odcinki, źródło powierzchniowe na mniejsze komórki. Grupy punktów mogą być

opisane jako jedno źródło punktowe usytuowane w środku grupy, w szczególności jeśli:

źródła mają w przybliżeniu taką sama moc i wysokość nad ziemia, panują takie same

warunki propagacji, odległość między punktem odbioru a pojedynczym równoważnym

źródłem przekracza dwukrotnie największy wymiar Hmax źródła (d>2*Hmax).

S t r o n a | 13

„EQM” System i Środowisko, ul. Zamkowa 6/19, 30-301 Kraków

Podstawowe zależności modelu obliczeniowego Warunki meteorologiczne

Obliczenia przeprowadzane są dla propagacji hałasu z wiatrem. Propagacja hałasu z

wiatrem ma miejsce wtedy, gdy: kierunek wiatru jest w granicach <45º od kierunku łączącego

środek dominującego źródła i środek punktu odniesienia, prędkość wiatru wynosi od 1 do 5 s,

mierzona jest na wysokości 3 - 11 m nad ziemią,

Podstawowe równanie

Równoważny, z wiatrem, ciągły poziom dźwięku w paśmie oktawowym w punkcie odbioru

można obliczyć dla każdego źródła punktowego z równania:

LfT(Dw) = LW + DC -A

Gdzie:

LW - poziom mocy źródła, DC - korekcja kierunkowa [dB], która opisuje wielkość odchylenia w danym kierunku

ekwiwalentnego poziomu dźwięku pochodzącego od źródła punktowego w stosunku do

poziomu dźwięku źródła wszechkierunkowego,

A – tłumienie [dB],

A = Adiv + Aatm + Agr + Abar +Amisc

Gdzie:

Adiv - tłumienie spowodowane odchyleniem geometrycznym,

Aatm - tłumienie spowodowane absorpcja atmosferyczną,

Agr - tłumienie spowodowane "ground" efektem,

Abar - tłumienie spowodowane przeszkodami,

Amisc - tłumienie spowodowane różnorodnymi innymi efektami,

Gdzie:

d- odległość pomiędzy źródłem a punktem odbioru [m],

d0 - odległość odniesienia = 1m,

Aatm = α*d/1000

Gdzie:

α - współczynnik pochłania atmosferycznego [dB/km] dla każdego pasma oktawowego.

Model uwzględnia także: ekranowanie i odbicia

S t r o n a | 14

„EQM” System i Środowisko, ul. Zamkowa 6/19, 30-301 Kraków

Obliczenia zasięgów hałasu wykonano przy użyciu zintegrowanego pakietu oprogramowania

komputerowego IMMI należącego do grupy najbardziej zaawansowanych pakietów

oprogramowania komputerowego stosowanych w badaniach środowiska. Pozwala na pełną

analizę propagacji hałasu w środowisku.

Dla symulacji propagacji hałasu przemysłowego stosuje się modele powierzchniowe, liniowe i

punktowe źródeł hałasu. Możliwe jest uwzględnianie charakterystyki kierunkowej źródeł

hałasu, czasowej charakterystyki zmian aktywności źródeł oraz charakterystyki widmowej.

Program, w czasie symulacji, uwzględnia zjawiska ekranowania, odbicia, pochłaniania

dźwięku. Wprowadzanie danych geometrycznych odbywało się poprzez wektoryzację danych

rastrowych oraz poprzez import zbiorów w formacie DXF.

Dane wejściowe do obliczeń zamieszczono w załączniku do opracowania.

Wyniki przeprowadzonych symulacji komputerowych przedstawiono w postaci mapy

zasięgów oddziaływania akustycznego zakładu na wysokości 4 m n.p.t. oraz 14m n.p.t:

Mapa 1. Stan aktualny – lokalizacja obiektu , źródeł hałasu. Mapa 2. Stan aktualny, zasięg oddziaływania akustycznego obiektu pora dzienna, h=4m. Mapa 3. Stan aktualny, zasięg oddziaływania akustycznego obiektu pora nocna, h=4m. Mapa 4. Stan aktualny, zasięg oddziaływania akustycznego obiektu pora dzienna, h=14m. Mapa 5. Stan aktualny, zasięg oddziaływania akustycznego obiektu pora nocna, h=14m.

Dodatkowo obliczono wyniki pomiarów punktach referencyjnych , zgodnie z położeniem jak

dla punktów pomiarowych.

Wyniki tych analiz przedstawiają się następująco.

Tabela 3: Stan aktualny obliczone wartości poziomów dźwięku dla pory nocnej i dziennej. Opis Wyniki obliczeń w punktach referencyjnych

Prognoza hałasu Stan aktualny

Dzień Noc

Dop. L r,A Dop. L r,A

/dB /dB /dB /dB

1 P1 55.0 39.4 45.0 33.3

2 P2 55.0 48.7 45.0 46.8

3 P3 55.0 38.5 45.0 34.6

4 P4 55.0 42.1 45.0 34.8

5 P5 55.0 39.7 45.0 32.9

6 P6 55.0 38.9 45.0 32.5

S t r o n a | 15

„EQM” System i Środowisko, ul. Zamkowa 6/19, 30-301 Kraków

Analiza oddziaływań akustycznych wyłącznie z obiektów i urządzeń należących do

TESCO możliwa była jedynie na bazie stworzonego i skalibrowanego modelu

obliczeniowego. Wyniki obliczeń wskazują , iż zasięg oddziaływania akustycznego

analizowanego obiektu ma charakter wyłącznie lokalny . Poziom emisji hałasu na terenach

najbliższej zabudowy mieszkaniowej nie przekracza wartości dopuszczalnych tak dla pory

dziennej jak i nocnej na terenach gdzie obecnie występują budynki mieszkalne.

Przekroczenia wartości dopuszczalnych można się spodziewać jedynie na kierunku

południowym i to tylko w porze nocnej na terenach obecnie niezagospodarowanych, gdzie

przewidywana jest realizacja zabudowy mieszkaniowej. Poziom ten przekroczony jest w

minimalnym stopniu, i wynika z obliczeń gdzie nie uwzględniany jest wpływ tła akustycznego

W przypadku wyników uzyskanych za pomocą pomiarów jest on nierozróżnialny z tłem

akustycznym .

W chwili obecnej klimat akustyczny na terenach przeznaczonych po inwestycję

determinowany jest hałasem pochodzącym od sąsiadujących z nią pobliskich ciągów

drogowych, szczególnie ulicy Wąwozowej, stanowiących ważne arterie komunikacyjne

miasta.

Dane reprezentujące aktualną mapę akustyczną miasta Warszawy (rok 2012),

dostępną pod adresem internetowym - http://mapaakustyczna.um.warszawa.pl/ . Mapy

prezentowane w portalu wskazują, że teren inwestycji jest znacznie zdegradowany

akustycznie i występują w tym rejonie przekroczenia wartości dopuszczalnych na terenach

chronionych pochodzące od hałasu komunikacyjnego.

4. KLIMAT AKUSTYCZNY STAN PROJEKTOWANY.

Na dzień wykonywania opracowania wartości dopuszczalne poziomów hałasu w

środowisku reguluje Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 października 2012 r. (Dz.

U. z 2012 r. poz. 1109) w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku.

Rozporządzenie wprowadza zróżnicowane poziomy hałasu w środowisku w zależności od

rodzaju źródła hałasu i na poziomie porównywalnym ze standardami obowiązującymi w tych

państwach. W rozdziale numer 2 zaprezentowano tabelę z wartościami dopuszczalnymi dla

źródeł hałasu przemysłowego odzwierciedlającego sytuację akustyczną terenów

przylegających do inwestycji.

