Click here to load reader

sylabusy /pdf 10mb

 • View
  227

 • Download
  5

Embed Size (px)

Text of sylabusy /pdf 10mb

 • Wydzia Mechaniczny

  Kierunek: Inynieria Bezpieczestwa

  MMM EEE TTT OOO DDD YYY AAA NNN AAA LLL III ZZZ YYY DDD AAA NNN YYY CCC HHH WWW III NNN YYY NNN III EEE RRR III III

  BBB EEE ZZZ PPP III EEE CCC ZZZ EEE SSS TTT WWW AAA III

  Kod przedmiotu: 06.9-WM-IB-P-01_15

  Typ przedmiotu: Obowizkowy

  Jzyk nauczania: Polski

  Odpowiedzia lny za przedmiot : dr in. Renata Kasperska

  Prowadzcy: dr in. Renata Kasperska

  Forma zaj

  Lic

  zb

  a g

  od

  zin

  w s

  em

  es

  trz

  e

  Lic

  zb

  a g

  od

  zin

  w t

  yg

  od

  niu

  Se

  me

  str

  Forma zal iczenia

  Punkty ECTS

  Studia s tacjonarne

  5

  W ykad 30 2 I

  Egzamin

  Laborator ium 30 2 Zaliczenie z ocen

  Studia niestacjonarne

  W ykad 18 2 I

  Egzamin

  Laborator ium 18 2 Zaliczenie z ocen

  CEL PRZEDMIOTU:

  Celem przedmiotu jest zaznajomienie studentw z podstawowymi metodami matematycznymi stosowanymi w inynierii bezpieczestwa do analizy danych.

  WYMAGANIA WSTPNE:

  Matematyka na poziomie szkoy redniej

  ZAKRES TEMATYCZNY PRZEDMIOTU:

  1. Funkcje jednej zmiennej i wielu zmiennych. Pochodna funkcji rzdu n.

  2. Wybrane elementy algebry wektorw. Analiza pl skalarnych i wektorowych, operatory rniczkowe.

  3. Macierze - pojcie, dziaania na macierzach, wyznacznik macierzy.

  4. Elementy rachunku tensorowego, wasnoci tensorw.

  5. Dziaania na liczbach zespolonych.

  6. Cigi i szeregi liczbowe, kryteria zbienoci szeregw.

  7. Elementy rachunku rniczkowego w zagadnieniach inynierskich.

  8. Elementy rachunku cakowego, zastosowania caek.

  9. Wybrane metody statystyczne i numeryczne stosowane w zagadnieniach inynierskich.

 • Wydzia Mechaniczny

  Kierunek: Inynieria Bezpieczestwa

  METODY KSZTACENIA:

  Wykad konwencjonalny i wiczenia przedmiotowe: analityczne rozwizywanie przykadowych zada oraz otrzymywanie rozwiza zada wykorzystaniem metod komputerowych.

  EFEKTY KSZTACENIA I METODY WERYFIKACJI OSIGANIA EFEKTW KSZTACENIA:

  OPIS EFEKTU SYMBOLE EFEKTW

  METODY WERYFIKACJI FORMA ZAJ

  Student ma elementarn wiedz w zakresie matematycznych metod niezbdn do analizy danych w zagadnieniach inynierii bezpieczestwa (T1A_W07)

  K_W01 Egzamin Wykad

  Student potrafi zastosowa metody z

  zakresu algebry wektorw, analizy pl

  skalarnych i wektorowych, macierzy,

  liczb zespolonych, cigw i szeregw,

  funkcji, rachunku tensorowego,

  rniczkowego i cakowego. Student

  potrafi wykorzysta metody statystyczne

  i przedstawi otrzymane wyniki oblicze

  w formie liczbowej i graficznej.

  (T1A_U15)

  K_U01 Kontrolne wiczenia rachunkowe - kolokwium

  Laboratorium

  Student rozumie konieczno pogbiania swojej wiedzy przez cae ycie oraz zdobywania nowych umiejtnoci w obszarze metod analizy danych w oparciu o fachow i rzeteln literatur dla poszerzenia dowiadcze i podnoszenia wasnych kwalifikacji zawodowych w inynierii bezpieczestwa. (T1A_K01)

  K_K01 Kolokwium, egzamin Wykad, laboratorium

  WARUNKI ZALICZENIA:

  Zaliczenie laboratorium ocena bdca redni arytmetyczn wszystkich ocen uzyskanych przez studenta w trakcie wicze w formie wyznaczonej przez prowadzcego oraz kolokwium z zada. Sprawdzanie stopnia przygotowania studentw oraz ich aktywnoci w trakcie wicze.

