Transcript
Page 1: RAČUNOVODSTVO ZA PODUZETNIKE I - vup.hr · Godišnji financijski izvještaji moraju pružiti istinit i objektivan prikaz financijskog položaja i uspješnosti poslovanja poduzetnika

16.10.2014.

1

1

RAČUNOVODSTVO ZA

PODUZETNIKE I

Predavanje 16. listopada

201.

SADRŽAJ PREDAVANJA

Pojam financijskih izvještaja

Financijski izvještaji sukladno ZOR-u

Bilanca

Sastavljanje bilance

Bilančne pozicije

Page 2: RAČUNOVODSTVO ZA PODUZETNIKE I - vup.hr · Godišnji financijski izvještaji moraju pružiti istinit i objektivan prikaz financijskog položaja i uspješnosti poslovanja poduzetnika

16.10.2014.

2

33

POJAM FINANCIJSKIH

IZVJEŠTAJA

proizvod računovodstva

unutarnji i vanjski korisnici (ulagači, kreditori, vlada, kupci, dobavljači,

vjerovnici, …)

Godišnji financijski izvještaji moraju pružiti istinit i objektivan prikaz

financijskog položaja i uspješnosti poslovanja poduzetnika.

ZOR - Temeljni financijski izvještaji moraju pružati istinit, fer,

pouzdan i nepristran pregled imovine, obveza, kapitala, promjene

financijskog položaja i dobiti ili gubitka

financijski izvještaji su završna faza računovodstvenog procesiranja

informacija i predstavljaju nosioce računovodstvenih informacija

Podaci Proces obrade Informacije Korisnici

donošenje odluka

4

POJAM FINANCIJSKIH

IZVJEŠTAJA

zadatak računovodstva - prikupljanje i obrada podataka financijske prirode, prikaz dobivenih podataka zainteresiranim korisnicima.

cilj financijskog izvješćivanja je informiranje korisnika o financijskom položaju i uspješnosti ispunjavanja postavljenih ciljeva poslovanja, kao i davanje informacija o novčanim tijekovima proračunskog korisnika.

informacije prikazane u financijskim izvještajima trebaju biti značajne i pouzdane, a oblikom i sadržajem prepoznatljive i razumljive osobama kojima su namijenjene.

Page 3: RAČUNOVODSTVO ZA PODUZETNIKE I - vup.hr · Godišnji financijski izvještaji moraju pružiti istinit i objektivan prikaz financijskog položaja i uspješnosti poslovanja poduzetnika

16.10.2014.

3

55

POJAM FINANCIJSKIH

IZVJEŠTAJA

ZOR:

1. Bilanca

2. Račun dobiti i gubitka

3. Izvještaj o novčanom tijeku (toku)

4. Izvještaj o promjeni glavnice

5. Računovodstvene politike i bilješke uz financijske izvještaje

cjelina

povezani, nadopunjuju se, zaokružena cjelina

načelo nastanka događaja (osim Izvještaja o novčanom tijeku)

računovodstveni izvještaji za potrebe unutarnjih korisnika –

upravljačko računovodstvo i računovodstvo troškova; nisu

propisani (standardizirani)

BILANCA

Da bi poslovni subjekt obavljao funkciju treba posjedovati

određenu imovinu i izvore te imovine

Poslovni događaji – predmet knjigovodstvene evidencije (glavna

knjiga)

Bilanca se sastavlja u dužim vremenskim razmacima – samo

trenutno stanje imovine, obveza i kapitala

Definicije:

Braut, R. - “Bilanca pokazuje u novcu izražena sveukupna

sredstva zajedno s izvorima iz kojih se obrazuju”

Habek, M. – “Bilancom, dakle, obuhvaćamo sva sredstva i izvore

koji se u toku poslovne aktivnosti mijenjaju i to kvantitativno i

kvalitativno, kod čega knjigovodstvo bilježi i poslovne promjene, a

bilanca je prikaz stanja rezultirajućih iz poslovnih promjena” 6

Page 4: RAČUNOVODSTVO ZA PODUZETNIKE I - vup.hr · Godišnji financijski izvještaji moraju pružiti istinit i objektivan prikaz financijskog položaja i uspješnosti poslovanja poduzetnika

16.10.2014.

