of 26 /26

YEŞİLAY ALKOL BROŞÜRÜ

Embed Size (px)

DESCRIPTION

YEŞİLAY ALKOL BROŞÜRÜ

Text of YEŞİLAY ALKOL BROŞÜRÜ

Page 1: YEŞİLAY ALKOL BROŞÜRÜ
Page 2: YEŞİLAY ALKOL BROŞÜRÜ

2

Sağlıklı Nesil, Sağlıklı Gelecek Bağımsız Ol, Saygın Ol

İçme, içtikçe sıra sana gelecekKendine Güven, Bağımsız Ol

Delikanlı adam, iradesini

maddeye teslim etmez.

Bağımlı olmak,

kişisel bir tercihtir

Geleceği değiştirmek için çalışıyoruz(Yeşilay)

Bağımlının her hücresinden “imdat” çığlığı yükselir

Bağımlı olmak, insanın kendine inancını yitirmesidir

Bağımlılık korkulara ve

maddeye esir olmaktır

Bağımlı olmanın tek suçlusuinsanın kendisidir

Sevdiklerin İçin Bağımlı Olma

Duvarı nem,

insanı bağımlılık yıkarSigara Giren Yerden

Sağlık Çıkar

Bağımlı olmak

saygınlığını

yitirmektir

Page 3: YEŞİLAY ALKOL BROŞÜRÜ

3

Sağlıklı Nesil, Sağlıklı Gelecek Bağımsız Ol, Saygın Ol

İçme, içtikçe sıra sana gelecekKendine Güven, Bağımsız Ol

Delikanlı adam, iradesini

maddeye teslim etmez.

Bağımlı olmak,

kişisel bir tercihtir

Geleceği değiştirmek için çalışıyoruz(Yeşilay)

Bağımlının her hücresinden “imdat” çığlığı yükselir

Bağımlı olmak, insanın kendine inancını yitirmesidir

Bağımlılık korkulara ve

maddeye esir olmaktır

Bağımlı olmanın tek suçlusuinsanın kendisidir

Sevdiklerin İçin Bağımlı Olma

Duvarı nem,

insanı bağımlılık yıkarSigara Giren Yerden

Sağlık Çıkar

Bağımlı olmak

saygınlığını

yitirmektir

MADDE 58Devlet, gençleri alkol düşkünlüğünden, uyuşturucu maddelerden, suçluluk, kumar ve benzeri kötü alışkanlıklardan ve cehaletten korumak için gerekli tedbirleri alır.

MADDE 59Devlet, her yaştaki Türk vatandaşlarının beden ve ruh sağlığını geliştirecek tedbirleri alır, sporun kitlelere yayılmasını teşvik eder.

YEŞİLAY’ın AMACIYurdumuzda ahlâki ve kültürel bir kalkınma atmosferi içinde, alkollü içki, sigara ve uyuştu-rucu madde kullanımını, özel sektör ve devlet organları ile de iş ve gönül birliği yaparak, en az miktara indirmektir.

TEŞEKKÜRBu materyalin hazırlanmasına ve basılmasına katkıda bulunan Yeşilay Ekibine teşekkür ederiz.

YAYINA HAZIRLAYANLAR Yeşilay Genel Merkezi Eğitim Uzmanları

ÇİZİMLERMustafa Kocabaş, Özge Demirci

GRAFİK - TASARIMSıla Bilişim Medya

Türkiye Yeşilay Cemiyeti © 2011

Türkiye Yeşilay Cemiyeti Genel MerkeziNuruosmaniye Cad. No:17/1 Cağaloğlu / İstanbul Tel: 0212 527 16 83 Faks: 0212 522 84 63www.yesilay.org.tr | [email protected]

A N A Y A S A D İ Y O R K İ . . .

Page 4: YEŞİLAY ALKOL BROŞÜRÜ

4

Değerli Yetişkinler,

Bağımlılık “o şey olmadan yaşayamama” durumudur. Bağlanılan şeyle hayatın daha anlamlı olduğuna inanmak, o şey olma-dığında ruhsal ve fiziksel krizlere girmek gibi etkileri beraberinde getiren bağımlılık, maddi imkânları ve sağlığımızı sömürmek gibi onarılmaz zararları da hayatımıza kattı.

Bu yönleri ile bağımlılığın kölelikten hiçbir farkı bulunmamaktadır. Zira kendisine ve çevresine zarar vermeyi engelleyemeye-cek duruma gelmiş bir insanın özgürlüğünden, özgür iradesinden bahsedilemeyeceği açıktır. Bu durumda karşımıza, bağımlısı olduğumuz şeyin özgürlüğümüzü çaldığı gerçeği çıkmaktadır.

Bahsedilen gerekçelerle özgürlüğü elinden alınmış birey ise bağımlılık üreticilerinin gönüllü kölesi olmuş demektir. Yayılmacı politikalarını insanlarımız üzerinde pervasızca uygulayan, insanlarımızın ve hatta bütün insanlığın onurunu ayaklar altına alan bağımlılık üreticilerinin oyunlarını durdurma zamanı gelmiştir.

Her yıl dünyada beş milyon kişi, ülkemizde ise yüz bin kişi sigaraya bağlı akciğer kanserinden hayatını kaybediyor. İnsanlığa karşı işlenen suçlar incelendiğinde işkencenin, ayrımcılığın, köleliğin ve benzerlerinin bu kategoride değerlendirildiğini görme-miz mümkün iken, insanlık onuruna aykırı etkileri ve kitlesel imha olarak değerlendirilebilecek neticeleri itibariyle bu suçlardan hiçbir farkı olmayan bağımlılık üretmek ve yaymanın suç kapsamında olmamasını uluslararası hukukta büyük bir boşluk olarak değerlendiriyoruz.

Bu bağlamda mücadelemizi ciddi bir sorumluluk bilinci içerisinde devam ettirmemiz gerçeğini unutmadan, toplumsal geleceği-mizin teminatı olan birey özgürlüğünü korumaya devam edeceğiz.

Bağımlılıklarla topyekûn gerçekleştirilecek mücadelede size kılavuz olacağını düşündüğümüz bu kitapçığın faydalı olmasını diliyorum.

Saygılarımla

Av. Muharrem BALCITürkiye Yeşilay Cemiyeti Genel Başkanı

BA

ŞK

AN

Page 5: YEŞİLAY ALKOL BROŞÜRÜ

5

A L K O L … . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Alkol bağımlılığı nedir?Alkol kullanma şekilleri çok farklılıklar gösterebilir. Kullananda ciddi sağlık veya sos-yal problem ortaya çıkmadıysa ve kesildiğinde yoksunluk belirtileri görülmüyorsa bu kişilere sosyal içiciler adı verilir.

İçme davranışında kontrol kaybedildiyse alkol bağımlısıyla karşı karşıyayız demektir. Aslında alkolün tek bir defa içme ile bile ağır riskler verebileceği unutulmamalıdır.

Alkol kötüye kullanımı (suistimalı)12 aylık bir dönem içinde ortaya çıkan, aşağıdakilerden en az üçü ile kendini göster-diği üzere, klinik açıdan belirgin bozulmaya veya sıkıntıya yol açan uygunsuz alkol kullanımı tablosu:

1- İşte, okulda veya evde olması beklenen başlıca sorumlulukları alamama ile sonuç-lanan tekrarlayıcı şekilde alkol kullanımı (mesela alkol kullanımı ile ilişkili olarak sık sık işe gitmemeler veya işte başarı gösterememe; okuldan kaytarma, veyahut kovul-ma; eş ya da çocuklara gereken ilgi ve özenin gösterilmemesi)

Ko ru yu cu sa� l�k ad� na bir ad�m, te da vi ad� na yüz ad�m dan da ha ya rar l� d�r.

AL KOL HAK KIN DA B�L ME N�Z GE RE KEN LER Al kol, te mel de fark l� kim ya sal uy gu la ma lar so nu cu or ta ya ç� kan kim ya salbir mad de dir.�n san vü cu dun da ki pek çok fark l� sis te mi ve hüc re le ri olum suz ola rak et- ki le mek te dir.�n san vü cu dun da ki yük sek al kol kon san tras yo nu, çe �it li be yin fonk si yon -la r� n� ve h�z l� ka rar ver me yi en gel ler, çe �it li ref leks ya n�t la r�n olu� ma s� n�ya va� la t�r.Al ko lün için de ki et kin kim ya sal mad de eta nol dür. Saf al kol ko ku suz vetat s�z d�r. Çe �it li form lar da sa t�l mak üze re üre ti len al kol, ek kat k� lar la fark -l� form la ra so kul mak ta d�r.Al ko lün al� m� son ra s� bey ne ula� ma s� da ki ka lar için de olur. Al kol, ba ��r -sak ve mi de den emi le rek k� sa sü re de vü cu dun tü mü ne ya y� l�r. Al ko lün vü- cut tan at�l ma s�n da en et kin or gan ka ra ci �er dir.

AL KO LÜN KI SA SÜ RE DE K� ET K� LE R� 1) Dik ka tin bo zul ma s�2) Ko or di nas yo nun or ta dan kalk ma s� ve ref leks le rin ya va� la ma s�3) Yüz de k� zar ma4) Ko nu� ma n�n bo zul ma s� ve gör me de bu la n�k la� ma5) Duy gu la r�n kon tro lün de en gel len me6) Ba� a� r� s�7) Bu lan t�, kus ma ve uy ku ha li8) Yük sek al�m lar da ko ma ve ya ölüm.

3

Page 6: YEŞİLAY ALKOL BROŞÜRÜ

6

2- Fiziksel olarak tehlikeli durumlarda tekrarlayıcı şekilde alkol kullanımı (mesela alkollüyken araba kullanma)

3- Alkolle ilişkili, tekrarlayıcı şekilde ortaya çıkan yasal problemler (me-sela alkolle ilişkili tutuklanma gibi)

4- Alkolün etkilerinin sebep olduğu veya alevlendirdiği sürekli veyahut tekrarlayıcı sosyal ya da kişilerarası problemlere rağmen devamlı alkol kullanımı (mesela sarhoşluğun sonuçları hakkında eşle tartışmalar, kav-galar, saldırı)

Alkol bağımlılığının teşhis kriterleriDSM-IV sınıflandırma sistemine göre: 12 aylık bir dönem içinde herhangi bir zaman ortaya çıkan, aşağıdakilerden en az üçü ile kendini gösteren, klinik olarak belirgin bir bozulmaya veya sıkıntıya yol açan uygunsuz al-kol kullanım tablosu.