  Egzamin - sprawdzenie nabytej wiedzy w formie pisemnej (ocena uzaleniona od osignitego progu punktowego). Student otrzymuje ocen pozytywn z egzaminu, jeeli uzyska co najmniej 51% punktw. Warunkiem przystpienia do egzaminu jest uzyskanie pozytywnej oceny z laboratorium.

  Ocena wypadkowa ustalana jest na podstawie redniej z ocen z jednakow wag.

  OBCIENIE PRAC STUDENTA:

  Sumaryczny nakad pracy studenta: 125 (125*) godzin, w tym: udzia w wykadach i laboratorium 60 (36*) godzin, egzamin 3 (3*) godziny, konsultacje 7 (7*) godzin, praca samodzielna z literatur i przygotowanie si do zaj 30 (44*) godzin, przygotowanie do kolokwium zaliczeniowego i do egzaminu: 25 (35*) godzin.

  * - studia niestacjonarne

  LITERATURA PODSTAWOWA:

  1. Jurlewicz T., Skoczylas Z., Algebra liniowa 1, Oficyna Wydawnica GiS, 2001. 2. Kukieka L.: Podstawy bada inynierskich. Wyd. Politechniki Koszaliskiej, Koszalin 2000. 3. Krysicki W., Wodarski L. Analiza matematyczna w zadaniach, cz. 1 i 2, PWN, 2000. 4. Nowakowski R., Matematyka wysza w technice i naukach stosowanych. Wydaw. Alef, 2003. 5. Stankiewicz W., Wojtowicz J. Zadania z matematyki dla wyszych uczelni technicznych,

  PWN 1984.

 • Wydzia Mechaniczny

  Kierunek: Inynieria Bezpieczestwa

  6. Stark R.M., Nicholas R.L., Matematyczne podstawy projektowania inynierskiego, PWN, Warszawa 1979.

  7. Waszak A., Wyrwiska A.: Rozwizania wybranych zada i problemw matematycznych, Wyd. Politechniki Poznaskiej, Pozna, 2001.

  LITERATURA UZUPENIAJCA:

  1. Bianicki-Birula A., Algebra liniowa z geometri, PWN 1976. 2. Bobrowski D., Modele i metody matematyczne teorii niezawodnoci w przykadach i zadaniach.

  Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa 1985. 3. Fichtenholz G.M., Rachunek rniczkowy i cakowy, tom I i II. PWN 1978. 4. Karakiewicz E., Zarys teorii wektorw i tensorw. PWN, Warszawa, 1971. 5. Karman T.v., Biot M.A., Metody matematyczne w technice, PWN, Warszawa 1958. 6. Waszak A., Wyrwiska A.: Rozwizania wybranych zada i problemw matematycznych, Wyd.

  Politechniki Poznaskiej, Pozna, 2001.

  Pozostae warunki uczestnictwa i zaliczenia okrela Regulamin studiw.

  PROGRAM OPRACOWAA:

  dr in. Renata Kasperska

 • Wydzia Mechaniczny

  Kierunek: Inynieria Bezpieczestwa

  HHH III SSS TTT OOO RRR III AAA TTT EEE CCC HHH NNN III KKK III

  Kod przedmiotu: 06.9-WM-IB-S1-EP-03-15

  Typ p rzedmiotu: wybieralny

  Jzyk nauczania: polski

  Odpowiedzia lny za p rzedmiot :

  Prowadzcy:

  Forma zaj

  Lic

  zb

  a g

  od

  zin

  w s

  em

  es

  trz

  e

  Lic

  zb

  a g

  od

  zin

  w t

  yg

  od

  niu

  Se

  me

  str

  Forma zal iczenia

  Punkty ECTS

  Studia s tacjonarne

  2 W ykad 15 1 I Zaliczenie

  Studia niestacjonarne

  W ykad 9 1 I Zaliczenie

  CEL PRZEDMIOTU:

  Cel gwny, to ukierunkowanie przyszego inyniera na globalne mylenie o technice jako dorobku caej ludzkoci oraz cigoci rozwoju nauki i techniki na rzecz rozwoju kultury materialnej oraz wykorzystywania wiedzy z zakresu historii techniki na rzecz tworzenia bezpiecznych warunkw pracy.