4

77

BILANCA

Bilanca je sustavni pregled imovine, kapitala i obveza na

određeni datum

Sastoji se od:

Aktive – imovina

Pasive – glavnica (kapital) i obveze

imovina kojom poduzeće raspolaže i obveze prema izvorima

dvostruki prikaz imovine:

prema pojavnom obliku

prema porijeklu

Bitno – struktura imovine, obveza i kapitala i njihova povezanost

Kakva je financijska snaga?

Likvidnost?

Horizontalna financijska struktura?

Položaj u odnosu na slična poduzeća?

88

BILANCA

Elementi:

a) Imovina,

b) Obveze i

c) Glavnica

Imovina – resursi koje kontrolira poslovni subjekt

kao rezultat prošlih događaja iz kojih se očekuje

priljev budućih ekonomskih koristi

- resursi koji imaju vrijednost

- u vlasništvu ili pod kontrolom subjekta

- vjerojatno je da će buduće ekonomske koristi pritjecati u

subjekt

Page 5: RAČUNOVODSTVO ZA PODUZETNIKE I - vup.hr · Godišnji financijski izvještaji moraju pružiti istinit i objektivan prikaz financijskog položaja i uspješnosti poslovanja poduzetnika

16.10.2014.

5

9

BILANCA

• Obveze – sadašnja obveza proizašla iz prošlih događaja za čije se podmirenje očekuje da će prouzročiti odljev resursa

- dužnost da se postupi na ugovoren način

- iznos obveza se može izmjeriti

- vjerojatno da će doći do odljeva resursa

• Glavnica – ostatak imovine poslovnog subjekta nakon odbitka svih njegovih obveza

1010

BILANCA

starofrancuski: bil – račun; an – godina: godišnji račun

Balance sheet

Bilanz

Bilancia

bilančna ravnoteža

koncept dvostranog promatranja

AKTIVA = PASIVA

IMOVINA = GLAVNICA (KAPITAL) + OBVEZE

a) jednostrani izvještaj

b) dvostrani izvještaj

statična

poslovni događaji evidentiraju se u poslovnim knjigama -

dinamična

Page 6: RAČUNOVODSTVO ZA PODUZETNIKE I - vup.hr · Godišnji financijski izvještaji moraju pružiti istinit i objektivan prikaz financijskog položaja i uspješnosti poslovanja poduzetnika

16.10.2014.

6

1111

KRITERIJI UNOŠENJA

BILANČNIH POZICIJA

• Likvidnost – u aktivu imovina unosi prema stupnju unovčivosti

(pretvaranje ostalih oblika imovine u novac)

- opadajuća (od najlikvidnije imovine prema manje likvidnoj)

- rastuća (obrnuto)

• Sigurnost – istovrstan kriteriju rastuće likvidnosti (u aktivu se

prvo unosi najsigurnija, a ne najlikvidnija imovina, u pasivi od

kapitala do kratkoročnih obveza)

• Ročnost – u pasivi se pozicije unose prema dospjelosti obveza

- opadajuća (glavnica, dugoročne obveze, kratkoročne obveze)

- rastuća (obrnuto)

• Američki tip: aktiva – opadajuća likvidnost; pasiva – rastuća

ročnost

• Europski tip: aktiva – rastuća likvidnost; pasiva – opadajuća

ročnost

1212

SASTAVLJANJE I SADRŽAJ

BILANCE

prikazuje financijski položaj odnosno snagu poslovnog subjekta

propisano jednom godišnje

za vlastite potrebe češće

propisan minimalan broj pozicija

prije sastavljanja potrebno provesti inventuru

sastavlja se na temelju konta glavne knjige na kojima se prikazuje imovina, obveze i glavnica i na kojima postoji saldo

na koncu godine se zaključuju konta

osnova za otvaranje konta glavne knjige 01.01.

jednostrani, tzv. štafelni oblik

Page 7: RAČUNOVODSTVO ZA PODUZETNIKE I - vup.hr · Godišnji financijski izvještaji moraju pružiti istinit i objektivan prikaz financijskog položaja i uspješnosti poslovanja poduzetnika

16.10.2014.

