of 10 /10
UY BAN NHAN DAN CQNG HOA xA 1101 CHU NGHIA VIIT NAM HUYN BA CHE Dc 1p - Tir do - Hanh phüc S: 21/KH-UBND Ba Che, ngày 28 tháng 01 nàm 2019 KE HOACH Triên khai thiyc hin Be an Bão ton và phát triên durçrc 1iu trên dla bàn huyn Ba Chë näm 2019 Thirc hin Nghj quyt s 61 /NQ-HDND ngày 21/12/2018 eüa Hi dng nhãn dan huyn Ba Chê ye vic thông qua Dê an bão ton và phát triên mt so loài dugc 1iu qu trên dja bàn huyn Ba Chê den näm 2020, djnh hrncng den näm 2030; Quyêt djnh sO 338 1/QD-LTBND ngày 28/12/20 18 cüa UBND huyn Ba Chê ye vic phê duyt Dê an an bão ton và phát triên mOt so loài duçc 1iu qu trên dja bàn huyn Ba Chê den näm 2020, djnh huâng den näm 2030, Uy ban nhãn dan huyn Ba Chê xay dimg Kê hoch bão ton và phát triên dixçc 1iu näm 2019 nhu sau: I. MVC BICH, YEU CAU 1. Miic dIch: - Lam t& vic quy hoich và phân vüng din tIch cay duçic 1iu phü hçTp vth ti'xng dja phuang; Tiêp tiic triên khai trông va m rng din tIch trông các loai cay duçc 1iu Ba kIch tim, Trà boa yang ti dja phucmg, khai thác có ch9n 19c các 1oti cay duqc 1iu mc tir nhiên di dôi vâi bâo v và bâo ton, phçtc hOi và phát triên các loai cay dixçc 1iu qu có giá trj kinh tê nhäm to cong an vic lam, tang thu nhp gop phân xoá dOi giãm nghèo cho nhân dan; Thçrc hin tot vic tO chirc và quãn 1 tp trung, phân cOng nhim v11 cho các cc quan, dan vj hçp 1 va ci i i th. - Gop phn chuyn djch ca c.0 cay trng theo huâng san xut hang boa, nâng cao giá trj kinh tê trên mt dan vi din tIch, gop phân bão v sue khôe cho ngu?i san xuât, ngui tiêu dUng và môi trumg sinh thai. Thug buâc dua nghê trông cay duçc 1iu trO' thành mt nghê có the mtnh trong san xuât nông nghip cUa huyn Ba Chê. - Khuyn khIch các thành phtn kinh t tham gia d.0 tu phát trin cay ducrc lieu và day mnh tiêu th1i dixgc 1iu và cac san phâm tU duçc lieu. 2. Yen câu: - Phát trin các 1oi cay duçe lieu trong djnh hithng gm: Ba kIch tim, Trà hoa yang, Nhân tran, Dàng sam, Cat sam, Da lien - Song song yój trng méci, trng thU nghim, cn tip t11c trng b sung, cài tao, trOng thay the din tIch hin có din tIch cay du'crc lieu hang nàm, cay lâu nám dã thu hogch) dê duy trI on djnh din tIch, san 1ung. DOng thai tang cithng du tu thâm canh tang näng suât, dam bão chat 1ung va nâng cao hiu qua kinh te cho ngui san xuât. - Phát trin cay duge 1iu phái phU hçp vi djnh hu&ng, tto duqc eác vüng trOng cay duqc 1iu dê phát trien on dinh, lâu dài; tto duçic sir lien ket chat chê, On

UY BAN NHAN DAN CQNG HOA xA 1101 CHU NGHIA VIIT NAM … · UY BAN NHAN DAN CQNG HOA xA 1101 CHU NGHIA VIIT NAM HUYN BA CHE Dc 1p - Tir do ... + Xây drng quy trInh phông chng sinh

 • Author
  others

 • View
  0

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of UY BAN NHAN DAN CQNG HOA xA 1101 CHU NGHIA VIIT NAM … · UY BAN NHAN DAN CQNG HOA xA 1101 CHU...

