Vedúci diplomov ého projektu: prof. Ing. Peter Sakál, CSc.,

 • View
  48

 • Download
  2

Embed Size (px)

DESCRIPTION

NVRH VYUITIA SOFTVRU EXPERT CHOICE PRI STRATEGICKOM ROZHODOVAN VKONTEXTE SO SPOLOENSKY ZODPOVEDNM PODNIKANM VPODNIKU OS TRNAVA, A.S. Vedci diplomov ho projektu: prof. Ing. Peter Sakl, CSc., Konzultanti: Ing. Gabriela Hrdinov, Ing. Milan Seleck - PowerPoint PPT Presentation

Transcript

 • NVRH VYUITIA SOFTVRU EXPERT CHOICE PRI STRATEGICKOM ROZHODOVAN VKONTEXTE SO SPOLOENSKY ZODPOVEDNM PODNIKANM VPODNIKU OS TRNAVA, A.S.Vedci diplomovho projektu: prof. Ing. Peter Sakl, CSc.,Konzultanti: Ing. Gabriela Hrdinov, Ing. Milan Seleck

  Trnava 2012 Bc. Soa Mihalnov

 • * Tto prca bola podporovan Agentrou na podporu vskumu avvoja na zklade zmluvy . LPP-0384-09: Koncept HCS modelu 3E vs. koncept Corporate Social Responsibility (CSR).

 • *truktra diplomovho projektuvod1. Teoretick vchodisk tur/ur, szp astrategickho rozhodovania2. Analza sasnho stavu strategickho rozhodovania v spolonosti OS Trnava, a.s.3. Nvrh vyuitia softvru Expert Choice v strategickom rozhodovan v podmienkach spolonosti OS Trnava, a.s. (na prklade vberu investci)4. Zhodnotenie nvrhu odporanZverZoznam bibliografickch odkazov

 • *Strategick rozhodovanievedn odbor vychdza z operanej analzy,Spova nielen v njden najlepieho rieenia konkrtneho rozhodovacieho problmu, ale najm v objasnen podstaty rozhodovacieho problmu,chpan ako nikdy nekoniaci proces, postupnos opakujcich sa a na seba nadvzujcich krokov.1TEORETICK VCHODISK TUR/UR, SZP A STRATEGICKHO ROZHODOVANIA

 • 1TEORETICK VCHODISK TUR/UR, SZP A STRATEGICKHO ROZHODOVANIAzaober hlavne urovanm a hodnotenm novch cieov a stratgi,m celopodnikov vznam aplatnosvykonvan vrcholovch manamentom,dleitou asou je multikriterilne rozhodovanie,zastupuje a integruje monosti s dostupnmi multikriterilnymi metdami,cieom je riei relne situcie na zklade plnovania a riadenia problmov v procese rozhodovania sa.*

 • 1TEORETICK VCHODISK TUR/UR, SZP A STRATEGICKHO ROZHODOVANIAAnalytick hierarchick proces (AHP)V 70. rokoch vyvinut Thomasom Saatym,nstroj pre praktick vyuvanie vprocese rozhodovania ,umouje posdi relatvnu vhu viacerch kritri,vhy a vsledky s dosiahnute vzjomnm provym porovnvanm vetkch monosti.*

 • 1TEORETICK VCHODISK TUR/UR, SZP A STRATEGICKHO ROZHODOVANIAPostup pouitia AHP pozostva z nasledovnch krokov:1. truktrovanie rozhodovacieho problmu a vber kritri2. Prioritn nastavenia kritri, poda pairwise porovnania (venie)3. Pairwise porovnanie monost na kad kritrium (scoring)4. Zskanie celkovej relatvnej hodnoty pre kad atribt

  *

 • 1TEORETICK VCHODISK TUR/UR, SZP A STRATEGICKHO ROZHODOVANIASpoloensky zodpovedn podnikanie (SZP)kontinulny zvzok podnikov sprva sa eticky, prispieva k trvalo udratenmu ekonomickmu rozvoju, a zrove prispieva kzlepovaniu kvality ivota zamestnancov, ich rodn, rovnako ako loklnej komunity a spolonosti ako celku [8]

  *

 • 1TEORETICK VCHODISK TUR/UR, SZP A STRATEGICKHO ROZHODOVANIAopiera o tri piliere:

  socilny pilir (people),environmentlny pilir (planet),ekonomick pilir (profit).

