Universal Analytics, what’s new?

  • Published on
    27-Jan-2015

  • View
    105

  • Download
    0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Alouette Edens legt uit wat nieuws is in Universal Analytics

Transcript

  • 1. Dat a geef t ons ver t r ouwen By: Al ouet t e

2. Of t ewel : dat a beant woor dt onze vr agen 3. Daar hebben we genoeg t ool s voor Okt ober 2005: St ar t en di r ect of f l i ne August us 2006: GA voor i eder een Apr i l 2007: Movi ng anal yt i cs f r om t he back r oom t o t he boar d r oom. Okt ober 2008: Segment at i e, cust om r epor t i ng, API December 2009: Asynchr oon t r acki ng Sept ember 2011: Googl e Pr emi um Okt ober 2012: Aankondi gi ng Uni ver sal Meer dan 70 updat es per j aar 4. Enhanced Ecommer ce: Wi nkel gedr ag i n pl aat s van koopgedr ag Ext er ne dat a br onnen: Dat a i nt egr at i e/koppel i ngen 5. Maar geef t Uni ver sal ant woor d op onze vr agen? 6. I n wel ke i nt er ne pr omot i es heef t de bezoeker i nt er esse? Aan hoeveel t r ansact i es hebben i nt er ne pr omot i es bi j gedr agen? 1. Homepage I n wel ke i nt er ne pr omot i es heef t de bezoeker i nt er esse? Aan hoeveel t r ansact i es hebben pr omot i es bi j gedr agen? 7. 2. Cat egor i e pagi na Wel ke posi t i es zor gen voor een hoger e CTR? Wel ke pr oduct en zor gen voor een hoger e CTR? Wel ke soor t en i mages zor gen voor een hoger e CTR? Wel ke ei genschappen r esul t er en i n hoger e 8. 3. Wi nkel mandj e Hoe vaak wor dt het pr oduct t oegevoegd aan het wi nkel mandj e? Hoe vaak wor dt het pr oduct ver wi j der d ui t het wi nkel mandj e? Wel ke suggest i es wor den er t oegevoegd? 9. 4. Account aanmaken Hoeveel ni euwe kl ant en haken af i n de f unnel omdat het t e veel moei t e i s om al l e vel den i n t e vul l en? Bi j wel ke vel den haken zi j af ? Wat i s het aandeel bezoeker s wat di r ect door gaat naar bezor gen? Wel ke omzet l open we mi s? 10. 5. Voucher code Wel ke bezoeker s ver zi l ver en hun kor t i ngsbonnen? Zi j n de opbr engst en hoger wanneer er een kor t i ngscode wor dt gebr ui kt ? Wat i s het aandeel t r ansact i es met kor t i ngsbonnen? 11. 6. Addi t i onel e pr oduct dat aWel ke mer ken wor den het best e ver kocht ? Wat i s het aandeel t r ansact i es met kor t i ng? Wat i s het aandeel r et our en? 12. Uni ver sal beant woor dt meer Maar houdt zi j n l i mi et en Sampl i ng: 10 Mi l j oen hi t s per maand per pr oper t y Rappor t met meer dan 500. 000 sessi es Geaggr egeer de dat a: Bepaal de ant woor den zi j n ni et t e beant woor den Li mi et op cust om di mensi es en st at i st i eken 13. 1. I nvent ar i sat i e van de busi nessvr agen en KPI s 2. I nvent ar i sat i e van de hui di ge t ags - Vr i j e var i abel en - Vi r t uel e pagi naweer gaves - Event s 3. Wor den de vr agen beant woor d met Uni ver sal ? 4. I mpl ement at i e codes ( Har d Coded of Tag manager ) 5. Test en en l i ve zet t en I mpl ement at i e Uni ver sal 14. Onbeant woor den vr agen? Jani ne Beeuwkes I sr ael Mar t i s 15. Ohj ah. nl Uni ver sal Anal yt i cs 16. Onbeant woor de

Recommended

View more >