of 12/12
EU projekt „Mayors in action” Zagreb, 14. svibnja 2014. Zagrebački energetski tjedan 2014. Međunarodna konferencija „Održivost u našim rukama”

Zagrebački energetski tjedan 2014. Međunarodna ... · EU projekt „Mayors in action” Zagreb, 14. svibnja 2014. Zagrebački energetski tjedan 2014. Međunarodna konferencija „Održivost

 • View
  6

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Zagrebački energetski tjedan 2014. Međunarodna ... · EU projekt „Mayors in action” Zagreb,...

 • EU projekt „Mayors in action”

  Zagreb, 14. svibnja 2014.

  Zagrebački energetski tjedan 2014. Međunarodna konferencija „Održivost u našim rukama”

  http://www.google.hr/url?sa=i&rct=j&q=south+east+europe&source=images&cd=&cad=rja&docid=gNDiv2EMBrAE0M&tbnid=LPImdir45xnGZM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.southeast-europe.net/en/downloads_section/communication_tools/&ei=gMaOUazgJsidO5_KgbAJ&bvm=bv.46340616,d.ZGU&psig=AFQjCNGFzqYDTAS4GfXFOFZ14a3kCvSgWQ&ust=1368397542173862

 • Osnovne informacije o projektu

  Partneri projekta

  Pozadina projekta

  Ciljevi projekta

  Radni program projekta

  Provedba projekta

  Sadržaj

  http://www.google.hr/url?sa=i&rct=j&q=south+east+europe&source=images&cd=&cad=rja&docid=gNDiv2EMBrAE0M&tbnid=LPImdir45xnGZM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.southeast-europe.net/en/downloads_section/communication_tools/&ei=gMaOUazgJsidO5_KgbAJ&bvm=bv.46340616,d.ZGU&psig=AFQjCNGFzqYDTAS4GfXFOFZ14a3kCvSgWQ&ust=1368397542173862

 • Naziv: „Mayors in action” (puni naziv projekta: Jačanje potpornih struktura Sporazuma gradonačelnika kao pomod lokalnim vlastima u primjeni i nadzoru njihovih održivih akcijskih planova)

  EU program – Intelligent Energy Europe 2013. Ukupna vrijednost projekta: 1 263 174 EUR Ukupni iznos sufinanciranja projekta od strane EU: 947 378 EUR Budžet Grad Zagreb: 116 289 EUR Ukupni iznos EU financiranja proračuna Grada Zagreba: 82 216 EUR

  (75%) Trajanje projekta: 3 godine (2014.-2017.)

  Osnovne informacije o projektu

  http://www.google.hr/url?sa=i&rct=j&q=south+east+europe&source=images&cd=&cad=rja&docid=gNDiv2EMBrAE0M&tbnid=LPImdir45xnGZM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.southeast-europe.net/en/downloads_section/communication_tools/&ei=gMaOUazgJsidO5_KgbAJ&bvm=bv.46340616,d.ZGU&psig=AFQjCNGFzqYDTAS4GfXFOFZ14a3kCvSgWQ&ust=1368397542173862

 • ŠPANJOLSKA Barcelona Provincial Council

  (DIBA)

  ITALIJA Province of Genova (u svojstvu

  koordinatora) Veneto Region (VENETO) Sogesca s.r.l. (SOG)

  HRVATSKA Grad Zagreb (CZG)

  BELGIJA Interleuven, Intermunicipal

  organisation (INTERLEUVEN)

  GRČKA Centre for Renewable Energy

  Sources and Saving (CRES)

  NJEMAČKA ICLEI European Secretariat GmBH

  (ICLEI EUROPE)

  PARTNERI PROJEKTA

  POLJSKA Polish Network Energy Cités (PNEC)

  http://www.google.hr/url?sa=i&rct=j&q=south+east+europe&source=images&cd=&cad=rja&docid=gNDiv2EMBrAE0M&tbnid=LPImdir45xnGZM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.southeast-europe.net/en/downloads_section/communication_tools/&ei=gMaOUazgJsidO5_KgbAJ&bvm=bv.46340616,d.ZGU&psig=AFQjCNGFzqYDTAS4GfXFOFZ14a3kCvSgWQ&ust=1368397542173862

