Nurmij¤rvi ilmi¶st¤ Helsinki ilmi¶¶n!

  • View
    775

  • Download
    1

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Analyysi perustuu viiden suurimman kaupunkiseudun keskuskaupungin (5) ja niiden kehyskuntien (44) väliseen nettomuuttoon vuosina 2000-2014. Analyysin kohteena ovat Metropolialue, Tampereen, Turun, Oulun ja Jyväskylän seudut. Nurmijärvi -ilmiöllä tarkoitetaan ex-pääministeri Matti Vanhasen vuonna 2008 esittämää ajatusta puutarhakaupungeista, jossa ihmiset haluavat asua omakotitalovaltaisessa, rauhallisessa ja yhteisöllisyyttä korostavassa ympäristössä. Kehyskunnat muodostavat vision mukaan kaupunkiseutujen sisällä elinvoimaisten puutarhakaupunkien verkoston vastapainona kaupunkien ”hälylle ja humulle”. Helsinki -ilmiöllä tarkoitetaan päinvastaista kehitystä, jossa muuttovirrat suuntauvat kaupunkiseutujen keskuskaupunkeihin ja muuttovalinnoissa korostuvat ns. urbaanit arvot varsinkin nuorten ikäryhmien arvoissa, asenteissa, asumis- ja kulttuuripreferensseissä.

Text of Nurmij¤rvi ilmi¶st¤ Helsinki ilmi¶¶n!

  • 1. NURMIJRVI ILMISTHELSINKI ILMIN!Suurten kaupunkiseutujen keskuskaupunkien jakehyskuntien vlinen nettomuutto vuosina 2000-2014______________________________VTTTimoAro2.12.2014

2. ANALYYSINTOTEUTTAMINENJAKYTETTVTAINEISTOT Analyysinkohteenaovatviidensuurimmankaupunkiseudunkeskuskaupungit(5)jakehyskunnat(44):Metropolialue,Tampereen,Turun,OulunjaJyvskylnseudut AnalyysinaikajnneksiBvuosien2000-2014(syyskuu)vlisenajan,jokajaeDinkolmeenviisivuoFsjaksoon:2000-2004,2005-2009ja2010-2014:15vuoBaopHmaalinenaikamuutoksentoden-tamiseksi DatapitsisllnvainkunFenvlisenneHomuuton(maansisinenmuuBoliike)eikkansainvlistmuuBoliikeB AineistoperustuuTilastokeskuksenStatFinHetokantaanjavuoden2014osaltavestmuutostenkuukausiHetoihin.Alueluokitusperustuu1.1.2014Hlanteeseen.1 3. MIKIHMEENNURMIJRVIILMI? Ksiteperustuuex.pministeriMaDVanhasenvuonna2008esiHmiinajatuksiinpuutarhakaupungeista,jossaihmisethaluavatasuaomakoHtalovaltaisessa,rauhallisessajayhteisllisyyBkorostavassaympristss.Kehyskunnatmuodostavatvisionmukaankaupunkiseutujensisllelin-voimaistenpuutarhakaupunkienverkostonvastapainonakaupunkienhlyllejahumulle. IlmitarkoiBaakytnnssajatustaakHivi-ikistenlapsiperheidenmuuBovirrastasuurtenkaupunkienlheisyydessoleviinkehyskunHin,joillaontarjotakaupunkientonR-japientaloniukkuudenvastapainonahuokeammallahinnallatonBejajaomistus-japientalo-valtaiseenasumismuotoonperustuviavaihtoehtojapende-linHetisyydellydinkaupungista IlmiliiHyykaupunkiseutujensisiseeneriytymiseenjavalikoivaanmuuHoliikkeeseen.Typaikatjvtuseinasuinkunnanulkopuolelleoleviinkeskuskaupunkeihin,joihinpendelidnjajotkatoimivatvetovoimamarkkinoidenkohteena.ValikoivamuuBoliikeilmeneekehyskunHentulo-jalhtmuuBajienprofiilieroinaesimerkiksitaloudellisten,sosiaalistenjavestllistenominaisuuksienperusteella.PendelinFjavalikoivamuuHoliikelisvtkaupunki-seudunsisisierojaluomallahyv-jahuono-osaisuudentaskujasamantoiminnallisenkaupunkiseudun/alueensislle2 