Web view  ¸â€‍ ¸£  ¹â‚¬ ¸â€° ¸¥ ¸¢ ¸â€‍ ¸³ ¸â€¢ ¸­ ¸‘ ¹’ ¸â„¢ ¹’ ¸‘ ¸â€ ¸² ¸â„¢

  • View
    2

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of Web view  ¸â€‍ ¸£...

รายวิชาเพิ่มเติม

รหัสวิชา ส.๒๒๒๐.. รายวิขาเพิ่มเติมวิชาหน้าที่พลเมือง ๔

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒

โรงเรียน....................................................................................

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

กระทรวงศึกษาธิการ

คำนำ

หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ได้ประกาศใช้ในโรงเรียนทั่วประเทศ ในปีการศึกษา ๒๕๕๓ หลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรที่ใช้แนวคิดหลักสูตรอิงมาตรฐาน ซึ่งกำหนดมาตรฐานการเรียนรู้เป็นเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน โดยในมาตรฐานการเรียนรู้ได้ระบุสิ่งที่ผู้เรียนพึงรู้และปฏิบัติได้ เมื่อสำเร็จการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อให้ทุกภาคส่วนได้ยึดเป็นแนวทางในการดำเนินการพัฒนาและส่งเสริมให้ผู้เรียนได้บรรลุคุณภาพการเรียนรู้

นโยบายด้านการเรียนการสอนวิชาประวัติศาสตร์และหน้าที่พลเมืองของคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ (คสช.) ที่ส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนในชาติได้มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องประวัติศาสตร์ ความเป็นไทย รักชาติ ศาสนา และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ และเป็นพลเมืองดีในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีความปรองดองสมานฉันท์ เพื่อสันติสุขในสังคมไทย และกำหนดค่านิยมหลัก ๑๒ ประการ เพื่อสร้างคนไทยที่เข้มแข็งนำไปสู่การสร้างสรรค์ประเทศไทยให้เข้มแข็ง

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาการศึกษาไทย ในประเด็นของการพัฒนาการเรียนการสอนหน้าที่พลเมืองในฐานะที่เป็นกลไกสำคัญในการเตรียมพลเมือง ของชาติไปสู่การเป็นพลเมืองดีที่มีประสิทธิภาพ นอกจากจะมีการกำหนดสาระหน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และ การดำเนินชีวิตในสังคม ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม แล้ว และเพื่อพัฒนาผู้เรียน ให้มีความรู้ ทักษะ เจตคติ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ สอดคล้องกับนโยบายการพัฒนาการเรียน การสอนหน้าที่พลเมือง และค่านิยมหลัก ๑๒ ประการ จึงนำมาสู่การกำหนดรายวิชาเพิ่มเติมหน้าที่พลเมือง โดยเน้นการพัฒนาผู้เรียน ในเรื่อง ความเป็นไทย รักชาติ ยึดมั่นในศาสนา และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ความเป็นพลเมืองดีในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ความปรองดอง สมานฉันท์ และความมีวินัยในตนเอง เพื่อให้สถานศึกษานำไปจัดเป็นรายวิชาเพิ่มเติมในหลักสูตรสถานศึกษาตามกรอบความคิด ในการพัฒนารายวิชาเพิ่มเติมหน้าที่พลเมืองได้อย่างมีประสิทธิภาพ

โรงเรียนจึงได้ทำรายวิชาเพิ่มเติมหน้าที่พลเมือง ๑ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ซึ่งถือว่ามีความสำคัญอย่างยิ่ง ที่ได้มีการบูรณาการจุดเน้น ๕ ประการและค่านิยมพื้นฐาน ๑๒ ประการ โดยเฉพาะการจัดทำหน่วยการเรียนรู้ ซึ่งมีรายละเอียดของเนื้อหา กิจกรรมการเรียนรู้ สื่อการเรียนรู้และการวัดและประเมินผล ในการที่จะนำไปสู่การปฏิบัติจริงในชั้นเรียนได้อย่างตรงจุดหมาย เป้าหมายและมาตรฐานการเรียนรู้ของหลักสูตรที่มุ่งเน้นค่านิยมของความเป็นคนไทย

หวังว่ารายวิชาเพิ่มเติมหน้าที่พลเมือง ๑ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ นี้ จะเป็นหนทางที่นำไปสู่ความสำเร็จ เกิดประโยชน์อย่างแท้จริงกับผู้เรียนที่เป็นพลเมืองไทยและพลโลกที่มีคุณลักษณะ

อันพึงประสงค์ตามที่ได้คาดหวังต่อไป

สารบัญ

หน้า

คำนำ

วิสัยทัศน์/พันธกิจ/เป้าประสงค์

สมรรถนะของผู้เรียน

คุณลักษณะอันพึงประสงค์

ค่านิยมหลัก ๑๒ ประการ

จุดเน้น ๕ ประการและขอบข่าย

คำอธิบายรายวิชา

ผลการเรียนรู้

โครงสร้างรายวิชา

หน่วยการเรียนรู้

หน่วยที่ ๑

หน่วยที่ ๒

การวัดและประเมินผลรายวิชาเพิ่มเติมหน้าที่พลเมือง

บรรณานุกรม

ภาคผนวก

คำอธิบายของคำหลักในจุดเน้น

และขอบข่ายรายวิชาเพิ่มเติมหน้าที่พลเมือง

คณะผู้จัดทำ

วิสัยทัศน์ (Vision)

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ มุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคน ซึ่งเป็นกำลังของชาติให้เป็นมนุษย์ที่มีความสมดุลทั้งด้านร่างกาย ค

View more >