utm.md 2 Cuprins ADNOTARE

 • View
  1

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of utm.md 2 Cuprins ADNOTARE

 • 0

  UNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI

  Cu titlu de manuscris

  C.Z.U.: 334.7:005.3(478) (043.2)

  DODU ALIONA

  DEZVOLTAREA INCUBATOARELOR DE AFACERI –

  INFRASTRUCTURĂ DE SUPORT

  A MICULUI BUSINESS

  Specialitatea: 521.03 – ECONOMIE ŞI MANAGEMENT

  ÎN DOMENIU DE ACTIVITATE

  Teză de doctor în științe economice

  Conducător științific:

  GOROBIEVSCHI Svetlana,

  doctor habilitat în științe economice,

  profesor universitar

  Autorul: DODU Aliona

  CHIŞINĂU, 2019

 • 1

  © DODU, Aliona, 2019

 • 2

  Cuprins

  ADNOTARE ........................................................................................................................................ 4 ABREVIERI ........................................................................................................................................ 7 INTRODUCERE ................................................................................................................................. 8 1. ABORDĂRI TEORETICO-APLICATIVE ALE INCUBATOARELOR DE AFACERI CA

  FORMĂ DE SUPORT A MICULUI BUSINESS ........................................................................... 14 1.1. Sinteza conceptelor contemporane referitor la esența și rolul întreprinderilor mici şi mijlocii

  ................................................................................................................................................... 14

  1.2. Evoluția conceptului incubatoare de afaceri ca formă de suport a întreprinderilor mici şi

  mijlocii. Managementul incubatoarelor de afaceri: obiective, caracteristici, tipuri și funcțiile

  acestora ...................................................................................................................................... 29

  1.3. Experiența de funcționare a incubatoarelor de afaceri la nivel internațional ..................... 46

  1.4. Concluzii la capitolul 1 ................................................................................................... 58

  2. DIAGNOSTICA SITUAȚIEI ECONOMICE A INCUBATOARELOR DE AFACERI DIN

  REPUBLICA MOLDOVA ............................................................................................................... 61 2.1. Evaluarea situației economico-financiare a sectorului întreprinderilor mici şi mijlocii

  autohtone ................................................................................................................................... 61

  2.2. Evaluarea situației economico-financiare în incubatoarele de afaceri autohtone. Similitudini

  de dezvoltare a întreprinderilor mici și mijlocii și a incubatoarelor de afaceri ......................... 70

  2.3. Istoria de succes a incubatorului de afaceri din Soroca ...................................................... 86

  2.4. Concluzii la capitolul 2 ....................................................................................................... 92

  3. DIRECȚII STRATEGICE DE DEZVOLTARE ȘI EFICIENTIZARE A

  INCUBATOARELOR DE AFACERI DIN REPUBLICA MOLDOVA ..................................... 95 3.1. Strategii de dezvoltare a incubatoarelor de afaceri ca formă de susținere a întreprinderilor

  mici şi mijlocii ........................................................................................................................... 95

  3.2. Dezvoltarea incubatoarelor de afaceri în cadrul Clusterelor și Parcurilor Industriale...... 101

  3.3. Evaluarea eficienței economice a incubatoarelor de afaceri prin metoda Balanced Scorecard

  ................................................................................................................................................. 114

  3.4. Elaborarea metodologiei de evaluare a eficienței tehnice a incubatoarelor de afaceri pentru

  analiza comparativă a performanței manageriale. Prognoza evoluției de dezvoltare a

  incubatoarelor de afaceri ......................................................................................................... 121

  3.5. Concluzii la capitolul 3 ................................................................................................. 131

  CONCLUZII GENERALE ŞI RECOMANDĂRI ....................................................................... 133 BIBLIOGRAFIE ............................................................................................................................. 139 ANEXE ............................................................................................................................................. 149

  Anexa 1. Subprogramul 5004 „Susținerea întreprinderilor mici și mijlocii” .......................... 150