S t r o n a | 16

„EQM” System i Środowisko, ul. Zamkowa 6/19, 30-301 Kraków

Realizacja projektu w zakresie analiz akustycznych polegała na etapowości, w tym między

innymi na:

Etap I. – zbieranie danych

Pierwszym etapem przygotowania się do realizacji mapy wyznaczającej zasięg oddziaływań

akustycznych jest zgromadzenie danych wyjściowych, w tym:

zebranie informacji na temat źródeł hałasu: parametrów ruchu samochodowego na

poszczególnych odcinkach dróg wewnętrznych, danych dotyczących emisji hałasu

przemysłowego (moce akustyczne urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych).

opracowanie mapy numerycznej terenu,

Etap II.- przetwarzanie danych

W ramach drugiego etapu prac podjęto działania związane z obliczeniem propagacji

dźwięku:

wstępne obliczenia parametrów emisji hałasu dla wszystkich źródeł bez stosowania

jakichkolwiek zabezpieczeń akustycznych,

dodatkowe wielokrotne przeliczenia związane z emisją, aż do uzyskania pozytywnych

rezultatów, czyli emisji hałasu na poziomie wartości dopuszczalnych lub niższych.

Do opracowania mapy hałasu dla analizowanego obiektu przygotowano dane zawierające:

położenie inwestycji z zaznaczonymi granicami działki,

rzuty istniejącej zabudowy obiektu,

zaznaczone trasy samochodów osobowych i ciężarowych na obszarze działki,

położenie miejsc przeładunku dla samochodów dostawczych,

położenie punktowych źródeł hałasu (wentylacja i klimatyzacja)

czas pracy obiektu,

średnie (szacunkowe) natężenie ruchu samochodów osobowych i dostawczych - oddzielnie

dla: pory dziennej i nocnej,

wyznaczenie miejsc przeładunkowych dla samochodów ciężarowych,

rozpoznanie wysokość zabudowy.

W projektowanym obiekcie, jak źródła hałasu należy wymienić drogi wewnętrzne

(źródła typu linowego) po których poruszać się będą pojazdy samochodowe w rejon ie

parkingu oraz w rejonach obszarów dostaw oraz systemy wentylacyjne oraz klimatyzacyjne

(źródła typu punktowego) usytuowane na dachu projektowanego obiektu. Z uwagi na

S t r o n a | 17

„EQM” System i Środowisko, ul. Zamkowa 6/19, 30-301 Kraków

konieczność utrzymania odpowiedniego klimatu wewnątrz pomieszczeń projektowanych

obiektów, przyjęto że praca urządzeń wentylacyjnych jak i klimatyzacyjnych odbywać się

będzie zarówno w porze dziennej jak i nocnej, przy czym nie wszystkie urządzenia pracować

będą w porze nocnej, a także z uwagi na wymogi technologiczne, moc akustyczna niektórych

urządzeń będzie ograniczana w porze nocnej do niezbędnego minimum lub praca ta będzie

okresowa. W tabeli nr 4 zaprezentowano źródła hałasu z wyszczególnionymi poziomami

mocy w porze dziennej oraz nocnej, liczba zero oznacza, że urządzenie w porze nocnej jest

wyłączone. Ponadto emisja hałasu do środowiska związana będzie z ruchem pojazdów

samochodowych po drogach wewnętrznych i parkingach. Natężenie ruchu samochodowego

oszacowano na podstawie dostępnych danych dotyczących pojemności parkingów, analiz

opracowanych na podstawie wieloletnich doświadczeń instytutu naukowych, których

odzwierciedleniem są zaimplementowane w programie obliczeniowym IMMI moduły do analiz

parkingów uwzględniające typ parkingu (np. jednostka mieszkalna, parking park&ride,

parking przy obiekcie handlowym) i wielkość parkingów oraz doświadczeń własnych.

Obsługę komunikacyjną oraz dostęp do drogi publicznej zapewnią wjazdy i wyjazdy z

dróg publicznych – wjazd i wyjazd od ulicy Komisji Edukacji Narodowej oraz wyjazd w

kierunku ulicy Wąwozowej. Łącznie przewidziano około 1758 miejsc postojowych.

Obsługa zaplecza technicznego (strefy dostaw) zlokalizowane będą w dwóch

miejscach: od strony południowej główny obszar dostaw czynny w porze dziennej jak i nocnej

(samochody ciężarowe) oraz od strony wschodniej – mała strefa dostaw czynna w porze

dziennej (samochody dostawcze, obsługa dostaw dla klientów wynajmujących lokale w

centrum handlowym).

Do obliczeń akustycznych przyjęto zmienność ruchu na poziomie 100 poj/h w porze

dziennej oraz 10% tej wartości w porze nocnej dla wjazdu od strony ul. Wąwozowej (wyjazd

W1) oraz 600 poj./h w porze dziennej oraz 25% tej wartości w porze nocnej (wyjazd W2) oraz

200 poj/h w porze dziennej oraz 10% tej wartości w porze nocnej (wyjazd W3 bliżej TESCO)

dla ruchu od strony ul. Komisji Edukacji Narodowej.

Oczywistym jest, że natężenie ruchu w poszczególnych godzinach będzie

zróżnicowane uzależnione od ilości osób odwiedzających obszary komercyjne. Prędkość

poruszania się samochodów po terenie wewnętrznym przyjęto na poziomie maksymalnym 40

km/h.

Innymi źródłami hałasu w planowej inwestycji będą źródła związane z pracą obszarów

dostaw (działającymi w sposób zróżnicowany w porze dziennej i nocnej) oraz dróg

dojazdowych do tych obszarów. Teren dostaw do strony południowej, mający znaczący

S t r o n a | 18

„EQM” System i Środowisko, ul. Zamkowa 6/19, 30-301 Kraków

wpływ na emisje hałasu do środowiska został otoczony ekranem akustycznym położonym

wzdłuż granicy obiektu (lokalizacja ekranu przedstawiona jest na mapach zasięgów).

Wysokość ekranu inwestor przewidział na 10m n.p.t, co jest wysokością znaczącą i

wystarczającą z punktu widzenia oddziaływań akustycznych. Wyniki obliczeń

przeprowadzone dla doboru skutecznego ekranu wykazały, że do wysokości 6m n.p.t ekran

powinien spełniać wymogi: klasy B3 dla izolacyjności akustycznej od dźwięków powietrznych

wg PN-EN 1793-2 oraz klasy A3 dla pochłanialności akustycznej wg PN-EN 1793-1. Powyżej

tej wysokości do granicy 10m można zastosować uzupełnienie ekranu elementami o niższej

izolacyjności akustycznej.

Głównymi źródłami hałasu na etapie eksploatacji obiektu będą także urządzenia

wentylacyjno-klimatyzacyjne, usytuowane na powierzchni dachu, przy czym z uwagi na

zróżnicowaną konstrukcję dachu, urządzenia te zlokalizowane będą na poziomach od 10m

do 29m. Z uwagi na pracę obiektów handlowych i usługowych w porze dziennej i nocnej

urządzenia pracować będą w sposób odpowiadającym ich wymogom. Poszczególne obiekty

Centrum Handlowego pracujować będą odpowiednio:

GALERIA czynna jest do godziny 2200

TESCO – 24 godz./dobę

KINA – do godz. 2400

Tabela 4: Wykaz źródeł hałasu zlokalizowanych na obszarze dachu.

