5
ครูพจนีย์ รักษาราษฎร์ ครูพจนีย์ รักษาราษฎร์ พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้ า จุฬาโลกมหาราช ครูพจนีย์ รักษาราษฎร์ (20 มีนาคม 2279) พระนามเดิม ทองด้วง พระชนก คือ หลวง พินิจอักษร (ทองดี ) ครูพจนีย์ รักษาราษฎร์ พระมารดา คือ ท่านหยก พระอนุชา คือ สมเด็จพระบวรราชเจ้า- มหาสุรสิงหนาท ครูพจนีย์ รักษาราษฎร์ ครูพจนีย์ รักษาราษฎร์ “วัดทอง” หรือ “วัดส วรรณดาราม” วัดประจําพระบรมราชวงศ์จักรี ครูพจนีย์ รักษาราษฎร์

พระปฐมแห่งราชวงศ์จักรี+602+dltvp6+55t2his p06 f03-4page

Embed Size (px)

Citation preview

ครพูจนยี ์ รักษาราษฎร์ ครพูจนยี ์ รักษาราษฎร์

พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช

ครพูจนยี ์ รักษาราษฎร์

(20 มีนาคม 2279)

พระนามเดิม ทองดว้ง

พระชนก คือ หลวงพินิจอกัษร (ทองดี)

ครพูจนยี ์ รักษาราษฎร์

พินิจอกัษร (ทองดี)พระมารดา คือ ท่านหยกพระอนุชา คือ สมเด็จพระบวรราชเจา้-มหาสุรสิงหนาท

ครพูจนยี ์ รักษาราษฎร์ ครพูจนยี ์ รักษาราษฎร์

“วดัทอง” หรือ “วดัสุวรรณดาราม”วดัประจาํพระบรมราชวงศ์จกัรี

ครพูจนยี ์ รักษาราษฎร์

ครพูจนยี ์ รักษาราษฎร์

2304 พระชนมาย ุ25 ปีหลวงยกกระบตัร เมืองราชบรุี

2311 พระราชวรินทร ์ ราชการกรม

ครพูจนยี ์ รักษาราษฎร์

2311 พระราชวรินทร ์ ราชการกรมพระตาํรวจ (ไปปราบเจ้าพิมาย)

ครพูจนยี ์ รักษาราษฎร์

2312 พระยาอภยัรณฤทธิ)แม่ทพัไปตีกมัพชูา

2313 พระยายมราชบญัชาการกรมมหาดไทย

ครพูจนยี ์ รักษาราษฎร์

บญัชาการกรมมหาดไทย

ครพูจนยี ์ รักษาราษฎร์

2317 เจ้าพระยาจกัรีเป็นแม่ทพัไปตีเมืองเชียงใหม่

ครพูจนยี ์ รักษาราษฎร์

2318 ศึกอะแซหวุ่นกี7

ครพูจนยี ์ รักษาราษฎร์

2319 เจ้าพระยาจกัรีไปตีหวัเมืองตะวนัออก

2321 สมเดจ็เจ้าพระยามหากษตัริยศ์ึก

ครพูจนยี ์ รักษาราษฎร์

2321 สมเดจ็เจ้าพระยามหากษตัริยศ์ึกไปตีเวียงจนัทน์

2323 สมเดจ็เจ้าพระยามหากษตัริยศ์ึกไปปราบจลาจลที<กมัพชูา

ครพูจนยี ์ รักษาราษฎร์

ครพูจนยี ์ รักษาราษฎร์ ครพูจนยี ์ รักษาราษฎร์

สงครามเก้าทพัสงครามสามสบ ท่าดินแดง

ครพูจนยี ์ รักษาราษฎร์

สงครามสามสบ ท่าดินแดงตีเมืองทวาย ,พม่าตีเมืองเชียงใหม่

ครพูจนยี ์ รักษาราษฎร์

สงัคายนาพระไตรปิฎกสรา้งปฏิสงัขรณ์วดัวาอารามต่างๆ

ครพูจนยี ์ รักษาราษฎร์

สรา้งปฏิสงัขรณ์วดัวาอารามต่างๆ7 กนัยายน 2352

ครพูจนยี ์ รักษาราษฎร์

พระชนมพรรษา 73 พรรษาทรงประชวรด้วยพระโรคชรา

ครพูจนยี ์ รักษาราษฎร์

ครพูจนยี ์ รักษาราษฎร์

วนัที< 6 เมษายน

ครพูจนยี ์ รักษาราษฎร์