7

1313

Tablica br. 5.: Primjer BILANCE NA DAN 31.12.20YY.G.

R.br.

Konto

Naziv bilančne pozicije

Iznos (u kunama)

Prethodna god. Tekuća god.

AKTIVA

A.Potraživanja za upisani a neuplaćeni

kapital

- -

B. Dugotrajna imovina 95.922.000 111.147.000

1.Nematerijalna imovina 112.350 135.000

2. Materijalna imovina 95.800.000 111.000.000

3.Financijska imovina 9.650 12.000

4.Potraživanja - -

5. Odgođena porezna imovina - -

C. Kratkotrajna imovina 35.880.600 44.150.000

1. Zalihe 10.580.600 12.650.000

2. Potraživanja 10.500.000 15.000.000

3. Financijska imovina 12.800.000 14.000.000

4. Novac u banci i blagajni 2.000.000 2.500.000

D.Plaćeni troškovi budućeg razdoblja

i obračunati prihodi

150.000 100.000

E. Ukupno aktiva 131.952.600 155.397.000

F. Izvanbilančni zapisi - -

PASIVA

A. Kapital i rezerve 82.000.000 88.000.000

1. Temeljni (upisani) kapital 40.000.000 40.000.000

2. Kapitalne rezerve - -

3. Rezerve iz dobiti 10.000.000 8.000.000

4. Revalorizacijske rezerve - -

5. Zadržana dobit ili preneseni gubitak 20.000.000 32.000.000

6. Dobit ili gubitak poslovne godine 12.000.000 8.000.000

7. Manjinski interes - -

B. Rezerviranja - -

C. Dugoročne obveze 7.500.000 9.000.000

D. Kratkoročne obveze 35.500.000 50.000.000

E. Odgođeno plaćanje troškova i

prihod budućih razdoblja

6.952.600 8.397.000

F. Ukupna pasiva 131.952.600 155.397.000

G. Izvanbilančni zapisi - -

1414

BILANČNE POZICIJE - AKTIVA

Pravilnik o strukturi i sadržaju godišnjih financijskih izvještaja

(NN 38/08, 12/09 i 130/10)

Aktiva – rastuća likvidnost; pasiva – opadajuća ročnost

A. Potraživanja za upisani a neuplaćeni kapital – ugovorom

utvrdi da osnivač neće uplatiti temeljni kapital odjednom u

cijelosti, nego postupno.

B. Dugotrajna imovina – imovina čiji je vijek trajanja duži od

godine dana, čine ju:

nematerijalna imovina,

materijalna imovina,

financijska imovina ,

dugotrajna potraživanja i

odgođena porezna imovina

• za nematerijalnu i materijalnu im. osim zemljišta i šuma

obračunava se amortizacija

Page 8: RAČUNOVODSTVO ZA PODUZETNIKE I - vup.hr · Godišnji financijski izvještaji moraju pružiti istinit i objektivan prikaz financijskog položaja i uspješnosti poslovanja poduzetnika

16.10.2014.

8

NEMATERIJALNA IMOVINA

Imovina bez fizičkog obilježja od koje će društvo u

budućnosti (u razdoblju dužem od 1 godine)

ostvarivati učinke u poslovanju i to na način da ih

koristi u proizvodnji ili isporuci dobara i usluga, za

iznajmljivanje drugima ili za administrativne svrhe

Obilježja:

Imovina bez fizičke supstance,

Posjeduje buduću ekonomsku korist koju je teško

izmjeriti,

Vijek upotrebe je teško utvrditi,

Općenito se stječe za korištenje u poslovanju.

