Vizija, misija i ciljevi

 • View
  234

 • Download
  4

Embed Size (px)

Text of Vizija, misija i ciljevi

 • Vizija, misija i ciljevi

  prof.dr.sc. Zdenko Klepi

  2.5.2015. 1dr.sc. Zdenko Klepi

 • 2.5.2015. 2

  2.4.1. VIZIJA

  Vizija (lat. visio - pojava, prikaz, misao)

  obino oznaava predodbu, odnosno

  zamisao nekog budueg stanja ili dogaaja.

  U kontekstu managementa ona oznaava sliku budueg stanja poduzea, mentalnu sliku mogue i poeljne budunosti koja je realna, vjerodostojna i privlana.

  Vizija - jasna predodba buduih dogaaja (budunosti), odnosno dugoroni eljeni rezultat, unutar kojega su zaposlenici slobodni identificirati i rjeavati probleme koji stoje na putu njezina ostvarenja.

  dr.sc. Zdenko Klepi

 • 2.5.2015. 3

  Vizija

  Daje odgovor na pitanje, to poduzee eli ostvariti u budunosti, pa je stoga usmjeravajua sila energije zaposlenika u odreenom smjeru.

  Vizija predstavlja sliku idealne budunosti poduzea.

  Pomae menadmentu da sagleda poloaj poduzea u budunosti te da se pone pripremati za budunost koja dolazi

  Vizija poduzea potrebna je svima u poduzeu kako bi je mogli slijediti oni time znaju pravac kojim treba ii.

  dr.sc. Zdenko Klepi

 • Prema miljenju Collinsa i Porrasa dobro definirana vizija sadri dvije glavne komponente, a to su:

  osnovna ideologija i

  predvidiva budunost.

  (1) Osnovna ideologija definira prirodu jedne organizacije, odnosno njezin identitet, a sastoji se od dva dijela, i to:

  osnovne vrijednosti (Osnovna vrijednost predstavlja sustav vodeih naela i dogmi po kojima se vodi organizacija i njezine aktivnosti) i

  osnovne svrhe (Osnovna svrha najvaniji je razlog postojanja organizacije)

  (II) Predvidiva budunost, kao druga bitna komponenta vizije, sastoji se od toga da se predvide ciljevi na dugi rok (10 30 godina), te nain njihova ostvarenja.

  Ona iskazuje kako e izgledati budunost, performanse rezultata i temeljne vrijednosti. 2.5.2015. 4dr.sc. Zdenko Klepi

 • 2.5.2015. 5

  Primjeri poznatih vizija HENRI FORD Vizija - proizvesti jeftin i

  svakome pristupaan masovni automobil, oznaila cijelu ljudsku epohu.

  STEVE JOBS I STEPHEN WOZNIAK Vizija pristupanijeg kompjutora, dovela do stvaranja personalnih raunala i informatike revolucije.

  Misao knjievnika Antoane de Saint-Exuperyija Ako eli sagraditi brod, nemoj okupljati ljude i nareivati im da nabave drvo, pripreme alat i podjele zadatke, ve ih naui tenji za beskrajnim morem

  dr.sc. Zdenko Klepi

 • 2.5.2015. 6

  MISIJA PODUZEA

  Misija = razlog postojanja poduzea.

  Misija oznaava osnovnu funkciju ili zadatak poduzea razlikuje se od poduzea do poduzea

  Iskaz vizije je usmjeren na iskazivanje konanog stanja koje management eli ostvariti u budunosti, a

  Misija opisuje vrijednosti, aspiracije i razloge postojanja poduzea.

  Dobro definirana misija je temelj za izvoenje ciljeva, strategije i planova.

  dr.sc. Zdenko Klepi

 • 2.5.2015. 7

  SVRHA

  "Zbog ega poduzee postoji?"

  STRATEGIJA

  "Konkurentskipoloaj irazlikovnesposobnosti"

  VRIJEDNOSTI"U topoduzeevjeruje?"