Oznaczenie źródła hałasu

Oznaczenie urządzenia

Pora dnia

Poziom mocy akustycznej (Lw)

[dB]

EZQi001 RTM10 Dzień 95

Noc 92

EZQi002 K9 Dzień 75

Noc 75

EZQi003 K8 Dzień 75

Noc 75

EZQi004 K3 Dzień 75

Noc 75

EZQi005 K4 Dzień 75

Noc 75

S t r o n a | 19

„EQM” System i Środowisko, ul. Zamkowa 6/19, 30-301 Kraków

EZQi007 K1 Dzień 75

Noc 75

EZQi008 K2 Dzień 75

Noc 75

EZQi009 EF FC Dzień 95

Noc 0

EZQi010 EF FC Dzień 95

Noc 0

EZQi011 EF FC Dzień 95

Noc 0

EZQi012 SKRAPLACZ KLIM Dzień 75

Noc 0

EZQi013 SKRAPLACZ KLIM Dzień 75

Noc 0

EZQi014 K6 Dzień 75

Noc 75

EZQi015 SKRAPLACZ KLIM Dzień 75

Noc 0

EZQi018 EF FC Dzień 95

Noc 0

EZQi019 EF FC Dzień 95

Noc 0

EZQi022 RT FC1 Dzień 95

Noc 92

EZQi025 RT M1 Dzień 95

Noc 92

EZQi026 RT FC2 Dzień 95

Noc 92

EZQi027 AHU FCB Dzień 80

Noc 0

S t r o n a | 20

„EQM” System i Środowisko, ul. Zamkowa 6/19, 30-301 Kraków

EZQi028 RT M5 Dzień 95

Noc 92

EZQi029 EF FC Dzień 95

Noc 0

EZQi030 EF FC Dzień 95

Noc 0

EZQi031 EF FC Dzień 95

Noc 0

EZQi032 EF FC Dzień 95

Noc 0

EZQi033 AHU FCB Dzień 80

Noc 0

EZQi034 AHU FCB Dzień 80

Noc 0

EZQi035 AHU FCB Dzień 80

Noc 0

EZQi037 EF FC Dzień 95

Noc 0

EZQi038 EF FC Dzień 95

Noc 0

EZQi039 AHU S2 Dzień 90

Noc 0

EZQi040 EF FC Dzień 95

Noc 0

EZQi041 AHU FCB Dzień 80

Noc 0

EZQi042 AHU FCB Dzień 80

Noc 0

EZQi043 AHU FCB Dzień 80

Noc 0

S t r o n a | 21

„EQM” System i Środowisko, ul. Zamkowa 6/19, 30-301 Kraków

EZQi046 AHU FCB Dzień 80

Noc 0

EZQi055 EF FC Dzień 95

Noc 0

EZQi056 RT M9 Dzień 95

Noc 92

EZQi059 EF FC Dzień 95

Noc 0

EZQi060 EF FC Dzień 95

Noc 0

EZQi074 EF FC Dzień 95

Noc 0

EZQi075 EF FC Dzień 95

Noc 0

EZQi076 EF FC Dzień 95

Noc 0

EZQi077 EF FC Dzień 95

Noc 0

EZQi078 EF FC Dzień 95

Noc 0

EZQi079 EF FC Dzień 95

Noc 0

EZQi081 EF FC Dzień 95

Noc 0

EZQi082 EF FC Dzień 95

Noc 0

EZQi083 NW3.1 Dzień 110

Noc 80

EZQi084 NW3.2 Dzień 110

Noc 80

S t r o n a | 22

„EQM” System i Środowisko, ul. Zamkowa 6/19, 30-301 Kraków

EZQi085 NW3.3 Dzień 110

Noc 80

EZQi086 AHU S3 Dzień 90

Noc 0

EZQi087 EF M2 Dzień 80

Noc 0

EZQi088 NW4.1 Dzień 110

Noc 80

EZQi089 NW 4.2 Dzień 110

Noc 80

EZQi090 NW4.3 Dzień 110

Noc 80

EZQi091 NW4.4 Dzień 110

Noc 80

EZQi092 RT M8 Dzień 95

Noc 92

EZQi093 WCH2 Dzień 95

Noc 0

EZQi094 WCH1 Dzień 95

Noc 0

EZQi095 AHU S1 Dzień 90

Noc 0

EZQi096 AHU A3 Dzień 90

Noc 0

EZQi097 AHU A2.2 Dzień 90

Noc 0

EZQi098 RT M2 Dzień 95

Noc 92

EZQi099 EF M1 Dzień 80

Noc 0

S t r o n a | 23

„EQM” System i Środowisko, ul. Zamkowa 6/19, 30-301 Kraków

EZQi100 RT M4 Dzień 95

Noc 92

EZQi101 EF W23 Dzień 80

Noc 0

EZQi102 EF T6 Dzień 80

Noc 77

EZQi103 RT A7 Dzień 90

Noc 87

EZQi104 EF A7 Dzień 80

Noc 0

EZQi105 RT A7 Dzień 80

Noc 77

EZQi106 EF A Dzień 80

Noc 0

EZQi107 RT A4 Dzień 90

Noc 87

EZQi108 EF A5 Dzień 80

Noc 0

EZQi109 RT A4 Dzień 90

Noc 87

EZQi110 RT M7 Dzień 95

Noc 92

EZQi111 AHU A6 Dzień 90

Noc 0

EZQi112 EF A4 Dzień 80

Noc 0

EZQi113 RT SAL 01 Dzień 95

Noc 92

EZQi114 RT SAL 02 Dzień 95

Noc 92

S t r o n a | 24

„EQM” System i Środowisko, ul. Zamkowa 6/19, 30-301 Kraków

EZQi115 EF A6 Dzień 85

Noc 82

EZQi116 EF W3 Dzień 80

Noc 77

EZQi117 EF W1 Dzień 80

Noc 77

EZQi118 JZ OPT1 Dzień 55

Noc 52

EZQi119 JZ KOM1 Dzień 55

Noc 52

EZQi120 JZ OFF16 Dzień 55

Noc 52

EZQi121 AHU OFF1 Dzień 90

Noc 87

EZQi122 AHU LOC Dzień 90

Noc 87

EZQi123 JZ OFF4 Dzień 55

Noc 52

EZQi124 JZ OFF3 Dzień 55

Noc 52

EZQi125 JZ OFF2 Dzień 55

Noc 52

EZQi126 JZ OFF1 Dzień 55

Noc 52

EZQi127 NW 1.1 Dzień 110

Noc 80

EZQi128 NW 1.2 Dzień 110

Noc 80

EZQi129 EF T42b.D Dzień 80

Noc 77

S t r o n a | 25

„EQM” System i Środowisko, ul. Zamkowa 6/19, 30-301 Kraków

EZQi130 EF T42a.D Dzień 80

Noc 77

EZQi131 EF W2 Dzień 80

Noc 77

EZQi132 JZ OFF8 Dzień 55

Noc 52

EZQi133 JZ OFF7 Dzień 55

Noc 52

EZQi134 JZ OFF6b Dzień 55

Noc 52

EZQi135 JZ OFF6a Dzień 55

Noc 52

EZQi136 JZ OFF5b Dzień 55

Noc 52

EZQi137 JZ OFF5a Dzień 55

Noc 52

EZQi138 AHU CAN Dzień 90

Noc 87

EZQi139 JZ CAN1 Dzień 55

Noc 52

EZQi140 JZ CAN2 Dzień 55

Noc 52

EZQi141 CU CAN Dzień 90

Noc 87

EZQi142 EF W7 Dzień 80

Noc 77

EZQi143 EF T1 Dzień 90

Noc 87

EZQi144 EF W5 Dzień 90

Noc 87

S t r o n a | 26

„EQM” System i Środowisko, ul. Zamkowa 6/19, 30-301 Kraków

EZQi145 EF W4 Dzień 90

Noc 87

EZQi146 EF W6 Dzień 80

Noc 77

EZQi147 EF T2 Dzień 80

Noc 77

EZQi148 JZ OFF10 Dzień 55

Noc 52

EZQi149 JZ OFF9 Dzień 55

Noc 52

EZQi150 CU OFF2 Dzień 90

Noc 87

EZQi151 AHU OFF2 Dzień 90

Noc 87

EZQi152 EF W10 Dzień 80

Noc 77

EZQi153 EF W8 Dzień 80

Noc 77

EZQi154 EF 9a Dzień 80

Noc 77