NEMATERIJALNA IMOVINA

Izdaci za razvoj (dizajn, konstrukcija i testiranje prije proizvodnje, dizajn

alata, uzorci koji obuhvaćaju novu tehnologiju, …)

Koncesije (dozvola za obavljanje određene djelatnosti)

Patenti (pravo s kojim izumitelj zaštićuje svoj izum – novo rješenje)

Licencije (pravo korištenja tuđeg prava – izuma: pravo proizvodnje

nekog proizvoda za određeno razdoblje)

Robne i uslužne marke (prepoznatljiva oznaka ili ime proizvoda / usluge)

Softver

Ostala prava

Goodwill (razlika između vrijednosti neke tvrtke na tržištu dionica u

određenom vremenu i njezine računovodstveno utvrđene neto imovine)

Predujmovi za nematerijalnu imovinu

Nematerijalna imovina u pripremi

Ostala nematerijalna imovina

16

Page 9: RAČUNOVODSTVO ZA PODUZETNIKE I - vup.hr · Godišnji financijski izvještaji moraju pružiti istinit i objektivan prikaz financijskog položaja i uspješnosti poslovanja poduzetnika

16.10.2014.

9

17

MATERIJALNA IMOVINA

MRS 16 – Nekretnine, postrojenja i oprema dugotrajna su materijalna

imovina koju poslovni subjekt posjeduje:

za korištenje u proizvodnji proizvoda ili isporuci robe ili usluga,

za iznajmljivanje drugima,

ili u administrativne svrhe,

Očekuje se koristiti duže od jednog razdoblja

Pojedinačni trošak nabave veći od 3.500 kn

Trošak nabave sastoji se od:

kupovne cijene,

uvoznih pristojbi,

nepovratnog poreza na promet,

ostalih troškova koji se mogu izravno pripisati dovođenju imovine u radno

stanje za namjeravanu upotrebu – trošak pripreme mjesta, troškovi isporuke

i rukovanja, tr. isporuke i montaže, naknade stručnjacima

od navedenih iznosa odbijaju se trgovački popusti te se dobije trošak

nabave

MATERIJALNA IMOVINA

Zemljište,

Građevinski objekti,

Postrojenja i oprema,

Alati, pogonski inventar i transportna sredstva,

Biološka imovina

Predujmovi za materijalnu imovinu,

Materijalna imovina u pripremi

Ostala materijalna imovina

Ulaganja u nekretnine

18

Page 10: RAČUNOVODSTVO ZA PODUZETNIKE I - vup.hr · Godišnji financijski izvještaji moraju pružiti istinit i objektivan prikaz financijskog položaja i uspješnosti poslovanja poduzetnika

16.10.2014.

10

1919

BILANČNE POZICIJE –

DUGOTRAJNA IMOVINA

Dugotrajna financijska imovina – dugotrajna ulaganja

odnosno plasman kod drugih subjekata u cilju ostvarivanja

dobiti

rok vraćanja duži od 1 godine

čine ju:

- udjeli/dionice u povezanim poduzećima,

- dani zajmovi povezanim poduzećima,

- sudjelujući interesi (udjeli),

- zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoji sudjelujući

interes

- ulaganja u vrijednosne papire,

- dani zajmovi, depoziti i slično

- ostala dugotrajna financijska imovina

- ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela

BILANČNE POZICIJE –

DUGOTRAJNA IMOVINA

• Dugotrajna potraživanja – rok dospijeća dulji od 1 godine

- potraživanja od povezanih poslovnih subjekata,

- potraživanja na osnovi prodaje na kredit

- ostala potraživanja

Odgođena porezna imovina

- Svota poreza na dobitak za povrat u budućim razdobljima

- Nastaje kao rezultat privremenih razlika te predstavlja svotu

poreza na dobit koja će biti nadoknadiva u budućem

razdoblju, odnosno svotu koja će umanjiti obvezu poreza na

dobit u budućem razdoblju.