  *

 • 1TEORETICK VCHODISK TUR/UR, SZP A STRATEGICKHO ROZHODOVANIASZP verzus Trvalo udrateln rozvoj (TUR)dlhodob akomplexn proces, ktor ovplyvuje vetky aspekty ivota,smeruje kfunknmu modelu uritho spoloenstva,uspokojuje potreby azujmy ud,obmedzuje zsahy ohrozujce aniiace podmienky aformy ivota,rozumne vyuva prrodn zdroje achrni kultrne aprrodn dedistvo.*

 • 1TEORETICK VCHODISK TUR/UR, SZP A STRATEGICKHO ROZHODOVANIAStakeholderiZujmov skupiny,akcionri, zamestnanci, dodvatelia, zkaznci, partneri, konkurencia, mdia, vlda, miestne komunity...ich vplyv alebo sila je definovan ako schopnos presvedi, prijma, alebo printi ostatn subjekty kuritmu spsobu jednania,Teria stakeholderov napoved obchodnm manarom, ktorm smerom by sa pri rozhodovan mali z morlneho hadiska ubera.*

 • 2. ANALZA SASNHO STAVU STRATEGICKHO ROZHODOVANIA V SPOLONOSTI OS TRNAVA, A. S.Analza vvoja strategickho rozhodovania v spolonosti OS Trnava, a. s.akciov spolonos OS Trnava, a. s., vznikla 3. oktbra 1994 na zkladoch poloench v roku 1924 firmou Vozovka,poskytvanie komplexnej drby a modernizcie nkladnch a osobnch vozov,vroba dielov strojarenkho charakteru,vvoj a vroba novch nkladnch elezninch vozov a ich komponentov.

  *

 • 2. ANALZA SASNHO STAVU STRATEGICKHO ROZHODOVANIA V SPOLONOSTI OS TRNAVA, A. S.innos spolonosti je budovan na princpe zkaznckeho prstupu,filozofii podriadili rozvoj technologickej zkladne a prispsobuj jej tie truktru a systm riadenia celej spolonosti,buduj manament, vytvraj podmienky na rast spolupracovnkovfirma je tak dobr, ak dobr udia v nej pracuj.*

 • 2. ANALZA SASNHO STAVU STRATEGICKHO ROZHODOVANIA V SPOLONOSTI OS TRNAVA, A. S.Analza sasnho stavu SZP a vyuitie AHP v podmienkach spolonosti OS Trnava, a. s.Zkladom pre stretegick rozhodovanie je dokument o dlhodobej stratgii ,lohy s rozpracovvan do ronch plnov jednotlivch divzi, vo vrobnej oblasti alej do mesanch plnov,Potrebn informcie boli a s zskavan na zklade analz SWOT a BSC matice.*

 • 2. ANALZA SASNHO STAVU STRATEGICKHO ROZHODOVANIA V SPOLONOSTI OS TRNAVA, A. S.Uplatovanm modernch prvkov procesnho riadenia chce dosiahn:prun avkonn organizan truktru,men poet stupov riadenia,presun zodpovednch prvomoc na niie rovne riadenia,posilnenie adresnej zodpovednosti kadho zamestnanca,*

 • 2. ANALZA SASNHO STAVU STRATEGICKHO ROZHODOVANIA V SPOLONOSTI OS TRNAVA, A. S.riadenie organizcie zaloen na systme previazanch ukazovateov aich sledovanie ahodnotenie,vyuvanie integrovanho informanho systmu SAP ako podpornho nstroja riadenia sjeho alm rozirovanm,komplexne udriavanie amodernizovanie nkladnch aosobnch elezninch vozov,vroba dielov strojarskho charakteru,vvoj avroba novch nkladnch elezninch vozov aich komponentov.

  *

 • 2. ANALZA SASNHO STAVU STRATEGICKHO ROZHODOVANIA V SPOLONOSTI OS TRNAVA, A. S.Vzah OS Trnava, a.s. kSZPSocilny pilrPrispievanie do III. piliera,podpora spoluprce s odbornmi kolami a intitciami,plnovanm zniovanm rizk pri presune vozov,prplatky za prcu v pranom prostred a v prostred so zvenou hlunosou,prspevky na dopravu pre zamestnancov*

 • 2. ANALZA SASNHO STAVU STRATEGICKHO ROZHODOVANIA V SPOLONOSTI OS TRNAVA, A. S.Vzah OS Trnava, a.s. kSZPEkonomick pilirVytvoren protikorupn politika,zodpovedn dodriavanie podmienok dodvateskch zmlv,ochrana duevnho vlastnctva je rieenia individulne na zklade konkrtnej zmluvy,spolonos podnik a kon zodpovedne*

