Instruccions 3r d'ESO curs 16-17

 • Published on
  10-Jan-2017

 • View
  229

 • Download
  2

Embed Size (px)

Transcript

 • IESBALFIACurs

  20162017BIOLOGIA I GEOLOGIA 3R ESO

  CURS: 3R ESO PROFESSOR:ANDREU VIUDES TALENS (Departament de biologia i geologia) PROFESSOR DESDOBLAMENT: SALVADOR LLOPIS MORENO HORARI DATENCI: DILLUNS 11:05 12:00 TEMPORALITZACI DELS CONTINGUTS UNITATS DIDCTIQUES AVALUACI

  BLOC 1:LSSER HUM. 1a 2a 3a

  UD 1.- LSSER HUM I LA SALUT X

  UD 2.- LA NUTRICIX

  UD 3.-LALIMENTACIX

  UD 4.-LA RELACIPERCEPCI I ANLISI X

  UD 5.-LA RELACI:RESPOSTA X

  UD 6.-LA REPRODUCCI X

  BLOC 2: LA TERRA UN PLANETA EN CANVI CONSTANT

  UD 7.- DINMICA INTERNA DE LA TERRA. X

  UD 8.-DINMICA EXTERNA DE LA TERRA. X

  UD 9.-EL MEDI NATURAL X

  CRITRIS DAVALUACI I QUALIFICACI

  La qualificaci a tercer dESO es realitzar de la manera segent: a) el 30% de la nota ser pels treballs realitzats,deures, quadern de classe i de prctiques... b) el 60% de la nota ser de l'examen o exmens fets. c) el 10% correspondr al comportament, participaci i inters.

 • Es descomptar 0,1 per falta dortografia fins a un mxim dun punt i mig per examen, treball, informe o tasca realitzada.

  Un no presentat a qualsevol prova escrita sense justificaci mdica, ser una qualificaci de 0. En cas de tenir una justificaci mdica greu, aquesta unitat es recuperar en la setmana prvia a lavaluaci.

  La nota mnima ha de ser superior a 3,5 en cada apartat, per a poder fer mitjana la nota mitja dels quatre apartats ha de ser superior a 5,0 per a aprovar.

  Un treball, informe o tasca no lliurat dintre del termini establert suposar un 0 en lapartat

  corresponent a treballs (30%). En el termini dels 15 dies segents a la data lmit, es podr lliurar la tasca per recuperar-la.

  Si lavaluaci no queda aprovada (per qualsevol dels apartats de la ponderaci) es podr recuperar al llarg del trimestre segent.

  La qualificaci final de lassignatura ser la mitjana de cadascuna de les avaluacions aprovades (s a dir, amb una nota igual o superior a 5)

  En cas que lalumne no superi el curs, haur de recuperar-lo en setembre realitzant una prova escrita que correspondr a la part completa del curs i/o lliurant els treballs corresponents.

  RECUPERACIONS

  La recuperaci d'una avaluaci es realitzar durant els primers dies de l'avaluaci segent,que consistir en un examen i/o en el lliurament de treballs o quaderns.

  Els continguts a recuperar seran els de l'avaluaci completa.

  Noms es podr fer una recuperaci de l'examen d'una unitat didctica en el cas que aquest no arribi a la nota mnima establerta per fer mitja i la mitjana de l'avaluaci sigui igual o superior a 5.

  Si l'avaluaci que s'ha de recuperar s la tercera, havent aprovat la 1 i la 2 avaluaci, es calcular la nota mitjana del curs segons els criteris establerts. En el cas de qu aquesta nota sigui inferior a 5, es pot recuperar la 3 avaluaci en la convocatria extraordinria de setembre.

  .................................................................................................................................................................

  En/Na____________________________________________________________,delnivell_________,grup

  ________,declaraquesconeixedordelscriterisd'avaluaciqueregiranl'assignaturadebiologiaigeologiadel

  curs2016/17.

  Signaturadel'alumne/a Signaturadelpareomare

  ___________________________,___________desetembrede2016.

  (poblaci)(dia)