VOLUM VOLUM IIIIVVVV. .. . ANNE ADD-A02 ADDAIA Casa de pag£¨s AJI-A01 S'ARANJ£† Casa d'estiueig AJI-A02

 • View
  0

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of VOLUM VOLUM IIIIVVVV. .. . ANNE ADD-A02 ADDAIA Casa de pag£¨s AJI-A01...

 • PLA GENERAL D’ORDENACIÓ URBANA DES MERCADALPLA GENERAL D’ORDENACIÓ URBANA DES MERCADALPLA GENERAL D’ORDENACIÓ URBANA DES MERCADALPLA GENERAL D’ORDENACIÓ URBANA DES MERCADAL

  VOLUM VOLUM VOLUM VOLUM IIIIVVVV. . . . ANNEXOSANNEXOSANNEXOSANNEXOS

  MARÇ MARÇ MARÇ MARÇ 2012201220122012

  AJUNTAMENT DES MERCADALAJUNTAMENT DES MERCADALAJUNTAMENT DES MERCADALAJUNTAMENT DES MERCADAL c/ Major, 16 07710 Es Mercadal T. 971-375-002 general@aj-esmercadal.org

  TRAMA URBANISME I PAISATGE, SLPTRAMA URBANISME I PAISATGE, SLPTRAMA URBANISME I PAISATGE, SLPTRAMA URBANISME I PAISATGE, SLP Casp, 37 1r 4a 08018 barcelona T. 93-342-99-37 info@equiptrama.com

 • Pla General Ordenació Urbana Es Mercadal ----Avanç de pla-

  TRAMA, Urbanisme i Paisatge, SLP ANNEX 4 2

  CCCCAPITOLAPITOLAPITOLAPITOL 9999.... ANNEXOANNEXOANNEXOANNEXOSSSS

 • Pla General Ordenació Urbana Es Mercadal ----Avanç de pla-

  TRAMA, Urbanisme i Paisatge, SLP ANNEX 4 3

  ININININDEXDEXDEXDEX

  ANNEX 1. TAULA RESUMANNEX 1. TAULA RESUMANNEX 1. TAULA RESUMANNEX 1. TAULA RESUM PGOU: CONTINGUT, TERPGOU: CONTINGUT, TERPGOU: CONTINGUT, TERPGOU: CONTINGUT, TERMINIS I APROVACIONSMINIS I APROVACIONSMINIS I APROVACIONSMINIS I APROVACIONS ............................................................................................................................................................................ 4444

  ANNEX 2. RELACIÓ DE ANNEX 2. RELACIÓ DE ANNEX 2. RELACIÓ DE ANNEX 2. RELACIÓ DE BENS CATALOGATS.BENS CATALOGATS.BENS CATALOGATS.BENS CATALOGATS. .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 5555

  ANNEX 3. ESTUDI SOBRANNEX 3. ESTUDI SOBRANNEX 3. ESTUDI SOBRANNEX 3. ESTUDI SOBRE LA GESTIÓ DEL CICLE LA GESTIÓ DEL CICLE LA GESTIÓ DEL CICLE LA GESTIÓ DEL CICLE HIDROLÒGIC A ES MEE HIDROLÒGIC A ES MEE HIDROLÒGIC A ES MEE HIDROLÒGIC A ES MERCADALRCADALRCADALRCADAL ............................................................................................................................ 12121212

  ANNEX 4. ENQUESTA CIANNEX 4. ENQUESTA CIANNEX 4. ENQUESTA CIANNEX 4. ENQUESTA CIUTADANAUTADANAUTADANAUTADANA ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 29292929

  ANNEX 5. RECULL FOTOANNEX 5. RECULL FOTOANNEX 5. RECULL FOTOANNEX 5. RECULL FOTOGRÀGRÀGRÀGRÀFICFICFICFIC ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 33333333

 • Pla General Ordenació Urbana Es Mercadal ----Avanç de pla-

  TRAMA, Urbanisme i Paisatge, SLP ANNEX 4 4

  AAAANNEX NNEX NNEX NNEX 1.1.1.1. TTTTAULA AULA AULA AULA RESUMRESUMRESUMRESUM PGOU:PGOU:PGOU:PGOU: CONTINGUT,CONTINGUT,CONTINGUT,CONTINGUT, TERMINISTERMINISTERMINISTERMINIS IIII APROVACIONSAPROVACIONSAPROVACIONSAPROVACIONS

  Avanç Pla

  Aprovació Inicial

  Criteris i objectius

  Alternatives

  Informe Ambiental Preliminar (IAP)

  Memòria Informativa

  Informe de Sostenibilitat Ambiental (ISA)

  Plànols d’informació i ordenació

  Catàleg de béns a protegir

  Memòria ordenació

  Normes urbanístiques

  Programa d’actuació

  Informe de Sostenibilitat Econòmica (ISE)

  Aprovació Provisional

  Aprovació Definitiva

  T ext R

  efós

  NNOOMM DDEELL DDOOCCUUMMEENNTT PPGGOOUU QQUUII HHOO AAPPRROOVVAA

  •Informació i exposició pública (premsa/BOIB) •S’envia a la Comissió Balear Medi Amient (CBMA) •Suggeriments i al·legacions dels ciutadans •Respostes potestatives

