view2016-08-30CIEĽOV POŽIADAVKY NA VEDOMOSTI A ZRUČNOSTI MATURANTOV Z ANGLICKHO JAZYKA ROVEŇ B2 ... Oxford Word Skills. Nov maturita z angličtiny (J.Brešov a kol.) Upstream – rzne rovne (J.Dooley-V.Evans

  • Published on
    03-Apr-2018

  • View
    216

  • Download
    3

Embed Size (px)

Transcript

<p>Predmetov komisia anglickho jazyka</p> <p>Predseda PK: </p> <p>1. Ing. Jana Krtiov (ANJ-EKN) </p> <p>lenovia PK: </p> <p>1. Mgr. Dagmar Bertoliov (ANJ-DEJ)</p> <p>1. Mgr. Eva Corticelli (ANJ)</p> <p>1. Mgr. Radka Grosmannov (ANJ-NEJ)</p> <p>1. Mgr. Miroslava Hankov (ANJ-SLJ) </p> <p>1. Mgr. Anna Kertszov (ANJ-RUJ-DEJ)</p> <p>1. Mgr. Alica Klapicov (ANJ)</p> <p>1. Mgr. Patrcia Kubincov (ANJ- PSY)</p> <p>1. Mgr. Jarmila Manov (ANJ-RUJ-NAS)</p> <p>1. PaedDr. Ivana Papcunov (ANJ-SJL)</p> <p>1. Mgr. Stanislava imov (ANJ-SJL) </p> <p>1. Mgr. Barbora Vavrov (ANJ-MAT)</p> <p>1. Mgr. Roman evk (ANJ-NEJ)</p> <p>1. Mgr. Katarna kulttyov (ANJ-SJL)</p> <p>Rozsah vyuovania ANJ: </p> <p>Zkladn dotcia hodn v uebnom plne 8-ronho tdia s 4 hodiny tdenne. Dotcia hodn poas 4-ronho tdia predstavuje 4 hodiny tdenne. Vtreom ronku vrtane septimy si tudenti mu zvoli jednu rozirujcu hodinu naviac. V poslednom ronku si tudenti mu zvoli voliten predmet Konverzcia vanglickom jazyku (KAJ) s dotciou dve hodiny tdenne, ktor je zameran predovetkm na prpravu na stnu as maturitnej skky. </p> <p>Viac informci njdete na oficilnej strnke ttneho pedagogickho stavu v Bratislave:</p> <p>www.statpedu.sk</p> <p>Vchovno-vzdelvacie ciele PK: </p> <p>Cieom vyuovania ANJ je rozvja zkladn reov zrunosti, t.j. povanie, rozprvanie, tanie s porozumenm, psanie v ANJ tak, aby ich tudenti vedeli nleite uplatova pri alom tdiu, prpadne v zamestnan. Draz kladieme najm na komunikatvnu zloku s cieom dorozumie sa s umi z rznych krajn. Anglitina je tie dleitm svetovm jazykom v oblasti obchodu, diplomacie, cestovnho ruchu, at. Anglick jazyk by sa mal preto pre naich tudentov sta praktickm nstrojom komunikcie v ich osobnom ipracovnom ivote.</p> <p>Do vuby vhodne zaraujeme populrno-vedeck a literrne texty. Nezanedbvame ani gramatick zloku jazyka vzhadom na nov formu maturitnch skok a nronos prijmacch skok na vysok koly.</p> <p>V psomnej oblasti kladieme draz na to, aby tudenti vedeli napsa vetky druhy listov, ivotopis, iados o zamestnanie, vahu na prslun tmu, prbeh a pod. </p> <p>CIEOV POIADAVKY NA VEDOMOSTI A ZRUNOSTI MATURANTOV Z ANGLICKHO JAZYKA ROVE B2 njdete tu:</p> <p>http://www.statpedu.sk/sites/default/files/dokumenty/cielove-poziadavky-na-maturitne-skusky/cp_anglicky_jazyk_b2_2013_2014.pdf</p> <p>Uebnice: </p> <p>Pri vube ANJ v 4-ronom aj 8-ronom tdiu gymnzia pouvame uebnice SOLUTIONS 2. vydanie (OXFORD) rznych rovn a v prvom ronku 8-ronho tdia uebnicu ENGLISH PLUS (OXFORD). Okrem uebnc rzne doplnkov materily, asopisy a beletriu, ktor zodpoved jazykovej vybavenosti naich tudentov. </p> <p>Doplnkov literatra:YES nov maturita (A.Billkov-C.Toft-.Prelonkov)</p> <p>Oxford Word Skills</p> <p>Nov maturita zanglitiny (J.Breov akol.)</p> <p>Upstream rzne rovne (J.Dooley-V.Evans)</p> <p>English Grammar in Use 1-2-3 (R. Murphy)</p> <p>English Vocabulary in Use 1-2 (M. McCarthy-F. ODell)</p> <p>asopisy: Hello, Friendship, Bridge</p> <p>On-line portly na precvienie gramatiky a slovnej zsoby</p> <p>Kritria hodnotenia aklasifikcie tudentov</p> <p>Sae: </p> <p>PK ANJ sa intenzvne venuje talentovanm tudentom, ktorch pravidelne zapja do rznych vedomostnch sa: </p> <p> olympida vanglickom jazyku</p> <p> sa vpsan esej vanglickom jazyku (English Essay Competition) na spoloensko-vedn tmy, ktor pravidelne organizuje Nadcia otvorenej spolonosti v Bratislave </p> <p> Jazykov kvet prednes cudzojazynej umeleckej literatry, dramatick predstavenia, vlastn tvorba</p> <p> Juvenes Translatores 2016/2017 prekladatesk sa pre bilingvlne triedy</p> <p>Vkolskom roku 2015-2016 nai tudenti dosiahli nasledujce vsledky volympide anglickho jazyka:</p> <p>Vsledky okresnho kola OAJ vnasledovnch kategrich:</p> <p>1A Adam Horvth (sekunda)1.miesto</p> <p>2A Barbora Banasov (sexta) 1.miesto</p> <p>2B Faustna Nguyenov (oktva)1.miesto </p> <p>1B Tom Luk (kvarta) 4. miesto</p> <p>Vsledky krajskho kola OAJ vnasledovnch kategrich:</p> <p>1A Adam Horvth (sekunda)2.miesto</p> <p>2A Barbora Banasov (sexta) 2.miesto</p> <p>2B Faustna Nguyenov (oktva)1.miesto</p> <p>2C1 Daniel uuk (1.B)3.miesto</p> <p>Vsledky celoslovenskho kola OAJ vnasledujcej kategrii:</p> <p>2B Faustna Nguyenov (oktva)5.miesto</p> <p>Native American Tribes and Important People in Native American history</p> <p>(trieda 1.B, predmet relie)</p> <p>Exkurzie: </p> <p>PK ANJ pravidelne organizuje:</p> <p> poznvacie zjazdy do Londna, v rmci ktorho sa tudenti mu zoznmi s najznmejmi pamiatkami britskej metropoly ajej okolia (Oxford, Brighton, Stonehenge, apod.)</p> <p> divadeln predstavenia vanglickom jazyku </p> <p> besedy sspenmi bvalmi tudentmi naej koly na aktulnu tmu: Ako by spen vivote</p> <p>PK ANJ sprevdzkovala kninicu, ktor obsahuje adaptovan knihy a ajoriginly, ktor s vhodnm doplnkovm materilom pre naich tudentov, prpadne uiteov. Zoznam knh njdete TU.</p>