 • UY BAN NHAN DAN CQNG HOA xA 1101 CHU NGHIA VIIT NAM HUYN BA CHE Dc 1p - Tir do - Hanh phüc S: 21/KH-UBND Ba Che, ngày 28 tháng 01 nàm 2019

  KE HOACH Triên khai thiyc hin Be an Bão ton và phát triên durçrc 1iu trên dla bàn huyn Ba Chë näm 2019

  Thirc hin Nghj quyt s 61 /NQ-HDND ngày 21/12/2018 eüa Hi dng nhãn dan huyn Ba Chê ye vic thông qua Dê an bão ton và phát triên mt so loài dugc 1iu qu trên dja bàn huyn Ba Chê den näm 2020, djnh hrncng den näm 2030; Quyêt djnh sO 338 1/QD-LTBND ngày 28/12/20 18 cüa UBND huyn Ba Chê ye vic phê duyt Dê an an bão ton và phát triên mOt so loài duçc 1iu qu trên dja bàn huyn Ba Chê den näm 2020, djnh huâng den näm 2030, Uy ban nhãn dan huyn Ba Chê xay dimg Kê hoch bão ton và phát triên dixçc 1iu näm 2019 nhu sau:

  I. MVC BICH, YEU CAU

  1. Miic dIch:

  - Lam t& vic quy hoich và phân vüng din tIch cay duçic 1iu phü hçTp vth ti'xng dja phuang; Tiêp tiic triên khai trông va m rng din tIch trông các loai cay duçc 1iu Ba kIch tim, Trà boa yang ti dja phucmg, khai thác có ch9n 19c các 1oti cay duqc 1iu mc tir nhiên di dôi vâi bâo v và bâo ton, phçtc hOi và phát triên các loai cay dixçc 1iu qu có giá trj kinh tê nhäm to cong an vic lam, tang thu nhp gop phân xoá dOi giãm nghèo cho nhân dan; Thçrc hin tot vic tO chirc và quãn 1 tp trung, phân cOng nhim v11 cho các cc quan, dan vj hçp 1 va ciii th.

  - Gop phn chuyn djch ca c.0 cay trng theo huâng san xut hang boa, nâng cao giá trj kinh tê trên mt dan vi din tIch, gop phân bão v sue khôe cho ngu?i san xuât, ngui tiêu dUng và môi trumg sinh thai. Thug buâc dua nghê trông cay duçc 1iu trO' thành mt nghê có the mtnh trong san xuât nông nghip cUa huyn Ba Chê.

  - Khuyn khIch các thành phtn kinh t tham gia d.0 tu phát trin cay ducrc lieu và day mnh tiêu th1i dixgc 1iu và cac san phâm tU duçc lieu.

  2. Yen câu: - Phát trin các 1oi cay duçe lieu trong djnh hithng gm: Ba kIch tim, Trà hoa

  yang, Nhân tran, Dàng sam, Cat sam, Da lien

  - Song song yój trng méci, trng thU nghim, cn tip t11c trng b sung, cài tao, trOng thay the din tIch hin có din tIch cay du'crc lieu hang nàm, cay lâu nám dã thu hogch) dê duy trI on djnh din tIch, san 1ung. DOng thai tang cithng du tu thâm canh tang näng suât, dam bão chat 1ung va nâng cao hiu qua kinh te cho ngui san xuât.

  - Phát trin cay duge 1iu phái phU hçp vi djnh hu&ng, tto duqc eác vüng trOng cay duqc 1iu dê phát trien on dinh, lâu dài; tto duçic sir lien ket chat chê, On

 • djnh theo chui giá trj tü trng, chäm sóc, thu hoch gn vi ch bin, tiêu thii dam bão phát triên cay duqc 1iu ben vng, hiu qua.

  II. NHI1M \TJ VA GIAI PHAP 1. Chàm sóc, phát trin durqc Iiu trông và bão ton dirçrc 1iu tIr nhiên - Chm soc t& din tIch 243 ha duçic 1iu dâ trng (Ba kIch tim 75 ha, trà hoa

  yang 146 ha, dwçrc lieu khác 22 ha); Th%rc hin vic trông mth 200 ha cay duçic 1iu các loai (Ba kich 112 ha; Trà hoa yang 57 ha, Du'o'c lieu khác 31 ha) và thu hái ttr ttx nhiên cac loài duqc 1iu có san, trên ca sO' thu hái có chçn l9c nhám bão ton nguôn duçic 1iu t%r nhien. (Co biêu tong hp chi tiêt sO 01 kern theo)

  - Ngoài nhftng loài duqc 1iu th mtnh dâ trng, tip tijc trng thu nghim mt so cay trông thrçc 1iu có thj truO'ng tiêu thij on djnh phü hçip vâi diêu kin khI hu, dat dai thô nhuOTlg cüa t'mg dja phi.rcmg nhu Cat sam, Dang sam, Nhân trân...

  - H trcY Cong ty C phn Duçc, v.t tu y t Quàng Ninh th%rc hin xây dirng vtthn bào ton chü dcng và phát triên cay duçc 1iu, két hçrp san xuât giông vOi quy mô khoãng 5,0 ha tai xä Minh Cam.

