Worksheet Pre-grade 1_fixed (1)

 • View
  212

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Worksheet Pre-grade 1_fixed (1)

 • 8/20/2019 Worksheet Pre-grade 1_fixed (1)

  1/12

 • 8/20/2019 Worksheet Pre-grade 1_fixed (1)

  2/12

  Name: ……………………….….. Class: A … Date: …………..

  WORKSHEET  – LESSON 1

  Color and say “Hello” to your friends.

  Hello!

  Cha mẹ vui lòng giúp con ôn tập theo nội dung sau:

   Mẫu câu: Hi/   Hello, I’m (Hung)! 

   Vào trang web “Youtube.com”, mở bài hát và hát cùng con” 

  Hello! Hello Super simple songs. 

 • 8/20/2019 Worksheet Pre-grade 1_fixed (1)

  3/12

  Name: ………………………….. Class: A … Date: …………..

  WORKSHEET  – LESSON 2

  Color and say “Good morning” to your friends.

  Good morning.

  Good morning.

  Cha mẹ vui lòng giúp con ôn tập theo nội dung sau:

   Mẫu câu:

  Good morning! Goodbye! Good afternoon! Good evening! Good night!

   Vào trang web “Youtube.com”, mở bài hát và hát cùng con:

  The greetings song- Maple leaf learning.

 • 8/20/2019 Worksheet Pre-grade 1_fixed (1)

  4/12

    Name: ………………………….. Class: A … Date: …………..

  WORKSHEET  – LESSON 3

  Color and introduce your name.

  Hello!

  My name’s Benny.

  Cha mẹ vui lòng giúp con ôn tập theo nội dung sau:

    Mẫu câu: What’s your name?- My name’ s (Benny).

  Nice to meet you!

   Vào trang web “Youtube.com”, mở bài hát và hát cùng con: 

  What' s your name? -Maple leaf learning.

 • 8/20/2019 Worksheet Pre-grade 1_fixed (1)

  5/12

    Name: ………………………….. Class: A … Date: …………..

  WORKSHEET  – LESSON 4

  Color. Ask and answer.

  What’s your name?

  My name’s Pooh.

  Cha mẹ vui lòng giúp con ôn tập theo nội dung sau: 

    Hội thoại 

   A: Good morning!

   B: Hello! What’s your name?   A: My name’s Peter. What’s your

  name? B: I’m Mary. Nice to meet you!

    Vào trang web “Youtube.com”, mở bài hát và hát cùng con:

  What' s your name? - Maple leaf learn ing.

 • 8/20/2019 Worksheet Pre-grade 1_fixed (1)

  6/12

  Name: ………………………….. Class: A … Date: …………..

  WORKSHEET  – LESSON 5

  Color. Ask and answer.

  How are you?

  I’m fine. Thanks.

  Cha mẹ vui lòng giúp con ôn tập theo nội dung sau:

    Mẫu câu: How are you today?

   I’m fine. Thank you. 

   Vào trang web “Youtube.com”, mở bài hát và hát cùng con:

  Hello, How are you? –  DJC kids.

 • 8/20/2019 Worksheet Pre-grade 1_fixed (1)

  7/12

    Name: ………………………….. Class: A … Date: …………..

  WORKSHEET  – LESSON 6

  Color and say the numbers.

  Cha mẹ vui lòng giúp con ôn tập theo nội dung sau:

   Các số đếm từ 1 - 5

   Vào trang web “Youtube.com”, mở bài hát và hát

  cùng con:

  Numbers song let' s count 1-10.

 • 8/20/2019 Worksheet Pre-grade 1_fixed (1)

  8/12

  Name: ………………………….. Class: A … Date: …………..

  WORKSHEET  – LESSON 7

  Color and say the numbers.

  Cha mẹ vui lòng giúp con ôn tập theo nội dung sau:

   Các số đếm từ 6 - 10

   Vào trang web “Youtube.com”, mở bài hát và hát cùng con: Numbers song let' s count 1-10.

 • 8/20/2019 Worksheet Pre-grade 1_fixed (1)

  9/12

 • 8/20/2019 Worksheet Pre-grade 1_fixed (1)

  10/12

  Name: ………………………….. Class: A … Date: …………..

  WORKSHEET  – LESSON 9

  Read and color.

  Cha mẹ vui lòng giúp con ôn tập theo nội dung sau:

   Các màu sắc: pink, whi te, black, brown. 

    Mẫu câu:  I li ke (pink)

   Vào trang web “Youtube.com”, mở bài hát và hát cùng con: “ What color is the sky ?” song  

 • 8/20/2019 Worksheet Pre-grade 1_fixed (1)

  11/12

    Name: ………………………….. Class: A … Date: …………..

  WORKSHEET  – LESSON 10

  Color. Ask and answer. 

  What’s your favorite color? 

  I li ke blue

  Cha mẹ vui lòng giúp con ôn tập theo nội dung sau:

    Mẫu câu: What’s your favorite color? 

  I li ke (blue).

   Vào trang web “Youtube.com”, mở bài hát:

  What’s your favorite color? - M aple leaf learning

 • 8/20/2019 Worksheet Pre-grade 1_fixed (1)

  12/12

    Name: ………………………….. Class: A ..… Date: …………..

  WORKSHEET  – LESSON 11

  Listen and color the picture.

  Number 1 is yellow.

  Number 2 is red.

  Number 3 is pink.

  Number 4 is green.

  Number 5 is brown.

  1

  1

  2

  3

  4

  4

  4

  5

  Cha mẹ vui lòng giúp con ôn tập theo nội dung sau:

    Các từ vựng, mẫu câu và bài hát con đã học  từ đầu chương trình.