1- Aşağıdakilerden biri ile tanımlandığı üzere direnç artımı olması: a) Entoksikasyon ( zehirlenme) veya istenen etkiyi sağlamak için belirgin olarak artmış miktarlarda alkol kullanıma ihtiyacı. b) Sürekli olarak aynı miktarda alkol kullanımı ile belirgin olarak azalmış etki sağlanması.

2- Aşağıdakilerden biri ile tanımlandığı üzere yoksunluk gelişmiş olması. a) Alkole özgü yoksunluk sendromu.

AL KO LÜN UZUN SÜ RE DE K� ET K� LE R� Al ko lün uzun sü re li kul la n� m�n dan son ra çe �it li fi zik sel, duy gu sal ve sos- yal prob lem ler or ta ya ç� kar. Bun lar;1) Bes len me bo zuk luk la r�2) S�k tek rar la yan en fek si yon lar3) Sin di rim sis te mi so run la r�4) Ka ra ci �er, kalp ve be yin de ha sar5) Üre me prob lem le ri6) Kon san tras yon ve k� sa sü re li ha f� za da or ta ya ç� kan prob lem ler7) Dep res yon8) Ai le de ve ki �i le ra ra s� ili� ki ler de so run lar9) Ça l�� ma ha ya t�n da so run lar10) Hu ku ki ve fi nan sal so run lar

Tür ki ye'de en s�k kul la n� lan al kol lü içe cek ti pi bi ra d�r.

AL KO LE NE DEN BA� LA NI YOR? 1) Özen ti ve me rak2) Ar ka da� la r� na e� lik et me3) So run lar dan kaç ma bu lun mu� tur.Ül ke miz de al kol ile ta n�� ma ya �� ke sin ola rak bi lin me mek te dir. Ama ge -nel ola rak ço cuk luk tan eri� kin li �e ge çi� dö ne mi olan, ye ni dü �ün ce ve he- ye can la r�n ge li� ti �i, ai le den ve top lum dan fark l� bek len ti le rin ol du �u,ba ��m s�z bir var l�k ol du �u nu ka n�t la ma ça ba s� n�n gö rül dü �ü er gen lik dö- ne mi al kol le ye ni ta n�� ma ve kar ma �a la r�n s�k l�k la göz len di �i ya� lar d�r.

4

Page 7: YEŞİLAY ALKOL BROŞÜRÜ

7

b) Yoksunluk belirtilerinden kurtulmak veya kaçınmak için alkol alımı.

3- Alkol çoğu kez tasarlandığından daha yüksek miktarlarda veya daha uzun bir dönem süresince alınır.

4- Alkol kullanımını bırakmak veya kontrol altına almak için devamlı bir istek ya da boşa çıkan çabalar vardır.

5- Alkolü sağlamak, kullanmak veya alkolün etkilerinden kurtulmak için çok fazla zaman harcama.

6- lkol kullanımı yüzünden önemli sosyal, mesleki faaliyetler veya boş za-manları değerlendirme faaliyetleri bırakılır ya da azaltılır.

7- Alkolün sebep olmuş veya alevlendirmiş olabileceği sürekli olarak var olan ya da tekrarlayıcı bir şekilde ortaya çıkan fizik veyahut psikolojik bir problemin olduğu bilinmesine rağmen alkol kullanımı sürdürülür.

Ayırıcı teşhisAlkolizm teşhisi koymak zor değildir. Ancak, alkoliklerin çoğu hekime önce ailesinin, işyerinin baskısı ile gelir. Bu sebeple kişi içiş miktarını ve süresini saklayabilir. Yakınlarının bilgisine muhakkak başvurulma-lıdır.

GENÇLERDE MA ALE SEF YAY GIN Ko nuy la il gi li da ha ön ce ki ça l�� ma lar da üni ver si te ö� ren ci le ri nin %80'ininal kol kul lan d� ��, %15'inin a��r içi ci ol du �u, %60'�n�n al kol ya da ba� ka birmad de kul lan d�k la r� tes pit edil mi� tir.Al kol kul la nan genç bi rey le rin al kol kul lan d�k tan son ra pi� man l�k duy duk- la r� dav ra n�� lar ser gi le dik le ri, al kol lü ol duk la r� dö nem ler de ai le le ri ve ya -k�n ar ka da� la r� ile so run ya �a d�k la r�, duy gu sal ola rak prob lem lerya �a d�k la r�, da ha ön ce il gi duy duk la r� alan la ra olan il gi le ri ni kay bet tik le ri,fi zik sel ve ruh sal so run lar ya �a d�k la r� ya p� lan ça l�� ma lar la gös te ril mi� tir.Dün ya Sa� l�k Ör gü tü ve ri le ri ne gö re al kol fi zik sel ve bi li� sel be ce ri le riolum suz yön de et ki le mek te dir.Al kol kul la n� m� ile be ra ber ki �i nin ken di ni kon trol et me si ve çev re sin denge len uya r� la ra uy gun ce vap lar olu� tur ma s� güç le� mek te dir. Bu ne den leduy gu sal den ge siz lik ler or ta ya ç�k mak ta, ki �i ler kon trol le ri ni yi ti rip çe �it -li olum suz so nuç lar do �u ra cak ey lem ler de bu lu na bil mek te dir.Al kol ve �id det, ki �i ler ara s� ili� ki ler de so run ya �a yan bi rey le rin kul lan d�k -la r� 2 ben zer çö züm yo lu ola rak gö zük mek te dir.

DÜN YA DA AL KOL TÜ KE T� M� Dün ya Sa� l�k Ör gü tü'nün tüm dün ya ül ke le rin de yap t� �� ge ni� öl çek li ça- l�� ma lar da genç ler ara s�n da ki iç ki tü ke ti mi ül ke ler ara s�n da % 7 ve % 98ara s�n da de �i �ik lik gös ter mek te dir, ya ni ba z� ül ke ler de ne re dey se gençnü fu sun tü mü al kol kul lan mak ta d�r. Al kol tü ke ti mi ön ce le ri genç er keknü fus ara s�n da da ha s�k göz le nir ken, gü nü müz de genç ba yan nü fus ta daal kol kul la n� m� gi de rek art mak ta d�r.

5

Page 8: YEŞİLAY ALKOL BROŞÜRÜ

8

Alkolizmin gidişini üç safhaya ayırabiliriz. Birincisi sosyal içme safhasıdır. Bazen bu durum ömür boyu sürebilir. Fakat böyle içenlerin bir kısmı birkaç yıl içinde içkiyi artırır ve düzenli almaya başlar. Bu ikinci safhada iş, aile ve sosyal hayatında problemler artar. Bu kişilerin yüzde 25’i kendilerini üçüncü safhada bulurlar. Artık kronik (müzmin) alkol bağımlılığı gelişmiştir. Ara verince de bırakma sendromu belirtileri gösterirler ve tıbbi tedavi mecbur olur. Bu safhaya girmiş olanların ancak az miktarı alkolü bırakabilir (yüzde 10 gibi) çoğu ise ya ağır bedeni ve sosyal gerilmeye uğrar veya kaybedilir.

Bütün bu safhaların toplum süreci fertten ferde büyük değişiklikler göste-rir. Fakat gerçek alkol bağımlılığı 5-30 yılda yerleşir.

Alkolizm için sorularAlkolizm teşhisi genellikle dikkatli bir anamnez (bilgi toplama) ile kona-bilir. Ewing şu soruları yönetmeyi önermektedir:

1- Hiç içmekten vazgeçme ihtiyacı duyunuzu mu?2- Hiç içmenizin eleştirilmesinden rahatsızlık duydunuz mu?3- İçki içtiğiniz için suçluluk duydunuz mu?4- Hiç sabahları mahmurluğunuzu çözmek için bir şey kullandınız mı?

Bu dört sorudan herhangibirine evet cevap alınması alkolizm ihtimalini düşündürür. Birden fazla soruya olumlu cevap alınması ise içki sorunu-nun varlığını ciddi olarak akla getirir.

Fin lan di ya'da 12–18 ya� ara s�n da ki genç le rin da hil ol du �u �id det olay la -r�n %45'i al kol kul la n� m�n dan kay nak lan mak ta d�r.Ame ri ka'da 18–30 ya� ara s� bi rey ler le ya p� lan bir ça l�� ma da er kek le rin%25'inin, ka d�n la r�n %12'si nin bir ön ce ki y�l için de git mi� ol duk la r� bir bar -da sal d� r� ya da �id det le kar �� kar �� ya kal d�k la r� ö� re nil mi� tir.

AL KO LÜN D� �ER ET K� LE R�

∑ Dün ya da her y�l 1,4 mil yon genç, al kol kul la n� m� n�n ne den ol du �u olay- lar ne de niy le fi zik sel bir ya ra lan ma ge çir mek te dir.∑ Al kol kul la n� m� tra fik ka za la r� na, dü� me le re, yan g�n la ra, fark l� �id detolay la r� na, ken di ne za rar ver me gi ri �im le ri ne ne den ol mak ta d�r.∑ A.B.D. ve ri le ri ne gö re al kol kul la n� m� ve al kol kul la n� m� na ba� l� so run larne de niy le har ca nan y�l l�k pa ra 185 mil yar do lar d�r.∑ Ka d�n vü cu dun da ki s� v� mik ta r� n�n er kek vü cu du na gö re gö re ce li ola- rak da ha az ol ma s� ne de niy le al ko lün yan et ki le ri ka d�n lar da da ha h�z l� or- ta ya ç�k mak ta ve da ha önem li so run la ra ne den ol mak ta d�r.∑ Al kol kul la n� m� na 15 ya� ön ce sin de ba� la yan genç ler, 21 ya� ve son ra -s�n da ba� la yan bi rey le re gö re al kol ba ��m l� s� ol ma ris kiy le 5 kat da ha faz -la yüz yü ze gel mek te dir.∑ Ge be lik dö ne min de al kol kul la n� m� n�n be be �e olan pek çok za ra r� Dün -ya Sa� l�k Ör gü tü ta ra f�n dan bil di ril mi� tir.∑ Ame ri ka'da ya p� lan ça l�� ma lar da her y�l 79.000 ölü mün yük sek mik tar -da al kol kul la n� m� na ba� l� ge li� ti �i bil gi si edi nil mi� tir.

