Slackware Linux. Ćwiczenia

 • View
  721

 • Download
  2

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Wybierz i poznaj system Slackware Linux! * Jak zarządzać systemem Slackware Linux?* Jak właściwie zabezpieczyć serwer przed atakami z sieci?* Jak optymalnie skonfigurować połączenia sieciowe?Slackware jest najstarszą, lecz na bieżąco rozwijaną dystrybucją Linuksa. Każdy element tego systemu zaprojektowany został w sposób możliwie najprostszy w programowaniu i realizacji. Dzięki temu uzyskano wysoką wydajność, stabilność i bezpieczeństwo. Chociaż konfigurowanie Slackware jest trudniejsze niż w przypadku innych dystrybucji, warto zainwestować w naukę, ponieważ łatwiej jest „wgryźć się” w ten system, poznać jego wnętrze, a potem także stworzyć własne narzędzia upraszczające konfigurację. Ze względu na te cechy Slackware jest szczególnie polecany do pracy na serwerach sieciowych.Książka „Slackware Linux. Ćwiczenia” w formie praktycznych ćwiczeń pokazuje sposób realizacji podstawowych zadań administracyjnych i systemowych. Dzięki temu podręcznikowi nauczysz się od podstaw instalować system i zarządzać plikami oraz zdalnie administrować serwerem z poziomu dowolnego innego komputera, podłączonego do tej samej sieci lokalnej lub internetu. Dowiesz się, na czym polega przetwarzanie potokowe, a także konfiguracja i diagnostyka sieci. Będziesz wiedział, jak monitorować ruch w sieci lokalnej i zabezpieczyć ją przed atakami z zewnątrz. * Instalacja systemu* Zarządzanie plikami* Przetwarzanie potokowe* Zwielokrotnianie operacji na plikach* Tekstowe i graficzne środowisko pracy* Konfiguracja i diagnostyka sieci* Zabezpieczenia* Monitorowanie ruchu w sieci lokalnej* Serwer internetowy i serwis WWW Zostań administratorem — stwórz własną sieć i sprawnie nią zarządzaj!

