Znanka ali uganka 9 resitve internet

 • View
  885

 • Download
  40

Embed Size (px)

DESCRIPTION

http://www.modrijan.si/slv/content/download/18571/206527/version/2/file/znanka+ali+uganka+9+resitve+internet.pdf

Text of Znanka ali uganka 9 resitve internet

 • Znanka ali uganka 9, Reitve nalog iz delovnega zvezka in samostojnega delovnega zvezkaSlovenina za 9. razred osnovne ole

  AvtorjaMatej ist, Marta Kocjan - Barle

  UrednicaDragica Perme

  Oprema in oblikovanjeMatej Zorec

  PrelomGoran uri

  Izdala in zaloila Modrijan zaloba, d. o. o.Za zalobo Branimir NeoviLjubljana 2014Prva izdaja

  Modrijan zaloba, d. o. o.

  www.modrijan.si

 • Spotovane uiteljice in uitelji!

  V delovnem zvezku (DZ) in samostojnem delovnem zvezku (SDZ I, SDZ II) v podpoglavju Rei naloge, ki sledi vsaki obravnavani temi, so veinoma take naloge, s kakrnimi naj bi uenke in uenci razvili zmonosti, predpisane v unem nartu. V ospredju seveda ni njihova metajezikovna zmonost, ampak predvsem usvajanje praktinega jezikovnega znanja, urjenje v branju in pisanju ter razumevanje vsega predstavljenega, bogatenje besednega zaklada in raba razlinih prironikov. Uni cilj pri nalogah, ki od uenk in uencev terjajo strokovno poimenovanje ali nekaj ve teorije, je predvsem razvijanje zmonosti uporabe razlinih prironikov od same poljudno strokovno predstavljene teme do Prironega slovarka, Slovenskega pravopisa in Slovarja slovenskega knjinega jezika, a tudi spleta, zato naj jih uporabljajo tudi takrat, kadar niso nanje posebej opozorjeni. Z njimi (predvsem teoretinim delom pred nalogami) naj si pomagajo e pri nalogah, ki od njih terjajo utemeljitev. Tako naj bi se izurili v samostojnem reevanju jezikovnih zadreg, na katere bodo naleteli tudi pri nadaljnjem olanju, tudiju in pri po-klicnem delu. Z osnovami iskanja so se seznanili v 7. in 8. razredu, v 6. pa so se nauili osnov prebiranja gesel.

  Uenke in uenci naj res pozorno berejo navodilo pri vsaki nalogi ali vaji: e v njem npr. pie, da napano obliko prertajo in na rto napiejo pravilno, naj naredijo natanno tako; e pie, naj napiejo pravilno obliko, naj napane ne rtajo. Poglavitni namen takega ravnanja je, da se uenke in uenci nauijo pravilno brati in upotevati navodila, ne pa ravnati mehanino.

  Na prvi pogled se zdi tevilo nalog za prepoznavanje razlinih vrst priredij mogoe pretirano; poglavitno je, da se res dobro nauijo razlikovati med tevilom stavkov ter vezniki, ki jih povezujejo, ne pa toliko s poimenovanjem samim. S poznavanjem stavne zgradbe naj bi usvojili predvsem pravilno pisanje vejice, s poimenovanjem pa naj bi razvili veine brskanja po poljudno strokovnih besedilih z jezikovnimi razlagami.

  Z rdeo tevilko ali rko so oznaene teje vaje; te naj bi reevali predvsem za jezik bolj nadarjeni, preostali pa mogoe ob vai pomoi.

  Zgledi za vaje in naloge so iz razlinih virov in so v samostojnem delovnem zvezku oznaeni z zvezdicami, v delovnem zvezku pa z nadpisanimi tevilkami, viri so navedeni na koncu knjige. Tu in tam so v zgledih ostale kake pravopisne in slogovne slabosti. Nanje in na nae spodrsljaje je opozorjeno v komentarjih. Hvaleni vam bomo za vsa opozorila na morebitne pomanjkljivosti.