20

Page 11: RAČUNOVODSTVO ZA PODUZETNIKE I - vup.hr · Godišnji financijski izvještaji moraju pružiti istinit i objektivan prikaz financijskog položaja i uspješnosti poslovanja poduzetnika

16.10.2014.

11

2121

BILANČNE POZICIJE –

KRATKOTRAJNA IMOVINA

Kratkotrajna im. mijenja pojavni oblik:

a) u redovitom tijeku trajanja poslovnog ciklusa

(procesa), ili

b) unutar 12 mjeseci

likvidan – nesmetana transformacija nenovčanih

oblika imovine u novac

C)Kratkotrajna imovina:

zalihe,

potraživanja,

financijska imovina i

novac.

ZALIHE

• Materijalni oblik kratkotrajne imovine

Sirovine i materijal

Proizvodnja u tijeku

Gotovi proizvodi

Trgovačka roba

Predujmovi za zalihe

Ostala imovina namijenjena prodaji

Page 12: RAČUNOVODSTVO ZA PODUZETNIKE I - vup.hr · Godišnji financijski izvještaji moraju pružiti istinit i objektivan prikaz financijskog položaja i uspješnosti poslovanja poduzetnika

16.10.2014.

12

23

ZALIHE Sve vrste materijalnog oblika kratkotrajne im. koje su

raspoložive za odvijanje poslovnog ciklusa –

proizvodnju, obavljanje usluga ili prodaju

“raspoložive” na skladištu, u pogonu, prodavaonici ili dr.

Prilikom stavljanja u proces poslovanja – cjelokupna

vrijednost tih zaliha prenosi se na proizvod, uslugu ili

tr.razdoblja i to odjednom, a ne postupno (kao

dugotrajna im,)

Vrijednost zaliha: kupovna cijena + ovisni troškovi

nabave

Sitni inventar, ambalaža i autogume – traju duže od 1

godine ali je vrijednost manja od 3.500 kn

BILANČNE POZICIJE –

POTRAŽIVANJA

• Potraživanja:

Od povezanih poduzetnika

Od kupaca

Od sudjelujućih poduzetnika

Od zaposlenika i članova poduzetnika

Od države i drugih institucija

Ostala potraživanja

24

Page 13: RAČUNOVODSTVO ZA PODUZETNIKE I - vup.hr · Godišnji financijski izvještaji moraju pružiti istinit i objektivan prikaz financijskog položaja i uspješnosti poslovanja poduzetnika

16.10.2014.

13

BILANČNE POZICIJE –

KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA

IMOVINA

Financijska imovina:

Udjeli/dionice u povezanim

poduzećima

Dani zajmovi povezanim

poduzećima

Sudjelujući interesi (udjeli)

Zajmovi dani

poduzetnicima u kojima

postoje sudjelujući interesi

Ulaganja u vrijednosne

papire

Dani zajmovi, depoziti i sl.

Ostala financijska imovina

• Čekovi, mjenice,

• Ulaganja u obveznice,

• Ulaganja u dionice,

• Ulaganja u komercijalne

zapise,

• Ulaganja u blagajničke

zapise,

• Dani kratkoročni zajmovi,

• Dani kratkoročni depoziti

25

BILANČNE POZICIJE - NOVAC

Novac u banci i blagajni:

Žiroračun - depozit kod banaka a vista (na tekućem, žiro ili

deviznom računu) – “novac u banci”

Akreditivi - ugovor između banke i nalogodavca u korist

treće osobe – korisnika akreditiva da će mu banka isplatiti

određenu novčanu svotu ako do određenog roka ispuni

uvjete utvrđene akreditivom

Novac u blagajni - manje količine novca koje služe za

gotovinske isplate

Devizni račun

Devizni akreditivi

Ostala novčana imovina

Page 14: RAČUNOVODSTVO ZA PODUZETNIKE I - vup.hr · Godišnji financijski izvještaji moraju pružiti istinit i objektivan prikaz financijskog položaja i uspješnosti poslovanja poduzetnika

16.10.2014.