Text of Slackware Linux. Ćwiczenia

 • 1. Slackware Linux. wiczenia Autor: Radosaw Sok ISBN: 978-83-246-1250-5 Stron: 208 Wybierz i poznaj system Slackware Linux! Jak zarzdza systemem Slackware Linux? Jak waciwie zabezpieczy serwer przed atakami z sieci? Jak optymalnie skonfigurowa poczenia sieciowe? Slackware jest najstarsz, lecz na bieco rozwijan dystrybucj Linuksa. Kady element tego systemu zaprojektowany zosta w sposb moliwie najprostszy w programowaniu i realizacji. Dziki temu uzyskano wysok wydajno, stabilno i bezpieczestwo. Chocia konfigurowanie Slackware jest trudniejsze ni w przypadku innych dystrybucji, warto zainwestowa w nauk, poniewa atwiej jest wgry si w ten system, pozna jego wntrze, a potem take stworzy wasne narzdzia upraszczajce konfiguracj. Ze wzgldu na te cechy Slackware jest szczeglnie polecany do pracy na serwerach sieciowych. Ksika Slackware Linux. wiczenia w formie praktycznych wicze pokazuje sposb realizacji podstawowych zada administracyjnych i systemowych. Dziki temu podrcznikowi nauczysz si od podstaw instalowa system i zarzdza plikami oraz zdalnie administrowa serwerem z poziomu dowolnego innego komputera, podczonego do tej samej sieci lokalnej lub internetu. Dowiesz si, na czym polega przetwarzanie potokowe, a take konfiguracja i diagnostyka sieci. Bdziesz wiedzia, jak monitorowa ruch w sieci lokalnej i zabezpieczy j przed atakami z zewntrz. Instalacja systemu Zarzdzanie plikami Przetwarzanie potokowe Zwielokrotnianie operacji na plikach Tekstowe i graficzne rodowisko pracy Konfiguracja i diagnostyka sieci Wydawnictwo Helion Zabezpieczenia ul. Kociuszki 1c Monitorowanie ruchu w sieci lokalnej 44-100 Gliwice Serwer internetowy i serwis WWW tel. 032 230 98 63 Zosta administratorem stwrz wasn sie i sprawnie ni zarzdzaj! e-mail: helion@helion.pl
 • 2. Spis tre ci Wstp 5 Linux 6 Jaki Linux? 6 Slackware Linux 7 Pytania i odpowiedzi 9 Rozdzia 1. Instalacja systemu 15 Przygotowanie do instalacji systemu 16 Instalacja systemu 25 Rozdzia 2. Podstawowa obsuga systemu 65 Podstawowe umiejtno ci 65 Wdrowanie po katalogach 70 Zarzdzanie plikami 76 Powtarzanie i zwielokrotnianie operacji na plikach 82 Przetwarzanie potokowe 83 Rozdzia 3. rodowisko pracy 87 Tekstowe rodowisko pracy 88 Graficzne rodowisko pracy 105 Rozdzia 4. Instalacja oprogramowania 117 Przegldanie zainstalowanych pakietw programowych 118 Usuwanie pakietw programowych 120 Instalacja pakietw programowych 123
 • 3. 4 Slackware Linux mwiczenia Rozdzia 5. Sieci 127 TCP/IP w teorii 127 Adresy IP 130 Pule adresw publicznych i niepublicznych 132 Interfejsy sieciowe 133 Konfiguracja sieci 134 Diagnostyka sieci 142 Monitorowanie ruchu w sieci lokalnej 147 Rozdzia 6. Bezpieczestwo 153 Konta u ytkownikw 153 Praca zdalna 161 Rozdzia 7. Serwer internetowy 171 Serwis WWW 171 Serwer FTP 189 Dodatek A Przeliczanie systemw liczbowych 195 Dodatek B Numery portw TCP i UDP 197 Dodatek C Przedrostki i jednostki miar stosowane w informatyce 203
 • 4. 3 rodowisko pracy W systemie Slackware Linux mo na pracowa na dwa sposoby. Jeden zosta ju pobie nie przedstawiony: to praca w tekstowej konsoli systemu. Tryb ten nie musi jednak oznacza mud- nego wpisywania polece. Mo na skorzysta rwnie z wygodnej nakadki na powok o nazwie Midnight Commander, przypominaj- cej nieco popularn swego czasu nakadk na system MS-DOS Nor- ton Commander (oraz rwnie dzisiaj popularny program dla systemu Microsoft Windows o nazwie Total Commander). Przy okazji omawiania tekstowego rodowiska pracy poznasz rwnie edytor vi (a dokadniej jego rozwojow wersj vim). Nie nale y on do narzdzi lubianych przez pocztkujcych u ytkownikw systemu Linux, gdy sposb jego u ywania dalece odbiega od przyjtych obec- nie w oprogramowaniu standardw. Popularny jest art, e najprost- szym sposobem wygenerowania cakowicie losowego cigu znakw jest uruchomienie edytora vi, posadzenie przed komputerem pocztku- jcego u ytkownika i polecenie mu po prostu zakoczy prac pro- gramu. Edytor vi jest jednak niezastpiony, gdy trzeba dokona edycji pliku na zdalnym komputerze (szczeglnie poczonym powolnym czem sieciowym). Poza tym, poniewa stanowi nieformalny standard, znajdziesz go w domy lnej instalacji wa ciwie ka dej dystrybucji sys- temu Linux (a nawet w innych systemach spokrewnionych z systemem Unix). W kocwce rozdziau poznasz w zarysach graficzne rodowisko pracy KDE. Objto ksi ki nie pozwala dokadnie omwi wszystkich jego mo liwo ci (jest to temat na osobn, obszern pozycj), jednak dziki
 • 5. 88 Slackware Linux mwiczenia swojemu podobiestwu do systemu Microsoft Windows oraz innych graficznych rodowisk u ytkownika raczej nie sprawi Ci ono pro- blemu. Tekstowe rodowisko pracy Wydawa by si mogo, e praca w rodowisku tekstowym w obecnych czasach to prze ytek. Tekstowemu trybowi nie mo na jednak odm- wi zalet: T Jest niezwykle szybki. Na nowoczesnych komputerach zapewnia zauwa alnie szybsz reakcj oprogramowania, na starych zbyt wolnych, by obsugiwa skomplikowan grafik umo liwia wygodn prac; T Nie obci a pamici. Programy korzystajce z grafiki z konieczno ci zajmuj znacznie wicej pamici operacyjnej, czsto potrzebnej oprogramowaniu serwera plikw czy programom obliczeniowym uruchamianym w tle. Interfejs tekstowy zajmuje co najmniej kilkadziesit razy mniej miejsca i w efekcie nie tylko umo liwia korzystanie z mniej rozbudowanego (i taszego) sprztu, ale te zwiksza wydajno dziaania najszybszych komputerw; T Umo liwia prac zdaln. Obsuga graficznego rodowiska u ytkownika przez sie jest wygodna, dopki poczenie midzy komputerem zarzdzajcym i zarzdzanym jest wystarczajco szybkie. Wystarczy jednak podj prb skorzystania z poczenia modemowego lub bardzo powolnego poczenia staego, by doceni byskawicznie reagujcy tryb tekstowy i przekl lamazarn, doprowadzajc do szau grafik. Midnight Commander Midnight Commander to otwarty, darmowy klon programu Norton Commander, swego czasu w zasadzie niezbdnego narzdzia ka dego u ytkownika systemu operacyjnego MS-DOS. Tak jak Norton Com- mander nadawa ludzk twarz tekstowemu interfejsowi u ytkownika MS-DOS, tak Midnight Commander umo liwia wygodne przegldanie dyskw oraz manipulowanie plikami i katalogami bez konieczno ci pamitania dziesitek polece i pracochonnego wpisywania ich nazw.
 • 6. Rozdzia 3. rodowisko pracy 89 Najwiksz jego zalet jest to, e pracuje w trybie tekstowym. Ozna- cza to przede wszystkim oszczdno pamici i wielk szybko dzia- ania. Ponadto Midnight Commander mo e zosta u yty przy zdalnym poczeniu z komputerem, pozwalajc szybko i komfortowo zarzdza systemem z odlego ci setek lub tysicy kilometrw. Progr