  Anexa 2. Ușurința de a face afaceri, clasament ....................................................................... 152

  Anexa 3. Procesul de incubare ................................................................................................ 154

 • 3

  Anexa 4. Etapele de creare a IA din SUA, Rusia, România și Republica Moldova ............... 155

  Anexa 5. Contextul strategic pentru crearea unui incubator de afaceri, elaborat de autor ...... 159

  Anexa 6. Tipurile de riscuri ce afectează IA din lume (procentajul respondenților, %) ......... 160

  Anexa 7. Populaţia stabilă pe medii, în profil teritorial, la 1 ianuarie 2017 ............................ 161

  Anexa 8. Densitatea medie a IA din RM în profil teritorial la 100 mii locuitori, 2014-2017

  (unități/100 mii locuitori) ........................................................................................................ 162

  Anexa 9. Rezultatele activităţii întreprinderilor mici şi mijlocii din Republica Moldova în profil

  teritorial, 2017 ......................................................................................................................... 163

  Anexa 10. Structura sectorului ÎMM pe regiuni și raioane, 2009-2017, % ............................ 164

  Anexa 11. Amplasarea teritorială a IA din Republica Moldova, 2017 .................................. 165

  Anexa 12. Indicatorii performanțelor activității RIAM ........................................................... 166

  Anexa 13. Domenii de activitate a rezidenților IA din zona Nord a RM, 2016-2017 ............. 170

  Anexa 14. Domenii de activitate a rezidenților IA din zona Centru a Republicii Moldova, 2016-

  2017 ......................................................................................................................................... 172

  Anexa 15. Domeniile de activitate a rezidenților IA din zona Sud a Republicii Moldova, 2016-

  2017 ......................................................................................................................................... 174

  Anexa 16. Dinamica indicatorilor economico-financiari ai IA din RM, 2014-2017 .............. 176

  Anexa 17. Documentele care urmează a fi prezentate de către potenţialii chiriaşi ai IA Soroca

  ................................................................................................................................................. 178

  Anexa 18. Serviciile ce se acordă rezidenţilor IA Soroca ....................................................... 179

  Anexa 19. Chestionarul de evaluare a eficienţei activităţii IA din Republica Moldova ......... 180

  Anexa 20. Rezultatele eficienței activității IA obținute prin utilizarea tehnicii DEAP .......... 182

  Anexa 21. Certificat de înregistrare a dreptului de autor al programului DEA_UASM ......... 200

  Anexa 22. Prognoza numărului de ÎMM-uri după mărime, pentru o perioadă de 5 ani......... 202

  Anexa 23. Prognoza numărului de IA, pentru o perioadă de 3 ani ......................................... 204

  Anexa 24. Exemple de model de incubatoare de afaceri din lume .......................................... 211

  Anexa 25. Exemple de model de incubatoare de afaceri înființate în Parcurile Industrial-

  Tehnologice din țările lumii .................................................................................................... 213

  Anexa 26. Istorii de succes ale RIAM ..................................................................................... 214

  Anexa 27. Acte de implementare ............................................................................................ 222

  Anexa 28. Certificate și diplome de participare ...................................................................... 226

  DECLARAŢIA PRIVIND ASUMAREA RĂSPUNDERII ......................................................... 233 CURRICULUM VITAE ................................................................................................................. 234

 • 4

  ADNOTARE

  DODU Aliona, „Dezvoltarea Incubatoarelor de Afaceri – infrastructură de

  suport a micului business”, teză de doctor în științe economice, Chișinău, 2019 Structura tezei: introducere, trei capitole, concluzii generale și recomandări, bibliografie din 130 de titluri, 28 de

  anexe, 138 de pagini de text de bază, 15 figuri și 51 de tabele. Rezultatele obținute sunt publicate în 14 lucrări științifice.

  Cuvinte-cheie: incubator de afaceri (IA),