 • Pozadina projekta

  Inicijativa EK da na lokalnoj razini potakne postizanje EU ciljeva 20/20/20 do svibnja 2014 :

  • 5.688 potpisnika (koje predstavljaju cca. 183 milijuna stanovnika) CoM • 3655 dostavljenih održivih energetski akcijski planova (SEAP)

  Prepreke u provedbi CoM: • Nedostatak stručnog znanja i kadra kao i izvora financiranja u manjim

  lokalnim samoupravama

  Premošdivanje prepreka u provedbi: • Kako bi premostila barijere i pomogla lokalnim vlastima za provedbu

  CoM, EK je utemeljila „Strukture potpore i Koordinatore Sporazuma gradonačelnika ” (C&S)

  Sporazum gradonačelnika (CoM)

  http://www.google.hr/url?sa=i&rct=j&q=south+east+europe&source=images&cd=&cad=rja&docid=gNDiv2EMBrAE0M&tbnid=LPImdir45xnGZM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.southeast-europe.net/en/downloads_section/communication_tools/&ei=gMaOUazgJsidO5_KgbAJ&bvm=bv.46340616,d.ZGU&psig=AFQjCNGFzqYDTAS4GfXFOFZ14a3kCvSgWQ&ust=1368397542173862

 • Pozadina projekta

  Strukture potpore i Koordinatori Sporazuma gradonačelnika (C&S) • C&S pojedinačno podjednako ne raspolažu sa svim dostupnim alatima i

  informacijama za potporu lokalnih samouprava za provedbu obveza iz CoM

  Potpore Sporazuma su: europske, nacionalne i regionalne mreže i udruženja lokalnih vlasti koje koriste svoje kapacitete, svoja lobiranja, komunikacije i umrežavanje u svrhu promocije inicijative Sporazum gradonačelnika te podržavaju obveze potpisnica

  http://www.google.hr/url?sa=i&rct=j&q=south+east+europe&source=images&cd=&cad=rja&docid=gNDiv2EMBrAE0M&tbnid=LPImdir45xnGZM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.southeast-europe.net/en/downloads_section/communication_tools/&ei=gMaOUazgJsidO5_KgbAJ&bvm=bv.46340616,d.ZGU&psig=AFQjCNGFzqYDTAS4GfXFOFZ14a3kCvSgWQ&ust=1368397542173862

 • Ciljevi projekta

  Proces jačanja kapaciteta potpornih struktura CoM

  Potpora jedinicama lokalne samouprave koje nemaju dovoljno vlastitih kapaciteta za provedbu obveza preuzetih pristupanjem CoM

  http://www.google.hr/url?sa=i&rct=j&q=south+east+europe&source=images&cd=&cad=rja&docid=gNDiv2EMBrAE0M&tbnid=LPImdir45xnGZM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.southeast-europe.net/en/downloads_section/communication_tools/&ei=gMaOUazgJsidO5_KgbAJ&bvm=bv.46340616,d.ZGU&psig=AFQjCNGFzqYDTAS4GfXFOFZ14a3kCvSgWQ&ust=1368397542173862

 • Ciljevi projekta

  Ciljevi projekta ostvarivat će se kroz: • Različita podučavanja namijenjena Strukturama potpore i Koordinatorima

  Sporazuma gradonačelnika (stručni seminari, twinninzi, treninzi, razmjena iskustva, umrežavanje)

  • Različita podučavanja namijenjena manjim jedinicama lokalne samouprave (stručni seminari, twinninzi, treninzi, razmjena iskustva)

  • Razvijanje edukativnih materijala • Istraživanje financijskih mogudnosti za provedbu aktivnosti iz SEAP-a

  http://www.google.hr/url?sa=i&rct=j&q=south+east+europe&source=images&cd=&cad=rja&docid=gNDiv2EMBrAE0M&tbnid=LPImdir45xnGZM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.southeast-europe.net/en/downloads_section/communication_tools/&ei=gMaOUazgJsidO5_KgbAJ&bvm=bv.46340616,d.ZGU&psig=AFQjCNGFzqYDTAS4GfXFOFZ14a3kCvSgWQ&ust=1368397542173862

 • Radni program projekta Radni program projekt je podijeljen u 6 radnih paketa (WP):