6

Page 9: YEŞİLAY ALKOL BROŞÜRÜ

9

Dünya Sağlık Teşkilatı’nın (WHO) tarifine göre ise; “Alkolik, alışılmışın dı-şında alkol içen, bunun sonucunda bedensel, ruhsal ve toplumsal sağlığı bozulan, buna rağmen alkol alma isteğini durduramayan, tedavi edilmesi gereken kişidir.”

Başka bir tanıma göre, “Alko-lik, içkinin işine engel olduğu-nu değil de işinin içki içmesi-ne mani olduğunu düşünmeye başlayan kişidir.”

ALKOL KULLANIMINA BAĞLI PSİKİYATRİK PROBLEMLERİnsanın en önemli hazinesi sağlığıdır. Cihan padişahı Kanuni Sultan Süley-man bunu; “Olmaya devlet cihanda bir nefes sıhhat gibi” beytiyle ne güzel ifade ediyor. Sağlık deyince genelde hep beden sağlığı akla gelir. Oysa ruh sağlığı daha önemlidir. Midesi, kalbi, böbreği hasta olan kişinin bu organ-larla ilgili ağrıları, şikayetleri olabilir. Ancak bilinci yerindedir. Sözü sohbeti dinlenir. Kendini hatta başkalarını idare edebilir. Buna karşılık ruh sağlığı bozulan kişinin davranışları değişir, huzuru kaçar, düşünce bozuklukları ortaya çıkar. Bırakın başkalarını kimi zaman kendini bile idare edemez.

Görüldüğü gibi ruh sağlığımız, her şeyin başıdır. Ruh hastalıklarının se-bepleri çeşitlidir. Ancak bazıları vardır ki; bunun sorumlusu alkol ve uyuş-turucular yani bu maddeleri kullanan kişinin kendisidir.

∑ Al kol kul la n� m� er kek ler de cin sel fonk si yon la r� et ki le mek te, er kek cin- sel lik hor mon dü zey le ri ni dü �ü re rek çe �it li cin sel prob lem le re yol aç mak -ta d�r.∑ Al kol kul la n� m� er kek ler de a��z, g�rt lak, mi de ve ba ��r sak kan ser le ri ninge li �i min de risk fak tö rü olu� tur mak ta d�r.

HER �N SAN KEN D� TER C�H LE R� N� YA �ARAL KOL SÜZ, SA� LIK LI GÜN LER D� LE ��Y LE … AL KOL; �N SAN SA� LI �I NIN, A� LE N�N VE TOP LU MUN EN BÜ YÜK DÜ� MA NI DIR

AL KO LÜN VÜ CU DA ZA RAR LA RI

∑ Mer ke zi Sis tem, Be yin ve si nir hüc re le ri nin zar la r� n� ze hir ler ve ya uyu�- tu ra rak kul la n�l maz ha le ge ti rir. ∑ A�� r� al kol ge çi ci ha f� za kay b� na ne den olur, uzun kul la n�m ise ka l� c� ha- f� za kay b� olu� tu rur.

∑ Al kol gö ze gi den gör me si nir le ri ne de te sir eder. Su lan ma ve gör me bo- zuk luk la r� na ne den olur. Göz di bi Re ti na y� za y�f la t�r. Göz di bin de ki has sasgör me nok ta s� olan PA P�L LA YI DA ZA MAN LA TAH R�B EDER. Göz si ni ri nive gör me mer ke zi ni de y�p ra t�r. Ne ti ce de GÖR ME BO ZUK LU �U ve ço �ukez ame li yat ka ç� n�l maz olur. So nun da kör lü �e de ne den ola bi lir.

∑ Mi de nin iç yü ze yi ni kap la yan ta ba ka y� tah ri� eder ve bu na ba� l� ola rakgas trit'e yol açar. Mi de za r�n da ön ce ül ser le re son ra y�r t�k la r� olu� tu rur. Mi -de ve ye mek bo ru sun da iç ka na ma lar mey da na ge lir. Kus ma göz lem le nir.

7

İngiliz Royal Collage Hastanesi resmi görüşü: “Günde 1, 75 litre bira içen erkeklerle 1,5 litre içen kadınlar alkolik sayılırlar.”

Page 10: YEŞİLAY ALKOL BROŞÜRÜ

10

Son yıllarda yapılan araştırmalar alkole bağlı ruh hastalıklarının bilinen-den fazla olduğunu göstermiştir.

Şimdi sırasıyla bunları inceleyelim:

1- ALKOL ZEHİRLENMESİAlkol zehirlenmesinde (alkol intoksikasyonu), beraberinde sıklıkla diğer maddeler de alınmış olur. Karekte-ristik olarak klinik tabloya eşlik eden nefesteki alkol kokusu, alkolün hazır-lanması sırasında içine katılan mad-delerden kaynaklanır. Kafa travması, metabolik ensefalopatiler sıklıkla al-kol zehirlenmesi ile karışabilmektedir. Teşhisde kan ve idrar tahlili güvenilir tetkiklerdir.

Alkol zehirlenmesinden, sarhoşluğundan bahsedebilmek için: 1- Kişinin, kısa bir süre alkol almış olması,2- Kavga, döğüş, muhakeme bozukluğu, toplum ve iş hayatındaki fonksi-yonları olumsuz etkileme gibi uyumsuz davranışlar göstermesi,3- Peltek konuşma, hareketlerde koordinasyonun kaybı, dengesizlik, nis-tagmus, yüzün kızarması gibi fizik işaretlerden en az birini göstermesi,4- Mizaç değişimi, huzursuzluk, çok konuşma, dikkat bozukluğu gibi psişik belirtilerden en az birini göstermesi gerekir.

∑ Kalp ka s� na za rar ve rir ve bu na ba� l� ola rak kalp has ta l�k la r� na yol açar.Kalp at�� la r�n da dü zen siz lik mey da na ge lir. En fark tüs le re ve Kalp yet mez -li �i ne ne den ola bi lir.

∑ Li bi do yu azal t�r. Er kek ler de sert le� me ol ma ma s� na ne den ola bi lir. Ka- d�n lar da ise adet bo zuk lu �u na se bep ola bi lir. An ne kar n�n da ki be be �inge li �i mi ni olum suz et ki ler. Be bek te sa kat l�k lar olu �a bi lir.

∑ Da mar ki reç len me si ne yol açar. ∑ Ter le me yi ve ka n�n ak� �� n� h�z lan d� r�r. Ka n� su lan d� r�r. Ya ra lan ma lar da,ya ra l� böl ge nin geç iyi le� me si ne ne den olur. ∑ Tep ki ref leks le ri aza l�r, bey nin dü �ün me ve ka rar ver me dü ze ni za y�f lar. ∑ Ye mek bo ru su, g�rt lak, mi de ve pan kre as kan ser le ri ne ne den olur. Kan- ser ris ki ni bü yük oran da ar t� r�r.

∑ Al kol kul la n� m�n dan bir gün son ra ba� a� r� s� ve a��z ku ru lu �u çok s�kgö rü lür. ∑ Son ra dan uta na ca �� n�z, pi� man ola ca �� n�z ya da pi� man ol ma ya bi le va -kit bu la ma ma n� za yol aça bi le cek dav ra n�� lar da bu lun ma n� za yol aça bi lir.

8

Alkol kullanımı, beden sağlığımızı bozduğu gibi ruh sağlığımızı da bozmaktadır.

Page 11: YEŞİLAY ALKOL BROŞÜRÜ

11

Şuur kaybına sebep olan alkol miktarı ile ölüme sebep olan miktarın farkı, az bir farktır. Alkol derecesi yüksek olan içkilerin hızlı ve çok miktarda alınması solunum merkezlerini bastırarak ölüme yol açmaktadır.

Bir alkol zehirlenme hadisesinin süresi; tüketilen alkolün cins ve mikta-rına, alkolün hızlı içilip içilmediğine, gıda ile birlikte alınıp alınmadığına bağlıdır.

Alkol zehirlenmesi bakımından ferdi farklılıklar da vardır. Bazen 30 mg düşük kan alkol seviyelerinde de zehirlenme görülebilir. Fakat ortalama 100-200 mg’da çoğu kimselerde zehirlenme oluşmaktadır.

TedaviAlkol zehirlenmesinde tedavi, sarhoşun kendine ve etrafına zarar verebile-cek davranışını kontrol altına almaktan ibarettir.

Bazen intihara teşebbüs eden, çoğu kez etrafına saldırgan olabilen sarho-şun davranışlarına engel olunmalıdır.

Fizik (cebri) engellemeden önce kişiyi ikna etmeye çalışmalı, ona güven vermeye gayret etmek çoğu defa olumlu sonuçlar vermektedir. Zamansız fizik engelleme daha şiddetli saldırganlığa yol açabilir.

�� TE KO NU �AN RA KAM LAR!Al ko lizm, bü tün in san l� ��n kor ku lu rü ya s� ha li ne ge len ve ge li� mi� ül ke le -rin al d� �� ted bir le re ra� men önü ne ge çi le me mi� bir afe tin ad� d�r. H� ris ti yanâle mi al ko lü ne re dey se kut sal say mak ta d�r. Bu ne den le on lar da al ko lü ön- le mek ol duk ça zor dur. Me se la Ame ri ka Bir le �ik Dev let le rin de al kol içen le- rin yüz de si çok yük sek tir. Nü fu sun % 70 i az ve ya çok al kol kul lan mak ta d�r.Onun için ora da 80 ya �� n� ge çen ler de her 3 ki �i den bi ri ALZ HE �MER HAS- TA LI �I NA YA KA LAN MAK TA DIR. K� sa ca s� al kol içen ül ke le rin ya� l� nü fu -sun da ki bu na ma lar di �er le ri ne oran la çok da ha faz la d�r.Ül ke miz de her ge çen gün al kol lü iç ki tü ke ti mi nin bü yük s�ç ra ma lar yap- t� �� ka mu oyu muz ca bi lin mek te dir. Son y�l la r�n y�l l�k tü ke tim 1 mil yar lit reci va r�n da d�r. S� f�r (0) ya� tan iti ba ren ki �i ba �� na 16 lit re al kol lü iç ki dü� mek- te dir.Yi ne ül ke miz de 4 mil yo nu al ko lik ol mak üze re, top lam 17 mil yon al kol kul- la nan in san mev cut ol du �u tah min edil mek te dir. Ve da ha va hi mi, al koltü ke ti min de dün ya s� ra la ma s�n da 3. s� ra da y�z! Tüm bun la ra ra� men al ko -le kar �� al� nan ve al�n ma s� is te nen ted bir le re ba z� inanç s�z al ko lik ler �id- det le kar �� ç�k mak ta d�r. O bak�m dan ted bir le rin ge rek al�n ma s� ge rek sede tat bi ki zor la� mak ta d�r.