EZQi155 EF 9b Dzień 80

Noc 77

EZQi156 EF W24 Dzień 90

Noc 87

EZQi157 JZ APT Dzień 55

Noc 52

EZQi158 AHU APT Dzień 90

Noc 87

EZQi159 CU APT Dzień 90

Noc 87

S t r o n a | 27

„EQM” System i Środowisko, ul. Zamkowa 6/19, 30-301 Kraków

EZQi160 SKRAPLACZ

TESCO Dzień 100

Noc 97

EZQi161 SKRAPLACZ

TESCO Dzień 100

Noc 97

EZQi162 SKRAPLACZ

TESCO Dzień 100

Noc 97

EZQi163 EF W19 Dzień 90

Noc 87

EZQi164 JZ OFF12 Dzień 55

Noc 52

EZQi165 EF W11 Dzień 80

Noc 77

EZQi166 SKRAPLACZ

TESCO Dzień 100

Noc 97

EZQi167 EF W22 Dzień 85

Noc 82

EZQi168 RT SAL 03 Dzień 95

Noc 92

EZQi169 AHU A Dzień 90

Noc 87

EZQi170 EF W15 Dzień 80

Noc 77

EZQi171 EF W13 Dzień 85

Noc 82

EZQi172 EF W25 Dzień 80

Noc 77

EZQi173 EF T4 Dzień 85

Noc 83

EZQi174 JZ OFF13 Dzień 55

Noc 52

S t r o n a | 28

„EQM” System i Środowisko, ul. Zamkowa 6/19, 30-301 Kraków

EZQi175 JZ OFF14a Dzień 55

Noc 52

EZQi176 JZ OFF14b Dzień 55

Noc 52

EZQi177 SKRAPLACZ

TESCO Dzień 100

Noc 97

EZQi178 EF W4 Dzień 85

Noc 82

EZQi179 SKRAPLACZ

TESCO Dzień 100

Noc 97

EZQi180 SKRAPLACZ

TESCO Dzień 100

Noc 97

EZQi181 AHU A8 Dzień 75

Noc 72

EZQi182 EF A1 Dzień 80

Noc 77

EZQi183 EF K Dzień 85

Noc 82

EZQi184 RT SAL 04 Dzień 95

Noc 92

EZQi185 RT A5 Dzień 90

Noc 87

EZQi186 RT A1.1 Dzień 90

Noc 87

EZQi187 EF W25 Dzień 80

Noc 77

EZQi188 NW 2.3 Dzień 110

Noc 80

EZQi189 NW 2.2 Dzień 110

Noc 80

S t r o n a | 29

„EQM” System i Środowisko, ul. Zamkowa 6/19, 30-301 Kraków

EZQi190 NW 2.1 Dzień 110

Noc 80

EZQi191 RT A1.2 Dzień 90

Noc 87

EZQi193 AHU O Dzień 90

Noc 87

EZQi194 RT M3 Dzień 95

Noc 92

EZQi195 EF 02 Dzień 80

Noc 0

EZQi196 EF O1 Dzień 80

Noc 0

EZQi197 EF M5 Dzień 75

Noc 0

EZQi198 AHU FCB Dzień 80

Noc 0

EZQi199 EF O3 Dzień 80

Noc 0

EZQi200 EF M6 Dzień 80

Noc 0

EZQi201 NW5.1 Dzień 110

Noc 80

EZQi202 NW5.2 Dzień 110

Noc 80

EZQi203 K7 Dzień 75

Noc 75

EZQi204 K5 Dzień 75

Noc 75

EZQi205 SKRAPLACZ KLIM Dzień 75

Noc 0

S t r o n a | 30

„EQM” System i Środowisko, ul. Zamkowa 6/19, 30-301 Kraków

EZQi206 SKRAPLACZ KLIM Dzień 75

Noc 0

EZQi207 EF FC Dzień 95

Noc 0

EZQi208 EF FC Dzień 95

Noc 0

EZQi209 EF FC Dzień 95

Noc 0

EZQi210 AHU FCB Dzień 80

Noc 0

EZQi211 AHU FCB Dzień 80

Noc 0

EZQi212 AHU FCB Dzień 80

Noc 0

EZQi213 AHU A2.1 Dzień 90

Noc 0

EZQi214 AHU A Dzień 90

Noc 0

EZQi215 EF M4 Dzień 80

Noc 0

EZQi216 RT M6 Dzień 95

Noc 0

EZQi217 EF M6 Dzień 80

Noc 0

EZQi218 EF A Dzień 80

Noc 0

EZQi219 EF W25 Dzień 80

Noc 77

EZQi220 EF W25 Dzień 80

Noc 77

S t r o n a | 31

„EQM” System i Środowisko, ul. Zamkowa 6/19, 30-301 Kraków

EZQi221 SKRAPLACZ

TESCO Dzień 100

Noc 97

EZQi222 JZ OFF15 Dzień 55

Noc 52

EZQi223 EF W12 Dzień 80

Noc 77

EZQi224 EF W20 Dzień 80

Noc 77

EZQi225 EF W18 Dzień 80

Noc 77

EZQi226 NW 1.3 Dzień 110

Noc 80

EZQi227 CU OFF1 Dzień 90

Noc 87

EZQi228 EF TEC 05 Dzień 65

Noc 62

EZQi229 EF FC Dzień 95

Noc 0

EZQi230 EF FC Dzień 95

Noc 0

EZQi231 AHU FCB Dzień 80

Noc 0

EZQi232 AHU FCB Dzień 80

Noc 0

EZQi233 AHU FCB Dzień 80

Noc 0

EZQi234 AHU FCB Dzień 80

Noc 0

EZQi235 EF T Dzień 80

Noc 0

S t r o n a | 32

„EQM” System i Środowisko, ul. Zamkowa 6/19, 30-301 Kraków

EZQi236 EF C Dzień 80

Noc 0

EZQi237 EF FC Dzień 95

Noc 0

EZQi238 EF FC Dzień 95

Noc 0

Szczegółowy wykaz urządzeń wraz z parametrami akustycznymi zaprezentowano w załączniku

do opracowania.

W związku z zapewnieniem bezpieczeństwa osób przebywających w Galerii,

zaprojektowano posadowienie agregatu prądotwórczego, zapewniającego dostawę energii

elektrycznej w wypadku ewentualnej awarii w jej dostawie. W związku tym, że agregat ten

pracował będzie jedynie w przypadku działań awaryjnych, oraz zastosowane zostaną

obudowy dźwiękoizolacyjne oraz tłumik hałasu źródło to zostało pominięte w obliczeniach.

Urządzenie będzie uruchamiane przez okres 5 minut 1 raz w tygodniu na wolnych obrotach

oraz 30 minut raz w miesiącu na 50% mocy. Poziom ciśnienia akustycznego w odległości 7m

nie będzie przekraczać 65 dB, co po przeliczeniu na czas działania źródła dla okresu

normatywnego da poziomy mocy znacznie poniżej innych źródeł hałasu. Poziom

oddziaływań agregatu będzie pomijalny w dla całokształtu zagadnień akustycznych

związanych z planowaną inwestycją. Lokalizację agregatu na dachu budynku przedstawiono

na mapie nr 8.

Od strony wschodniej na granicy obszaru rekreacyjno-wypoczynkowego na całej

długości granicy inwestor przewidział budowę ogrodzenia o wysokości 2,5m, które to

ogrodzenia pełnić będzie rolę ekranu akustycznego dla obszaru dojazdowego do strefy

dostaw. Usytuowanie ogrodzenia - ekranu przedstawiono na Mapie nr 22.