  WP 1: Upravljanje - Province of Genova WP 2: Izobrazba –Stručni pregledi- Trening - Grad Zagreb (CZG) WP 3:Provedba SEAP-a - Interleuven, Intermunicipal organisation (INTERLEUVEN) WP 4: Nadzor nad primjenom SEAP-a - Barcelona Provincial Council (DIBA) WP 5: Diseminacija, komunikacija, umrežavanje, repliciranje - ICLEI European Secretariat GmBH (ICLEI EUROPE) WP 6: Diseminacija projekta koji su sufinancirani od strane EASME, EK

  http://www.google.hr/url?sa=i&rct=j&q=south+east+europe&source=images&cd=&cad=rja&docid=gNDiv2EMBrAE0M&tbnid=LPImdir45xnGZM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.southeast-europe.net/en/downloads_section/communication_tools/&ei=gMaOUazgJsidO5_KgbAJ&bvm=bv.46340616,d.ZGU&psig=AFQjCNGFzqYDTAS4GfXFOFZ14a3kCvSgWQ&ust=1368397542173862

 • Provedba projekta

  Strukture potpore i Koordinatore Sporazuma gradonačelnika: • Priprema stručnih materijala i priručnika • Održavanje centralnih seminara (treninga) (Genova, Barcelona, Zagreb) • Pojedinačni treninzi za jačanje kapaciteta

  Lokalna samouprava: • Priprema stručnih materijala i priručnika za lokalnu samoupravu • Održavanje treninga sa pojedinom lokalnom samoupravom • Održavanje seminara na nacionalnom nivou za lokalnu samoupravu

  Jačanje kapaciteta kroz dvije razine:

  http://www.google.hr/url?sa=i&rct=j&q=south+east+europe&source=images&cd=&cad=rja&docid=gNDiv2EMBrAE0M&tbnid=LPImdir45xnGZM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.southeast-europe.net/en/downloads_section/communication_tools/&ei=gMaOUazgJsidO5_KgbAJ&bvm=bv.46340616,d.ZGU&psig=AFQjCNGFzqYDTAS4GfXFOFZ14a3kCvSgWQ&ust=1368397542173862http://www.google.hr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=ArJN3Cj3HPp6YM&tbnid=RZKo-ydLy58AvM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.123rf.com/photo_9316645_3d-man-pushing-ghear-wheels.html&ei=Nf1sU8GiKKGv7AaXk4CgDQ&bvm=bv.66330100,d.bGQ&psig=AFQjCNGGAKWWPnb51cZOJBWjTilMIeE-AQ&ust=1399737414939721

 • Provedba projekta

  Provedba SEAP-a lokalnih samouprava uključenih u projekt • Suradnja između potporne strukture (Grad Zagreb)i lokalne samouprave

  na slijededim pitanjima: - Određivanje prioriteta i odabir mjera iz SEAP-a - Pronalaženje izvora financiranja za odabrane mjere i izrada studija izvodljivosti - Provedba i pradenje odabranih mjera Izrada smjernica za učinkovitu provedbu SEAP-a (izrađene na temelju prikupljenih iskustva partnera projekta)

  http://www.google.hr/url?sa=i&rct=j&q=south+east+europe&source=images&cd=&cad=rja&docid=gNDiv2EMBrAE0M&tbnid=LPImdir45xnGZM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.southeast-europe.net/en/downloads_section/communication_tools/&ei=gMaOUazgJsidO5_KgbAJ&bvm=bv.46340616,d.ZGU&psig=AFQjCNGFzqYDTAS4GfXFOFZ14a3kCvSgWQ&ust=1368397542173862

 • Hvala na pažnji!

  Grad Zagreb, Gradski ured za energetiku, zaštitu okoliša i održivi razvoj

  [email protected]

  http://www.google.hr/url?sa=i&rct=j&q=south+east+europe&source=images&cd=&cad=rja&docid=gNDiv2EMBrAE0M&tbnid=LPImdir45xnGZM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.southeast-europe.net/en/downloads_section/communication_tools/&ei=gMaOUazgJsidO5_KgbAJ&bvm=bv.46340616,d.ZGU&psig=AFQjCNGFzqYDTAS4GfXFOFZ14a3kCvSgWQ&ust=1368397542173862http://www.eko.zagreb.hr/default.aspx?id=701