  - H trq xây drng 02 cc sO' san xut ging dmc 1iu cht luçing cao ti xã Minh Cam (tOng ty CO phán Du'çrc, vt tu'y té Quáng Ninh) và xã Thanh San ông ty CO phân phát triên rimg Ben Vmg,) phic vvic mO' rng din tich trông duçc lieu trên dja bàn huyn näm 2019 và nhng näm tiêp theo.

  - Tang cuO'ng cong tác quàn 1 ngun cung üng du vào cho san xut cay dugc 1iu trên dja bàn huyn dê xây dixng các vüng san xuât cay dugc lieu tp trung dt nguyen tàc, tiêu chuân thrc hành trông tr9t và thu hái diiçc lieu theo khuyên cáo cüa To chirc Y tê The giOi (GACP-WHO).

  - TIm kim, phát trin h thng các dan vj cung cp, phân phi ging và chuyên giao tiên b kT thut vào san xuât, dông b nhäm phát huy duçc hêt the manh, tiêm nang trong san xuât, ché biên và kinh doanh ducc 1iu. Da dng hóa các nguôn giông dam bào ye chat luçng gôm các giông tr nhiên, to giông tiir cong ngh sinh hçc (nuoi cay mô).

  2. Phát triên san phâm tu' cay dtrçic 1iu

  - Nghiên ciru san xut mt s san phm m6i nhu cao, trà, thirc phm chuc nang chäm soc suc khOe... tir các 1oti duçyc 1iu qu nhu Ba kIch tim, Trà hoa yang và môt so loài ducc lieu khác.

  - Th%rc hin tiêu thii san phm qua các kênh phân phi d vic tiêu thij san phm cay duçic 1iu duçic hiu qua, bn vU'ng. K kêt các Hgp dông trách nhim bao tiêu các san phtm tu dugc 1iu gicta dja phucmg và doanh nghip dâu tu vào dja phuang, dam bâo duçic 1iu cUa dja phuang khi trng, khai thác, chê bién cO dâu ra On djnh.

  - Du tu các ca sO' ch bin theo djnh huàng phát trin duc 1iu cüa tmg dja phucing d giàm bO't chi phi và thO'i gian vn chuyên; Che biên kjp thO'i nhàm han chê vic giám chat lugng duqc lieu thành phâm hotc dà ducic sa chê/chê biên. Tirng buO'c ch bin, bào quàn nguOn duçc 1iu bang may mOc, thiêt bj hin dai, cài tiên thiêt bj

  2

 • san xut, nâng cao hiu qua trong qua trmnh ch bin.

  - Xây dmg thixo'ng hiu, nhän hiu cho các 1oui cay dirge 1iu, cáe san phm chê biên tü nguôn dirge 1iu dirge nuôi trông và dirge 1iu thu hái tir tir nhiên dê gop phân quâng bá và nâng cao giá trj, hiu qua kinh tê cho ngui san xuât, chê biên.

  3. Nghiên du'u khoa hQc và u'ng d 1ing phát trin cay dtrqc 1iu - Thire hin vice dánh giá chit lugng dt, nuOc, h vi sinh 4t, mUn hihi eci,

  phân tIch ham luçing dioxin, kim loai nang... tai khu v1rc trông tp trung cáe loài cay dirge 1iu trên dja bàn huyn, CO kêt qua so sánh vâi dirge 1iu tir nhiên.

  - U'ng dicing cong ngh tiên tin, hin dai trong nghiên cfru chçn tio ging va k5' thut trông cho näng suât, chat lugng cao trong san xuât, ehê biên dirge 1iu nhàm tto ra các san phâm dat chat lugng, giá thành thâp, có sue canh tranh trên thj tnthng. Si:r diing các cong ngh an toàn, than thin vói môi trtthng.

  - Xây dimg ehiro'ng trInh nghiên ciru tr9ng dim nhrn tp trung giãi quytbâng cong ngh tiên tiên tr quy trInh: tao giông, thu hái, chê biên dirge 1iu, chiêt xuât cao va hoat chat tr dirge 1iu den quy trInh san xuât san phâm tr dizgc 1iu.

  - Thirc hin vic diu tra, khào sat, thu thp dirge 1iu tçr nhiên và xây dirng các quy trInh k5 thut nhir:

  + Nhân ging cay Trà hoa yang, Ba kIch tim; quy trInh trng và ehäm sOc cay Trà hoa yang, Ba kIch tim theo tiêu chuân GACP-WHO.

  + Xây dmg quy trinh k thut thu hái, bão quàn và ch bin các san ph.m sach tü lá và hoa cay trà hoa yang, eü Ba kIch tim dat tiêu chuân xuât khâu.

  + Xây drng quy trInh phông chng sinh 4t hai trên cay Trà hoa yang, Ba kIch tim bang cáe giái pháp sinh h9c.