Moce wszystkich tych źródeł oraz ich położenie na płaszczyźnie dachu były podstawą

wyznaczenia zasięgów oddziaływania akustycznego dla projektowanego obiektu. Należy

podkreślić, że powierzchnia dachu posiada zróżnicowaną strukturę wysokościową , co

również zostało uwzględnione w obliczeniach

Analizę rozprzestrzenia się dźwięku od analizowanego obiektu dla stanu

projektowanego wykonano programem IMMI - wersja 2010 firmy Woelfel Mess Systeme

Software (numer licencji S72/433). Jest to obszerny i elastyczny pakiet oprogramowania

komputerowego, który umożliwia wszechstronną analizę wpływu hałasu. Algorytmy

S t r o n a | 33

„EQM” System i Środowisko, ul. Zamkowa 6/19, 30-301 Kraków

obliczeniowe są tożsame z przyjętymi algorytmami obliczeń jak dla stanu istniejącego. Wyniki

obliczeń zaprezentowano na mapach:

Mapa 7 - 9. Lokalizacja źródeł punktowych na dachu obiektu – część I do III. Mapa 10. Stan projektowany bez dodatkowych zabezpieczeń, zasięg oddziaływań

akustycznych, pora dzienna, h=4m n.p.t. Mapa 11. Stan projektowany bez dodatkowych zabezpieczeń, zasięg oddziaływań

akustycznych, pora nocna, h=4m n.p.t. Mapa 12. Stan projektowany bez dodatkowych zabezpieczeń, zasięg oddziaływań

akustycznych, pora dzienna, h=14m n.p.t. Mapa 13. Stan projektowany bez dodatkowych zabezpieczeń, zasięg oddziaływań

akustycznych, pora nocna, h=14m n.p.t.

Dla sytuacji wyjściowej wyniki obliczeń wskazują na ponadnormatywne oddziaływanie

akustyczne tak dla pory dziennej jak i nocnej, dla każdego z wariantów obliczeniowych. Stan

taki spowodowany jest w głównej mierze pracą urządzeń o dużej mocy akustycznej w

obszarze dachu – wentylacja przewietrzania parkingów, urządzenia „roof-top”, centrale

wentylacyjne, wieże chłodnicze, wentylacja w obszarze zarezerwowanym dla wentylacji

klientów.

Wyniki zasięgów na mapach potwierdzono obliczeniami w punktach referencyjnych w

pobliżu najbliższej lub planowanej zabudowy mieszkaniowej. Wyniki zaprezentowano w

tabeli poniżej. Kolorem czerwonym wyróżniono wyniki przekraczające normy.

Tabela 5 – Obliczone wartości poziomów dźwięku dla pory nocnej i dziennej – stan projektowany bez dodatkowych zabezpieczeń. Opis Wyniki obliczeń w punktach referencyjnych

Prognoza hałasu Stan projektowany – obliczenia bez dodatkowych zabezpieczeń akustycznych

Lp.

Nazwa punktu

Dzień Noc

Dopuszcz. L r,A Dopuszcz. L r,A

/dB /dB /dB /dB

1 Kabacki Dukt 18_14m 55.0 61,4 45.0 48,0

2 Kabacki Dukt 18_4m 55.0 59,6 45.0 44,9

3 Kabacki Dukt 4_14m 55.0 66,7 45.0 55,6

4 Kabacki Dukt 4_4m 55.0 65,4 45.0 53,0

5 Kabacki Dukt 8_14m 55.0 65,3 45.0 53,6

6 Kabacki Dukt 8_4m 55.0 62,7 45.0 51,1

7 Tereny chronione_14m 55.0 67,3 45.0 58,8

8 Tereny chronione_4m 55.0 64,4 45.0 54,8

9 Wąwozowa 8_14m 55.0 62,8 45.0 46,6

10 Wąwozowa 8_4m 55.0 59.0 45.0 43,0

11 Zaruby 11_14m 55.0 64,8 45.0 50,5

12 Zaruby 11_4m 55.0 59,8 45.0 44,5

13 Zaruby 17_14m 55.0 64,7 45.0 48,7

14 Zaruby 17_4m 55.0 61,2 45.0 43,8

15 Zaruby 9_14m 55.0 64,3 45.0 52,9

16 Zaruby 9_4m 55.0 59,9 45.0 48,0

S t r o n a | 34

„EQM” System i Środowisko, ul. Zamkowa 6/19, 30-301 Kraków

W związku , z występującymi przekroczeniami wykonano serie obliczeń w celu

ograniczenia emisji hałasu i dojścia poziomów mocy gwarantujących dotrzymanie wartości

dopuszczalnych.

Analiza poszczególnych wersji obliczeniowych wskazuje na konieczność ograniczenia

emisji hałasu poprzez zastosowanie rozwiązań technicznych polegających na zastosowaniu:

obudów, ekranowaniu urządzeń hałaśliwych, tłumików hałasu lub zamianie urządzeń

hałaśliwych na urządzenia o akceptowalnym (możliwie niskim) poziomie mocy akustycznej.

Ograniczeniu muszą podlegać urządzenia, których moc akustyczna jest wyższa od 90 dB

oraz te urządzenia, które zlokalizowane są niekorzystnie w stosunku do terenów

chronionych. Z uwagi na poziom mocy akustycznej oraz usytuowanie na dachu, wprowadzić

należy zasadę, że poziom mocy wentylatorów klientów wynajmujących lokale na terenie

Centrum, moc wentylatorów typu EF nie może przekroczyć 80 dB. Ponadto od strony

terenów rekreacyjnych (ZPc-j) przewidziano ogrodzenie pełne o wysokości co najmniej 2,5m

zabezpieczające akustycznie te tereny przed hałasem. Lokalizacje ekranów przedstawiono

na mapie numer 22.

S t r o n a | 35

„EQM” System i Środowisko, ul. Zamkowa 6/19, 30-301 Kraków

Tabela 6: Wykaz źródeł hałasu zlokalizowanych na obszarze dachu wraz z wyszczególnieniem

koniecznej redukcji hałasu.

Oznaczenie źródła hałasu

Oznaczenie urządzenia

Pora dnia

Poziom mocy akust. (Lw) przed

wyciszeniem

Poziom mocy akust. (Lw) po

wyciszeniu

Obniżenie mocy akust. (Lw)

[dB] [dB] [dB]