9

Page 12: YEŞİLAY ALKOL BROŞÜRÜ

12

Alkol zehirlenmesi sırasında sakinleştirici ve nöroleptik ilaçların verilme-si, bu ilaçların alkolün solunum merkezini bastırıcı etkisini desteklemeleri sebebiyle tehlikeli olacaktır. Ancak, anksiyolitik ilaçlardan diazem ve lib-riumun yüksek dozlarda verildiklerinde sakinleştirme etkilerinin yüksek olmasına karşılık solunum merkezini bastırma tesiri olmadığı görülür. Alkol zehirlenmesinde ölüm sadece alkol’ün çok miktarda ve hızlı bir şe-kilde alınıp solunum merkezini bastırması sonucu değil kusma ve kusmu-ğun nefesle akciğerlere çekilmesi, düşme, araba kazası gibi diğer sebeplerle de olmaktadır. Tedbir alınması, bu durumlar için yegane yoldur.

Alkol sarhoşluğuHastanın şuuru açıksa, alkolün metabolize olmasını beklemekten başka yapılacak herhangi bir şey yoktur. 1- Uyarıcılar (stimülanlar) ve kafein hastanın ayılmasını hızlandırmaz. 2- Sedatifler (yatıştırıcı, trankilizan) alkolün santral sinir sistemini deprese edici etkisini arttırabileceği için ileri derecede ajite hastaya verilmesi tercih edilmez. Bağlamak daha güvenilir metoddur. 3-Haloperidol gibi antipsikotik ilaçlar, düşük dozlarda sakinleşmeyi arttır-maksızın hiperaktiviteyi azaltabilirler.

Patolojik sarhoşlukBazı kişilerde az miktarda alkol alındıktan sonra kavgacılık ve saldırganlık ortaya çıkabilir. Kavgaya eğilim ve gerçekle temasın kaybı bu kişileri aşırı tehlikeli bir hale getirir.

ÜL KE M�Z DE GE NEL OLA RAK �� le nen suç la r�n % 66's�,Tra fik ka za la r� n�n % 61'i, al kol den kay nak lan m�� t�r.

WHO'NUN 30 ÜL KE Y� KAP SA YAN SON ARA� TIR MA SI NA GÖ RE;Ci na yet le rin % 85'i Bo �an ma la r�n % 80'iIr za te ca vüz le rin % 50'si�id det olay la r� n�n % 50'si al kol lü iken i� len mek te dir.Tra fik ka za la r� n�n % 61'ine al kol lü sü rü cü ler se bep ol mak ta d�r.E� le ri ni dö ven le rin % 70'i��e git me yen le rin % 60'� yi ne al kol kul la nan lar dan olu� mak ta d�r.�n ti har olay la r�n da da al ko lün et ki si, iç me yen le re oran la 58 kat faz la bu lun- mak ta d�r.Al kol bey ni 10 y�l da % 17 ora n�n da kü çült mek te ve bu olu �um ço cuk la -ra da ay nen yan s� mak ta d�r. K� sa ca s� al kol be yin hüc re le ri ni tah rip et mek -te ve ya on la r� ça l�� ma la r� na ma ni ol mak ta d�r. Bu se bep le al ko lik le rinha f� za la r� ol duk ça za y�f ol mak ta d�r, ya ni bu na ma lar ol duk ça yük sek tir. Ka- d�n lar da ise bu et ki len me ner dey se 2 kat da ha faz la d�r.Al kol kul lan mak; in san vü cu dun da kas la r�n ha rap ol ma s� na, or ga niz ma -n�n mik rop la ra kar �� di ren me gü cü nün azal ma s� na se bep olur ve bü tünhas ta l�k la ra kar ��, ge rek has ta l� �a ya ka lan ma da, ge rek te da vi de, bün ye -nin olum suz, va sat bir ha le gel me si ne ne den olur.Al kol, Do �a cak Nes lin En Bü yük Dü� ma n� d�r!

10

Page 13: YEŞİLAY ALKOL BROŞÜRÜ

13

Alkol aşırı hassasiyetine ve zehirlenmesine bağlı tabloyu gösteren bu kişi-lerin, genellikle alkol seviyeleri düşünceye kadar tespit edilmeleri (yatağa bağlanmaları) gerekir. Ayrıca diazem veya haloperidol adlı ilaçlar uygun dozda kullanılabilir.

Yorgunluk veya bitkinlik yapan hastalıklar da alkol toleransı düşürerek bu reaksiyona yol açabilirler. Başka ilaçların birlikte alınımı da alkollün et-kisini arttırarak kişinin aldığı alkolle orantılı olmayan acaip davranışlar göstermesine sebep olabilir.

ALKOL YOKSUNLUĞU

Uzun süre ve fazla miktarda alkol kullanımından sonra alınan alkol mik-tarının azaltılması veya kesilmesi sonucunda yoksunluk belirtileri ortaya çıkar. Bu belirtiler 6-8 saat içerisinde başlar, 2. ve 3. günler en üst seviyeye ulaşır, 4. ve 5. günlerde azalır.

Belirti ve bulgular- Taşikardi (kalp atım sayısının artması)- Tremor (ellerde, dilde göz kapaklarında titreme)- Terleme- Bulantı- Ortostatik hipotansiyon- Kırıklık ve zayıflık- Anksiyete, uyku bozukluğu, korkulu rüyalar

Ha mi le lik ler de al kol iç mek ol duk ça sa k�n ca l� d�r. Çün kü do �a cak be bek -ler de sa kat l�k lar ko lay ca ge li �e bi lir. Böy le ce al kol kul la nan ka d�n lar da be -bek ölüm le ri, er ken do �um, dü �ük ve ya sa kat l�k lar ola bil mek te dir.Be bek le rin ba z� la r� özür lü ya da has ta ola rak do �ar lar. Bu ta lih siz du rum -lar da en bü yük pay al kol kul la nan an ne ve ba ba la r�n d�r. Al kol, em bri yo ya za rar ve rir. Was hing ton Üni ver si te si uz man la r�n dan Dr.Ann Stre igs sguth, ha mi le lik dö ne min de al� nan al ko lün iler de uyum suz,so run lu ço cuk la r�n or ta ya ç�k ma s�n da "bü yük pay sa hi bi" ola ca �� n� söy lü -yor. H M� LE KA DIN �Ç K� �ÇER SE … Nor mal den kü çük do� ma % 98�ler de or ta ya ç� ka cak psi ko lo jik so run lar % 89Kü çük ka fa % 84Ko nu� ma bo zuk lu �u % 80Do ku bo zuk lu �u % 80Sal d�r gan ta v�r lar % 72Par mak lar da e� ri lik % 51Cin sel or gan da �e kil siz lik % 46Duy ma bo zuk lu �u % 41Tav �an du dak va ka s� % 40Gö �üs te de for me % 30Kalp ra hat s�z l� �� % 29Göz bo zuk lu �u % 25Or to pe dik bo zuk luk % 24T�r nak k� r�l ma s� % 16Cilt bo zuk lu �u % 14Sü rek li bit kin lik hâ li % 12Böb rek yet mez li �i % 10Ke mik de for mas yo nu % 9

Top lam 850 Ar� za

11

Page 14: YEŞİLAY ALKOL BROŞÜRÜ

14

Tedavi

- Giderek azaltılan dozlarda benzodiazepin uygundur. İlk gün 60 mg., ikinci gün 30 mg., üçüncü 15 mg. Verilir. Dördüncü gün ilaç verilmez. - Üç gün süreyle günde 100 mg dozda tiamin damar yoluyla verilir.

DELİRİUM TREMENS

Bırakma deliriyumu da denen delirium tremens, kronik alkolizmde al-kolü bırakmaya bağlı akut bir beyin sendromudur. Ancak geçirilen bir enfeksiyon hastalığı, beslenme noksanlığı, kafa travması ile içkiyi bırak-mamış bir müzmin alkol bağımlısında da nadiren görülebilir.

En az 3-4 yıl ağır alkol kullanan 30 yaşını geçkin kimselerde rastlanır, en uygun tedavi uygulandığında bile hastaların yaklaşık yüzde 15’i kaybedi-lir.

Genellikle, yoksunluğun ilk 24-72 saati içinde gelişirse de hastaların yüz-de 90’ında ilk bir hafta içinde başlar. Sendrom, belirgin bir otonomik aşırı faaliyet, halüsinasyonlar, ağır endişe ve ajite olma hali, konfüzyon (zihni bulanıklık), şuurda dalgalanmalar, motor huzursuzluk ve saldırganlık ile karekterizedir.

Evet, bu 100 ço cuk ta ki ar� za top la m� 850 olup, her ço cu �a 8,5 ar� za dü�- mek te dir. Bu du ru ma gö re ve ge nel bir ifa de ile iç ki kul lan ma ya de vameden bir ka d�n için sa� l�k l� ço cuk do �ur ma �an s� S� f�r (0) d�r.