  4. Thu hut dan tir cüa các doanh nghip và nhân dan vào linh viyc dtrqc lieu

  - Khuyn khIch, h trg thành 1p các HTX, T hçip tác lien k& giüa các hO dan vâi doanh nghip dé phát triên, san xuât, ché biên, tiêu thii dirge lieu.

  - Lien kt giüa nhà rnrâc, nhà khoa hçe, doanh nghip, nha nOng d tao diu kin thun igi nhât eho pháttriên cay dirge lieu. Trong dO, nhà nuâc tao diêu kin ye ca chê, chInh sách, h trg ye nguôn lre; nha khoa hçe nghiên eüu chuyên giao khoa h9c cOng ngh dê nâng eao hiu qua san xuât, chat krgng san phâm, giãm giá thành; doanh nghip tao diu kin ye tiêu thit, chê biên, m& rng thj tnx&ng, lien kêt san xuât; nhà nông trrc tiêp san xuât bang tir lieu lao dng cüa mInh, gop phân ung dng cáe tin bO khoa h9e, bô trI san xuât theo hung san xuât hang hóa.

  5. Vn du ttr * Tng nhu cu vn du hr eho cOng táe bão tn và phat trin dirge lieu trên dja

  bàn huyn Ba Chë näm 2019 là 25.000 triu dông, trong dO: Von ngân sách Nhà nuâc 15.050 triu dông (Ngán sách tinh là 11.317,5 triçu dóng; Ngán sách huyn là 3.732,5 triêu ddng); Vn hi CO cüa nhân dan, doanh nghip 7.550 triOu dông; VOn tin ding 2.400 triu dông.

  3

 • (Co biu tdng hcip chi ti& s 02 kern theo)

  * Co chê huy dông von Dê thuc hiên nhiêm vu bao ton va phat triên duoc lieu trên dja bàn huyn näm 2019, can thirc hin lông ghep bang nhiêu nguôn von nhu:

  - Nghj djnh s 75/201 5/ND-CP cüa ChInh phü: V co ch, chInh sách bão v va phát trin thng, g.n vOi chInh sách giám nghèo nhanh, ben vttng và ho trçl dông bào dan tc thiêu so giai don 2015-2020; Quyêt djnh so 18/2017/QD-UIBND ngày 22/11/20 17 cUa UBND tinh Quàng Ninh ye ban hành mtrc ho trçl trông r11ng san xuât, phát triên lam san ngoài g theo Nghj djnh so 75/201 5/NID-CP cüa ChInh phü: Vê co ch& chinh sách bão v và phát triên ±ng, gän vi chInh sách giàm nghèo nhanh, ben vftng và h trq dông bào dan tc thiêu so giai doan 2015-2020; (Mic ho trY tic 5.000.000 den 10.000.000 dOng/ha dê mua cay giOng, phân bón và chi phi rnt phán nhân cOng bang tiên dOi v&i cay lam san ngoài gO thy theo chu /9) kinh doanh cza loài cay trOng).

  - Nghj djnh s 6 5/20 17/ND-CP ngày 19/5/2017 cüa ChInh phü v chInh sách d.c thU v giông, von và cong ngh trong phát triên nuôi trông, khai thác ducic liu.('Mic hO 1rY: HO trçr 01 lan 50% tOng rnzc dâu tu' xây c4cng ccx sà hg tang cho các ccr so' nhán ging tç2p trung cO quy mO tIc 02 ha trO' len dói vO'i cay du'cxc lieu; Ho trçx 100% chi phi giông, phân bón, thuôc báo v thtc vat dôi vái mO hmnh áp dung cOng ngh nuOi trOng va khai thác dup'c !iu tuân thu Thy'c hành nuOi trOng, khai thác du'ov lieu tOt, Ho trçr 01 lan 15 triu dOng/Ol ha dé xây dyng ccx so' hq tang Va rnua giOng du'çxc lieu cho dc an trOng cay du'ctc lieu tp trung cO quy mO tIc 05 ha; HO trçl 01 lan 100% chi phi cap cht'mg nhan nuOi trOng và khai thác du'crc lieu tuân thi Thy'c hành nuOi trOng, khai thác dwrc lieu tOt (GA CP- WHO)).

