การเปรียบเทียบ Comparative & Superlative+199+dltvp6+55t2eng p06 f49-4page

  • View
    30

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of การเปรียบเทียบ Comparative & Superlative+199+dltvp6+55t2eng p06...

  1. 1. English Speaking Year 2012
  2. 2. Jack is as thin as Manat. Jack ! Manat. as"thin".as This pencil is as short as that one. Comparative Degree ) *)+,! +,!-./0 ) *)+,! +,!-./0 - 12 123410 + 0 5)6 /7 ,0 / , 18)
  3. 3. Superlative Degree ) *)+,! +,!-./2:12;< ) *)+,! +,!- 1 0 2 12341 =64 >2EF1 7 , H57 E3 er 64 *F+4,/ *@/ Comparative >FG E3 est 64 *F+4,/ *@/ Superlative EF1 7 , LM1 E3 er 64 *F+4,/ *@/ Comparative >FG E3 est 64 *F+4,/ *@/ Superlative F70 pretty prettier prettiest happy happier happiest ugly uglier ugliest 4. ?A ?;BC= D +4 *@/?A =, 1?D F70 E3 er 64 *F+4,/ *@/ Comparative >FG E3 est 64 *F+4,/ *@/ Superlative 2)GE0