AL KOL'ÜN ZER RE S� B� LE ZA RAR LI DIREn Gü ve ni lir Kay nak la ra Gö re (Sa� l�k Ba kan l� �� 365 no.lu do kü man)

"Al ko lün zer re si bi le za rar d�r. Ka n�n 1 san ti met re küp'ün de ya ni bir gra- m�n da al ko lün bir mi lig ra m� (ya ni bir gra m�n bin de bi ri ka dar kü çük mik- ta r�) bu lu nur sa, o in san da al kol ze hir len me si nin bü tün be lir ti le ri gö zü kür.�a yet bu mik tar 4–5 mi lig ra ma ka dar yük se lir se, ze hir len me �id det le nir.�çen ko ma ya gi rer ve bel ki de bu hal den kur tu la ma ya rak ha ya t� n� kay be -der.De mek ki, al ko lün bir zer re si bi le ze hir dir. Ve in san sa� l� �� na bü yük za rar -lar ya par.Al kol, in san vü cu du nun her yö nü ne za rar l� d�r. Fa kat en çok be yin de tah- ri bat ya par.""S�k s�k al� nan al kol az bi le ol sa vü cu da bü yük za rar lar ve rir. Bu za rar yaak�l has ta l�k la r�, si nir felç le ri �ek lin de ya hut ka ra ci �er, böb rek ve da marhas ta l�k la r� gi bi cid di ve ha ya t� teh li ke ye so kan has ta l�k lar tar z�n da gö rü -lür.""Al kol lü iç ki ler �i �e de ki gi bi dur maz. Yal n�z içe ne de �il, ya k�n ve uzak bü -tün çev re si ne de za rar ve rir.""Za ra r�n ne re sin de dö nü lür se kâr d�r. Al kol den bir fay da söz ko nu su ol ma- d� �� na gö re onu he men b� rak mak �art t�r."Hat ta al ko le ba� la ma mak endo� ru su dur!

12

Page 15: YEŞİLAY ALKOL BROŞÜRÜ

15

Teşhis Kriterleria) Dikkati belirli bir konu üzerine odaklama, sürdürme veya yeni bir konuya kay-dırma melekesinde azalma ile giden bilinç bozukluğu (çevrede olup bitenin far-kında olma seviyesinin azalması).

b) Daha önceden var olan, yerleşik veya gelişen demans ile açıklanamayan idrak bozukluğunun ortaya çıkması veya kognitif (bilişsel) değişiklik (hafıza, yönelim, konuşma bozukluğu gibi) olması.

c) Bu bozukluk kısa bir süre içinde gelişir (genellikle saatler veya günler içinde) ve gün içinde dalgalanmalar gösterme eğilimi taşır.

Tedavia) Elektrolit seviyeleri yakın takip edilir, sıvı ihtiyacı sebebiyle tedavi yoğun bakım şartlarında sürdürülmelidir.

b) Vitaminler (özellikle tiamin) muhakkak verilir.

c) Sedasyon (sakinleştirme), otonomik belirtileri ve ajitasyonu yatıştırır. Hastala-rın çoğunda ağız yoluyla kullanım güç olduğundan damar yolu seçilmelidir. En uygun ilaç, diazepamdır (diazem). Doz, ihtiyaca göre ayarlanır.

d) Ağır derecede ajite (hırçın) ve saldırgan hastalar sabit hale getirilmelidir. Bu bağlanarak olur. Dekübitus ülseri, sinir basısı, tespit yarası oluşmamasına özen gösterilmelidir.

e) Açıklamalarda bulunmak ve güvence vermek hastayı kısmen yatıştıracaktır.

AL KO LE ALI� MA MAK �Ç�N1) Al kol as la bir g� da de �il dir. �n san lar için sa de ce za ra r� söz ko nu su dur.Bu se bep le her tür lü al kol lü iç ki den ka ç�n ma l� d�r.2) �ç me niz için ya p� lan �s rar la r� ke sin ola rak ka bul et me yi niz. Zi ra bir ka -deh iç ki bel ki de al kol al�� kan l� �� n� z�n se be bi ola bi lir.3) Bu nu kul la nan lar ba� ka la r� na da içir mek ve sev dir mek is ter ler. Mec burde �il se niz bu in san lar la dost ol ma y�n. On lar dan uzak du run.4) Al kol için söy len mi� gü zel söz le re, al da t� c� rek lâm la ra as la il ti fat et me -yin. Onun ye ri ne sa� l� �� n� za ya rar l� olan tür lü mey ve ler ve �i fa l� su la ra ra�- bet gös te rin.5) Ba z� asa bî ve ru hî ra hat s�z l�k la r� n�z var sa, al kol ve ben zer le ri ni tav si yeeden le re al dan ma y�n. Bun la r�n te da vi si için sa� l�k mer kez le ri ne, uz manhe kim le re ve psi ko log la ra ba� vu run. Ken di ni ze ya rar l� me� gu li yet ler bu -lun.6) Al kol lü iç ki ler i� tah aç� c� da de �il dir. Bi la kis za man la mi de ra hat s�z l�k la -r� na, i� tah s�z l�k la ra ve sin di rim bo zuk luk la r� na se bep ola rak fay da ye ri nesa de ce za rar ve rir ler.7) Al kol lü iç ki le rin kalp ve da mar has ta l�k la r� na fay da l� ol du �u yo lun da kiyay g�n fa kat ta ma m�y la ya lan ve yan l�� olan tav si ye le re de inan ma y�n. Buko nu da da uz man dok tor la r�n tav si ye ve te da vi si ne ba� vu run. En do� ruyol bu dur.T.C. Sa� l�k Ba kan l� ��'n�n Ya y� n�

13

Page 16: YEŞİLAY ALKOL BROŞÜRÜ

16

ALKOLE BAĞLI KALICI AMNESTİK BOZUKLUKUzun yıllar, fazla miktarlarda alkol kullanan kişilerde, sıklıkla 3 yaşın üs-tünde görülen ve yakın hafıza bozukluğuyla giden bir durumdur.

Korsakov Psikozu: Uzun süre ağır alkol kullananlarda tiamin eksikliğine bağlı bir kronik beyin sendromudur. Bu hastalıkta yakın ve orta geçmişe ilişkin hafıza bozuklu-ğu ve hafıza boşluklarını doldurmak için masal uydurma(confabulation) tipiktir. Hasta çok eski geçmişi oldukça iyi hatırlar. Yakın geçmişte olan olayları çabuk unutur; fakat hesap yapma, sayı sayma, muhakeme ve soyut düşünme bozuk olmayabilir. Hafıza boşluklarını doldurmak için hasta gereksiz uydurmalar yapar. Daha önce gördüğü kimseleri görme-diğini, hiç tanımadığı kişileri daha önce görmüş olduğunu ve başka hiç olmamış olayları olmuş gibi anlatır.

Hastada ayrıca polinevrit, serebellar ataksi ve titreme, siroz belirtileri gö-rülebilir.

Nadir rastlanan rahatsızlıktır. Kronik alkolizm tedavisinde tiamin kulla-nılması ile birlikte görülme ihtimali düşürülebilir.

ALKOLE BAĞLI KALICI DEMANS (BUNAMA)Uzun süre ağır alkol kullanana kişilerde, alkolü bıraktıktan en az üç hafta sonra da bunama belirtileri devam ediyorsa ve bu durumu açıklayacak

B� RA VE SPOR CU∑ Bi ra ya ba� la ya n�n so nu al ko lizm dir. Da ha aç�k ça s� bi ra al ko liz min tu za -�� d�r.Ta r�k HO Ç�ÇYu gos lav Gol cü sü

∑ Bi ra spor cu için en za rar l� iç ki dir. Çün kü bi ra ya va�, ya va� ve far k�n da ol- ma dan çö kü� ge ti rir.Be �ik ta� l� Z� YA

∑ Al kol spo run ve spor cu nun en bü yük dü� ma n� d�r.PA V�ÇEs ki Be �ik ta� An tre nö rü

∑ Ül ke miz de ki spor cu la r�n % 60'� al kol ko ri do run da, bu nun gi ri� kap s� isebi ra ve bi ra ik ram la r� d�r.Bi ra Ra po ru

∑ Al ko lizm bir top lu mu teh dit eden en önem li sos yal afet ler den bi ri dir.11 ö� re tim Üye si Ra po ru.

"AL KOL VE UYU� TU RU CU NUN TE DA V� S� ÇOK ZOR VE YA �M KÂN SIZ DIR"Prof. Dr. Mansur Be yaz yü rek

CA NI CAN VE RE REK AL MA MI� SIN K�, DE �E R� N� B� LE S�N.HAL KI NI TÜ KE TEN DEV LET LE R�N KEN D� LE R� DE TÜ KE N�R.EF LÂ TUN

14

Page 17: YEŞİLAY ALKOL BROŞÜRÜ

17

başka bir sebep yoksa alkole bağlı bunamadan söz edilebilir. Hastada ağır hafıza yıkımı, muhakeme bozukluğu, soyut düşünme melekesinde kayıp, kişiliğin yozlaşması belirtileri vardır.

Kişide yenibilgiler öğrenme veya daha önceden öğrenilmiş bilgileri hatırla-ma kabiliyeti bozulmuştur. Bilişim bozuklukları ortaya çıkmıştır.

Bu ortaya çıkan bozukluklar kişinin toplumsal yada mesleki faaliyetlerinde belirgin bir bozukluğa sebep olur.

ALKOLE BAĞLI PSİKOTİK BOZUKLUKAlkol bağımlıların yüzde 3’ü zehirlenme veya yoksunluk dönemlerinde psikotik belirtiler gösterirler. Görülen hallüsinasyonlar (varsanı) genellik-le tehdit eden, korkutan, ürküten, üçüncü bir kişinin konuşması şeklinde algılanan tarzlardır. Bu dönemde kişinin gerçeği değerlendirilmesi bozul-muştur. Hallüsinasyonlar benlikle uyumudur. Şuur açıktır.

Genellikle kısa süreli (bir hafta dolayında) bir durumdur.

ALKOLE BAĞLI DUYGULANIM BOZUKLUĞUAlkol kullanımına bağlı olarak ortaya çıkan mani veya depresyona benzer belirtiler gözükür. Ya hayata karşı ilgi belirgin derecede azalır veya bir coşku ortaya çıkar. Bu iki duygudurum, ayrı ayrı veya ikisi bir arada görülebilir.

AL KO L�Z M�N �T� C� GÜ CÜ VE TU ZA �I B� RA DIR∑ Al ko liz me dü �en le rin % 80'i ba tak l� �a bi ra ka p� s�n dan dü� tü. Ül ke mizal kol de re ce len me si ne bi ra ve bi ra c� gay re ti (!) ile sü rük len di.

∑ Bi ra n�n ve ge li� tir di �i al ko liz min in san ve top lu ma yap t�k la r� za rar lar sa- y� la maz.

∑ �l mi is ta tis tik le re gö re; al ko lik le rin % 80'i al kol lü iç ki al�� kan l� �� na 15 ya- ��n dan kü çük iken, ev le rin de ve ya mi sa fir kal d�k la r� yer ler de, bi ra ile ba�- la m�� lar d�r.Mil let le ra ra s� An ti-Al ko lizm Te� ki lâ t� Ra po ru

∑ Bi ra ile mü ca de le al ko lizm ile mü ca de le nin ilk �ar t� ve ilk ba sa ma �� d�r.