  Kratice

  eSP elektronska izdaja Slovenskega pravopisa 2001SP Slovenski pravopis 2001SNB Slovar novejega besedja slovenskega jezikaSSKJ Slovar slovenskega knjinega jezikaDZ delovni zvezekSDZ samostojni delovni zvezek

 • Kazalo

  BEREMO IN PIEMO, Opis poti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7BEREMO, Potopis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7Pokai, kaj zna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8SLOVENSKI JEZIK, Slovenski jezik v javnem ivljenju . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8Zgodovina slovenskega jezika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9Pokai, kaj zna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10BESEDE, Tvorjenke in netvorjenke . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10BEREMO, Kulturni spored . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12PIEMO IN GOVORIMO, Predstavitev poklicnih nartov . . . . . . . . . . . . . . . . 13LENEK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14MEDMET . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15Pokai, kaj zna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16BEREMO IN PIEMO, ivljenjepis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17BEREMO, PIEMO IN GOVORIMO, Opis in oznaka osebe . . . . . . . . . . . . . . . 18BEREMO IN PIEMO, Pripoved o ivljenju osebe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22POVED IN STAVEK, Priredno zloena poved . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23Vrste priredij, Vezalno priredje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24Stopnjevalno priredje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25Lono priredje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26Protivno priredje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26Pojasnjevalno priredje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27Posledino priredje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28Sklepalno priredje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29Pokai, kaj zna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30BEREMO, Obrazci v elektronski obliki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31BEREMO IN PIEMO, Uradna pronja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32PRAVOREJE, Glasovi slovenskega knjinega jezika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34Naglas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35Pokai, kaj zna. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35POVED IN STAVEK, Stavna sestava . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36Tvorni in trpni stavek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37Pokai, kaj zna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39BEREMO IN PIEMO, Ocena . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40PRAVOPIS, Vejica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41Pomiljaj . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42Vezaj . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42Pisanje skupaj ali narazen ali z vezajem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43Pokai, kaj zna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44POGOVARJAMO SE, Pogovori . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45BEREMO IN PIEMO, Uradno in neuradno soalje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46GLASNO BEREMO, Padajoa in rastoa stavna intonacija . . . . . . . . . . . . . . 48

 • 6PIEMO, Predstavitev doivljanja aktualnih dogodkov . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48POKAI, KAJ ZNA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49ALI SE E SPOMNI, Jezik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53Besede . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54Besedne vrste . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54Poved . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58Pravopis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59Pravoreje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62

 • 7BEREMO IN PIEMO Opis poti

  Po smislu.

  a) gorskim kolesarjem

  b) Npr. Gunclje, Dvor, motel v Mednem, Topol, Osredek, Gabrje, Stranska vas, ob Gradaici, grad Bokalce, Cesta na Vrhovce, Vika cesta, Traka cesta.

  c) dolina prekolesarjene poti nadmorska viina

  Odkljukan je drugi viinski diagram.

  Od leve proti desni: smer vonje asfaltirana cesta najvija toka makadamska cesta izhodie

  Odkljukani so: 1. (asovni potek poti), 2. (potek poti od kraja do kraja), 3. (imena krajev), 7. (razdalje med kraji), 8. (opis lege), 9. (vrsta/kakovost poti), lahko tudi 12. (posebnosti oz. znamenitosti kraja, pokrajine, poti) kvadratek.

  Po smislu.

  a) Naselbinska imena: Golo Brdo, Polhov Gradec, Stranska vas Nenaselbinska imena: Celovka cesta, Cesta na Vrhovce

  b) Pri zemljepisnih naselbinskih imenih se poleg prve besede piejo z veliko tudi neprve, razen e gre za predloge ali besede mesto, vas, trg, selo, selce. Pri zemljepisnih nenaselbinskih imenih se poleg prve besede z veliko pie tudi neprva, kadar gre za lastno poimenovanje.

  c) Po smislu.

  BEREMO Potopis

  Po smislu.

  a) // odlomek, saj je brez vsakrnega uvoda in zakljuka; lahko preberemo samo o delu poti. //potopis, saj je avtor subjektivno opisal svoje doivetje (na) p