  WYMAGANIA WSTPNE:

  Elementarna wiedza z historii z poziomu szkoy redniej.

  ZAKRES TEMATYCZNY PRZEDMIOTU:

  Technika w spoeczestwach pierwotnych i w czasach staroytnych. Wykorzystywanie przez czowieka zasobw przyrody na zaspakajanie materialnych potrzeb. Potrzeby czowieka, a rozwj myli technicznej. Rozwj technicznych umiejtnoci czowieka. Historia czowieka, jego kultury materialnej, proces cywilizowania si, ze szczeglnym uwzgldnieniem wpywu postpu technicznego na ksztatowanie si ycia czowieka w okresie od czowieka pierwotnego do czasw wspczesnych. Rozwj nauk podstawowych i technicznych jako motor postpu spoecznego, pracy i bezpieczestwa pracy. Wkad Polakw i polskiej myli technicznej do historii techniki i ich roli w rozwoju polskiego spoeczestwa (St. Staszic, I. ukasiewicz, E. Kwiatkowski, I. Mocicki). Polscy inynierowie XIX wieku sawicy polsk myl techniczn na caym wiecie (E. Malinowski, G. Narutowicz, S. Kierbed, Wojciech Bogumi Jastrzbowski prekursor ergonomii). Technika rozumiana jako dziedzina przejawiajca si w stopniu opanowania przyrody przez czowieka i obejmujca rodki materialne do realizacji celw dziaalnoci gospodarczej, oraz umiejtno posugiwania si tymi rodkami. Jej efekty w ksztatowaniu cywilizacji technicznej. Nowy ksztat rzeczywistoci w cywilizacji technicznej XX i XXI wieku.

  METODY KSZTACENIA:

  W - wykad konwencjonalny z wykorzystaniem pomocy audiowizualnych.

 • Wydzia Mechaniczny

  Kierunek: Inynieria Bezpieczestwa

  w - pogadanka, prelekcja, metoda tekstu przewodniego, praca z ksik, praca z dokumentem rdowym.

  EFEKTY KSZTACENIA I METODY WERYFIKACJI OSIGANIA EFEKTW KSZTACENIA:

  OPIS EFEKTU SYMBOLE EFEKTW

  METODY WERYFIKACJI FORMA ZAJ

  Ma podstawow wiedz o cyklu ycia urzdze, obiektw i systemw technicznych oraz potrafi je opisywa i przedstawia. Zna miejsce polskiej myli technicznej w dziedzictwie wiatowego rozwoju techniki. (InzA_W01 InzA_W03)

  K_W02 Praca kontrolna egzamin Wykad

  Potrafi dokona krytycznej analizy sposobu funkcjonowania rozwiza technicznych ze wzgldu na potrzeby czowieka, oceni retrospekcyjnie rozwj techniki i przemysu, istniejce rozwizania techniczne, w szczeglnoci urzdzenia, obiekty, systemy, procesy, usugi. Interpretuje procesy historyczne w ramach szeroko pojtej integracji. (InzA_U05)

  K_U02 Praca kontrolna egzamin Wykad

  Ma wiadomo wanoci i rozumie pozatechniczne aspekty rozwoju cywilizacyjnego. Rozumie skutki i znaczenie dziaalnoci inynierskiej, w tym jej wpywu na rodowisko, ludzko i wykazuje zainteresowanie problematyk. (InzA_K01)

  K_K02 Egzamin Wykad

  WARUNKI ZALICZENIA:

  Ocena czna z przedmiotu jest redni arytmetyczn ocen z egzaminu i pracy kontrolnej.

  OBCIENIE PRAC STUDENTA:

  Nakad pracy studenta 50 (50*)godzin, w tym udzia w wykadach 15 (9*)godzin, udzia w egzaminie 2(2*) godziny, konsultacje 4(8*) godziny przygotowanie do pracy kontrolnej i zaj 10(10*) godziny, przygotowanie do egzaminu 11 (11*)godzin, zapoznanie si z literatur 8 (10*)godzin.

  st

Search related