14

2727

BILANČNE POZICIJE

D)plaćeni troškovi budućeg razdoblja i obračunati prihodi sadržavaju:

- troškove budućeg razdoblja plaćene unaprijed,

- izdatke budućeg razdoblja i

- nedospjelu naplatu prihoda

E)izvanbilančni zapisi – evidencija koja ne zadovoljava uvijete da bude bilančna

28

BILANČNE POZICIJE - PASIVA

pasiva sadržava:

kapital (glavnicu)

obveze

A) kapital:

Temeljni (upisani) kapital (upisan je u sudski registar; članovi (osnivači)

poduzeća mogu povećati temeljni kapital uplatom novca, unosom stvari

ili prava)

Kapitalne rezerve (premije na emitirane dionice) - prodaja dionica po

cijeni većoj od nominalne

Rezerve iz dobiti - zakonske rezerve, rezerve za vlastite dionice,

statutarne rezerve i dr.

Revalorizacijske rezerve,

Zadržana dobit ili preneseni gubitak,

Dobit ili gubitak tekuće godine

Manjinski interes

IMOVINA = GLAVNICA (KAPITAL) + OBVEZE

GLAVNICA (KAPITAL) = IMOVINA - OBVEZE

Page 15: RAČUNOVODSTVO ZA PODUZETNIKE I - vup.hr · Godišnji financijski izvještaji moraju pružiti istinit i objektivan prikaz financijskog položaja i uspješnosti poslovanja poduzetnika

16.10.2014.

15

29

BILANČNE POZICIJE - PASIVA

B) dugoročna rezerviranja za rizike i troškove – nastaju kada se

procjenjuje visina troškova za koje je vjerojatno da će nastati u idućim

godinama, pa su u svezi s tim stvorene obveze

rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične troškove

rezerviranja za porezne obveze i

ostala rezerviranja.

C) dugoročne obveze – očekuje se podmirenje u roku dužem od jedne

godine

prema povezanim poduzećima

za zajmove, depozite i slično

prema bankama i drugim financijskim institucijama

za predujmove

prema dobavljačima

po vrijednosnim papirima

prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi

ostale obveze

30

BILANČNE POZICIJE - PASIVA

D) Kratkoročne obveze – plative na zahtjev vjerovnika ili se očekuje da

budu podmirene u roku jedne godine

Prema povezanim poduzećima

Za zajmove, depozite i slično

Prema bankama i drugim financijskim institucijama

Za predujmove

Prema dobavljačima

Po vrijednosnim papirima

Prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi

Prema zaposlenicima

Za poreze, doprinose i slična davanja

Po osnovi udjela u rezultatu

Po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji

Ostale obveze

Page 16: RAČUNOVODSTVO ZA PODUZETNIKE I - vup.hr · Godišnji financijski izvještaji moraju pružiti istinit i objektivan prikaz financijskog položaja i uspješnosti poslovanja poduzetnika

16.10.2014.

16

3131

BILANČNE POZICIJE - PASIVA

E) Odgođeno plaćanje troškova i prihod budućih razdoblja –

obračunane troškove, kada trošak prethodi izdatku

F) Izvanbilančni zapisi – ne ispunjavaju uvjet da budu predmet

bilančne evidencije

32

SLJEDEĆI PUTA

Elementi financijskog položaja

Bilančna jednadžba

Elementi uspješnosti poslovanja

Pravila evidentiranja na kontima prihoda

i rashoda

Primjeri knjiženja na T kontima


Recommended