ใบความรู้บทบาทสิทธิของผู้บริโภค+497+dltvsocp6+54soc p06 f13-4page

 • View
  148

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of ใบความรู้บทบาทสิทธิของผู้บริโภค+497+dltvsocp6+54soc...

 1. 1. ! "# $ % # & ' # () # # ' *+) !& # + & ! $ , - $ * $
 2. 2. *+) . " / # () & - ! " & 0 0 $$ $ # () 1 ! & # - # $ # 0 - "( - 2 -& # () & *+ # ! " 3 $ 0 / 1. 6/ ! "# & 1 $ -&
 3. 3. ! " +' 2. # # *+) 0 $ - $ 8*9 8: 3. - $ $ " 0 4. " #= "! " 5. 0 $ - (?@+
 4. 4. A' # () 0 # A 5 " / 1. A "0 #'$ & & / + *+) 2. A " " # 3. A "0 # & ) - #
 5. 5. 4. A "0 # & 1 A BB 5. A "0 # + ! " - - & ( .)