  STANDARDI PONAANJA

  "Politike i obrasci ponaanja kojinaglaavaju razlikovne sposobnosti i sistem vrijednosti"

  MODEL MISIJE

  dr.sc. Zdenko Klepi

 • 2.5.2015. 8

  Svrha Misija mora sadravati razlog zbog kojeg poduzee

  postoji

  Razlog moe biti razliito koncipiran ak i za istorodna poduzea

  Za neke je to:

  Zarada vie novca za dioniare,

  Zadovoljavanje svih interesnih skupina

  Moe nadilaziti interese tih skupina

  Marks & Spencer Podizanje ivotnog standarda puanstva

  dr.sc. Zdenko Klepi

 • 2.5.2015. 9

  Strategija poduzea Strategijom se definira podruje u kojem

  poduzee djeluje, razlozi njegova postojanja, utvruju se izvori konkurentskih prednosti, razlikovne sposobnosti koje proizlaze iz tih prednosti te posebna pozicija koju e poduzee zauzeti

  Mark & Spencer - Jedna od njenih funkcija Opskrba hranom u kojoj eli osigurati poziciju najboljeg dobavljaa visokokvalitetne hrane u UK. Konkurentska prednost dolazi od posveenosti kvaliteti

  dr.sc. Zdenko Klepi

 • 2.5.2015. 10

  Standardi ponaanja

  Sastavni dio naina na koji poduzee obavlja svoju djelatnost a prema njima se menadment i s vi zaposlenici moraju ponaatio.

  Jedan od Mark & Spencer ovih standarda tzv vidljivi menadment menaderi se u duanima moraju vidjeti

  dr.sc. Zdenko Klepi

 • 2.5.2015. 11

  Vrijednosti

  Temeljna uvjerenja koja zaposlene vode u njihovu radu odnosno ostvarenju ciljeva

  To moe biti:

  Marljivost,

  Odanost poduzeu

  Postignue,

  Odanost ljudskim odnosima i drugo

  Najbolje je kada se poklapaju osobne i organizacijske vrijednosti

  dr.sc. Zdenko Klepi

 • Izjava o misiji Kvalitetna izjava o misiji opisuje odnosno ima devet

  kljunih komponenti koje treba imati na umu pri njezinu postavljanju, a koje mogu posluiti i za evaluaciju kvalitete i aktualnosti misije neke organizacije i to:

  potroai, proizvodi/usluge, trita, tehnologija, briga za opstanak, rast i profitabilnost, filozofija, shvaanje samoga sebe, briga za javni imid i briga za zaposlenike.

  2.5.2015. 12dr.sc. Zdenko Klepi

 • 2.5.2015. 13

  ISKAZIVANJE MISIJE

  Potreba menadmenta da preispituje misiju

  Pet fundamentalnih pitanja za preispitivanje misije:

  1. Kojim se poslom bavimo?

  2. Tko su nai kupci?

  3. to je kupcu vrijednost?

  4. Koje su nae mogunosti?

  5. Koji bi trebao biti na posao u budunosti?

  Sadraj misije Pet kljunih elemenata sadraja misije:

  1. razvoj poduzea - misija izvire iz povijesti i tradicije poduzea.,2. tekue preferencije managementa i vlasnika,3. okolina u kojoj egzistira poduzee,4. sredstva kojima raspolae poduzee,5. specifina osposobljenost poduzea.

  1. to je naa svrha2. Koja vrsta poduzea elimo biti

  dr.sc. Zdenko Klepi

 • 2.5.2015. 14

  CILJEVI

  CILJ - krajnja toka do koje treba stii

  CILJ - krajnji rezultat koji treba postii.

  To je eljeno budue stanje koje se oekuje da e poduzee ostvariti u odreenom vremenskom razdoblju.

  Mudar ovjek vidi ciljeve na poetku, pametan u sredini, a glup na kraju.