EZQi001 RTM10 Dzień 95 85 10

Noc 92 82 10

EZQi002 K9 Dzień 75 75 0

Noc 75 75 0

EZQi003 K8 Dzień 75 75 0

Noc 75 75 0

EZQi004 K3 Dzień 75 75 0

Noc 75 75 0

EZQi005 K4 Dzień 75 75 0

Noc 75 75 0

EZQi007 K1 Dzień 75 75 0

Noc 75 75 0

EZQi008 K2 Dzień 75 75 0

Noc 75 75 0

EZQi009 EF FC Dzień 95 80 15

Noc 0 0 0

EZQi010 EF FC Dzień 95 80 15

Noc 0 0 0

EZQi011 EF FC Dzień 95 80 15

Noc 0 0 0

EZQi012 SKRAPLACZ KLIM Dzień 75 75 0

Noc 0 0 0

EZQi013 SKRAPLACZ KLIM Dzień 75 75 0

Noc 0 0 0

EZQi014 K6 Dzień 75 75 0

S t r o n a | 36

„EQM” System i Środowisko, ul. Zamkowa 6/19, 30-301 Kraków

Noc 75 75 0

EZQi015 SKRAPLACZ KLIM Dzień 75 75 0

Noc 0 0 0

EZQi018 EF FC Dzień 95 80 15

Noc 0 0 0

EZQi019 EF FC Dzień 95 80 15

Noc 0 0 0

EZQi022 RT FC1 Dzień 95 85 10

Noc 92 82 10

EZQi025 RT M1 Dzień 95 85 10

Noc 92 82 10

EZQi026 RT FC2 Dzień 95 85 10

Noc 92 82 10

EZQi027 AHU FCB Dzień 80 80 0

Noc 0 0 0

EZQi028 RT M5 Dzień 95 85 10

Noc 92 82 10

EZQi029 EF FC Dzień 95 80 15

Noc 0 0 0

EZQi030 EF FC Dzień 95 80 15

Noc 0 0 0

EZQi031 EF FC Dzień 95 80 15

Noc 0 0 0

EZQi032 EF FC Dzień 95 80 15

Noc 0 0 0

EZQi033 AHU FCB Dzień 80 80 0

Noc 0 0 0

EZQi034 AHU FCB Dzień 80 80 0

Noc 0 0 0

EZQi035 AHU FCB Dzień 80 80 0

S t r o n a | 37

„EQM” System i Środowisko, ul. Zamkowa 6/19, 30-301 Kraków

Noc 0 0 0

EZQi037 EF FC Dzień 95 80 15

Noc 0 0 0

EZQi038 EF FC Dzień 95 80 15

Noc 0 0 0

EZQi039 AHU S2 Dzień 90 85 5

Noc 0 0 0

EZQi040 EF FC Dzień 95 80 15

Noc 0 0 0

EZQi041 AHU FCB Dzień 80 80 0

Noc 0 0 0

EZQi042 AHU FCB Dzień 80 80 0

Noc 0 0 0

EZQi043 AHU FCB Dzień 80 80 0

Noc 0 0 0

EZQi046 AHU FCB Dzień 80 80 0

Noc 0 0 0

EZQi055 EF FC Dzień 95 80 15

Noc 0 0 0

EZQi056 RT M9 Dzień 95 85 10

Noc 92 82 10

EZQi059 EF FC Dzień 95 80 15

Noc 0 0 0

EZQi060 EF FC Dzień 95 80 15

Noc 0 0 0

EZQi074 EF FC Dzień 95 80 15

Noc 0 0 0

EZQi075 EF FC Dzień 95 80 15

Noc 0 0 0

EZQi076 EF FC Dzień 95 80 15

S t r o n a | 38

„EQM” System i Środowisko, ul. Zamkowa 6/19, 30-301 Kraków

Noc 0 0 0

EZQi077 EF FC Dzień 95 80 15

Noc 0 0 0

EZQi078 EF FC Dzień 95 80 15

Noc 0 0 0

EZQi079 EF FC Dzień 95 80 15

Noc 0 0 0

EZQi081 EF FC Dzień 95 80 15

Noc 0 0 0

EZQi082 EF FC Dzień 95 80 15

Noc 0 0 0

EZQi083 NW3.1 Dzień 110 100 10

Noc 80 80 0

EZQi084 NW3.2 Dzień 110 100 10

Noc 80 80 0

EZQi085 NW3.3 Dzień 110 100 10

Noc 80 80 0

EZQi086 AHU S3 Dzień 90 85 5

Noc 0 0 0

EZQi087 EF M2 Dzień 80 80 0

Noc 0 0 0

EZQi088 NW4.1 Dzień 110 100 10

Noc 80 80 0

EZQi089 NW 4.2 Dzień 110 100 10

Noc 80 80 0

EZQi090 NW4.3 Dzień 110 100 10

Noc 80 80 0

EZQi091 NW4.4 Dzień 110 100 10

Noc 80 80 0

EZQi092 RT M8 Dzień 95 85 10

S t r o n a | 39

„EQM” System i Środowisko, ul. Zamkowa 6/19, 30-301 Kraków

Noc 92 82 10

EZQi093 WCH2 Dzień 95 85 10

Noc 0 0 0

EZQi094 WCH1 Dzień 95 85 10

Noc 0 0 0

EZQi095 AHU S1 Dzień 90 85 5

Noc 0 0 0

EZQi096 AHU A3 Dzień 90 85 5

Noc 0 0 0

EZQi097 AHU A2.2 Dzień 90 85 5

Noc 0 0 0

EZQi098 RT M2 Dzień 95 85 10

Noc 92 82 10

EZQi099 EF M1 Dzień 80 80 0

Noc 0 0 0

EZQi100 RT M4 Dzień 95 85 10

Noc 92 82 10

EZQi101 EF W23 Dzień 80 80 0

Noc 0 0 0

EZQi102 EF T6 Dzień 80 80 0

Noc 77 77 0

EZQi103 RT A7 Dzień 90 85 5

Noc 87 82 5

EZQi104 EF A7 Dzień 80 80 0

Noc 0 0 0

EZQi105 RT A7 Dzień 80 80 0

Noc 77 77 0

EZQi106 EF A Dzień 80 80 0

Noc 0 0 0

EZQi107 RT A4 Dzień 90 80 10

S t r o n a | 40

„EQM” System i Środowisko, ul. Zamkowa 6/19, 30-301 Kraków

Noc 87 80 7

EZQi108 EF A5 Dzień 80 80 0

Noc 0 0 0

EZQi109 RT A4 Dzień 90 80 10

Noc 87 80 7

EZQi110 RT M7 Dzień 95 85 10

Noc 92 82 10

EZQi111 AHU A6 Dzień 90 85 5

Noc 0 0 0

EZQi112 EF A4 Dzień 80 75 5

Noc 0 0 0

EZQi113 RT SAL 01 Dzień 95 80 15

Noc 92 77 15

EZQi114 RT SAL 02 Dzień 95 80 15

Noc 92 77 15

EZQi115 EF A6 Dzień 85 80 5

Noc 82 77 5

EZQi116 EF W3 Dzień 80 80 0

Noc 77 77 0

EZQi117 EF W1 Dzień 80 80 0

Noc 77 77 0

EZQi118 JZ OPT1 Dzień 55 55 0

Noc 52 52 0

EZQi119 JZ KOM1 Dzień 55 55 0

Noc 52 52 0

EZQi120 JZ OFF16 Dzień 55 55 0

Noc 52 52 0

EZQi121 AHU OFF1 Dzień 90 80 10

Noc 87 80 7

EZQi122 AHU LOC Dzień 90 80 10

S t r o n a | 41

„EQM” System i Środowisko, ul. Zamkowa 6/19, 30-301 Kraków

Noc 87 77 10

EZQi123 JZ OFF4 Dzień 55 55 0

Noc 52 52 0

EZQi124 JZ OFF3 Dzień 55 55 0

Noc 52 52 0

EZQi125 JZ OFF2 Dzień 55 55 0

Noc 52 52 0

EZQi126 JZ OFF1 Dzień 55 55 0

Noc 52 52 0

EZQi127 NW 1.1 Dzień 110 90 20

Noc 80 80 0

EZQi128 NW 1.2 Dzień 110 90 20

Noc 80 80 0

EZQi129 EF T42b.D Dzień 80 80 0

Noc 77 77 0

EZQi130 EF T42a.D Dzień 80 80 0

Noc 77 77 0

EZQi131 EF W2 Dzień 80 80 0

Noc 77 77 0

EZQi132 JZ OFF8 Dzień 55 55 0

Noc 52 52 0

EZQi133 JZ OFF7 Dzień 55 55 0

Noc 52 52 0

EZQi134 JZ OFF6b Dzień 55 55 0

Noc 52 52 0

EZQi135 JZ OFF6a Dzień 55 55 0

Noc 52 52 0

EZQi136 JZ OFF5b Dzień 55 55 0

Noc 52 52 0

EZQi137 JZ OFF5a Dzień 55 55 0

S t r o n a | 42

„EQM” System i Środowisko, ul. Zamkowa 6/19, 30-301 Kraków

Noc 52 52 0

EZQi138 AHU CAN Dzień 90 80 10

