Srpski Jezik i Hrvati

 • View
  248

 • Download
  5

Embed Size (px)

Text of Srpski Jezik i Hrvati

 • 8/9/2019 Srpski Jezik i Hrvati

  1/31

  HRVATI I JEZIK SRPSKINAPISAO

  S. Milanovi D.U NOVOME SADU

  SRPSKA TAMPARIJADRA SVETOZARA MILETIA

  1895.

  Kopija knjige iz 1895. nabavljena u:

  Knjiara MERKUR"papirnica i antikvarijat A. VUI

  ZAGREB, Petrinjska ul. 28

  HRVATI I JEZIK

  SRPSKINAPISAOS. Milanovi D.

  U NOVOME SADU

  SRPSKA TAMPARIJA

  DRA SVETOZARA MILETIA

  1895.

  Kopija knjige iz 1895. nabavljena u:

 • 8/9/2019 Srpski Jezik i Hrvati

  2/31

  Knjiara MERKUR"papirnica i antikvarijat A. VUI

  ZAGREB, Petrinjska ul. 28

  nije kompletna od ukupno 54 strane, nedostaju stranice 1-3 (tj. sve stranice

  pr stranice 4).Molim ljubaznog itaoca koji ima mogunosti da mi poalje sken stranica 1-3(ili link na kojem se nalazi cla knjiga) na adresu [email protected]

  Hvala.

  I.

  (...)

  -4-

  mnogih i mnogih spomenemo samo nekoliko njih, koji su univerzitetskiprofesori, a koji meu tim svakom prilikom sa svim ozbiljno tvrde i piu, da jetokavtina jezik hrvatski.

  Da ponemo odma sa gospodinom Arminim Paviem, koji predaje na

  zagrebakom univerzitetu hrvatski jezik" i hrvatsku literaturu". Ovaj uenigospodin profesor i akademik ne samo da poznaje tokavtinu jedino kaohrvatski jezik, nego ak i za Vukove srpske narodne pesme" tvrdi, da su pisanejezikom hrvatskim. ta vie njemu je ak i govor Srbijanaca takoe hrvatskijezik. Vraajui se jednom u Zagreb iz Beograda, gde je sa kraljem Milanomgovorio jezikom srpskim, on napisa u novinama, kako kralj Milan vrlo lepogovori hrvatski.

  Za ovim gospodinom doao bi odma gospodin Tade Smiiklas i to po vanostisvoga poloaja, koji zauzima i kao akademik i kao predsednik Hrvatske

  Matice", a naroito kao profesor hrvatske historije na univerzitetu. Pa kako zaPavia, tako i za Smiiklasa ne postoji jezik srpski, nego i on zna, da jetokavtina samo jezik hrvatski.

  A sad nita prirodnije, nego sa ove dvojice da preemo na treeguniverzitetsvog profesora, na ime na gospodina Vjekoslava Klaia. Koliko senama bar ini, upravo je ovaj gospodin profesor ponajoriginalniji od svijuostalih. Tako on na primer dokazuje ak i to, kako su svi slovenski stanovnici

 • 8/9/2019 Srpski Jezik i Hrvati

  3/31

  dananje Bosne i Hercegovine samo zato Hrvati, to govore jezikom hrvatskim,to jest tokavtinom. Govorei o stanovnitvu Bosne i Hercegovine, on do duepriznaje, da se tamonje stanovnitvo ne naziva Hrvatima; dok ne porie, da semnogi zovu Srbima. Nu jezik nastavlja on taj jedini biljeg narodnosti,pokazuje i svjedoi, da je taj narod (t. j. narod sadanje Bosne i Hercegovine)hrvatskog porijekla". (Bosna". str. 71.) A taj opet jezik, kojim govori narodBosne i Hercegovine, jeste po istom gospodinu jezik hrvatski, poto svi iteljislovjenski u Bosni i Hercegovini, bili ma koje vjere, govore jednim jezikom i tohrvatskim." (Bosna", str. 74.) Kako je jezik Bosanaca i Hercegovaca najistijatokavtina, to su onda Klajiu samo zato tamonji stanovnici Hrvati, jergovore tokavtinom, koja je opet hrvatski jezik.