∑ In ter na ti onal Jo ur nal of Can cer (Kan ser der gi si) de ya y�n la nan ra por la -ra gö re bir haf ta da 7 pints (1 pint:1/2 lt.) den faz la bi ra içen in san lar dapan kre as kan se ri ris ki 3 kat da ha faz la d�r.∑ Bü yük çap ta ki kan ser ara� t�r ma la r�n da Bri tan ya'da y�l da 6 bin ölüm denfaz la s� n�n bi ra içi mi ile il gi li ol du �u aç�k ça gö rül mü� tür.

∑ Ara� t�r ma c� lar kim ya sal bul gu ola rak bi ra da, kan ser ne de ni ola rak bi li -nen Nit ro za min'dir.

∑ Dr. Cu zick, "Nit ro za mi nin aç�k ola rak en bü yük kay na �� n�n bi ra ol du �ubi lin mek te dir. Nit ro za min içe rik li si ga ra lar da pan kre atik kan ser le ili� ki li -dir.

15

Page 18: YEŞİLAY ALKOL BROŞÜRÜ

18

ALKOLE BAĞLI ANKSİYETE BOZUKLUĞUAlkol kullanan kişide belirgin bunaltı, panik ataklar ya da obsesyon veya kompulsiyonlar tabloya hakimdir.

Bu bozukluk klinik açıdan belirgin bir sıkıntıya veya toplumsal, mesleki alanlarda önemli bozulmalara yol açar.

ALKOLE BAĞLI CİNSEL FONKSİYON BOZUKLUĞUAlkol kullanımına bağlı belirgin bir sıkıntı veya kişilerarası ilişkilerde zorluklar doğuran önemli bir cinsel fonksiyon bozukluğu ortaya çıkabilir.

Cinsel istek ve uyarılma bozulabilir, orgazm güçlüğü çekilebilir veya cin-sel ağrıdan yakınılabilir.

ALKOLE BAĞLI UYKU BOZUKLUĞUAlkol yatıştırıcı tesiriyle başlangıçta uykuya dalmayı kolaylaştırır. Ancak değil sarhoşluk, çakır keyflik derecesinde alkol alan kişide bile uykuya dalınca REM devresi dediğimiz rüya görülen kısımlar kaybolur. Kişi hep REM – dışı şekilde uyur. Bu yüzden de ertesi sabah geceyi uykusuz geçir-miş gibi kalkar. Gündüz keyifsiz ve yorgundur. Kavrama, anlama kapasi-tesi düşüktür.

Alkolün verdiği uyku, rahat olmayan bir uykudur. Üzerine bir ağırlığın çökmesi ile ağır, ama huzursuz bir uykuya dalınır. Çarpıntı, sık nefes alma

∑ 216 pan kre atik has ta ve 279 sa� l�k l� ay n� ya� ve cin si yet te ki kon trol gru- buy la 4 y�l ça l�� ma lar sür dü rül mü� tür.

∑ Te� his ten 5 y�l son ra ha yat ta ka lan, % 5'ten da ha az d�r. Kan ser ölüm le -ri nin en yay g�n ne de ni olan pan kre as kan se ri er kek ler de 6. s� ra da, ka d�n -lar da 7. s� ra da d�r."

∑ Kan se re se bep olan nit ro za min le rin bi ra da bol mik tar da bu lun du �u tes- pit edil mi� tir. Ni te kim a� r� din di ri ci ola rak kul la n� lan "pi ra mi don ila c�" için -de faz la mik tar da nit ro za min bu lun du �u için, pi ya sa dan kal d� r�l m�� t�r. Or tamik tar da bi ra içen bir kim se gün de 70 pi ra mi don ha p� al m�� ka dar nit ro -za min al mak ta d�r.Ye ni Reh ber An sik lo pe di si(Cilt: 4, Say fa: 41 - 42)

∑ Al ko liz me en ge ni� ya y�l ma ze mi ni ha z�r la yan al kol lü iç ki bi ra d�r.D. S. Te�. Rap.'dan

∑ "Gün de 1,75 lit re bi ra içen er kek ler le, 1,5 lit re bi ra içen ka d�n lar al ko liksa y� l�r."�n gi liz Ro yal Col la ge Has ta ne si'nin Ra po ru

∑ �ki �i �e bi ra (�o fö rü) SAR HO� eder.Fr. Prof. Pi er re MOU L�N

16

Page 19: YEŞİLAY ALKOL BROŞÜRÜ

19

mecburiyeti (biriken CO2’i atmak için) ile rahatsız olunur. Gece ortasında uyanılır, sonra uyumakta güçlük çekilir. Çünkü alkol derin, tatmin edici ve gerçek bir uykuya dalmayı engeller. Ayrıca kişi o an tatsız ve sıkıntılıdır.

Alkolün sonrasıAkşamları içki alanlar, bir süre sonra “sızarak” uyurlar. Uyandıklarında ise birçok şikayetin onları beklediğini görürler. Çünkü alkol, onları yormuş, zorlamıştır.

Alkol sonrası belirtiler çeşitlidir. Baş ağrısı, yorgunluk, iştahsızlık, terleme, başdönmesi, bulanık görme, sıkıntı, isteksizlik hali v.s. Bu şikayetlerin or-taya çıkışı kişiye göre değişir. Bazen 1 – 2 bardakla, bazense şişeyi geçince belirir. Çünkü vücudun biyokimyasal dengesini alkol bozmuştur.

Karaciğer, kandaki alkolü parçalayarak karbondioksit ve suya dönüştürür. Sağlam vücut için zararsız sayılabilecek bu maddelerin oluşumu, bu orga-nımızı oldukça yorar.

Her insanın karaciğerinin alkolü harcama hızı ve gücü farklıdır. Kanda harcanmadan dolaşan alkol, zehir etkisi yapar. Karaciğerin kaldırabileceği yük geçildi mi, kandaki alkol zehir olarak bütün organlara zarar verir.

Alkollü kutlamalarda, çeşitli bahanelerle yapılan içkili gecelerde alkol sınırı çok kolaylıkla geçilir ve vücut zorlanır, yorulur.

∑ Al man ya'da ki al ko lik le rin he men hep si bi ra içe rek t� mar ha ne le re gir- mi� ler dir.Ord. Prof. F. Ke rim GÖ KAY∑ Al ko liz min ba �� B� RA d�r. Bi ra tü ke ti mi nin art ma s� Al ko liz mi yay g�n la� t� -r� yor. Al ko lik genç ler ya r� n�n ölü le ri dir.Prof. Dr. Co� kun SAR MA�

RA KAM LA RIN D� L�Jan de Lint isim li Hol lan da l� uz man �n gi liz T�p der gi sin de ya y�n la d� ��"AL KOL VE AL KO L�ZM" Ko nu lu Ya z� daFAZ LA AL KOL ALAN LAR DA VA K�T S�Z ÖLÜ MÜN NOR MAL DEN 24 M�S L�FAZ LA OL DU �U NU be lir ti yor.

Ma ram bat'�n is ta tis tik le ri ne gö re:3.005 tu tuk lu nun % 78'i al ko likSer se ri ve di len ci le rin % 70'i al ko likKa til le rin % 50'si al ko likH�r s�z ve yan ke si ci le rin % 71'i al ko likMa la yö ne lik suç la r�n % 77'si al ko lik ler ce i� len mi� tir.YE �� LAYBir in ce le me ye gö re; (Hol lan da)Suç lu la r�n % 80'i iç ki kul lan m�� t�r.�s viç re'de bu oran % 67 dir.YE �� LAY

17

Page 20: YEŞİLAY ALKOL BROŞÜRÜ

20

Bir alem gecesinin sabahında; ağızdaki kuruluk, şiddetli susuzluk hissi, alkolün terleme ve idrar miktarını attırma sebebi ile vücudumuzdan su kaybettirmesi sonucu ortaya çıkar. Alkol böbreklerden suyu atan sistemi uyararak, dolaylı bir yoldan vücutta su tutulmasını engeller ve su kaybına sebep olur. Alkolün vücut hücrelerinden dışarıya çıkararak böbreklerden attığı su sonucunda susuz kalan hücreler; şiddetli bir susuzluk hissi, baş ağrısı, baş dönmesi ile alkolün ortaya çıkardığı bu halleri içen kişiye his-settirirler.

Alkol sonrası baş ağrıları, bir başka önemli problemdir. Baş ağrısı yalnız alkolden değil, alkollü içkinin yapıldığı masum ve faydalı besin maddesi alkole dönüşürken oluşan bazı zararlı ara maddelerden de olur.

Uzun süre aşırı alkol ve yetersiz, değersiz besin alma ağır bir beslenme bozukluğuna, karaciğer yetersizliğine yol açabilir.

Alkol kan şekerini düşürür ve bu etkisini, alındıktan 8 – 12 saat sonra çok belirgin olarak gösterir. Kan şekeri düşüklüğü: titreme, çarpıntı, baş ağrısı, bulantı ve baş dönmesi yapar.

DİĞER BOZUKLUKLARAlkol kullanımı ile birlikte giden, ancak yukarıda sıralanan bozuklukların herhangi biri olarak sınıflandırılamayan bozukluklardır.

�n gil te re'de:90 bin tu tuk lu nun50 bini al kol lü iken suç i� le mi� tir.YE �� LAY

�n gil te re'de Al ko lizm le Mü ca de le Ens ti tü sü'nün son tes pi ti ne gö re, Al ko -lizm le kay be di len i� gü nü, has ta l�k lar vs. yü zün den kay be di len le rin 5 ka -t� faz la d�r.Lon dra (A.A)(549 sa y� l� YE �� LAY Der gi si)

BA �IM LI KUR TU LA B� L�R M�? Al ko le ba� la mak ve son ra on dan kur tul ma ya ça l�� mak ye ri ne ona hiç ba�- la ma mak ya p� la cak en do� ru ha re ket tir. An cak al kol içen le rin ço cuk la r� nabu tür ko ru ma da ve ya tav si ye ler de bu lun ma s� pek müm kün ol ma mak ta -d�r. Çün kü ken di le ri kö tü ör nek ol mak ta d�r. Onun için al kol içen le rin sa de -ce ken di le ri ni de �il ai le le ri ni ve ge le cek ne sil le ri ni, ya ni ço cuk la r� n� dadü �ün me si ge re kir. Onun için ön ce ken di le ri b� rak ma n�n ça re si ni ara ma -s� ve on dan son ra da ai le si ni ko ru ma s� ge re kir. Çün kü on la r�n al kol iç me -le ri, ço cuk lar için en can l� ör ne �i olu� tur mak ta d�r.Al ko lizm de de kur tul ma �an s�; "Has ta n�n ge çi ci bir sü re al kol den uzak la� -ma s�"ndan iba ret tir.Al ko liz min te da vi edi le bi le ce �i ne uz man la r�n bü yük k�s m� inan ma mak -ta d�r. �s ta tis tik ler, te da vi den son ra 2 y�l kul lan ma ma ih ti ma li nin % 5 ilâ %10 ol du �u nu gös ter mek te dir.