  - Nghj quyt so 45/201 6/NQ-HDND ngày 07/12/2016 cUa Hi dng nhân dan tinh Quàng Ninh ye vic ban hành chInh sách khuyên khIch phát trien san xuât hang hóa nông nghip t.p trung trên dja bàn tinh Quãng Ninh giai doin 2017-2020. (Ho trçr tOida 1.000 triu dOng a'e xay dy'ng diem trung bay các sOn phám thuç5c chicong trInh mOi xãphtc&ng 1 sOn pham; HO trcr chi phi mua giOng cay cliccxc lieu tOi da 50 triu/lan dOi v&i cO nhân, h gia dmnh, 100 triêu/lán dOi vó'i to h'p tOc, trang trqi, 150 triu dOng/lan dOi v&i doanh nghip, HTX; HOtrcx 100% chiphi cOc hgng myc thiêt kê nhdn hiu, bao bI, b5 nhan din, dàng /9) ma sO, ma vach, xdy dyng hO so' xác 1p quyên bOo ho nhan h/eu, tOi da 50 friu dOng cho mat sOn phâm,).

  - Nghj quyts 11 1/2018/NQ-HDND ngày 13/7/2018 cUa Hi dông nhan dan tinh Quàng Ninh ye quy djnh mUc chi ho trçy các d1r an phát trien san xuat, da dng hóa sinh ke và nhân rng mô hInh giãm nghèo tren dja bàn tinh Quãng Ninh, giai don 2018- 2020. ('DOi ticng hO tr h nghèo, can nghèo, mó'i thoát nghèo, HO trQ' giOng cay trOng, phán bón, thuOc bOo v thuv vat, may móc, nóng cy san xud't, so' ch ché b/en, bOo quOn sOn pham sau thu hogch. Mi'c hO trçr 80% tOng mi'c dau tw/dr an cia h gia dlnh, cO nhân,' hO dan tham gia dOi ing bang cOng lao dng, phan bón, vat tic thiêt bj tr có... Mi'c ho trçr cOc h5 nghèo, h5 can nghèo, hO mó'i thoOt nghèo khOng quO 10 triu dong/h/cO giai dogn).

  4

 • - Nghj djnh s 55/2015/ND-CP ngày 09/6/2015 cüa ChInh phü v chInhsách tin ding phiic v phát triên nông nghip, nông thôn. (Ca nhân, ho gia dInh, to hqp tác, hO kinh doanh, hcip tác xti, lien hip hctp tác xã và chi trang trgi du'crc tO chz'c tin dyng cho vay khOng cO tài san báo dam theo các mi°c nhir sau. TOi da 50 triu dOng dOi vó'i cá nhân, hç5 gia dInh cu' trz ngoài khu vtc nOng thôn có hogt d5ng san xuát kinh doanh trong lnh vtc nOng nghip, TOi da 100 triu dOng dOi vài cá nhán, h5 gia dInh cu tri tgi dja bàn nOng thOn, cá nhán và h5 gia dlnh cit tri ngoài khu vyc nông thón cO tham gia lien két trong san xuát nOng nghip v&i hcip tác xã hoc doanh nghip, TOi da 01 tj" dOng dOi vái hcrp tác xã, chz trang trgi hoqt dng trên dja bàn nóng thOn hogc hogt d5ng san xuát kinh doanh trong ltnh vrc nOng nghip).

  - Nghj djnh s 57/201 8/ND-CP ngày 17/4/2018 cUa ChInh phU v cci ch chInh sách khuyên khIch doanh nghip dâu tu vào nông nghip, nông thôn. (Ho ti-cr tiép cç2n tin dyng dOi vài doanh nghip có dt an dáu tu' vào nOng nghip, nOng thOn v&i hgn mzc vay vOn du'crc hO ti-q trQ' Mi suát tOi da khOng qua 70% tOng mic dáu tu' cüa dt an, th&i gian vay tOi da 05 nàm).

  - Vn tir có cüa nguii san xut: Tn diing các ngun vn tr có, vn lien doanh lien kêt và các nguôn von hçip pháp khác dê phát triên cay ducic 1iu theo quy djnh cüa Pháp 1ut.

  - Thu hUt tir các ngun khãc: Thu hUt vn du tu nuâc ngoài tü ChInh phU và các to chuxc phi chInh phU dê phát triên vUng trông tp trung cay duçic 1iu the mnh và xay d%rng nha may chê biên sâu các 1oi duc 1iu trên dja bàn huyn.

  III. TO CHC THIXC HIN 1. Phông Nông nghip và Phát triên nông thôn: - ChU trI, phi hqp vâi các phông, ban có lien quan và UBND các xâ, thj trn

  thâm djnh các d%r an dâu tu lien quan den vic bào ton và phát triên cay duçrc lieu. Kiêm tra dánh giá tInh hInh th%rc hin nhim vi bào ton và phát triên duçic lieu cUa các ccr quan, &m vi, các xâ, thj trân näm 2019.