4. ANALYYSINPKYSYMYKSET:ONKONURMIJRVIILMIHIIPUMASSA?SIIRRYTNKNURMIJRVIILMISTHELSINKIILMIN? SuurtenkaupunkienkehyskunHenmuuBovoitotovatvhentyneetmerkiBvsHvuosina2010-2014verraBunaaikaisempaankehitykseen. Isokysymys: Onkokysevliaikaisestailmisttaloudensuhdannevaihteluidenvuoksivuoden2008finanssi-jatalouskriisinjlkeenVAI OnkokysemuuBajienvarovaisuudestajaepluoBamuksestataloudenkehiBymisensuhteen,johonliiByypankkienkiristyneetlainaehdotjavakuusarvojenalueellineneriytyminenVAI Onkokysepysyvstmuutoksestanuortenikryhmienarvoissa,asenteissajaasumispreferensseisssekensimmisenurbaaninsukupolvenesiinmarssissa?3 5. PITKNAIKAVLINPERSPEKTIIVIKESKUSKAUPUNKIENJAKEHYSKUNTIENNETTOMUUTTOON1950-LUVULTA2010-LUVULLE33000300002700024000210001800015000120009000600030000-3000-6000-9000-12000-15000-18000-21000-24000-27000-30000-33000-36000-39000-42000-45000kaupunkiseutujenkeskuskaupungitkaupunkiseutujenkehyskunnatmaaseutumaisetseudut1990-luvunalunlamajakoFkuntalaki(1993)KehyskunFennopeakasvualkoi1975jlkeen19521953195419551956195719581959196019611962196319641965196619671968196919701971197219731974197519761977197819791980198119821983198419851986198719881989199019911992199319941995199619971998199920002001200220032004200520062007200820092010201120122013Lhde:Tilastokeskus,vestHlastot;JanneAnHkainen20144 6. SUURTENKAUPUNKISEUTUJENKESKUSKAUPUNKIEN(5)JAKEHYSKUNTIEN(44)NETTOMUUTTOVUOSINA2000-2014 SuurtenkeskuskaupunkienmuuBovoitotkunHenvlisestmuuBoliikkeestkas-voivatmerkiBvsHvuosina2010-2014:suurtenkeskuskaupunkienmuuHovoitotviisinkertaistuivatvuosiin2005-2009verraHuna! HelsinginmuuBovoiBo(13244)olinoinpuoletkeskuskaupunkienyhteenlaske-tustamuuBovoitostavuosina2010-2014:HelsinkisaivielmuuBotappiotavuosina2000-2004jaTurkuvuosina2005-2009 SuurtenkaupunkienkehyskunHenmuut-tovoitotvhentyivtmerkiBvsHvuoden2010jlkeen:12(44)kehyskuntaasaimuuHotappiotavuosina2010-20141615050142664933233274018341350003000025000200001500010000500002000-20042005-20092010-2014Keskuskaupungit(5)Keskuskaupunkienkehyskunnat(44)Lhde:Tilastokeskus,5StatFin-Hetokantataulukot 7. SUURTENKESKUSKAUPUNKIENNETTOMUUTTOKUNTIENVLISESTMUUTTOLIIKKEESTVUOSINA2000-2014KESKUS-KAUPUNGIT2000-20042005-20092010-2014Helsinki-165251813244Tampere570628615164Oulu617717053497Turku1112-15413555Jyvskyl480714711189KESKUSKAUPUNGITYHTEENS16150501426649 ViisisuurintakeskuskaupunkiasaivatmuuHovoiHoakunFenvlisestmuuHoliikkeestyhteens47800henkilvuosina2000-2014 KeskuskaupunkiensaamatmuuBo-voitotviisinkertaistuivatvuosina2010-2014verraBunaedelliseenviiteenvuoteenverraBuna