18

EEE, BEN KARIMI HEM

SEVER‹M, HEM DÖVER‹M...

‹ÇK‹ME KARIfiMA...

ANLADIN MI?

Page 21: YEŞİLAY ALKOL BROŞÜRÜ

21

Alkolizmin tedavisi nasıl olur?

Alkolizmin tedavi şekline hastanın tercihleri yön verir. 1 – İnkar ile yüzleştirme: Tedavinin başarıya ulaşmasındaki en büyük engel hastanın meselesinin ciddiyetini inkar etmesi ve içki içmeyi sürdürme is-teğidir. Hastanın tedaviyi kabul etme aşamasından önce, içki içmeyi kont-rol edemediği durumların ve alkolizmin komplikasyonları ile tekrar tekrar yüzleştirilmesi gereklidir.

2 – Bırakma konusunda kararlılık: Kontrollü içmeyi başarabilen hasta sayısı yok denecek kadar az olduğu için; tedavinin temel amacı, hastanın içkiyi tamamen bırakmasıdır.

3 – Motivasyonun değerlendirilmesi: En az bir ay süreyle alkolü tam olarak bırakma konusunda istekli olan hastanın, alkolü tam olarak bırakma ko-nusunda genellikle yeterli derecede motive olduğuna inanılır. Eğer hasta alkol alımını sürdürüyorsa (genellikle kendine güvenerek aşırı içme şek-linde) alkol alımını kontrol edebilecek gibi gözükmüyor demektir. Hasta, en azından kısa bir süreçte alkolü tam olarak bırakmak istemiyorsa, ileri tedavi teşebbüsleri başarısız kalabilecektir.

4 – Disülfiram (antebüs): Antebüs ile alkolü bırakma sürecinde alkoliklerin çabaları desteklenir. Disülfram, alkol ile etkileştiğinde şiddetli bulantı ve kusmaya sebep olur. İlaca ihtiyacı olmamasına rağmen, ilacı alma konu-sundaki isteklilik olumlu gidişata işaret eder.

AL KO L�Z M�N TE DA V� LE R� �SE EN DO� RU �E K�L DE AMA TEM LER DE MÜM- KÜN OL MAK TA DIR. ÇÜN KÜ GRUP TE DA V� �E K�L LE R�Y LE BA �A RI YÜZ DE S�HER ZA MAN DA HA YÜK SEK T�R!HER AL KO L�K te da vi ye ba� vur ma l� d�r. Te da vi nin ge rek li a�a ma la r� özetola rak �un lar d�r ve gö ze al�n ma l� d�r:Has ta;- Ön ce 15 gün t�b bî ba k�m al t�n da ka la cak,- Son ra 3 ay yi ne has ta ne de çe �it li te da vi ler tek ba �� na ve ya bir lik te uy gu- la na cak, - Da ha son ra da uzun sü re pe ri yo dik kon trol ler YA PIL MA LI DIR. Hat ta gruptop lan t� la r� na za man za man de vam edil me si bi le ge re ke bi lir. Bu kon trol -ler çok önem li dir. On la r�n ner edey se ömür bo yu sür me si en do� ru yol- dur. Çün kü her zor luk ta ve so run lar da al ko le dö nü� ler ol duk ça ko lay ve s�kola bil mek te dir.Bü tün bun la ra kar �� l�k, te da vi ye al� nan her 100 al kol ba ��m l� s�n dan 5 - 10ka da r� 2 y�l al kol kul lan ma ma y� ba �a ra bi le cek, 90-95'i ise hiç bir �ey ya p�l -ma m�� gi bi ha ya t� n� "ya �a yan ölü" ola rak sür dü re cek tir.Evet, hiç bu la� ma mak bu afe tin tek kur tu lu� yo lu ve ye gâ ne pan ze hi ri dir.BM Dün ya Sa� l�k Ör gü tü:Kalp için az �a rap tav si ye si, ge ri kal m�� ül ke le re yö ne lik rek lâm la r�n bir par- ça s� d�r.

19

AH AH...

B‹ KEREDEN B‹fiEY OLMAZ

DEM‹fiT‹N. BEN‹ BA⁄IMLI YAPTIN.

NASIL KURTULACA⁄IM fi‹MD‹

SENDEN? MAHVETT‹N HAYATIMI

OF OFF...

Page 22: YEŞİLAY ALKOL BROŞÜRÜ

22

5 – Ailenin katılımı: Hastanın ailesi önemli bir destek olabilir veya giz-li yada açıkça hastanın alkol içimini sürdürmesini teşvik edebilir. Bazen içmeyi sürdürdüğü sürece onunla kalamayacağını belirten eşi; hastanın alkolü bırakma denemesine girmesi için tek başına yeterli bir güç oluştu-rabilir.

6 – Özel servislere gönderme: ABD ve Batı’da psikolojik tedavi yaklaşımı-nı deneyen hastalarda en etkili metod Anonim Alkolikler denen gruptur. Diğer danışma programları da benzer problemi olanların desteklenmesini ve içmeyi durdurması için ferdin cesaretlendirilmesini sağlar. Davranış tedavisinde temel olarak içme cezalandırılır; ayık olma ise ödüllendirilir. Bu tedavi içki içmeyi kötü bir alışkanlık olarak gören hastalarda yararlıdır. Psikoterapi, çözümlenmemiş emosyonel sorunlarının alkol alımını moti-ve ettiğini düşündüren hastalarda uygundur.

7 – Hekimin emosyonel desteğini sürmesi: Muhtemelen hastanın içkisiz kaldığı dönemin sürmesi ve sorunu ile yüzleşmesinde en önemli faktör-dür. Hekim yarılamayan bir tutumla periyodik nüksleri kabul etmelidir. Eğer hasta alkolizm için orijinal bir tedavi programını görmeyi reddedi-yorsa, hekim hastayla ilişkisini kesmemeli, tedaviyi kabul edeceği bir psi-kososyal krizi beklemelidir.

Tedavide son sözümüzBu sorunun cevabını aramadan önce, alkoliğin tedavisindeki prensipler-den bahsetmek yararlı olacaktır.

"AZ AL KOL" TAV S� YE S� T� CA RÎ AMAÇ LI …Dün ya Sa� l�k Ör gü tü Mad de Ba ��m l� l� �� Ara� t�r ma Prog ra m� Mü dü rü HansEmb lad "Az iç ki iç me ko nu sun da son za man lar da ile ri sü rü len tav si ye ler,esa s�n da da ha faz la iç ki sat mak do� rul tu sun da ki ti ca rî ç� kar çev re le rin ceüre til mek te dir" de di.Hans Emb lad, �öy le de vam et ti:"Al kol tü ke ti mi dün ya n�n en bü yük sa� l�k so run la r� na yol açan et ken le rinba ��n da ge li yor. Sa� l� �� hiç bir ris ke sok ma ya cak as ga rî (stan dart) bir al kols� n� r� sap tan ma m�� t�r.Al kol lü iç ki ler, si ga ra ve uyu� tu ru cu mad de le ri in san l� ��n ve ül ke mi zin enbü yük is raf ko nu su dur.

YE �� LAYHal k� m�z her y�l si ga ra ve al kol lü iç ki tü ke ti mi ne top lam 15 mil yar $ öde- mek te dir.Bu pa ra la ra ne ler mi ya p� la bi lir di?Bu yu run:150 adet bü yük fab ri ka ve ya 150 adet uçak ve ya,500.000 adet oto mo bil ve ya,16.000 adet okul ya p� la bi lir di.Sarf edi len bu mik tar la ra sa� l�k har ca ma la r�, i� gü cü ve za man kay b�, tra fikka za la r�n da ki ka y�p lar, çe �it li olay lar da ki (bo �an ma, ya ra la ma, sal d� r�, gasp,te ca vüz, ci na yet, yan g�n lar vb.) mad dî ve ma ne vî ka y�p lar dâ hil de �il dir.Bun lar da he sap edil se lü zum suz mas raf ve ka y�p la r�n ai le ve ül ke eko no -

20

Page 23: YEŞİLAY ALKOL BROŞÜRÜ

23

- Alkolik, alkolün kesilmesini ve tedavi olmayı muhakkak arzu etmelidir. Bu konuda kesin kararlı olmalıdır. Yoksa tedavi teşebbüsü baştan başarısız demektir.

- Alkol bağımlısı, yine muhakkak hastaneye yatmayı kabul etmelidir. Özel-likle ilk devrenin hastanede geçirilmesi şarttır. Çünkü alkolü kesmeyle birlikte çeşitli belirtiler ortaya çıkar. Titreme, baş dönmesi, çeşitli ağrılar gibi eksiklik belirtilerinden sar’aya (epilepsi), alkolik cinnet hallerine kadar rahatsızlıklar bunu gerekli kılar. Bu gibi durumlar ise ancak uzman bir he-kimin yardımıyla hastane şartlarında halledilebilir.

Bu ilk dönem, takribi 15 günlük bir hastaneye yatış süresi demektir.

- Bundan sonra 3 aylık bir dönem gelir ki, yine hastanede geçirilmesi uy-gun olacaktır. İzolasyon yani alkolden uzaklaştırma, çevreden bir süre ayır-ma gerekli olduğundan yatırılmalıdır.

Bu dönemde kusturucu madde tedavisi, antebüs uygulanması ve psikotera-pi gibi metodlarla alkol bağımlısına yardımcı olunmaya çalışılır.