  INTENTION DIRECTIONALITY RESULTNamjera Usmjerenje Rezultat

  Na je cilj opstanak Na je cilj rast Na je cilj ROI od

  18,5% do kraja naredne godine

  dr.sc. Zdenko Klepi

 • Primjer ciljeva za Sveuilite Na primjer za sveuilite nije dostatno rei da mu je

  misija obrazovanje i istraivanje. bolje je navesti i ukupne ciljeve kao na primjer :

  Privui vrlo osposobljene studente, Ponuditi temeljnu naobrazbu u humanistikim i

  prirodnim znanostima kao i u odreenim strunim podrujima,

  Dodjeljivati doktorski stupanj kvalificiranim kandidatima,

  Privui visokocijenjene profesore, Otkrivati i organizirati novo znanje kroz istraivanja, Djelovati kao javna privatna kola financirana,

  ponajprije, iz kolarina i darova prijatelja i bivih studenata.

  2.5.2015. 15dr.sc. Zdenko Klepi

 • Poduzea, njegovi zaposlenici i vlasnici imaju viestruke ciljeve koji su ponekad meusobno inkompatibilni, te mogu voditi konfliktima unutar poduzea, unutar skupine pa ak i izmeu pojedinaca.

  Moe se dogoditi da lanovi koji donose odluke moraju birati izmeu kratkorone i dugorone uspjenosti i uinkovitosti, te osobne ciljeve i interese moraju podrediti ciljevima poduzea.

  Mora se konstatirati da ciljevi poduzea trebaju biti podrani ciljevima niega ranga, i ciljevi tvore hijerarhiju.

  2.5.2015. 16dr.sc. Zdenko Klepi

 • Hijerarhija ciljeva Hijerarhija ciljeva predstavlja formalnu povezanost

  ciljeva izmeu i unutar organizacijskih razina u poduzeu. Ona se manifestira u injenici da postoje vrni i derivirani ciljevi, te ciljevi organizacije, organizacijskih dijelova i pojedinaca.

  U svojoj se hijerarhiji ciljevi rangiraju od onih najopenitijih (generalni, vrni ciljevi), do onih veoma specifinih ciljeva.

  Na vrhu piramide nakon vizije, nalazi se svrha koja je i sama mnogostruka.

  S aspekta poduzea najvanija je misija kojom se definira razlog postojanja.

  Iz misije se izvode ukupni ciljevi poduzea (dugoroni, strateki) koji se dalje ralanjuju na podruja kljunih rezultata po niim organizacijskim jedinicama sve do pojedinaca zaposlenika poduzea.

  2.5.2015. 17dr.sc. Zdenko Klepi

 • 2.5.2015. 18

  1. Vizija

  HIJERARHIJA CILJEVA

  dr.sc. Zdenko Klepi

 • Povezivanje ciljeva vertikalno i horizontalno u mreu ciljeva veoma je kompleksan i osjetljiv zadataka koji moe biti izvor brojnih konflikata.

  Ciljevi su meusobno veoma esto uvjetovani, to znai da se neki cilj rijetko kada moe promatrati kao odvojen.

  Svaki je cilj podran od jednoga ili vie ciljeva ili on sam podrava ostvarenje nekoga drugog cilja ili ciljeva.

  Mrea ciljeva zahtijeva vremensku i programsku usklaenost, a neostvarenje nekoga cilja implicira ne ostvarenje nekih drugih ciljeva ili neostvarenje cilja poduzea kao cjeline.

  2.5.2015. 19dr.sc. Zdenko Klepi

 • 2.5.2015. 20

  PRISTUP POSTAVLJANJU CILJEVA

  Dva temeljna pristupa postavljanju ciljeva:

  1. top-down pristup (pristup odozgo prema dolje),

  2. bottom-up pristup (pristup odozdo prema gore).

  dr.sc. Zdenko Klepi

 • 2.5.2015. 21

  Kriteriji postavljanja ciljevaKriteriji 5C:

  1. Clearly started - jasno postavljeni,

  2. Consistent with other objective - konzistentan s drugim ciljevima,

  3. Checkable - preferably measurable