HelsinkisaimuuBotappiotakunHenvlisestmuuBoliikkeest2000-luvunalussajapientmuuBovoiBoavuosina2005-2009,jonkajlkeenmuuBovoitotovat25kertaistuneet TurunmuuBovoitotovatkasvaneetmerkiBvsH,TampereensilyneetsamallatasollajaJyvskylnjaOulunvhentyneet2000-luvunaikanaLhde:Tilastokeskus,6StatFin-Hetokantataulukot 8. SUURTENKESKUSKAUPUNKIENKEHYSKUNTIENNETTOMUUTTOKUNTIENVLISESTMUUTTOLIIKKEESTVUOSINA2000-2014SUURTENKAUPUNKIENKEHYSKUNNAT2000-20042005-20092010-2014Metropolialueenkehyskunnat17930108553232Tampereenkehyskunnat768486273791Oulunkehyskunnat2727224615Turunkehyskunnat42104364741Jyvskylnkehyskunnat6821309562SUURTENKAUPUNKIENKEHYSKUNNATYHTEENS33233274018341 ViidensuurenkeskuskaupunginkaikkikehyskunnatsaivatkunFenvlisestmuuHoliikkeestmuuHovoiHoayhteens69000henkilvuosina2000-2014 KehyskunnatsaivatnoinneljkertaavhemmnmuuHovoiHoavuosina2010-2014kuinaikaisemmin2000-luvulla:kaikkiensuurtenkaupunki-seutujenkehyskunHenmuuBovoitotovatlaskeneetmerkiBvsHviimeisenviidenvuodenaikana. Helsingin,OulunjaTurunseudunkehys-kunHenmuuBovoitotovatvhentyneetvuosina2010-2014enitenaikaisempaankehitykseenverraBuna:metropolialueenkehyskunnatsaivatvuosina2010-2014noinkuusikertaavhemmnmuuBo-voiBoakuin2000-luvunalussaLhde:Tilastokeskus,7StatFin-Hetokantataulukot 9. METROPOLIALUEENKEHYSKUNTIENNETTOMUUTTOVUOSINA2000-2014217028475487-84-296-44295331550106-68038600055005000450040003500300025002000150010005000-500-1000-1500-2000-25002000-20042005-20092010-201413244 MetropolialueenkunnatsaivatmuuHo-voiHoamaansisisestmuuHoliikkeestyhteens44100henkilvuosina2000-2014:muuBovoiBoolimrllisesHsamallatasolla2000-luvunalussajaviimevuosina,muBasuurinmuutosontapahtunutkehyskunHenjaHelsinginvlisesssuhteessa HelsinginkaupunginmuuBovoitonosuusolikokoseudunmuuBovoitosta -0%vuosina2000-2004 4,5%vuosina2005-2009 80,4%vuosina2010-2014 HelsinginseudunkehyskunHenmuuBovoitotvhentyivtmerkiBvsH(kuusinkertaisesH)vuosina2010-2014aikaisempaankehitykseenverraBunalheskaikissakehyskunnissa.Kirkkonummi,LohjajaVantaasaivatmuuHotappiotavuosina2010-2014.HelsinginohellavainKauniaistenmuuHovoitotkasvaneetviimevuosina.Lhde:Tilastokeskus,8StatFin-Hetokantataulukot 10. METROPOLIALUEENKUNTIENNETTOMUUTTOVUOSINA2000-2014KUNTA2000-20042005-20092010-2014Espoo59813312170Helsinki-165251813244Hyvink354688284Jrvenp493-12075Kauniainen-178-16487Kerava4691057-84Kirkkonummi18521570-296Lohja9681021-44Mntsl10621173295Nurmijrvi28481296331Sipoo7981096550Tuusula1996947106Vantaa47676-680VihF1240116638METROPOLIALUE1627811403164769Lhde:Tilastokeskus,StatFinHetokantataulukot 11. TAMPEREENSEUDUNKEHYSKUNTIENNETTOMUUTTOVUOSINA2000-2014 TampereenseutusaimuuHovoiHoamaansisisestmuuHoliikkeestyhteens33800henkilvuosina2000-2014:muuBovoiBoolimrllisesHsuurimmillaanvuosina2000-2004 TampereenkaupunginmuuBovoitonosuusolikokoseudunmuuBovoitosta 