Noc 87 77 10

EZQi139 JZ CAN1 Dzień 55 55 0

Noc 52 52 0

EZQi140 JZ CAN2 Dzień 55 55 0

Noc 52 52 0

EZQi141 CU CAN Dzień 90 80 10

Noc 87 77 10

EZQi142 EF W7 Dzień 80 80 0

Noc 77 77 0

EZQi143 EF T1 Dzień 90 80 10

Noc 87 77 10

EZQi144 EF W5 Dzień 90 80 10

Noc 87 77 10

EZQi145 EF W4 Dzień 90 80 10

Noc 87 77 10

EZQi146 EF W6 Dzień 80 80 0

Noc 77 77 0

EZQi147 EF T2 Dzień 80 80 0

Noc 77 77 0

EZQi148 JZ OFF10 Dzień 55 55 0

Noc 52 52 0

EZQi149 JZ OFF9 Dzień 55 55 0

Noc 52 52 0

EZQi150 CU OFF2 Dzień 90 80 10

Noc 87 77 10

EZQi151 AHU OFF2 Dzień 90 80 10

Noc 87 77 10

EZQi152 EF W10 Dzień 80 80 0

S t r o n a | 43

„EQM” System i Środowisko, ul. Zamkowa 6/19, 30-301 Kraków

Noc 77 77 0

EZQi153 EF W8 Dzień 80 80 0

Noc 77 77 0

EZQi154 EF 9a Dzień 80 80 0

Noc 77 77 0

EZQi155 EF 9b Dzień 80 80 0

Noc 77 77 0

EZQi156 EF W24 Dzień 90 80 10

Noc 87 77 10

EZQi157 JZ APT Dzień 55 55 0

Noc 52 52 0

EZQi158 AHU APT Dzień 90 80 10

Noc 87 77 10

EZQi159 CU APT Dzień 90 80 10

Noc 87 77 10

EZQi160 SKRAPLACZ

TESCO Dzień 100 85 15

Noc 97 85 12

EZQi161 SKRAPLACZ

TESCO Dzień 100 85 15

Noc 97 85 12

EZQi162 SKRAPLACZ

TESCO Dzień 100 85 15

Noc 97 85 12

EZQi163 EF W19 Dzień 90 80 10

Noc 87 77 10

EZQi164 JZ OFF12 Dzień 55 55 0

Noc 52 52 0

EZQi165 EF W11 Dzień 80 80 0

Noc 77 77 0

EZQi166 SKRAPLACZ

TESCO Dzień 100 85 15

Noc 97 85 12

EZQi167 EF W22 Dzień 85 80 5

S t r o n a | 44

„EQM” System i Środowisko, ul. Zamkowa 6/19, 30-301 Kraków

Noc 82 77 5

EZQi168 RT SAL 03 Dzień 95 80 15

Noc 92 77 15

EZQi169 AHU A Dzień 90 75 15

Noc 87 75 12

EZQi170 EF W15 Dzień 80 80 0

Noc 77 77 0

EZQi171 EF W13 Dzień 85 80 5

Noc 82 80 2

EZQi172 EF W25 Dzień 80 80 0

Noc 77 77 0

EZQi173 EF T4 Dzień 85 80 5

Noc 83 80 3

EZQi174 JZ OFF13 Dzień 55 55 0

Noc 52 52 0

EZQi175 JZ OFF14a Dzień 55 55 0

Noc 52 52 0

EZQi176 JZ OFF14b Dzień 55 55 0

Noc 52 52 0

EZQi177 SKRAPLACZ

TESCO Dzień 100 85 15

Noc 97 85 12

EZQi178 EF W4 Dzień 85 80 5

Noc 82 77 5

EZQi179 SKRAPLACZ

TESCO Dzień 100 85 15

Noc 97 85 12

EZQi180 SKRAPLACZ

TESCO Dzień 100 85 15

Noc 97 85 12

EZQi181 AHU A8 Dzień 75 75 0

Noc 72 72 0

EZQi182 EF A1 Dzień 80 80 0

S t r o n a | 45

„EQM” System i Środowisko, ul. Zamkowa 6/19, 30-301 Kraków

Noc 77 77 0

EZQi183 EF K Dzień 85 80 5

Noc 82 77 5

EZQi184 RT SAL 04 Dzień 95 80 15

Noc 92 77 15

EZQi185 RT A5 Dzień 90 85 5

Noc 87 82 5

EZQi186 RT A1.1 Dzień 90 85 5

Noc 87 82 5

EZQi187 EF W25 Dzień 80 75 5

Noc 77 72 5

EZQi188 NW 2.3 Dzień 110 80 30

Noc 80 80 0

EZQi189 NW 2.2 Dzień 110 80 30

Noc 80 80 0

EZQi190 NW 2.1 Dzień 110 80 30

Noc 80 80 0

EZQi191 RT A1.2 Dzień 90 85 5

Noc 87 82 5

EZQi193 AHU O Dzień 90 80 10

Noc 87 77 10

EZQi194 RT M3 Dzień 95 80 15

Noc 92 77 15

EZQi195 EF 02 Dzień 80 80 0

Noc 0 0 0

EZQi196 EF O1 Dzień 80 80 0

Noc 0 0 0

EZQi197 EF M5 Dzień 75 75 0

Noc 0 0 0

EZQi198 AHU FCB Dzień 80 80 0

S t r o n a | 46

„EQM” System i Środowisko, ul. Zamkowa 6/19, 30-301 Kraków

Noc 0 0 0

EZQi199 EF O3 Dzień 80 75 5

Noc 0 0 0

EZQi200 EF M6 Dzień 80 75 5

Noc 0 0 0

EZQi201 NW5.1 Dzień 110 100 10

Noc 80 80 0

EZQi202 NW5.2 Dzień 110 100 10

Noc 80 80 0

EZQi203 K7 Dzień 75 75 0

Noc 75 75 0

EZQi204 K5 Dzień 75 75 0

Noc 75 75 0

EZQi205 SKRAPLACZ KLIM Dzień 75 75 0

Noc 0 0 0

EZQi206 SKRAPLACZ KLIM Dzień 75 75 0

Noc 0 0 0

EZQi207 EF FC Dzień 95 80 15

Noc 0 0 0

EZQi208 EF FC Dzień 95 80 15

Noc 0 0 0

EZQi209 EF FC Dzień 95 80 15

Noc 0 0 0

EZQi210 AHU FCB Dzień 80 80 0

Noc 0 0 0

EZQi211 AHU FCB Dzień 80 80 0

Noc 0 0 0

EZQi212 AHU FCB Dzień 80 80 0

Noc 0 0 0

EZQi213 AHU A2.1 Dzień 90 85 5

S t r o n a | 47

„EQM” System i Środowisko, ul. Zamkowa 6/19, 30-301 Kraków

Noc 0 0 0

EZQi214 AHU A Dzień 90 85 5

Noc 0 0 0

EZQi215 EF M4 Dzień 80 80 0

Noc 0 0 0

EZQi216 RT M6 Dzień 95 85 10

Noc 0 0 0

EZQi217 EF M6 Dzień 80 75 5

Noc 0 0 0

EZQi218 EF A Dzień 80 80 0

Noc 0 0 0

EZQi219 EF W25 Dzień 80 80 0

Noc 77 77 0

EZQi220 EF W25 Dzień 80 80 0

Noc 77 77 0

EZQi221 SKRAPLACZ

TESCO Dzień 100 85 15

Noc 97 85 12

EZQi222 JZ OFF15 Dzień 55 55 0

Noc 52 52 0

EZQi223 EF W12 Dzień 80 80 0

Noc 77 77 0

EZQi224 EF W20 Dzień 80 80 0

Noc 77 77 0

EZQi225 EF W18 Dzień 80 80 0

Noc 77 77 0

EZQi226 NW 1.3 Dzień 110 90 20

Noc 80 80 0

EZQi227 CU OFF1 Dzień 90 80 10

Noc 87 77 10

EZQi228 EF TEC 05 Dzień 65 65 0

S t r o n a | 48

„EQM” System i Środowisko, ul. Zamkowa 6/19, 30-301 Kraków

Noc 62 62 0

EZQi229 EF FC Dzień 95 80 15

Noc 0 0 0

EZQi230 EF FC Dzień 95 80 15

Noc 0 0 0

EZQi231 AHU FCB Dzień 80 80 0

Noc 0 0 0

EZQi232 AHU FCB Dzień 80 80 0

Noc 0 0 0

EZQi233 AHU FCB Dzień 80 80 0

Noc 0 0 0

EZQi234 AHU FCB Dzień 80 80 0

Noc 0 0 0

EZQi235 EF T Dzień 80 80 0

Noc 0 0 0

EZQi236 EF C Dzień 80 80 0

Noc 0 0 0

EZQi237 EF FC Dzień 95 80 15

Noc 0 0 0

EZQi238 EF FC Dzień 95 80 15

Noc 0 0 0

Końcowe wyniki obliczeń, po zastosowaniu zabezpieczeń akustycznych

zaprezentowano na mapach:

Mapa 14. Stan projektowany z dodatkowymi zabezpieczeniami, zasięg oddziaływań akustycznych, pora dzienna, h=4m n.p.t. Mapa 15. Stan projektowany z dodatkowymi zabezpieczeniami, zasięg oddziaływań akustycznych, pora nocna, h=4m n.p.t. Mapa 16. Stan projektowany z dodatkowymi zabezpieczeniami, zasięg oddziaływań akustycznych, pora dzienna, h=14m n.p.t. Mapa 17. Stan projektowany z dodatkowymi zabezpieczeniami, zasięg przekroczeń, pora nocna, h=14m n.p.t.

S t r o n a | 49

„EQM” System i Środowisko, ul. Zamkowa 6/19, 30-301 Kraków

Mapa 18. Stan projektowany z dodatkowymi zabezpieczeniami, zasięg przekroczeń, pora

dzienna, h=4m n.p.t. Mapa 19. Stan projektowany z dodatkowymi zabezpieczeniami, zasięg przekroczeń, pora

nocna, h=4m n.p.t. Mapa 20. Stan projektowany z dodatkowymi zabezpieczeniami, zasięg przekroczeń, pora

dzienna, h=14m n.p.t. Mapa 21. Stan projektowany z dodatkowymi zabezpieczeniami, zasięg przekroczeń, pora

nocna, h=14m n.p.t. Tabela 7 – Obliczone wartości poziomów dźwięku dla pory nocnej i dziennej – stan projektowany po zastosowaniu zabezpieczeń akustycznych. Opis Wyniki obliczeń w punktach referencyjnych

Prognoza hałasu Stan projektowany – obliczenia po zastosowaniu dodatkowych zabezpieczeń akustycznych

Lp. Nazwa punktu

Dzień Noc

Dopuszcz. L r,A Dopuszcz. L r,A

/dB /dB /dB /dB

1 Kabacki Dukt 18_14m 55,0 47,5 45,0 39,1

2 Kabacki Dukt 18_4m 55,0 45,7 45,0 36,5

3 Kabacki Dukt 4_14m 55,0 52,5 45,0 44,1

4 Kabacki Dukt 4_4m 55,0 50,5 45,0 42.0

5 Kabacki Dukt 8_14m 55,0 52,6 45,0 42,4

6 Kabacki Dukt 8_4m 55,0 49.0 45,0 39,9

7 Tereny chronione_14m 55,0 52,9 45,0 44,0

8 Tereny chronione_4m 55,0 50,7 45,0 40,1

9 Wąwozowa 8_14m 55,0 50,0 45,0 36,7

10 Wąwozowa 8_4m 55,0 52,5 45,0 41,7

11 Zaruby 11_14m 55,0 48,9 45,0 36,4

12 Zaruby 11_4m 55,0 52,9 45,0 40,7

13 Zaruby 17_14m 55,0 50,1 45,0 36,2

14 Zaruby 17_4m 55,0 51,3 45,0 43,5

15 Zaruby 9_14m 55,0 47,7 45,0 38,9

16 Zaruby 9_4m 55,0 52,5 45,0 42,8

Zasięg oddziaływań akustycznych zawiera się w granicach terenów nie podlegających

ochronie akustycznej i nie obejmuje terenów chronionych akustycznie, tak dla zabudowy

istniejącej jak i terenów pod planowana zabudowę.

Z uwagi na fakt, iż każde obliczenia wprowadzają niepewność wynikającą z przyjętych

założeń projektowych, danych wejściowych obarczonych błędami lokalizacyjnymi, sugeruje

się wykonanie pomiarów po uruchomieniu obiektu w celu sprawdzenia poprawności obliczeń

z wynikami rzeczywistymi i wdrożenie działań minimalizujących ewentualne zbyt głośne

działanie urządzeń.

S t r o n a | 50

„EQM” System i Środowisko, ul. Zamkowa 6/19, 30-301 Kraków

5. PODSUMOWANIE

Dla stanu przed realizacją inwestycji klimat akustyczny na terenie sąsiadującym z

inwestycją determinowany jest hałasem pochodzącym od pobliskich ciągów drogowych.

Analiza stanu aktualnego wskazuje na znikomy wpływ na klimat akustyczny otoczenia

obiektów TESCO, przy czym jedynie na kierunku południowym w porze nocnej występują

niewielkie przekroczenia wartości dopuszczalnych.

Dla stanu projektowanego, porównując obliczone parametry akustyczne (zasięgi

oddziaływań), pochodzące od źródeł hałasu: obiektów kubaturowych i punktowych,

parkingów, dróg i obszarów dostaw można oczekiwać braku przekraczania standardów

ochrony środowiska przed hałasem, tak dla pory dziennej jak i nocnej, przy założeniu

ograniczeniu poziomów mocy akustycznych urządzeń wentylacyjno-klimatyzacyjnych oraz

chłodniczych do poziomów oszacowanych w rozdziale 4.

Pozytywne rezultaty, czyli dotrzymanie warunków ochrony środowiska przed hałasem będzie

można uzyskać przy następujących założeniach:

Zastosowaniu nowoczesnych urządzeń wentylacyjno-klimatyzacyjnych i

chłodniczych o parametrach akustycznych nie przekraczających poziom mocy

akustycznej zaprezentowanych w tabeli 6;

Zastosowaniu wentylatorów typu EF o poziomie mocy nie przekraczającej 80 dB;

Zastosowaniu ekranowania dla najgłośniejszych urządzeń – urządzeń

chłodniczych TESCO, oraz wentylatorów przewietrzania garaży podziemnych o

wysokości co najmniej 2m ponad źródło hałasu.

Wykonaniu zabezpieczenia akustycznego w postaci ekranu przy strefie dostaw

od strony południowej zgodnie z założeniami podanymi w rozdziale 4.

Wykonaniu pełnego ogrodzenia na kierunku zabudowy przy ul. Zaruby i terenów

rekreacyjnych o wysokości co najmniej 2,5m, chroniącego te tereny od wpływu

ruchu samochodów w rejony strefy dostaw.

Podniesieniu attyki do wysokości 13m na dachu obiektu od strony południowej, w

kierunku obszarów chronionych niezabudowanych.

Analiza map zasięgów i przekroczeń wartości dopuszczalnych wskazuje, że

ponadnormatywna emisja hałasu zamyka się w granicach inwestycji przy zachowaniu

S t r o n a | 51

„EQM” System i Środowisko, ul. Zamkowa 6/19, 30-301 Kraków

staranności wykonania elementów ekranujących, zastosowaniu nowoczesnych urządzeń o

obniżonych poziomach mocy akustycznych zgodnie z wykazem zamieszczonym powyżej.

Z uwagi na zmiany mogące pojawić się w kolejnych fazach projektu związane z

lokalizacją urządzeń, należy podkreślić, iż w przypadku niewielkich przemieszczeń w

lokalizacji urządzeń nie należy spodziewać się istotnych zmian w zasięgach oddziaływań.

Dopiero większe zmiany w położeniu lub specyfikacji akustycznej urządzeń spowodują

istotne zmiany w wielkości oddziaływań akustycznych.