  Eto ovako gadnu pseudo-nauku pronose i proturuju meu neuki puk hrvatskinjihovi ljudi, zavaajui ih tako sa svojom najbliom braom Srbima. Jer ovapseudo-nauka hrvatska, da nema Srba i srpskog jezika, i da je tokavtina jezikhrvatski, ve se kod Hrvata stalno odomaila kao najistija istina, te se kaotakova uvukla i u sve kolske knjige. Iz ovih knjiga ue se i mnoga srpskadeica, koja polaze komunalne kole. Ta Srpad, kako u osnovnoj tako i ugimnazijalnoj koli, hteli ne hteli moraju uiti, da je tokavtina jezik hrvatski ida oni govore jezikom hrvatskim, a ne srpskim. Sad ona srpska deca, koja supravoslavne vere, za tu se ova pseudo-nauka ne e tako lako primiti, jer oniimaju prilike, da i od svoje matere, pa i od svoga svetenika uju, da je njihovjezik srpski i da su oni Srbi.

  Ali nije tako sa decom srpskom katolike i unijatske vere, jer oni nemajui odnikuda prilike da uju, kako njihov maternji jezik nije hrvatski, nego srpski,postaju malo po malo Hrvati, naravno sa svim nenaravnim, umetnim nainom:putem kole i crkve.

  Mi dobro znamo, da su takovi Hrvati, koji se stvaraju putem kole i crkve,najmanje Hrvati i da oni najmanje imaju u sebi ma ega hrvatskog. Ali nama jei to poznato, da se takovi ljudi odnarouju od svoga Srpstva i to je ono, radiega svi Srbi bez razlike politikih nazora i poloaja, u kojima se nalaze,moraju odsudno ustati i tome leka potraiti.

  Bacimo li ma i letimian pogled samo na slavonske Srbe katoike, na tako zvaneokce" i Race", videemo, da je naroito posle razvojaenja granice,zavladao meu njima tako slian anti-srpski duh i oseanje, da danas nemajuskoro nikakva smisla za svoju srpsku narodnost. Nije tako samo u Slavoniji,nego je tako i u Dalmaciji, pa je najposle tako i u Bosni i Hercegovini. Kolikoje kvara srpskom narodu nanela ta ista pseudo-nauka hrvatska, najbolje se vidi iotuda to su bosanski klerici (bogoslovi) tek u Djakovu upoznali, da su sinovi

 • 8/9/2019 Srpski Jezik i Hrvati

  4/31

  hrvatskoga naroda". (Glasnik biskupije bosansko-sriemske" god. 1881. br. 3.)Ovi pak klerici kao domai sinovi bili su najopasniji za srpski narod u Bosni iHercegovini, naroito pak za tamonje Srbe katolike vere.

  Najzad kako je bivalo sa bosanskim Srbima katolike vere, tako je poelo

  bivati i sa tamonjim Srbima muhamedanske vere. Jer koliko se znade, jedinimuhamedanac, koji je rekao za tokavtinu, da je jezik hrvatski, jeste poznatiHercegovac Lovro Ljubuki. Ali i on je to uinio tek onda, kad je od oca svogodbegao u Dalmaciju i tamo katoliki kaluer postao.

  Pa kako je ta hrvatsko-katolika propaganda poela sa ovim Lovrom i sa ovimakovakim klericima, tako se evo produava i danas na sve strane. Za to smose mi i latili pera u nadi, da ako je mono izobliimo tu pseudo-nauku naedobro-elee nam brae Hrvata".

  Pre, nego to preemo na samu stvar, drimo da ne e biti zgoreg, da ispriamoi jedan dogaaj, koji se lane zbio u Zagrebu.

  Jednom je jedan Srbin bavei se u Zagrebu, doao u pohode hrvatskom filozofudr. F. M. te tu s njime poveo re izmeu ostaloga i o jeziku. Govorili su dugo iopirno, pa pored sveg naprezanja, ueni gospodin doktor ba nekako nijemogao da uveri dotinog Srbina, da tokavtina nije samo srpski, nego ihrvatski jezik. To strano razjedi gospodina doktora, te e ovako rei svomegostu Srbinu:

  Pa dobro; kad vi hoete, da je tokavtina samo srpski jezik, onda mi recite,ta smo mi Hrvati, kojima je tokavtina maternji i drutveni jezik". Pri tom mudoktor pokazivae neku tokavsku tampanu knjiicu religioznog znaaja, ukojoj neki Istranin naziva istu tokavtinu jezikom hrvatskim. Dotini Srbin umesto da se kao gost ovako razjarena domaina zbuni, on mu sa svim hladnoovako odgovori:

  Mogao je dotini Istranin nazivati tokavtinu kako je hteo, pa da ipak Hrvatiostanu kao to i jesu od Srba poseban narod. A to danas ima i takovih Hrvata,koji se u jeziku ne razlikuju od Srba, to ete odmah saznati, ako pogledate u

  spise Ljudevita Gaja, ima Ljubia, pa najzad i u spise Vebera Tkalevia, kojivam je najbolje poznat. Kako ja, tako i ceo ostali svet ne sumnjamo ninajmanje, da je tokavtina narodni jezik srpski i samo srpski; a to danassrpskim jezikom govore i neki Hrvati, to ba ni najmanje ne menja stvar. Akodakle Hrvati misle, da imaju prava nazivati tokavtinu imenom hrvatskimsamo s toga, to se mnogi od njih slue istom, ja bar mislim, da Srbi ne bi imali

 • 8/9/2019 Srpski Jezik i Hrvati

  5/31

  nita protiv toga. No u tom sluaju Hrvati bi morali javno priznati, da samo stoga jezik srpski zovu i hrvatskim, to se sada njime i oni slue i govore".

  Doktor bejae oevidno iznenaen ovakovim odgovorom; to ga jo vierazdraavae, te klimajui ljutito glavom doviknu istom Srbinu:

  Pa dakle mi Hrvati nemamo svoga jezika; mi dakle nismo narod; mi smo kaoCigani bez svoga narodnjeg jezika".

  Ne, gospodine doktore upade mu na Srbin u re vi tako govoreipadate u krajnost, jer ne samo da Hrvati nisu kao Cigani, nego su narod saposebnim svojim narodnim jezikom. Hrvati imaju svoj jezik, ali ga samizanemaruju i odbacuju, usvajajui tue jezike. Meu tim da ba i govoritetuim u mesto svojim narodnim jezikom, vi bi ipak ostali sve dotle Hrvati,dogod ne bi drugi kakav narod postali. Zar nije sam Gaj, Ljubi, pa i Veber

  priznao, kako su Hrvati dananji knjievni jezik od Srba uzeli. Pa kad suHrvati, imajui u knjievnosti jezik srpski, ipak ostali Hrvati; to sigurno ne eprestati da budu Hrvati ni toga radi, to im je jezik srpski i jezik drutveni".

  Za tim se i razioe, ostajui svako pri svome miljenju.

  Ovo navedosmo samo za to, da itaoci vide i sami, kako skueno misle o jezikui prvi hrvatski ljudi. Pa kad takove poglede imaju ueni doktori i profesori nauniverzitetu, onda kako li e tek o tome suditi njihovi aci, a kako tek acinjihovih aka?

  Svakako po sto puta skuenije i konfuznije.

  II.

  Do due pravilo je, i u svetu obino tako i biva, da je narodni jezik takovoobeleje dotinog ivlja, da je nerazluno vezan za istu narodnost. Po tome bisvaki narod morao imati i svoj narodni jezik; a dosledno tome niti bi moglo biti

  naroda bez svoga jezika, niti opet jezika bez svoga naroda. No pokazalo se, da iu ovome pravilu moe biti izuzetka, na ime da moe i sasvim obratno biti.

  Za to mi i mislimo, da je mnogo pravilnije bilo rei, da izmeu ostalih bitnihoznaka, koje karakteriu izvestan ivalj, kao poseban narod u genetikomsmislu, na prvo mesto dolazi narodni jezik.

 • 8/9/2019 Srpski Jezik i Hrvati

  6/31

  Tako bar mi mislimo, tvrdo drei, da jezik svakako dolazi na prvo mestoizmeu ostalih narodnih osobina; s tom samo razlikom, to se nama bar ini, dakrvno poreklo, vezano za uvstvo i oseanje dotinog naroda ipak dolazi prejezika.

  U toliko vie ima ovakovo miljenje verovatnosti, to se moe desiti, kako se uistini danas i deava, da izvestan narod govori sa svim stranim jezikom kaoj