42,6%vuosina2000-2004 24,9%vuosina2005-2009 57,7%vuosina2010-2014 TampereenseudunkehyskunHenmuut-tovoitotvhentyivtvuosina2010-2014aikaisempaankehitykseenverraBunaerityisesHKangasalalla,Nokialla,YljrvelljaVesilahdella.Plkneoliainoaseudunkunnista,jokakrsimuuHotappiotavuosina2010-20141011441059574241183-121516456771600055005000450040003500300025002000150010005000-5002000-20042005-20092010-2014Lhde:Tilastokeskus,10StatFin-Hetokantataulukot 12. TAMPEREENSEUDUNKUNTIENNETTOMUUTTO2000-2014KUNTA2000-20042005-20092010-2014Hmeenkyr136346101Kangasala14751178144Lempl126115321059Nokia13521640574Orivesi13820524Pirkkala165311601183Plkne192307-121Tampere570628615164VesilahF25158456Yljrvi12261675771TAMPEREENSEUTU1339011488895511Lhde:Tilastokeskus,StatFinHetokantataulukot 13. TURUNSEUDUNKEHYSKUNTIENNETTOMUUTTOVUOSINA2000-2014 TurunseudunkunnatsaivatmuuHo-voiHoamaansisisestmuuHoliik-keestyhteens12400henkilvuosina2000-2014:muuBovoiBoolimrllisesHsamallatasolla2000-luvunalussajaviimevuosina,muBasuurinmuutostapahtuikehyskunHenjaTurunvlisesssuhteessa TurunkaupunginmuuBovoitonosuusolikokoseudunmuuBovoitosta 20,9%vuosina2000-2004 -0%vuosina2005-2009 82,8%vuosina2010-2014 TurunseudunkehyskunHenmuuBo-voitotvhentyivtmerkiBvsH(noinkuusinkertaisesH)vuosina2010-2014aikaisempaankehitykseenverraBunalheskaikissakehyskunnissapaitsiLiedossa.Raisio,Mynmki,NousiainenjaSauvokrsivtmuuHotappiotavuosina2010-2014.39003600330030002700240021001800150012009006003000-300-600-900-1200-1500-18002000-20042005-20092010-2014Lhde:Tilastokeskus,12StatFin-Hetokantataulukot 14. TURUNSEUDUNKUNTIENNETTOMUUTTOVUOSINA2000-2014KUNTA2000-20042005-20092010-2014Kaarina12181348415Lieto776517681Masku576816130Mynmki21725-128Naantali73669967Nousiainen162241-96Paimio-3636139Raisio10085-413Rusko38910963Sauvo72163-17Turku1112-15413555TURUNSEUTU53222823429613Lhde:Tilastokeskus,StatFinHetokantataulukot 15. OULUNSEUDUNKEHYSKUNTIENNETTOMUUTTOVUOSINA2000-2014 OulunseudunkunnatsaivatmuuHo-voiHoamaansisisestmuuHoliik-keestyhteens16400henkilvuosina2000-2014:seudunyhteenlas-keBumuuBovoiBovhentyi2000-luvunaikana.Vuosina2010-2014seudunmuuBovoiBoperustuivainOulunmuuBovoiBoon. OulunkaupunginmuuBovoitonosuusolikokoseudunmuuBovoitosta 69,4%vuosina2000-2004 43,2%vuosina2005-2009 99,6%vuosina2010-2014 OulunseudunkehyskunHenmuuBo-voitotvhentyivtmerkiBvsHvuosina2010-2014aikaisempaankehitykseenverraBuna:kehyskunnatsaivatmuuBo-voiBoa2200-2700henkilvuosina2000-2004ja2005-2009,muBaen15hlvuosina2010-2014.MuhosjaTyrnvkrsivtmuuHotappiotavuosina2010-2014.6500600055005000450040003500300025002000150010005000-500-1000HailuotoKempeleLiminkaLumijokiMuhosOuluTyrnv2000-20042005-20092010-2014Lhde:Tilastokeskus,14StatFin-Hetokantataulukot 16. OULUNSEUDUNKUNTIENNETTOMUUTTO2000-2013KUNTA2000-20042005-20092010-2014Hailuoto35