  • Informació i exposició pública (premsa/BOIB) •S’informa als municipis veïns i organismes oficials •Al·legacions dels ciutadans i organismes oficials •Respostes raonades de les al·legacions Equip Redactor •Informe de resolució de cada una de les al·legacions (Ajuntament)

  •Modificació del PGOU i confecció 1er Text Refós •Dictamen favorable CBMA 2n Text Refós •Resposta a les al·legacions als afectats •Sol·licitud informes sectorials preceptius

  Entrada documentació a la Comissió de Coordinació de Política Territorial

  •Si s’escau, confecció de Text Refós Definitiu •Informació i exposició pública (premsa/BOIB) •Al·legacions dels ciutadans • Recurs d’Alçada al Conseller del Departament d’Ordenació del Territori del Consell Insular de Menorca •Publicació al BOIB/premsa escrita nacional i local

  •1er. Ajuntament (Ple Municipal) •2n. Departament CBMA • (Document de Referència DR) •3r. Valoració Urbanística Avanç

  •1er. Ajuntament (Ple Municipal) •2n. Organismes Oficials (departaments afectats) •3r. Departament CBMA •Dictamen favorable ISA)

  •1er. Departament CBMA (Dictamen favorable CBMA) •2n. Ajuntament (Ple Municipal) Llei del Parlament de les Illes Balears 11/2006, de 14 de setembre, d’avaluacions d’impacte ambiental i avaluacions ambientals estratègiques a les Illes Balears. 3r. Organismes - Departaments competents (Dictàmens favorables)

  •Comissió Tècnica Assessora del territori i Urbanisme •Dept. Ordenació territorial •Ratificació Ple del Consell Insular •Ratificació Govern Balear

  1 Mes ciutadans 2 Mesos CBMA 1mes PDOTCIM

  1 Mes ciutadans 3 mesos organismes públics 45 dies CBMA

  1 Mes ciutadans Sense termini per DOTCIM

  Memòria Informativa

  Memòria Ambiental (MA)

  Plànols d’informació i ordenació

  Catàleg de béns a protegir

  Memòria ordenació

  Normes urbanístiques

  Programa d’actuació

  Informe de Sostenibilitat Econòmica (ISE)

  Memòria Informativa

  Memòria Ambiental (MA)

  Plànols d’informació i ordenació

  Catàleg de béns a protegir

  Memòria ordenació

  Normes urbanístiques

  Programa d’actuació

  Informe de Sostenibilitat Econòmica (ISE)

  1 Mes CBMA (agost inhàbil) 1 Mes Departaments corresponents

  TTEERRMMIINNIISS RREESSPPOOSSTTAA

  CCOOMM EESS TTRRAAMMIITTAA

  T ext R

  efòs

 • Pla General Ordenació Urbana Es Mercadal ----Avanç de pla-

  TRAMA, Urbanisme i Paisatge, SLP ANNEX 4 5

  ANNEXANNEXANNEXANNEX 2222.... RRRRELACIÓ DE ELACIÓ DE ELACIÓ DE ELACIÓ DE BBBBENS ENS ENS ENS CCCCATALOGATSATALOGATSATALOGATSATALOGATS....

  La relació de béns que segueixen a continuació, classificats per les tipologies d’arquitectura, etnologia, paleontologia, militar, arqueologia i casetes de vorera per a barca i de refugi de pescador, correspon als diferents catàlegs i inventaris redactats fins data d’avui.

  Patrimoni ArquitectònicPatrimoni ArquitectònicPatrimoni ArquitectònicPatrimoni Arquitectònic

  CodiCodiCodiCodi LlocLlocLlocLloc TipologiaTipologiaTipologiaTipologia ABA-A01 S'ALBAIDA Casat de lloc ABF-A01 S'ALBUFERA Casat de lloc ADD-A01 ADDAIA Torre de defensa costanera ADD-A02 ADDAIA Casa de pagès AJI-A01 S'ARANJÍ Casa d'estiueig AJI-A02 S'ARANJÍ Indústria farinera ALX-A01 ALCOTX Casat de lloc ARJ-A01 S'ARANJASSA Casat de lloc BAL-A01 BINIALMAIA Casat de lloc BBX-A01 BARBATXÍ Casat de lloc BCX-A01 BINICREIXENT Casa de pagès BDI-A01 BINIDONÍS Casa de pagès BDR-A01 BINIDONAIRE Casa de pagès BDT-A01 BINIDONAIRET Casa de pagès BFI-A01 BINIFAÏLLA Casat de lloc BFV-A01 BINIFABINI VELL Casat de lloc BGO-A01 BINIGURDÓ Casat de lloc BLA-A01 BINIALCALÀ Casa de pagès BLB-A01 BINILLOBET Casat de lloc BMB-A01 BELLAMIRADA DE BAIX Casat de lloc BMD-A01 BELLA MIRADA DE DALT Casa de pagès BMN-A01 BINIMEL·LÀ NOU Casa de pagès BMV-A01 BINIMEL·LÀ VELL Casa de pagès BSQ-A01 BINISEQUÍ VELL Casa de pagès BSR-A01 BINISARRAIA Casat de lloc BST-A01 BINISSARAIET Casat de lloc CAR-A01 CARBONELL Església CAR-A02 CARBONELL Oratori