  - Phi hqp vOi Cong ty CP dirçyc v.t tu y t Quãng Ninh d xay dirng vithn bào ton dugc 1iu chU dng trên din tIch dâ giao cong ty quãn 1; phôi hçip vOi Vin Han Lam- KHCN, Vin Dugc lieu, Vin Bào v thirc 4t, Trung Di hçc Nông lam Thai nguyen... thirc hin vic diêu tra, khâo sat, thu thp dugc lieu tr nhiên va xay drng quy trInh k5 thut trông, chäm sóc, phông trir sâu bnh hi trên cay duçrc lieu theo tiêu chuân Thirc hành tOt trông tr9t và thu hái duccc 1iu (GACP-WHO).

  - Huóng dn vic áp diing trng mt s loti duqc 1iu duài tan rmg hoc trng duçrc 1iu xen canh vth các loai cay lumg thirc, cay an qua khác trên dat mt vi, dat bãi, dat rüng nghèo kit

  - T chUc các lap tp hun, dào to ngh cho các h dan trng cay duçic 1iu theo hu&ng vera dào to vi'ra th%rc hành.

  - Tham muu các giãi pháp khai thác hçrp 1 và sU diing b&n vtrng ngun tài nguyen duqc 1iu gàn vói xây dimg thj tru&ng tiêu thi On djnh.

  2. Phông Y té: 5

 • - Xây drng phuong an du ra cho cay duqc lieu nhu khuyn khIch các don vj san xuât, kinh doanh ye thuôc và cac san phâm duçic lieu.

  - Suu tam, irng diing các bài thuc qu, bài thuc gia truyn cüa các dan tc trên dja bàn huyn, lira ch9n và áp dung vào vic khám chia bnh t?i các Tram y tê xâ và Trung tam y tê huyn.

  - Vn dng ngithi có bài thuc gia truyn cng hin cho huyn hoc truyn thii cho con cháu vói m%lc dIch bâo ton và phát triên nên dông dugc trên dja bàn huyn.

  3. Phông Tài chInh- Kê hoich huyn: - Chü trl, ph& hcip vi phông Nông nghip và PTNT va các co quan có lien

  quan huàng dn chê d quàn l, sir dicing ngân sách nhà nucc dé thirc hin nhim vi bão ton và phát triên thrçic lieu näm 2019; lông ghép các chuong trInh, d%r an có lien quan t,o nguôn hrc tong hçp, khuyên khIch các to chirc, doanh nghip du tu bâo tn và phát triên cay dizçic 1iu.

  - Phi hçtp vâi Phông Nông nghip&PTNT huàng dn h so, thu t%lc chi h trct theo dung dôi tuçtng, dung miic dIch. Thâm tra phê duyt quyêt toán theo chê d quán l tài chInh hin hành; Ban hành don giá cay giông cay duçc lieu trên dja bàn huyn.

  - B trI kinh phi lIt ngân sách nhà nuâc cho các hot dng theo các chInh sách ho trçt lit nguôn ngân sách nàm 2019. Phôi hçtp vOi các co quan lien quan giãi quyêt nhttng vithng mac ye co chê, chInh sách, s1r diing ngân sách h trçt cho các hoat dng dâu tir nhãm phát triên dixçtc lieu trên dja bàn huyn.

  4. Phông Kinh té- Hi tang: Chü trI, phi hçip vri các don vj lien quan tham mini trInh UBND huyn phê duyt Va quãn l các dé tài, dir an khoa h9c va cong ngh có lien quan den bão ton và phát triên duqc lieu lit nguôn von sii nghip khoa hçc näm 2019.

  - Chü trI, phi hçtp vOi phông Y t xüc tin thuong mai, tang cu&ng quãn l vic mua ban duçtc lieu.

  5. Phông Tài nguyen và Môi trtr&ng: Chu trI, phi hçip yj các co quan lien quan ya UBND cac xã, Thi trân bô tn dat cho cac dix an, day manh thuc hiên giao dat, cap giây chüng nhn quyên sü diing dat, to diêu kin tot nhât dê thu thng tham gia phát triên duqc 1iu nàm 2019.

  6. Hat Kim lam huyn: Th%rc hin chirc näng quàn 1 nhà nuOc ye cong tác quàn 1 báo ye rfrng yà các nhiêm yu khác theo chirc näng, nhim v1i dugc giao. Quãn l, ngan ch.n, x1r l nghiêm tInh trtng khai thác, mua ban, 4n chuyên mOt so cay ducc lieu qu hiêm ban cho tu thuong nuóc ngoài trên dja bàn huyn.

  7. Phông Van hOa-TT; Trung tam Truyn thông và Van hóa huyn: Xây drng ké ho.ch c1i the nhäm tang cumg cOng tác tuyên truyên, quáng bá ye yjéc bão ton yà phát triên cay duqc lieu tren các phuong tin thông tin d.i chung yà các hlnh thüc da dng khác.