 • 2. ANALZA SASNHO STAVU STRATEGICKHO ROZHODOVANIA V SPOLONOSTI OS TRNAVA, A. S.Vzah OS Trnava, a.s. kSZPEnvironmentlny pilirUkonenie otryskvania vozov pieskom,nhrada starej linky povrchovej pravy modernou linkou vybavenou filtranm zariadenm,poskytovanie zdrojov na sstavn zlepovanie stavu P a prevenciu jeho zneisovania,eliminovanie rizk ekologickch havri*

 • 2. ANALZA SASNHO STAVU STRATEGICKHO ROZHODOVANIA V SPOLONOSTI OS TRNAVA, A. S.Cieom mojej analzy a nsledne vytvorenia nvrhu, je zistenie potreby investovania finannch zdrojov a vyrieenie problmu spojenho s vrobnou chybou vozov s pouitm softvru Expert Choice, nstrojom pre vykonvanie multikriterilnych rozhodnut. Vsledkom skmania bude rozhodnutie o alom postupovan spolonosti v zaujme vyrieenia problmu.*

 • BIBILIOGRAFIA[1]RAMK, J., PERZINA, R.: Modern metdy hodnocen a rozhodovn, Karvin, 2008, 252 s., ISBN 978-80-7248-497-3[2]UDODIK, V.: Racionalita v strategickom rozhodovan. [online]. [cit. 2012-10-06]. Dostupn na internete: http://casopisy.euke.sk/mtp/clanky/3-2007/3.%20udodik.pdf[3]KEKOVSK, M., VYKYPL, O.: Strategick zen: teorie pro praxi, Praha, 2006, 210 s., ISBN 80-7179-453-8[4]Metda AHP Analytick hierarchick proces [online].[cit.2012-11-10] Dostupn na internete http://etext.czu.cz/php/skripta/kapitola.php?titul_key=79&idkapitola=16#top [5]RAMANATHAN, R.: Journal of Environmental Management (2001) 63, 2735, [online]. [cit.2012-11-10]. Dostupn na internete: http://www.idealibrary.com[6]MACHARIS, C., SPRINGAEL J., De BRUCKER, K., VERBEKE, A. 2004: Promethee and AHP: The design of operational synergies in multicriteria analysis. Strengthening Promethee with ideas of AHP. European Journal of Operational Research 153: 307317. [online]. [cit.2012-11-10]. Dostupn na internete: http://www.dss.dpem.tuc.gr/pdf/PROMETHEE%20and%20AHP.pdf[7]JOURNAL OF MULTI-CRITERIA DECISION ANALYSIS, [online]. [cit.2012-11-12]. Dostupn na internete: http://bit.csc.lsu.edu/trianta/Journal_PAPERS1/NewCasesRankReversalsAHPbyTriantaphyllou.pdf[8]Spoloensky zodpovedn podnikanie [online].[cit.2012-11-14]. Dostupn na internete: http://www.panet.sk/projekty/spolocensky-zodpovedne-podnikanie*

 • BIBILIOGRAFIA[9]LOEW, T., ANKELE, K., BRAUN, S., CLAUSEN, J.: Significance of the CSR debate for sustainability and the requirements forcompanies, FUTURE E.V. AND INSTITUTE FOR ECOLOGICAL ECONOMY RESEARCH GMBH, 2004[10]TUR [online]. [cit. 2012-11-14]. Dostupn na internete: http://archiv.vlada.gov.sk/sepavs/7589/horizontalna-priorita-trvalo-udrzatelny-rozvoj-2007-2013.html[11]Stakeholderi [online]. [cit. 2012-12-7]. Dostupn na internete: http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=263511[12]Stakeholders [online]. [cit. 2012-12-8]. Dostupn na internete: http://www.geocities.ws/griseborough/55.htm#_ftn13[13]Stakeholder Management [online]. [cit. 2012-12-8]. Dostupn na internete: http://www.themanager.org/resources/Stakeholder%20Management.htm[14]SAKL, P., HRDINOV, G. a kolektv autorov Logistika vkonnho podniku. 1. vyd. Trnava: SP SYNERGIA, 2009. 633 s. ISBN 978-80-254-5754-2[15]Intern dokumenty spolonosti OS Trnava a.s.[16]Environment [online].[cit 2012-12-6]. Dostupn na internete: http://www.zos.sk/userfiles/file/environment/Environment%20-%20SK%202(1).pdf*

Recommended

View more >