Tedavi başarılı mı?Esefle kaydedelim ki, bu tedavilerden pek düşük diyebileceğimiz bir sonuç alınmaktadır. Hastanın geçici bir süre alkolden uzaklaştırılması dışında de-ğişen bir şey yoktur. Hastanın iradesine ve karakterine tesir edici metod veya ilaç bilinmemektedir.

mi si ne ge tir di �i za rar la r�n bo yu tu nun he pi mi zi cid dî bir �e kil de dü �ün -dür me si ge re kir. Ta ri hin hiç bir dö ne min de, ta bii ve pa to lo jik afet ler de dâ hil, hiç bir fe lâ ketin san l� ��, gü nü müz de ki al kol, si ga ra ve uyu� tu ru cu sal g� n� ka dar teh diteden bir so run ha li ne gel me mi� tir.

GENÇ LE R� M� ZE VE ÇO CUK LA RI MI ZA ME SA JI MIZ1) Ye �i lay'� ta n� y� n�z ve ta n� t� n�z.2) Bu za rar l� mad de le ri ö� re ni niz, hiz met le ri mi ze ka t� l� n�z.3) Bü tün uyu� tu ru cu lar (Si ga ra-Al kol-be yaz ve uçu cu lar) gram ze hir dir. Bual�� kan l�k la ra ha fif le riy le, ilk ad�m ve ilk ta d�m la gi ri lir ve çok de fa ç� k�l -maz.4) Kul la nan lar la sa k�n dost luk kur ma y� n�z.Siz le ri çok se ven Ye �i lay'dan sev gi le r…Tür ki ye Ye �i lay Ce mi ye tiGe nel Mer ke zi

2005 Tra fik ka za bi lan ço suPo lis böl ge sin de 570 bin 419 tra fik ka za s� mey da na gel di; 3 bin 215 ki �iöl dü, 123 bin 985 ki �i ya ra lan d�, 2005'te gün de or ta la ma 1562 tra fik ka za s� ya �an d�; gün de or ta la ma 9 ki -�i öl dü, 430 ki �i ya ra lan d�, Ka za la r�n mad di bo yu tu 650 mil yon do la r� a� t�. Kay nak: Em ni yet Ge nel Mü dür lü �ü in ter net si te si

" �ç ki li �o för kap tan, son du rak kab ris ta n…

21

A‹LELER‹N YIKILMASI VE PARÇALANMASINDA BAfiROLÜ

ALKOL OYNAMAKTADIR.

Page 24: YEŞİLAY ALKOL BROŞÜRÜ

24

Alkoliğin meseleleri, arkadaş ve iş çevresi, aile problemleri değişmediğin-den tedavi bitiminde yine aynı ortama, aynı karakter yapısı ile dönmekte, alkole başlama ihtimali pek yüksek olmaktadır.

Pek çok alkolik ve doktor da alkolizmin tedavi olabileceğine inanmamak-tadır. Alkolizmde veya alkolizmin sebep olduğu problemlerde bir düzel-me olursa, bu kişiler bunun tedaviye cevaptan değil, bir takım mesut olay-lar sonucu olduğunu söylemektedirler.

Yani, alkolik:- Önce 15 gün tıbbi bakım altında kalacak,- Sonra 3 ay yine hastanede çeşitli tedaviler tek başına veya birlikte uygu-lanacak. - Daha sonra da uzun süre periyodik kontroller ve grup toplantılarına gelecektir.

Bütün bunlara karşılık, tedaviye alınan her 100 alkol bağımlısından 5 – 10 kadarı 2 yıl alkol kullanmamayı başarabilecek, 90 – 95’i ise hiçbir şey ya-pılmamış gibi hayatını “yaşayan ölü” olarak sürdürecektir.

" Ara ba s� na al kol le bi nen, sed yey le iner!" Al kol h� z�, h�z ölü mü ge ti rir." Ak l� ba ��n da �o för iç ki iç mez." Al kol ba ��m l� la r� na eh li yet ve ri le mez!

AL KOL VE GER ÇEK LER∑ Al kol ve uyu� tu ru cu la r�n hep si bir ne vi ze hir dir. Bun lar da �i fa te si ri dü- �ü nü le mez.∑ Al kol ve uyu� tu ru cu lar en ön ce bey nin ve mer ke zî si nir sis te mi nin az� l�dü� man la r� d�r.

∑ �ç ki nin zih ni aç t� �� söy le mi yan l�� t�r. �ç ki ak l� ve ira de yi ki lit ler. Bu in san- dan ge ri ye ne ka l�r?∑ Dik kat! Za rar l� al�� kan l�k lar ilk ad�m ve ilk ta d�m la ba� lar.∑ En bü yük tu zak = "Bir de fa de ne mek ten ne ç� kar!!!"∑ Bir ka deh bir f� ç� n�n, tek si ga ra bir pa ke tin anah ta r� d�r. �lk ad� m� kü çüm -se me yin!∑ Al kol ba ��m l� la r�n da ki va kit siz ölüm, nor mal den 24 mis li faz la d�r.∑ Kö tü al�� kan l�k la r�n te me lin de ki ne den; ai le ve e�i tim de ki bo zuk luk veyan l�� l�k lar d�r.∑ �n san la r�n özür lü do� ma s� n�n se be bi % 80, al kol kul la nan an ne ve ba ba- lar d�r.

∑ Al ko liz me dü �en le rin % 80'i bu ba ta �a bi ra ve bi ra ha ne ka p� s�n dan gir- mi� tir.∑ Al kol, si ga ra ile bir lik te kan ser olu� tu ran se bep le rin ba ��n da ge lir.

22

BA⁄IMLILIK, KEND‹ ‹RADES‹N‹ MADDEYE DEVRETMEK DEMEKT‹R.

Yapılan istatistikler, tedaviden sonra alkole 2 yıl başla-mama ihtimalinin yüzde 5 – 10 arası olduğunu göster-mektedir.

Page 25: YEŞİLAY ALKOL BROŞÜRÜ

25

Bu yüzden alkolizmi önleyen, alkolizme giden yolu tıkayan, alkolle mücadeleyi temel kabul eden tedbirler önem kazanmaktadır. Bu şekilde başarılı oldukça yaşayan fakat ölü sayılan alkolikler azalır; fertler de, toplum da rahatlamak imkanına kavu-şurlar.

Sonuç: Tedavi için hastanelerine yatırılan al-koliklere pek az yardımla bulunabilmenin yanı sıra, hem ülke ekonomisi için oldukça yük olan, hem de başarı oranı düşük bir tedavi yapılabil-mektedir.

Alkolik, çoğu kere hastaneden çıkınca tekrar al-kolle başlamaktadır.

Al ko liz min iler le dik çe, al ko lik ki �i le rin so run la r� da art mak ta d�r. Ör ne �in, yal n�z iç me ye ba� lar lar, çev re le rin den sak la ya rak giz li içer- ler, �i �e le ri sak lar lar. Bü tün bu dav ra n�� la r�n se be bi al ko lik ol duk la r� n� çev re le rin den sak la ma ar zu su duy ma la r� d�r. Git tik çe ar tanbir suç lu luk duy gu su ge li� ti ri ri ler, bu suç lu luk duy gu su, pi� man l�k la bir le �ir ve bu duy gu la r� bas t�r mak için da ha çok iç me ye ba� lar -lar. Hat ta sa bah kal kar kal maz iç me ye ba� lar lar. Al ko lizm bir k� s�r dön gü ye dö nü �ür. Suç lu lu �a ve al ko lün yap t� �� tah ri ba ta ba� l� ola rak ki �i de ank si ye te ve dep res yon ba� lar ve bu

yüz den ki �i da ha çok al kol tü ke tir. Al kol tü ke ti mi art t�k ça dep res yon de rin- le �ir, ki �i uyu ya ma ma ya ya da s�z ma ya ba� lar, ge ce le ri uya n�r, dep re sif birduy gu du ru mu içi ne gi rer, ken di si ni sü rek li hu zur suz ve s� k�n t� l� his se der,pa nik nö bet le ri ge çi rir, gö �üs a� r� s�, çar p�n t� ve ne fes al ma da zor luk çe ker.

AL KO LÜN GER ÇEK LE R� Al ko lün Vü cu da Et ki le riAl kol al�n d�k tan son ra h�z la in ce ba ��r sak tan ka na ka r� ��r. Ka na ka r� �an al kol mik ta r� na gö re, be yi nin ça l�� ma s� n� ya va� la t�r. �ç ki içen ki �i nin ka n� na ka r� �an al kol mik ta r�: " Be lir li bir za man da ne ka dar iç ti �i ne, " Vü cut öl çü le ri ne, cin si ye ti ne, vü cut ya p� s� na ve me ta bo liz ma s� na, " Mi de de ki yi ye cek çe �i di ne ve mik ta r� na gö re de �i �ir. Al kol ka na ka r�� t�k tan son ra, hiç bir yi ye cek ya da içe cek onun et ki si ni azalt- maz. Ba zen mey ve �e ke ri, al ko lün kan dan d� �a r� at� l� m� n� h�z lan d� ra bi lir veböy le ce et ki si da ha k� sa sü rer.

Unut ma y�n as la gü ven li iç ki mik ta r� yok tur. SA�LIKLI B�R HAYAT D�LEKLER�M�ZLE...

24

Page 26: YEŞİLAY ALKOL BROŞÜRÜ

26

�LET���MTürkiye Ye�ilay Cemiyeti Genel Merkezi

Nuruosmaniye Cad. 34400 No:17-1 Ca�alo�lu-�stanbul

Tlf. 0212 527 16 83 – Faks. 0212 522 84 63

www.yesilay.org.tr e-posta: [email protected]

BA�I�LARINIZ ��NYe�ilay Resmi Hesap Numaralar�

Vak�fbank Ca�alo�lu �ubesi 2001398

B�R DÜ�ÜNCE EKEN, B�R EYLEM B�ÇER

B�R EYLEM EKEN, B�R ALI�KANLIK B�ÇER

B�R ALI�KANLIK EKEN, B�R KARAKTER B�ÇER

B�R KARAKTER EKEN,

HAYATINI B�ÇER

“Gelece�i De�i�tirmek

�çin Çal���yoruz”

İLETİŞİMTürkiye Yeşilay Cemiyeti Genel Merkezi

Nuruosmaniye Cad. No:17/1 Cağaloğlu / İstanbul

Tel: 0212 527 16 83 Faks: 0212 522 84 63

www.yesilay.org.tr | [email protected]