  8. Phông giao dlch Ngân hang ChInh sách xã hi, Ngãn hang NOng nghip và PTNT chi nhánh huyn Ba Chë: Niem yet cong khai cãc thu tiic, dOi tuqng dixgc

  6

 • vay. TIu tiên b trI ngun vn vay trong näm 2019 d tto diu kin cho các di tuçlng duçic vay tiêp cn nguôn von và diiçic h trçY lãi suât theo quy djnh.

  9. Uy ban Mt trn to quôc và các doàn th: Can cü vào chüc nang, nhim vii, vai trô cüa mInh xây dimg kê hoch, to chic tuyên truyên, vn dng nhãn dan tham gia gop sirc lam tot cong tác bâo ton và phát triên dugc lieu trên dja bàn huyn.

  10. Uy ban nhãn dan các xa, thi trn

  - Xây drng chrnmg trmnh, dir an phU hçxp vth tInh hInh thirc th cüa dja phrnng Va t chüc chi do thirc hin dam bào hiu qua.

  - Phi hqp vOi các ngành chirc nang tin hành rà soát, 1p quy hoach vUng báo ton và trông ducc lieu trên dja bàn dê triên khai thirc hin có hiu qua các nhim vi bào tOn và phát triên dugc lieu näm 2019.

  - T1u tiên ngun vn nông thôn mth, vn chuang trInh 135 näm 2019 d trin khai thrc hin các dir an phát triên san xuât trOng cay duçic 1iu theo dung djnh huâng cüa huyn. Thâm djnh và phê duyt phixcng an triên khai trông dugc lieu cüa nhóm h, h gia dInh theo quy djnh hiên hành.

  - T chüc tuyên tmyn, vn dng nhân dan tham gia phát trin dugc 1iu. Chi do các ban ngành, doàn the phôi hçip triên khai thrc hin nhim vi, tong hqp, kiêm tra xác nhn dôi tucng nhóm h, h gia dlnh duqc h trçY theo dung quy djnh.

  11. Các nhóm h, h gia dInh, DN, HTX, các tO chtrc có chirc näng trng, san xuât giông cay dtrçrc Iiu

  - Thirc hin vic san xuât, kinh doanh dung quy djnh pháp lut va hixàng dn k5' thut san xuât giông, trông chärn soc duçc lieu cüa ca quan chuyên môn; To chi'rc vic trông báo ton kêt hcip san xuât giông và cung cap giông cay dugc lieu cho dôi tuçYng tham gia bão ton và phát triên duçic lieu;

  - Các doanh nghip, HTX ph& hçp véi các xA, thj trn và các &Tn vj có lien quan to churc tp huân, hmng dan k5 thut trông, chäm soc cay duçic lieu cho các h, cong dông dan cu trên dja bàn.

  12. Các don vj có lien quan: Theo chüc nang, nhim vi cüa don vj cO k hoch va bin pháp C%i the dê phOi hçip, h trçY các ca quan don vj, dja phmmg dê triên khai thirc hin tot các ni dung cüa Kê hoch.

  UBND huyn Ba Ch yêu c.0 Trtthng phông Nông nghip và PTNT, Truâng phàng Tài chInh-KH, Chü tjch UBND các xà, Thj trân và ThU tnràng các ci cj,u dcm vi có lien quan triên khai th1rc hin có hiu qua nOi dung kê hoch nay.!.

  7

  No'inhIn: - IT. HU, HDND huyn; (B/cáo) - CT, các PCT UBND huyn (Dê CD); - UBMTTQ và các doàn the huyn (P/h); - Các cci quan, dan vj trên dja bàn huyn; - UBND các xA, Thj trân; -Luu:VT,NN1. \,4_

  TM. U BAN NHAN DAN KT. CHU T!CH PHO CHU TICH

  ;qn

 • BIEU TONG HP in tIch phát trin dirqc 1iu tp trung näm 2019

  TT Cong Trà hoa

  yang (ha)

  Ba kIch (ha)

  Dirçrc lieu khác Don vj Nhân

  A tran Dja .A lien

  Cat sam

  Sam cau do

  Dng sam

  I Xä Lirong Mông 10,0 4,0 5,0 1,0

  II Xa Minh Cm 23,0 7,0 15,0 1,0 - - - 1 NhOndán 8,0 3,0 5,0 -

  2 Doanh nghip (Dtkin Cong GP Duqc - Vat twy té Quang Ninh)

  15,0 4,0 10,0 1,0

  III Xã Dap Thanh 10,0 5,0 5,0

  IV Xã Thanh Lam 38,0 12,0 25,0 - - 1,0 -

  1 Nhán dOn 13,0 7,0 5,0 1

  Doanh nghip (De kiin HTX Toàn dOn)

