8
ครูพจนีย รักษาราษฎร ครูพจนีย รักษาราษฎร ครูพจนีย รักษาราษฎร ครูพจนีย รักษาราษฎร ครูพจนีย รักษาราษฎร ครูพจนีย รักษาราษฎร ครูพจนีย รักษาราษฎร

ใบความรู้ เศรษฐกิจพอเพียงกับทฤษฎีใหม่+498+dltvsocp6+54soc p06 f23-4page

Embed Size (px)

Citation preview

ครูพจนีย รักษาราษฎร ครูพจนีย รักษาราษฎรครูพจนีย รักษาราษฎร

ครูพจนีย รักษาราษฎรครูพจนีย รักษาราษฎร ครูพจนีย รักษาราษฎรครูพจนีย รักษาราษฎร

ครูพจนีย รักษาราษฎรครูพจนีย รักษาราษฎร ครูพจนีย รักษาราษฎรครูพจนีย รักษาราษฎร

ครูพจนีย รักษาราษฎรครูพจนีย รักษาราษฎร ครูพจนีย รักษาราษฎรครูพจนีย รักษาราษฎร

ครูพจนีย รักษาราษฎรครูพจนีย รักษาราษฎร ครูพจนีย รักษาราษฎรครูพจนีย รักษาราษฎร

ครูพจนีย รักษาราษฎรครูพจนีย รักษาราษฎร ครูพจนีย รักษาราษฎรครูพจนีย รักษาราษฎร

ครูพจนีย รักษาราษฎรครูพจนีย รักษาราษฎร ครูพจนีย รักษาราษฎรครูพจนีย รักษาราษฎร

ครูพจนีย รักษาราษฎรครูพจนีย รักษาราษฎร ครูพจนีย รักษาราษฎร

�����������กก����ก��

���ก���ก�������ก���������������� 3 !�"� #

$�����%��ก���&���� ����"'�

ครูพจนีย รักษาราษฎร

ก���������� ��

������ก���� 4 ����30:30:30:1030:30:30:10

������ ���!" �� #�ก$�

ครูพจนีย รักษาราษฎร

ครูพจนีย รักษาราษฎร

!�����ก�ก�ก($�"'� 30 %!�����ก�ก�ก($�"'� 30 %

�ก($ก�ก�"'� ���ก�� ��&"������� �ก($ก�ก�"'� ���ก�� ��&"�������

ครูพจนีย รักษาราษฎร

���ก!��� 30%���ก!��� 30%

�����*���������+ �����*���������+

ครูพจนีย รักษาราษฎร

���ก,�-.� -.������ ��-�/ 30%���ก,�-.� -.������ ��-�/ 30%

,�.,���ก�� ,�.,���ก�� ครูพจนีย รักษาราษฎร

��*��&���/�0�������1 10%��*��&���/�0�������1 10%

�����*��&���/�0�� ��&"������������*��&���/�0�� ��&"��������������ก/�������1�������ก/�������1

ครูพจนีย รักษาราษฎร

�ก�����.����ก��

��ก�3� �'�����ก��

#��.��*���/ 4�4

�����ก��/.��

����ก��,��� ก������

ครูพจนีย รักษาราษฎร

����/���������

��5��#�36���&���

%������� ���/�����.��/����������

ครูพจนีย รักษาราษฎร ครูพจนีย รักษาราษฎร

1. �������1. �������

��&"������-����&"������-��

��.���ก����8�!���.���ก����8�!�

���/�ก�����/�ก��

-./���ก-./���ก

ครูพจนีย รักษาราษฎร

2. ����������2. ����������

�&��ก($ก�ก-��������&��ก($ก�ก-�������

���-./����0�������������-./����0����������

ก(��.��:�'��"'�ก(��.��:�'��"'�

.����ก���&�����"'����.����ก���&�����"'����

ครูพจนีย รักษาราษฎร

3. ���+�&�;��ก��.<��ก��ก(3. ���+�&�;��ก��.<��ก��ก(��.��:��������-�������'����-����.��:��������-�������'����-��

ครูพจนีย รักษาราษฎร

4. ��ก�3&�&��ก��4. ��ก�3&�&��ก��

>?@���� ����/��>?@���� ����/��

���ก��-./����/�����.�ก��ก���ก��-./����/�����.�ก��ก

��ก6��ก(��.��:��ก6��ก(��.��:

�����-��������$��A�� ��������-��������$��A�� ���

ครูพจนีย รักษาราษฎรครูพจนีย รักษาราษฎร

ครูพจนีย รักษาราษฎรครูพจนีย รักษาราษฎร