  25,0 5,0 20,0

  V Xã Thanh Son 55,0 23,0 30,0 - - 2,0 - 1 NhOn dOn 11,0 5,0 5,0 1

  2 Doanh nghip (Dr kiê'n: Cong CP Phi Khang HT, Cong t CP TMXD TKL, CTCPPTR Ben Vtng)

  44,0 18,0 25,0 1

  VI Xä Nam Son 32,0 3,0 4,0 - 25,0 - - Nhân dOn 30,0 3,0 2,0 25

  Doanh nghip (Dir kkn Cong TNHHMTVLOm nghip)

  2,0 2,0

  VII XA Dn Dc 28,0 2,0 25,0 - - - 1,0 1 NhOn dOn 8,0 2,0 5,0 1

  2

  Doanh nghip (Die kién: CTy CP Khai thOc khoOng sOn Thiên Thuan Ttthng QuOngNinh, Cty CPDTKJ TOm than Ha Tu)

  20,0 20,0

  Thi trn Ba Ché 4,0 1,0 3,0

  - TONG CONG 200,0 Q 112,0 Q Q IQ Nhândân 96,0 30,0 37,0 1,0 25,0 2,0 1,0

  Doanh nghip, HTX 104,0 27,0 75,0 1,0 - 1,0 -

  8

  Bilu so 01

 • Biu sá 02

  BIEU TONG HOP von triên khai thiic hin Be an báo ton và phát trin

  Irçc Iiu trên d!a bàn huyn Ba Chë näm 2019 D VT: Triu dng

  STT Hang mic Tong nhu cau von

  CQng Ngãn säch huyçn Ngn - sach tinh

  Vn tin ding

  V6n ttr có

  I Bão tn dtrçrc 1iu 990 990 - - -

  1 Diu tra, dánh giá hin trang drcic Iiu trong ti1r nhiên 140 140 -

  2 Thu thp ngun gen di.rçic 1iu qu' hiêm de km giu tai khu báo ton ducxc 1iu - xa Minh Cam

  600 600 -

  3 Xây drng vuôn mu tai xa Nam Scm 250 250 -

  II Phát trin du'qc 1iu 20.810 1.443 10.918 2.400 6.050

  1 Hoat dng diu tra, dánh giá, phân tich hoat chat 1 380 1 380 - - -

  - Dánh giá chá't lucmg dcft tcii khu Vi(C tróng tap trung Ba kich, Trà hoa yang

  240 240 - - -

  - Dánh giá chát luçng nithc tqi khu vtc tróng tp trung Ba kich tim, Trà hoa yang

  240 240 - - -

  - Phdn tich chdt chng oxy hóa, dioxin, kim logi ncng, ham htng thuôc BVTV...

  900 900 - - -

  2 Xây dirng quy trinh trng, chäm sóc, phOng tth sau bnh, nhân giông cay discic lieu iru tiên

  2.280 - 2.280 - -

  3 Trng mói cay duçic 1iu 16.900 62,5 8.387,5 2.400,0 6.050

  - CáyBakIch 11.200 - 5.600 1.680,0 3.920

  - CáyTràhoavàng 2.500 - 1.250 300,0 950,0

  - CátSdm 450 - 225 45,0 180,0

  9

 • miic Tng nhu cu vn

  Cong Ngânsách sáih

  \ d1z))j 2625 - 1313 375,0 937,5

  - 25 12,5 - - 12,5

  - Sámcaudó 100 50 - - 50

  4 CAp giAy chiing nhn GACP-WHO 250 - 250 - -

  Xây diyng ha tAng vUng trng cay dtrqc liçu tp trung

  2.500 1.000 - - 1.500

  IV Hoat dng khác 700 300 400 - -

  1 Tuyên truyên, tp huân 150 150 - - -

  2 Dào tao, bi throng nhân 1irc quán !' ye thrçxc lieu 50 50 - - -

  3 Daotonghcho1aodngnôngthôn Ye trông, chäm soc duqc lieu 150 - 150 - -

  4 Quáng bá thi.rcrng hiu 250 - 250 - -

  5 Thäm quan, hçc tp kinh nghim trng, chäm sóc, thu hái, s chê, chê biên, tiêu th duve !iu

  100 100 - - -

  TONG CQNG 25.000,0 3.732,5 11.317,5 2.400 7.550

  10

  Page 1Page 2Page 3Page 4Page 5Page 6Page 7Page 8Page 9Page 10

  2019-02-01T09:49:23+0700Việt NamỦy ban Nhân dân huyện Ba Chẽ đã ký lên văn bản này!